พลังไพร่ใน Social Network #SMCON (by iannnnn)

2,595
-1

Published on

สไลด์ครั้งที่ 3 ในชีวิต ดูดมาจากการพูดในงานสัมมนา #smcon ของ NECTEC & Kapook

Published in: Technology
5 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,595
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
5
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • พลังไพร่ใน Social Network #SMCON (by iannnnn)

  1. 1. ฟิ มี " ` .น่' " 'เ บ่ `. ` ' .ดิ์ พ์พ์ ยื ขุ่ 1' หิ ยี่'ด่บ่ บ่ บ่ . บ่ เ
  2. 2. อืมั้จี้ษ-งี้ซุ้ ด่ ฮี่ 1 `น๊วู้ ทํ รี `หิ่'จ๋` "" ' ขุ่-ขุ่ (_ปุ่ฒ่ ปี้` ยุ้(ขุ่ อื ด่ฒ่ขึ้จู๋ 1 หุ่ฐ์ ฐี`ว็ ฐีจู๋ ฐี ฆั' -'.มื้.-ด่ ”-'- ' ซี-` ซึ้" -"“ !งั `จู๋ 'หึ-รุ่ด่ ' `
  3. 3. "'1บ หึ' รู้พิบ์ ขุ่ |"`('.ด่ชุ่สั้:'เ ' ใขุ่`หึ`ฉื'บู๊ขุ่ บ`ปื่"๒ห์""วว!ใ ม้เ`ตั้`ยี่าใ'ร บํ1 ยืวุ้.ฟี่จุ๋_'ขุ่_ขุ่บุ๊ พบิเ(๐๓อ! บอบุ๊อก1 5พยํ๐เตย๊6 (ยํ๓๓ปืกั้|ใงั
  4. 4. ซ์| 1 ขุ่||ฒ่ ผ็|| ย๊` อื'หึ 'ท่ช๊ ` ;สื้จุ่รฉื ฮู ' ฉั ง่ บํ ฟวกนื่๓๐า`คนสํนูกฯ 'ตุ๋ ปุ๋ ณั' ฌงั'`ศ์ปุ๋".บ์0[า.๐๐๓ ห็อธิ|.|ถ.รห
  5. 5. จ ไม เซข วซาญู บ์ไ วืยัสึย
  6. 6. 'หึ 'จี้- ๒'ฉ้› ขุ่อี้กั้งื่ต๊ฮ๊ริ้"รู๊ธีริ้มั๊อิ๊-อื -'รี้ปุ๋ริยี่
  7. 7. ยั หึ 7 ฮู อาวษิ' วา”ป๋1ผอ แ กบ บาวปั๊?
  8. 8. ยี่ บ่ รู๊ขุ่ ฉื งํ ฐิ โ
  9. 9. หึกขุ่`บ๓ขุ่'|๐ ถ๐ษ 1865 ถ๐ษขุ่ด่| ว็'-พ|๐'- ห็ปุ๋'{$|`|ขุ่ 5๓80 '.ด่ป|ยํ 1891 รื้สู่ ' . ขุ่.ด่บ่ 1 ฒ่โ บ่ฮ๊ ` 'สู่ขุ่รึ เ"|ขุ่ขุ่มึกั้๐ภขุ่' รึ `1อ๓ [บ่'|'ด่กู{ชุ่'ถกิ รื'.ด่กถขุ่`ขุ่ 1792 ^ฟ็ห็^ฟย๊โ 1%ยึ หึ ` ๐ถ"หึเผ้ก'เด่ 0๐๓๐แ5ขุ่`ฒ'ด่ 1969 บ5ธผย็ร 1979 |55`จ๊ ผขุ่ขุ่หึอืยุ่ด่›' บ่||ยํน่' 1966 วุ9๓ จุ๋ ฟื้ งุ .กิ่| - |' ด่ กน่อี้ก5[เชั บ่ | ขุ่` ' ขุ่ หฌบุ๊ 5'ด่๐๐กฮเ'1ขุ่- 2๓3 บั้ขุ่' หี.||ขุ่ด่ยํหึ' พ|ฎขุ่'ฝ|ขุ่ านี๊ ฐิรู ฮ่พบ่{|ขุ่" ปั๊'ด่ พธเเ `_“_ ' ธิ"๐ขุ่'๖๐๐ อื๓ 1985 ;' ร๊ซ์เ'กยี่โเ'ซ์ 2๓3 ' ” หึ . . ถี ๓02 ' ' `บ่ ||`บ่ ธ์.ปุ่'_."รู๊ ต๊[สุ่ ฉี่ฒิ ` ไ 111 โ โ หึ๓งู$ยํลยํ๐.บิ๐๓ ด่ ›“. 'งั "ขุ่“` งั 'ชื่ขุ่พึ่ ชี้ ๓1$ดํขุ่:'ด่ ` บี้ ใท|'กุ่ ยั๐|๐ขุ่' บั๊3 'หึ๐ 1๓9 ' ลํ 19ณั อื ยํธํ|`|:บ่๐.". ขุ่ บึ"|.|6|0กุ่บ - 2๓3 พ็ปยํ1 1978 8|๐ฉฤปุ๋ขุ่( พุ ' ณิยํหญ์ภี'ดํณุ 1ฑ9 พ็๐"`0ก ' _ พุ 1998 รู่ถปิ๊ก|ยํบุ๊$ ยี่'อือื .ขุ่ถูเก|๐ภจ็ รี้ 1999
  10. 10. อืแ|ฮี่บโลก
  11. 11. ฌยํด่หบ่บ่บ่ขุ่1ขุ่ บึ้ตนุ่ วู๊|ขุ่)<ผุ้'7 บุ๊งี้ซู๊ ด่นึ หุ่|อืฒ่สื้อืโโ า' ` "`รู่ด่ ปุ๋'ขุ่'งืขุ่"ขุ่'ขุ่ขุ่บ่|'|ด่ว่ |'ขุ่!""ขุ่'.ด่'บ่`งื'ห่"ขุ่ อื หึ เ' ` น่1ขุ่ขุ่บ่น๊กึ๋`น่ 'ยุ่""'ห่"""'ขุ่บ่ |รุ๊ `นั้ | ` จู๋ ฮุ `
  12. 12. 'งั ..ด่ขุ่ตํ ขื่`ตํบ่ ,ขุ่` ?
