รายชื่อศิษย์เก่าผ้าป่า ปี 22-41

3,138 views

Published on

ทำเนียบศิษย์เก่าจากรุ่นปี22-41

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อศิษย์เก่าผ้าป่า ปี 22-41

 1. 1. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2521 ่ 1. นายยุทธศักดิ์ พรรณโรชน์ 29. นายวชิระ 2. นายอัศวิน ทองสุทธิ์ ตา 3. นายวิเชียร บุญมาก 30. นางสาวเจียมจิตต์ 4. นายหัสดินทร์ คำาเอี่ยม แดง 5. นายประภาส เดชกล้า 31. นางสาวเกษร 6. นายปราโมทย์ พรรณโรชน์ พันธ์ 7. นายชัยชนะ ราษฎร์เจริญ 32. นายกลม 8. นายอารมณ์ ดาวเรือง แดง 9. นายอุทิศ โพธิวัฒน์ 33. นางสาวนิรมล 10. นายชาติชาย โทนะพันธ์ 34. นางสาวมณี 11. นายชำานาญ แก้วพิลา มานัส 12. นายกิติชัย โพธิวัฒน์ 35. นายบุญเพ็ง 13. นายวีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ พันธ์ 14. นายประดิษฐ์ หงส์ 36. นายประทีป อินทร์ 37. นางสาวประมูล 15. นายประสิทธิ์ เหมือนตา 38. นางสาวบัวเขียน 16. นายบัณฑิต ประสาร 39. นายคุณาวุฒิ 17. นายสนอง พุฒพันธ์ 40. นายอาคม 18. นายบัวเงิน กองแก้ว 41. นายเพ็ชร 19. นายบุญเทียน ดาวเรือง 42. นายธานี 20. นายอภิวัฒน์ ดาวเรือง 43. นายประคอง 21. นายวิเชียร โพธิ 44. นายสาวบุญโฮม วัฒน์ 45. นายเอกลักษณ์ 22. นายประยูร โพธิวัฒน์ พันธ์ 23. นายนารินทร์ คำานัน 46. นางสาวอุไรรัตน์ 24. นายวีระพงษ์ สุตะพันธ์ 47. นางสาวธีรารัตน์ 25. นายชาลี เหมือน 48. นางสาวเพ็ญประภา ตา 49. นายราชัน 26. นางสาวบุญส่ง กองแก้ว 50. นางสาวสุมาวดี 27. นางสาวอนงค์ โพธิวัฒน์ 51. นายไพจิตร 28. นางสาวประยงค์ โพธิวัฒน์ 52. นางสาวสายันต์ 53 .นายวรวุฒิ 1. นายสุรินทร์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2522 ่ หารไชย 37. นายพูลศักดิ์ เหมือน จันทร์ สุตะ จันทร์ โพธิ์งาม บุญ สุตะ โพธิ์งาม กองแก้ว คำาเอี่ยม โพธิ์งาม พรหมศร เดชกล้า บุศบงก์ โพธิวัฒน์ ดาวเรือง สุตะ อรรคบุตร รัตนะวัน โพธิวัฒน์ แซ่จึง กองแก้ว บูรณะ บุญอยู่ คงบุญมี พรรษา
 2. 2. 2. นายอุดร ประสาร 3. นายสมัย นามวงษ์ 4. นายธนาสิทธิ์ พรหมศร 5. นายสุรชัย บัวส่อง 6. นายทวน บุญอินทร์ 7. นายสุชาติ อุดมพันธ์ 8. นายประสบศักดิ์ ดาวเรือง 9. นายอุดม ลาลี 10. นายสมาน บุญราช 11. นายพันธ์ศักดิ์ เตรียมสติ 12. นายสมศรี พิลา 13. นายสุรศักดิ์ ธรรมบุตร 14. นายบุญมา โพธิวัฒน์ 15. นางสาวมะลิ บุญอยู่ 16. นางสาวสมัย ดาวเรือง 17. นางสาวรัชนี โพธิวัฒน์ 18. นางสาวสมาน ไชยงาม 19. นางสาวทองปน ดาวเรือง 20. นางสาวสมพร อ่อนหวาน 21. นางสาวจิตลัดดา คำาเอี่ยม 22.นางสาวพุฒ บริบาล 23. นางสาวผ่องศรี อ่อนหวาน 24. นางสาวทองสี นนทวงษ์ 25. นางสาวสำาลี โพธิวัฒน์ 26. นางสาวชรินทร หาร ไชย 27. นางสาวเจริญ บุญอินทร์ 28. นางสาวประภาพรรณ โพธิ์งาม 29. นางสาวเตรียมใจ โพธิวัฒน์ 30. นางสาวอวยพร ผาสุก 31. นายนายวิเชียร บุญราช 32. นายอุดร ปิยะวงษ์ 33. นายสุนทร โพธิวัฒน์ 34. นายประยุทธ สุตะพันธ์ 35. นายไพบูลย์ ทองดี 36. นายสุรพล สุตะพันธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. นายรังสรรค์ นายสยา นายลำาไย นายสันต์ นายวรวิทย์ นายวิทยา 38. นายวินัย 39. นายสมเกียรติ 40. นายบัวทอง 41. นางสาววิลาวัณย์ 42. นางสาวสุขศรี 43. นางสาวไพมณี บริบาล 44. นางสาวองใบ 45. นางสาววงจันทร์ 46. นางสาวเพ็ญศรี กมล 47. นางสาวประพันธ์ 48. นางสาวสำาราญ อ่อนหวาน 49.นางสวนงลักษ์ 50. นางสาวจันศรี 51. นางสาวมุก 52. นางสาวอำานวย พันธ์ศรี 53. นางสาวสมพงษ์ 54. นางสาวเบญจพร 55. นางสาวอรพิน 56. นางสาวประเสริฐ 57. นางกาญจนวดี กองแก้ว 58. นายรัง สรรค์ เกษ 59. นายนาริน ทร์ 60. นายประหยัด กองแก้ว 61. นายสนอง กองแก้ว 62. นายสอน สุท ธิว งศ์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2523 ่ ธรรมบุตร 36. นายประเสริฐ คำาเอี่ยม 37. นายประเสริฐ โพธิวัฒน์ 38. นายวัชรินทร์ แสงพันธ์ 39. นายวิเชียร โพธิวัฒน์ 40. นายวินัย อินทะเสน 41. นายสมาน จันทะพันธ์ นามเสนา ทองสุทธิ์ สุตะพันธ์ นามวงษ์ สุตะพันธ์ อรรคบุตร แสงไสย์ บริบาล โพธิวัฒน์ อรรคบุตร ทองเลิศ นันทเสน โพธิ์งาม การะ กิ่ง แก้ว จรัส พันธ์ศรี อรรคบุตร สระบุตร เกษแก้ว ทองรอน สายสุนา
 3. 3. 7. นายไพบูลย์ บุญอยู่ 8. นายบุญมี เหมือนตา 9. นายสมศรี นารีย์ 10. นายอินทร์ แซ่จึง 11. นายศักดิ์ศรี เถระพันธ์ 12. นายสุวิทย์ บุญมาก 13. นายรือชัย สุตะพันธ์ 14. นายสวัสดิ์ สัมฤทธิ์ 15. นายนิรัติ ชัยงาม 16. นายเกรียงไกร กองแก้ว 17. นายเวียงชัย สัมฤทธิ์ 18. นางสาวจันทร์เพ็ญ หารไชย 19. นางสาวนิ่มนวล แก้วพิลา 20. นางสาวนงเยาว์ โท นะพันธ์ 21. นางสาวบุญตา โพธิ์งาม 22. นางสาวอำานาจ ไชยโคตร 23. นางสาวทองศรี โพธิวัฒน์ 24. นางสาวบุญผ่อง คำานัน 25. นางสาวประภัสรา โพธิ์งาม 26. นางสาวพันนง วรโพด 27. นางสาวบุญส่ง โพธิ์งาม 28. นางสาวบุญมี ทองสุทธิ์ 29. นางสาววิราวรรณ สาระบุตร 30. นางสาวจำานงค์ แก้วพิลา 31. นายเกรียงไกร คงบุญอยู่ 32. นายเนียม โพธิวัฒน์ 33. นายบุญเลิศ แสงใส 34. นายประมวล แสงทอง 35. นายประวิทย์ โพธิ์งาม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 42. นายพงษ์พิทักษ์ โพธิ วัฒน์ 43. นายสุระจิต สุตพันธ์ 44. นายสงกรานต์ สุโพธิ์ 45. นายสำาลี บุญอินทร์ 46. นางสาวคำาตา สุตะพันธ์ 47. นางสาวฉวีวรรณ จันทะพันธ์ 48. นางสาวตุ๊ โพธิวัฒน์ 49. นางสาวนิ่มนวล มูลเหล็ก 50. นางสาวประคีม โพธิ วัฒน์ 51. นางสาวประณีย์ เพ็งแจ่ม 52. นางสาวประภาส โทนะพันธ์ 53. นางสาวประยงค์ โพธิวีฒน์ 54. นางสาวละเมียด นามเสนา 55. นางสาวสมถวิล โพธิ์ งาม 56. นางสาวอรุณี คำาหอม 57. นายสิริ อำานวย 58. นายมนูณ ทองคำา 59. นายชาญชัย โพธิวัฒน์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2524 ่ นางสาวประไพศรี นรสาร 39. นางสาวสิริวรรณ แซ่จึง นายเจษฎา รัตนวัน 40. นางสาวยุพิน นามวงษ์ นายเจริญ อินทะเสน 41. นงสาวสมคิด อินทร์ธรรม นายญาลักษณ์ พรรณโรจน์ 42. นางสาวเสงี่ยมจิต พรมโสภา นายณรงค์ พันธ์ศรี 43. นายไสว จิตมั่น นายเดียน อ่อนหวาน 44. นางสาวอุบล หงส์อินทร์ นายทองคำา ประสาร 45. นางสาวรุ่งอรุณ บุญมาก นายทองใส โพธิวัฒน์ 46. นายเกรียง หุตเวช
