Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga

on

 • 2,181 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,181
Views on SlideShare
2,176
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.iju.hr 3
http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Rok se možda čini dugačak, ali vidjet ćemo da to baš i nije tako.
 • Mandat počinje danom proglašenja službenih rezultata izbora – članak 5. Zakona o izborima

Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga Helena Masarić -Financiranje lokalnog djelokruga Presentation Transcript

 • INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU
  • SAVJETOVANJE
  • KAKVA REFORMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE?
  • Praktični problemi i nova rješenja u financiranju lokalnog djelokruga
  • Zagreb, 22. travnja 2010.
 • GRADOVI I OPĆINE NA RUBU STEČAJA?
  • Njemačke općine su u utorak ponovo upozorile na njihovu tešku novčanu situaciju i naglasile da ih je velik broj na rubu stečaja.
  • Njemačka Zajednica općina i gradova računa s deficitom od 12 milijardi eura ove godine, najviše nakon rata.
  • Novi list , 03. veljače 2010.
 • OSNOVNE ODREDNICE
  • Gradovi i općine imaju svoje odgovarajuće prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolažu
  • Prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima
  • Sustavi financiranja prihoda moraju biti razvojni i evolutivni kako bi mogli slijediti promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih vlasti
  • ZAKONODAVNI OKVIR
  • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93,69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,107/01,117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08),
 • Nastavak
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske koji se donosi za tekuću godinu
  • Posebni zakoni i programi kojima su utvrđene poticajne mjere za obnovu i razvoj:
  • -Zakon o otocima – NN 34/99, 32/02 i 33/06,
  • Zakon o područjima od posebne državne skrbi – NN 86/08,
  • Zakon o brdsko planinskom području – NN 80/08)
  • Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara-NN 44/01, 90/05 i 38/09)
 • Nastavak
  • Posebni zakoni kojima se uređuju poslovi iz djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),
  • Zakon o pomorskom dobru (NN 158/03, 141/06 i 38/09),
  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/90, 151/03, 157/03 i 87/09),
  • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09),
  • Nastavak
  • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 i 59/09-ispravak),
  • Zakon o šumama (NN 14/05, 82/06 i 129/08),
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (152/08 i 21/10),
  • Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09),
  • Zakon o rudarstvu (NN 75/09).
 • PROGRAM GOSPODARSKOG OPORAVKA – TRAVANJ 2010.
  • FISKALNA POLITIKA Aktivnosti-kratki rok – do kraja 2010.
  • 1. ukidanje kriznog poreza na dohotke iznad 6.000 kuna od 1. studenoga 2010.
  • 2. ukidanje svih poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak, osim poreznih poticaja za istraživanje i razvoj
 • NASTAVAK
  • 6. osnivanje središnjeg regulatornog tijela za vodne, komunalne i slične naknade u nadležnosti lokalne samouprave
  • 5. smanjenje, odnosno uklanjanje neporeznih davanja (prioriteti: vodni doprinos, doprinos za Hrvatske šume, doprinos HTZ-a, spomenička renta, uz davanje preporuke lokalnoj samoupravi za umanjenje neporeznih davanja iz njezine nadležnosti)
 • JAVNA UPRAVA CILJ- racionalizacija javne uprave
  • 7. prijenos dijela poslova sa središnje na niže razine vlasti, kao i na tijela izvan sustava državne uprave (prenošenje javnih ovlasti) – do kraja 2010.
  • 3. provedba funkcionalne i fiskalne decentralizacije – do ulaska u EU
  • 1. teritorijalni preustroj te funkcionalna i fiskalna decentralizacija na manjem broju jedinica lokalne samouprave –dugi rok – do 2020.
 • UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
  • 4. učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu – do ulaska u EU
  • 2. priprema plana privatizacije trgovačkih društava u državnom vlasništvu – do kraja 2010. uz * preporuku i jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave da učine isto
 • NOVINE U SUSTAVU FINANCIRANJA OD 1993.-2010.
  • 2001. – decentraliziran dio funkcija u djelatnostima školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastvo
  • 2006. – 0d 01.01. 2007. –porez na dohodak se dijeli između općina, gradova i županija
  • 2007. – odlukom Ustavnog suda RH ukinute odredbe Zakona o financiranju…o porezu na neizgrađeno građevinsko zemljište, na neobrađene poljoprivredne površine i neiskorištene poduzetničke nekretnine
  • u 000 kn I
  • Izvor: analiza Udruge gradova RH
  UČINCI IZMJENE ZAKONA Lokalna i područna ® samouprava Središnja država Dohodak Dobit Ukupno Dohodak Dobit Ukupno 2007. 2.128.632 -2.584.538 -455.906 -2.128.632 2.584.538 455.906 2008. 2.537.217 -3.103.951 -566.734 -2.537.217 3.103.951 566.734
  • Udio prihoda proračuna lokalnih jedinica u ukupnim javnim prihodima u 2008. godini iznosi 10,95 % (izvor: Financijska održivost lokalnih jedinica –stanje i moguće inovacije, Šimović J. et al.)
  • „ Temeljni cilj strategije fiskalne decentralizacije da se postepeno, a najkasnije u proračunu za 2011. godinu dođe do odnosa da je prihod poslovanja JLP®S najmanje 20% prihoda poslovanja središnjeg proračuna…“ (Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009-2011;23)
 • Struktura prihoda proračuna gradova i općina u PGŽ
 • Porezni prihodi u proračunima gradova i općina u PGŽ