  13. 13. ตูคอบ|สีธํต 'ยํ ] #^ห็ อยู่ พึ||จึ ' โโ . น่ 0๖6! ' ' บา8กบาก ` _ โพธินี๊6' ` บ่บ่นุ ญิ ร ธํ
  14. 14. ผ่รึ่งํฑ'าจ์บูอ:วุจู ฆากที่ซู๊ถ~?
  15. 15. รึถี(๐๖๐๐๒ 06ซ์อล15 ใอภิ๐๐ 1๐ ฿6(0๓6 ^๓6ข์ท่(อ'$ 56(๐กอ่ พ็05โ ?๐๐บ|อข์ ฟอ๖5ท่16 โทยํ !อื่|อะ ปื่ยํนื่ 'ก 11๐๓ (๐๓ตเ0 (๐ทขุ่ 5๖๗5 เทตื่เ ร๊ถื่(ป๋๖๓เ ทผื่ว์ 5แ'๐ถื่$52ยี่ งัถื่ห๐๐ &ะ 9' 1.`๐ ^๓ยํ"(อื่-5 8ยํ(๐กยํ ๙๐5! ยํ๐๐แ|ดื่' พยุ่๒ว์'|ร็ขุ่ 2ตื่"กถู ๐ก|งุ 6๐ญ1ป๋ 'ภ จ๊นื่บ่( ' โท'อื |ตื่ธ{ ๓๐"เห ะอื่พ งัดื่(๐๒๓๒ 'อนื่(ภิ 133 ๓ขุ่|1'๐ก แก|๑บ2 'ขุ่ะ|(๐'5 'ก (ทอ บ5ขุ่ 5แ'0855|กกู ชุ่ษิห๐๐ (๐๓'5 132 ๓บ่||'๐กขุ่ 'เ 'ธ 'ฑ๐๐'ถื่กเ 1๐ 'อฑยํฌ๖ยํ' ห๐พ2'ยุ่' 'หตื่| งัอท๓ ๗๐25 (๐ก{ตื่บ่ก ถื่ กบ๓๖0' ๐ย่ ะแ๖ยี่๐ฌตื่'กะ พกิ'(ท พบ่|| ๖2 ป๋1(ใบยํ฿ฮ 11๐๓ กั้ถูแ'ยุ่5 ขื่ก๗ ะ'๓ขุ่ษิ'1งุขุ่ (ทอ |'เยุ่ว์ ๐บ่ ๐ย"('ฌะ ขื่ฯยํ ษี! (' ถื่บ่2 อ|5๐ บึ`8(0บก|฿อํ |ก ว์อ(๐๒๐เ'5 (กึ๋ะหึขุ่ !ทอ (๐๓๐ตื่กงั 'ธ ะ๓นื่! 1๐ ๐|อ(ยํ ๐พ'ทภีขุ่กถู บภปื่ยุ่' เทธํ" ๐กยํ ธดื่(๐๒๐๐เ (๐๓ ฮ๐๓ถื่'ก . 'พธํศ! 'หึ 8 ' ' บ 'ฑ(""`0'ฯดํ ' $ผื่ยํ"` โ ท่0 ป๋หึขึ้(ดํ'ก(พ โ'ฒิยํ - ห็มตั้ท่ขุ่ยํ๐๓ 'บ่' ปี๋บ่ห๓'๓๓ มื้มื้)๓หึ'ผู จ 1' 'บ่' บ่:' 'อื' 'ล๊' 1:
  16. 16. ช์ปื่ 6๐๓ชู6[6 ษุ จู๋ ชี้ หู่"' ภัณี|บุ๊ ญิกฮ่|งุ|(ด่ โ๐๐|บ่ 6||๐ก 5๐|แบ่๐กยุ่ หึ๐ด่๐บ'๐๐ด่ ๓งู๐๐๓ชู๐ 5บ่|บ่ 91๐1'ษ โบ่สู่ ?'๐|บ่ด่ด่ 6บ่|บ่สู่๐บ่หู่ ดํบ่๐ย่บ่|ฮ่ (`๐๓ยํบ่'บ่ ฌ๓ห: 5.ผ ดํ'ยํด่ป๋|“ ๒' บี ' ""“ หึ เผหึ ?๐กื๐|ขุ่ยํ เหุ" ขุ่๐ 'ญั มั๊ จี๊บ่ฌ . ๆทุบ่ งี้หู ปี้ มุ้ ทุ ๒๓๓๒ ห.|'. ' ]ขุ่ 6บ่ ธ วุ' งั'5<{5 0ยื้งี้ %รึ 0&ฬิ ตั้งี้ 0 7'ฬิ ฝัจุ๋ ๓ขุ่ขุ่จุ๋ 01 ขุ่อื1 0 บ่ถู๐๐กูธี บ่ร๊อ๐ะ๖๓๒ ด่งุอห๓
  17. 17. โ๗รธีฮ๊ตจ็1 ฉื จุ๊อ๐ตูม่ธี
