IAB Türkiye - İnternet Ölçümleme Araştırması - Şubat

840 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IAB Türkiye - İnternet Ölçümleme Araştırması - Şubat

  1. 1. Yaþlý - genç, zengin - fakir farketmiyor artýk herkes internette!Geçtiðimiz haftalarda açýklanan IAB Türkiye Internetin her yaþ grubunda ve profildeInternet Ölçümleme Araþtýrmasý Aralýk 2011 yaygýnlaþmasý ve penetrasyonunun artmasý,rakamlarýyla birlikte 2011 senesinin baþýndan tüketicilerin deðiþen yaþam tarzlarý ve medyasonuna deðerlendirme ve yýlýn baþýndaki, tüketimleri, rekabetin artýþý, markalarýn reklamsonundaki rakamlarý karþýlaþtýrma, geliþmeyi stratejilerini yeniden konumlandýrmalarýna vegörme fýrsatý bulabildik. Araþtýrma sonuçlarýný büyük deðiþiklikler yapmalarýna daha fazla sebepincelediðimizde gördük ki; yaþ grubuna göre olacaktýr.kullanýcý medya tüketimi davranýþlarýnda ciddideðiþiklikler var! IAB Türkiye Ýnternet Ölçümleme Araþtýrmasý’na IAB TÜRKÝYE göre Türkiye’de 12 yaþ üzerinde 25.032.745 ÝNTERNET ÖLÇÜMLEME ARAÞTIRMASI Ýnternet kullanýcýsý var. Aralýk ayý araþtýrmasý bu kullanýcýlarýn %86’sýný kapsýyor. Yaþ gruplarýna göre internet kullaným rakamlarýný incelediðimizde belirli yaþ aralýklarýnda ciddi artýþlar var. 2011 yýlýnda her yaþ grubunun internet kullanýmýnda artýþ trendi gözleniyor. En büyük artýþ 45 yaþ üzeri internet %12 oraný ile yaþandý. ! Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Yaþ=[20-35] 9.305.499 9.764.933 %5 Yaþ=[12-14] 1.994.851 2.130.857 %7 Orta yaþ grubunda Yaþ=[15-17] 2.369.158 2.528.912 %7 internet kullaným oraný Yaþ=[18-24] 5.162.458 5.478.702 %6 artýyor! Yaþ=[25-34] 5.420.162 5.684.942 %5 Yaþ=[35-44] 3.054.431 3.195.641 %5 Yaþ=[45-54] 1.514.880 1.693.405 %12 Yaþ=[55+] 731.915 815.701 %11 Hane Ses Durumuna göre belirli hedef kitlelerdeki artýþ dikkat çekici Hane ses durumlarý göz önünde bulundurulduðunda orta ve orta alt gelir grubuna sahip internet kullanýcýlarýnýn oraný her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle C1 ve C2 grubundaki kullanýcýlarda yaþanan artýþ bu yýlýn açýk ara rekortmeni. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Hane SES=AB 4.016.485 4.200.412 %5 Hane SES=C1 5.582.057 6.188.973 %11 Hane SES=C2 5.695.761 6.148.500 %8 Hane SES=DE 2.958.701 2.859.419 %-3 Hane SES=Sorulmadý 1.994.851 2.130.857 %7 Eðitim durumuna göre; Kullanýcýlarýn eðitim durumlarýna göre yapýlan karþýlaþtýrmada lise ve üzeri eðitim almýþ kullanýcýlardaki %3,5’lik rutin büyüme devam ederken ortaokul ve altý eðitim almýþ kullanýcýlardaki %10 oranýnda ciddi artýþ dikkat çekiyor. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Eðitim=Üniversite ve Üstü 2.958.634 3.059.535 %3 Eðitim=Lise 6.373.925 6.643.982 %4 Eðitim=Orta Okul 4.872.762 5.350.352 %10 Eðitim=Ýlkokul ve Altý 6.042.535 6.474.292 %7 Kullanýcýlarýn cinsiyet durumuna göre; Broadband baðlantý penetrasyonunda yaþanan artýþýn en çok kadýn hedef kitlenin Internete eriþmesini hýzlandýrdýðýný görebiliyoruz. Hedef Kitle Ocak 2011 Aralýk 2011 Artýþ Erkek 11.553.441 12.160.185 %5 Kadýn 8.694.414 9.367.975 %8 IAB Türkiye 33 Ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertisement Bureau), tüm dünyada interaktif reklamcýlýðýn geliþmesi, reklam yatýrýmlarýndan daha fazla pay almasý için çalýþýyor. Bu amaç doðrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarýna interaktif iletiþimin katma deðerini anlatýyor. Kamu nezdinde yürüttüðü çeþitli faaliyetlerle endüstrinin doðru ve nitelikli biçimde büyümesine katký saðlýyor. Merkezi Amerikada bulunan IABnin, Avrupadaki ülke bazlý örgütlenmesi IAB Europe tarafýndan koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarýnda düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafýndan, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayýnda ise dernekleþme sürecini tamamladý. IAB Türkiye’nin þu an 141 üyesi bulunmakta. Ayrýntýlý bilgi için; www.iab-turkiye.org

×