Your SlideShare is downloading. ×
0
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Situation in lao on gender 2012 by sigi day1

177

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
177
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ແລະ ການສ່ງເສມ ່ ັ ່ ິ ີ ຄວາມກາວໜາແມຍງ ້ ້ ່ ິ ໃນ ສປປ ລາວ ສະມາຄມພດທະນາບດບາດຍງ-ຊາຍ ັ ິ
 • 2. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ • ປະຊາກອນ 6.2 ລານ ້ (ຍູເອັນ-2012) • ປະຊາກອນແມຍງ 50.2 ່ ິ (SIGI) • ແມຍງອາຍຸຍນສະເລຍ ່ ິ ື ່ 65.8 (SIGI) • ຜູຊາຍອາຍຸຍນສະເລຍ ້ ື ່ 63.0 (SIGI) • ພາວະໄວຂະເລີນພນ 3.2 ັ (SIGI)The Social Institutions andGender Index (SIGI)
 • 3. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ -ອ ັດຕາການຮູໜງສື ຂອງແມຍິງ ້ ັ ່ -ອດຕາການຮູໜງສື ຂອງຜູຊາຍ ັ ້ ັ ້ -ອດຕາການຄຸມກາເນດ ັ ີ -ແມຍງໃນ ສະມາຊກສະພາ ່ ິ ິ -ອດຕາການຫາລາຍຮບຂອງຍງແລະຊາຍ ັ ັ ິ
 • 4. ແມຍງນາໃຊເວລາ 2.3 ຊ່ວໂມງ ໃນວຽກງານກະສກາ, ໃນຂະນະທ່ ີຜູ້ ່ ິ ້ ິຊາຍເຮັດວຽກພຽງ 2.5 ຊ່ວໂມງ ຕ່ ວນ. ແຕແມຍງໄດນາໃຊ ້ 2.6 ຊ່ວໂມງ ັ ່ ່ ິ ້ເຮັດວຽກໃນຄອບຄວໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍນາໃຊພຽງແຕ ່ 0.6 ຊ່ວໂມງ ້ ້
 • 5. ້ ັ ື ່ ິ ັ ່ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງຍງຕາກວາຜູຊາຍ. ພຽງ 63% ຂອງແມຍງຮູໜງ ັ ່ ້ ່ ິ ້ ັສໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍກວມເອາອດຕາຮູໜງສແມນ 83% ື ້ ັ ້ ັ ື ່
 • 6. ອດຕາການຕາຍຂອງແມຍງສູງ (405 ຄນຕ່ 100,000 ທ່ ີໄດເກດ) ັ ່ ັ ້ ີ
 • 7. ໜອຍກວາ 10% ແມຍງປະກອບສວນ ໃນຈານວນຕາແໜງ ຂນ ້ ່ ່ ິ ່ ່ ັ້ລດຖະມນຕີ ແລະ ຫວໜາຫອງການ, ເຖງຢາງໃດກ່ ຕາມ ຈານວນຂອງ ັ ້ ້ ີ ່ແມຍງ ໃນສະມາຊກສະພາແຫງຊາດ ກ່ ກວມເຖງ 25%. ່ ິ ິ ່ ິ
 • 8. ສປປ ລາວ ສາມາດບນລຸ ເປ້າໝາຍແຫງສະຫດສະຫວດ? ັ ່ ັ ັ 2010
 • 9. ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອການພດທະນາ (MDGs) ັ ັ ສ່ ງເສີມບດບາດຍິງ-ຊາຍລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫທຄນໄດຮ ັບການສຶກສາ ້ ຸ ້ ້ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມແຂງ ້ ຫຸ ດຜອນອ ັດຕາການເສຍ ່ ້ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ຂນປະຖມຢາງທ່ ວເຖິງ ັ້ ່ ໃຫແກແມຍິງ ້ ່ ່ ຊີວດຂອງເດັກນອຍ ິ ້ ້ ຕານກ ັບເຊືອພະຍາດ ້ ສາງຄູຮວມມືດານການ ້ ່ ່ ້ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຍືນຍງ HIV / AIDS, ມາເລເລຍ ພັດທະນາປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ ່ ດານສິ່ ງແວດລອມ ້ ້ ໃນຂອບເຂດທ່ ວໂລກ ້ ແລະ ເຊືອພະຍາດອື່ ນໆ
