Bird en bird lunchsessie @MPJC2012

477 views

Published on

De presentatie die gegeven werd tijdens de lunchsessie van Bird & Bird tijdens Mediapark Jaarcongres 2012 (www.mpjc.nl)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bird en bird lunchsessie @MPJC2012

 1. 1. Collectief beheerEindelijk eenvoudiger? En zelfs billijker? Mediapark Jaarcongres 2012
 2. 2. Agenda● Toezicht collectief beheer • Inleiding (Berend van der Eijk) • Wetsvoorstel Toezicht collectief beheer (Olaf Trojan)● Centrale vergoedingsafspraken • Inleiding (Thijs van den Heuvel) • RoDAP (Martin Senftleben) • Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht (Martin Senftleben)● Discussie
 3. 3. Toezicht collectief beheerInleiding
 4. 4. Collectief beheer in Nederland Aw Wnr Page 4
 5. 5. Toezicht op de CBO’sWettelijke vergoedingsrechten en verbodsrechten Page 5
 6. 6. College van Toezicht• Transparantie• Voldoende toerusting• Rechtmatige verdeling volgens repartitie regelement• Belangen betalingsplichtingen• Gelijke gevallen, gelijke behandeling• Beperkte voorafgaande goedkeuring• Beperkte klachtenmogelijkheid Page 6
 7. 7. U bent het niet eens met de tarieven.Wat nu? Page 7
 8. 8. College van ToezichtArtikel 2… ziet er op toe dat een collectieve beheersorganisatie:d. bij de uitoefening van haar werkzaamheden voldoende rekening houdt met de belangen van debetalingsplichtigen;f. gelijke gevallen op gelijke wijze behandelt.Artikel 4Het College van Toezicht houdt geen toezicht op collectieve beheersorganisaties voor zovertoezicht op grond van de Mededingingswet wordt uitgeoefend door de NederlandseMededingingsautoriteit.Artikel 14Belanghebbenden kunnen zich tot het College van Toezicht wenden, indien de betreffendegeschillenregeling is doorlopen. Het College kan een niet bindend advies aan partijen geven terbeslechting van het geschil. “ Het College is geen klachtorgaan van de collectieve beheersorganisaties maar een toezichthouder. Het bemiddelen in conflicten tussen bijvoorbeeld betalingsplichtigen en collectieve beheersorganisaties is geen kerntaak van het College’ (...) Het College kan (…) een niet-bindend advies geven aan partijen ter ” beslechting van het geschil. Het College streeft ernaar zeer terughoudend om te springen met deze bevoegdheid. Page 8
 9. 9. Nederlandse mededigingsautoriteit“ …dat er op basis van deze methode naar de inschatting van de NMa zelden geconstateerd zal kunnen worden dat er sprake is van ” excessieve tarieven. Page 9
 10. 10. De civiele rechterSena/NosNaar Europa en weer terug voor een billijke vergoeding?“ Uiteindelijk bleek zelfs de hoogste rechter, het Europese Hof van Justitie, nauwelijks in staat aan de nationale rechters en betrokken partijen duidelijke richtsnoeren te geven voor de berekening van de ‘billijke vergoeding’ in de zin ” van artikel 7 lid 1 WNR. Page 10
 11. 11. Geschillencommissie Auteursrechten• Sinds 1 november 2011• Initatief van Voice• Geschillen over facturen?• Gebondenheid? ... Page 11
 12. 12. Toezicht collectief beheerWetsvoorstel toezicht collectief beheer
 13. 13. Hoofdlijnen wetsvoorstel ● Ook Buma en vrijwillige CBO’skomen onder preventief toezicht te vallen ● Eisen terzake transparantie en beheerskosten ● Instemming vooraf bij verhoging tarieven ● Eén gezamenlijke factuur ● Geschillencommissie voor tarieven ● Boete/last onder dwangsom
