• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

on

 • 1,042 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,042
Views on SlideShare
1,007
Embed Views
35

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 35

http://i2tic.net 35

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme Presentation Transcript

 • Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010 Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya Barcelona, 4 de novembre de 2010
 • Índex
 • Índex1. Marc analític i metodologia d’investigació 42. Elements de valor de la microempresa turística 7 2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 93. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa turística 114. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística 155. Conclusions 19
 • 1. Marc analític i metodologia d’investigació
 • Marc analític i metodologia (1/2) EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXAEstratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 2. Diferenciació/adaptació/qualitat 3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada 3. Aliances i col·laboracionsOrganització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 5. Descentralització i autonomia 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 6. Organització horitzontal en xarxaProducció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valorValors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 11. Creixement via coinnovació 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos 12. Competitivitat per gestió col·laborativa
 • Marc analític i metodologia (2/2)Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempresesturístiques (allotjament, turisme rural, serveis de menjar i agències de viatges) ambmenys de 50 assalariats. Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb Univers menys de 50 assalariats (18.360). Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. Del ±4,41% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació Error mostral (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del 9 d’abril al 6 de maig de 2010. La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades Selecció de la mostra SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil i del Servei del Registre de Turisme de Catalunya. Font: FOBSIC i UOC.
 • 2. Elements de valor de la microempresa turística
 • Perfil de l’empresariEl microempresari turístic a Catalunya: equilibri en gènere, joventut i elevadaformació i capacitació digital. Figura 1. El perfil de lempresari a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 100% 80% 72,2% % dempreses 60% 63,5% 54,0% 49,0% 40% 20% 0% Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TIC Font: FOBSIC i UOC.
 • Estructura empresarial i generació de valor (1/2)L’estructura econòmica de la microempresa turística: baixa dimensió, capacitatd’emprenedoria i estoc formatiu millorable. Figura 2. Lestructura econòmica de la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) * Base: empreses turístiques amb més dun treballador (407) 100% 80% % dempreses 60% 65,0% 40% 46,0% 44,4% 46,8% 20% 12,5% 0% Dimensió: fins a 9 Any creació: 2000 Formació grau Ampliació formació Formació TIC* treballadors o posterior superior* Fo nt: FOB SIC i UOC.
 • Estructura empresarial i generació de valor (2/2) La generació de valor a la microempresa turística: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat). Figura 3. Les noves formes dorganització del treball en Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos xarxa a la microempresa turísica de Catalunya anys a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) Base: total empreses turístiques que innoven (355) 10 10 9 9Mitjanes del grau dacord dels empresaris en una escala d1 a 10 8 8 Mitjanes del grau dacord dels empresaris 8,0 7,6 7,5 7 7 7,2 en una escala d1 a 10 6 6 5,5 5 5,4 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Proposta dobjectius Autonomia del treball Organització i retribució Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovacióFont: FOBSIC i UOC. per objectius Font: FOBSIC i UOC.
 • 3. Usos de les TIC i comerç electrònic a la microempresa turística
 • Usos TIC (1/2) Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris turístics. Menor intensitat digital dels treballadors. Figura 5A. Usos setm anals de les TIC per Figura 5B. Usos setm anals de les TIC per part part dels em presaris a la m icroem presa dels treballadors a la m icroem presa turística turística de Catalunya de Catalunya B ase: to tal empreses turístiques (500) B ase: empreses turístiques amb més dun treballado r i co nnexió a Internet (391) 100% 100% 94,6% 94,2% % de treballadors en funció dels usos TIC;% dempresaris en funció dels usos TIC; 80% 80% Opcions multiresposta Opcions multiresposta 70,0% 60% 65,0% 60% 57,6% 53,8% 40% 40% 44,1% 40,8% 33,7% 20% 20% 20,2% 0% 0% Ordinador Correu Telèf on Xarxa local Aplicacions Ordinador Correu Telèfon Xarxa local Aplicacions connect at a electrònic mòbil dús dempresa web 2.0 dús connectat a electrònic mòbil dús dempresa web 2.0 dús Internet dempresa professional professional Int ernet dempresa prof essional professionalFont : FOBSIC i UOC. Emp r esar i s T r eb all ad o r s Font: FOBSIC i UOC.
