• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya

on

 • 957 views

The report corresponds to the annual working series held by FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya) about Catalan ICT sector. The report captures, analyzes and ...

The report corresponds to the annual working series held by FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya) about Catalan ICT sector. The report captures, analyzes and interpreted quantitative and structural data about Catalan ICT business activity, especially its network of small and medium enterprises.

Statistics

Views

Total Views
957
Views on SlideShare
911
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 46

http://i2tic.net 46

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya Presentation Transcript

 • 1. El sector empresarial de les TIC a Catalunya, 2009 Fets i fonts de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya Dr. Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu Dr. Josuè Sallent-Ribes Estudis d’Economia i Empresa, i Institut josue.sallent@gencat.cat Interdisciplinari d’Internet (IN3) Fundació Observatori per a la Societat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Informació de Catalunya (FOBSIC) Barcelona, 10 de novembre de 2010 2/31
 • 2. Índex
 • 3. Índex 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació 2. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya 3. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC 4. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora 5. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC 4/31
 • 4. 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació
 • 5. Disseny empíric investigació Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 261 empreses TIC amb més d’un assalariat Empreses del sector TIC amb activitat econòmica a Catalunya i amb més Univers d’un assalariat (3.479). Dimensió mostra 261 entrevistes en línia a empresaris i directius. Del +5,95% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació Error mostral (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsector TIC i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsector TIC i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del desembre de 2009 fins a març de 2010. La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment Selecció de la mostra aleatori, sobre una base de dades de contactes proporcionada per la Direcció General de la Societat de la Informació. Font: FOBSIC i UOC. 6/31
 • 6. L’empresa xarxa al sector TIC PUNTS FORTS REPTES DE MILLORA Estructura empresarial 1.- Especialització sectorial i per dimensió 1. Ampliació de la base sectorial i de dimensió 2.- Complementarietats amb activitats del sector 2. Extensió d’efectes sinèrgics a tota l’economia 3.- Joventut, base emprenedora i finançament propi 3. Nous mecanismes de creació i finançament Estratègia i organització del treball 4.- Efecte tractor de la gran empresa TIC 4. Extensió de les xarxes de clients i d’àmbit 5.- Elevada implantació del treball autoprogramable 5. Supervisió i relacions laborals per objectius 6.- Elevats nivells i ampliació de formació 6. Formació no TIC i ampliació reglada Elements de valor 7.- Dinamisme i elevat rendiment de la innovació 7. Innovació a la microempresa i extensió cooperació 8.- Origen informal i intern de la innovació 8. Esquemes d’innovació formal 9.- Usos TIC en màrqueting i comerç electrònic B2B 9. Usos TIC a tota la cadena de valor i B2C Resultats 10.- Fort creixement de l’ocupació a la crisi 10. Augments de l’eficiència 11.- Elements externs com a punts de millora 11. Canvi intern i més interacció amb l’administració 12.- Presència i dinamisme dels mercats interiors 12. Fort augment presència mercats internacionals 7/31
 • 7. 2. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya
 • 8. Fets de productivitat L’empresa TIC a Catalunya tanca el període de crisi 2008-2010 amb una important caiguda de productivitat... Evolució de la productivitat i els seus components a l'empresa TIC de Catalunya. 2008-2010 (Taxes de variació interanual i mitjanes en percentatges) Base: total empreses sector TIC (261) 20% 10% 3,2% 9,2% 8,2% 7,2% % evolució 0% -0,6% -8,1% -10,7% -4,4% -5,5% -10% -20% 2009/2008 2010/2009 Mitjana 2010/2008 Facturació Ocupació assalariada Font: FOBSIC i UOC. Productivitat (facturació/ocupació) 9/31
 • 9. Fets de productivitat ... que redueix sensiblement el diferencial d’eficiència respecte al conjunt de l’economia catalana Evolució de la productivitat de l'empresa TIC en relació amb la mitjana de Catalunya. 2008-2010 (Nivell de productivitat en relació a Catalunya, base 100) Base: total empreses sector TIC (261) 2010 124,8% Catalunya base 100 2009 144,3% 2008 172,5% 0% 50% 100% 150% 200% Fo nt: FOB SIC i UOC. 10/31
 • 10. 3. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC
