Bg06 component-2

503 views
425 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Липса на финансови и материални ресурси, особено в общностите извън регионалните центрове; мнозинството от бедните семейства не могат да си позволят да се възползват от предимствата на дейностите в детските градини; Липса на обучени медиатори в образователната сфера; Липса на достатъчно обучени възпитатели и друг персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда и подготвени за осигуряване на качествено интеркултурно образование и социални дейности в детската градина; Непривилегированите семейства не пращат децата си на детска градина не само поради липса на средства и/или поради специфична нагласа спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения; Децата в риск от социално изолиране и бедност изпитват трудности в социализацията и подготовката за училищно образование, което води като следствие отказ от посещаване на училище и в крайна сметка отпадане от образователната система; Адаптирането на децата от непривилегирован произход в детските градини е по-трудно; съществуват редица предварителни нагласи във връзка с културната специфичност по отношение на образователните нужди на такива деца; Не достигат квалифицирани възпитатели и друг персонал в детските градини, запознати с различните етнически култури; липсват учебни материали и програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход.
 • Липса на финансови и материални ресурси, особено в общностите извън регионалните центрове; мнозинството от бедните семейства не могат да си позволят да се възползват от предимствата на дейностите в детските градини; Липса на обучени медиатори в образователната сфера; Липса на достатъчно обучени възпитатели и друг персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда и подготвени за осигуряване на качествено интеркултурно образование и социални дейности в детската градина; Непривилегированите семейства не пращат децата си на детска градина не само поради липса на средства и/или поради специфична нагласа спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения; Децата в риск от социално изолиране и бедност изпитват трудности в социализацията и подготовката за училищно образование, което води като следствие отказ от посещаване на училище и в крайна сметка отпадане от образователната система; Адаптирането на децата от непривилегирован произход в детските градини е по-трудно; съществуват редица предварителни нагласи във връзка с културната специфичност по отношение на образователните нужди на такива деца; Не достигат квалифицирани възпитатели и друг персонал в детските градини, запознати с различните етнически култури; липсват учебни материали и програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход.
 • Кандидатите следва да бъдат запознати и да се съобразяват с изискванията на следните документи при подготвяне на формуляра за кандидатстване: Протокол 38б към Споразумението за ЕИП относно Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014; Меморандумът за разбирателство за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014, сключен между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България; Регламентът за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 (наричан Регламент); Програмното споразумението между Комитета на ФМ и Националното координационно звено за изпълнение на програма BG 06 „Деца и младежи в риск“; Споразумението за изпълнение на програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ между Националното координационно звено и програмния оператор; Наръчникът за укрепване на двустранните взаимоотношения Наръчникът за комуникация и публичност. Наръчникът за разработка на комуникационен план Описаните документи са достъпни на страницата на ФМ на ЕИП: http://eeagrants.org/ .
 • ИНДИКАТИВНИ СРЕДСТВА Размер на гранта по Компонент 2 – 1 849 412 евро . Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ: Минимална стойност на финансирането – 200 000 евро Максимална стойност на финансирането – 250 000 евро Проектите по Компонент 2 могат да бъдат финансирани до 100%.  
 • По отношение на партньорите, извършващи стопанска дейност (които не са публични институции или общини), Компонент 2 „Деца в риск” е в съответствие с разпоредбите на законодателството по отношение на държавните помощи и по-специално Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ. Съгласно Регламента предоставена държавна помощ на фирма под 200 000 евро за срок от три данъчни години не попада в обхвата за контрол на държавните помощи на ЕС. Счита се, че размерът на държавната помощ е малък и няма потенциал да наруши конкуренцията на вътрешния пазар. Партньорите, извършващи стопанска дейност и ползващи финансиране по проекта, трябва да приложат попълнена и подписана Декларация F от комплекта с документи за кандидатстване.
 • Проектните партньори могат се избират с помощта на съответните държавни и неправителствени органи в страните-донори: напр. норвежкото Министерство на децата, равенството и социалното включване, Службата за образование в Лихтенщайн и Министерство на образованието, науката и културата на Исландия, както и други подходящи институции. Предвиден е Фонд за подкрепа на двустранните взаимоотношения, насочен към създаване и укрепване на партньорство със страните-донори. Съветът на Европа се счита за официален и съответно основен партньор, и програмният оператор ще се съобразява и с предложенията за партньорство, направени от партньора по донорската програма.
