บันได 3 ขั้นสู่การทำ Facebook Marketing(+ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 2012)

2,175 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
187
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันได 3 ขั้นสู่การทำ Facebook Marketing(+ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 2012)

 1. 1. Managing Director Index creative online Co.,Ltd iconmac@gmail.com www.facebook.com/iconmac a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 2. 2. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool เปลี่ยนทราฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตอง เหมาะสม ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจ ดวยการสราง App ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 3. 3. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 4. 4. New Media Content Strategic Channel, Format, Tool Communication Planing, Consistency Brand Social Network Web 2.0 , Micro Niche, sharing aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 5. 5. i -Marketing 4.0 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 6. 6. i-Marketing for Media Convergence 1. Web 2.0 / 3.0 1 Web 2.0 / 3.0 Smart Web Communicationวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 7. 7. W eb 2.0 User generate content aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 8. 8. a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 9. 9. Reference Web 2.0 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 10. 10. Reference Web 2.0 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 11. 11. Reference Web 2.0 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 12. 12. Share HTML5 Responsive User Generate Content Ajax+Html5 a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 13. 13. 90% Web 1.0 Web 2.0 Share HTML5 Responsive User Generate Content Ajax+Html5 a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 14. 14. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 15. 15. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 16. 16. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 17. 17. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 18. 18. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 19. 19. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 20. 20. 2 Online Advertising Niche-Facebook-Youtubeวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 21. 21. Online Media Strategic & Plan Online Mass Create Online Awareness Facebook YouTube Ads / App Campaign Brand In Video Ads Online Niche Cross 2 Community aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 22. 22. Mass Advertisingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 23. 23. Media Mass These are the web that new gen come to express their opinions. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 24. 24. Niche Advertising Cross Communityวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 25. 25. เว็บไซตเกี่ยวกับ สาวกคนใช Mac www.thaimacupdate.com www.macdd.com a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 26. 26. FacebookApp / Advertising / Campaignวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 27. 27. Facebook Ad Competitor Ads Show Ads on Competitor’s Page Name Page Estimate User Toyota Vios Thailand 12,560 Nissan Thailand 50,814 Toyota Yaris 45,231 Sponsored ฟอร์สเฟียสต้า 43,145 Sponsor Story CPC:Hybrid Model The Style by Toyoyta 17,820 Should be >50k of fans Mazda 2 life 16,712 Corolla Altis 14,796 Suzuki Swift TH 11,513 Pruirs Thailand 8,865 Total 221456 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 28. 28. In Video Adsวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 29. 29. Rich Media VDO Ads aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 30. 30. Digital Magazine for iPadวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 31. 31. Digital Mag For iPad ฟรีดาวน โหลด 137,000 ครั้ง/เลม เปน Top App Mag เปน App สำหรับผูชาย ที่ตองมีติดไวใน iPad รองรับการ โฆษราแบบ Interactive Ads And Full Rich Media aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 32. 32. 3 SEO / SEM For Google Top Keyword In Search a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 33. 33. SEO / SEM • SEO Services • Rank Guarantees • SEO Maintenance • SEO integrated Stat Report • SEM Marketing & Report • Google Ads CPC • Search Engine Keyword Sponsorship a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 34. 34. 4 Electronic Direct Mail (EDM)วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 35. 35. Electronic Direct Mail aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 36. 36. Electronic Direct Mail aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 37. 37. 5 Social Media Optimization (SMO)วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 38. 38. Social Network Strategic Plan UniqueBrandCommunicationinfacebook BRAND 3 Bought Media 2 Earned Media 1 Owned Media aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 39. 39. Social Network Strategic Plan UniqueBrandCommunicationinfacebook Brand BRAND 3 Bought Media 2 Earned Media 1 Owned Media aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 40. 40. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 41. 