• Like
Ligjerata 7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

teknologjia informative

teknologjia informative

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
54
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Teknologji Informative
 • 2. 7.1 Karakteristikat e Databazës (Baz ës së të dhënave )
  • Të dhënat ruhen në tab ela , të cilat kanë rreshta dhe kolona. Databaza mund të ketë shumë tabela, ku çdo tabelë ruan të dhëna për gjëra të ndryshme
  • Çdo rresht në tabelë përmban të dhëna për ndodhi ose instanc a të gjërave në interes
  • Databaza përmban të dhëna dhe relacione
 • 3. Të dhënat në tabela
 • 4. Relacionet ndërmjet tabelave
 • 5. Disa konventa
  • Emrat e Tabelave janë të shënuara me shkronja të mëdha :
   • STUDENT, CLASS, GRADE
  • Emrat e kolonave janë të shënuara me një shkrronjë të madhe në fillim, dhe emrat e përbëra shënohen me shkronja të mësha në fillim të çdo fjale:
   • Term, Section, ClassNumber, StudentName
 • 6. Databaza krijon informacion
  • Të dhëna = Fakte dhe ndodhi të regjistruara/verifikuara
  • Informa c ion i = Njohuri të nxjerra nga të dhënat
  • Databaza përmban të dhëna, por në atë mënyrë që mund të nxjerrim informata nga të dhënat
  • Të dhënat në tabelat STUDENT, CLASS and GRADE mund të prodhojnë informacione për secilin student
 • 7. Shembuj të databazave
 • 8. Komponentat e Sistemit të Databazës: Microsoft Access
 • 9. MS Access në detaje
 • 10. Ap likacionet , DBMS dhe SQL
  • Apli k a c ion et janë programe kompjuterike me anë të cilave punojnë përdoruesit
  • Sistemi për Menaxhim të Databazës - Database Management System (DBMS) krijon, proceson dhe administron databazën
  • Structured Query Language (SQL) është një gjuhë standarde e databazave që përdoret nga të gjitha DMBS-et komerciale
 • 11. Çfarë është MS Access?
  • MS Access është DBMS plus gjenerues aplikacionesh :
   • DBMS krijon, proceson dhe administron MS Access databazën
   • Gjeneruesi i aplikacionit përfshin komponentat pyetësore, të formave dhe raporteve
   • DBMS makina e M S Access DBMS quhet Jet , e cila nuk shitet si produkt i veçantë
  • MS Access 2000 dhe më vonë mund të përdoren si gjenerues aplikacionesh për MS SQL Server DBMS
 • 12. Sistemet e Databazave të klasit Enterprise
 • 13. D BMS Produ kte më të njohura
  • Microsoft Access
  • Microsoft SQL Server
  • IBM DB2
  • Oracle Corporation ORACLE
  • Sybase
  • Informix
  • Ingress
  • Dhe mos e anashkaloni MySQL
 • 14. Databaza
  • D ataba za është koleksion vetë-përshkrues me tabela të integruara
  • Tabelat quhet të integr uara sepse ato përmbajnë të dhëna për relacionet ndërmjet rreshtave me të dhëna
  • Databaza quhet vetë-përshkruese pasiqë përmban përshkrim të vetvehtes
  • Të dhënat vetë-përshkruese quhen metadata , që janë të dhëna për të dhënat
 • 15. Metadata Tabelë tipike
 • 16. Përmbajtja e Databazës
  • Tab ela
  • Metadata
  • Inde kse
  • Stored procedures
  • Triggers
  • Të dhëna sigurie
  • Të dhëna për Backup
 • 17. Tre tipe të dizajnit të Databazës
  • 1. Nga të dhënat ekzistuese
   • Analizimi i tabelave dhe tekst fajlleve të ndryshme
   • Nxjerrja e të dhënave nga databaza ekzistuese
   • Dizajni me anë të normalizimit
   • 2. Zhvillimi i ri i Sistemeve
   • - Krijohet modeli i të dhënave për nevojat e aplikacionit
   • - Transformimi i modelit të të dhënave në dizajn të databazës
   • 3. Ridizajnimi i Databazës
   • - Migrimi i databazës në databazë të re
   • - Integrimi i dy apo më shumë databazave
 • 18. Dizajnimi i databazës nga të dhënat ekzistuese
 • 19. Importimi i të dhënave : Një apo dy Tabela ? Kjo është një vendim-marrje e rëndësishme, bazohet në rregullat e normaliz imit
 • 20. Dizajnimi i Databazës duke zhvilluar sistem/aplikacion
 • 21. Dizajnimi i Databazës me anë të ridizajnimit të databazës ekzistuese
 • 22. Structured Query Language - SQL
  • Structured Query Language (SQL) u zhvillua nga IBM në fund të viteve 1970.