 • Финансираните проекти трябва да съдържат следните дейности:   Дейности, свързани с улесняване на включването на деца от социално слаби семейства, включително от ромски произход на възраст 3 до 6 години в детските градини на страната; Дейности, свързани с обмен на добри практики; Дейности за повишаване на подготовката за тръгване на училище на деца от социално слаби, включително ромски семейства; Дейности, спомагащи за повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни; Ромски образователни медиатори – обучени по Компонент 3
 • Закупуване на образователни материали и учебни пособия (заедно със СМР не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта); Строително-ремонтни дейности и оборудване на обектите на съществуващите детски градини с цел да се подобри учебната обстановка - следва да бъдат в рамките на 40 % от общата стойност на проекта; Допълнителни дейности, свързани с обучения и трансфер на знания (не е задължително изискване към кандидатите, но биха могли да получат финансиране по този Компонент като допълващо обучението, получено чрез Компонент 3: Изграждане на капацитет – например с цел да се предаде информация на персонала, който не е участвал в обученията, проведени от експертния екип на Съвета на Европа.); Предлаганите мерки ще бъдат насочвани към административно-териториални единици със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско; Да бъде стимулирано участието на семейството, общините, неправителствените организации и всички заинтересовани страни на местно ниво; Дейностите за информация и публичност са задължителни; Разработване на инициативи за социално включване на децата, включително и тези в риск, особено представителите на хората в неравностойно положение, включително ромската етническа група.
 • За останалите проекти, минималният период на функциониране след завършване се определя от ПО и се включва в договор за изпълнение на проекта. Определянето на този период следва да се ръководи от целта за увеличаване на устойчивостта на проекта и за гарантиране на максимални ползи, генерирани от финансовата подкрепа за проекта, за целевата група и крайните бенефициенти. Последващата оценка на проектите, при която се открие несъответствие между Регламента и договорът за изпълнение на проекта, може да даде основание на КФМ за предприемане на корективни мерки, вкл. искане за възстановяване на средства.
 • Bg06 component-2

  1. 1. Програма BG06 “Деца и младежи в риск” Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 Програмен оператор - Министерство на образованието и науката Юни 2013 г.
  2. 2. Основни цели на Финансовия механизъм на ЕИП :1. Да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство 2. Да укрепи двустранните отношения между страните-донори и държавата- бенефициент
  3. 3. Страни-донори по ФМ на ЕИП: Норвегия Исландия Лихтенщайн
  4. 4. Области на финансиране - различни приоритетни сектори като: опазване и управление на околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен ред, културно наследство, развитие на гражданското общество и предоставяне на стипендии
  5. 5. BG06 “Деца и младежи в риск” Грижа за деца в риск Title Програма BG06 “Деца и младежи в риск” Меморандум за разбирателство за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009 – 2014 – в сектор Развитие на гражданското общество Програмно споразумение за финансиране на Програма “Деца и младежи в риск” – подписано на 12 септември 2012 г. - Период на изпълнение на проектите – до 30 април 2016 г.; - Обща сума 9 247 059 евро (7 860 000 евро от ФМ на ЕИП, 1 387 059 евро национално съфинансиране); - Три основни компонента в програмата.
  6. 6. Основната цел на програма „Деца и младежи в риск” е подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск.
  7. 7. BG06 “Деца и младежи в риск” Грижа за деца в риск Title Компоненти на програмата “Деца и младежи в риск” - Компонент 1 – Младежки центрове със Знак за качество на Съвета на Европа - Компонент 2 – Детски градини – подпомагане на подготовката за училище, включване на деца в социално неравностойно положение, включително роми в образователните дейности в детските градини - Компонент 3 – Изграждане на капацитет – обучения на ромски медиатори, младежки лидери, педагогически персонал на детските градини
  8. 8. Компонент 2 Основните цели на компонента са: по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.
  9. 9. Компонент 2 • Дейностите трябва да са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.
  10. 10. Основни проблеми • Липса на финансови и материални ресурси • Липса на обучени медиатори в образователната сфера • Липса на достатъчно обучени възпитатели и друг персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда
  11. 11. Основни проблеми • Нагласи спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения • Трудности на децата в риск от социално изолиране и бедност • Липса на достатъчно учебни материали и програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход
  12. 12. Компонент 2 • Необходимо е да се подобри достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение. Необходимо е да се адресират и специфичните проблеми на ромските деца в обстановката на детските градини.
