IAB Türkiye - İnternet Ölçümleme Araştırması - Şubat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

IAB Türkiye - İnternet Ölçümleme Araştırması - Şubat

 • 1,044 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,044
On Slideshare
1,044
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Yaþlý - genç, zengin - fakir farketmiyor artýk herkes internette!Geçtiðimiz haftalarda açýklanan IAB Türkiye Internetin her yaþ grubunda ve profildeInternet Ölçümleme Araþtýrmasý Aralýk 2011 yaygýnlaþmasý ve penetrasyonunun artmasý,rakamlarýyla birlikte 2011 senesinin baþýndan tüketicilerin deðiþen yaþam tarzlarý ve medyasonuna deðerlendirme ve yýlýn baþýndaki, tüketimleri, rekabetin artýþý, markalarýn reklamsonundaki rakamlarý karþýlaþtýrma, geliþmeyi stratejilerini yeniden konumlandýrmalarýna vegörme fýrsatý bulabildik. Araþtýrma sonuçlarýný büyük deðiþiklikler yapmalarýna daha fazla sebepincelediðimizde gördük ki; yaþ grubuna göre olacaktýr.kullanýcý medya tüketimi davranýþlarýnda ciddideðiþiklikler var! IAB Türkiye Ýnternet Ölçümleme Araþtýrmasý’na IAB TÜRKÝYE göre Türkiye’de 12 yaþ üzerinde 25.032.745 ÝNTERNET ÖLÇÜMLEME ARAÞTIRMASI Ýnternet kullanýcýsý var. Aralýk ayý araþtýrmasý bu kullanýcýlarýn %86’sýný kapsýyor. Yaþ gruplarýna göre internet kullaným rakamlarýný incelediðimizde belirli yaþ aralýklarýnda ciddi artýþlar var. 2011 yýlýnda her yaþ grubunun internet kullanýmýnda artýþ trendi gözleniyor. En büyük artýþ 45 yaþ üzeri internet %12 oraný ile yaþandý. ! Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Yaþ=[20-35] 9.305.499 9.764.933 %5 Yaþ=[12-14] 1.994.851 2.130.857 %7 Orta yaþ grubunda Yaþ=[15-17] 2.369.158 2.528.912 %7 internet kullaným oraný Yaþ=[18-24] 5.162.458 5.478.702 %6 artýyor! Yaþ=[25-34] 5.420.162 5.684.942 %5 Yaþ=[35-44] 3.054.431 3.195.641 %5 Yaþ=[45-54] 1.514.880 1.693.405 %12 Yaþ=[55+] 731.915 815.701 %11 Hane Ses Durumuna göre belirli hedef kitlelerdeki artýþ dikkat çekici Hane ses durumlarý göz önünde bulundurulduðunda orta ve orta alt gelir grubuna sahip internet kullanýcýlarýnýn oraný her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle C1 ve C2 grubundaki kullanýcýlarda yaþanan artýþ bu yýlýn açýk ara rekortmeni. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Hane SES=AB 4.016.485 4.200.412 %5 Hane SES=C1 5.582.057 6.188.973 %11 Hane SES=C2 5.695.761 6.148.500 %8 Hane SES=DE 2.958.701 2.859.419 %-3 Hane SES=Sorulmadý 1.994.851 2.130.857 %7 Eðitim durumuna göre; Kullanýcýlarýn eðitim durumlarýna göre yapýlan karþýlaþtýrmada lise ve üzeri eðitim almýþ kullanýcýlardaki %3,5’lik rutin büyüme devam ederken ortaokul ve altý eðitim almýþ kullanýcýlardaki %10 oranýnda ciddi artýþ dikkat çekiyor. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Eðitim=Üniversite ve Üstü 2.958.634 3.059.535 %3 Eðitim=Lise 6.373.925 6.643.982 %4 Eðitim=Orta Okul 4.872.762 5.350.352 %10 Eðitim=Ýlkokul ve Altý 6.042.535 6.474.292 %7 Kullanýcýlarýn cinsiyet durumuna göre; Broadband baðlantý penetrasyonunda yaþanan artýþýn en çok kadýn hedef kitlenin Internete eriþmesini hýzlandýrdýðýný görebiliyoruz. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Erkek 11.553.441 12.160.185 %5 Kadýn 8.694.414 9.367.975 %8 IAB Türkiye 33 Ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertisement Bureau), tüm dünyada interaktif reklamcýlýðýn geliþmesi, reklam yatýrýmlarýndan daha fazla pay almasý için çalýþýyor. Bu amaç doðrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarýna interaktif iletiþimin katma deðerini anlatýyor. Kamu nezdinde yürüttüðü çeþitli faaliyetlerle endüstrinin doðru ve nitelikli biçimde büyümesine katký saðlýyor. Merkezi Amerikada bulunan IABnin, Avrupadaki ülke bazlý örgütlenmesi IAB Europe tarafýndan koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarýnda düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafýndan, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayýnda ise dernekleþme sürecini tamamladý. IAB Türkiye’nin þu an 141 üyesi bulunmakta. Ayrýntýlý bilgi için; www.iab-turkiye.org