 • 11. Perfil d’eficiència empresa TIC Major presència relativa d’empreses eficients als subsectors de maquinari i telecomunicacions La productivitat i el sector d'activitat de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% 80% % empreses 60% 49,1% 48,5% 48,3% 40% 36,9% 15,1% 32,2% 9,9% 9,4% 20% 8,1% 6,7% 18,9% 17,0% 0% Maquinari Programari Telecomunicacions Serveis TI Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Font: FOBSIC i UOC. Total 12/31
 • 12. Perfil d’eficiència empresa TIC Les empreses TIC més eficients tenen més experiència, un origen empresarial de grup o spin/off, i venen a Espanya La productivitat i l'estructura econòmica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses sobre el total en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% 80% 80,1% 82,1% 74,3% % empreses 60% 17,7% 40% 15,1% 15,7% 13,2% 13,3% 15,1% 8,3% 30,2% 6,9% 6,0% 4,0% 22,8% 20% 0% Experiència: any Origen Origen Vendes Vendes resta creació empresa: grup empresa: spin Catalunya Espanya empresa empresarial off universitari anterior 1993 Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Font: FOBSIC i UOC. Total 13/31
 • 13. Perfil d’eficiència empresa TIC L’estratègia a l’empresa TIC eficient: més proveïdors i producció subcontractada. Finançament i internacionalització no són reptes estratègics La productivitat i l'estratègia de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total i mitjanes de valoracions dels empresaris en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) 100% Base: total empreses TIC (261) % empreses i mitjanes valoracions 80% 60% 40% 44,0% 19,1% 11,9% 35,7% 32,9% 9,5% 20% 5,5 6,3 5,2 6,5 5,6 4,5 0% Número de proveïdors: Producció Repte estratègic: Repte estratègic: més de 10 subcontractada 2010 finançament internacionalització Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Font: FOBSIC i UOC. Total 14/31
 • 14. Perfil d’eficiència empresa TIC Baixa presència relativa de la formació i les noves formes d’organització del treball a les empreses TIC més eficients La productivitat, els recursos humans i les relacions laborals de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses, % treballadors i mitjanes valoratives en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% 92,2% % empreses, % treballadors i 87,3% 83,5% 85,6% 80% mitjanes valoracions 74,5% 71,4% 60% 56,4% 51,0% 40% 20,4% 17,3% 35,5% 35,8% 8,8% 25,6% 20% 22,2% 7,6 6,9 7,4 0% Ampliació % persones % treball % treball Gestió temps Organització: formació no dedicat a contracte jornada treball àrea funcional reglada R+D+i indefinit completa Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Font: FOBSIC i UOC. Total 15/31
 • 15. Perfil d’eficiència empresa TIC Les empreses TIC eficients són menys innovadores i usen menys les TIC que les empreses TIC menys eficients La productivitat, la innovació i els usos TIC de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses i mitjanes valoratives en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% % empreses i mitjanes valoracions 80% 82,1% 79,4% 71,7% 60% 46,0% 40% 43,7% 19,1% 15,4% 34,9% 11,6% 10,1% 29,4% 4,1% 20% 7,1 6,7 5,5 2,2 2,9 3,1 0% Innovació Cooperació Cooperació No % compres % vendes darrers dos innovació: innovació: programari B2B B2C anys competidors clients lliure Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Font: FOBSIC i UOC. Total 16/31
 • 16. 4. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora
 • 17. Perfil d’innovació empresa TIC L’empresa TIC amb intensitat innovadora fa una activitat de programari i és gran La intensitat innovadora, el sector d'activitat i la dimensió de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% 80% 83,7% 79,9% % empreses 60% 62,5% 54,8% 52,4% 48,9% 40% 32,3% 34,3% 29,9% 9,4% 20% 3,4% 2,0% 0% Sector: programari Sector: serveis TI Dimensió: d'1 a 9 Dimensió: 50 o més treballadors treballadors Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 18/31
 • 18. Perfil d’innovació empresa TIC Participació en xarxes d’àmbit, joventut del treball i vendes a Espanya trets característics de l’empresa TIC amb intensitat innovadora La intensitat innovadora i l'estructura econòmica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses sobre el total en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% 85,6% 80% 80,0% 81,4% % empreses 60% 65,5% 62,3% 60,9% 60,1% 49,7% 47,5% 40% 14,2% 34,6% 9,9% 20% 0% Xarxes àmbit TIC Edat mitjana: menys Vendes Catalunya Vendes resta 35 anys Espanya Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 19/31
 • 19. Perfil d’innovació empresa TIC L’estratègia de l’empresa TIC amb intensitat innovadora: clients al comerç i subcontractació. Millora empresarial com a repte estratègic La intensitat innovadora i la dimensió estratègica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses i vendes, i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% % empreses i vendes, i mitjanes 80% valoratives 60% 18,5% 40% 17,5% 12,2% 11,1% 11,3% 9,8% 20% 5,6 5,4 4,4 2,9 3,9 4,2 0% Distribució clients: Producció Finançament com a Millora d'activitat comerç subcontractada repte estratègic com a repte 2010 estratègic Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 20/31