41. Facebook Engagement Tools Pre Event Event aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 42. 42. Case-Study : AXE DUDE aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 43. 43. Project TYPE Description Clientวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 44. 44. 6 ORM / Content Farm Create a Good Brand Perceptionวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 45. 45. ORM / Content Farm Strategic 1 Building a good reputation 2 Maintaining a company’s good image superior in the public eyes. 3 Prevent any crisis or 1 ส.ค. 54 18:56:11 misunderstanding in ISUZU 4 Recovery recovery portion of reputation. a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 46. 46. ORM / Content Farm Strategic Post, Review, Clip, Question, Doubt • Review = “ Thank you my beloved pickup in this rainy day” • Post = “Question and Answer for every Isuzu Model” • Question = “Please help Ratchada brother and sister, I am about to buy a new car and I would like to know what to look for before I do so. Any preferred Brand ?” • Doubt = “ Let’s so which car can save more gas in this gas=gold time? ” Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 47. 47. Case-Study aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 48. 48. Case-Study aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 49. 49. 7 LBM : Location-Based Marketingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 50. 50. Why LBM? กลยุทธหรือเทคนิคที่จะใชใน Location Based Marketing 1. สราง Loyalty เพิ่มการกลับมาใชบริการ หรือซื้อซ้ำ 2. ฉกลูกคารายใหม ๆ 3. กระตุนยอดขายในชวง ซบเซา หรือ ดัน Promotion 4. ชองทางดีๆในการรับฟงเสียงจากลูกคา aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 51. 51. Success Story Mayor special หนึ่งในกลยุทธ NEAR-BY ชวยใหลูกคาคนพบ การสราง Loyalty รานงายๆ และแนนอน aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 52. 52. 8 Mobile Marketing App Base Marketingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 53. 53. App Base Marketing aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 54. 54. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 55. 55. FACEBOOK ERA FACEBOOK UPDATE 2012 Facebook Population Facebook Mobile มีมากกึง 15 ลานคน ผู ใชเฟสบุคผานมือถือ = 3/5 ของผู ใชทั้งหมด Content Power โซเชียลคอนเทนสของคนที่ไมรูจัก มีผลตอการตัดสินใจของคนถึง 50% Facebook And Politics 70% ของผู ใชเฟสบุค ติดตามขาวและ แฟนเพจของนักการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบ Facebook Commerce 30% ผูที่ซื้อของผานออนไลน Facebook Campaign ชื่นขอบการซื้อของในเฟสบุค 50% ของแบรนดในเมืองไทยหันมาทำแคมเปญ เพื่อสงเสริมการตลาดและ 70% มีแฟนเพจ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 56. 56. FACEBOOK ERA FACEBOOK POPULATION ผูหญิง ผูชาย 56% 44% ใชคอมพิวเตอร ใชมือถือ 40% 60% ชวงอายุที่ใช Facebook มากที่สุด ชวงเวลาที่คนใช Facebook มากที่สุด 18-24 ป 21.00 น. a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 57. 57. FACEBOOK ERA Social Cam Instagram แอพแชรวีดีโอคลิปสุดฮิต แอพแชรภาพถาย คนเลนเปนลาน ทำชองสวนตัว แชรคลิปไดไมจำกัด วินาทีนี้ใครไมมี IG ถือวาเชย!Notifications Chat แชทผานเฟสบุค ระบบการแจงเตือนอัติโนมัติ ไมตองใชแอพอื่นใหยุงยาก ทำใหคุณไมพลาดทุกคอนเทนสรอบตัว Facebook ID Mobile 3G Account เดียวเที่ยวไดทุกแอพ เครือขายแรงลาสุด ตอบโจทยชีวิตดิจิตอลของคนเมือง Facebook Mobile a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 58. 58. FACEBOOK ERA Why we Like ? LIKE Power 1 Post 22,392 Likes 661 Comments 136 Shares 6.7 M Impressions a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 59. 59. Why Do We LIKE? ชิงของรางวัล โปรโมชั่นพ*เศษ คอนเทŒนสน‹าสนใจ a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 60. 60. Campaign 1. แคมเปญถูก Move มาอยูใน Facebook 2. โฆษณารองรับ Campaign 3. เปน Social Campaign a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 61. 61. New SNS FACEBOOK ERA Gen M Gen Y Gen x a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 62. 62. New SNS FACEBOOK ERA a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 63. 63. New SNS FACEBOOK ERA Mobile Social Network a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 64. 64. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 65. 65. Proflile Page Proflile Page Fan Page aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 66. 66. Proflile Page aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 67. 67. Fan Page Proflile Page aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 68. 68. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 69. 69. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 70. 70. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 71. 71. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 72. 72. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 73. 73. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 74. 74. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 75. 75. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 76. 76. DATEวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 77. 77. โพสตตอนที่เคาอยากอาน เชน เชาตรู หรือ หลังเลิกงาน ไดผลสูงกวา 20% ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 78. 78. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS โพสตวันไหนดีที่สุด ? Best Day to Post : ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 79. 79. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 80. 80. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 81. 81. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 82. 82. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 83. 83. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 84. 84. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 85. 85. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 86. 86. EFFECTIVE FACEBOOK WALL POSTS ดีไซน&ใหม* / ใส*ภาพประกอบ a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 87. 87. Facebookวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 88. 88. Communication Disaster 1st Mistake เขาใจผิดคิดวากลุมเปาหมายจะ เขาไปที่หนา Wall แทนที่จะเห็น จาก News Feed ไมใชวา Fan ทั้งหมดจะเห็น Post ทุก Post ขึ้นอยูกับการกด Like หรือ Comment ใน Post ตางๆ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 89. 89. Communication Disaster 2nd Mistake เขาใจวา Welcome Page จะ ชวยเพิ่มจำนวน fan ไดมากมาย อยาลืมวาเฉพาะคนที่ยังไมไดกด Like เทานั้นที่จะเห็น Welcome Page aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 90. 90. Communication Disaster 3rd Mistake คาดหวัง Application และ Tab ไวสูงเกินจรง จุดออนของ Facebook Application คือการใหเลือก request Permission และ Spam Post จาก Campaign อื่นๆ ทำให คนกลัว FBML TAB aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 91. 91. Communication Disaster 4th Mistake หลีกเลี่ยงการซื้อ Facebook Ads เพื่อเพิ่มจำนวนแฟน สามารถเจาะกลุมเปาหมายที่แมนยำ และยังไมมีใครเทียบได ในตลาดตอนนี้ Facebook Advertising Position aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 92. 92. Communication Disaster 5th Mistake โพสตแตเรื่องที่อยูในความสนใจ ตัวเอง ไมเนน Like หรือ Comment Facebook Page insight aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 93. 93. Communication Disaster 6th Mistake ไมนำตัวเลขตางๆไปใช Visibility , Feedback คือเปา หมายที่ Facebook Page ควรจะ ครอบคลุม Impression กับ Feedback ที่สามารถนำไปปรับปรุงการ Post ได aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 94. 94. ทำความเขาใจวิธีการเลน Facebook ของ User ทั่วไปกอน Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Return to Your Newsfeed aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 95. 95. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool เปลี่ยนทราฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตอง เหมาะสม ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจ ดวยการสราง App ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 96. 96. บันไดขั้นที่ 1วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 97. 97. ดีไซน&ใหม* กำหนดเปาหมายในการ Facebook Marketing Facebook Marketing • Building Relationship • Promoting Product & Services • Strong Brand Impression • Customer Service a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 98. 98. อัพเดทเฟสบุ:ค “Building Relationships” a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 99. 99. อัพเดทเฟสบุ:ค “Promoting Product or Services” a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 100. 100. อัพเดทเฟสบุ:ค “Strong Brand Impressions” a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 101. 101. อัพเดทเฟสบุ:ค “Customer Service” a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 102. 102. อัพเดทเฟสบุ:ค “Customer Service” a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 103. 103. ดีไซน&ใหม*วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 104. 104. 1. Consistency 2. Content Quality 3. Use It 4. Reputation สิ่งที่ควรทำเพื่อผล SMO ทีดี !!วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 105. 105. “ Engage with Fans ”วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 106. 106. “ Timely Response ”วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 107. 107. “ Share Content ”วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 108. 108. “ Say Thanks & Promote Others ”วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 109. 109. “ Diffuse and Direct ”วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 110. 110. ดีไซน&ใหม* GRAPHIC DESIGN Design Communication On Facebookวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 111. 111. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 112. 112. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 113. 113. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 114. 114. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 115. 115. ฟงชั่นใหมๆของ Facebookวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 116. 116. Timeline#for#Pages # •  From#31#March#2012# •  Main#changes:# –  Cover#Photo# –  Pinned#Post# –  Admin#Panel# –  Applica5ons# –  Customer#Service#Box# Picture Profile Views and Apps Cover Photo ใช้ Logo ที่คน รูป Event , สําหรับโชว์ Good จดจําธุรกิจ หรือ Application ย้าย Product and แบรนด์ได้ มาอยู่ตรงนี้เพื่อหา Service Image ได้ง่ายขึ้น a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 117. 117. 1.#Cover#Photo# •  Guidelines:# –  Images#cannot#include#price#or#purchase#informa5on,#contact#info,#calls#to#ac5on#or# references#to#Facebook#features#such#as#Like#or#Share.