Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç

on

 • 784 views

 

Statistics

Views

Total Views
784
Views on SlideShare
740
Embed Views
44

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 44

http://i2tic.net 44

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç Presentation Transcript

 • Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010 Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya Barcelona, 4 de novembre de 2010
 • Índex
 • Índex1. Marc analític i metodologia d’investigació 42. Elements de valor de la microempresa comercial 7 2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 93. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial 114. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial 155. Conclusions 19
 • 1. Marc analític i metodologia d’investigació
 • Marc analític i metodologia (1/2) EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXAEstratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 2. Diferenciació/adaptació/qualitat 3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada 3. Aliances i col·laboracionsOrganització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 5. Descentralització i autonomia 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 6. Organització horitzontal en xarxaProducció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valorValors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 11. Creixement via coinnovació 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos 12. Competitivitat per gestió col·laborativa
 • Marc analític i metodologia (2/2)Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempresescomercials (a l’engròs i al detall) amb menys de 50 assalariats. Empreses del sector del comerç amb activitat econòmica a Catalunya Univers i amb menys de 50 assalariats (125.234). Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. Del ±5,0% per a dades globals en el cas de màxima Error mostral indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de Quotes treballadors). Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de Ponderació treballadors). Dates treball de camp Del 9 d’abril a l’11 de maig de 2010. La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada Selecció de la mostra per la base de dades SABI (Sistema de Anlisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil. Font: FOBSIC i UOC.
 • 2. Elements de valor de la microempresa comercial
 • Perfil de l’empresariEl microempresari comercial a Catalunya: força equilibri en gènere, joventut ielevada formació i capacitació digital. Figura 1. El perfil de lempresari a la microempresa del comerç de Catalunya B ase: to tal empreses de co merç (500) 100% 80% 67,2%% dempreses 60% 58,9% 54,9% 40% 41,2% 20% 0%Fo nt: FOB SIC i UOC. Gènere: do nes Edat: menys de 44 anys Fo rmació : grau superio r Fo rmació TIC
 • Estructura empresarial i generació de valor (1/2)L’estructura econòmica de la microempresa comercial: baixa dimensió, certacapacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable. Figura 2. Lestructura econòmica de la microempresa del comerç de Catalunya B ase: to tal empreses de co merç (500) * B ase: empreses de co merç amb més dun treballado r (442) 100% 80% % dempreses 60% 65,0% 40% 45,2% 40,5% 34,8% 20% 13,5% 0% Dimensió : fins a 9 A ny creació : 2000 o Fo rmació grau A mpliació fo rmació Fo rmació TIC* treballado rs po sterio r superio r* Fo nt: FOB SIC i UOC.
 • Estructura empresarial i generació de valor (2/2) La generació de valor a la microempresa comercial: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat). Figura 3. Les noves formes dorganització del treball en Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos xarxa a la microempresa del comerç de Catalunya anys a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) Base: total empreses de comerç que innoven (392) 10 10 9 9Mitjanes del grau dacord dels empresaris en una escala d1 a 10 8 8 Mitjanes del grau dacord dels empresaris 7,7 7 7 7,4 7,3 en una escala d1 a 10 6,9 6 6 5,8 5 5 5,2 4 4 3 3 2 2 1 1 Autonomia del treball Proposta dobjectius Organització i retribució Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovacióFont: FOBSIC i UOC. per objectius Font: FOBSIC i UOC.
 • 3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial
 • Usos TIC (1/2) Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris del comerç. Menor intensitat digital per part dels treballadors de les microempreses comercials. Figura 5A. Usos setm anals de les TIC per Figura 5B. Usos setm anals de les TIC per part part dels em presaris a la m icroem presa del dels treballadors a la m icroem presa del com erç de Catalunya com erç de Catalunya B ase: to tal empreses de co merç (500) B ase: empreses de co merç amb més dun treballado r i co nnexió a Internet (399) 100% 100%% dempresaris en funció dels usos TIC; Opcions 94,8% 92,4% % de treballadors en funció dels usos TIC; 80% 80% 79,8% 74,2% Opcions multiresposta 67,5% multiresposta 60% 60% 63,2% 60,3% 54,2% 40% 40% 20% 20% 23,0% 15,8% 0% 0% Ordinador Correu Telèf on Xarxa local Aplicacions Ordinador Correu Telèfon Xarxa local Aplicacions connect at a electrònic mòbil dús dempresa web 2.0 dús connectat a electrònic mòbil dús dempresa web 2.0 dús Internet dempresa professional professional Int ernet dempresa prof essional professionalFont : FOBSIC i UOC. Emp r esar i s T r eb all ad o r s Font: FOBSIC i UOC.