 • 20. Perfil d’innovació empresa TIC Ampliació de formació, esforç en R+D+i, i flexibilitat trets organitzatius de l’empresa TIC amb intensitat innovadora La intensitat innovadora, els recursos humans i les relacions laborals de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses, % treballadors i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora) Base: total empreses TIC (261) 100% 94,6% % empreses, % treballadors i 86,5% 87,7% 84,4% 85,0% 80% mitjanes valoracions 74,3% 60% 53,5% 51,0% 45,0% 40% 18,2% 15,6% 15,8% 13,1% 13,5% 27,7% 4,8% 6,3% 25,7% 20% 0% Ampliació % persones % treball % treball % treball % treball formació no dedicat a contracte jornada remuneració remuneració reglada R+D+i temporal completa fixa variable Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 21/31
 • 21. Perfil d’innovació empresa TIC Important presència relativa de les noves formes d’organització del treball a l’empresa TIC amb intensitat innovadora La intensitat innovadora i les noves formes d'organització del treball a l'empresa TIC. 2010 (Mitjanes valoratives dels empresaris (1 a 10) en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 10 9,3 8 8,4 8,5 Mitjanes valoracions dels 8,3 7,7 7,6 7,2 empresaris 6 6,3 6,2 4 2 0 Supervisió treball per Organització temps treball Polivalència del treballadors objectius per part dels treballadors Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 22/31
 • 22. Perfil d’innovació empresa TIC Associació entre intensitat innovadora i cooperació amb innovació, usos TIC i comerç electrònic a l’empresa TIC La intensitat innovadora i els usos TIC de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 100% % empreses i mitjanes valoracions 80% 60% 50,0% 50,0% 60,7% 29,0% 32,7% 40% 19,7% 41,4% 14,4% 13,5% 34,2% 34,8% 30,8% 29,3% 27,0% 23,9% 20% 8,5 6,8 6,5 0% Cooperació Ús Web: Ús Web: Combinació % compres % vendes innovació: comandes atenció client programari B2B B2C clients en línia lliure i privat Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Font: FOBSIC i UOC. Total 23/31
 • 23. Perfil d’innovació empresa TIC L’empresa TIC amb intensitat innovadora és més eficient que l’empresa TIC sense intensitat innovadora La intensitat innovadora i la productivitat de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (Volums de productivitat: milers d'euros facturats per treballador en funció de la intensitat innovadora) Base: total empreses sector TIC (261) d'euros Milers Total 70.125,0 Intensitat innovadora superior a la mitjana 98.506,8 (17,9%) Intensitat innovadora inferior a la mitjana 61.530,5 (82,1%) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Font: FOBSIC i UOC. 24/31
 • 24. 6. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC
 • 25. Els perfils de l’empresa TIC El perfil d’eficiència de l’empresa TIC és bàsic. El perfil d’intensitat innovadora de l’empresa TIC és intensiu 26/31
 • 26. Fonts co-innovadores productivitat Fonts co-innovadores productivitat/eficiència empresarial arreu del món Coeficients estandarditzats i significatius determinants productivitat empresarial del treball 27/31
 • 27. Model creixement empresa TIC El model de creixement/eficiència de l’empresa TIC es bàsic. S’explica per la capacitat que les empreses de telecomunicacions tenen per a penetrar als mercats espanyols Els determinants de l'eficiència a l'empresa TIC de Catalunya. 2010 (Coeficients -probabilitats- significatius i explicatius de l'eficiència -productivitat superior a la mitjana sectorial-) Base: total empreses TIC (261) Cooperació innovació clients -0,252 Ampliació de formació -0,014 Subcontractació 0,023 Mercats espanyols 0,029 Experiència 0,054 Origen: grup empresarial 0,904 Origen: spin-off 1,331 Subsector: telecomunicacions 1,781 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Eficiència (productivitat superior mitjana) Font: FOBSIC i UOC. 28/31
 • 28. Model creixement empresa TIC La intensitat innovadora defineix un nou model de creixement/eficiència per a la empresa TIC basat en la combinació de fonts co-innovadores, elements estructurals i factors d’internacionalització Els determinants de la intensitat innovadora a l'empresa TIC de Catalunya. 2010 (Coeficients -probabilitats- significatius de la intensitat innovadora - innovació formal i exitosa superior a la mitjana sectorial) Base: total empreses TIC (261) Importacions TIC resta món 0,001 Subcontractació 0,032 Personal en R+D+i 0,038 Mercats espanyols 0,046 Estructura client: turisme 0,069 Experiència 0,173 Polivalència treball 0,520 Us Web: reserves/comandes en línia 1,203 0,0 0,5 1,0 1,5 Intensitat innovadora (innovació formal i exitosa Font: FOBSIC i UOC. per sobrea la mitjana) 29/31