Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roig              ORGANITZACI...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roig                   ...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roig1.1 Estada a l’EmpresaEn el cas d’Estad...
Generalitat de Catalunya    Departament d’Ensenyament    Institut Montserrat Roig  -  Les qualificacions trimestr...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat RoigNo s’ha de confondre aquest equip docen...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roigbatxillerat en el segon curs, no hagi c...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat RoigLequip docent, actuant de manera col·le...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roig8.- Pas de cursL’alumnat passarà al seg...
Generalitat de Catalunya    Departament d’Ensenyament    Institut Montserrat Roig11.- Repetició de la totalitat de m...
Generalitat de Catalunya   Departament d’Ensenyament   Institut Montserrat Roig12.- Organització dels exàmensEs progra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Org. btx def octubre 2011

192 views
148 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Org. btx def octubre 2011

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig ORGANITZACIÓ BATXILLERAT1.- Desenvolupament, concreció i aplicació del currículum de batxilleratEl nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels cursos debatxillerat, la configuració del currículum de cada alumne/a i la configuració de l’ofertacurricular del centre, s’ha fet d’acord amb el Decret 142/2008 de 15 de juliol.Cada departament tindrà cura del que en aquesta decret s’especifica de cadascuna de lesmatèries de batxillerat.Estructura horària segons normativa: Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educació física 2 - Filosofia i ciutadania 2 - Ciències per al món 2 - contemporani Història de la filosofia - 3 Història - 3 Tutoria 1 1 Religió (voluntària) − / 2* - Treball de recerca Matèria modalitat 1 4 4 Matèria modalitat 2 4 4 Matèria modalitat 3 4 4 Matèria modalitat 4 o optativa 4 / 2* 4 TOTAL 30 30El nostre centre ha optat per dissenyar dos itineraris formatius per a cada una de lesmodalitats que impartim que són : Ciències i Tecnologia (Itineraris 1 i 2) i Humanitats iCiències Socials (Itineraris 3 i 4). Cada un d’aquests itineraris té definides 3 matèries demodalitat i una optativa de lliure elecció.Aquesta oferta queda concretada de la següent manera: Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 1 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig CURS 2010-2012 1BTX 2BTX Matèries comunesLlengua catalana i literatura 2 Llengua catalana i literatura 2Llengua castellana i literatura 2 Llengua castellana i literatura 2Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3Educació física 2 Història de la filosofia 3Filosofia i ciutadania 2 Història 3Ciències per al món contemporani 2 Tutoria 1Tutoria 1 Treball de recerca Matèries optatives (4) Itinerari 1 Itinerari 2 Itinerari 3 Itinerari 4 Química I – II Física I – II Llatí I – II Economia de l’empresa I – II O Llatí I - II Biologia I – II Tecnologia industrial I - II Història del món contemporani - Matemàtiques aplicades a les Història de l’art ciències socials I - II Matemàtiques I - II Matemàtiques I - II Grec I – II Història del món contemporani - GeografiaCiències de la terra i mediambientals I – II Literatura universal / Literatura catalanaFísica I - II Estada a l’Empresa / Literatura castellanaDibuix tècnic I – II Economia / Hª de l’ArtSegona llengua estrangera / Psicologia i sociologia Segona llengua estrangera / Psicologia i sociologiaEstada a l’empresa / Electrotècnia ReligióReligió Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 2 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig1.1 Estada a l’EmpresaEn el cas d’Estada a l’Empresa, es començarà a cursar a 1r de BTX però constarà i seràavaluada a 2n de BTX. La regulació d’aquesta matèria en el nostre centre queda recollidaen el document: Criteris d’Avaluació, qualificació i recuperació d’Estada a l’Empresa(annex 1)1.2 Treball de recercaLa regulació d’aquesta matèria en el nostre centre queda recollida en el document :Batxillerat. El treball de recerca (annex 2)2.