  • SQL është bërë standard nacionnal në SHBA nga American National Standards Institute (ANSI) në 1992 [ SQL-92 ].
  • Verzioni më i ri [ SQL3 ] ekziston dhe inkorporon disa koncepte të orientuara në objekte, por nuk përdoret gjërësisht nga DBMS produktet komerciale .
 • 23. SQL si Nëngjuhë e të dhënave
  • SQL nuk është gjuhë e plotë programore si C, C#, edhe Java.
  • SQL ëshë nëngjuhë për të dhëna për krijimin dhe procesimin e të dhënave dhe meta të dhënave (metadata) të databazës .
  • SQL është i gjithëpranishëm në DBMS produktet komerciale të klasave - enterprise .
 • 24. SQL DDL dhe DML
  • SQL formulimet/pyetësorët mund të ndahen në dy kategori :
   • Data definition language (DDL) formulime
    • Për krijimin e tabelave, relacioneve, dhe strukturave tjera .
   • Data manipulation language (DML) formulimet .
    • Për pyetësor dhe modifikim të të dhënave
 • 25. Gjuhët e databazave
  • Gjuha për definimin e të dhënave - Data Definition Language (DDL)
   • I mundëson DBA o se përdoruesit të përshkruaj dhe emërojë entietete, atribute dhe relacione të nevojshme për aplikacionin .
   • CREATE, ALTER, DROP.
 • 26. Gjuhët e databazave
  • Gjuha për Manipulimin e të dhënave- Data Manipulation Language (DML)
  • Ofrom operacione për manipulim bazik të të dhënave në databazë .
   • DML procedurale - iu mundëson përdoruesve saktësisht se si ti manipulojnë të dhënat .
   • DML jo procedurale - iu mundëson përdoruesve në çfarë gjendje nevojiten të dhënat dhe jo në çmënyrë duhet të nxirren nga baza .
   • INSERT, UPDETE, DELETE.
 • 27. Funksionet e DBMS
  • Ruajtja, nxjerrja dhe përditësimi i të dhënave .
   • Duhet tju mundësoj përdoruesve të ruajnë nxjerrin dhe ti përditësojnë/ndryshojnë të dhënat në databazë .
  • Katalog për qasje nga përdoruesi .
   • Duhet të mundësoj katalogimin e të dhënave ku përshkrimet e elementëve të të dhënave do të ruhen dhe që janë të qasshme nga ana e përdoruesit .
 • 28. Funksionet e DBMS
  • Mbështetje e transakcioneve
   • Duhet të shërbejë si mekanizëm që ose të gjitha përditësimet që korespondojnë me një transakcion të dhënë janë kryer ose asnjë prej tyre nuk është kryer .
  • Shërbime për kontrollin e konkurencës
   • Duhet të shërbejë si mekanizëm që mundëson që databaza është përditësuar korrektësisht atëherë kur përdorues të sh u mëfishtë e përditësojnë databazën në mënyrë konkurente .
 • 29. Funksionet e DBMS
  • Shërbimet e rigjenerimit (recovery services)
   • Duhet të shërbejë si mekanizëm për rigjenerimin e databazës në raste kur dëmtohet databaza në mënyra të shumta .
  • Shërbimet e autorizimit
   • Duhet të shërbejë si mekanizëm që do të sigurojë se vetëm persona të autorizuar mund ti qasen databazës .
 • 30. Funksionet e DBMS
  • Mbështetje për komunikimin e të dhënave
   • Duhet ë jetë në gjendje të integrohet me softverët për komunikim .