 4. 4. 9. นายนิคม พันธ์ศรี 47. นายดาวเรือง บุญมา 10. นายบุญยันต์ จิตมั่น 48. นายทองปอน กองแก้ว 11. นายประคอง กมล 49. นายทองออน หงส์ทอง 12. นายปรีชา อำานวย 50. นายบุญจันทร์ โพธิ์งาม 13. นายรังสิทธิ์ โพธิ์งาม 51. นายบุญหลาย กองแก้ว 14. นายลำาดวน สุตะพันธ์ 52. นายบุญเยี่ยม บุญอินทร์ 15. นายศิลปชัย กองแก้ว 53. นายประสิทธิ์ หงษ์อินทร์ 16. นายสมาน โพธิวัฒน์ 54. นายพงษ์ศรี เกษแก้ว 17. นายสุรพล สิมมา 55. นายไพทุรย์ กตะศิลา 18. นายสุดใจ พรหมโสภา 56. นายมานพ นันทะสาร 19. นายสุชาติ จิตมั่น 57. นายวิชัย โพธิวัฒน์ 20. นายลำามูล พุทธกุล 58. นายวันทา ขันแก้ว 21. นายสมาน นนทะวงษ์ 59. นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมศร 22. นายหนูภา ผิวจันทร์ 60. นายสัมฤทธิ์ หงส์อินทร์ 23. นายอำานวย กองแก้ว 61. นายสุรัตน์ โพธิวัฒน์ 24. นางสาวนิยม บุญมานัส 62. นายศรีสมพร โพธิวัฒน์ 25. นางสาวนงลักษณ์ สุตะพันธ์ 63. นายสมทรง เสาหงษ์ 26. นางสาวถาวร บุญราช 64. นายสากล พรมโสภา 27. นางสาวบรรจง เหมือนตา 65. นายสมชาย พรมโสภา 28. นางสาวเบญจพร จิตต์งาม 66. นายสมพงษ์ กองแก้ว 29. นางสาวประดับ ทองสุทธิ์ 67. นายสมเศียร แสงใส 30. นายสาวรังสิทธิ ศรีฐาน 68. นายไสว ชินวงษ์ 31. นางสาววานี นันทะเสน 69. นายสำารวย อำานวย 32. นางสาววิลัย ไชยงาม 70. นายหาญ นันทะสาน 33. นางสาวสุนันท์ ธรรมบุตร 71. นางสาวกลิ่นมะลิ สุตะพันธ์ 34. นางสาวสุภาพร นารีย์ 72. นางสาวทองย้อย นันทะวงษ์ 35. นางสาวสมจิต บุญอินทร์ 73. นางสาวทองเล็ก กองแก้ว 36. นางสาวสมนึก กองแก้ว 74. นางสาวนิ่มนวล บุญอินทร์ 37. นางสาวสมหมาย เหมือนตา 75. นางสาวนิภาภรณ์ โกษาผล 38. นางสาวสมร จรัสสุทธิวงศ์ 76. นางสาวนงลักษณ์ ไรกลาง ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2524(ต่อ 1) 77. นางสาวบุญชู บุญอินทร์ 87. นายพงษ์สิงห์ บัวส่อง 78. นางสาวบุญมี อรรคบุตร 88. นางสาวอวยพร ผาสุก 79. นางสาวเพ็ช บุญอินทร์ 89. นายชุมพล แซ่จึง 80. นางสาวรำาพัน สมัครผล 90. นางสาวอมรรัตน์ นรสาร 81. นางสาววิรภา แซ่จึง 91. นายมนูญ ทองคำา 82. นางสาวสกุลรัตน์ บูรณะ 92. นายชาติชาย เริงฤทธิ์ 83. นายมานิต ทองขอน 93. นายชัยรัตน์ ไชยวิน 84. นายพิเศษ นนทะวงษ์ 94. นายสมาน ดาวเรือง 85. นางสาวบุญเลื่อม นนทะวงษ์ 95. นายสัญญาณ สมแสน 86. นายอุดล บุญมานัส 96. นายชาญชัย โพธิวัฒน์
 5. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 นายโสทิน นายผาน นายนัดธวติ นาย ชัยณรงค์ นายสานิต นายคำาภา นายทันสมัย นายประสงค์ นายอภินันท์ นายวีระ นายธีรวิทย์ นายวีระเดช นายบรรพต นายนิคม นายสมบูรณ์ นายนิพจน์ นายสอนชัย นางสาว ประภา ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2525 ่ สุดใจ 2 นางสาวนิ คำาเอี่ยม 7 รัตน์ ทองกลม . นางสาว โพธิวัฒน์ 2 ประไพ แก้วพิลา 8 นางสาวหนู มณีวรรณ . เล็ก กองแก้ว 2 นางสาววัน โพธิ์งาม 9 นา มูลเหล็ก . นางสาวกัญ กองแก้ว 3 ญาณี กองแก้ว 0 นายฉวี กองแก้ว . นางสาว บริบาล 3 สมศรี บริบาล 1 นายกมล โพธิ์งาม . นายสมบัติ บุญราช 3 นายวีระเดช โทนะพันธ์ 2 นายพิชิต การะเกษ . นายศรีจรัส มูลศิริ 3 นายดิเรก หงส์อินทร์ 3 นายบุญส่ง นารีย์ สุตะพันธ์ โพธิวัฒน์ สุตะพันธ์ โพธิวัฒน์ เหมือนตา โคกสูง โพธิวัฒน์ โพธิวัฒน์ นิลไทย จันทะพันธ์ สะอาด บุตรจินดา สุตะพันธ์ บุญอินทร์ ประสาร โพธิ์งาม ชินบุตร ตาแสง ดาวเรือง
 6. 6. 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. นางสาวลำา ไพ นางสาว ทองหล่อ นางสาว วรรณนา นางสาวพร ทิพา นางสาวธิ วาส นางสาว ละเอียด นางสาวทอง รักษ์ นางสาวสุ มณฑา สิมมา จุลเหลา โพธิวัฒน์ เกษแก้ว กองแก้ว ศรีโพนทอง . 3 4 . 5 . 6 . 3 7 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 นายศรี สุวรรณ นายบุญมาก นายระยอง นายอนุสิทธิ์ นายวิเชียร นายสมาน นายสฤษดิ์ นายโสม นายประดิษฐ์ นายพร นายสมร นายสมพงษ์ อ่อนศรี มูลศิริ พันธ์ศรี แจ่มศรี อรรคบุตร นันทะสาร
 7. 7. . 5 0 . 5 1 . 5 2 . ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 5 นายบุญส่ง ศรีไชย 8 3. นางสาว โพธิวัฒน์ 3. 5 สุพรรณ กองแก้ว 8 4. นางสาว บุญมาก 4. 5 สาคร วงษ์คำา 8 5. นางสาวศิริ แก้วพิลา 5. 5 พรรณ หาระบุตร 8 6. นางสาวบุญ ศรีไสย์ 6. 5 โฮม โพธิวัฒน์ 8 7. นางสาวสุริ พรรณโรจน์ 7. 5 ยันต์ โกษาผล 8 8. นางสาวค้วน จันทร์ดา 8. 5 นางสาวบุญ ธรรมบุตร 8 9. เรียน บุญมาก 9. 6 นางวสาวบัว บุญอินทร์ 9 0. รินทร์ โพธิวัฒน์ 0. 6 นางสาว นนทะวงษ์ 9 1. โสพัส อรรคบุตร 1 6 นางสาว กิ่งแก้ว 9 2. ดวงสมร โพธิวัฒน์ 2. 6 นางสาว อำานวย 9 3. ขนิษฐา ดีคำาไฮ 3. 2525 (ต่อ 1) นายทองคำา นายสากล นายทองม้วน นายอินทนงษ์ นายประดิษฐ์ นางสาว ประหลาด นางสาวสำาเนียง นางสาวนันทะ นา นางสาววงษ์ ศิลป์ นางสาวรัตนีย์ นางสาวทอง พจน์ นางสาวอรทัย นางสาวราตรี นางสาวอ้อย นางสาวนิจ นางสาวบุญ เทียน นางสาวทองมี กมล กองแก้ว รัตนวัน พันธ์ไผ่ ชมพู เพชร คำาเอี่ยม อ่อนศรี คำาเอี่ยม ทองกลม โพธิวัฒน์ กองแก้ว สิมมา เพ็งแจ่ม นนทะ วงษ์ กองแก้ว คำาบุญ ชมบูรณ์ สารศรี จิตมั่น ช่วยสุข
 8. 8. 6 4. 6 5. 6 6. 6 7. 6 8. 6 9. 7 0. 7 1. 7 2. 7 3. 7 4. 7 5. 7 6. 7 7. 7 8. 7 9. 8 0. 8 1. 8 2. . นางสาวพร ทิพย์ นางสาว ระเบียบ นางสาวบำา เพ็ย นางสาววิ รัตน์ นางสาว สำารอง นางสาวมาลี นายวัชรชัย นายเวลิต นางสาว บุญนาค นายนิคม นายกิจอ นันท์ นายสุพิศ นายชุมพล นายชาติ ชาย นายชาติ นาย อลงกรณ์ นายพรศักดิ์ นายชัยยุทธ สุตะพันธ์ บุญมานัส แซ่จึง พันธุระ ทองสุทธิ์ สาระบุตร พรหมศร คำาอ้อ 9 4. 9 5. 9 6. 9 7. 9 8. 9 9. 1 0 0. 1 0 1. 1 0 2. 1 0 3. 1 0 4. 1 0 5. นางสาวราศรี นางสาวเจียม นางวสาวยง เยาว์ นางสาวปราณี นางสาวสุลัยพร นายวิลัย สุตะพันธ์ สะอาด โทนะ พันธ์