- Procés d’avaluacióD’acord amb l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen elprocediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectesorganitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat adistància i del batxillerat nocturn i posteriors documents editats al respecte, s’han elaborataquests apartats.2.1. Criteris generalsLavaluació del procés daprenentatge de lalumnat de batxillerat ha de ser contínua i,alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tantles particularitats dels elements singulars del currículum com la seva coordinació icoherència.Lavaluació ha de ser diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum. Elsobjectius i les competències generals i específiques, que indiquen el sentit en què han deprogressar tots els alumnes i les alumnes, donen les pautes que han de regular elsprocessos davaluació. Aquests objectius i competències han destar recollits a lesprogramacions didàctiques, han de donar significació a les diferents estratègiesdavaluació que shi detallin i han de constituir el referent constant de totes les accionsformatives. Cal prendre en consideració el treball fet a classe així com l’interès i l’esforçdemostrat per l’alumnat.Els criteris i les activitats d’avaluació i recuperació estan dissenyats per cada departamentaixí com els criteris de qualificació. Aquesta informació, que forma part de la programacióde cada matèria, es fa arribar a l’alumnat i les famílies a l’inici de curs.Lavaluació també ha de ser global, és a dir, a les sessions d’avaluació es considerarà lasituació de cada alumne o alumna en cada matèria particular i la seva evolució de conjunt.Els criteris generals adoptats respecte a l’avaluació, la qualificació i la promoció del’alumnat, i respecte al disseny d’activitats d’avaluació i recuperació són a nivell de centre: Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 3 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig - Les qualificacions trimestrals de cada matèria s’expressen en nombres enters però es conserven les dècimes pel càlcul de la nota final, que s’expressa també en nombres enters de l’0 al 10 i pondera en la nota global del batxillerat en proporció al número de crèdits de cada matèria. Per arrodonir les notes es pujarà a l’enter superior a partir de les cinc dècimes (0,5) incloses. - L’alumnat que no obtingui avaluació positiva (igual o superior a cinc) en algun trimestre, té el dret i la responsabilitat de demanar proves i/o treballs específics per recuperar aquella matèria, comprometent-se a la seva realització en les condicions fixades per cada departament. La nota d’aquestes recuperacions serà si s’escau igual a cinc (5), i no es contemplarà cap altra modificació de la puntuació. - L’alumnat que falti als exàmens de forma justificada acumularà la matèria corresponen fins a la propera convocatòria d’examen. La qualificació resultant seria l’obtinguda en aquesta prova. L’equip docent podrà acordar per majoria, si s’escau, la modificació en casos puntuals de l’aplicació de la normativa establerta pel centre, en funció de circumstàncies especials, i repetir un examen fora de dates i de forma excepcional. La qualificació resultant de l’examen en qüestió seria l’obtinguda en aquesta prova. - La nota final de cada matèria tindrà en compte les notes obtingudes en tots els trimestres, en la proporció establerta per cada departament.2.2. Atenció a la diversitat de l’alumnatPer donar resposta a la diversitat de l’alumnat de batxillerat i, d’acord amb el que diu alrespecte el DECRET EDU/554/2008, s’han d’oferir itineraris adaptats als diferents ritmesd’aprenentatge i al les diferents situacions personals de l’alumnat.Les diferents matèries planificaran i aplicaran les estratègies metodològiques iorganitzatives necessàries per facilitar a tot l’alumnat l’accessibilitat als aprenentatges.Un cop exhaurides aquestes mesures de tipus més general, s’aplicaran mesuresespecífiques, que queden establertes en el DECRET EDU/554/2008, punts 3.3, 3.4 i 3.5.En tots els casos aquestes mesures constituiran el pla individual d’un determinat alumne oalumna. Per l’elaboració d’aquets pla individual es seguirà el protocol que el centre téestablert, d’acord amb el document : Plans individuals, exempcions i convalidacions imodificacions curriculars en els ensenyaments postobligatoris.3. - Reunions d’equip docentEl professorat que imparteix matèries de batxillerat, formarà l’equip docent del nivellcorresponent. Es realitzaran reunions quinzenals coordinades i presidides per la personacoordinadora de batxillerat. Està previst destinar una part d’aquestes reunions per fer elseguiment de l’alumnat que s’escaigui de manera individualitzada. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 4 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat RoigNo s’ha de confondre aquest equip docent amb l’equip docent de les sessions d’avaluacióque serà més ampli i que queda definit a continuació.4.