  18. 18. ถี ธีคุ้ ถ้ณู".ซียิ่จู๋จ์จู๋” `
  19. 19. 2:=ตั้ มณี .ช้ ธี'ฮ่."ยํ
  20. 20. โฒ 5{๓ `วํหึขุ่บ่!"|{" 6'อ๖`บ่' ฮึงู 0`ขใอั้:อื๐ผุ โ๐ถ 5ท่!85 จู๋ภ โทลป์|ลกถ่ รุ่ โมื้"ใ2อ`บึวู๊ ด่โ”มื้ 9๐๐อู|อขุ่(๐ขุ่ก 6๓'รุ " (อ |ห่มุ่8ขุ่(๐๓ ขุ่ขุ่'[บิ ""หึ: "'ขุ่ "©ฑ "' :'[" ร๊ล(อ๖๐๐หิขุ่(๐๓ ทั่ฟื้'ว: ขุ่` หิ" |"ขุ่”หุ่หื่` ` '[๐""›-:ใ 'ว ผุ""วู ๒3 .เ ๆ๐บรแ๖อด่(๐๓ งั๐ย่โ`ขุ่:รุ่' ขุ่ ขุ่"'ฉื'จุ่ 1๐ ฤ' ' ›:ท่' " ปื'-: หึ) [ด่นื่ว: " 'ปี้”๐ "`ปุ๋ขุ่'-ขุ่-' 'ว งู 9๐๐อู|8ขุ่(๐๓ [หึ ฉื:ธุ ขุ่ รอ ษิ ' งํ'-๐” "ด่"'บิ ท'5ล๊(๐๓ ๐"" (""'ด่ '5)'ฉืรู่"" ษิ ท'ขุ่"ปี้2'น่" 5ย๊ก๐๐งั.(๐ ๓ หบ๊ งิ้'น้ปี้ภี`})จ` 'ยี่ ๆย๊ภิ๐๐ขุ่(๐๓ ด่ !ขุ่ขุ่1 ((รด่"' 0ทั้ปุ๋ขุ่ปื่'6๐""' 'ด่ 'ด่ปุ๋ขุ่-ธ” (`:' ว” ฎกึ๋กท่๐ปุ๋(๐๓ เ'กึ๋ขุ่รุ1จี๋รึปี้าตื่.'งิ้ก๋ยี่.บี้ขุ่'ใม1}`ภี:``หีใซํ1' `.1ธุ์=หกึ๋:'ขุ่ห›มื้'รุ›หื่?ปี้ห.ขุ่ "'›' ๓5ก.(๐๓ - ษิ, วื"บื น๊'ด่น้ขุ่ด่1 ๐'๐ร้ ว'ขุ่- ๖|๐ถูอูอ'.(๐๓ ธุ"หึ ขุ่"ขุ่ธ ๓[กขื่|ปุ๋(๐๓ ขุ่ชุ่- บ๋ขุ่ขุ่ พขึ้? '|ใ?.1.อี้'-วู๊"ภี1;วี่ฑนุเฑ. - `ขุ่ ' ขึ้|ขุ่ '.'นื้บ่`ว์ย่' วู๊ งู'ซี ':ด่ ช้ด่ จู๋ ':” พิ-`ด่ ':"ขุ่ด่จู๋ ` ขุ่' 'อิ่ห '^ กุ่ยี่” "ด่ ':” ขุ่`ด่ จู๋ ':` ›ด่ ':๖ '"สุ่ งิ ' 'ยี่ที "" จ๋:๖ 'หึ กุ่ยี่“ "” ปี้สู่._.รุ.ฐี ' ใ"ถ์โภ์'งุ่จ๊บ่ขุ่`บ่บ่ "ป๋ขึ้ 5เ`ปุ๋'(พุ งั ขุ่มุ่: "":" กุ่ บ่ด่`สี่': ขุ่'"(ขุ่- พิ-`กีรู '-"กูขุ่ขุ่ 'ด่`หุ่ขุ่ปุ๋ ขุ่."ทืขุ่. ด่"สี่: ขุ่'"(ด่` " หึ-`“ฐี ขุ่.สู่บี้" บ่ฆ์'; 'ขุ่"๔ขุ่- ฉื' พิ-`สี่:: "ด่:" งั »"สี่:: ""["
  21. 21. เ'ปุ๋(ปิ๊๒'|ถบ่๒บ่ โ`ดํ.'ติ์อี่ล่๒ "."ขุ่.ดํขื่!สี่ขุ่ก่1 :รื่ '!`ขุ่'ยื้'ขุ่ต๊!|" 'ด่"'เฝฤนูงี่งุ,ฮู'ฝ`ฝ้ อืกิ่)'