 9. 9. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2526 ่ 1. นาย รัตนวัน 3 นายสวัสดิ์ 2. เกรียงศักดิ์ พรรณโรจน์ 9. นางสาวก้าน 3. นายคณิต โพธิวัฒน์ 4 แก้ว 4. นายโสภณ รัตนวัน 0. นางสาวฉวีว 5. นายจุล สุตะพันธ์ 4 รณ 6. จักรวาล แสงใส 1. นางสาว 7. นายพิ บุญอินทร์ 4 ชลาลัย 8. เชษฐ์ โพธิ์งาม 2. นางสาวนิ่ม 9. นายธีระ ขันแก้ว 4 นวล 10. ยุทธ รัตนวัน 3. นางสาวธีรา 11. นาย โทนะพันธ์ 4 พรรณ 12. ประทีป มั่นใจ 4. นางสาวพันธ์ 13. นาย รัตนวัน 4 นางสาวรัชนี 14. ปัญญา พรมโสภา 5. นางสาววัชรา 15. นายธงชัย วรโพด 4 นางสาววิระ 16. นาย บริบาล 6. มล 17. เวียงชัย จิตมั่น 4 นางสาวสุ 18. นายยนต์ ศรีนวล 7. กัญญา 19. นายสุรี สาสังข์ 4 นางสาว 20. วัฒน์ ชิงประโคน 8. สมบูรณ์ 21. นายสุมิตร หารไชย 4 นางสาวอุลัย 22. นายสาลี จิตมั่น 9. นายอนุวัตร 23. นาย พรมบุตร 5 นายเดือน 24. สวรรค์ วรโพด 0. นายประวิทย์ 25. นางสาว ทัดรอง 5 นายประสงค์ 26. กาญจนา โพธิ์งาม 1. นายพิทยา 27. นางสาว สุตพันธ์ 5 นายพล 28. ฉวี กองแก้ว 2. นายพงษ์ 29. นางสาว ต้นวงษ์ 5 นายวิบูรณ์ 30. สายทอง ประถม 3. นายวิวัฒน์ 31. นางสาว จิตมั่น 5 นายสมัย 32. ทองปอน โพธิวัฒน์ 4. นายสิงห์ไทย 33. นางสาว ดาวเรือง 5 นายสรศักดิ์ 34. ทองแดง สมคะเน 5. นายสม 5. นางสาวบุ พรหมศร 5 นายเหมือน 6. รพากร สุตพันธ์ 6. นางสาว 37. นางสาว โพธิ์งาม 5 กุหลาบ 38. บุญน้อย หลักบุญ 7. นางสาวจุรี นางสาว 5 รัตน์ บันเทิง 8. นางสาว นางสาวมลิ 5 ดวงใจ นางสาววิ 9. นางสาวถวิล ลาวัลย์ 6 นางสาวมลทิ พาหา ทองคำา โทนะพันธ์ แซ่จึง ต้นวงษ์ ธรรมบุตร อรรคบุตร กองแก้ว โพธิวัฒน์ สาระบุตร บุญธง นามวงษ์ ราษฏร์เจริญ ศรีอำานาจ เข็มแก้ว โพธิวัฒน์ อรรคบุตร จันทนากรณ์ กิ่งแก้ว เสากลาง รัตนวัน โพธิวัฒน์ พลรักษ์ บัวส่อง รัตนวัน หงส์อินทร์ สาลี นารีย์ ทาระบุตร สุตะพันธ์ บุญมีนุกูล สารบุตร สุตะพันธ์ ธรรมบุตร บุญมานัส โทนะพันธ์ บุญราช สุตะพันธ์
 10. 10. นางสาว รัชนี นางสาว เพชร นายแชน นายณรงค์ นายทรวง นาย ประสิทธิ์ นายรำาไพ นายสุทิน นายสุพรม 0. 6 1. 6 2. 6 3. 6 4. 6 5. 6 6. 6 7. 6 8. 6 9. 7 0. 7 1. 7 2. 7 3. 7 4. 7 5. 7 6 รา นางสาวอัจฉ ราภรณ์ นางสาวนิตยา พร นางสาวบุญ แย้ม นางสาวบัวสา นางสาวสาย ทอง นางสาว สุนันท์ ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2526 (ต่อ 1) 77. นางสาวสมคิด เบิกบาน ประยูร ทองดี 78. นายสมจิต หมายด่านกลาง 79. นาย
 11. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. นายวิเสธฐ์ นายสมเกียรติ นายสำาอาง นายสมชาติ นายไพศาล นายสุนันท์ นายสมุทร นายสุดใจ นายสุทัศน์ นายสมพงษ์ นายสุวิทย์ นายวรพจน์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2527 ่ แว่นแก้ว 35 นายสมบัติ พรหมศร . นายสุวัฒน์ พรมโสภา 36 นายพนงค์ แสใส . นายแสงทอง พรรณโรจน์ 37 นายวัฒนา ดาวเรือง . นายบุญทัน โพธิวัฒน์ 38 นายมานิตย์ พันธ์ไผ่ . นายอธิคม สัมฤทธิ์ 39 นายแสงทิพย์ บริบาล . นายเสาวพงษ์ ทองบ่อ 40 นายประจวบ ปรัชญา . นายวัชรา ดาวเรือง บุญมานัส สุตะพันธ์ โพธิวัฒน์ บูรณะ แสงแดง หงส์อินทร์ นามแสง เถระพันธ์ มูลศิริ แสงใส จันดา
 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. นายสิทธิ์ นายสำาราญ นายวันชัย นายไชยา นายวิชาญ นางสาวยุพิน นางสาวนิสาคร นางสาวกุลธิดา นางสาวมนท กานต์ นางสาวเปลี่ยน นางสาว ศรัณญา นางสาวอุดร นางสาวเต็มดวง นางสาวนารี นางสาวจันทร์ ศรี นางสาวยุภาพร นางสาวละมุล นางสาวสมสนิท ย์ นางสาวศิริกุล นางสาวสุวรรณี นางสาวสมบัติ นายถนอม อภิบาล นาคกลาง อรรคบุตร สุตพันธ์ อินทะเสน ทองสุทธิ์ สาลีพันธ์ ทองสุทธิ์ นรสาร พิภักดิ์ รัตนะวัน กิ่งแก้ว ทองตัน มะลิลา คำาเอี่ยม มีศิลป์ นามเสนา เหมือนตา โพธิ์งาม โพธิวัฒน์ ทาระบุตร บุญอินทร์ จิตรมั่น 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . นายบุญจันทร์ นายเดชา นายมวลมิตร นายสังคม นายอโนเชาว์ นายสุรชัย นายรุ่งธิวา นางสาวเนือง นิตย์ นางสาวนันท นา นางสาวอิ่น นางสาวไพร วัลย์ นางสาวปราณี นางสาวจินตนา นางสาวอรุณ นางสาวรัศมี นางสาวสมพร นางสาวสินีนาถ นางสาวอุรัตน์ นางสาวสมปอง นางสาวทัศนีย์ นางสาวปราณี นายแสงอาทิตย์ คำาเอี่ยม การะกษ ศรีโพนทอง พลกันฑ์ สุตพันธ์ อรรคบุตร ขันแก้ว อัมววรรณ กองแก้ว บุญอินทร์ ดาวเรือง สิมมา บุญมาก รัตนวัน จันทะเขต ไพฑูรย์ คำาเอี่ยม พรรณโรจน์ บริบาล นรสาร แก้วพิลา สุตะพันธ์
 13. 13. 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2527 (ต่อ 1) ่ 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. นายสุริยนต์ นายพรชัย นายธนาสิทธิ์ นายสุบรรณ นายสถิต นายสมพร นายสงัด นายอุทัย นายวุฒินันท์ นายภิเนตร นายสุนันท์ นายทองสา นายประยุทธ นายสุวรรณ นายบุญเทียน นายสุรพล สาระบุตร อำานวย สุทธิโส วรโพด โพธิ์ศรี ลาฤทธิ์ จิตมั่น กาหลง รัตนวัน พรหมศร โพธิวัฒน์ กองแก้ว สุตพันธ์ รัตนวัน นามแสง จิตมั่น 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 นายทองใส นายประดิษฐ์ นายพรชัย นายณรงค์ นายบุญเทียน นายสุทิน นายพงษ์สิทธิ์ นางสาววิไล วรรณ นางสาวทองสา นางสาวบุญมี นางสาวคำากอง นางสาวทองสี นางสาวมานิตย์ นางสาวทอง สวย นางสาวลำาราช โทนะพันธ์ ธรรมรักษ์ นนทะวงษ์ นามแสง อ่อนหวาน นนทวงษ์ โพธิ์ศรี โพธิวัฒน์ นันทสาร คำาเอี่ยม ดาวเรือง ดาวเรือง อ่อนศรี คำาเอี่ยม ขันแก้ว
 14. 14. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2528 ่ 1. นายกิตติพงษ์ กองแก้ว 38. นายทีรวัฒน์ กองแก้ว 2. นายกุลวัฒน์ กิ่งแก้ว 39. นายทองดี อ่อนศรี 3. นายทองจันทร์ ประสาร 40. นายทรงสง่า พรหมโสภา 4. นายบุญเทอด หงส์อินทร์ 41. นายธีระศักดิ์ โกษาผล 5. นายประสิทธิ์ศิลป์ สุตะพันธ์ 42. นายพิชัย บุญอินทร์ 6. นายเพชร สาลัพันธ์ 43. นายยนต์ กิ่งแก้ว 7. นายไพวัลย์ ดาวเรือง 44. นายนพรัตน์ หารไชย 8. นายมุกดา บุญเฮ้า 45. นายวีระกองแก้ว 9. นายรุ่งเจริญ ยอดคำาตัน 46. นายสงัด โพธิวัฒน์ 10. นายวันรบ พลสมบัติ 47. นายสถิต จิตรมั่น 11. นายวีระจันทร์แดง 48. นายสมานชัย อำานวย 12. นายแวว พันธ์ศรี 49. นายสายสี ธรรมบุตร 13. นายสกุลรัตน์ โพธิวัฒน์ 50. นายสุพรรณ อำานวย 14. นายสง่า พันธ์ศรี 51. นายสมบัติ อำานวย 15. นายสายันต์ โทนะพันธ์ 52. นายอิทธิชัย โพธิวัฒน์ 16. นายสังคม หงส์อินทร์ 53. นายณัฐวุฒิ ศรีใสย์ 17. นายสุนทร สะอาด 54. นางสาวกัญยา นารีย์ 18. นายสุบรรณ โพธิวัฒน์ 55. นางสาวทองสา โสดา 19. นายสมบัติ กองแก้ว 56. นางสาวนำ้าผึ้ง นนทวงษ์ 20. นายสำารวย พาหา 57. นางสาวบุญทัย อ่อน 21. นายสำารอง บุญราช หวาน
