• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
1 heart 1bkk
 

1 heart 1bkk

on

 • 519 views

ต่อยอดงาน Info Graphic ครับ เป็นโปรเจ็คไอเดีย แต่ไม่ได้ทำต่อ ...

ต่อยอดงาน Info Graphic ครับ เป็นโปรเจ็คไอเดีย แต่ไม่ได้ทำต่อ หาใครมีทุนอยากไปทำต่อก็ยินดีนะครับ เชิญเลย สำหรับการรับมือป้องกันภัยน้ำท่วมระยะยาวครับ

Statistics

Views

Total Views
519
Views on SlideShare
513
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 6

http://raw.statichtmlapp.com 5
http://localhost 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  1 heart 1bkk 1 heart 1bkk Presentation Transcript

  • 1Heart1Bangkok.comวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • แผนผัง Project Project Application Live Application Live Web site SMS/MMS Web site Report Infomation Graphic SMS/MMS Web site Report Infomation Graphic SMS/MMS Game E-Book E-Catalogue E-Catalogueวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Digital Editor Team & Support Website Ipad website Digital Editer Output Infomation Team & Support Device Iphone 1. ทีมพรรค 2. หนอย 3. หนอยวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • แผนผัง Project Projectวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • เครื่องมือ ดิจิตอล : กอนน้ำทวม Web site SMS/MMS Game E-Book E-Catalogue Facebook Twitter Blog Google+วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Content กอนน้ำทวม คูมือตางๆ -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo - คูมือประกันภัยรถยนตร -xoxoxoxoxoxoxo - คูมือการถนอมอาหาร -xoxoxoxoxoxox / กอปูน / การวัดพื้นที่บาน - คูมือการกั้นกระสอบทราย -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo กับถนน / -xoxoxoxoxoxoxo จากน้ำ วิธีการปองกันรถยนตร -xoxoxoxoxoxox คูมือประกันสังคม -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo - 30 บาทรักษาทุกโรค -xoxoxoxoxoxoxo าน้ำถึงไหนแลว - การประกาศแจงเตือนว -xoxoxoxoxoxox ้นที่ / การระบายน้ำในแตละจุด - แจงระดับน้ำในแตละพื -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo - ปฎิทินน้ำขึ้น น้ำลง -xoxoxoxoxoxoxo ละบาน - เอกสารแจงทรัพยสินของแต -xoxoxoxoxoxoxพยพในแตละจุด (แผนที่) - ขอมูลที่เปนสถานที่อ -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo - รานขายอุปกรณวัสดุกอสราง -xoxoxoxoxoxoxo - สิทธิของกระกันทุกประเภท - ขอมูลที่จอดรถฟรีในขณะน้ำทวมวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Tools น้ำกำลังทวม Application Live Web site Report Infomation Graphic SMS/MMS Facebook Twitter Blog Google+วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Content น้ำกำลังทวม -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo - แจงระดับน้ำวาถึงไหนแลว -xoxoxoxoxoxoxo -xoxoxoxoxoxox วยเหลือในแตละพื้นที่ - ประชาชนที่ตองการความช -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo บาน) (จังหวัด / เขต / อำเภอ / ตำบล / หมู -xoxoxoxoxoxoxo - ความตองการของศูนยอพยพ -xoxoxoxoxoxox - ศูนยรวมของจิตอาสา -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo -xoxoxoxoxoxoxo - จุดรับและแพ็คของบริจาค -xoxoxoxoxoxox จาคทั้งหมด ใชไปเทาไหร เหลือเทาไหร - ตารางยอดเงินในการบริ -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo (ลิงคเว็บไปโพสหนา FB) -xoxoxoxoxoxoxo กเลี่ยงน้ำทวม - แผนที่การเดินทางที่ควรหลี -xoxoxoxoxoxox -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo นต/แมนชั่น/หองเชา) - รวบรวมสถานที่พัก (โรงแรม/อาพาทเม -xoxoxoxoxoxoxo ่) สำหรับผูที่ตองการเชา (แผนที -xoxoxoxoxoxox (แผนที่) - สถานที่อพยพ หมา,แมว - ตารางเวลา รถ + เรือ ในการเดินทาง -oxoxoxoxoxoxoxoxoxo -xoxoxoxoxoxoxoชวยเหลือในแตละพื้นที่ - Contact ติดตอทหารที่เขา -xoxoxoxoxoxox ยารักษาโรค - การปองกันโรคระบาด /วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Tools หลังน้ำทวม Web site Blog SMS/MMS E-Catalogue