 • Usos TIC (2/2)Usos baixos i mitjans d’Internet a la microempresa comercial. Figura 6. Els equipaments i usos dInternet a la microempresa del comerç de Catalunya B ase: to tal empreses de co merç (500) 100% % dempreses sobre el total en funció 80% dels usos dInternet 60% 48,0% 40% 32,6% 20% 5,0% 14,4% 0% Sense co nnexió a Internet Co nnexió a Internet sense Co nnexió a Internet amb web Co nnexió a Internet amb web Fo nt: FOB SIC i UOC. web pro pi pro pi pro pi i co merç electrò nic
 • Comerç electrònic Baixa implantació del B2C i millor comportament del B2B a la microempresa comercial. Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a a la microempresa del comerç de Catalunya. la microempresa del comerç de Catalunya. 2009-2010 2009-2010 Base: empreses de comerç que responen (484) Base: empreses de comerç amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (66) 100% 100% 80% 80%sobre el total de compres % de compres amb B2B sobre el total de vendes % de vences amb B2C 60% 60% 40% 40% 20% 20% 22,1% 22,7% 17,0% 18,3% 0% 0% 2009 Previsió 2010 2009 Previsió 2010 Font: FOBSIC i UOC. B2B Font : FOBSIC i UOC. B2C
 • 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial
 • Usos TIC i canvi estructural (1/3) Les microempreses comercials que usen més intensivament les TIC són més innovadores. Figura 8. Els usos dInternet i la innovació a la microempresa del comerç de Catalunya Base: empreses de comerç; Opcions multiresposta 100% Mitjana del% dempreses en funció dels usos dInternet sector comerç 87,5% 80% Innovació en producte/servei 68,2% (342) 69,2% 64,4% 60% Innovació en procés 60,0% 59,9% 47,4% (237) 50,8% Innovació en 40% organització 39,9% 42,9% 48,6% 36,8% 35,0% (200) 32,0% 20% 20,0% 0% Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització Sense connexió a Internet (25) Connexió a Internet sense w eb propi (163) Connexió a Internet am b w eb propi (240)Font: FOBSIC i UOC. Connexió a Internet am b w eb propi i com erç electrònic (72)
 • Usos TIC i canvi estructural (2/3) Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa comercial. Figura 9. Els usos dInternet i els resultats (facturació) a la microempresa del comerç de Catalunya. 2008-2010 Base: total empreses de comerç (500) 5% Mitjana del sector comerç 4,6%% devolució de la facturació en funció 0% Facturació 2009/2008 -4,5% (-11,1%) -1,8% -5,6% dels usos dInternet Previsió evolució -7,5% -5% facturació 2010/2009 (2,4%) -11,7% -11,9% -10% -15,6% -15% -20% Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009 Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet am b w eb propi Fo nt: FOB SIC i UOC. Connexió a Internet am b w eb propi i com erç electrònic
 • Usos TIC i canvi estructural (3/3) El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades. Figura 10. Els usos dInternet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa del comerç de Catalunya Base: empreses de comerç a lengròs (200) 100%% de vendes per mercats de destí i en funció Mitjana del subsector de comerç a l’engròs 80% Comarca (37,0%) dels usos dInternet Resta de Catalunya (23,5%) 66,3% 60% Resta d’Espanya (29,3%) Resta de la UE (7,5%) 40% Resta del món (2,6%) 49,7% 33,1% 31,2% 35,3% 27,6% 20% 8,1% 22,8% 7,6% 21,5% 0,0% 6,5% 25,5% 5,0% 25,6% 2,7% 19,2% 0,0% 10,9% 1,5% 0% A la comarca Resta de Resta dEspanya Resta de la UE Resta del món Catalunya Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet am b w eb propi Fo nt: FOB SIC i UOC. Connexió a Internet am b w eb propi i com erç electrònic
 • 5. Conclusions
 • Conclusions PUNTS FORTS REPTES DE MILLORAEstructura empresarial i perfil d’empresari1.- Equilibri sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió2.- Empreses expertes i amb base emprenedora 2. Fort increment del nivell formatiu3.- Presència dones i directius joves formats 3. Ampliació de formació i competències digitalsElements de valor4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius5.- Relacions laborals estables 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals6.- Orientació al client i innovació en producte 6. Innovació en procés i organitzacióUsos TIC i comerç electrònic7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor8.- Bona evolució del B2B 8. Millora del B2C9.- Proximitat provisió TIC i valoració positiva ajudes 9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programesResultats10.- Creixement de la facturació al 2010 10. Millora del comportament procíclic11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats 11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC12.- Base competitiva interior 12. Més internacionalització i sinèrgia amb turisme