 15. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 75. 76. เรือง 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. กลม 85. 86. 87. นายหนึ่งฤทัย มณีวงศ์ นายอรุณ แพ่งพนม นางสาวดวง สัมฤทธิ์ นางสาวประไพศรี ทาระบุตร นางสาวผ่องใส สุตะพันธ์ นางสาวไพรัช ไชยงาม นางสาวราตรี หงส์ทอง นางสาวสียา สุตะพันธ์ นางสาวโสภา จิตมั่น นางสาวสมจิต สาสังข์ นางสาวสมนึก เดชกล้า นางสาวหนูแดง หงส์ทอง นายจักรี ขันแก้ว นายชิน โพธิวัฒน์ นายทวี บุญอินทร์ นายทินกร กมล นายพานเงิน นายพิทักษ์ชัย นายวัชรินทร์ นายวิชัย นายสุเทียบ นายสมจิตร นายสำาเนียน นายสมโภช นายอุทัย นางสาวกัญญา นางสาวกลม นางสาวกุหลาบ นางสาวคำารงค์ 58. นางสาวบุญเกี้ยง อ่อนศรี 59. นางสาวบุญส่ง อำานวย 60. นางสาวพิสมัย โพธิวัฒน์ 61. นางสาวราตรี ดาว เรือง 62. นางสาวศิริขันธ์ สุตะ พันธ์ 63. นางสาวสังวาลย์ โพธิ์ศรี 64. นางสาวสมศรี ศรีฐาน 65. นางสาวเสาวลักษณ์ พวง ราช 66. นางสาวหวน นารีย์ 67. นางสาวอุบล จิตมั่น 68. นายดุสิต เหมือน ตา 69. นายไตรรงค์ ขันแก้ว 70. นายทองดำา อ่อนศรี 71. นายณรงค์ โพธิ์ งาม 72. นายยุทธชัย พรรณ โรจน์ 73. นายบุญมี ประสาร 74. นายบุญสม สมคะเน ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2528 (ต่อ 1) ่ แซ่จึง 89. นางสาวเรณู ดาว 90. นางสาวรำาไพ 91. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิวัฒน์ 92. นางสาวรำาพึง บุญมาก 93. นางสาวหนูจร หงส์อินทร์ 94. นางสาวหนูแปง ปิยะวงษ์ 95. นางสาวหนูลักษณ์ ศรีไสย์ 96. นางสาวอุทัย บุญอินทร์ 97. นางสาวอุไรวรรณ การะเกษ 98. นางสาวอำาพร ทอง 99. นายมมนูญ 100. นายวีเชียร วงษ์คำา 101. นายนีรพัน โพธิ์งาม โพธิ์ โพธิวัฒน์ อรรคบุตร อรรคบุตร กองแก้ว หงส์อินทร์ เวชภิบาล พิมพา ดวงมาลา โพธิวัฒน์ คำาโสภณ ทองดี ทองสุทธิ์ พรมโสภา
 16. 16. งาม 88. นางสาวปรีดา เพ็งแจ่ม ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2529 ่ 1. นายวิทยา คำาเคน 39. นายฉัตรชัย 2. นายจุฬาทองกลม 40. นายฉลองชัย 3. นายธวัชชัย ไพฑูรย์ 41. นายชำานาญ 4. นายบล พันธ์ศรี 42. นายทานตะวัน 5. นายพีระพงษ์ สาระบุตร 43. นายนัฐพงษ์ 6. นายสีไพร เถระพันธ์ 44. นายนภดล 7. นายสุริยา บุตรจินดา 45. นายนิสิต 8. นายอภิชาต สีสดดี 46. นายไพรวรรณ์ 9. นายประมวล อำานวย 47. นายพรไพร 10. นางสาวคำาตัน เดชกล้า 48. นายสุริยันต์ 11. นางสาวประมูล อำานวย 49. นายสาคร 12. นางสาวประกอบกิจ โพธิ์งาม 50. นายสายันต์ 13. นางสาวประเทียม เถระพันธ์ 51. นายสุเทพ 14. นางสาวประนอม สิมมา 52. นางสาวคมคาย กองแก้ว แซ่จึง ขันแก้ว จิตมั่น กองแก้ว ธรรมวัฒน์ บุตรจินดา คิดสุข วรโพด บัวส่อง รัตนวัน นารี พันธ์ไผ่ ศรี
 17. 17. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. นางสาวรังสี วรโพด นางสาวรจนา บริบาล นางสาวลอยรักษ์ จันทร์แดง นางสาววรุณี คันศร นางสาวอรสา การะเกษ นางสาวคำาสอน อำานวย นายจิตติ โพธิวัฒน์ นายไชยา ศรีไสย์ นายสิทธิชัย สุตะพันธ์ นายสิทธิชัย สุตะพันธ์ นายบุญส่ง เหมือนตา นายบุญโชติ สมสร้าง นายเบญจมิน อินทะเสน นายยุทนา เป้งทอง นายพนจรินทร์ แซ่จึง นายรังสรรค์ เขินไพร นายวีระ จิตมั่น นายสมภาร ทองกลม นายสุริยา แว่นแก้ว นางสาวศรีนวล บุญอินทร์ นางสาวสมไหม บุญแก้ว นางสาวสายบัว โทนะพันธ์ นางสาวสายพิน ศรีใสย์ นางสาวอรุณ หงส์ทอง ไสย์ 53. นางสาวติรกา 54. นางสาวจินตนา วัฒน์ 55. นางสาวดาวเรือง 56. นางสาวทิพย์เกษสร 57. นางสาวนิสากร 58. นางสาวบุญไข่ 59. นางสาวนุลิต 60. นางสาวปราณี 61. นางสาวประภาพร 62. นางสาวเปรมฤดู 63. นางสาวบัวลัย 64. นางสาวราตรี 65. นางสาวนฤพร 66. นางสาวละอองดาว 67. นางสาวละมัย 68. นางสาวศิริรัตน์ 69. นางสาวสมพร 70. นางสาวสลับศรี 71. นางสาวสุเพ็ญ 72. นางสาวสมศรี 73. นายบุญส่ง 74. นายประจักษ์ 75. นายภานุเมศ 76. นายยุทธศักดิ์ ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2529(ต่อ 1) ศรีนาม 84. นายเสถียร เถรพันธ์ 85. นางสาวขวัญจิตร ธรรมวัตร 86. นางสาวจำารัส โทนะพันธ์ 87. นางสาวนงนุช พาหา 88. นางสาวพิสมัย หารไชย 89. นางสาวพวงทิพย์ อินทะเสน 90. นางสาวไพรวรรณ 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. นายรุ่งนิรัตน์ นายวิเชียร นายวิชัย นายสุพิน นายสังเวียน นายสุรชัย นายสำารอง รัตนะวัน โพธิ นารีย์ โพธิวัฒน์ พรหมศร รัตนวัน พรรณโรจน์ นามเจริญ บุญเหลือง นนทวงษ์ ศรีสวัสดิ์ โพธิ์งาม สุริผล โพธิวัฒน์ สุตะพันธ์ บริบาล โพธิวัฒน์ โพธิวัฒน์ ทองกลม คำาเอี่ยม หงษ์อินทร์ โพธิวัฒน์ เอ็นดู โพธิ์งาม แก่สนธ์ อรรคบุตร ทองบ่อ ขันแก้ว โพธิ์จันทึก รัตนวัน อ่อนศรี
 18. 18. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา ่ 1. นายมานพ โพธิ์วัฒน์ 29. 2. นายสมพงษ์ พันธ์ไผ่ 30. 3. นายรังสรรค์ ปุยขาว 31. 4. นายทวี ดาวเรือง 32. 5. นายวีระพงษ์ พรหมเลิศ 33. 6. นายบุรินทร์ สมัครผล 34. 7. นายทองพูน โกศล 35. 8. นายนิรันทร์ ดาวเรือง 36. 9. นายประมวล แก้วภักดี 37. 10. นายบุญซึ้ง คำาเอี่ยม 38. 11. นายประกาศ คำาเอี่ยม 39. 12. นายทองดี จิตมั่น 40. 13. นายสมพงษ์ พิมพา 41. 14. นายสมศักดิ์ จิตมั่น 42. 15. นายนิสิทธิ์ พิมวัน 43. 16. นายทองดา แก้วพิลา 44. 17. นายวิทยา อรรค 45. บุตร 46. 18. นายจิตร หงส์ 47. อินทร์ 48. 19. นายสมคิด สุตะพันธ์ 49. 20. นายสุพรรณ พรมโสภา 50. 21. นายนิยม บุญ 51. ขันธ์ 52. 22. นายสมชาย จันทะพันธ์ 53. 2530 นายวิชัย ปิยะวงษ์ นายวีระศักดิ์ หารไชย นางสาวยุพิน ธรรมบุตร นายบัวผัน จันทะพันธ์ นายอุไร นามพันยธ์ นายสัญญา สาระบุตร นางสาวลำาไพ บุญตา นางสาวบุญเด่น นามวงษ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ โพธิวัฒน์ นางสาวศิริกร สะอาด นางสาวสกุลลักษ์ บุญอินทร์ นางสาวหวานเย็น อรรคบุตร นางสาวลำาไพ ปิยะวงษ์ นางสาวสารินี โพธ์ศรี นางสาวพัชรา หงส์อินทร์ นางสาวสุริยันต์ ดาวเรือง นางสาวดาวลุนณี ไชยบุตร นางสาวสมสนิท ดาวเรือง นางสาวศรีสุดา บริบาล นางสาวยุภาพร บูรณะ นางสาวสันนิดา เหมือนตา นางสาวสาคร โพธิวัฒน์ นางสาวกิสรา เหมือนตา นางสาวยุพิน เพิ่มพูน นางสาวสุกัญญา สุตะพันธ์
 19. 19. 23. 24. 25. ไชย 26. 27. 28. นายพิยุทธ จิตรมั่น นายรุ่งสว่าง เพ็งแจ่ม นายอมรรัตรน์ หาร 54. 55. 56. นางสาวนิตติยา เหมือนตา นางสาวแสงเดือน หงษ์ทอง นางสาววารี พรรณโรจน์ นายสมศักดิ์ ไชยปัญญา นายครรชิต สองสี นางสาวอิ๊ด ศรีนวล ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา ่ 57. นางสาววงดาว แก้ว 64. ภักดี 65. 58. นางสาววันเพ็ญ บุตร 66. จินดา 67. 59. นายโอภาส จันดา 68. 60. นายบัญญัติ บุตรอินทร์ 69. 61. นางสาวแสงทอง พรหม 72. วงษ์ 62. นางสาวประกาย คำาเอี่ยม 63. นางสาวเกษมณี ทองตัน 2530 (ต่อ 1) นางสาวเพ็ญ อ่อนหวาน นางสาววิไลวรรณ สิมมา นางสาวอุทิศ อรรคบุตร นายปิยะ โพธิวัฒน์ นายภักดี คำาศร นายไวพจน์ จันทร์อาจ นางสาวอุไรวรรณ ศรีชัน
