Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ. 3 Μελέτη Π. Δ' τάξη

17,398 views

Published on

Μελέτη Περιβάλλοντος 3η Ενότητα - Κεφ.3: Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα
Παρουσίαση Μαθήματος

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,539
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα - 3η Ενότητα: Κεφ. 3 Μελέτη Π. Δ' τάξη

 1. 1. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα Τάξη Δ΄ Μελέτη Π. 3η Ενότητα, Κευ.3 Ηλιάδησ Ηλίασ
 2. 2. Πανίδα είναι το ςφνολο των ηϊων που ηουν ςε μία οριςμζνθ περιοχι ι ςε ζναοριςμζνο περιβάλλον. Η ποικιλία των χαρακτθριςτικϊν τουσ είναι μεγάλθ κι ζτςι οάνκρωποσ για να τα μελετιςει καλφτερα τα ζχει ταξινομιςει ςε ομάδεσ με βάςθ τακοινά χαρακτθριςτικά τουσ. Ηλιάδης Ηλίας
 3. 3. Η πρϊτθ διάκριςθ των ηϊων είναι αυτι με βάςθ τθ ςπονδυλικθ ςτθλη.Τα ηϊα που δε διακζτουν ςπονδυλικι ςτιλθ λζγονται αςπόνδυλα. Τα ηϊαπου ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ λζγονται ςπονδυλωτά. Τα ςπονδυλωτά είναιπιο εξελιγμζνα και ςφνκετα από τα αςπόνδυλα. Ηλιάδης Ηλίας
 4. 4. Κατηγορίεσ αςπόνδυλων ζϊων ναυτίλοσ πίνα μφδιΤα μαλάκια, που είναι ηϊα με μαλακό και υγρό ςϊμα. Μερικζσ φορζσ καλφπτονταιαπό κζλυφοσ. Ζουν ςτο νερό ςε μικρά βάκθ και μζςα ςτο ζδαφοσ. Μαλάκια είναιτο μφδι, το ςτρείδι, θ ςουπιά, το καλαμάρι, θ πίνα, το ςαλιγκάρι, το χταπόδι, οναυτίλοσ κ.ά. Ηλιάδης Ηλίας
 5. 5. οφίουροσ αχινόσ κρινοειδζσ αςτερίασΤα εχινόδερμα ζχουν ςϊμα που αποτελείται από πζντε όμοια μζρθ και,ςυνικωσ, καλφπτεται από ςκλθρζσ βελόνεσ και πλάκεσ. Σε αυτι τθνκατθγορία ανικουν ο αχινόσ, ο αςτερίασ, ο οφίουροσ, το κρινοειδζσ. Ηλιάδης Ηλίας
 6. 6. θαλάζζιες ανεμώνες κοράλλια ηζούτηρεςΤα κνιδόζωα ηουν ςτισ κάλαςςεσ και τζτοια είναι τα κοράλλια,οι καλάςςιεσ ανεμϊνεσ και οι τςοφχτρεσ(μζδουςεσ). Ηλιάδης Ηλίας
 7. 7. γαιοζκώληκας βδέλλαΟι ςκϊληκεσ, που είναι ηϊα με μαλακό και μακρφ ςϊμα. Στο ςϊμα τουσυπάρχουν επαναλαμβανόμενα τμιματα. Δεν ζχουν πόδια. Ζουν ςτο ζδαφοσκαι ςτο νερό. Τζτοιοι είναι ο γαιοςκϊλθκασ και θ βδζλλα.
 8. 8. μσρμήγκια αράτνη καραβίδα ζκορπιός ένηομα καβούριΤα αριρόποδα αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ ομάδα ςτο ηωικό βαςίλειο. Τα 3/4 των ηϊων είναι αρκρόποδα.Έχουν πόδια με πολλζσ αρκρϊςεισ. Το ςϊμα τουσ είναι καλυμμζνο με ςκλθρό κζλυφοσ. Αρκρόποδα είναιτα ζντομα, οι αράχνεσ, τα καβοφρια, οι ςκορπιοί, τα μυρμιγκια, οι γαρίδεσ, οι καραβίδεσ κ.α. Ηλιάδης Ηλίας
 9. 9. σπόγγοιΟι ςπόγγοι ζχουν διάτρθτο ςϊμα με μικροςκοπικοφσ πόρουσ και ηουν ςτθκάλαςςα. Ηλιάδης Ηλίας
 10. 10. Τα ιηλαςτικά, που κθλάηουν και φροντίηουν (ταΐηουν και προςτατεφουν)τα μικρά τουσ μζχρι αυτά να μεγαλϊςουν τόςο, ϊςτε να είναι ικανά ϊςτε ναηιςουν μόνα τουσ. Ζουν ςτθν ξθρά ςτο νερό και ςτον αζρα. Έχουν τον πιοαναπτυγμζνο εγκζφαλο. Ηλιάδης Ηλίας
 11. 11. Τα πτηνά, που ζχουν φτερά, αν και δεν ζχουν τθν ικανότθτα να πετοφν όλα.Γεννοφν αυγά με ςκλθρό κζλυφοσ. Στα πτθνά ανικουν ο γλάροσ, ο αετόσ, θκουκουβάγια, το χελιδόνι, ο πιγκουίνοσ, θ ςτρουκοκάμθλοσ κ.ά. Ηλιάδης Ηλίας
 12. 12. Τα ψάρια (ιχκείσ), που ζχουν ςϊμα που καλφπτεται από λζπια. Στο ςϊματουσ υπάρχουν και πτερφγια για να κολυμποφν. Τα ψάρια ηουν και γεννοφν τααυγά τουσ ςτο νερό. Για να αναπνζουν μζςα ςτο νερό ζχουν βράγχια. Ψάριαείναι ο ξιφίασ, ο καρχαρίασ, θ μαρίδα, ο γάβροσ, ο μπακαλιάροσ, ο ροφόσ κ.ά. Ηλιάδης Ηλίας
 13. 13. ιγκοσάνα τελώνες θίδι κροκόδειλος δράκος ηοσ Κομόνηο ζαύραΤα ερπετά, που ζχουν ςϊμα που καλφπτεται από κεράτινεσ πλάκεσ, λζπια ιφολίδεσ. Γεννοφν αυγά με ςκλθρό κζλυφοσ ςτθν ξθρά. Κάποια ερπετά ζχουνπόδια (δφο ι τζςςερα) ενϊ άλλα δεν ζχουν κακόλου. Στθν κατθγορία τωνερπετϊν ανικουν τα φίδια, οι ςαφρεσ, οι χελϊνεσ και οι κροκόδειλοι. Ηλιάδης Ηλίας
 14. 14. Οι δεινόςαυροι ιταν ερπετά που εξαφανίςτθκαν πριν 65 εκατομμφρια χρόνια. Ηλιάδης Ηλίας
 15. 15. ηρίηωνας ζαλαμάνδρα βάηρατος βάηρατοςΤα αμφίβια, που γεννιοφνται και ηουν κατά τα αρχικά ςτάδια τθσ ανάπτυξθστουσ ςτο νερό. Στθ ςυνζχεια αναπτφςςουν τθν ικανότθτα να ηουν και ςτθνξθρά. Γεννοφν τα αυγά τουσ ςτο νερό. Αμφίβια είναι οι βάτραχοι,οι ςαλαμάνδρεσ και οι τρίτωνεσ. Ηλιάδης Ηλίας
 16. 16. Τετάρτη τάξη:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίιανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili/presentationsΕκπαιδευτικά παιχνίδια:http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

×