Digital marketing 2012

2,107 views

Published on

Digital marketing for beginner (สไลด์บรรยาย ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แบบะ 360 องศา ขั้นต้น เพื่อให้เห็นภาพของงานทั้งหมดในขอบเขตดิจิติตอล และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ)

Published in: Business

Digital marketing 2012

 1. 1. Digital Marketing Strategies การสื่อสารการตลาดผานดิจิทัล มารเก็ตติ้ง Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 2. 2. Media Plan & Buy Strategic Online Planner Online Advertising Communication Planing Brand New Media App, Digital Signageวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 3. 3. i-Marketing 4.0วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 4. 4. Social Network นวัตกรรมทางการสื่อสารและการตลาด Web 2.0 , Micro Niche, sharingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 5. 5. New Media and Communication in the 21st Century 1. จุดเปลี่ยนของชุมชนออนไลน > ยุคโซเชียลเน็ตเวิรค 2. ประเภทของการสื่อและสื่อจะถูกเปลี่ยนไป ( บล็อก, VOD / IPTV, QR Code, Podcast, Streaming ) 3. สื่อสารมวลชนรูปใหม โดยพลเมือง ผานโซเชียล เน็ตเวิรค 4. บุคคลจะถูกระบบตัวตนดวย IP ผานคอมพิวเตอร / มือถือ 5. Rich Media > Rich Content (E-Book / Mag) 6. การตลาดและการสื่อสารแบบ Viral Marketing 7. ผูบริโภคคือผูสราง Content 8. สื่อแบบผสมผสานจะถูกบังคับใชเปนมาตราฐาน สื่อกระแสหลัก จะกลายเปนสื่อแบบดิจิตอลโดยสวนใหญใน 5 ป Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 6. 6. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 7. 7. New Media and Communication in the 21st Century Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 8. 8. New Media and Communication in the 21st Centuryวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 9. 9. Web 2.0 User generate contentวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 10. 10. Web 2.0 User generate content 1. การมีสวนรวมจาก User ไมวาจะเปน Content หรือ Activity 2. สามารถสรางเครือขายชุมชนออนไลน (Social NetWorking) 3. Web 2.0 เขามาแทนที่เว็บแบบเดิม และพัฒนาไปสู Web 3.0 4. เทคโนโลยี สนับสนุนการใชงาน AJAX 5. มองหาตลาด Long-Tail เพื่อเก็บเกียวลูกคาที่อยูกระจัดกระจาย 6. หมดยุคพอคาคนกลาง ( ตัวอยาง iTunes / Amazon ) 7. เปดโอกาสใหลูกคาเลือกใช Tool ของคุณในการเขาถึงคุณ ( ตัวอยาง App ขายหัวเราะ ) 8. Micro Site สำหรับเนื้อหาเฉพาะ ชั่วครั้ง ชั่วคราว Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 11. 11. Web 2.0 User generate content Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 12. 12. Web 2.0 User generate content Future Trend ประสบการณเว็บแบบใหม ( Web 2.0 - 3.0 ) บทความของ Long Tail มีมากขึ้น บริการดาวนโหลดซอฟแวรฟรี เพื่อการตลาด ผานหนาเว็บ การสื่อสารผาน Web จะพัฒนาเปน App Login เดียวเที่ยวไดทุกเว็บ การควบคุมเดี่ยว จะกลายเปน Social Modulation Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 13. 13. New Media การบุณาการสื่อทุกอยางที่ใชในการสื่อสาร Channel, Format, Tool : Convergentวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 14. 14. Mobile Platforms : แพล็ทฟอรมเคลื่อนที่ Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 15. 15. Mobile Platforms : แพล็ทฟอรมเคลื่อนที่ สวนติดตอกับผูใช ลูกเลนทางการสื่อสาร การตลาด เนื้อหาในการสื่อสาร การรับรูสูผูบริโภค Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 16. 16. Key Trends drive to mobile platforms ใครๆก็มีโทรศัพทใช (เมืองไทยมีถึง 90% ของประชากร) โทรศัพทไมไดเปนแค Voice แตเปน Non Voice ความกวางของ BandWidth เขาสูชวง 3G มือถือจะมี App ติดตั้งมากขึ้น ธุรกรรมพื้นฐานถูกใชงานบนมือถือมากขึ้น Driving Social Force Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 17. 17. กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิม - ใหม สำหรับ New Media Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 18. 18. จอภาพดิจิตอล : DIGITAL SIGNAGE ผูบริโภคมีความตองการและเคยชินตอการรับรูแลว จอภาพดิจิตอลมีราคาถูกลงเรื่อยๆ เครือขายโฆษณาเริ่มเชื่อมโยงจอภาพจากหลากหลาย Location จะเขามาแทนที่สื่อปายบิลบอรดในที่สุด การเขาถึงกลุมเปาหมาย แมนยำกวา และเฉพาะเจาะจงกวา Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 19. 