 14. 14. Informatie en verantwoording ● Inzicht in algemeen en financieel beleid. ● Inzage voor iedereen (niet alleen CvT). ● Openbaarmaking jaarstukken (ongeacht aard en opzet CBO). ● Openbaarmaking nevenfuncties en bezoldiging ● Openbaarmaking beheerskosten
 15. 15. Beheerskosten ● CvT ziet er op toe dat de CBO streeft naar beperking van beheerskosten. ● Bij AmvB te bepalen drempel voor beheerskosten. ● MvT: 12,5 à 15% van bruto incasso of voor verdeling beschikbaar bedrag. ● Bij overschrijding: ten genoegen van CvT aangeven in jaarverslag waaraan te wijten. ● MvT: CvT kan ingrijpen bij structureel excessieve beheerskosten.
 16. 16. Verhoging tarieven ● Voorafgaande schriftelijke toestemming CvT voor besluit verhoging tarieven ● Geen toestemming indien verhoging buitensporig is. ● Misbruiktoets of billijkheidsoordeel? ● MvT: OPTA gaat nog verder; stelt zelf tarieven vast. ● Aanmerkelijke marktmacht? Marktanalyse?
 17. 17. Handhaving door CvT ● CvT kan bestuurlijke boete opleggen bij niet-naleving van een aanwijzing. ● Ten hoogste EUR 225.000 of (indien hoger) 5% geïncasseerde of voor verdeling beschikbare vergoedingen. ● CvT kan last onder dwangsom opleggen bij niet-naleving van een aanwijzing. ● Dwangsom niet gemaximeerd
 18. 18. Geschillencommissie ● De minister wijst de geschillencommissie aan en stelt regels over samenstelling, procedures, werkwijze en toezicht. ● Beslechting geschillen over: • Billijkheid hoogte vergoedingen; • Toepassing van de vergoedingen. ● Uitzondering: artt. 15c, 16c en 16h Auteurswet
 19. 19. Uitspraak Geschillencommissie ● Betalingsplichtige of CBO kunnen een uitspraak verzoeken binnen een te bepalen termijn. ● Wat als de betalingsplichtige en de CBO het niet eens kunnen worden over de vergoeding en er geen licentieovereenkomst tot stand komt? Gaat er dan een termijn lopen? Zo ja, per wanneer? ● Binnen drie maanden na uitspraak voorleggen aan de gewone rechter.
 20. 20. Advies Geschillencommissie ● De (civiele) rechter beslist niet over geschil tarief dan nadat de geschillencommissie advies heeft uitgebracht. ● Tenzij: - Advies is al uitgebracht - Advies niet nodig ● Ook van toepassing in kort geding?
 21. 21. Criteria billijke vergoeding ● Gelijke gevallen gelijk behandelen. ● Waarde in het economisch verkeer ● Aard en omvang gebruik. ● MvT: Ontleend aan Sena/NOS.
 22. 22. Waarde economisch verkeer ● De hoogte van de tarieven in voorgaande jaren. ● De hoogte van de tarieven die door onderhandelingen tot stand zijn gekomen. ● De hoogte van vergelijkbare tarieven in ander EU-landen. ● De hoogte van tarieven voor vergelijkbaar gebruik.
 23. 23. Studiecommissie auteursrecht •Uitgave 2009 •Vereniging van Auteursrecht •Wetsvoorstel nauwelijks gewijzigd
 24. 24. Centrale vergoedingsafsprakenRoDAP-initiatief en Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
 25. 25. Van twee openbaarmakingen… Primaire Secundaire openbaarmaking openbaarmaking Kabel Omroep exploitant 26a Aw. en art. 4 WNR: Collectieve uitoefening CBO’s secundaire openbaarmakingen.
 26. 26. …naar één openbaarmaking Hof Den Haag, 10-4-2012 (NORMA / NLKABEL c.s.) IEF 11171; Eerder: Rechtbank Den Haag, 28-1-2009 (NORMA / NLKabel IEF 7522 Primaire of secundaire? Omroep Kabel openbaarmaking (Media exploitant Gateway)4.14 Omdat de omroepen in de huidige situatieniet openbaar maken (zie de rovv. 4.1-4.6) kan hethandelen van de kabelexploitanten niet alssecundaire openbaarmaking worden betiteld, maarmoet dit als een primaire openbaarmaking wordengezien. CBO’s?