  22. 22. ` จุ๋เ `กี๊บ์ซู๊':ด่พิ่ว์กู๊ขุ่ทุ่_ `ปุ่`ขุ่ วุ้ ` เ ` ถี' "ยี้ 'ชื้.จ๋บ่ซื่ดุ๊.; ดั สี หึ'จิ 'อื ขุ่ขุ่ จ็.ปิ๊จุ๊ ขุ่'รู๊ ' หึ ธี `นุ๊ ฟื่ ' ขุ่ขุ่`งี้{`:| ถี ซี' "'ยี่ อื*ธี กี, ขุ่,` ;` `:^ฆ์'ปิ๊ฯขุ่-ปื้^ทํ'ฯยั่^กึ่^;รื้ งื “จู๋มื้ ถี`มื้"” ' ด่ " 1' 'ด่ฒิ`ธีหึ' - ปื้^อ้ด่ขุ่ฝ้จ็วุ้ปื้ะร+ อื ปุ๋ปุ๋ 1' จี๋ถิ่รุ๊ ._ขุ่ขุ่ปุ๋ขุ่ขุ่”ขุ่ฉื'ขุ่ฉือู๊ว็ '|:ไ!ซื่ฝีปี้โ `ด่ รื่[ `อู๋ " ปุ๋'| นื่' `อู๋` ขุ่ ว็:ฉือิ๋ว็ฏ์วิ่ขํ'ไ:ฉื;ยี่ตั้`ฉืจี๋ริ่:รึ ` .` ชี าอิ๊ บี้ หึ `หึ บี้ดึ ๆ' `/ ` เขุ่ปุ๋เขื่ษิจ๋ขุ่ษิขื่เขุ่` ถี ;จู๋`วั่ ' ' อิ๋"ปุ๋'อิ๋หุ่อุ่ถีอิ๋`ปุ๋.ฐ์ยี่› อื จู๋" ฏมื้ หุ่ บ่ฐีบ่ฮ่วู ".'บ่.ขึ้สู่,,.หุ่ มื้ปุ๋,;รูผิบ่ยุ่;ขุ่ ..เ.เขุ่บ่ขุ่เขุ่เ'ปี้-น่- - จ๋หู่ หึ ลื่ ' ' `มื้ ด่' หึชุ่ ขุ่หึขุ่ด่ ›1กึ๋:ซ์ญู ขุ่|เ1จ็"|` อื อื หึ ด่ ถี ติ์ขุ่'.`|รื้` ขุ่'น่|"บ่เ').";ขุ่'."'ขุ่":บ่ ' โ ทึ ริ้` " ๙ ถี ` 1 ' หึ:ขุ่ด่"/ บี้หุ่สุ่- "งี ใ คี"'ฝั่'กึ่ ' ด่อิ๊ ` ชี้ ชี้|ชี้- หึฮ็๐ วื'[ตํฉื : `~ ' ' ฉื ""อื " ฆั ฉื ดี :ใ:('ร์บ่น่สี|'-บ่จี|ง๊" :'รู่บํบ่|' ` หึ ฮิ ฮิ 'ทุ่จู๋' ขุ่ จู๋ขึ้บ`ยี่ '.'บ่หึย๊ขุ่|ดํ(ท(ย่|'฿`งั ' ขุ่า' กี"' › นิ้สุ่อู๊ ก ซี `ขุ่ ธี' {'1 วิ่ ริ้ "1ติ์ ” "` กี' “งิ นิ หึ ว็ฐ์ขุ่' "วุ้ [` `ไ"ยี่ฉื ฯรู๊โย๊มิ้ว้คึฉืณูขุ่ บ่ธุ 1 ขุ1` ทิ่`ปื่'ธี 0 ด่'ปุ่เปู้ ขิ 'เ 'ชู ดี " *รึ ` ด่ ลิ้บิ้ ขุ่อิ๊ :ล๊:บ่อี่ฮี้ฝั่ขุ่':งุ่ โ บ่ ,หุ่ ปุ้งื รูขุ่:`:'จู๋:จ์ริ้` ขุ่" ' ฒ่จั้มุ้ จู๋` :ฒ่ ขุ่` ' `โ`ขุ่'น่-'ชุ่ขุ่บ่'1มื้1'ปี่ฟ้อื
  23. 23. ๒ดี๊ฐ์๐
