Pentaksiran rbt asimen

2,279 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentaksiran rbt asimen

 1. 1. PENGHARGAAN Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya, akhirnya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi mata pelajaran Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (RBT 3108) ini dengan jayanya. Di kesempatan ini, ingin kami dahulukan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Pn Radziah Bt Muhamad atas kerjasama, dan tunjuk ajar yang telah diberikan. Selain itu, seribu penghargaan juga buat beliau yang sudi meluangkan masa dalam membetuklan kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Turut membantu adalah rakan-rakan seperjuangan yang sudi berkongsi idea, meluahkan pendapat dan kritikan membina yang menjadi panduan utama kepada kami untuk melaksanakan tugasan kerja kursus ini dengan sempurna. Kami berharap, dengan selesainya pelaksanaan tugasan ini, segala ilmu yang diperolehi daripada pelaksanaan tugasan kerja kursus ini akan dapat kami manfaatkan pada masa-masa yang akan datang untuk menjadi seorang bakal guru yang cemerlang. Sekian, terima kasih.
 2. 2. PENGENALAN Pentaksiran dan Penilaian merupakan salah satu daripada komponen utama yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) dengan pengkhususan matapelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, (RBT). Kursus ini adalah wajib diikuti oleh pelajar program ini yang sedang menduduki semester 4 program dengan kod kursus RBT 3108. Kursus ini memberi penekanan khusus kepada pelatih-pelatih guru berkaitan kefahaman konsep serta prinsip pentaksiran bagi matapelajaran Reka Bentuk Teknologi Sekolah Rendah atau lebih dikenali sebagai Kemahiran Hidup. Sesuai dengan tugas guru yang turut menjadi pembina item ujian, penganalisa serta penilai, aspek yang ditekankan di dalam kursus ini adalah amat penting yang harus difahami oleh setiap pelatih untuk mempersiapkan diri sebelum diberi amanah sebagai seorang guru kelak. Sesuai dengan objektif pembelajaran bagi kursus ini, diharapkan agar setelah mempelajari kesemua aspek yang terkandung di dalam kursus ini, para pelatih akan dapat mengenal, membanding dan membezakan aspek penilaian yang terdapat di sekolah. Dengan pemahaman yang sedemikian, ia akan dapat membantu bakal- bakal guru dalam memahami serta membantu dalam mengaplikasikan dalam situasi sebenar. Tugasan Kerja Kursus bagi kursus ini menghendaki kami, para pelatih untuk bertindak sebagai Guru Kemahiran Hidup yang turut dilantik sebagai Setiausaha Peperiksaan dimana kami dikehendaki untuk mempersembahkan analisis peperiksaan pertengahan tahun bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Seterusnya, dalam menganalisis data-data ini, kami dikehendaki memilih satu kelas dan gunakan statistik yang sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid berkenaan.
 3. 3. 1.0 Pentaksiran dalam reka bentuk sekolah rendah Banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Stufflebeam (1971), Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996), pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Proses pengumpulan maklumat, proses membuat analisis, ia dijalankan selepas peperiksaan dan pentaksiran. Penilaian juga dapat mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas sedia ada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar. Daripada ujian, guru dapat merancang dan merencana pengajaran yang seterusnya. Hasil ujian ersebut dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum pereka memulakan pengajaran. Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik kelas, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru „mengajar‟ dan pelajar „belajar‟. Konsep Pentaksiran. Pentaksiran merupakan satu episode dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor menginterpretasi, menghurai maklumat temtang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran bermaksud satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Kesahan bukti empirikal yang digunakan bagi penilaian sangat bergantung kepada sejauh mana
 4. 4. guru berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas penilaian. Pentaksiran Alternatif. O’Malley danValdezPierce mendefinisikan pentaksiran alternatif sebagai "...mana-mana cara untuk mengetahui apa yang pelajar tahu dan bertujuan untuk melaporkan perkembangan kanak-kanak dan pengajaran terurus dikatakan sebagai satu alternatif kepada ujian tradisional terutama ujian soalan aneka pilihan (Stiggins 1991)...." (1996, p.1). Tigafasa bagi pentaksiran alternative ialah fasa Permulaan. Fasa ini melibatkan menetapkan matlamat, menentukan keperluan pembelajar, dan menyediakan “data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari, bagaimana mereka berfikir dan apa yang murid mahu lakukan dengannya” (Auerbach 1992, p. 114). Seterusnya