19. การควบคุมทำไดจากทุกๆที่ในโลก Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 20. 20. โทรทัศนสายพันธใหม IPTV หมดยุคโทรทัศนระบบแพรภาพ บอกลาตรวนโซของ วัน เวลา การออกอากาศ เคเบิ้ลทีวี และดาวเทียมเขามาแทนที่ ใครๆก็มีสถานีโทรทัศนสวนตัวได ชองทางการรับชมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผูบริโภคเปนผูคุมเกมส Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 21. 21. Content Strategic Communication Planing, Consistencyวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 22. 22. CONTENT STRATEGY CMS FORMAT XML CONTENT DIGITAL VIDEO TEXT Article, FEED User PICTURE RSS EDITOR TEAM คัดกรอง, ปรุงแตง ใส TAG,META DETA เตรียมฟอรแม็ต Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 23. 23. CONTENT STRATEGY BEC (ชอง3) รายการทีวีทั้งหมด ละคร ขาว GMM MAXIM HERWORLD, FIGARO,IMAGE, FORMAT Mobile บรรณลือสาสน DIGITAL VIDEO XML User WWW ขายหัวเราะ มหาสนุก รวมเลม TEXT Article, CMS FEED ปงดปอนด PICTURE RSS iPad กรังป/สื่อสากล ฟอรมูลา, ออฟโรด ,เกรนดฟค EDITOR TEAM LCD มอเตอรไซต, แตงรถ คัดกรอง, ปรุงแตง ใส TAG,META DETA มติชนกรุป เตรียมฟอรแม็ต มติชน, ขาวสด, ประชาชาติธุรกิจ จีเอ็ม กรุป GM, WOMAN PLUS, HOME& DECOR, DLIFESTYLE Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 24. 24. CONTENT STRATEGY Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 25. 25. CONTENT STRATEGY New Media Gen X / Y / M Boomer Generation 34-39 ปี 25-33 ปี 18-24 ปี เขาถึงและครอบคลุมความรูสรางสรรคกับคนไทยไดกวางยิ่งขึ้น Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 26. 26. CONTENT STRATEGY Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 27. 27. FUTURE TRENDS OF CONTENT Content จะถูกพัฒนาจากผูบริโภคมากขึ้น ใครๆก็มีสถานี ชองทาง และ สื่อของตัวเองไดผาน New Media เครือขายรูปแบบใหมจะเปนแหลงรวม Content ทั้งหมด Content จากแปลสภาพเปน Rich Content มากขึ้น Content เรื่องเฉพาะกลุม ความสนใจเฉพาะแบบ Micro Segment ความนาเชื่อถือของ Content = Reputation Scores Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 28. 28. เกณฑการวัดผลสำเร็จ Key Performance Indicatorวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 29. 29. Key Performance Indicator ชองทางการสื่อสาร วัตถุประสงค เกณฑการวัดผล เว็บไซต • เพ่ิมจำนวนลูกคาใหม • การรับรูแบรนดสินคา • เพิ่มความถี่ในการติดตอ • จำนวน DATA Base ที่เก็บได สื่อสารกับลูกคา แนะนำกิ • จำนวน Register ที่เก็บได กิจกรรมตางๆ โทรศัพทมือถือ • กระตุนใหเกิดการตัดสินใจ • อัตราตอบรับ และเขารวม หรือมีสวนรวมในกิจกรรม ในกิจกรรมนั้นๆ (SMS / MMS คูปอง) โซเชียลเน็ตเวิรค • เพ่ิมฐานลูกคาใหม • จำนวนผูมีสวนรวมที่เขามา • รักษาลูกคาเกา ใน Page หรือ Feed ตางๆ ของเรา Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 30. 30. Key Performance Indicator Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11
 31. 31. i-Marketing Strategic Write and publish online press releases. Publish articles or get listed in news stories 3 Sec Strategy Content Strategy ORM Microsite for Campaign Request an analysis from an Effective Web Design Facilitate and run contests and Internet marketing coach or Function Analysiz giveaways via your web site. Internet marketing consultant. Activity BANNER Advertising Dominate your marketing Creative Tools niche with affiliate, reseller, SMO Tools NICHE ADVERTISING Creative Strategy Web Posting Advertising and associate programs. Content Get ranked at the top in major Blog and interact with your visitors. search engines Wording Research Build a responsive opt-in email list. SEO & SEM eCRM Pay Per Click Collect Data for Customer Budget Managament I-Marketing 3.0 Satisfaction Development Pay Per View Mobile Advertising Hyper Text Fiction Learn to use Email Marketing Effectively EDM Video New Media Interactive Media Touch Screen Games Virtual Technology Keep Thinkingวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

×