 20. 20. ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2531 1. นายชรินทร์ สองสี 29. นายเจริญชัย พรหมศร 2. นายเดชชัย พรหมจรรย์ 30. นางสาววราภรณ์ ปรัชญาอภิบาล 3. นายปรีชา นรสาร 31. นางสาวสุวรรรณี เถระพันธ์ 4. นายอิทธิวัฒน์ จันทพันธ์ 32. นายแสงอาทิตย์ กาบ 5. นายทองคำา รัตนวัน เพชร 6. นายถาวร แสงไสย์ 33. นางสาวสมร โทนะพันธ์ 7. นายสมสกล พรหมโสภา 34. นางวสาวศิริธร วรโพด 8. นายประสิทธิ์ ไพฑูลย์ 35. นางสาวหอมศิริ การะ 9. นายประภาส ขันแก้ว เกษ 10. นายนิรันดร์ เหง้าโพธิ์ 36. นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งแก้ว 11. นายอัชสี จิตมั่น 37 นางสาวสว่างจิตร นนทะศิริ 12. นายอุบล วงษ์คำา 38. นางสาวสดุดี สุตะพันธ์ 13. นายประพานพงษ์ อ่อนหวาน 39. นางสาวพวงเพ็ญ สาระบุตร 14. นายทวนทอง ธรรมวัฒน์ 40. นางสาวรจนา พรรณโรจน์ 15. นายประเทือง เถระพันธ์ 41. นางสาวสุกัญญารัตน์ กองแก้ว 16. นายสมศรี หงส์ทอง 42. นางสาวสุนีรัตน์ โพธิวัฒน์ 17. นายสุวรรณ อำานวย 43. นางสาววาสนา เกษแก้ว 18. นายสุนันท์ ธรรมรักษ์ 44. นางสาวสุพิษ โพธิ์งาม 19. นายพิชัย หงส์อินทร์ 45. นางสาวประคองศรี ขันอ่อน 20. นายศักดิ์ชัย โพธิวัฒน์ 46.นางสาวพรศิริ สาสังข์ 21. วีระพงษ์ โกศาผล 47. นางสาวสุรีพร จันดา 22. นายสุเทพ แสงใส 48. นางสาวรัชนีกร ลาฤทธิ์ 23. นายชิงชัย นามเสนา 49. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิเกตุ 24. นายไพริน สุตะพันธ์ 50. นางสาวบุญยอม บุญมานัส 25. นายบดินทร์ สีสดดี 51. นางสาวสุดสาคร โพธิ์งาม 26. นายสุริยันต์ ทาระบุตร 52. นางสาวนิพาพร สุตะพันธ์ 27. นายเฉลิมชนม์ นารีย์ 53. นางสาวเดือน บุญอยู่ 28. นายวสันต์ สาลีพันธ์ 54. นางสาวยุพิน ดาวเรือง 55. นายยุทธศักดิ์ อรรคบุตร 56. นายสัมฤทธิ์ ไวจันทร์
 21. 21. ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2531 ( ต่อ 1) 57. นายปริญญา พรรณโรจน์ 78. นายก้องเพ็ชร 58. นายไพวรรณ ศรีไสย์ 79. นายประเด่น 59. นายสุโรจน์ จันทะพันธ์ 80. นางสาวจิตนา 60. นายคงฤทธิ์ สายลาม 81. นางสาวรจนา 61. นายจรูญ พันธ์ศรี 82. นางสาวพรทิพย์ 62. นายสุกล้า จันทะพันธ์ 83.นางสาวศศิธร 63. นายเสรี อรรคบุตร 84. นางสาวอารยา 64. นายนุกูลจิต พรหมศณ 85. นางสาวเทพทอง 65. นายโยธิน พรหมศร 86. นางสาวสมหมาย 66. นายแสงนิรันดร์ ขันแก้ว 87. นางสาวพัชรินทร์ 67. นายทองหล่อ โพธิวัฒน์ 88. นางสาวแพรวพันธ์ 68. นายบุญร่วม กองแก้ว 89. นางสาวสำาราญ 69. นายวิสิทธิ์ มูลศิริ 90. นางสาวทิพย์ 70. นายไกรลาศ สาระบุตร 91. นางสาวสำาอางค์ 71.นายยอดชาย ชินบุตร 92. นางสาวขวัญใจ 72. นายจักรี โพธิวัฒน์ 93. นายศรณรงค์ 73. นายศรินยา เป้งทอง 94. นายปรัชญา 74. นายวสันต์ ราษฎร์เจริญ 95. นางสาวสำาราญ 75. นายไพบูลย์ ลาลี 96. นายวิเชียร 76. นายนัฐ ณัฐกร บุญ 97. นายประยงค์ มานัส 98. นางสาวจงจิตร 77. นายพิทักชัย การะเกษ สิลป์ โพธิวัฒน์ รัตนวัน โพธิวัฒน์ สุตะพันธ์ โทนะพันธ์ นามแสง กฤษดี โทนะพันธ์ เงาเพชร กองแก้ว นนทะวงษ์ อำานวย โนนทอง บุญอินทร์ บริบาล โพธิวัฒน์ นามแสง มูลศิริ อินทะเสน สาสังข์ พลเทพ
 22. 22. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2532 ่ 1. นางสาวลลิตา กตะศิลา 39. นางสาวอภิญญา เหมือนตา 2. นายอำานาจ มูลเหล็ก 40. นางสาวสุกัญญา วงษ์คำา 3. นายประธาน สุมาลีย์ 41. นางสาวพิชญา สุข 4. นายสันติ อ่อนศรี สมาน 5. นายสมพงษ์ บุตรจินดา 42. นางสาวไสว กองแก้ว 6. นายชุมพล นนทะวงษ์ 43. นางสาวประคอง โพธิวัฒน์ 7. นายธนาคร อ่อนหวาน 44. นายสุริพันธ์ โทนะพันธ์ 8. นางสาวราตรี จิตมั่น 45. นายพระสพ ธรรมโคตร 9. นางสาวสุปราณี นนทวงษ์ 46. นายไพศาล สุตะพันธ์ 10. นางสาวขวัญตา บุญมานัส 47. นายสมบูรณ์ บุตรจินตา 11. นายสัตยา บุญอินทร์ 48. นายสาย คำาเอี่ยม 12. นายมานพ ศิลาโชติ 49. นายสุภาพ แสงศร 13. นายสุริยา ธรรมวัตร 50. นายสงคราม แก้วพิลา 14. นายสัญญาสิทธิ์ อิน 51. นายวิไล เหมือนตา คำาแหง 52. นายสุรศักดิ์ จรัสสุทธิวงค์ 15. นายวิโรจน์ อำานวย 53. นายขจิต ทรัพย์นิมิต 16. นายบรรจง ธรรมนิยม 54. นายอภิชาติ บุญมาก 17. นายเจริญเกียรติ อรรคบุตร 55. นายคมกริช สุขสมาน 18. นายปิยรักษ์ อ่อนหวาน 56. นายอุทัย สุตะพันธ์ 19. นายสมศักดิ์ โฆษา 57. นายเอกชัย ไชยรินทร์ 20. นายสัญญา มณีวรรษ 58. นางสาวดวงเดือน อ่อนศรี 21. นายบรรเทิง แก้วพิลา 59. นางสาวบังอร ตาแสง 22. นายธรรมนูญ อ่อนหวาน 60. นางสาวสุพิน สุตะพันธ์ 23. นายวสันต์ ไรกลาง 61. นางสาวบุญแสง อรรคบุตร 24. นายวุฒิกร อรรคบุตร 62. นางสาวต้อย รัตนวัน 25. นายพงศ์ศักดิ์ แสงใส 63. นางสาวรุ่งรัตน์ พันธศรี 26. นายเกียรติศักดิ์ แสงใส 64. นางสาวธิวาพร ศรีใสย์ 27. นายนุการณ์ นันทะสาร 65. นายนิรันดร์ กองแก้ว 28. นายเมืองมนต์ โพธิวัฒน์ 66. นายยอดดอย แหวนหล่อ 29. นายมณี โทนะพันธ์ 67. นายวรการ เขินไพร 30. นายสมศักดิ์ ไชยบุตร 68. นายสมคิด โพธิ์งาม 31. นายมนูญ ลาธิโน 69. นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ 32. นายสุรเดช โพธิวัฒน์ 70. นายกิตติศักดิ์ สุตะพันธ์ 33. นายเสนีย์ ขันแก้ว 71. นายศุภศิลป์ จิตรมั่น 34. นางสาวสมหมายสาระบุตร 72. นางสาวสุมาลี แซ่จึง 35. นางสาวหนูพิน นนทะวงษ์ 73. นางสาวหนูกาญจน์ โพธิวัฒน์ 36. นางสวอรชร สุภาพ 74. นางสาวสุรีพร พรรณโรจน์ 37. นางสาวราตรี บุญอินทร์ 75. นางสาวจรูญศักดิ์ จันทร์แดง
