წოდებრივ წარმომადგენლობითი ორგანოები ევროპაში

1,832 views
1,318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

წოდებრივ წარმომადგენლობითი ორგანოები ევროპაში

 1. 1. -წოდებრივ-წოდებრივწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიორგანოები ევროპაშიორგანოები ევროპაში .ესპანეთი.ესპანეთი ინგლისიინგლისი საფრანგეთისაფრანგეთი გერმანიაგერმანია საქართველოსაქართველო ტიციან ტაბიძისტიციან ტაბიძის. 43-სახელობისქ თბილისის ე. 43-სახელობისქ თბილისის ე.საჯარო სკოლა.საჯარო სკოლა XIXI კლასისკლასისმოსწავლე ნანუკამოსწავლე ნანუკა.დემეტრაშვილი.დემეტრაშვილი :ისტორიის პედაგოგი ნინო:ისტორიის პედაგოგი ნინოაბულაძეაბულაძე
 2. 2. სახალხოსახალხოწარმომადგენლობითწარმომადგენლობითი ორგანო არსებობდაი ორგანო არსებობდაჯერ კიდევ ძველჯერ კიდევ ძველ... :რომში ესენი იყო... :რომში ესენი იყო ;სახალხო კრება;სახალხო კრება ;უხუცესთა საბჭო;უხუცესთა საბჭო ;სენატი;სენატი ცივილიზაციისცივილიზაციისდასაბამიდან დღემდედასაბამიდან დღემდეარსებულ მმართველარსებულ მმართველორგანოებს შორის რომისორგანოებს შორის რომისსენატმა ყველაზე დიდხანსსენატმა ყველაზე დიდხანს,იარსება მისი შექმნის,იარსება მისი შექმნისშესახებ ზუსტიშესახებ ზუსტიისტორიული წყაროები არისტორიული წყაროები არ,მოგვეპოვება მაგრამ,მოგვეპოვება მაგრამთქმულებების თანახმადთქმულებების თანახმადიგი რომის დასაბამიდანიგი რომის დასაბამიდან.არსებობდა სენატმა თავისი.არსებობდა სენატმა თავისიფუნქციები დაკარგაფუნქციები დაკარგაIII-IVმხოლოდ საუკუნეებისIII-IVმხოლოდ საუკუნეებისმიჯნაზემიჯნაზე
 3. 3. parlement. parler ლაპარაკიparlement. parler ლაპარაკი პპარლამენტიარლამენტი საკანონმდებლოსაკანონმდებლოორგანოს აღმორგანოს აღმნნიშვნელადიშვნელადგანსაკუთრებით იმ ქვეყნებშიგანსაკუთრებით იმ ქვეყნებში,გამოიყენება სადაც ხელისუფლება,გამოიყენება სადაც ხელისუფლება,გაერთიანებული სამეფოს მსგავსად,გაერთიანებული სამეფოს მსგავსად.ვესტმინსტერის სისტემაზეა აწყობილი.ვესტმინსტერის სისტემაზეა აწყობილისახელი მიღებულია ფრანგულისახელი მიღებულია ფრანგულისიტყვიდანსიტყვიდან parlementparlement, ლაპარაკის, ლაპარაკის(parler)(parler) - .პროცესი განხილვა ტერმინი- .პროცესი განხილვა ტერმინიშემოღებულ იქნა იმ შეხვედრებისშემოღებულ იქნა იმ შეხვედრების,აღსანიშნავად სადაც მიმდინარეობდა,აღსანიშნავად სადაც მიმდინარეობდა.განხილვა.განხილვა
