Katalogisasi dan Klasifikasi Bahan Pustaka Bagian I

6,874 views
6,663 views

Published on

Bagian I, menjelaskan langkah-langkah katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka perpustakaan. Ikuti penjelasan lebih lanjut pada slide berikutnya.

Published in: Education, Sports
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Bagian II http://www.slideshare.net/iansori/katalogisasi-dan-klasifikasi-bagian-ii-7394409
  Bagian III http://www.slideshare.net/iansori/katalogisasi-dan-klasifikasi-iii
  Bagian IV http://www.slideshare.net/iansori/katalogisasi-dan-klasifikasi-bagian-iv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bagian II dunk? kt jg pengen belajar?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
282
Actions
Shares
0
Downloads
329
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katalogisasi dan Klasifikasi Bahan Pustaka Bagian I

 1. 1. KATALOGISASI dan KLASIFIKASI(Bagian I)<br />Oleh:<br />ISA ANSORI<br />
 2. 2. ApaKatalogisasidanapa pula Klasifikasiitu?<br />Katalogisasiadalahprosespembuatankatalogdarisuatubahanpustaka, ygmerupakankegiatanmerekam data bibliografi, sptpengarang, judul, tempatterbit, penerbit, tahunterbit, dll.<br />Klasifikasiadalahprosesmenentukan (mengelompokkan) subyekdarisuatubahanpustaka<br />
 3. 3. APA KATALOG ITU?<br />Katalogadalahdaftardokumen (bahan-bahanpustakasepertibuku, majalah, dsb.) yang adadikoleksisuatuperpustakaan<br />Daftarinidisusunmenurutsuatusistemtertentudenganstandarinternasional yang telahdisepakatiolehparapustakawan, sehinggaseorangpemakaiperpustakaandarinegaramanapundapatmengenalidanmenggunakankatalogperpustakaandimanasaja<br />
 4. 4. ApaFungsiKatalog? (hal 1.13)<br />Fungsikatalogdirumuskanoleh Charles A. Cutter dalamRules for a Dictionary Catalog (1876), sebagaiberikut:<br />Memungkinkanorangmenemukandokumen (bahan-bahanpustakasepertibuku, majalahdsb.) yang diketahui:<br /><ul><li>Pengarangnya
 5. 5. Judulnya, atau
 6. 6. Subyeknya.</li></ul>Menunjukkankaryaapa yang dimilikiperpustakaan<br /><ul><li>olehpengarangtertentu
 7. 7. mengenaisubyektertentu (dan yang berkaitan)
 8. 8. dalamjenis (ataubentuk) tertentu.</li></ul>Membantupemakaidalampemilihandokumen(bahan-bahanpustaka) berkenaandengan:<br /><ul><li>edisinya
 9. 9. sifatnya (karyasastraataubukan)</li></li></ul><li>ApaHubunganKatalogDenganKerangkaDasarSistemInformasi? (hal. 1.3)<br /><ul><li>Pengindeksan (indexing) meliputisemuaprosesberkaitandenganmasukanpadasistemtsb, sepertianalisissubyek, klasifikasidanpembuatankatalog.
 10. 10. Pengindeksanmeliputiduakegiatanyaitupengatalogandeskriptifyaitumengidentifikasiciri-cirifisiksuatubahanpustaka, seperti: pengarang, judul, tempatterbit, penerbit, thterbit, dsb., danpenindeksansubyekyaitumengidentifikasisubyekbahanpustakamelaluiprosesklasifikasi (pengelompokanmenurutsubyek). SetelahdiketahuisubyeknyakemudianditerjemahkankedalamsuatukodeataubahasaIndekstertentu.
 11. 11. Dengandemikianadaduatahappengindeksanyaituanalisissubyekdandeksripsiindeks yang merupakansajianringkasdarikandunganisibahanpustakadanberfungsisebagaititikaksessubyek.</li></li></ul><li>Apaperalatan yang diperlukanuntukkatalogisasi(modul 2, 3, 4, 5)<br />
 12. 12. Cobatunjukkanhasilkegiatanpengatalogandeskriptifdanpengindeksansubyekdalamcontohkatalogberikut!<br />TeksdistabiloMerahadalahhasildariprosespengindeksansubyekberupa NOTASI (nomorkelas) yaitu 2X0.32 danTajukSubyekyaitu ISLAM DAN POLITIK. Sedangkantulisan yang tidakdistabiloadalahhasildaripengatalogandeskriptif.<br />
 13. 13. Dalampengatalogandeskriptif, data bibliografiapasaja yang dicantumkan? Dan darimanasumberinformasinya? (hal. 2.13)<br />
 14. 14. SepertiapacontohpencantumannyadalamKatalog?<br />
 15. 15. Tandabacaapa yang digunakanuntuksetiapdaerah? (hal. 2.14)<br />
 16. 16. EntrikatalogmempunyaiTajuk (heading), apaitu? (hal. 3.2)<br />Tajuk (heading) adalahsalahtitikakses yang ditambahkanpadacantumanbibliografis (katalog).<br />Setiappemakaikatalog agar dapatmenelusurentrikatalogdengancepatadalahdenganmelihattajuknya. Barusetelahitumengecekcantumanbibliografislainnya.<br />
 17. 17. EntrikatalogmempunyaiTajukEntriUtamadanTajukEntriTambahan, apaitu? (hal. 3.2)<br />TajukEntriUtama, adalahtitikaksesutamapadaentrikatalog yang padadasarnyadiambildaripengarang yang bertanggungjawabterhadapisiintelektualatauartistiksuatukarya. Jikatidakadapengarangmakajuduldapatdijadikanentriutama.<br />TajukEntriTambahanadalahtitikaksestambahan yang ditambahkanpadaTajukEntriUtamadalamsuatukatalog, untukmengantisipasikemungkinanpenggunamencarilewattitikakseslainnya.<br />
 18. 18. BagaimanaContohLengkapKatalogdenganTajukEntriUtamadanTambahan?<br />Dapatdiklikdisini<br />
 19. 19. Latihan! Cobabuatkancantumanbibliografiuntukbukuberikut!<br />Informasitambahan:<br /><ul><li>JmlalamanRomawi x, Jmlhlm Arab 108, adailustrasi
 20. 20. Adabibliografihlm 107
 21. 21. Subyek KATALOGISASI
 22. 22. NomorKelas 025.313</li></li></ul><li>KunciJawabanLatihan 1<br />
 23. 23. See You Next Week…!!!<br />

×