Presentació php

1,212
-1

Published on

Presentació resum de la classe de informatica
curs: 1r batxillerat
continguts: programació php

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,212
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació php

 1. 1. PHP Hypertext Preprocessor
 2. 2. Què és PHP? <ul><li>PHP és un llenguatge de programació d'scripts, de codi lliure, que serveix per programar pàgines web dinàmiques. </li></ul><ul><li>El codi php va empotrat dins el codi html de la pàgina web, separat pels simbols <?php ......... ?> </li></ul><ul><li>El codi php és processat pel servidor web (en el nostre cas apache) després de cada petició. </li></ul><html> <head> <title>Primera pàgina php</title> </head> <body> <?php echo &quot;Hola món!&quot;; ?> </body> </html>
 3. 3. Què farem amb PHP? <ul><li>Generar continguts de pàgines web dinàmicament a partir d'informació emmagatzemada a una base de dades. </li></ul><ul><li>Rebre informació de formularis i guardar-la a una base de dades. </li></ul><ul><li>PRÀCTICA: Farem un blog senzill. </li></ul>
 4. 4. Variables <ul><li>Una variable és un objecte que conté un valor que pot anar variant al llarg de l'execució. </li></ul><ul><li>En PHP les variables porten a davant el símbol $ </li></ul><ul><li>Principals tipus de variables: Enters, decimals, cadenes, booleans. </li></ul><html> <head> <title>Prova de variables</title> </head> <body> <?php $var = “Hola món!”; echo $var; ?> </body> </html>
 5. 5. Operadors <ul><li>Permeten fer operacions entre variables. </li></ul><ul><ul><li>Operadors Aritmètics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+, -, * , /, % </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Operadors de comparació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>!= (distint) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>== (igual) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Operadors lògics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>And </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Or </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Not </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Operadors de cadenes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>. (concatenació) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Exemple d'operadors <html> <head> <title>Prova d'operadors</title> </head> <body> <?php $variable1 = 10; $variavle2 = 6; $variable3 = ( $variable1 * $variable2 ) / 3; echo $variable3 . “<br>”; $variable4 = “Tecno”; $variable5 = “logia”; echo $variable4 . $variable5; ?> </body> </html>
 7. 7. La clausula if - else <ul><li>Condiciona l'execució del codi </li></ul><html> <head> <title>Prova del if</title> </head> <body> <?php $a = 10; $b = 9; if ($a > $b) { echo $a . &quot; es major que &quot; . $b; } else { echo $b . &quot; es major o igual que &quot; . $a; } ?> </body> </html>
 8. 8. Construcció de bucles amb 'while' <ul><li>Itera mentres es compleixi la condició. </li></ul><html> <head> <title>Prova de while</title> </head> <body> <?php $i = 1; while ($i <= 10) { $i = $i + 1; // o també $i++ echo $i . “<br>”; } ?> </body> </html>
 9. 9. Construcció de bucles amb 'for' <ul><li>Iteració incremental. </li></ul><html> <head> <title>Prova de for</title> </head> <body> <?php for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { echo $i . “<br>”; } ?> </body> </html>
 10. 10. Activitat <ul><li>Construir una web dinàmicament amb PHP que contengui una taula de 10x10 cel.les on cada cel.la indiqui la seva posició. </li></ul>
 11. 11. Solució activitat <html> <head> <title>Prova taula dinàmica</title> </head> <body> <?php $contador = 1; echo &quot;<table border=1>&quot;; for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { echo &quot;<tr>&quot;; for ($j = 1; $j <= 10; $j++) { echo &quot;<td>&quot; . $contador . &quot;</td>&quot;; $contador++; } echo &quot;</tr>&quot;; } echo &quot;</table>&quot;; ?> </body> </html>
 12. 12. Arrays <ul><li>Col·lecions de valors </li></ul><html> <head> <title>Prova arrays</title> </head> <body> <?php $arr = array(); $arr[0]=1; $arr[1]=3; $arr[2]=5; $count = count($array); for ($i = 0; $i < $count; $i++) { echo $arr[$i] . “<br”; } ?> </body> </html>
