jessica

824 views
775 views

Published on

presentation jessica

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • BUSINESS PROPOSAL///

  Dear Jessica,

  I wrote you earlier but you did not respond to my mail. Like I wrote you earlier, I am Attorney Matiko Timbo, a lawyer by profession, based in Lome - Togo. In my first mail I mentioned to you about a late client of mine (a native of your country) who died with his wife and only child in an accident On the 21st of April, 2005, without any disclosed relative. I need your urgent assistance claiming the sum of U.S. $ 12,500,000.00 million belonging to my late client, which is deposited in a bank Togo. He was my client and a major supplier contractor for big oil companies.
  I am contacting you due to the similarity of your surname with my late client. Therefore, I am calling your attention because that the bank asked me to bring his closest kin.
  Indicate your interest by writing back directly to my e-mail: (matiko.timbo@rocketmail.com) for more details.

  Regards.

  Barrister Matiko Timbo (ESQ.)
  matiko.timbo@rocketmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

jessica

 1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОУправляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони – JESSICA 01.04.2011 г. www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu
 2. 2. Холдингов фонд по JESSCA 19 октомври 2010 г. – влезе в сила финансовото споразумение по JESSICA. Срок – 3 години Първоначален размер на финансовия ресурс по JESSICA 61,2 млн. лева Основна цел: създаване на фондове за градско развитие, финансиращи публично частни партньорства или други проекти за градско развитие. Инвестиционен съвет на Холдинговия Фонд:  Съставен от представители на МРРБ, МФ, МИЕТ и МС;  Осъществява контрол на дейността на Холдинговия фонд;  Подпомага се от звено по JESSICA в УО на ОПРР (3 сътрудници по европейски програми и проекти). Секретариат на Инвестиционния съвет в рамките на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”
 3. 3. Мястото на JESSICA на пазара Нарастваща финансова устойчивост на проекта ГРАНТ JESSICA ПАЗАРИ Предимно “не-финансови”  Проекти с неясен рисков  Ясен и разбираем рисковползи профил и с малък потенциал профил за търговско финансиране Социално ориентирани  Възможност запроекти  Необходимост от осигуряване на търговско предоставяне на финансиране Липса на алтернативни допълнителни гаранции заизточници на финансиране осигуряване на финансиране  Възвращаемост от проекта кореспондираща с Възвращаемост в поетия от инвеститора риск дългосрочен план
 4. 4. Механизъм за прилагане на инициативата JESSICA в България Управляващ Контрол Инвестиционен съвет поорган на ОПРР JESSICA Отчетност Контрол Отчетност 61,2 млн. Холдингов фонд по лева JESSICA (ЕИБ) мониторинг Фонд за градско Фонд за градско развитие за София Възвръщаемост развитие за 6-те големи 24 500 000 лв града 36 700 000 лв ПЧП Други градски ПЧП Други градски проекти проекти Частни Общини Частни Общини инвеститори инвеститори
 5. 5. Правилото n+2 при изпълнение на JESSICA ХФ трябва да внесе ресурса във ФГР не по-късно от 31 декември 2013 г. ФГР трябва да внесат целия ресурс по JESSICA в проекти или ПЧП за градско развитие не по-късно от 31 декември 2015 г. При частичното или окончателно приключване на оперативната програма, допустимите разходи са общата сума от:  плащания, извършени от фонда за градско развитие за инвестиране в публично-правни партньорства или други проекти;  предоставени гаранции, включително суми, предвидени за гаранции от гаранционни фондове;  допустими разходи за управление. Възвърнатите средства, включително лихвите трябва да се използват отново за проекти за градско развитие
 6. 6. Инвестиционен съветЧленовете на Инвестиционния съвет имат правомощия да одобряват илиотхвърлят внесените от ЕИБ: допълнения или изменения в Инвестиционната стратегия, заложена във финансовото споразумение по JESSICA; бизнес планове включващи критериите за избор на проекти; одобрени Фондове за градско развитие (ФГР); бюджет и разходи по управление на Холдинговия Фонд.Инвестиционният съвет има задължението да: извършва периодичен мониторинг на работата на ЕИБ по дейностите по JESSICA; дава препоръки или принципни становища на ЕИБ относно изпълнението на дейността по JESSICA.