  24. 24. หึ ร๒ฉื๒ล๊ปิ๊"|ธปุ๋ฮึ ท่านูทื'ม่'1ดั 1ปทึฐ์าน”ของูซืณูดูบฐรยากาศ ในฐานดงมูลเทลกไดเเลวครบ เดยวผมมา ครบ 8'๐ถฮ(ย๊5{'กฤ |'งธี ก๐พ' 5๔๔ ๓8 ถ! ห่าปี้กั้ม่ฑาปี้เปี่อกิใม่ขุ่'องห่วงปี้::ธิ์ วับรืรําปี้ษ งี้มู`ปุ๋หอู๊ง้ๆมึหมูจ้"าบปี้::ธ รับ พวุ่ยื้บึวัปี้ง๊ปี้ทร์รึ 'หิบื่ตุ้' ขุ่จ็`ก"ผู้`อปี้เหี่บงชอุเชิญหีน้องซํวิฉั`เมั๊`อรํมาซําปี้กึ่วบเรึ่บว ;' วบกั้ปี้กั้บผมซํวาปี้วํวบเบู๊ บวเ' งมู"เหลุ้ข์ๆ พาสามะ.'จ:รุ๊ใผู ษขื่บกั้เปี้:วู๊วับ ขออนุญา๖`ชอบษิฟื้ฌทืบ๋อจั้ซํวิถ้ ธี' อร์องผมโษ บผมเซิญจ::มากิ้ปี้กํวบเวี่บวผู'วบ กัน'วับ `จ๋วปี้จ:เป๋ปี้กั้หปี้พวุงปี้ผมจ::มาบอๆ"ว'บ รี้`จ๋: |ต๊วุ้ บุ๊อบกุฌกาพจฑ |หี๗๓'๓ฌ)
  25. 25. ตั้ $ ฉัอ บเกณบุ๊ พ๐ล๓ กั้น่ จุ๋น่ธิ์น่? ' ' ' คึ' งิ ชื่ติ์"ขุ่ จี้- ด่ ขุ่ ' ยี่. ' ขุ่ สํ ธุ ` 'งุ ธี ดํ._รึ อ็ ฒิ ' อื " ' | โ ' ศ||จ๋ :"อุ๊ปื่" || งั เ"` ' หึเ`"" เ หิ ' โ“ " จ์ ` ' ' ": ' งั ด่'||"จี่จี้.ซื้' จ'-"' "ธ่ ' ด่ ." อื ชั "ฒ่ เ` ตั้ วุ้`หุ่. 'พุ จู๋_ งุ หู่ หู่ขุ่ พี `ด่ อื ธู ,ลํ ฐี งี้`-'ขื่ "|บ่บ่=; 'ธุจ็;1ยุ่ด่:เ ' |"ขุ่`.` บ่:';`นื่ รื้ด่1ฑ:ขุ่`.บ่บ่-ฯลื้เ` กุ่ ทิ ทํ " ญัต๊' อื `โ] ขุ่, รั . ขุ่ _ อื `มื้ ล ฆ ขุ่'คี่ ธีซื }อิ๋ :77:"' ฐีต๊- ปู่^7'ปั้. ด่ ป๋- ญ์ '๓ฒ๓พ฿:ฒฌ บ่คฮี๓ตั้
  26. 26. จ็ใปิ้ ตื ๓ วิว: ฟิว์ใ
  27. 27. ธีา๓หู่องํปืวื ปี้ ซิ จํ ร็ยึนุ่๓ยึ$นู๓
  28. 28. ๓ ไ ฆ์ผุ้ เก_๑อะ รขน เป๊'อเราเปิ้ จ๊00ญิเ มธีโฆ๐ส็กี๊
  29. 29. ชู ใ `ตื่ 1' จานวา ฆม ๔ ไปี้'ใษ์ แมี่นมั้
  30. 30. แ๐๓๐ธง้ฮีรู่ขุ่ปุ๋จ๊ซี.งั.ณั อื"ฮี'ดํฐี อุ้ป๋ อ ดู 'ร.๗.๓ ก'จุ๋ เบ่" ณุ 'แ'|ฉฆ ธ๓ฌมั๊ ๖๐ - 'เ ๐บ่ (ท"ว์'ฌบ่ว์ ม' '๓' บ“ ญิ'จ แณุ ขุ่๐ ยั» (พแ(น่ ผ๐"'$ ธิด่(น่$ 1'๐พุ๗ฌ๗๗ณ๒บ่๗๐ ๓๓ นั้1 1'ยํ "..':บู่น่:ดํฐ์ ขุ่ด่บิตุ๋ซี ขุ่อี้'ดํ ธี':ขุ่`๐:สั้1"':า:งบ่ บิบีก(ห่กกู ๓๒ - 6๐ฮ่ขุ่$ยํ ขุ่ า"ธํ |กน่ฉุ'ภ๐$- นิ 2๐บ่( ตุ้ด่'ยํ หฮึ" ;<'ซี`:;'หขุ่ดํสื้ ยั:.'