- Equip docent i sessions d’avaluacióLa sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent integrat per un professor o professorade cada matèria, comuna, de modalitat o optativa. Aquestes sessions estaran presidides icoordinades pel professor o professora que exerceix la tutoria.Cada professor o professora ha daportar informació sobre el procés daprenentatge delalumnat en la matèria o les matèries que imparteixi.Aquests equip docent ha dactuar com a òrgan col·legiat en tot el procés davaluació delalumnat del grup corresponent i en ladopció de les decisions que en resultin. Té com afinalitat intercanviar informació i adoptar decisions sobre el procés daprenentatge delalumnat. A la decisió sobre lavaluació de cada alumne o alumna hi ha dintervenir elprofessorat de les matèries que aquest hagi cursat.Per valorar els aprenentatges de cada alumne o alumna i el desenvolupament per part delprofessorat del procés densenyament es farà una sessió davaluació trimestral.Per millorar el coneixement i lacollida de lalumnat i prendre decisions sobre el seu procésdaprenentatge, en el primer trimestre del primer i segon curs es farà una avaluació inicialo pre-avaluació.També poden participar en les reunions de lequip docent altres professors i professoresamb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin enel procés densenyament i aprenentatge de lalumnat, amb veu i sense vot.5.- Avaluació final de cursEl professor o la professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si lalumne ol’alumna nha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criterisdavaluació establerts pel departament corresponent.Els resultats de lavaluació de cada matèria shan d’expressar mitjançant qualificacionsnumèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries ambqualificació igual o superior a cinc.En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, lalumnat que tingui cursada ino superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs.Aquesta circumstància sha de consignar a les actes finals amb la menció .pendent dequalificació de 1r curs (PQ). En cas que, a causa dun canvi de matèria o de modalitatautoritzat per la direcció del centre o perquè lalumne o l’alumna shagi incorporat al Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 5 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roigbatxillerat en el segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí que podrà serqualificat de la matèria de segon curs.L’alumnat, un cop coneguts els resultats en les diferents matèries, i en cas d’haver-lessuperat totes, podrà presentar-se, en el període en que tenen lloc les proves derecuperació del tercer trimestre, a unes proves específiques per millorar la nota de lesmatèries que desitgi. La nota obtinguda en aquestes proves serà la seva nota final,sempre i quan no sigui inferior a la ja obtinguda.Si es considera necessari, es convocarà de forma excepcional al professorat de treball derecerca. A fi de garantir la coherència dels processos davaluació entre els diferents grupsdel centre, i d’acord amb la normativa, a la sessió davaluació final de cada curs hi ha deser present, amb veu i sense vot, un membre de lequip directiu.Lequip docent, en la valoració dels aprenentatges de lalumnat, ha dadoptar les decisionsper consens. En cas de no assolir-lo, es farà per majoria absoluta dels membres presents,llevat dels casos en què la normativa determini una altra solució. A la decisió sobrelavaluació de cada alumne o alumna hi ha dintervenir el professorat de les matèries quehagi cursat lalumne o l’alumna. Cada professor o professora de lequip pot emetre un votúnic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi.6.- Proves extraordinàriesAmb posterioritat a lavaluació final del curs, el centre ha de realitzar les provesextraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a lalumnat que no hagisuperat totes les matèries en lavaluació final.Els resultats de les proves extraordinàries shan dexpressar mitjançant qualificacionsnumèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), quancalgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el nopresentat.El departament didàctic corresponent ha delaborar les proves extraordinàries delcontingut total de cada matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, dacord amb laprogramació dels currículums dels quals són responsables.Les proves extraordinàries a 2n. de batxillerat no es poden fer abans dels cinc darrersdies de classe, prenent com a referència el calendari lectiu que fixi la corresponent ordreper la qual sestableix el calendari escolar del curs. A 1r. de batxillerat les provesextraordinàries es realitzaran segons determini la normativa, que per al curs 2011-2012indica entre els dies 4 i 5 de setembre de 2012.Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió davaluació. En aquesta,vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, caldrà prendre les decisionsdefinitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries. En cas que l’equipdocent decideixi modificar la qualificació d’alguna matèria, aquesta qualificació s’indicarà al’acta d’avaluació amb un asterisc. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 6 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat RoigLequip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa acadèmica delalumne o l’alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, ivista lavaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunesmatèries poden compensar els obtinguts en altres atenent lassoliment de lescompetències, i també les possibilitats de progrés de lestudiant en opcions posteriors. Sila decisió de lequip docent, a efectes de pas de curs o dobtenció del títol de batxiller,implica modificar la qualificació dalguna matèria, cal lacord de la majoria de dos terçosdels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cadamembre de lequip docent haurà dexposar raonadament la justificació del seu vot, la qualshaurà de fer constar en lacta davaluació.A aquesta sessió d’avaluació assistirà tot el professorat de l’alumnat avaluat. Si esconsidera necessari, es convocarà de forma excepcional al professorat de treball derecerca.A fi de garantir la coherència dels processos davaluació entre els diferents grups delcentre, a la sessió davaluació extraordinària hi ha de ser present, amb veu i sense vot, unmembre de lequip directiu.7.- Actes finals d’avaluacióEn les actes de qualificacions finals i en les actes de qualificacions extraordinàries hi hade constar la relació nominal dalumnat amb les qualificacions de les matèries del curs i deles matèries no superades de cursos anteriors. També han dincloure les decisions de pasde curs i, si escau, la proposta per a lexpedició del títol de batxiller.Les actes de qualificacions finals shan demplenar en la darrera sessió davaluació delcurs i es tancaran abans de les proves extraordinàries.Les actes de qualificacions extraordinàries es complimentaran després que shagin fet lesproves extraordinàries i han de quedar tancades a la fi del període dactivitats del curs quedetermini la disposició per la qual sestableix el calendari escolar del curs corresponent.Les actes de qualificacions finals i les actes de qualificacions extraordinàries les han designar tots els membres de lequip docent i hi ha de constar el vistiplau del director odirectora del centre. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 7 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig8.- Pas de cursL’alumnat passarà al segon curs quan hagi superat totes les matèries cursades o notinguin superades dues matèries com a màxim.L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries sha dematricular de les matèries pendents del curs anterior. Les activitats de recuperaciód’aquestes matèries es farà durant el curs següent, establint dues dates, una a l’inici desetembre i l’altra durant el mes de març/abril.Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim dequatre anys, consecutius o no.9.- Permanència d’un any més a primer cursL’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui avaluaciónegativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i lha decursar novament en la seva totalitat. Tanmateix, l’alumnat que en finalitzar el primer cursde batxillerat en règim diürn tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podràmatricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. S’aconsella,però, cursar com a oient totes les matèries de 1r. Això implicarà signar un compromís iuna sol·licitud a la direcció. Aquesta possibilitat pot ser revocada durant el curs sil’alumnat no té l’actitud adequada.L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer cursde batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.L’alumne/a també podrà optar per complementar el seu horari d’assistència, senseformalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives delcentre, i cursar aquelles altres matèries que es considerin més adequades per a la sevaformació, com per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el centre ha deformalitzar, per a l’alumne o alumna, un pla individual que justifiqui aquesta mesura i queinclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne o de l’alumna i del pare, mare o tutorslegals quan aquest/a sigui menor d’edat. Veure annex 3.En el cas de començar el treball de recerca, els terminis de lliurament seran elscorresponents a la promoció amb què l’alumne/a repeteix. La nota de seguiment esguardarà i la memòria i l’exposició oral es faran a segon curs.10.