  • Shërbimet e integritetit
   • Duhet të shërbejë si mekanizëm që do të mundësojë se edhe të dhënat e databazës edhe ndryshimet ndaj të dhënave të pasojnë rregulla të caktuara .
 • 31. Komponentat e DBMS
  • Procesuesi i pyetësorëve
  • Menaxhuesi i databazës (DM)
  • Menaxhuesi i fajllave
  • DML preproces uesi
  • DDL kompajleri
  • Menaxhuesi i katalogut
 • 32. Modeli Relacional-Terminologjia
  • Kemi pranuar një apo më shumë tabela me të dhëna.
  • Të dhënat duhet të ruhen në databazë të re.
  • PYETJE : A duhet që të dhënat të ruhen ashtu si i kemi pranuar, ose duhet që të njëjtat të transformohen për tu ruajtur ?
 • 33. Sa tabela ? A duhet ti ruajmë këto dy tabela kështu si janë, ose duhet ti kombinojmë ato në një tabelë në databazën tonë të re ?
 • 34. 7.2 Modeli Relacional
  • Futet në përdorim në 1970
  • Krijuar nga E.F. Codd
   • Ai ishte një inzhiner i IBM
   • Modeli shfrytëzon fushën e matematikës e quajtur si “ algjebra relacionale ”
  • Tani përdoret si model standard për DBMS produktet komerciale
 • 35. Terminet e rëndësishme të Modelit Relacional
  • Entity - Entiteti
  • Relation - Relacioni
  • Functional Dependency – Varshmëria funksionale
  • Determinant - Përcaktues
  • Candidate Key – Çelës kandidat
  • Composite Key – Çelës i përbërë
  • Primary Key – Çelës primar
  • Surrogate Key – Çelës surogat
  • Foreign Key – Çelës i jashtëm
  • Referential integrity constraint – Rregulla e integritetit referencial
  • Normal Form – Forma normale
  • Multivalued Dependency – Varshmëria shumëvlerëshe
 • 36. Enti teti - përsëritje
  • E ntit eti është diçka që mund të identifikohet e që përdoruesit mund ta hetojnë/gjurmojnë :
   • Klientët
   • Kompjuterët
 • 37. Rela cioni
  • Produktet relacionale të DBMS i ruajnë të dhënat e entiteteve në relacione, të cilat janë tipe speciale të tabelave
  • R ela c i oni është tabelë dydimensionale që i posedon këto karakteristika :
   • Rreshtat përmbajnë të dhëna për entitetin
   • Kolonat ruajnë të dhëna për atributet e entitetit
   • Të gjithë entitetet në kolonë janë të të njëjtit tip
   • Secila kolonë ka emër unik
   • Qelitë e tabelës kanë vlera të veçantë
   • Rradhitja e kolonave është e parëndësishme
   • Rradhitja e rreshtave është e parëndësishme
   • Dy rreshta nuk mund të jenë identike
 • 38. Një relacion
 • 39. Relacion me vlera me gjatësi të ndryshme
 • 40. Tab elat që nuk janë relacione : Të hyra të shumëfishta për një qeli
 • 41. Tab elat që nuk janë relacione : : Tab elë me rradhitje të kërkuar të rreshtave
 • 42. Terminologji Alter n ative
  • Edhe pse jo të gjitha tabelat janë relacione, terminet tabelë dhe relacion përdoret në mënyrë të këmbyeshme Këto termine janë ekuivalente :
 • 43. Varshmëria funksionale
  • Varshmëria funksionale ndodh kur vlera e një atributit(teve) përcakton vlerat e atributit(teve) tjetër :
    • StudentID  EmriStudentit
    • StudentID  ( NrKampusit , NrDhomes , Pagesa )
  • Atributi në anën e majtë të varshmërisë funksionale quhet përcaktues (d eterminant )
  • Varshmëritë funksionale mund të bazohen edhe në ekuacione :
   • Totali = Sasia X Çmimi
   • (Quantity, UnitPrice)  ExtendedPrice
   • ( Sasia, Çmimi )  Totali
  • Varshmëritë funksionale nuk janë ekuacione!