ialah fasa berterusan. Fasa pentaksiran ini melibatkan “penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran …” dan “ … penilaian bilik darjah dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan .." (Gosselin 1998, p. 44). Akhir skali ialah fasa penamat. Fasa ini melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran, pengajaran, kurikulum dan rekabentuk program pada penghujung proses … "(Auerbach 1992, p. 115). Berikut adalah beberapa tujuan pengunaan pentaksiran alternatif (Gottlieb 1999; O‟Malley and Valdez Pierce 1996; Cushing Weigle & Jensen, 1997): Mengenalpasti keperluan atau kesediaan sokongan tambahan Mengekalkan atau mengkelasifikasikan semulaprogram atau keluar dari program Memantau kemajuan murid dalam program. Mendapatkan maklumat tentang perancangan pengajaran Penilaian program dan akauntibiliti terhadap sumber pembiayaan kewangan Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bahagian penting dari proses pembelajaran, karena itu hendaknya dilakukan oleh guru agar guru dapat memperoleh informasi proses kemajuan belajar siswa dan informasi keefektifan
 5. 5. pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru yang hanya mengutamakan penilaian hasil tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang siswa yang benar- benar memahami materi dan siswa yang kurang memahami. Siswa yang dapat menjawab dengan benar suatu persoalan, belum tentu mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban tersebut. Penilaian dalam proses pembelajaran lebih dapat berfungsi memberikan informasi tentang siswa yang sudah memahami materi atau yang belum. Penilaian ini berkesinambungan dengan penilaian hasil artinya hasil penilaian dalam proses pembelajaran akan memberikan sumbangan positif terhadap penilaian hasil. Dengan demikian perlu diupayakan agar guru melakukan penilaian dalam proses pembelajaran di samping melakukan penilaian hasil belajar. Menurut Mok Soon Sang,(1996) penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Pengertian dasar penilaian dalam proses pembelajaran mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar siswa, tentang proses pembelajaran, dan tentang suasana kelas. Angelo (1991) mendefinisikan penilaian dalam proses pembelajaran: “Classroomassessment consist of small-scale assessment conductedcontinuously in college classrooms by dicipline-based teachers todetermine what students are learning in that class”. Penilaian dalam proses pembelajaran juga mencakup serangkaian metode yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi yang kemudian diinterpretasi untuk memahami siswa, merencanakan dan memonitor proses pembelajaran, dan untuk menciptakan suasana kelas yang bergairah. Sebagai proses secara berkelanjutan Nitko (1996) mengistilahkan Penilaian Berkelanjutan Formatif Informal (PBFI) yaitu suatu penilaian informal yang dilakukan guru secara sambil lalu dan mendadak tanpa persiapan dan kesan mengenai kemajuan siswa dalam kaitannya dengan kurikulum. Penilaian berkelanjutan dalam proses pembelajaran dapat diinterpretasikan sebagai segala tindakan guru yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan siswa secara terus-menerus dalam menerima pelajaran.
 6. 6. Secara amnya pula, pentaksiran pendidikan merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang melibatkan suatu proses pengumpulan maklumat secara berterusan dengan tujuan untuk menguji hipotesis, membuat keputusan dan mengemukakan soalan, Noraini Idris (2005). Pendapat mereka ini menunjukkan bahawa penilaian dan pentaksiran saling berkait rapat antara satu sama lain. Kedua-duanya boleh membantu guru memberikan maklumbalas tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, walaupun seorang guru mengajar satu kelas yang kurang daripada 40 orang, ini tidak bermakna semua pengajaran yang diajar oleh guru difahami oleh murid. Maka, disinilah pentaksiran memainkan peranan penting dalam menilai tahap kefahaman murid di dalam kelas secara berterusan. Manakala, penilaian pula mengukur sejauh mana murid mampu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui penilaian juga, guru mampu mengesan masalah kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh murid. Sekaligus membantu guru memilih dan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap kebolehan setiap pelajar. 1.1 Ciri –ciri penilaian dan pentaksiran Hasil pentaksiran dan penilaian dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan'stakeholders' serta mengekalkan kewibawaan guru pentaksir. Kebolehpercayaan pula merujuk kepada ciri skor yang menggambarkan prestasi pelajar dalam perkara yang ditaksir. Ciri-ciri pentaksiran yang lain ialah keobjektifan, kebolehtadbiran, kemudahtafsiran dan kekomprehensifan. Ciri-ciri ini perlu dipertimbangkan bagi memastikan sesuatu instrumen pentaksiran baik dan berkualiti.