- Permanència d’un any més a segon cursL’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa enalgunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries jasuperades. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 8 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig11.- Repetició de la totalitat de matèries del segon cursEls alumnes i les alumnes que cursin segon de batxillerat en règim diürn amb avaluaciónegativa en algunes matèries al final del segon curs podran optar també per repetir elsegon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien a lesqualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades.De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estataprovades, les matèries següents: a. Treball de recerca. b. Estada a l’empresa. c. Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués superat en cursar el segon curs.L’anul·lació de les qualificacions té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursatper al qual es presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys depermanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre informarà per escritl’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o tutor/a legals en el cas que sigui menor, deles condicions de la renúncia.Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs,l’alumne/a, o el seu pare, mare o tutors legals si és menor, presentarà al centre on estàmatriculat de segon curs durant el primer mes de classes: • Sol·licitud signada per l’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si cal, amb constància explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia.El centre trametrà la sol·licitud a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativaacompanyada de la documentació següent: • Certificat acadèmic de cadascun dels cursos en què l’alumne/a ha estat matriculat en el batxillerat. • Informe de la direcció del centre amb valoració explícita de si la mesura, de caràcter extraordinari, pot afavorir el progrés acadèmic de l’alumne en el batxillerat i en els seus estudis posteriors, i tota la informació complementària que consideri pertinent.La Direcció General dictarà resolució, contra la qual es podrà interposar recurs d’alçadadavant el conseller d’Educació en el termini d’un mes. El centre ha d’incorporar laresolució a l’expedient de l’alumne/a, fer-la constar en el seu l’historial acadèmic iadjuntar-ne una còpia a l’acta d’avaluació final del curs al qual s’hagi renunciat. Ladirecció del centre en lliurarà una còpia a la persona sol·licitant. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 9 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig12.- Organització dels exàmensEs programen, per a cada avaluació, dues convocatòries d’exàmens: els anomenatsparcials, que no els fan totes les matèries, i els anomenats trimestrals.Els exàmens parcials consisteixen a una successió d’exàmens, el més limitada possibleen el temps, sense que a l’alumnat els coincideixin més de dos exàmens per dia. Elresultat és un calendari d’uns quinze dies d’exàmens parcials, que s’intenta quecoincideixi amb la fase central del trimestre.La setmana dels exàmens trimestrals és un període al final del trimestre durant el quals’interrompen les classes. D’aquesta manera s’aconsegueix programar un calendari dedos exàmens de dues hores de durada per dia, i tancar els exàmens en una setmana, apoder ser, amb un cap de setmana al mig. Està acordat fer seure l’alumnat per ordrealfabètic. L’alumnat que acaba els exàmens abans d’hora està autoritzat a dedicar-se aalguna altra activitat lectiva dins de l’aula. Un quart d’hora abans de la finalització del’examen, es pot autoritzar la sortida de l’aula d’aquests alumnes.Pel que fa a les recuperacions, hi ha matèries que les fan trimestralment, per a maximitzarles oportunitats concedides, mentre que d’altres han agrupat les dels trimestres 1er i 2on,per minimitzar el nombre d’exàmens a programar. Cada professor o professoras’encarregarà de programar la seva recuperació dins el marc d’una setmana decidida perla direcció del centre. Les recuperacions es poden fer en l’horari lectiu o fora de l’horarilectiu, a criteri del professorat responsable.Quant a les proves extraordinàries, tant de 1r com de 2n de batxillerat, es programaran iseguint els terminis establerts per la normativa. Codi: Data: 13/01/2012 Elaborat: Pàg. 10 of 10 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

×