 4. 4.  შუა საუკუნეებშიშუა საუკუნეებშიპარლამენტმა მიიღოპარლამენტმა მიიღოქონებრივქონებრივწარმომადგენლობითწარმომადგენლობით.ი სისტემის სახე მის.ი სისტემის სახე მისროლს ასრულებდაროლს ასრულებდა,ისეთი ორგანოები,ისეთი ორგანოები:როგორიცაა:როგორიცაა კორტესებიკორტესები( )ესპანეთი( )ესპანეთი პარლამენტიპარლამენტი( )ინგლისი( )ინგლისი გენერალურიგენერალურიშტატებიშტატები( )საფრანგეთი( )საფრანგეთი
 5. 5. კორტესები ესპანეთშიკორტესები ესპანეთში შუა საუკენეების ესპანეთში სამეფოშუა საუკენეების ესპანეთში სამეფო-ხელისუფლებასთან ერთად მოქმედებდა კორტესები-ხელისუფლებასთან ერთად მოქმედებდა კორტესები-რეგიონული წოდებრივ წარმომადგენლობითი-რეგიონული წოდებრივ წარმომადგენლობითი.ორგანოები კასტილიის მეფეებს.ორგანოები კასტილიის მეფეებს XIXI --ს დან ჰქონდათ--ს დან ჰქონდათ;ტრადიცია მოეწვიათ ასამბლეები;ტრადიცია მოეწვიათ ასამბლეები 1188 წელს ჩაეყარა ლეონის სამეფოში საფუძველი1188 წელს ჩაეყარა ლეონის სამეფოში საფუძველი;კორტესებს;კორტესებს 1230 წელს შეიქმნა კასტილიისა და ლეონის სამეფოს1230 წელს შეიქმნა კასტილიისა და ლეონის სამეფოს; ,ერთიანი კორტესები მათი ძალა დიდი არ იყო მეფეს; ,ერთიანი კორტესები მათი ძალა დიდი არ იყო მეფეს,შეეძლო მის მოწვევაც და დათხოვნაც კორტესი,შეეძლო მის მოწვევაც და დათხოვნაც კორტესი;აკონტროლებდა სახელმწიფო ფინანსებს;აკონტროლებდა სახელმწიფო ფინანსებს
 6. 6. ,,თავისუფლების დიდი,,თავისუფლების დიდი”ქარტია ინგლისი”ქარტია ინგლისი თანამედროვეთანამედროვეპარლამენტისპარლამენტისსამშობლოდსამშობლოდითვლებაითვლება.ინგლისი ჯონ.ინგლისი ჯონ1215უმიწაწყლომ 1215უმიწაწყლომწელს იძულებითწელს იძულებითმოაწერა ხელიმოაწერა ხელი,,თავისუფლების,,თავისუფლების”,დიდ ქარტიას”,დიდ ქარტიას,რომლის მიხედვით,რომლის მიხედვითმეფეს არ ჰქონდამეფეს არ ჰქონდაუფლებაშემოეტანაუფლებაშემოეტანაახალი ბეგარაახალი ბეგარასამეფო საბჭოსსამეფო საბჭოსგაადწყვეტილებისგაადწყვეტილების...გარეშე ...გარეშე
 7. 7. ინგლისი არის პირველიინგლისი არის პირველი,ქვეყანა რომელშიც,ქვეყანა რომელშიცპარლამენტმა აიღოპარლამენტმა აიღოძალაუფლება საკუთარძალაუფლება საკუთართავზეთავზე........12651265 ,წელს მოწვეულ იქნა საბჭო რომელსაც,წელს მოწვეულ იქნა საბჭო რომელსაცესწრებოდნენ სხვადასხვა სოფლისა თუესწრებოდნენ სხვადასხვა სოფლისა თუ(ქალაქის წარმომადგენლები ორი რაინდი და(ქალაქის წარმომადგენლები ორი რაინდი და).ორი მოქალაქე თითო ერთეულიდან ამ საბჭოს).ორი მოქალაქე თითო ერთეულიდან ამ საბჭოსეწოდაეწოდა „ “პარლამენტი„ “პარლამენტი ..12951295 წელს შეკრებილი პარლამენტიწელს შეკრებილი პარლამენტიკი იყო პირველი რეალურადკი იყო პირველი რეალურად,წარმომადგენლობითი ორგანო რადგან,წარმომადგენლობითი ორგანო რადგან,მოწვევის დოკუმენტის მიხედვით,მოწვევის დოკუმენტის მიხედვით