 23. 23. 38. นางสาวนิภาพร กองแก้ว 76. นางสาวจรัลโฉม โคศรีสุทธิ์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2532 (ต่อ 1) ่ 77. นางสาวพิรารัตน์ เสา 102. นายกิตติศักดิ์ แก้วพิลา กลาง 103. นายวีระไชย ศรีไชย 78. นางสาวธนัญชนก วงศ์ 104. นายอลงกรณ์ อำานวย จอม 105. นางสาวสุรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 79. นายนรินทร์ บุญอยู่ 106. นายสยันห์ บุญราช 80. นายสมคิด บุญ 107. นายมนัส บุญอินทร์ เหลือง 108. นายประจักร เข็มแก้ว 81. นายประสาร จันสี 109. นายวรชัย แสงใส ชา 110. นายสมยศ บุญราช 82. นายนิคม จิตมั่น 111. นายพงษ์ชัย พรหมศร 83. นายมานิต ศรีนวล 112. นายสมศักดิ์ จันทร 84. นายทวิช เถระพันธ์ 113. นายสุรศักดิ์ จิตมั่น 85. นายสุภักดิ์ ดาวเรือง 114. นางสาวเฉลิมรัตน์ ธรรมบุตร 86. นายวิลัย กองแก้ว 115. นายพงษ์นรินทร์ ชินบุตร 87. นายอพิชัย ศรีไสย 116. นายอนุกูล โพธิวัฒน์ 88. นายสมคิด โพธิวัฒน์ 117. นายศิริพงษ์ ทองสุทธิ์ 89. นายพิชัย สาสังข์ 118. นายวิชาญ โพธิ์งาม 90. นายอำาไพ กาหลง 119. นายสัญญา เหง้าโพธิ์ 91.นายเอนก โพธิวัฒน์ 120. นางสาวยุพดี หงส์ทอง 92. นางสาวบุปผา โพธิวัฒน์ 121. นางสาวอุไรวรรณ ปุยขาว 93. นายพินิจ อ่อนศรี 122. นางสาวทองใบ ปิยะวงษ์ 94. นายศิริชัย ขันธ์อ่อน 123. นางสาวปริชาติ สุตะพันธ์ 95. นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์งาม 124. นางสาวสาวิตรี ธรรมบุตร 96. นางสาวประภาพร โพธิวัฒน์ 125. นางสาวเทวี รัตนะวัน 97. นางสาวแดงต้อย หงส์อินทร์ 126. นางสาวนุ่มนวล โสหินกอง 98. นางสาวรัชนี โพธิ วัฒน์ 99. นางสาวมะลิวรรณ ทระ บุตร 100. นางสาวดรุณีย์ โพธิวัฒน์ 101. นางสาวอุไรวรรณ รัตน วัน
 24. 24. ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2533 ่ 1. นายหนูกาญจน์ สายหงส์ 39. นายปรีชา เวชภิบาล 2. นายสุจินต์ อินทะเสน 40. นายสมบูรณ์ มณีวงษ์ 3. นายนาวิน ศรีวิชัย 41. นายบัญชา กิ่งแก้ว 4. นายวิชาญ นิลทัย 42. นายมานัส สัมฤทธิ์ 5. นายณรงค์ บุญเฮ้า 43. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนวัน 6. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะวัน 44. นายประชา กิ่งแก้ว 7. นายสมหมาย นนทะวงษ์ 45. นายทศพล ต้นวงษ์ 8. นายสมบัติ สำาเนียงนวล 46. นายสุพรรณ หงส์อินทร์ 9. นายทองดี พรรณโรจน์ 47. นายไสว ประสาร 10. นายวิรัตน์ อ่อนหวาน 48. นายแสงจันทร์ แก้วภักดี 11. นายสุพจน์ มั่นคง 49. นายชัยสิทธิ์ โทนะพันธ์ 12. นายศรีสวัสดิ์ โพธิวัฒน์ 50. นายพนม แสงมณี 13. นายศราวุธ อรรคบุตร 51. นายไวรัตน์ โพธิงาม 14. นายกฤษฎา พันธ์ศรี 52. นายพยุง แว่นแก้ว 15. นายเชวงศักดิ์ พันธ์ศรี 53. นายธีรยุทธ จิตมั่น 16. นายเดวิทย์ คำาเอี่ยม 54. นายจตุรงค์ โพธิวัฒน์ 17. นายสุพิทย์ อรรคบุตร 55. นายไพโรจน์ ดาวเรือง 18. นายรส นามวงษ์ 56. นายสันชัย ผาสุก 19. นายครรชิต โพธิ์งาม 57. นายไพโรจน์ สีสันต์ 20. นายบุรินทร์ สุดใจ 58. นายสุทิน แพ่งพนม 21. นายยอดชาย เงาเพชร 59. นายธวัชชัย รัตนะวัน 22. นายวรัญญู สีสดดี 60. นายมิตร จิตมั่น 23. นายบุญไถ่ เกระพันธ์ 61. นายเทพบุตร จำาปาพันธ์ 24. นายเชาว์ มูลศิริ 62. นายวีระวงษ์คำา 25. นายดวงพร โทนะพันธ์ 63. นายสุวิทย์ อรรคบุตร 26. นายสุจินต์ แก้วพิลา 64. นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาวาส 27. นายสุนัน ดาวเรือง 65. นายสมชาย ทองเลิศ 28. นายอนุชน จิตต์งาม 66. นายกิตติชัย บุญราช 29. นายปริญญาสิต อนุสนธ์ 67. นายเทวัญ โพธิ์เกตุ 30. นายปรีชา กองแก้ว 68. นายบุญเทียน พันธ์ศรี 31. นายนิพัฒน์ สมคะเนย์ 69. นายศักดิ์ ศรีสุรักษ์ 32. นายวาท โทนะพันธ์ 70. นายสุริยันต์ แจ่มศรี 33. นายบุญเติม ตาแสง 71. นายนนฐวุฒิ บุญราช 34. นายพานิชย์ สาระบุตร 72. นายบุญสุข คำาเอี่ยม 35. นายทองใบ จันทะแจ่ม 73. นายอาทิตย์ บุญฉวี 36. นายอลงกรณ์ บริบาล 74. นายทรงศักดิ์ ขันแก้ว 37. นายหนุ่ม คำามาก 75. นางสาวเพ็ญศรี แสงใส 38. นายอภิชาติ รัตนวัน 76. นางสาวศิริกิจ มั่นคง ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2533 (ต่อ 1) ่ 77. นางสาวเนตรดารินทร์ พล 115. นางสาวแสงเดือน สุมาลีย์
 25. 25. อ่อนสา 116. นางสาวบุญอาว สมสร้าง 78. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินทร์ละคร 117. นางสาวนาถอนงค์ สมสร้าง 79. นางสาวสมร กิ่งแก้ว 118. นางสาวอรุณศรี บ่อทอง 80. นางสาวโสภา ทิพศร 119. นางสาววิไลวรรณ ขันแก้ว 81. นางสาวกาญจนา จิตมั่น 120. นางสาวนงค์นุช โกศล 82. นางสาวมะลิวรรณ จันทร์หอม 121. นางสาวศิริพร พุทธภูมิ 83. นางสาวเอมอร โคษา 122. นางสาวสมคิด ละมุล 84. นางสาววิไลลักษณ์ คำาหอม 123. นางสาวเกษดาภรณ์ รัตนวัน 85. นางสาววิชุดา โพธิ์งาม 124. นางสาวตุ๊กตา หาญหงส์ 86. นางสาวสุวภรณ์ แซ่เตียว 125. นางสาวศิริ ศรีใสย์ 87. นางสาวทองรักษ์ นนทะวงษ์ 126. นางสาวสังวาล คำาเกิด 88. นางสาวสายฝน ตาแสง 127. นางสาวศรินยา สาลีพันธ์ 89. นางสาวนารี วรโพด 128. นางสาววิภาวดี อ่อนหวาน 90. นางสาวสราณรัตน์ โสหินกอง 129. นางสาวแสวง แก้วคำา 91. นางสาวสะใบ อ่อนศรี 130. นางสาวสมพร กองแก้ว 92. นางสาวปณิธาน บุญคุ้ม 131. นางสาววิไลพร สาลีพันธ์ 93. นางสาวสมร อินทร์ทอง 132. นางสาวดวงเดือน พิมพิเศษ 94. นางสาวสันทนา กองแก้ว 133. นางสาวลำาไย ศรีชัย 95. นางสาวเรียม เหมือนตา 134. นางสาวจิตติมา จิตต์มั่น 96. นางสาวมณีวรรณ บุญราช 135. นางสาวบุญเลิศ อ่อนศรี 97. นางสาวรัชนีกร ไชย 136. นางสาวนิยม พลกันฑ์ บุตร 137. นางสาวสุพรรณ นาคกลาง 98. นางสาวสำาอาง พาหา 138. นายกิตติศักดิ์ สะอาด 99. นางสาววาสนา โพธิ 139. นายบุญมี รัตนวัน วัฒน์ 140. นายสวัสดิ์ รัตนวัน 100. นางสาวสุวรรณ จิตมั่น 141. นายศักดิ์ดา สำาเนียงนวล 101. นางสาวปิยะวรรณ โทนะ 142. นางสาวอุทัย รัตนวัน พันธ์ 143. นางสาวเดือนใจ รัตนวัน 102. นางสาวประยูร บุญราช 144. นางสาวเพ็ญประภาพร แว่นแก้ว 103. นางสาวเครือวัลย์ หงส์อินทร์ 145. นางสาวนัดฎา รัตนวัน 104. นางสาวผุสดี ธรรมบุตร 146. นางสาวนิติพร รัตนวัน 105. นางสาวมัลลิกา ตะพัง 147. นางสาวทองทิพย์ ชมพูเพ็ชร 106. นางสาวนิตยา สุตะ 148. นางสาวทัศนียา แว่นแก้ว พันธ์ 149. นายธงชัย นิลแสง 107. นางสาวจุรีรัตน์ มิงสอน 150. นางสาวทองจันทร์ ธานี 108. นางสาวทองอินทร์ ดาวเรือง 151. นางสาวพนิดา จิรานันท์ 109. นางสาวคำาพันธ์ บริบาท สิริ 110. นางสาวศิริรัตน์ สาสังข์ 152. นายสมหมาย รัตนวัน 111. นางสาวสมพร แพ่ง พนม 112. นางสาวแสงเดือน นาลอย 113. นางสาวนิภาวรรณบัวกระสังข์ 114. นางสาวโสรต บุญอยู่ ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2533(2) 153. นางสาวอุราวรรณ ศรีใสย์ 156. นายปรีดี เคนพรม
 26. 26. 154. นางสาวแสวง 155. นางสาวสาคร วรโพด วรโพด 157. นายไสว ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2534 ่ แก้วพิลา