 • 10. ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ. • ຫຸ ດຜອນຜນກະທບຈາກ ່ ລະເບດທ່ ີບ່ ທນແຕກ ີ ັ
 • 11. ເປ້າໝາຍ 3: ສ່ງເສມຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ ີ ິ ແລະ ສາງຄວາມ ້ ້ເຂັມແຂງໃຫແມຍງ ້ ່ ິລາຍງານຂອງລັດຖະບານກຽວກ ັບແຜນໜ້າ ່ ສ່ງເສມ/ເພ່ ີມຈານວນແມຍງ ສະມາຊກສະພາ ີ ່ ິ ິ 100 On track 80 60 40 30 25 20 6 -
 • 12. ບນດານຕກາຕານການຈາແນກ ັ ິ ິ ້ສາກນ ພາຍໃນ• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ນະໂຍບາຍສ່ງເສມຄວາມກາວ ີ ້ ການລບລາງທຸກຮູບການ້ ໜາຂອງແມຍງ-NSAW 2011- ້ ່ ິ ຈາແນກຕ່ ແມຍງ-CEDAW ່ ິ 2015• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ການສ່ງເສມຄວາມກາວໜາ ີ ້ ້ ສດທິເດັກ-CRC ິ ແມຍງເຂ້າມາໃນທຸກ ່ ິ• ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອ ັ ັ ັ້ ການຈດຕງຂອງລດ-GM to ັ ການພດທະນາ-MDGs ັ all government sectors• ສດທິມະນຸດອາຊຽນ-ADHR ິ • ກດໝາຍພດທະນາ ແລະ ປກ ັ• ສນທິສນຍາວາດວຍການລບ ັ ປ້ອງແມຍງ-Law women ່ ິ ່ ້ ລາງການຈາແນກແມຍງ ແລະ ້ ່ ິ • ກາລງຮາງກດໝາຍຕານການ ັ ່ ້ ເດັກນອຍ-EVAW/EVAC ້ ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕ່ ກບແມຍງ ້ ັ ່ ິ
 • 13. ປດໃຈຂອງການເອາໃຈໃສບດບາດ ຍງ-ຊາຍ ັ ່ ິ• ຈານວນແມຍງ ຫາຍກວາຜູຊາຍ. ່ ິ ່ ້• ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງໜອຍ. ັ ້ ັ ື ່ ິ ້• ຫາກຫາຍທາງຊນເຜ່ າ ແລະ ຮດຄອງປະເພນ. ີ ີ• ປະເດັນ ບດບາດຍງ-ຊາຍ ຍງຖເປັນ ປະເດັນຂອງແມຍງ ບ່ ແມນ ິ ັ ື ່ ິ ່ ປະເດັນຮວມ. ່
 • 14. ສ່ ງທາທາຍ ິ ້• ອງຕາມນຕກາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມຍງແມນມສດທິເຕັມທ່ ີໃນ ີ ິ ິ ່ ິ ່ ີ ິ ການເຄ່ ອນໄຫວ ແຕສ່ ງທ່ ີເປັນອນກດຂວາງແມນ ຮດຄອງປະເພນ ີ ື ່ ີ ັ ີ ່ ີ ຂອງຊນເຜ່ າ ເຊ່ ັ ນ: ສດໃນການເຂ້າເຖງສບສມບດ, ທ່ ີດນ ແລະ ິ ິ ັ ັ ິ ອ່ ນໆ. ື• ກດໝາຍອາຍາ ຍງບ່ ທນໄດລະບຸຮບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ ກບ ັ ັ ້ ູ ັ ແມຍງ, ໂດຍສະເພາະ ການຂ່ມຂນ ຂອງຄູຜວເມຍ. ່ ິ ຶ ່• ການແຕງງານກອນໄວຮຽນຂອງເດັກຍງ. ່ ່ ິ• ການມສວນຮວມຂອງແມຍງໃນທຸກຂງເຂດວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະ ີ ່ ່ ່ ິ ການເມອງ. ື
 • 15. ສ່ ງທາທາຍ ີ ້• ການສກສາຂອງແມຍງ ໂດຍສະເພາະໃນຂນສູງ. ຶ ່ ິ ັ້• ຄວາມເຂ້າໃຈ ແລະ ການໂຄສະນາກຽວກບ ນະໂຍບາຍ, ກດໝາຍ ່ ັ ແລະ ການປະຕບດຕວຈງ ຂອງຜູປະຕບດ. ິ ັ ິ ້ ິ ັ• ວຽກງານບດບາດຍງ-ຊາຍ ແມນເປັນການປະຕບດໄລຍະຍາວ. ິ ່ ິ ັ

×