 7. 7. Keobjektifan sesuatu ujian atau pentaksiran merujuk kepada ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan atau ketepatan seseorang pentaksir memberi skor calon. Ciri keobjektifan pemberian markah/skor ini boleh dipertimbangkan dengan menyediakan skema penskoran yang objektif dan markah atau skor diselaraskan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan mempunyai kefahaman dan kemahiran yang terselaras antara satu sama lain. Cara ini mengurangkan perselisihan pemberian markah/skor di kalangan pemeriksa atau pentaksir. Kebolehtadbiran sesuatu ujian dan pentaksiran, ialah ciri praktik dengan merujuk kepada sejauhmana kelicinan dan kerja-kerja susulan dapat dijalankan dengan mudah dalam proses pengujian dan pentaksiran, yang dilaksanakan sama ada secara berpusat atau pentaksiran berdasarkan sekolah. Kemudahtafsiran sesuatu ujian dan pentaksiran, merujuk kepada sejauhmana ianya dapat memberi maklumat tentang calon berdasarakan skor yang diperolehi, sejauhmana ianya boleh mendiskriminasikan calon dan dapat menepati tujuan sesuatu ujian itu ditadbirkan. Kekomprehensifan sesuatu ujian dan pentaksiran merujuk kepada sejauhmana sesuatu ujian itu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Oleh kerana itu semakin banyak bilangan item, semakin lebih baik taburan perwakilan adalah lebih menyeluruh. Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Semakin tepat pensyarah mengukur
 8. 8. pencapaian pelajar, semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya. Penilaian boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis mengikut masa dan tujuan ujian itu diberi. Antaranya ialah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif meliputi aktiviti mengesan kelemahan dan kekutan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. Penilaian ini berbentuk tidak formal dan contoh-contohnya ialah seperti pemerhatian, bersoal jawab secara lisan, memeriksa hasil kerja murid dan latihan congak. Penilaian sumatif pula meliputi aktiviti pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran, misalnya dalam tempoh satu penggal, tengah tahun atau segenap satu tahun. Penilaian ini lebih berbentuk formal dengan menggunakan ujian kertas pensel, peperiksaan amali atau bertulis, skala kadar dan senarai semak. Menurut McMillan (2001). Ciri-ciri pentaksiran meliputi perkara seperti berikut: 1. Pentaksiran ialah proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan. 2. Ujian pula ialah sebahagian daripada pentaksiran. 3. Apabila pentaksiran dibuat ke atas pelajar, guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat dihasilkan King dan Brathwaite (1991) mencadangkan beberapa keperluan untuk melaksanakan pentaksiran, antaranya ialah : 1. Latihan yang digunakan untuk pentaksiran mestilah menggunakan sampel daripada pelbagai topik dan sukatan pelajaran serta mentaksir pelbagai kemahiran. 2. Markah dibahagikan mengikut kriteria atau kemahiran yang ditaksir. 3. Guru harus mnyerahkan rekod pentaksirannya dengan buku amali kepada pemeriksa sebenar untuk disetarakan.
 9. 9. 1.2 Kepentingan penilaian dan pentaksiran. Terdapat beberapa kepentingan penilaian dan pentaksiran dalam pembelajaran dan pengajaran. Pentaksiran memainkan peranan penting untuk menyediakan pendidikan dengan arahan atau maklumat dignostik yang berguna dan penglibatan ke arah pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar (Alexander dan Parsons,1991; Airasian,1997). Ia membantu dalam proses mengumpul maklumat tentang strategi dan akiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan bagaimana untuk merancang pengajaran berkesan. Kedua, penilaian dan pentaksiran penting bagi mengesan kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh pelajar, Noraini Idris (2005). Bagi pelajar yang lemah, guru boleh memberikan aktviti pemulihan mengikut tahap kefahaman mereka manakala bagi pelajar yang memperolehi keputusan yang baik dan cemerlang, guru boleh menyediakan aktiviti penggayaan dan mereka pasti mampu meningkatkan kecemerlangan mereka. Keputusan daripada penilaian adalah penting kerana ia merupakan asas bagi menempatkan pelajar dalam sesuatu jurusan yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Ia mampu mempertingkatkan keberkesanan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran jika jurusan tersebut sesuai dengan minat dan tahap mereka. Seterusnya, penilaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk. Maka, ia amat penting bagi guru untuk merancang suasana pembelajaran aktif di dalam kelas. Contoh penilaian yang mampu merangsang minat pelajar ialah kuiz, soal jawab, ujian bulanan, dan sebaginya mengikut kreativiti guru tersebut. Akhir sekali, penilaian dan pentaksiran sebenarnya memainkan peranan penting untuk melihat sejauh mana objektif kursus telah tercapai, dan sejauh mana pengetahuan dan kemahiran diperoleh oleh pelajar pada akhir suatu program.