  13. 13. ПРАВНА РАМКА • Протокол 38в, Меморандум за разбирателство, Регламент за изпълнение, Програмно споразумение, Наръчници, Насоки • Описаните документи са достъпни на страницата на ФМ на ЕИП: http://eeagrants.org/. Основните документи са достъпни и на: http://www.eeagrants.bg
  14. 14. Рамка на управление • Комитет на ФМ на ЕИП • Офис на ФМ на ЕИП • Национално ниво: - Национално координационно звено, Сертифициращ орган, Одитен орган, Комитет за наблюдение • Програмен оператор на BG06 – Министерство на образованието и науката
  15. 15. Компонент 2 • Да поговорим в цифри: Размер на общата сума по Компонент 2 – 1 849 412 евро. Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ от 200 000 до 250 000 евро Проектите по Компонент 2 могат да бъдат финансирани до 100%.
  16. 16. Допустимост • На кандидатите – общини (сдружения на общини) от страната • Допълнителни критерии: да се обхванат поне 5 детски градини в предложения проект. • Партньорството с други общини се препоръчва за достигане на минималния брой детски градини на проект и/или увеличаване на броя на обхванатите от дейностите деца
  17. 17. Допустимост • Партньори: Допустими партньори са всички публични институции, общини и НПО от България. Препоръчват се партньорствата с юридически лица от страните-донори. Проекти с партньори от страните-донори ще получават допълнителни точки при оценяването. • ВАЖНО: при извършване на стопанска дейност – de minimis държавна помощ
  18. 18. Партньорство • Партньори от Норвегия – търсене на НПО на сайт: http://www.ngonorway.org/ • Партньори от Исландия и Лихтенщайн – осъществете контакти и търсете по интернет • Фонд за двустранни взаимоотношения на програмно ниво (има и на национално ниво)
  19. 19. Дейности по проектите • Включването на деца от социално слаби семейства в детските градини • Обмен на добри практики • Подготовка за училище (социално слаби, роми – акцент) • Ангажиране на родителите • Наемане на двама ромски образователни медиатори – задължителна дейност!
  20. 20. Дейности по проектите • СМР, оборудване, закупуване на образователни материали – до 40% от общата стойност на проекта, • Обучения, трансфер на знания, стимулиране участието на общността, семейството, НПО и всички заинтересовани страни на местно ниво
  21. 21. Дейности по проектите • Разработване на инициативи за социално включване на децата, включително и тези в риск, особено представителите на хората в неравностойно положение, включително ромската етническа група.
  22. 22. Важно: • ВАЖНО! Трябва да се предвиди в проектното предложение педагогически персонал от минимум по 3 служители на детска градина и минимум 2 ромски образователни медиатори на проект, които ще бъдат постоянен персонал и ще бъдат обучени по Компонент 3 на програмата.
  23. 23. Целева група • Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години; • Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност; • Децата от семейства с нисък доход; • Децата с девиантно поведение; • Децата, настанени в социални институции; • Децата в риск от етническите малцинства; • Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места.
  24. 24. Вторична целева група • Ромски образователни медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, непривилегировани родители на децата
  25. 25. Индикатори • Проектните предложения трябва да съдържат аргументи и доказателства за обхващане на поне 200 деца от целевата група „деца от местните общности на възраст от 3 до 6 години” в дейностите по проекта. • При отчитане на индикаторите се взима предвид и процентното съотношение мъже/жени.
  26. 26. Условия Бенефициентът трябва да гарантира, че проекти, които включват инвестиране в недвижими имоти и/или земя (включително реновация) са оперативни поне десет години след одобрението, от страна на ПО, на доклада за завършване на проекта, и че недвижимия имот се използва за целите на проекта както е описано в договора за проекта.
  27. 27. Условия Фонд за поддръжка: бенефициентът следва да осигури определените минимални средства в договора за изпълнение на проекта за периода от 10 години след приключване на проекта. Учредяването на фонда, всички депозити и теглене на средства, както и други операции следва да подлежат на самостоятелна проверка и одитиране.
  28. 28. За въпроси: • Мария Василева-Вълова, 02/4223964, m.valova@mon.bg • Мария Теодорова, 02/4223965, m.teodorova@mon.bg • Джени Узунова, 02/4223968, d.uzunova@mon.bg Благодаря за вниманието!

  ×