 27. 27. 1. นายกรุงศรีวิไล จันทะพันธ์ 2. นายสืบสกุล เรื่องมะเริง 3. นายบุญคง อรรคบุตร 4. นายบุญเพ็ง สาลี 5. นายประเสริฐ มูลศิริ 6. นายธานี คำาเอี่ยม 7. นายธรรมา บุญอินทร์ 8. นายพิชิต การะเกษ 9. นายไพบูลย์ กิ่งแก้ว 10. นายสายันต์ จิตมั่น 11. นายสุจินต์ พรหมลา 12. นายสุมิตร ทองบ่อ 13. นายอัคณี ธรรมวัฒน์ 14. นายอรรคเดช จันดาศรี 15. นายอุ๊ด จันทร์แดง 16. นางสาวกรรณิกา โพธิวัฒน์ 17. นางสาวพิไลวรรณ เกระพันธุ์ 18. นางสาวศรัณพร โพธิวัฒน์ 19. นางสาวรัชชนก ศรีสวัสดิ์ 20. นางสาวบังอร โพธิวัฒน์ 21. นางสาวปริศนา บุญอยู่ 22. นางสาวยุพิน นามเจริญ 23. นางสาววิไลลักษณ์ โพธิวัฒน์ 24. นางสาวศิรินทร พรรณโรจน์ 25. นางสาวศรีประคอง โพธิ์ศรี 26. นางสาวอุไรรัตน์ วรโพด 27. นางสาวอ้อย แก้วคำา 28. นายกิตติศักดิ์ เหมือนตา 29. นายเกรียงศักดิ์ ขันแก้ว 30. นายชุมพล กองแก้ว 31. นายเดวิทย์ จิตมั่น 32. นายทินกร บุญอยู่ 33. นายธานิน หงส์อินทร์ 67. นายเมฆสุวัน 68. นายละเมียด ปัญญา 69. นายวาทิน 70. นายวิชม 71. นายอำานาจ 34. นายธรรมรักษ์ 35.นายพิชิต 36. นายมาณุ 37. นายยุทธชัย 38. นายยงยุทธ 39. นายวิทูรย์ 40. นายศุภวิทย์ 41. นายสมชาย 42. นายอดุลย์ 43. นายอุดมศักดิ์ 44. นายนนทะ 45. นายอำานาจ 46. นางสาวเกศินี 47. นางสาวดวงใจ ภู 48. นางสาวนารีรัตน์ 49. นางสาวสราวดี 50. นางสาวประไพพิศ 51. นางสาวนุชนาฏ 52. นางสาวพิมล 53. นางสาวมะลิวรรณ 54. นางสาวรุณี 55. นางสาวศิริรัตน์ 56. นางสาวศิริลักษณ์ 57. นางสาวศรีไพ 58. นางสาวอรุณี 59. นางสาวอรจันทร์ 60. นางสาวสมปอง 61. นางสาวสุวันนา 62. นายเฉลิมชัย 63. นายทองอินทร์ 64. นายพิทักษ์ 65. นายพิเนต 66. นายประภาส ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา ่ ทองดี 102. บุญ 103. 104. ศรีวิชัย 105. แสงใส 106. การะเกษ 108. 2534 (ต่อ 1) นายสายันต์ นายสุริยา นายสุวิทย์ นายเสกสัน นายสมจิต นายอภัย โพธิวัฒน์ พรหมเลิศ อ่อนศรี สุทธิโส กองแก้ว หงส์ทอง ขันแก้ว พรหมลา บริบาล โคษา บุญอยู่ สมตาเต๊ะ อรรคบุตร บัว นะราวัง พันธ์ศรี รัตนวัน จันทร โคตรแก้ว โทนะพันธ์ ขันแก้ว หงส์ทอง ไชยงาม บุญอยู่ จิตมั่น คำาเอี่ยม แสงทอง ธรรมวัตร รัตนวัน รัตนวัน โพธิ์งาม ดาวเรือง ยอดคำาตัน มณีวรรณ ประถม โพธิวัฒน์ บุญอินทร์ บุญเหลือง การะเกษ
 28. 28. 72. นายสุริยัน 73. นายสุบรรณ บุตร 74. นายสุชาติ 75. นายสาคร 76. นายสัมฤทธิ์ วัฒน์ 77. นายวิทยา 78. นายวิระชัย 79. นายเสถียร 80. นางสาวอรทัย แก้ว 81. นางสาวอรทัย วัฒน์ 82. นางสาวอรุณ แก้ว 83. นางสาวอรุณพร 84. นางสาวสุขุมาล 85. นางสาววงเดือน 86. นางสาววิไล 87. นางสาวลั่นทม 88. นางสาวรจนา 89. นางสาวบุษบงค์ 90. นางสาวกานญา สารศรี 91.นางสาวนวลฉวี 92. นางสาวเจียม เสน 93. นางสาวจันทิมา 94. นายดวงตะวัน 95. นายนิพน 96. นายบุญเรือง 97. นายปิยะรัฐ 98. นายพูนศักดิ์ เทศ 99. นายบรรยง 100. นายวชิรา 101. นายวันมงคล พันธ์ 1. 2. 3. 4. นายเสกสรรค์ นายอลงกรณ์ นายมานิต นายพงษ์ศักดิ์ คำานึง 109. ทาระ เกษ 110. ปิยะวงษ์ พันธ์ เกระพันธ์ 111. โพธิ 112. 113. อินคำาแหง 114. บ่อทอง 115. บัวชัย 116. แว่น 117. 118. โพธิ 119. 120. แว่น 121. 122. อินทร์แก้ว 123. จันดา 124. รัตนวัน 125. กิ่งแก้ว 126. พาหา 127. โสพันธ์ 128. หงส์อินทร์ 129. 130. 131. โพธิ์ศรี 132. ศรีละ 133. 134. ศรีนาม 135. ประสาร 136. ศรีไสย์ 137. ทุมไมล์ ป้องแก้ว จันทน์ นายอาจหาญ การะ นางสาวพรศิริ โทนะ นางสาวกาญจนา กองแก้ว นางสาวขวัญเรือน โพธิวัฒน์ นางสาวครองสิน อ่อนศรี นางสาวทองใบ วรโพด นางสาวบานเย็น โพธิวัฒน์ นางสาวเพียรพิศ บุญมาก นางสาวญาณัจนรา ม่วงมิตร นางสาวศิริพร พิลารัตน์ นางสาวสุบรรณ ทาระบุตร นางสาวสุวรรณี ธรรมโคตร นางสาวสอน พรหมศร นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสุทธิ์ นางสาวอุไร โพธิวัฒน์ นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ นางสาววิลัย ทาระบุตร นายบัญชร อ่อนศรี นายจิรวัฒน์ บริบาล นายสมภาสน์ นันทสาร นายสวัสดิ์ จำาปางาม นายบอย รัตนวัน นายลำาไย อรรคจันทร์ นายอาเทน นนทะวงษ์ นายสุชาติ แว่นแก้ว นายอุทัย พาหา นางสาววิไลภรณ์ บุญจรัส นางสาวบุญธรรม สร้อยเพ็ขร นายสุรศักดิ์ พิมพ์พงษ์ บุญราช เหมือนตา สุตะ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2535 ่ พรรณโรจน์ 39. นายสิทธิ จันทะพันธ์ 40. นางสาวหนูเพียร บุตรจินดา 41. นางสาวมะลิ ขันแก้ว 42. นางสาวสนิท คำาเอี่ยม จันดา นามวงษ์ ทองสุทธิ์
 29. 29. 5. นายสมเนตร โพธิวัฒน์ 43. นางสาวนุจรี 6. นายพรรณโรจน์ ละ 44. นางสาวสมาพร มุล พันธ์ 7. นายมนตรี นนทวงษ์ 45. นายบุญถิน 8. นายวิชัย โทนะพันธ์ 46. นางสาวทองใส 9. นายวิรวัมน์ มิ่งสอน 47. นางสาวดวงเดือน 10. นายสุพัฒน์ คำาเอี่ยม 48. นายสถิตย์ 11. นายกันยา วงษ์คำา 49. นายพิเนตร 12. นายบรรหยัด แหวนหล่อ 50. นายพินิจ 13. นายจำาลอง แก้วภักดี 51. นายประยงค์ 14. นายทองคำา จิบทอง 52. นายคำาเอี่ยม 15. นายอดิศักดิ์ อินทะเสน 53. นายนพรัตน์ 16. นายสันติ หงส์อินทร์ 54. นายประยูร 17. นายวินัย คำาลา 55 นายสุทิน 18. นายเจริญ นามวงษ์ 56. นายอภิวัฒน์ 19. นายสุริยา ลีลา 57. นายพจนาท 20. นายมนตรี รัตนวัน 58.นายสุรศักดิ์ 21. นายเฉลิมชัย บุญมานัส 59. นางสาวอโนทัย 22. นางสาวสมภาร 60. นางสาวนวรัตน์ นันทะสาร 61. นางสาวสุดารัตน์ 23. นางสาวเดือนเต็ม สรีไสย์ 62. นางสาวสุธรรมา 24. นางสาวจุฬาลินี ออม 63. o งสาวนันทนา ชาติ 64. นางสาวสุทธิกานต์ 25. นางสาววราภรณ์ มีบุญเปี่ยม 65. นางสาวสมคิด 26. นางสาวสมาพร โพธิวัฒน์ 66. นางสาวสวาท 27. นางสาวมะลิวรรรณ อินทะเสน 67. นายเทอดศักดิ์ 28. นางสาวคนึงนิตร บุญมา 68. นายวรจิต 29. นายสุคนธ์ จิตรมั่น 69. นายสายันต์ 30. นายลือชัย รัตนวัน 70. นายทรงยศ 31. นางสาวไกรษร ไม้ 71. นายวิทยา งาม 72. นายไพชาญ 32. นางสาวรัตนา ไชยงาม 73. นายสมศักดิ์ 33. นางสาววิลาวัณย์ ศรีเสมอ 74. นางสาววงษ์รัชนี 34. นางสาวอมรรัตน์ ศิลาโชค 75. นางสาวเอมอร 35. นางสาวสัญญา 76. นางสาวระเบียบ เหมือนตา 36. นางสาวสมปอง เหมือนตา 37. นางสาวจิตรลักษณ์ รัตนวัน 38. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมศร ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2535 (ต่อ 1) 77. นายธีรพล พรมโสภา 115. นางสาวชลพินท์ 78. นายอุทัย บุญฉวี 116. นายสมชาย 79. นายราษีไศล อรรคบุตร 117. นางสาวสมจิต 80. นายอักษร ครรไลรักษ์ 118. นายง่า 81. นางสาวคำาแปลง วรโพด 119. นายจิระ จันทร์งาม จันท รัตนะวัน อ่อนศรี นาลอย ตาแสง ดาวเรือง อรรคบุตร อินธิจักร นันทะพสาร มีศิลป์ กองแก้ว ไชยนิตย์ อรรคบุตร สำาเนียงนวล อรรคบุตร บริบาล รัตนะวัน จิตรมั่น เหมือนตา อายุวงษ์ ทองกลม สะอาด นามแสง วรโพด โพธิวัฒน์ กองแก้ว สีสันต์ ทองสุทธิ์ แก้วพิลา นนทะวงษ์ สมสร้าง ทรัพย์นิมิต สุตะพันธ์ นิลไทย อ่อนหวาน บุญเฮ้า สมคะเน สมเสนาะ