## ####รูปภาพ Cover#Photo# ไม่สามารถเป็นรูปที่เน้นเกี่ยวกับการขายของ, ! ราคา หรือ โปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้มา #Like#/### ####Share#เพจ ! ## –  Pages#also#cannot#add#images#that#use#arrows#or#text#to#direct#people#to#visit#tabs.# ####ไม่สามารถที่จะใช้ภาพลูกศร หรือ ข้อความที่จะบอกให้มาเยี่ยมชม หรือ ! คลิก Tab# a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 118. 118. 2.#Pinned#Post # •  Pin#an#important#message#to#the#top#of#your#Page#for#up#to#7#days# #######คือ การปักหมุด ข้อความสําคัญ ที่แอดมินโพส ให้อยู่ด้านบนสุด 7#วัน # a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 119. 119. Applica5on#Tabs # •  Photos#tab#is#default#and#can t#be#changed.# ######Photo#Tab#ถูกตั้งค่าเป็น Default#ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้ # •  Can#feature#up#to#3#tabs.#Other#tabs#(up#to#12)#will#be#a#dropdown 3#Tabs#ที่เหลือเราสามารถตั้งค่าได้ ส่วน Tabs#อื่นๆจะถูกซ่อนอยู่ ทั้งนี้มี tabs## ######ได้ไม่เกิน 12#Tab## •  No#more#Default#Landing#Tab# ######ต่อจากนี้ไม่สามารถตั้งค่า Default#Landing#Tab#ได้ ต้องมาที่หน้า “Wall”#เสมอ# a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 120. 120. Upcoming#Products#–#Premium#on#Facebook# a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 121. 121. ดีไซน&หน<าเป=ดใหม*วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 122. 122. FBML 2 4 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 123. 123. a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 124. 124. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 125. 125. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 126. 126. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 127. 127. ดีไซน&ใหม* Facebook App Marketing Case Analysisวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 128. 128. Viral Brand USER WALL Viral Application Viralวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 129. 129. “Whopper Scarify” How to Play : - Deleted 10 of your Facebook friend to get 1 Free Whopper Feedback : - 200,000 friends deleted in a week; 35 million$ free media value claim Creative Comment : - American do love WHOPPER then their friends !!!วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 130. 130. “Whopper Scarify” How to Play : - Deleted 10 of your Facebook friend to get 1 Free Whopper Feedback : - 200,000 friends deleted in a week; 35 million$ free media value claim Creative Comment : - American do love WHOPPER then their friends !!!วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 131. 131. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 132. 132. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 133. 133. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 134. 134. Case-Study : AXE DUDE Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 135. 135. Case-Study : AXE DUDE Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 136. 136. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 137. 137. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 138. 138. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 139. 139. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 140. 140. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 141. 141. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 142. 142. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 143. 143. Facebook Games Platform TV3 Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 144. 144. Star City : Mock up Panasonic Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 145. 145. ขั้นที่ 3 ? ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจ ดวยการสราง App ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 146. 146. Engagement Tools บันไดขั้นที่ 3 Pre Event Event ดีไซน&ใหม*วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 147. 147. บันไดขั้นที่ 3 : Engagement Tools วิธีการคิด Like Marketing แบบ นอกกรอบดวย Sync-able Hardware TABLET ดีไซน&ใหม* RFID Tablet RFID Smartphone SMART PHONE a Member of Keep Thinkingวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 148. 148. บันไดขั้นที่ 3 : Engagement Tools Basic a Member ofวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 149. 149. 2 3 1 EVENT TABLET LIKE RFID SMART PHONE a M e m b e rr o ff a Membe oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 150. 150. DEMOวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 151. 151. วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 152. 152. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 153. 153. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 154. 154. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 155. 155. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 156. 156. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 157. 157. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 158. 158. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 159. 159. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 160. 160. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 161. 161. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 162. 162. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 163. 163. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 164. 164. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 165. 165. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 166. 166. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 167. 167. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 168. 168. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 169. 169. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 170. 170. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 171. 171. Bacardi:Like It Liveวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 172. 172. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool เปลี่ยนทราฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตอง เหมาะสม ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจ ดวยการสราง App ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 173. 173. ทําไมฉันจะต,อง Like คุณ ?วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 174. 174. a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 175. 175. a M e m b e r o ff a oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 176. 176. Objective - To create awareness of young generation customers - To modernize ISUZU brand image - To create the new way of communication via customers and society. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 177. 177. Interactive Main Website Real Maxim on Search Engine ISUZU Creative Online Advertising Message to Direct Target ศูนยบริการ Team Reputation Management Realtime on Location ISUZU Contain Facebook Campaign Connecting Mobile a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 178. 178. Social Strategic Plan by บันได3 ขั้น ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool เปลี่ยนทราฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตอง เหมาะสม ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ เพ่ิมแรงจูงใจ ดวยการสราง App ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 179. 179. ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 180. 180. 1.1 สรางแฟนเฟจ ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ > เลือกประเภทของเฟจใหถูกตอง ex. ISUZU Company > Automobiles aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 181. 181. 1.2 ใส Information ใหครบถวน ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ ใสภาพ Cover Page เชน รูปสินคา ใสภาพ Profile ภาพนี้ควรมี LOGO ใส Information เชน คำอธิบายเกี่ยวกับ Brand, เบอร Call Center a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 182. 182. 1.3 โพสตเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ การโพสตที่ ประสบความสำเร็จ > เลือกวัน และ เวลา ในการโพสต > ตองมีรูป-คลิป ที่นาสนใจทุกโพสต > โพสตขอความสั้นๆ เขาใจงาย > โพสตคำถามปลายเปด เพื่อเพิ่มเมนท a M m 152 aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 183. 183. การโพสตที่ลมเหลว ขั้นที่ 1 การทำ SMO ปรับปรุงเนื้อหาและความสม่ำเสมอ 1. โพสตเรื่องที่ไปเปนที่สนใจ 2. โพสตคลิปที่ยาวเกินไป 3. โพสตไมมีรูป a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 184. 184. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 185. 185. 2.1 Social Campaign ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ ดวยการสรางApp 1 BO?Y 4 การทำแฟนเฟจ สำหรับ Social Campaign Boy Look Alike 2 All-New ISUZU D-Max 1. โปรโมทดวย Cover Page Boy Look Alike 2. จัดวาง Tab Application ใหอยูหนาสุด 3. Pin To Top เพื่ออธิบายแคมเปญ 3 4. Banner Ads เลือกเฉพาะกลุมที่เราอยากได http://www.facebook.com/ALLNEWISUZUDMAX?sk=app_128953167177144 BO?Y a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 186. 186. 2.1 โพสตเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ ดวยการสรางApp ตองกด Like กอนเลน APP มีรูปศิลปน ดาราเพื่อดึงแฟนคลับ โชวของรางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 187. 187. 2.1 โพสตเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ ดวยการสรางApp ภาพเพื่อนที่คุณเลือก และ ข้อความ 3 คํา จะมาโพสอยู่ใน บอย VS บอล Wallของคุณ a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 188. 188. 2.1 โพสตเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ ดวยการสรางApp ภาพเพื่อนที่คุณเลือก และ ข้อความ 3 คํา จะมาโพสอยู่ ใน บอย VS บอล Wallเพื่อนที่เราเลือก a M m aa M eem bbeerr oofff oวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 189. 189. 2.1 โพสตเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ขั้นที่ 2 การทำ App Marketing สรางความแปลกใหมนาสนใจ ดวยการสรางApp ใส่แคมเปญ aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 190. 190. aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 191. 191. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool Magic Like Result เปลี่ยนทราฟฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสม 2 Days 1,024 Likes 1,370,394 IMPs 12 Days 4,895 Likes 5,238,288 IMPs 12 Days 10,449 Likes 10,871,562 IMPs aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 192. 192. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool Magic Like Result เปลี่ยนทราฟฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสม 2 Days 1,024 Likes 1,370,394 IMPs 12 Days 4,895 Likes 5,238,288 IMPs 12 Days 10,449 Likes 10,871,562 IMPs 16,608,682 aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12
 193. 193. ขั้นที่ 3 การใช Engagement Tool Magic Like Result เปลี่ยนทราฟฟคใหกลายมาเปน Like ดวยเครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสม aa M eem bbeerr ooff M mวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 12

×