 27. 27. Trend: CBO’s laten ruimeopenbaarmakingsrechten overdragenVoorbeeld
 28. 28. Strijd om (primaire) rechten Omroepen n CB O’s nte d uce Pro- Aansluitvoorwaarden  Primaire - Producenten en omroepen willen ookrechten van maker. primaire rechten van maker. -Wettelijk vermoeden (Artikel 45d Aw) -Billijke vergoeding voor maker
 29. 29. Overdracht rechten aan CBO’s mogelijk? Hof Amsterdam 22 november 2011, zaaknummer 200.078.640/01 KG (VEVAM tegen NL Film & TV c.s.) IEF 10537 Niet gezegd kan worden dat het NL Film & TV in zijn algemeenheid niet mroepen O vrij zouHof: staan slechts met die regisseurs te contracteren, die bereid en in staat zijn● Ja, ook rechten waarvoor meer-bedoelde rechten aan haar over te geen wettelijke dragen. n CB verplichting geldt, O’s ente duc maar…. P o Dat is te minder het geval nuraannemelijk is dat NL Film & TV slechts dan opdrachten krijgt van omroepen, indien zij in staat is de betrekkelijke rechten aan deze over te dragen.
 30. 30. Stand van zakenCBO’s: ● Dreigen historisch gegroeid terrein te verliezenProducenten en omroepen: ● Willen zekerheid over exploitatie (ook tbv financiering) ● Omroepen verlangen schone producties ● Producent in onzekerheid over rechten (overgedragen aan CBO? Onderhandelen met vele CBO’s)Makers:● Waarborgen billijke vergoeding
 31. 31. Rodap
 32. 32. Van twee betaalmomenten... primaire secundaire uitzending doorgifte content omroep distributeurs
 33. 33. naar één grote buy-out? relevante open- baarmakingen RoDAP content
 34. 34. Uitgangspunten• twee one-stop shops RoDAP/CBO’s• openbaarmaking als keten-verantwoordelijkheid• integrale oplossing voor de regeling van collectief beheerde rechten • lineaire uitzendingen door de omroep • verdere distributie in de keten • catch up van lineair aangeboden content • systematiek voor video on demand Page 34
 35. 35. Uitgangspunten• begrip ‘collectief beheerde rechten’ • collectieve rechten in de zin van de wet? • of alle rechten die CBO’s zich laten overdragen?• inclusief of exclusief de rechten die onder art. 45d Aw vallen?• RoDAP op dit moment gebaseerd op rechtenoverdracht conform art. 45d Aw• terugkeer naar traditionele aansluitvoorwaarden realistisch? Page 35
 36. 36. Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
 37. 37. Impact wetsvoorstel auteurscontractenrecht maker draagt maker laat rechtenrechten zelf over door CBO beheren recht op billijke geen beroep vergoeding meer op billijke proportionele (proportionele)vergoeding indien vergoedingwezenlijke bijdrage
 38. 38. Memorie van toelichting, p. 28 Wij achten het wenselijk dat de voor de exploitatie benodigde rechten bij de producent komen te liggen. Wij verwachten dat de billijke proportionele vergoeding voldoende aansporing is voor partijen om hierover tot overeenstemming te komen.page 38 Subject matter | Client details © Bird & Bird
 39. 39. Toch weer twee betaalmomenten? collectief beheerde producent rechten RoDAP omroepdistributeur proportionele vergoeding individuele makers
 40. 40. Bedankt! Olaf.Trojan Berend.van.der.Eijk Martin.Senftleben Thijs.van.den.Heuvel @twobirds.com#MPJC Page 40

×