 8. 8. გენერალური შტატებიგენერალური შტატებისაფრანგეთშისაფრანგეთშიფილიპეფილიპეVIVIლამაზსლამაზს პირველმა მინისტრმაპირველმა მინისტრმაანგერან დე მარინიმანგერან დე მარინიმ ,, რომელიც სხვათაშორისრომელიც სხვათაშორისმეჯინიბე იყო საქმიანობით და ფილიპემმეჯინიბე იყო საქმიანობით და ფილიპემიშვიათი გონიერების გამო დააწინაურა დაიშვიათი გონიერების გამო დააწინაურა დათავადის ტიტულიც უბოძათავადის ტიტულიც უბოძა,, სწორედ მანსწორედ მანშეიმუშავა გენერალური შტატების მოწვევისშეიმუშავა გენერალური შტატების მოწვევისდა ყველა აუცილებელი რეფორმის პროექტიდა ყველა აუცილებელი რეფორმის პროექტიდა წარუდგინა მეფესდა წარუდგინა მეფეს 1302 წელს1302 წელს
 9. 9. ლანდთაგები გერმანიაშილანდთაგები გერმანიაში წოდებრივწოდებრივ-წარმომადგენლობითი-წარმომადგენლობითიორგნო შუა საუკუნეებისორგნო შუა საუკუნეების.,, ”გერმანიაში ლანდების.,, ”გერმანიაში ლანდების( )მიწის წარმომადგენლებ( )მიწის წარმომადგენლები იკრიბებოდნენი იკრიბებოდნენსხდომაზედა იღებდნენსხდომაზედა იღებდნენერთობლივერთობლივ.გაადწყვეტილებებს.გაადწყვეტილებებს.ლანდთაგების.ლანდთაგებისტრადიციას ეფუძნებატრადიციას ეფუძნებათანამედროვე გერმანიისთანამედროვე გერმანიისცალკეულიცალკეული,, ”ბუნდესლანდების,, ”ბუნდესლანდებისსაკანონმდებლოსაკანონმდებლოორგანოებისორგანოების,მმართველობის წესი,მმართველობის წესირომელთაც დღესაცრომელთაც დღესაც.ლანდთაგები ეწოდებათ.ლანდთაგები ეწოდებათ
 10. 10. რაიხსტაგი გერმანიაშირაიხსტაგი გერმანიაში გერმანიის პარლამენტის შენობაგერმანიის პარლამენტის შენობა" ”- .ცნობილია რეიხსტაგ ის სახელით" ”- .ცნობილია რეიხსტაგ ის სახელით1882 200წელს იგი ესკიზიდან იქნა1882 200წელს იგი ესკიზიდან იქნა,შერჩეული მისი ავტორი,შერჩეული მისი ავტორი.არქიტექტორი პაულ ვალოტი იყო.არქიტექტორი პაულ ვალოტი იყოშენობის მთავარი შემადგენელიშენობის მთავარი შემადგენელი.ნაწილი იყო გუმბათი რეიხსტაგი.ნაწილი იყო გუმბათი რეიხსტაგი1894 . 1933წელს გაიხსნა წელს1894 . 1933წელს გაიხსნა წელს-ხანძრისა და ნაციონალ-ხანძრისა და ნაციონალსოციალისტების მიერ მრავალგზისსოციალისტების მიერ მრავალგზისდარბევის შედეგად შენობამდარბევის შედეგად შენობამ;ფუნქციონირება შეწყვიტა მეორე;ფუნქციონირება შეწყვიტა მეორემსოფლიო ომის დროს იგი ძლიერმსოფლიო ომის დროს იგი ძლიერ. 1955დაზიანდა დაიწყო შენობის. 1955დაზიანდა დაიწყო შენობის. 1971რესტავრაცია წლიდან იგი. 1971რესტავრაცია წლიდან იგი,კვლავ ამოქმედდა მხოლოდ უკვე,კვლავ ამოქმედდა მხოლოდ უკვე. 1990არა როგორც პარლამენტი. 