 • PROBLEMI:
  • 1. Određenost namjene prihoda (komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknade od koncesija, udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, boravišna pristojba, naknada za razvoj i dr.)
  • 2. Nedostatna autonomija u određivanju poreznih stopa (potpuna autonomija samo kod određivanja porezne stope za korištenje javnih površina)
 • PROBLEMI:
  • 3. Gubitak imovine temeljem odredbe članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (poslovni prostori i po toj osnovi gubitak prihoda od zakupa)
  • 4. Gubitak imovine temeljem članka 16. Zakona o šumama (nemogućnost raspolaganja zemljištem unutar granica građevinskih područja)
 • ??????
  • Da li su sustavi financiranja razvojni i
  • evolutivni ?
  • Da li prihodi mogu slijediti stvarne
  • troškove obavljanja lokalnih poslova?
 • Struktura rashoda proračuna gradova i općina u PGŽ
 •  
  • OPĆI UVJETI ZADUŽIVANJA UREĐENI SU:
  • Zakonom o proračunu (NN 87/08)
  • Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne samouprave (NN 55/09)
  • Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu (NN 151/09)
  • OGRANIČENJA:
  • 1. Ukupna godišnja obveza može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
  • 2. Uključen je iznos za dana jamstava i suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.
  • 3. JLS, ustanove čiji je osnivač JLS i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu ako ukupan godišnji iznos svih naknada , koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima ne prelazi 25% ostvarenog proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihoda, uz mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo
 • DODATNA OGRANIČENJA
  • Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu propisano je dodatno ograničenja - jedinice lokalne samouprave mogu se zaduživati najviše do 2,3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2009. godine.
  • Dug Grada Zagreba u 2003. godini je iznosio 885 mil.kn., što u ukupnom dugu lokalnih jedinica čini 45%.
 • NEFISKALNI INSTRUMENTI FINANCIRANJA 1. Zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira 2. Javno privatno partnerstvo 3. Sredstva pretpristupnih fondova EU
 • ZADUŽIVANJE IZDAVANJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA
  • Uređeno je:
  • Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02 i 138/06)
  • Pravilnikom o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva ( NN 4/09)
 • TKO JE DO SADA IZDAO OBVEZNICE ?
   • Istarska županija 1995. (2.000.000 DEM) i 1996. (2.800.000 DEM)
   • Grad Opatija 1997. (14.000.000 kn)
   • Grad Koprivnica 2004. (60.000.000 kn)
   • Grad Zadar 2004. (18.500.000 EUR-a)
   • Grad Rijeka 2006. ( 180.000.000 kn)
   • Grad Osijek 2007. (25.000.000 kn)
   • Grad Split 2006. i 2007. (12.100.000 EUR-a
   • Grad Vinkovci 2007. (42.000.000 kn)
 • JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
   • Uređeno je:
   • Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN 129/08)
   • Zakonom o koncesijama (NN 125/08)
   • Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08)
   • Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (NN 56/09)
   • Uredbom o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 56/09)
   • Uredbom o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (NN 56/09)
 • Iz priopćenja Europske komisije EC COM Pokretanje privatnog i javnog ulaganja za oporavak i dugoročnu strukturalnu promjenu
   • “ Kako bi se osiguralo da JPP-ovi nastave imati ključnu ulogu u dugoročnom pogledu, pet je postupaka posebno neophodno u 2010.:
   • Komisija će uspostaviti grupu za JPP pozivajući relevantne dioničare kako bi se raspravilo o njihovim brigama i daljnjim idejama vezanim uz JPP-ove. Gdje je prikladno, dat će vodstvo i pomoć državama članicama u smanjenju administrativnog tereta i kašnjenja u provedbi JPP-ova: u ovom će kontekstu istražiti načine olakšavanja i ubrzanja davanja dopusnica za planiranje projektima JPP-a.
 • DOPRINOS DRŽAVE OŽIVLJAVANJA GOSPODARSTVA
  • (iz PROGRAMA GOSPODARSKO OPORAVKA)
  • 9. financiranje projekata prvenstveno privatnim kapitalom i sredstvima fondova EU-a, a manjim dijelom iz proracuna i kroz javna poduzeca – DO KRAJA 2010.
 • PRIPREME ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH FONDOVA I KOHEZIJSKOG FONDA EU
   • EU sredstava namijenjena regionalnom razvoju
   • potrebna priprema projektne dokumentacije (u slučaju velikih investicijskih projekata može iznositi do 5 % ukupne vrijednosti projekta),
   • korisnici bespovratnih sredstava moraju osigurati i vlastito sufinanciranje (ako se radi o velikim investicijskim projektima od 30 do 40% ukupne vrijednosti projekta).
 • Što nam je za činiti?
   • 1. Da središnja vlast uvaži preporuke Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz listopada 2007.:
  • Da poboljša financiranje onih jedinica lokalne samouprave koje zbog svoje nedostatne veličine ne mogu obavljati poslove iz samoupravnog djelokruga;
  • Da poveća ukupnu razinu financiranja za lokalne i regionalne vlasti;
 • Što nam je za činiti?
  • da znatno poveća raspoloživost vlastitih financijskih sredstava o razini kojih su lokalne i regionalne vlasti ovlaštene same odlučivati;
  • razmotriti (često) određivanje namjene sredstava koja su na raspolaganju županijama i velikim gradovima za pružanje glavnih „decentraliziranih usluga“.
  • 2. Da se izmijene Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Zakon o šumama
  • HVALA NA PAŽNJI
  • Helena Masarić, pročelnica Ureda
  • Grada Opatije
  • [email_address]