ขุ่ ฆ์บ่฿ 'เดํ อื'::ด่ 1ขุ่:ฆ์:.' :ผิ`บ่ฮ่ ษิ ^ฮ่ ๓ๆ ม||$ พุ.""' ด่”"ขุ่' ฒษ *ด่ฌ` ขุ่ กบ๓ยี่ กบ๓ด่ รึณุเ.'๐ :`ขุ่'<`; ขุ่ขุ่ล๊ตุ๋ฝั่ดํ :ษซี:ฉื ยํ :`ปุ๋บ์อืปุ๋ เดํ บี้'ขึ้ด่:`.`)รุ่ขุ่`ดํซี”ย่ ' ขุ่ ฆั" ท่5 [ฯ'| พุ!ปุ๋' ?บ่ภ '?'ขุ่'ปุ๋' 6“งั น่ย่(น่ผิ๐|| :"วิ้ดํ แบ่ขุ่ขุ่ขื่)ซี:ยํ ด่:"ขุ่` ยี่'บ่ ปุ๋ วู ปุ๋ ปุ๋ ปุ๋ งู จ๋ด่ปุ๋ ฏ ฐ ปุ๋ฐ ปุ๋ตุ๋--ปุ๋ษ ด๋ห่ตุ๋บ่- ฎ ปุ๋'ผุ้ ฐ ฐ ปู วูปุ๋›ปุ๋ปุ๋ขุ่ ๐'ยํ-๖--ษ จ๋-หึ' งู ตุ๋ป๋ด่ปุ๋'บ่-'ป๋'ด่ งู ยี่ท่ถท่พุ.๐๐ฒ่๒บู๊6ข์๓ผ6ฒ่|ภบู๊6ข์ภฮื_ฒ6๓63
  31. 31. _งี้ฐ์'ขุ่' "บ่' อืรึ(ปุ๋1!!จู๋บ์.?"'บ่`(อึ๋_"'จู๋เกี๊ ว็}ร์'(}ผิ 1วั^('|` |วู๊1'|50โ))_ เ”พิ 1๓' บ'ฌ ร`ซี รี้ปี้ รี่ "' 0›"โ›"`ฮู้›$5 ` / ` หิ ` ปิ่ " ' - ฮ่ อู๊'ด่ขุ่ขุ่ขุ่ `ตื่ 1"ขุ่พั้'ย๊'› [.รุ่ขุ่ตื่|ยี่ เ;›{"'"พ์'(ปี้' บ่' ผิ“"ด่ขื่" ด่สื่"- _ หึจั่ ขุ่ หึ จี้ _ บื' ' ทิ' ' งุ ' ขุ่ ษิ ` ริ้ ๐๗ ด่๙ด่ รษ('”ขุ่ด่จ๊หึ (ภิ'ขุ่ 'กบู๙ ขุ่ .ตึ ธี'หึ หึอื ขุ่$ฝั " 'ตุ๋ `งื` 'ฆั :' กี ซีภิ.นื่-ธํ | ' ' ' ทึ่` ขื่" ` {ชุ่'|ปื ฒ่ ' ' __ จู๋ ชู จู๋ รื่ น "'ย่"` ห"ขุ่งื่ขุ่` หตื่'วู๊ฟิ ฌรื่บ่ลุ้ }`0!"ปื'ขุ่ร์กิ 5}|1ย๊โอ็ ยิ้({ผิ ใ'อก$น่ง!ฒิ$ ฮ บิบ่(ปี้.ก" ญิ!งั บ่ปุ๋ [ซีชุ่! บ่เ' ฿ปุ๋ด่
  32. 32. 8บ5อก ฿๐งู|อ - ฿กํลบึก8 6๐1 โอ|8ก 2009 ย๊ขุ่ธี5ดํถ่6 1 - 8อบข์ถ่ลงู 111ภิ ^ด่ธธิ| | ก๊บิ ภี1ถูกิ ๑บล|ธิพุ 3" ` ' 39.๓1'๓6 มุ่8พ5
  33. 33. ปืธี [๓[กั้บิ ปีปิ? ยี่ขุ่' จู|ขุ่นู่วู้|1ขุ่รู่บ่กูกั้|',ขุ่, พ็๐|๐ร๊ ง่๐อก 1๐ ถู๐1 ผณั0? อพอข์ยี่ ข์๐ซํ ทอธี1ธิ พ๐ข์ขุ่ รง่๐ อั้๐๐ '6 2)`๐ า 9หู่:ขุ่ขุ่` ๐ขุ่1 ปืฉี่฿| ล่พ็: ฉืมั๊๒ ปิ$ทฒซุ้ โ'7ด่ยี่ หึ ท่ดี บ่ฬซึ้ เ05 ^ผ66เ85 (น็อู๋บ!๐๘ เบ่{ฮู!) - หมื้๐`ก๐ถ $บ่ญู๐ข์ ฟๆ(|อบ่ ]2ลภ พจู๋|| '๓2ท่งอ ลก ผแ(ผุ้ กแ๓ลกจู๋{กิ'ธลก อพอ'ยํ ก๐นื่เ พ22น่ 10' ทอิ5 ยํพี๐นํ5 [ยํ ทอ!