เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

on

 • 2,118 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,118
Views on SlideShare
1,897
Embed Views
221

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 221

http://kruifon.wordpress.com 221

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง Presentation Transcript

 • 1. เศรษฐกิจพอเพีย ง
 • 2. จุด ประสงค์การเรีย นรูจ พอ เศรษฐกิ ้ เพีการนำา มาใช้ ยง และตัว อย่า ง แบบ ทดสอบ
 • 3. 1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก ในการใช้ชีวิต ที่ถูกต้อง2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำา เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับ ครอบครัว
 • 4. เศรษฐกิจ พอเพีย ง เป็น ปรัช ญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ภูม ิพ ลอดุล ย์เ ดช ฯ ทรงพระราชทานให้ประชาชนนำา ไปใช้ โดยมีแ นวคิด ในการให้พ ึ่ง พาตนเอง มีก ารใช้ทรัพ ยากรที่ม ีอ ยู่ใ ห้ไ ด้ป ระโยชน์ค ุ้มค่า มากที่ส ุด เศรษฐกิจ พอเพีย งให้ความสำา คัญ กับ เรื่อ ง ดัง นี้ - ความพอประมาณ - ความมีเ หตุผ ล
 • 5. เศรษฐกิจ พอเพีย งสามารถทีจ ะนำา มาใช้ก ับ ครอบครัว ได้ ่ เป็น อย่า งดี เช่น นำา มาประยุก ต์ใ น เรื่อ ง การปลูก ผ้า สวนครัว ไว้เ พือ รับ ่ประทานเอง การนำา เครื่อ งใช้ซ ึ่ง ไม่ใ ช้แล้ว มาจำา หน่า ยเพื่อ สร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ ครอบครัว เป็น ต้น การนำา ความรู้เ กี่ย วกับ เศรษฐกิจ พอเพีย งมาประยุก ต์ใ ช้นอกจากจะเป็น การประหยัด ค่า ใช้จ ่า ย
 • 6. 1. การทำา ไร่น าสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน2. การปลูก พืช ผัก สวนครัว ลดค่า ใช้จ่า ย3. การทำา ปุ๋ย หมัก ปุ๋ย คอกและใช้วัส ดุเ หลือ ใช้เ ป็น ปัจ จัย การผลิต (ปุ๋ย )4. การเพาะเห็ด ฟางจากวัส ดุเ หลือใช้ใ นไร่น า5. การเลีย งปลาในร่อ งสวน ในนา ้
 • 7. 2. การปลูก พืช ผัก สวนครัว ลดค่า ใช้จ ่า ย - เพื่อ ประหยัด ค่า ใช้จ ่า ย
 • 8. การทำา ไร่น าสวนผสมและการเกษตรผสมผสา - เพื่อ ให้เ กษตรกรพัฒ นาตนเอง แบบเศรษฐกิจ พอเพีย ง
 • 9. ยหมัก ปุย คอกและใช้ว ัส ดุเ หลือ ใช้เ ป็น ปัจ จัย กา ๋ - เพื่อ ประหยัด และช่ว ย รัก ษาสภาพดิน
 • 10. 4.การเพาะเห็ด ฟางจากวัส ดุเ หลือ ใช้ใ นไร่น า - นำา มาเป็น อาหารและเพิ่ม รายได้ใ ห้ค รอบครัว
 • 11. ารเลี้ย งปลาในร่อ งสวน ในนาข้า วและแหล่ง น - เพื่อ เป็น อาหารและราย ได้เ สริม
 • 12. งไก่พ ื้น เมือ ง และไก่ไ ข่ ประมาณ 10-15 ตัว ต่อ - เพื่อ เป็น อาหาร และรายได้เ สริม
 • 13. 5ประเทศไทยในภาพรวมเป็น ระบบเศรษฐกิจ แบบใด ก. ระบบเศรษฐกิจ แบบ ทุน นิย ม ข. ระบบเศรษฐกิจ พอ เพีย ง ค. ระบบเศรษฐกิจ แบบ สัง คมนิย ม ง. ระบบเศรษฐกิจ แบบ ฟองสบู่
 • 14. ระบบเศรษฐกิจ พอเพีย งมีป ระโยชน์ต่อ ครอบครัว ใช่ห รือ ไม่ ใช่ ไม่ใ ช่
 • 15. จงตอบคำา ถามต่อ ไปนี้ ปลูกผักสวนครัวเพื่ออะไรประโยชน์ของการเลี้ยงปลา คือ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>
 • 16. ให้น ก เรีย นวาดรูป เกีย วกับ การนำา ั ่แนวคิด เรื่อ งเศรษฐกิจ พอเพีย งมาประยุก ต์ใ ช้ใ นครอบครัว
 • 17. ให้น ก เรีย นเรีย งภาพที่ ั กำา หนดให้ถ ูก ต้อ ง
 • 18. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>