 10. 10. NO NAMA MARKAH GRED 1 MOHD AZRI BIN MD IDRIS 76 B 2 NUR AFIFAH HAZIRAH BINTI AZMIN 80 A 3 MOHD SAFUAN BIN CHE OTHMAN 86 A 4 NOR SHARNIDA BINTI DAUD 75 B 5 NUR AISYAH BINTI ADNAN 68 C 6 NORAIN BINTI ABDULLAH 48 E 7 MOHD NASRUN BIN MUHAMAD ZAKI 63 C 8 MOHD ASYRAF ADIB BIN NORDIN 70 B 9 NORANIS LYANA BINTI ZAMBERY 90 A 10 NUR DIYANA BINTI ISMET FURMANSYAH 84 A 11 MUHAMAD FARIS AIMAN BIN MOHD ZAKI 84 A 12 MOHD SHOLEHUDDIN BIN MOHD ARIFF 84 A 13 MOHD AMIR WARDEE B MOHAMAD KAMIS 49 E 14 MOHD FAIZ BIN ABD RAHIM 56 C 15 MOHD NUR BIN MUHAMAD 52 C 16 NOR HIDAYAHNE BINTI JAMIL 65 C 17 NORAISYAH BINTI NASARUDIN 64 C 18 MOHD FAIZ BIN DAMANHURI 79 A 19 NORAZURA BINTI MOHAMAD FOAT 88 A 20 MOHD AIDIL BIN OTHMAN 85 A 21 ISMAIL BIN SAIMAN 54 C 22 ABD RAOF B IBRAHIM 45 E 23 MOHD SHAHREN B ABDULLAH 48 E 24 A. LATIF ABDULLAH 72 B 25 FUZIAH BT. ISHAK 71 B 26 ABD. KADIR B. ABD. RAHIM 70 B 27 MD. ISA B. MAN 76 B 28 HASLINA BINTI RAMLI 80 A 29 ROUSLILUDDIN BIN HJ AMBIA 82 A 30 MOHD RAZALI BIN HASHIM 82 A SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN JAYA, 70450 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN MARKAH PEPERIKSAAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN HIDUP KELAS 6 BERLIAN
 11. 11. 3.1 Definisi mod Mod ialah skor yang mempunyai kekerapan paling tinggi, misalnya markah yang pelajar paling ramai memperolehnya. petikan daripada buku OUM: Statistik asas (2008) Data tidak berkumpul Jadual 1 : markah ujian 30 orang pelajar 76 80 86 75 68 48 63 70 90 84 84 84 49 56 52 65 64 79 88 85 54 45 48 72 71 70 76 80 82 82 Mod / Kekerapan 45, 48, 48, 49, 52, 54, 56, 63, 64, 65, 68, 70, 70, 71, 72, 75, 76, 76, 79, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 84, 85, 86, 88, 90 = 84 Berdasarkan gambar rajah 1, saya mendapati bahawa mod atau kekerapan markah ujian kemahiran hidup tahun 6 Berlian ialah 84. Hal ini kerana kekerapan murid yang mendapat markah tersebut paling tinggi berbanding dengan markah yang lain. 3.2 Selang kelas Selang kelas bagi markah-markah ujian 30 orang murid tahun 6 Berlian akan ditentukan berdasarkan kaedah berikut. Hal ini akan menentukan selang kelas yang paling sesuai untuk diletakkan di dalam jadual. = 90-45 = 45 ÷ 5 = 9 ( selang kelas ialah 5, dan akan ada 9 baris colum di dalam jadual )
 12. 12. Data berkumpul Jadual 2 : markah ujian 30 orang murid dalam bentuk jadual Selang Gundalan Kekerapan 45-49 4 50-54 2 55-59 1 60-64 2 65-69 2 70-74 4 75-79 3 80-84 7 85-89 3 90-94 1 Kekerapan paling tinggi = 7 Mod = ( 80-84) Berdasarkan maklumat di dalam gambar rajah 2, saya telah mendapati bahawa mod atau kekerapan markah ujian kemahiran hidup 30 orang murid di dalam kelas 6 Berlian ialah di selang kelas 80-84. Hal ini kerana kekerapan yang direkodkan ialah yang paling tinggi iaitu sebanyak 7 kali.
 13. 13. 3.3 Definsi median Median ialah skor tengah sesuatu set data/skor, misalnya markah tengah bagi set markah ujian mingguan. petikan daripada buku OUM: Statistik asas (2008) Median data tidak berkumpul Jadual 3 : susunan ujian markah 30 orang murid 45, 48, 48, 49, 52, 54, 56, 63, 64, 65, 68, 70, 70, 71, 72, 75, 76, 76, 79, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 84, 85, 86, 88, 90 Kaedah penyelesaian : = 72 + 75 2 = 63 Berdasarkan gambar rajah 3, saya telah memperoleh median markah untuk ujian kemahiran hidup tahun 6 Berlian yang telah di jalankan. Cara-cara untuk mendapatkan median ialah dengan menyusun dahulu markah murid dari rendah kepada tinggi kemudian cari markah yang ditengah-tengah. Selepas itu, bahagi dua dan saya mendapati bahawa median markah ialah 63.