 30. 30. 82. นายพิชัยยุทธ รัตนวัน 83. นายมนตรี โทนะพันธ์ 84. นายอนุรุทธ์ มูลไชย 85. นายมรุต เสาวดาน 86. นายบุญส่ง ประสาร 87. นางสาวประคอง จิตรมั่น 88. นางสาวสุมาลี บุญราช 89. นางสาวปวีณา อรรคบุตร 90. นางสาวประภัชษร กมล 91. นายสุรพล กมล 92. นายอำานวย โกศล 93. นายราชัน จันมะณี 94. นายอาคม อรรคบุตร 95. นายสนาน บุญราช 96. นายสุพิศ บุญขันธ์ 97. นางสาวมลิจันทร์ รัตนวัน 98. นางสาวสุวรรณี โพธิวัตน์ 99. นางสาวทิพวรรณ คงทะเล 100. นางสาวพรรณิภา สมัครผล 101. นางสาวสมชัด แซ่จึง 102. นายเด็ดดวง ทองเลิศ 103. นายทวี อุดม 104. นางสังเวียน รัตนวัน 105. นางสาวเยาวลักษณ์ พันธ์ศรี 106. นางสาวสายชล พิมพ์วงษา 107. นางสาวสมจิต สรอำานาจ 108. นางสาว อระนุช โกศล 109. นางสาวสุภาพร การะเกษ 110. นายสุธรรม เพียงตา 111. นางสาวอภิญญา รัตนวัน 112. นายวีระชัย นามวงษ์ 113. นางสาวพรรณนา จันทร์หอม 114. นายภิญโญ รัตนวัน 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. นายเชิดศักดิ์ นายไพรัช นายปรีดา นายวินัย นายธวัชชัย นายธงชัย นายสมาน 120. นางสาวเนาวรัตน์ พันธ์ไผ่ 121. นายพันธ์เลิศ พรหมโสภา 122. นางสาวโกศล มี พันธ์ 123. นายสุพจน์ บุตรจินดา 124. นางสาวนภาพร รัตนวัน 125. นายสายันต์ บุญอินทร์ 126. นายสงกรานต์ อรรคบุตร 127. นายบุญคง แก้วภักดี 128. นายสมพงษ์ ประสาร 129. นายสันติ บุญอินทร์ 130. นายพงษ์ศักดิ์ ยืนยง 131. นายสุรชัย คำาเอี่ยม 132. นางสาวแสงจันทร์ สมตาเต๊ะ 133. นางสาวกังวาล สุตะพันธ์ 134. นางสาวยุพิน พรมลา 135. นายเกียรติศักดิ์ ศุขวัฒน์ 136. นายดรัล กิ่งแก้ว 137. นายชิณวัตร บุญยม 138. นายวิฑูรย์ อรรคบุตร 139. นางสาวกลอยใจ ศรีไสย์ 140. นายสุรชัย อำานวย 141. นางสาวอรทัย โยธิ การ์ 142. นางสาวไพริน สัมฤทธิ์ 143. นายสถิต สุสังข์ 144. นายถวิล บุญขันธ์ 145. นางสาวเบญจพร สุตะพันธ์ 146. นายประจวบ กิ่งแก้ว 147. นายอาคม ศรียันต์ 148. นายสมปอง ทองกลม 149. นายมานะ อ่อนศรี 150. นายสุกิจ หงส์อินทร์ 151. นายเดชชาติ กองแก้ว 152. นายบุญยง บุญเฮ้า ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2535 (ต่อ 2) ่ อ่อนศรี 167. นายสมจิต แก้วพิลา ดาวเรือง 168. นางสาวพิสมัย ศรีไชย คำาเคน 169. นางสาวอนางค์คาร บุตรวงษ์ ศรีไสย์ 170. นางสาวอรสา พรหมศร พันธ์ศรี เหมือนตา 171 นางสาวเบญจมาศ ตาแสง หูตาชัย 172. นางสาวจำารัส โสพันธ์
 31. 31. 160. นายสุนันท์ 161. นายวีรกิจ 162.นายสิทธิ 163. นางสาวเสาวณี 164. นางสาวดวงจิต 165. นายนิวัฒน์ 166. นางสาวสุริยา ลี ตาแสง ดาวเรือง โพธิวัฒน์ พันธ์ไผ่ ปิยะวงษ์ ศรีไสย์ ลา 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. นายสมพร นางสาวอุไรวรรณ นางสาวดวงใจ นางสาวทองสา นายบรรพต นางสาวแสงทอง นายบุญตา ทองกลม จิตมั่น ปิยะวงษ์ ศรีสุรักษ์ บุญราช แก้วคำา อุ่นจันทร์ ศิษ ย์เ ก่า รุน ปีก ารศึก ษา 2536 ่ 1. นายสงคราม ปิยะวงษ์ 39. นางสาวอุบล ทองกลม 2. นายแก่นเพชร โพธิวัฒน์ 40. นางสาวรัตนปรีดาพรพิลารัตน์ 3. นายคันทรง รัตนวัน 41. นายสมถวิล แพ่งพนม 4. นายชิด จันทรี 42. นายอานนท์ มูลเหล็ก 5. นายทิวา ทองกลม 43. นายขันติ สาสังข์ 6. นายธีรยุทธ กองแก้ว 44. นายคาวิน นามเจริญ 7. นายบุญทัน พวงพันธ์ 45. นายนิรันดร์ ตะพัง 8. นายปวิชชา ดาวเรือง 46. นายประหยัด ทองกลม
 32. 32. 9. นายปรารมภ์ 10. นายลำาพูน 11. นายสุมิตร 12. นายสุธา 13. นายสมคิด 14. นางสมพงษ์ 15. นายเสกสรรค์ 16. นายอนันต์ 17. นายอดุล 18. นายอารมย์ 19. นายอุดร 20. นางสาวคะนึงนิจ 21. นางสาวจีระพรรร 22. นางสาวจุฬาลักษณ์ 23. นางสาวนัทรียา 24. นางสาวทองใส 25. นางสาวนัยนันท์ 26. นางสาวนวลละออ 27. นางสาวนงค์เยาว์ 28. นางสาวธิดารัตน์ 29. นางสาวาบุญหลัน 30. นางสาวพจมาน บงค์ 31. นางสาวเมตตา 32. นางสาวราตรี 33. นางสาวลำาพูน 34. นางสาววาสนา 35. นางสาววิไลวรรณ 36. นางสาวสุวรรณทนี 37. นางสาวอรทัย 38. นางสาวอุไร วิปุระ อ่อนศรี อ่อนศรี โพธิวัฒน์ ลาลุน สาสังข์ บุตรจินดา วงษ์คำา การะเกษ ขันแก้ว พิมพิเศษ พรมลา ต้นวงษ์ ศรีไชย์ ลีลา จิตรมั่น พรหมศร สุตะพันธ์ วรโพด โพธิวัฒน์ โทนะพันธ์ บุศ 47. นายปรีชา โพธิวัฒน์ 48. นายภักดี นันทะสาร 49. นายวัชระ คิดสุข 50. นางสาวอุมาพร ศณีชัย 51. นายวันชัย ขันแก้ว 52. นายวิทยา พรหมศร 53. นายสราวุธ คำาเอี่ยม 54. นายสุตวิทย์ การะเกษ 55. นายอภิชาติ สุตะพันธ์ 56. นายอุทิศ โทนะพันธ์ 57. นางสาวกรุณา โพธิวัฒน์ 58. นางสาวจำาปี คำาเอี่ยม 59. นางสาวงามศิลป์ จรัสสุทธิวงศ์ 60. นางสาวสุรณี จันดา 61. นางสาวสมปอง สุตะพันธ์ 62. นางสาวสมพร วิเชียร 63. นางสาวหวานใจ จิตมั่น 64. นายอำาไพ บุญเฮ้า 65. นางสาวเอมจิต สม คะเนย์ 66. นางสาวอ่อนศรี ทรง กลม 67. นางสาวอินทิรา โพธิ ทองกลม วัฒน์ สรีไสย์ 68. นางสาวรำาไพ พันธ์ไผ่ รัตนะวัน 69. นางสาวลำาเพลิน ศรีอำานาจ สมสร้าง 70. นางสาวดอกกระดังงา พวงราช โพธิวัฒน์ 71. นางสาวสมควร โพธิวัฒน์ อรรคบุตร 72. นางสาววงแหวน อรรคบุตร สาระคาญ 73. นางสาวเรียม ศรีจันทร์ โพธิวัฒน์ 74. นางสาวพิรุณย์ บุญ หลาย 75. นางสาวสุภาวดี เหมือนตา 76. นางสาวอุรุณี คำาเอี่ยม ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ปีก ารศึก ษา 2536 (ต่อ 1) 77. นางสาวรุ่งอรุณ คำา 115. นายบุญรอด บุญศรี เอี่ยม 116. นายมนต์ศรี บริบาล 78. นางสาวเพ็ญ สาสังข์ 117. นายศิริศักดิ์ สมสร้าง 79. นายประจักษ์ พิมพ์วงษา 118. นายสาคร บุญราช 80. นายสมัย แก้วพิลา 119. นายแสงอาทิตย์ รัตนวัน 81. นายสถิตชัย วรโพด 120. นายสุทัสน์ ศรีสุรักษ์ 82. นายธีระชัย สุวรรณพันธ์ 121. นายอาทิตย์ สุขสมาน 83. นางสาวศรีประไพ โพธิ์ศรี 122. นายอุสาห์ บริบาล 84. นางสาวดารากร พรมโสภา 123. นายอินทวัชร์ 85. ฃนางสาวเทืองทิพย์ คำานึง สายหงส์

×