 7. 7. Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) Основни критерии за избор на проекти по JESSICA:  Зрялост на проекта;  Съотвтетствие с избираемите дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР (всички избираеми по приоритетна ос 1 дейности + индустриални зони; бизнес и търговски центрове и центрове за забавления, спортни съоръжения);  Да са от обществена значимост и да предполагат обществен достъп до направената инвестиция;  Степен на икономическа възвръщаемост от проекта, нетното въздействие на проекта в съответния район и извън него, ако той не се осъществи;  Да съответстват на Общия устройствен план/подробен устройствен план и общински план за развитие.
 8. 8. JESSICA в България – Инвестиционна стратегия Допустими по JESSICA са инвестиции, отговарящи на целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР Предвиждани инвестиционни дейности:  Социална, образователна, културна и здравна инфраструктура  Подобряване на градската среда  Устойчив градски транспорт  Индустриални зони  Бизнес и търговски центрове и центрове за забавление  Спортни съоръжения и други
 9. 9. Ключови параметри и видове фондове за градско развитие ФГР ключови параметри Финансови продукти Структура наБизнес стратегия и крайни бенефициенти управление Видове проекти Гаранции УчастнициСпециализация в Инвестиционни заеми Източници на управлението финансиране на средства Мецанин капитал Дялово участие
 10. 10. Примерни видове фондове за градско развитие: Инфраструктурни фондове1. Бизнес стратегия Развиване на икономически и социалниВидове проекти инфраструктурни активиГеографски обхват Значението на инвестицията надхвърля местното търсенеТематичен обхват Специализиран2. Финансови продукти и крайни бенефициентиРеволвиращи фин. инстр. Дългосрочни заеми или гаранции По-ниски лихвени проценти; по-ниски изискания заСтимул обезпечаване; по-дълъг период за изплащанеКрайни бенефициенти Местни власти и местни (за града) икономически субекти3. Структура на управление Разходи за създаване (еднократни): ниски;Разходи за управление Оперативни разходи: ниски (около 1%); Допълнителни разходи за предпроектни проучвания.4. Въздействие върху Средно до високо - подобряване на общественияградското развитие транспорт или здравеопазването или образованието...
 11. 11. Примерни видове фондове за градско развитие: Фондове инвестиращи в “умни” градски проекти1. Бизнес стратегия Обновяване / реконструкция на (публични) активиВидове проекти (инфраструктура и сгради)Географски обхват ГрадовеТематичен обхват Многофункционален (всякакви активи)2. Финансови продукти и крайни бенефициентиРеволвиращи фин. инстр. Дългосрочни заеми или дялово участие на по-късен етап По-ниски лихвени проценти или нива на вътрешната нормаСтимул на възвръщаемостКрайни бенефициенти Местни власти и местни (за града) икономически субекти3. Структура на управление Разходи за създаване (еднократни): ниски;Разходи за управление Оперативни разходи: средно високи; Допълнителни разходи за предпроектни проучвания.4. Въздействие върху Високо (намаляване на публичните разходи иградското развитие задължения; намаляване на CO2 емисии)
 12. 12. Примерни видове фондове за градско развитие: Фонд за възстановяване на бивши индустриални зони1. Бизнес стратегия Закупуване на изоставени индустриални активиВидове проекти + градско възобновяванеГеографски обхват ГрадовеТематичен обхват Многофункционален (комбинация от активи)2. Финансови продукти и крайни бенефициентиРеволвиращи фин. инстр. Дялово участие (рисков капитал) и мецанин По-ниски изисквания за нивата на вътрешната норма наСтимул възвръщаемост; по-ниски нива на дялово участие от частния партньор (лостов ефект)Крайни бенефициенти Местни власти и местни (за града) икономически субекти3. Структура на управление Разходи за създаване (еднократни):високи;Разходи за управление Оперативни разходи: високи (максимално 3%); Допълнителни разходи за предпроектни проучвания.4. Въздействие върху Високо (преоценка на имотите; създаване наградското развитие работни места)
 13. 13. Плюсове и минуси на различните ФГРФондове първо поколение Плюсове Минуси Ниски разходи за създаване; сравнително По-умерен ефект върхуИнфраструктурни фондове улеснено създаване и градското развитие управление за разлика от фондове 2-ро поколение Фондове второ поколение Плюсове Минуси Високо въздействие върху Фондове инвестиращи в Потенциално високи разходи градското развитие; “умни” градски проекти за управление намаляване на CO2 емисии Много високо въздействиеФондове за възстановяване върху градското развитие; Високи разходи за създаване на бивши индустриални развиване на иначе и управление зони западнали зони
 14. 14. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Деница Николова Главен Директор на ГД “Програмиране на регионалното развитие” ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 01.04.2011г., www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu

×