 • Usos TIC (2/2) Usos mitjans d’Internet a la microempresa turística. Figura 6. Els equipaments i usos dInternet a la microempresa turística de Catalunya B ase: to tal empreses turístiques (500) 100%% dempreses en funció dels usos dInternet 80% 60% 61,6% 40% 20% 21,6% 4,2% 12,8% 0% Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense Connexió a Internet amb Connexió a Internet amb w eb propi w eb propi w eb propi i comerçFont: FOBSIC i UOC. electrònic
 • Comerç electrònic Baixa implantació del B2B i millor comportament del B2C a la microempresa turística. Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a a la microempresa turística de Catalunya. la microempresa turística de Catalunya. 2009-2010 2009-2010 Base: empreses turístiques que responen (495) Base: empreses turístiques amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (106) 100% 100% 80% 80%sobre el total de compres % de compres amb B2B sobre el total de vendes % de vences amb B2C 60% 60% 40% 40% 34,6% 30,2% 20% 20% 13,7% 14,4% 0% 0% 2009 Previsió 2010 2009 Previsió 2010 Font: FOBSIC i UOC. B2B Font : FOBSIC i UOC. B2C
 • 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística
 • Usos TIC i canvi estructural (1/3) Les microempreses turístiques que usen més intensivament les TIC són més innovadores. Figura 8. Els usos dInternet i la innovació a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques; Opcions multiresposta 100% Mitjana del% dempreses en funció dels usos dInternet sector turisme 80% Innovació en producte/servei 61,2% 75,7% (306) 60% Innovació en procés 59,4% 57,0% 39,6% (199) 55,4% Innovació en 40% organització 34,4% 35,9% 35,4% 43,9% (173) 33,1% 32,3% 31,6% 20% 20,0% 15,0% 0% Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització S e ns e c o nne xió a Int e rne t ( 2 0 ) C o nne xió a Int e rne t s e ns e we b pro pi ( 6 5 ) C o nne xió a Int e rne t a m b we b pro pi ( 3 0 8 )Fo nt: FOB SIC i UOC. C o nne xió a Int e rne t a m b we b pro pi i c o m e rç e le c t rò nic ( 10 7 )
 • Usos TIC i canvi estructural (2/3) Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa turística. Figura 9. Els usos dInternet i els resultats (facturació) a la microempresa turística de Catalunya. 2008-2010 Base: total empreses turístiques (500) 5% Mitjana del sector turisme% devolució de la facturació en funció dels -0,3% 2,2% Facturació 2009/2008 0% (-9,1%) -4,5% Previsió evolució usos dInternet facturació 2010/2009 -5% (-0,6%) -8,1% -8,3% -10% -10,0% -12,4% -13,1% -15% Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009 Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet am b w eb propi Fo nt: FOB SIC i UOC. Connexió a Internet am b w eb propi i com erç electrònic
 • Usos TIC i canvi estructural (3/3) El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades. Figura 10. Els usos dInternet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques de serveis dallotjament i agències de viatges (279) 100%% de vendes per mercats de destí en funció dels Mitjana dels subsectors turístics 80% Comarca 56,0% Resta Catalunya 16,0% 73,3% 70,2% usos dInternet 60% Resta Espanya 10,7% Resta UE 12,5% Resta món 4,8% 51,9% 58,8% 40% 11,8% 14,9% 13,1% 11,4% 17,7% 14,2% 9,6% 7,7% 4,6% 7,7% 7,4% 20% 9,2% 7,4% 5,5% 4,6% 2,0% 0% A la comarca Resta de Resta dEspanya Resta de la UE Resta del món Catalunya Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet amb w eb propiFo nt: FOB SIC i UOC. Connexió a Internet amb w eb propi i comerç electrònic
 • 5. Conclusions
 • Conclusions PUNTS FORTS REPTES DE MILLORAEstructura empresarial i perfil d’empresari1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió2.- Teixit empresarial jove i amb base emprenedora 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit3.- Presència dones i directius joves formats 3. Ampliació de formació i competències digitalsElements de valor4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius5.- Relacions laborals estables 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals6.- Orientació al client i innovació en producte 6. Innovació en procés i organitzacióUsos TIC i comerç electrònic7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor8.- Bona evolució B2C 8. Millora del B2B9.-Proximitat provisió i valoració ajudes TIC rebudes 9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programesResultats10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats 11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC12.- Base competitiva interior i sinèrgia amb comerç 12. Molta més presència internacional