 • 44. Varshmëritë funksionale nuk janë ekuacione!
     • ObjectColor  Weight
     • ObjectColor  Shape
     • ObjectColor  (Weight, Shape)
 • 45. Përcaktuesit e përbërë
  • Përcaktuesit e përbërë : Përcaktues i një varshmërie funksionale që përbëhet nga më shumë se një atribut
  • (StudentName, ClassName)  (Grade)
  • (EmriStudentit, Lënda)  (Nota)
 • 46. Rregullat e varshmërisë funksionale
  • Nëse A  (B, C), atëherë
  • A  B edhe A  C
  • Nëse (A,B)  C, atëherë as A edhe as B nuk përcakton C vetëvetiu
 • 47. Varshmëritë funksionale në tabelën SKU_DATA
 • 48. Varshmëritë funksionale në tabelën SKU_DATA SKU  (SKU_Description, Department, Buyer) SKU_Description  (SKU, Department, Buyer) Buyer  Department
 • 49. Varshmëritë funksionale në tabelën ORDER_ITEM
 • 50. Varshmëritë funksionale në tabelën ORDER_ITEM (OrderNumber, SKU)  (Quantity, Price, ExtendedPrice) (Quantity, Price)  (ExtendedPrice)
 • 51. Çelsat
  • Një çelës është një kombinim i një apo më shumë kolonave që përdoret për identifikim të rreshtave në relacion
  • Çelësi i përbërë është çelës që përbëhet nga dy apo më shumë kolona
 • 52. Çelësi kandidat dhe primar
  • Çelësi kandidat është çelës që përcakton të gjitha kolonat tjera të relacionit
  • Çelësi primar është çelës kandidat i zgjedhur si primar
   • Ka një dhe vetëm një çelës primar për një relacion
   • Çelësi primar mund të jetë çelës i përbërë
   • Çelësi primar ideal është i shkurtërm numerik dhe që nuk ndryshon kurrë
 • 53. Çelësat surrogat
  • Çelësi surrogat është një kolonë artificiale e shtuar në relacion që të shërbejë si çelës primar :
   • E shton DBMS
   • I shkurtër, numerik dhe nuk ndryshon kurrë - çelës primar ideal !
   • Ka vlera artificial që nuk kanë kuptim për shfrytëzuesit
   • Normal isht fshihet në forma apo raporte
 • 54. Çelësat surrogat
  • SHËNIM : Çelësi primar është i nënvizuar :
  • RENTAL_PROPERTY pa çelës surrogat :
  • RENTAL_PROPERTY ( Street , City , State/Province , Zip/PostalCode , Country , Rental_Rate)
  • RENTAL_PROPERTY me çelës surrogat :
   • RENTAL_PROPERTY ( PropertyID , Street, City,
   • State/Province, Zip/PostalCode, Country, Rental_Rate)
 • 55. Çelësat e jashtëm
  • Çelës i jashtëm është çelës primar i një relacioni që vendoset në një relacion tjetër për të formuar link ndërmjet relacioneve :
   • Çelësi i jashtëm mund të jetë kolonë e vetme ose çelës i përbërë
 • 56. Çelësat e jashtëm SHËNIM : Çelësat primar të relacioneve janë nënvizuar dhe çelësat e jashtëm janë në italics : DEPARTMENT (DepartmentName, BudgetCode, ManagerName) EMPLOYEE( EmployeeNumber , EmployeeName, DepartmentName )
 • 57. Rregulla e integritetit regerencial
  • Rregulla e integritetit referencial është fjali që kufizon vlerat e çelësit të jashtëm me vlerat për çelsin primar ekzistues në relacionin korespondues
  • Çelësi i jashtëm me rregullën e integritetit referencial
  • SHËNIM : Çelësi primar i relacionit është nënvizuar dhe çelësi i jashtëm është në italics :
  • SKU_DATA ( SKU , SKU_Description, Department, Buyer)
  • ORDER_ITEM ( OrderNumber , SKU , Quantity, Price, ExtendedPrice)
  • Where ORDER_ITEM.SKU must exist in SKU_DATA.SKU
 • 58.
  • PYETJE???
  Thank You!