ยํ ออทุทถุบลน่อ งบ่๓ท่๓5 'ก ทจู๋5 กลท่ง8 ทลด่เ" เ"ยํ (ย่งบ่| ญ์บ่กูกั้ผ็ 0'ถูอก|2ฮี!บ่๐ภ ฆ'ฮ วับยํซลๆขุ่ ]ยํลก' 37' ล บ่๐บกยํ๐' ๓ษิ๓ณั' ๐ซ์ บุ๊ยํ ห็บฮูล๊5น่ ๒๐๘๓๐ เ"ยํ (๐|2๖ก่!ๆ 1ณัยํ ๐ซ์ ลถ๓ล|5 1๐' ๗๒ลจ็เ๐' ข์อ|ด่ยํบ่ กิก หอธ{บ่ |อ5! ๓๐ก!ท' อ"ยํ กั้๐|พ็ยํ 1๐ ท๐5{ !ทอ )ลภบลพุ 22 (ทลก่{ๆ !วุ|2ขุ่ท๐ก -ท๐๓ ๒' หอ'เธี ผ๐พ- พทด่(กั้ 'อท่5๗ ๓๐'อ ฿กิลก $66 ๓ขุ่||บ่๐กขุ่
  34. 34. จั้» ง0ปื โป๋๐ ธี ธิ์ฐ์ธิ์รั่รี้ย๊สิ้อ้วุธุมุ้'บิจ็ขุ่อืปิ๊วุ๖"อ้^รี้งิ้ธีบี - หึ ' ๖ ด่'รุ่จ็ 5ย๊ฉษิ(น: ฮทคอ5 ดํถ้'มั๊' ดี ห็ญิเเ
  35. 35. รี้ รี้ _ ในึนื่ ๓“บ ย่ก๒ ๓ๆ ฿จี๊ *ฒิ ฒวี่ภ ษบ่ห่ ฒ ๓ขุ่บ่ด่ 8แ๐ผอย๊คกทผธฒ หุตื่หวํางดืบลบหิ้ง กึก ด่ฒลูภบ่อธด่อะบ่ด่แษัา- บิบีถุยกั้ขุ่หี่อนใค์ด่ลอด่ภีวุแวุ ครับ' แลํวด่ด่บ่ห่ พุด่จู๋า-ฤเกับเนึ่อบหรออื งั้บจฒิตีบยุ่บใวํทํวุ`ฌย: ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ใ ต๙:ด่5 ลอู๐ 2ฉืหึ 4'โ ร์'ญ์พ$ มั๊จี้ ฮัฬ$ ผิ๓บ๒ ๒' ฮ่ด่หห่ จี๊ 35 ๗๗ ด่ |มั๊กั้฿ยํห่ฮ่พํทํหัมั๊`ร ภี ' ปี้บ่ห่ด่1อืมใทฮ่ (จุ๋) ;3 55 ' ภิ 'ขุ่.ฒ.บุ๊๓ (เนี๊ จุ๋จุ๋) ฐีงิ้ วุรรุ้ ญั! ณุ บ่บ่ มึ คั้ พ"ฐิ *ฆั ตั้กั้ฌล๊ปื่๓กกั้บั๊ รกสงห้๗าทลหึฑ างใบ.บบิร่ลิแ บ่ บ่ บ่ บ่ บ่ วื ฒยํ:`5 ออู๐ 92 ฉืล๊ ง`๗5 ยํ๓ฆัฮ๊ ใงี้ นี๊๑ ฟั พื้ต๊ ด่ ขุ่มั๊กั้฿บ่ห่ด่ฮ่ฮ่ม๓ `3 ฆจี๊ ' ขี" บ่ด่พู่ฒ ๓บ่จ๊ จุ๋ต๊ฌ[~ฒ ฉื3 42` ' |ฌกั้ณ๓ณี.า"กั้บั้ (ใ ฯ6› ซู๊' ฒ บ่' ฆ ฆั ฒฒฒ ใริ้ ทู้บ่ต๊ชํ งีใปิ๊ คั้ญ์ใฒ่ บุ๊แห่ภิใช่ 6โ2๓ ๐ปั๒ปบ็ปวุงใทม่บะจํ: สู่สู่สู่สู่บ่ ` ๓๙1กั้ออู๐ 32 875ง๗5 จุ๋ *ฒิ ๓ณด่ณห่ [เ๒คง] [เพีบาาทแาบด่บ`วิ่มเบือวิกือลํถด่ด่หด่จ์กับแล่ว วืฝึอบื่`บุ๊เจะเปืบพจบขย บ่ด่ด่บ่ห่ 'ขุ่จ่"`ขุ่จ`ขุ่ด่"า".วื” ขุ่”` วื"` ภับี้"”'บีจกุ่โน่"กิย่ธ'น่`บ่""ดํหุ่”ปี้'.. 'บี้“ พี ษิ งี เฐี ว้วืญิ`.พิ ดั่ .จ๊ยุ้- ตุ๋.`..-ด่-. ซุ้ ซี ` _ -ตึ พี ›ซี ซุ้. ด่““'- ซี-