 14. 14. Median data berkumpul W f cf- LMedian med p2 N L = had bawah jeda kelas median cfp = jumlah terkumpul kekerapan sehingga kelas tersebut, tetapi tidak melibatkan kekerapan median kelas Fmed = kekerapan median W = keluasan jedia kelas median (had atas kelas – had bawah kelas) N = jumlah bilangan kekerapan L = 69.5 cfp = 11 Fmed = 4 (median berada pada selang kelas 70-74) W = 5 N = jumlah kekerapan bahagi 2 = 30 2 =15 Median = 69.5 + (15 – 11) ( 5 ) 4 = 75.5 Berdasarkan formula median yang telah digunakan, saya memperoleh median untuk markah ujian kelas 6 Berlian bagi subjek kemahiran hidup ialah 75.5. Setiap satu formula di di masukkan untuk mendapatkan jawapan.
 15. 15. 3.4 Definisi mean Min ialah purata sesuatu set data/skor, misalnya markah purata bagi set markah ujian mingguan. Min mudah dikira, sekiranya bilangan data adalah kecil, tetapi agak susah dikira bagi data yang banyak. petikan daripada buku OUM: Statistik asas (2008) Mean data tidak berkumpul Min = jumlah markah Jumlah murid = 45 + 48 + 48 + 49 + 52 + 54 + 56 + 63 + 64 + 65 + 68 + 70 + 70 + 71 + 72 + 75 + 76 + 76 + 79 + 80 + 80 + 82 + 82 + 84 + 84 + 84 + 85 + 86 + 88 + 90 30 = 69.23 Berdasarkan formula untuk mencari min, saya telah mendapat min bagi markah Ujian Kemahiran Hidup kelas 6 Berlian. Min bagi ujian tersebut ialah 69.23. cara- cara untuk mendapatkan min ialah dengan menambah jumlah keseluhuran markah ujian dan seterusnya dibahagikan kepada jumlah murid yang mengambil ujian tersebut.
 16. 16. Mean data berkumpul Jadual 3 : mean data berkumpul markah ujian untuk 30 orang murid Selang Gundalan Kekerapan Midpoint F ( x ) 45-49 4 47 188 50-54 2 52 104 55-59 1 57 57 60-64 2 62 124 65-69 2 67 134 70-74 4 72 288 75-79 3 77 231 80-84 7 82 574 85-89 4 87 261 90-94 1 92 92 N X N 1i i = jumlah F (x) 30 = 2053 30 = 68.43 2053
 17. 17. 3.5 Sisihan Piawai Sisihan piawai adalah ukuran serakan yang popular. Didalam penggunaan sebagai entiti yang berasingan atau sebagai sebahagian analisis lain seperti pengiraan selang keyakinan dan juga didalam pengujian hipotesis.Sisihan piawai ialah punca kuasadua varian. Sisihan piawai populasi ditandakan sebagai , dan dikira sebagaimana berikut: N )-(X 2 2 Jika skor Z negatif, maka nilai kasar (X) adalah di bawah min dan sebaliknya. Jadual 4 : jadual sisihan piawai untuk markah 30 orang murid Selang Gundalan Kekerapan Midpoint F ( x ) (X)² F (x)² 45-49 4 47 188 16 64 50-54 2 52 104 4 8 55-59 1 57 57 1 1 60-64 2 62 124 4 8 65-69 2 67 134 4 8 70-74 4 72 288 16 64 75-79 3 77 231 9 27 80-84 7 82 574 49 343 85-89 4 87 261 16 64 90-94 1 92 92 1 1 30 2053 120 588
 18. 18. Jadual 5 : jadual pengiraan sisihan piawai bagi markah 30 orang murid x l x- X l ( x – X )² 45 23.43 596.8249 48 20.43 417.3849 48 20.43 417.3849 52 16.43 269.9449 54 14.43 208.2249 56 12.43 152.889 63 5.43 29.4849 64 4.43 19.6249 65 3.43 11.7649 68 0 0 70 1.57 2.4649 70 1.57 2.4649 71 2.57 6.6049 72 3.57 12.7749 75 6.57 43.1649 76 7.57 57.3049 76 7.57 57.3049 79 10.57 111.7249 80 11.57 133.8649 80 11.57 133.8649 82 13.57 184.1449 82 13.57 184.1449 84 15.57 242.4249 84 15.57 242.4249 84 15.57 242.4249 85 16.57 274.5649 86 17.57 308.7049 88 19.57 382.9849 90 21.57 465.2649 2053 341.7 5212.1412
 19. 19. N )-(X 2 2 = 5212.1412 30 = 173.73 = 13.18 Berdasarkan formula untuk mencari sisihan piawai, saya telah mendapat min bagi markah ujian Kemahiran Hidup kelas 6 Berlian. Sisihan piawai bagi ujian tersebut ialah 13.18. cara-cara untuk mendapatkan Sisihan paiwai telah dinyatakan dalam rumus di atas. Di dapato bahawa nilai sisihan piawai markah bagi 30 orang murid tahun 6 berlian di dalam subjek Kemahiran Hidup ialah besar. Hal ini menunjukkan bahawa purata perbezaan markah antara murid bagi subjek Kemahiran Hidup ini ialah besar. Markah yang paling tinggi dengan markah yang paling rendah jauh jurangnya. Oleh itu, soalan bagi ujian ini boleh dikatakan sesuai kerana ada murid yang boleh menjawab dan ada juga yang gagal untuk menjawabnya.