Application Live Mobile Facebook Twitter Report Infomation Graphic Application Google+วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Content หลังน้ำทวม --oxoxoxoxoxoxoxoxoxo อ) ตารางการเดินทางของผูอพยพ (รถ+เรื --xoxoxoxoxoxoxo การจัดการเรื่องอาหาร --xoxoxoxoxoxox การปองกันโรคระบาด --oxoxoxoxoxoxoxoxoxo ยารักษาโรค -xoxoxoxoxoxoxo --xoxoxoxoxoxoxะบาน แจงความเสียหายของแตล -oxoxoxoxoxoxoxoxoxoำทวม) (VDO รองทุกข + เอกสารที่ไดรับกอนน้ --xoxoxoxoxoxoxo ปญหาขยะและกลิ่นเหม็น (ตารางการเก็บขยะในแตละพื้นที่) --xoxoxoxoxoxox การรับผิดชอบตอประกัน --oxoxoxoxoxoxoxoxoxo ประกันสังคมจะชวยไดมากนอยแคไหน --xoxoxoxoxoxoxo (กระทรวงสาธารณสุข) กราฟสถิติของโรคระบาดตางๆ --xoxoxoxoxoxox ประชาชนวางงาน (กระทรวงแรงงาน) --oxoxoxoxoxoxoxoxoxo ัทเอกชน การรับผิดชอบตอความเสียหายของยริษ -xoxoxoxoxoxoxo --xoxoxoxoxoxox านในแตละหาง รวบรวมสินคาของตกแตงบ --oxoxoxoxoxoxoxoxoxo คูมือการซอมแซมที่พักอาศัย --xoxoxoxoxoxoxo คูมือการเช็คสภาพรถ --xoxoxoxoxoxoxวนตัว +ขสมก+บขส แผนที่การเดินทางของรถส - VDO Live การจราจรของสี่แยกใหญๆวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • ตัวอยางหนาเว็บไซต Live Chat xoxoxoxoxo xoxoxoxoxo xoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxo 99,999วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Dashboard Website xoxoxxox ำ ปริมาณน้ oxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxooxoxox- oxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxox่ มวลน้ำที่กรจายอยูรอบกรุงเทพฯ จะสังเกตุไดจากจำนวนปลาวาฬที่กระจายอยูรอบๆพื้นที ประตูและคันกั้นน้ำตางๆ oxoแตในขณะนี้ก็มีปลาวาฬบางสวนที่หลุดรอดเขามาในเขตพื้นที่ดานใน xoxoxxo ประชาชนสามารถที่จะเขาไปดู oxoxoxoxxoxox- oxoxoxoxoxoxxox- สถานการณของมวลน้ำในปจจุบัน oxoxoxoxoxoxoxx- ไดจากกลองวงจรปดติดตั้งตรง oxoxoxoxoxo ประตูระบายน้ำในแตละจุด xoxoxxo Live Chat oxoxoxoxxoxox- oxoxoxoxoxoxxox- การสงขอเสนอแนะความ การวัดระดับน้ำ xoxoxxox คิoxoxoxoxoxoxoxx- ดเห็น หรือรายงาน oxoxoxoxoxo oxoxoxoxoxox- การขึ้นลลของน้ำจะมีผลกระทบตอ สถานการณปจจุบันของ oxxoxoxoxoxoxox- การดำรงชีวิตประจำวันและที่อยูอาศัย แตละพื้นที่ เพื่อเปนแหลง oxoxxoxoxoxoxox- ประชาชนจึงควรทราบเพื่อรับมือกับ รวบรมขอมูลทั้งหมด สถานการณoxoxoxxoxoxoxox- น้ำในแตละวัน oxo คูมือ xoxoxxox การระบายน้ำ xoxoxxox oxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxox-้ำ เปนแหลงรวบรวมขอมูลการรับมือกับสถานการณืน ปริมาณน้ำที่กำลังจะเขามาในกรุงเทพฯ มีปริมาณมาก แตการ oxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxox- oxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxxoxoxox มที่จะ ทวม จึงจะทำใหลดความตึงเครียด และการเตรียมพรอ ระบายน้ำในปริมาณที่แทจริง จะระบายไดนอยกวาเกณฑที่ oxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxxoxoxox xoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxo รับกับสถานการที่จะเกิดขึ้นไดดี xoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxo กำหนดไววันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Application iPhone Mobile Application Iphone xoxoxoxoxoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxoวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Application iPad Ipad Application Ipadวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • User Submit Newsวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11
  • Investment Plan งบประมาณ PRODUCTION INVESTMENT 1. Programming System ฿1,350,000 1.1 CMS Backend System 1.2 Search System Development 2. Information Device Output ฿2,400,000 2.1 Facebook / Twitter ฿550,000 2.2 iOS Application - iPad ฿550,000 - iPhone ฿550,000 2.5 Web Site ฿750,000 3. MA X 12 เดือน (เดือลละ 350,000 บาท) ฿4,200,000 4. Development & Deploy <Exclude> Total Investment__ ฿7,950,000.00วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 11