 13. 13. Funcions <ul><li>Codi de s'empra en multitud d'ocasions. </li></ul>funcions.php <?php function mitja($arg_1, $arg_2) { $ret = ($arg_1 + $arg_2) / 2; return $ret; } ?> <html> <head> <title>Prova fucnions</title></head> <body> <?php require 'funcions.php'; $var = mitja(10,2); echo $var; ?> </body> </html>
 14. 14. Valors per referència <ul><li>Codi de s'empra en multitud d'ocasions. </li></ul>funcions.php <?php function mitja($arg_1, $arg_2, &$mitja) { $ret = ($arg_1 * $arg_2) / 2; $mitja = $ret; } ?> <html> <head> <title>Prova fucions</title></head> <body> <?php require 'funcions.php'; mitja(10, 2, $var); echo $var; ?> </body> </html>
 15. 15. HTTP_GET_VARS <ul><li>Recepció de paràmetres per url </li></ul><ul><li>http://servidor/get.php?param1=hola&param2=adeu </li></ul>get.php <html> <head> <title>Prova $HTTP_GET_VARS</title></head> <body> <?php $var1 = $HTTP_GET_VARS[&quot;param1&quot;]; $var2 = $HTTP_GET_VARS[&quot;param2&quot;]; echo &quot;El primer paràmetre és:&quot; . $var1 . &quot;<br>&quot;; echo &quot;El segon paràmetre és:&quot; . $var2 . &quot;<br>&quot;; ?> </body> </html>
 16. 16. HTTP_POST_VARS <ul><li>Recepció de paràmetres per formulari </li></ul>post.php <html> <head> <title>Prova $HTTP_POST_VARS</title></head> <body> <form method=&quot;post&quot; action=&quot;post.php&quot; name=&quot;form1&quot;> <input type=&quot;text&quot; name=&quot;num1&quot; size=&quot;15&quot;><br> <input type=&quot;text&quot; name=&quot;num2&quot; size=&quot;15&quot;><br> <input type=&quot;submit&quot; value=&quot;Suma&quot;> <br><br> </form> <?php if ($HTTP_POST_VARS) { $var1 = $HTTP_POST_VARS[&quot;num1&quot;]; $var2 = $HTTP_POST_VARS[&quot;num2&quot;]; echo &quot;Resultat: &quot;; echo $var1 + $var2; } ?> </body> </html>
 17. 17. Blog senzill en php <ul><li>http://www.mallorcaweb.net/tsalas/blog.php </li></ul>
 18. 18. Plantilla
 19. 19. Taula <table border=&quot;1&quot; width=&quot;600px&quot;> <tr> <td> <b>Autor:</b> </td> <td> <b>Títol:</b> </td> <td> <b>Data:</b> </td> <td> <a href=&quot;blog.php?elimina=&quot;>Eliminar</a> </td> </tr> <tr> <td colspan=&quot;4&quot;> <b>Comentari:</b> <hr> <br><br> </td> </tr> </table>
 20. 20. Form <form method=&quot;post&quot; action=&quot;blog.php&quot;> <table border=&quot;0&quot;> <tr> <td>Nom:</td><td><input type=&quot;text&quot; name=&quot;nom&quot; size=&quot;20&quot;></td> </tr> <tr> <td>Tema:</td><td><input type=&quot;text&quot; name=&quot;tema&quot; size=&quot;25&quot;></td> </tr> <tr> <td>Comentari:</td> <td><textarea name=&quot;comentari&quot; rows=&quot;5&quot; cols=&quot;50&quot;> </textarea></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td><td><input type=&quot;submit&quot; value=&quot;Enviar&quot;></td> </tr> </table> </form>
 21. 21. Descarregar funcions de Base de Dades <ul><li>http://www.mallorcaweb.net/tsalas/funcionsBD.txt </li></ul>
 22. 22. Selecció de registres de BD <? require &quot;funcionsBD.php&quot;; $conn = conectaBD (&quot;host&quot;,&quot;user&quot;,&quot;pass&quot;); $sql = &quot;SELECT id, nom_autor, titol, comentari, data FROM blog&quot;; $consulta_id = ConsultaBD( &quot;nom_bd&quot;, $sql, $conn ); while ( $fila = carregaFilaBD( $consulta_id ) ) { ?> <table border=&quot;0&quot; width=&quot;600px&quot;> <tr> <td> <b>Autor:</b> <? echo $fila[1]; ?> </td> ... <td> <a href=&quot;blog.php?elimina=<? echo $fila[0]; ?>&quot;>Eliminar</a> </td> ... </table> <? } desconnectaDB($conn); ?>
 23. 23. Insertar i borrar de registres a la BD <? require &quot;funcionsBD.php&quot;; $conn = conectaBD (&quot;host&quot;,&quot;user&quot;,&quot;pass&quot;); if( $HTTP_POST_VARS ) { $sql = &quot;INSERT INTO blog(nom_autor, titol, comentari, data) VALUES ('&quot; . $HTTP_POST_VARS[&quot;nom&quot;] . &quot;', '&quot; . $HTTP_POST_VARS[&quot;tema&quot;] . &quot;', '&quot; . $HTTP_POST_VARS[&quot;comentari&quot;] . &quot;', CURDATE())&quot;; ConsultaBD( &quot;bd&quot;, $sql, $conn ); } if( $HTTP_GET_VARS ) { $sql = &quot;DELETE FROM blog WHERE id=&quot; . $HTTP_GET_VARS[&quot;elimina&quot;]; ConsultaBD( &quot;bd&quot;, $sql, $conn ); } ?>

×