 20. 20. Gambar rajah 1: histogram markah ujian 30 orang murid Gambar rajah 1 menunjukkan sebuah graf histogram . Berdasarkan markah ujian 30 orang murid, markah setiap murid telah diterjemahkan dalam bentuk histogram. Markah paling kerap murid perolehi ialah pada selang kelas 80-84 ( kuning ) iaitu sebanyak 7. Manakala markah paling sedikit murid perolehi ialah pada selang kelas 50-54 ( coklat ) dan 90-94 ( hijau) iaitu sebanyak 1 kali kekerapan. Secara keseluhurannya, boleh dilihat bahawa graf histogram antara selang kelas adalah dalam keadaan normal dan tidak terlalu jauh jurang bezanya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 89 90-94 kekerapan selang kelas Histogram markah ujian akhir tahun subjek kemahiran hidup
 21. 21. Gambar rajah2 : poligon ujian markah 30 orang murid Gambar rajah 2 menunjukkan sebuah graf poligon . Berdasarkan markah ujian 30 orang murid, markah setiap murid telah diterjemahkan dalam bentuk poligon. Markah paling kerap murid perolehi ialah pada selang kelas 80-84 iaitu sebanyak 7. Manakala markah paling sedikit murid perolehi ialah pada selang kelas 50-54 dan 90-94 iaitu sebanyak 1 kali kekerapan. Secara keseluhurannya, boleh dilihat bahawa graf poligon antara selang kelas adalah dalam keadaan normal dan tidak terlalu jauh jurang bezanya. Bentuk poligon juga adalah dalam keadaan sekata. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 kekerapan selang kelas Graf poligon markah ujian akhir tahun subjek kemahiran hidup
 22. 22. Gambar rajah 3: carta pai ujian markah 30 orang murid Gambar rajah 3 menunjukkan sebuah carta pai . Berdasarkan markah ujian 30 orang murid, markah setiap murid telah diterjemahkan dalam bentuk carta pai. Markah paling kerap murid perolehi ialah pada selang kelas 80-84 ( hijau ) iaitu sebanyak 22%. Manakala markah paling sedikit murid perolehi ialah pada selang kelas 50-54 ( kuning) dan 90-94 ( merah) iaitu sebanyak 3%. Secara keseluhurannya, boleh dilihat bahawa carta pai antara selang kelas adalah dalam keadaan normal dan tidak terlalu jauh jurang bezanya. Terdapat 3 selang kelas yang sama peratusannya iaitu pada selang kelas 45-49, 55-59 dan 70-74 iaitu 6%. 13% pula merupakan selang kelas 40-44 dan 65- 69. Manakala 9 % ialah selang kelas 75-79 dan 85-59 dan terdapat juga peratusan 10% iaitu pada selang kelas 70-74. 13% 6% 3% 6% 6% 13% 10% 9% 22% 9% 3% Carta pai markah ujian akhir tahun subjek kemahiran hidup 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 89 90-94
 23. 23. Jadual 6 : Jadual data untuk graf orgive 30 orang murid Selangkelas Gundalan Kekerapan Titiktengah Kekerapanterkumpul 45-49 4 47 4 50-54 2 52 6 55-59 1 57 7 60-64 2 62 9 65-69 2 67 11 70-74 4 72 15 75-79 3 77 18 80-84 7 82 25 85-89 4 87 29 90-94 1 92 30
 24. 24. Gambar rajah 4: graf orgive ujian markah 30 orang murid 0 5 10 15 20 25 30 35 39.5 44.5 49.5 54.5 59.5 64.5 69.5 74.5 79.5 84.5 89.5 94.5 kekerapanterkumpul markah ujian Graf orgive markah ujian akhir tahun subjek kemahiran hidup tahun 6 Berlian
 25. 25. Gambar rajah 5: persentil orgive untuk markah 30 orang murid 0 5 10 15 20 25 30 35 39.5 44.5 49.5 54.5 59.5 64.5 69.5 74.5 79.5 84.5 89.5 94.5 kekerapanterkumpul markah ujian Graf orgive markah ujian akhir tahun subjek kemahiran hidup tahun 6 Berlian 23 8 15
 26. 26. Analisis persentil graf 1. Persentil ¼ x 30 = 8 Nilai pada paksi x = 57 2. Persentil ½ x 30 = 15 Nilai pada paksi x = 70 3. Persentil ¾ x 30 = 23 Nilai pada paksi x = 80 Gambar rajah 5 menunjukkan sebuah orgif dan persentil . Berdasarkan markah ujian 30 orang murid, markah setiap murid telah diterjemahkan dalam bentuk orgif. Melalui kekerapan terkumpul maka terhasil graf orgif dengan puncak paling tinggi ialah pada kekerapan terkumpul 30. Persentil ¼diperolehi memalui garisan pada graf orgif dengan nilainya ialah 57. Manakala persentil ½ pula nilainya ialah 70. Akhir sekali pada persentil ¾ nilai pada paksi x menunjukkan nilai iaitu 80. Maka melalui graf orgif juga kita akan memperolehi persentil dengan melukis garisan pada graf. Kesimplannya, nilai persentil antara ketiga-tiga tidak terlalu jauh dan ini menunjukkan bahawa markah ujian berada dalam keadaan normal dan soalan ujian juga adalah sesuai untuk murid menjawabnya.