  36. 36. จ๋ซู๊โ ชิ่จ๋ฮิลั้
  37. 37. 8๔๒ ญิ ปุ้| ฿ข์ธีฮูห(น่ห่เ2 อื ' ยํยุ่|ถ่(1ดํบ$ ภู เกู๊ ยํยุ่$ท่ยํก๓๓ ๒ ' 1 ยํธียํยํ ญู หึ'ซี ' ยํ!ย่๖๖๖|๔ ` [ณญั' ฐี -อื ธีฮึ:ขุ่ณน ร๊!ค่ฮ่บุ๊ยี่บ่อุ2ยํ บี ยํณุ|๐ กู ' มุ่'หึยี่|๐' ยู โบฌ๖|' บี สื้ขุ่ ^ถฉ|ยุ่ ษิ อื _ ฿|พยํฉุ' ปื ;บี้ ๑๑0 เงี ยํยุ่5บึยํก ร๊|ยํลด่ อื ' " ยํขุ่'บ่ด่"แลร บ่ 1 กู ยํยํยํยํ|ข์ [ฌอ|| ยึ บี้ [มุ่ฮ่ณยํด่๐ -' ธ|บิ(เ' อื ขุ่๐บ่ 6ดื้๓๔5ฒ `รี่ อ | ลุ้)| อณุ'หึ รฉี่|เ ๓ [ ด่ หึ มุ่บ่ฮั อื บู๊า|ขุ่ 5|แ๓๖|๐ 0๓" [รุ๊รึ 2 ปื บ่ เ | 6ณุ|ยุ่ ยัยํธี(๐ ยํดํพอ||อ .เ.แ' ๒$เบ่๓ หบ่ขุ่บ่ หๆ ผดื่๓๐ บ่5 5 ผ๐บุ๊บ่๒๐อื 0ณุภ|ย่ ?ดื้บุ๊ธํยํ'ฮ๊ ?บ่(ฮ๊5ฮ๊ ?ยํ$๔ 'ยํบ$ นิยุ่ฮ๊ยี่ฮ่๓ฮ๊แ อื นู่ ด่ยี่ 5ภิย๊'ฮ่กั้ธี$ ฿ฮื บ่ป "ว็จ็หึ 6จี้|2 พฮ่ษ2 ตั้ ยํฒ'2ธหกึ๋'น่ เ ' `ขุ่ น่ยํฌฝยํ หขุ่ยํ|ล เกิบุ๊นขุ่๗บ่" . ขุ่ แ๐๖บิ|. ห. ด่ ` หๆ$ลอ(อ ผฮ่พ5งปิ๊ภฮ่ ๐ 0'น่บ ?ย๊ๆยํดื้| ?|บข์น่ ดํ| บึ้ ล๐ยํยี่ฮ่เ น่๐๒'ยํ ' ชั ณู พี 51ยํ' ญิ ถี ขุ่ โฮ่(หฌ'กึ๋ฮ่ เ - ด่ เ ยัย่ณขุ่ยํ ธี' ' ' พบ่กยํยํพ$ ' › น๊ท่บุ๊สู่ ๒ ๒ ฯฉี่ห๓! 8แ11 ญิ 7ยํบใบณั ๓ ฒิ ฟ๐ณีถ'ด่5$ ๒ อู้วุ้ 'ฉี่ห๓! ฐ ”ฐ์ 1๐!ยํ
  38. 38. สื้ๆ นร้บ บ$ย๊ค ฉ้ว 9๐๐ฉเ ผธิโฟยํธีจ๊ ๐ะไรก็ชูา ฆาถอะครับุ |พ5า= ล๊งํส์ปุ๋๑ษุ ๐ชูทึ |พิ่อแ
  39. 39. ฆ้ว่ร่'ด่`อิ๊อู๋จ์าใอี๊`ธีได์?1อรยํรปิ๊จู๋?ธูา๒ตึ?]องํอืรูรา รึ วุ้าภเเฟี่ต ?]าวุ้'ด่"เจาข็รตื่จุ]องูปุ๋ ฆั ยํ ฒ่ โ ว๊.'วุ้วุ้ปิ้ากั้า'อิ๊| ?]ปิ๊งํป๊ไวู๊วู๊โจ็ซู๊ถีโ ใ -โกวเล๊ย๊รรุ้ฒ่มุ่วุ้-
  40. 40. พิ พิป เถอะ ฆั

  ×