teknologjia informative / Ligjerata 10

991 views
865 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

teknologjia informative / Ligjerata 10

 1. 1. Teknologji Informative
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Algjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë me operacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e të dhënave nga databaza relacionale . </li></ul><ul><li>Prodhimi kartezian </li></ul><ul><li>Union i , Prerja , Zbritja </li></ul><ul><li>Proje ks ion i </li></ul><ul><li> -join </li></ul><ul><li>Division (Pjestimi) </li></ul>Algjebra Relacionale
 4. 4. <ul><li>R r1 r2 r3 S1 s1 s2 </li></ul><ul><li>1 x 3 3 p </li></ul><ul><li>4 x 3 4 q </li></ul><ul><li>3 y 4 4 p </li></ul><ul><li>2 z 7 </li></ul><ul><li>S2 s1 s2 </li></ul><ul><li>4 q </li></ul><ul><li>2 m </li></ul>Shembull
 5. 5. R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
 6. 6. Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7  -join R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7 4 p
 7. 7. r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 R[r3 = l s1]S1
 8. 8. S# P# s1 p1 s1 p2 s1 p3 s1 p4 s1 p5 s1 p6 s2 p1 s2 p2 s3 p2 s4 p2 s4 p4 s4 p5 Divide by ÷ Result DEND/DOR DEND DOR 1 P# p1 DOR 2 DOR 3 P# p2 p4 P# p1 p2 p3 p4 p5 p6 S# s1 s2 S# s1 s4 S# s1
 9. 9. Cape Codd Outdoor Sports <ul><li>Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme . </li></ul><ul><li>Cape Codd Outdoor Sports: </li></ul><ul><ul><li>Ka 15 dyqane shitëse . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ka një magazinë on -line në Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ka departament për postimin e porosive . </li></ul></ul><ul><li>Të gjitha shitjet shënohen në Oracle datab azë . </li></ul>
 10. 10. Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
 11. 11. Nxjerrja e të dhënave që shiten në Cape Codd Retail <ul><li>Përdoren tre tabela : RETAIL_ORDER , ORDER_ITEM , edhe SKU_DATA (SKU = Stock Keeping Unit). </li></ul><ul><li>Të dhënat e nxjerra shndërrohen në : </li></ul><ul><ul><li>DBMS të ndryshëm  MS SQL Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Në kolona të ndryshme  OrderDate b ëhet OrderMonth dhe OrderYear </li></ul></ul>
 12. 12. Format i i të dhënave të nxjerra nga shitja
 13. 13. Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [ në MS SQL Server]
 14. 14. Gjuha SQL Komanda/formulimi SELECT <ul><li>Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi : </li></ul><ul><ul><li>SELECT { Emri_i_Kolonës (s)} </li></ul></ul><ul><ul><li>FROM { Emri_i_Tabelës (s)} </li></ul></ul><ul><ul><li>WHERE { Kushtet } </li></ul></ul><ul><li>Të gjitha SQL formulimet përfundojnë me pikë-presje (;) . </li></ul>
 15. 15. Disa kolona nga një Tabelë <ul><li>SELECT Department, Buyer </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 16. 16. Specifikimi i rënditjes së kolonave <ul><li>SELECT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 17. 17. Komanda DISTINCT <ul><li>SELECT DISTINCT Buyer, Department </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 18. 18. Selektimi i të gjitha kolonave : Komanda yllëz (*) <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 19. 19. Disa rreshta nga një Tabelë <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = ' Water Sports ' ; </li></ul>
 20. 20. Kolona dhe rreshta specifike nga një Tabelë <ul><li>SELECT SKU_Description, Buyer </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Climbing'; </li></ul>
 21. 21. Sorti mi i rezultateve : ORDER BY <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY OrderNumber, Price; </li></ul>
 22. 22. Dy lloje sortimesh : Rritës edhe Rënës <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>ORDER BY Price DESC, OrderNumber ASC; </li></ul><ul><li>Shënim : Nëse nuk specifikohet ndonjëra nga komandat ASC ose DESC, sortimi do të bëhet sipas ASC . </li></ul>
 23. 23. Opcionet e komandës WHERE : AND <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Water Sports' </li></ul><ul><li>AND Buyer = 'Nancy Meyers'; </li></ul>
 24. 24. Opcionet e komandës WHERE : OR <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Department = 'Camping' </li></ul><ul><li> OR Department = 'Climbing'; </li></ul>
 25. 25. Opcionet e komandës WHERE :- IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer IN ('Nancy Meyers', </li></ul><ul><li>'Cindy Lo', 'Jerry Martin'); </li></ul>
 26. 26. Opcionet e komandës WHERE: NOT IN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer NOT IN ('Nancy Meyers', </li></ul><ul><li>'Cindy Lo', 'Jerry Martin'); </li></ul>
 27. 27. Opcionet e komandës WHERE: Intervale me BETWEEN <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE ExtendedPrice </li></ul><ul><li>BETWEEN 100 AND 200; </li></ul>
 28. 28. Opcionet e komandës WHERE: Intervale me simbole matematikore <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE ExtendedPrice >= 100 </li></ul><ul><li>AND ExtendedPrice <= 200; </li></ul>
 29. 29. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simb o let wildcard : </li></ul><ul><ul><li>SQL 92 Standard (SQL Server, Oracle, etc.): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>_ = Saktësisht një karakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>% = Bashkësi me një apo më shumë karaktere </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MS Access ( bazuar në MS DOS) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>? = Saktësisht një karakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* = Bashkësi me një apo më shumë karaktere </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE Buyer LIKE 'Pete%'; </li></ul>
 31. 31. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE SKU_Description LIKE '%Tent%'; </li></ul>
 32. 32. Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards <ul><li>SELECT * </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA </li></ul><ul><li>WHERE SKU LIKE '%2__'; </li></ul>
 33. 33. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL : </li></ul><ul><ul><li>COUNT </li></ul></ul><ul><ul><li>SUM </li></ul></ul><ul><ul><li>AVG </li></ul></ul><ul><ul><li>MIN </li></ul></ul><ul><ul><li>MAX </li></ul></ul>
 34. 34. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) </li></ul><ul><li>AS Order3000Sum </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM </li></ul><ul><li>WHERE OrderNumber = 3000; </li></ul>
 35. 35. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum, </li></ul><ul><li>AVG (ExtendedPrice) AS OrderItemAvg, </li></ul><ul><li>MIN (ExtendedPrice) AS OrderItemMin, </li></ul><ul><li>MAX (ExtendedPrice) AS OrderItemMax </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 36. 36. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT(*) AS NumRows </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 37. 37. Funksionet e integruara të SQL <ul><li>SELECT COUNT </li></ul><ul><li>(DISTINCT Department) </li></ul><ul><li>AS DeptCount </li></ul><ul><li>FROM SKU_DATA; </li></ul>
 38. 38. Arit metika në k omandën SELECT <ul><li>SELECT Quantity * Price AS EP, </li></ul><ul><li>ExtendedPrice </li></ul><ul><li>FROM ORDER_ITEM; </li></ul>
 39. 39. <ul><li>PYETJE??? </li></ul>Thank You!

×