 27. 27. Rumusan Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Guru perlu membuat pertimbangan atau keputusan berhubung dengan pelajar dalam bilik darjah kendaliannya tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Apakah telah mencapai objektif yang telah ditetapkan atau memerlukan tindakan pengulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. Guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid-murid dalam bilik darjah. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan melaksanakan penilaian serta merekod segala maklumat yang diperolehi dan mengadakan tindakan susulan. Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
 28. 28. Berdasarkan analisis histogram terhadap markah Kemahiran Hidup 30 orang murid tahun 6 Berlian, bolehdirumuskan bahawa terdapat 6 orang murid yang gagal dalam ujian ini. Hal ini kerana markah lulus bagi ujian tersebut ialah 50 dan keatas. 24 orang murid yang lain pula lulus dalam ujian tersebut. Purata markah berada dalam markah 80-84. Markah tertinggi ialah 90-94, hanya seorang murid mendapat markah paling tinggi. Secara kasarnya, boleh dikatakan bahawa aras soalan ujian Kemahiran Hidup ini bersesuai dengan tahap murid Tahun 6. Namun, masih terdapat beberapa orang murid yang kurang menguasai dan tidak menguasai pengajaran Kemahiran Hidup. Hal ini masih boleh diatasi jika guru mengulang semula pengajaran ini terhadap beberapa murid yang gagal menguasai subjek ini. Graf pada carta pai pula lebih kepada menunjukkan peratusan markah 30 orang murid tahun 6 Berlian. Peratusan yang paling besar merupakan markah yang paling ramai murid perolehi iaitu pada selang kelas 80-84. Graf polygon terhadap markah 30 orang murid pula kita dapat lihat bahawa bentuknya adalah agak sekata. Dengan puncak tertinggi berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahawa murid yang sederhana adalah paling ramai berbanding murid yang pandai dan kurang menguasai. Graf tersebut juga menunjukkan bahawa soalan ujian itu adalah sesuai untuk murid mendudukinya. Graf orgif adalah penting bagi melihat kecondongan purata kekerapan markah murid dalam ujian Kemahiran Hidup tersebut. Kecondongan yang telus boleh dilihat jika markah murid berada dalam keadaan yang tidak terlalu jauh jurang
 29. 29. bezanya. Berdasarkan analisis saya, saya mendapati bahawa graf orgif adalah dalam kecondongan yang agak sekata walaupun terdapat beberapa titik markah yang tidak sekata. Akhir sekali ialah sisihan piawai terhadap markah ujian Kemahiran Hidup 30 orang murid Tahun 6 Berlian. Berdasarkan pengiraan saya bermula dengan mecari mod, median dan min, saya telah mendapat jawapan terhadap nilai sisihan piawai markah ujian Kemahiran Hidup murid Tahun 6 Berlian. Nilai yang saya perolehi semasa melakukan pengiraan ialah 13.18. nilainya agak besar kerana purata markah antara yang paling tinggi dan rendah adalah jauh. Oleh itu, melalui nilai sisihan piawai ini, saya mendapati bahawa soalan ujian kemahiran hidup ini masih terdapat beberapa murid yang gagal untuk menjawabnya. Aras soalan juga mungkin agak tinggi dan sukar untuk murid yang sederhana untuk menjawabnya. Oleh hal yang demikian, pada ujian yang seterusnya, guru tersebut haruslah menyediakan set soalan ujian yang sesuai dengan aras kefahaman dan penguasaa murid disamping memberi latihan yang berterusan untuk meningkatkan penguasaan murid Tahun 6 Berlian terhadap subjek Kemahiran Hidup ini.