1990არა როგორც პარლამენტიწლის გერმანიის გაერთიანებისა დაწლის გერმანიის გაერთიანებისა დაბერლინის გერმანიის დედაქალაქადბერლინის გერმანიის დედაქალაქად" ”აღიარების შემდეგ რეიხსტაგში" ”აღიარების შემდეგ რეიხსტაგშიკვლავ საპარლამენტო მუშაობაკვლავ საპარლამენტო მუშაობა.დაიწყო არქიტექტორმა ნორმან.დაიწყო არქიტექტორმა ნორმანფორსტერმა შენობისფორსტერმა შენობის,რეკონსტრუქცია მოახდინა მან,რეკონსტრუქცია მოახდინა მან.შენობას ახალი გუმბათი შესძინა.შენობას ახალი გუმბათი შესძინა1995საერთაშორისო სახე შენობას 1995საერთაშორისო სახე შენობასწელს ხელოვან ქრისტოს მიერწელს ხელოვან ქრისტოს მიერ.შექმნილმა ჩარჩომ დაუმკვიდრა.შექმნილმა ჩარჩომ დაუმკვიდრა
 11. 11. საქართველოსაქართველოდამფუძნებელი კრებადამფუძნებელი კრება1918-1921 .წ წ1918-1921 .წ წ პირველი საკანონმდებლოპირველი საკანონმდებლოორგანო საქართველოშიორგანო საქართველოშიჩამოყალიბდაჩამოყალიბდასაქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაშისაქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში19181918--19191919 წლებში დაწლებში დაეწოდებოდა ეროვნულიეწოდებოდა ეროვნული. 1919საბჭო წელს საბჭომ. 1919საბჭო წელს საბჭომწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებაუფლებამოსილებაგადააბარაგადააბარასაქართველოს დამფუძნებელ კრებასსაქართველოს დამფუძნებელ კრებას, რომელიც საქართველოს, რომელიც საქართველოსპარლამენტის მოწვევამდეპარლამენტის მოწვევამდე,მის მაგივრობას ეწეოდა რაც,მის მაგივრობას ეწეოდა რაცგანსაზღვრულ იქნა კრებისგანსაზღვრულ იქნა კრებისმიერვემიერვემიღებული საქართველოსმიღებული საქართველოს.კონსტიტუციით.კონსტიტუციით
 12. 12. საქართველოსსაქართველოსპარლამენტიპარლამენტი საქართველოსსაქართველოსპარლამენტიპარლამენტი — საქართველოს— საქართველოსუმაღლესიუმაღლესიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი,ორგანო რომელიც,ორგანო რომელიცახორციელებსახორციელებსსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო,ხელისუფლებას,ხელისუფლებასგანსაზღვრავს ქვეყნისგანსაზღვრავს ქვეყნისსაშინაო და საგარეოსაშინაო და საგარეოპოლიტიკის ძირითადპოლიტიკის ძირითადმიმართულებებს დამიმართულებებს დააკონტროლებს მთავრობის საკონტროლებს მთავრობის საქმიანობასაქმიანობას საქართველოსსაქართველოსპარლამენტის მოწვევა ვერპარლამენტის მოწვევა ვერმოხერხდა საბჭოთამოხერხდა საბჭოთაოკუპაციისოკუპაციის (1921-პერიოდში (1921-პერიოდში1991)1991) 1995 .წ კონსტიტუციის1995 .წ კონსტიტუციისმიღების შემდეგმიღების შემდეგ პირველიპირველისაპარლამენტო არჩევნებისაპარლამენტო არჩევნები.ჩატარდა სქართველოში.ჩატარდა სქართველოში

×