 30. 30. Refleksi Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan kerja kursus Pentaksiran dalam Reka Bentuk & Teknologi saya. Saya Mohd Aidil Bin Othman sangat berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibu bapa saya tidak memberi galakan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak menyangka bahawa saya dan dua orang lagi rakan saya telah melakukannya dengan baik. Saya dan beberapa rakan yang lain telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar pada masanya. Namun terdapat juga beberapa masalah yang saya hadapi semasa melakukan tugasan. Antara masalahnya ialah untuk mencari analsis dan gredmarkah subjek Kemahiran Hidup. Selepas itu, saya terpaksa pula mencari maklumat mengenai pentaksiran di dalam Reka Bentuk & Teknologi untuk kerja kursus saya. Saya tidak tahu bagaimana mahu memulakan tugasan ini kerana tidak begitu paham untuk menganalisis markah ujian yang telah saya perolehi tetapi setelah di terangkan oleh Pn Radziah Bt Muhammad, saya akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk menganalisis markah dan menterjemahkan di dalam bentuk graf histogram, pai, poligon dan orgif. Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisi dalam kerja kursus saya. Tambahan pula kerja kursus ini dilakukan secara individu. Segala maklumat perlu dikumpulkan dahulu sebelum dimasukkan kedalam kerja kursus kami. Nota-nota yang telah diberikan oleh Pn Radziah Bt Muhammad telah saya gunakan untuk dimasukkan di dalam kerja kursus saya saya. Ini merupakan antara kekuatan yang saya perolehi semasa melaksanakan kerja kursus ini. Di samping itu saya juga mengambil kesempatan untuk mencari contoh di dalam buku rujukan utama saya iaitu Statistik OUM. Selepas itu saya telah cuba mengambil isi di dalam buku tersebut dan membuat kerja kursus yang telah diberikan. Perkara ini tidak mudah kerana fakta-fakta yang dimasukkan haruslah tepat dan haruslah sesuai dengan murid sekolah rendah.
 31. 31. Untuk mendapatkan maklumat tambahan pula, saya telah mencari contoh analsis markah murid semasa melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Gading. Selama seminggu saya telah menyediakan beberapa soalan dan pertanyaan kepada guru Kemahiran Hidup yang saya temuramah.Saya juga telah melihat bagaimana pentaksiran ini dilakukan oleh guru di sekolah.Penyediaan folio pula saya telah lakukan secara berperingkat-peringkat agar segala kerja dapat disiapkan dengan betul. Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa dan pertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah diberikan telah berjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan kerja kursus Pentaksiran Reka Bentuk & TeknologiRBT 3108 yang diberikan telah berjaya saya siapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya pensyarah saya iaitu Pn Radziah Bt Muhammad.
 32. 32. BIBLIOGRAFI Gronlund, N.E. (1997). Constructing Achievement Test. London: Prentice-Hall. Kubiszyn, T. & Borich, G. (1996). Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice, (5th Ed). New York: HarperCollins. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2004). Pembinaan Skema. Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. Mohamad Sahari Nordin. (2002). Pengujian dan Penaksiran di Bilik kuliah dan makmal. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mohd. Najib Abdul Ghafar. (1997). Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik kuliah dan makmal. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mokhtar Ismail. (1995). Penilaian di Bilik kuliah dan makmal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. http://adamayu.blogspot.com/2010/04/ciri-ciri-pentaksiran.html http://gurumanikha05.blogspot.com/2010/01/interaksi-minggu-1-pengertian- konsep.html
 33. 33. Isi Kandungan no Perkara Muka surat 1 Soalan tugasan i 2 Biodata ii 3 Halaman pengakuan iii 4 Penghargaan iv 5 1.0 Pengenalan 1.1 Pentaksiran dalam reka bentuk sekolah rendah 1.2 Ciri –ciri penilaian dan pentaksiran 1.3 Kepentingan penilaian dan pentaksiran 1-3 3- 5 6 6 2.0 Rekod analisis 2.1 Data mentah markah ujian 7 7 3.0 Analisis data mentah 3.1 Definisi mod 3.2 Selang kelas 3.3 Median 3.4 Min 3.5 Sisihan piawai 8 8 9-10 11- 12 13-15 8 4.0 Graf 4.1 Histogram 4.2 Carta pai 4.3 Polygon 4.4 Orgif 4.5 Orgif persentil 16 15 17 18 19 9 5.0 Tafsiran analisis 5.1 Analysis persentil graf 20 10 6.0 Rumusan 21-23 11 7.0 Refleksi 24-26 12 8.0 Bibliografi 27

×