Presentation Hn

613 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation Hn

 1. 1. ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC <ul><li>*** </li></ul><ul><li>ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ ÑIEÀU TRÒ BAÛO TOÀN </li></ul><ul><li>GAÕY XHT TAÏI VIEÄN RHMQG NAÊM 2007 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Nhoùm taùc giaû nghieân cöùu: </li></ul><ul><li> Leâ Baù Nghóa </li></ul><ul><li> Löông Thò Nghóa Vaân </li></ul><ul><li> Vuõ Haûi Lieâm </li></ul><ul><li> Huyønh Vaên Döông </li></ul><ul><li>Thaày höôùng daãn </li></ul><ul><li> Gs.Ts. ÑAØO NGOÏC PHONG </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Daët vaán ñeà. </li></ul><ul><li>Toång quan taøi lieäu. </li></ul><ul><li>Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu. </li></ul><ul><li>Keát quaû döï kieán </li></ul><ul><li>Baøn luaän & keát luaän döï kieán. </li></ul><ul><li>Taøi lieäu tham khaûo </li></ul>
 3. 3. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
 4. 4. ÑAËT VAÁN ÑEÀ <ul><li>Theá giôùi: gaõy TGM: 20%-50%, gaõy XHT: 13%-17,7 %. </li></ul><ul><li>Vieät Nam: gaõy TMG: 56,88%, gaõy XHT: 43,63%. </li></ul><ul><li>Thöôøng gaõy phöùc hôïp, phöùc taïp. </li></ul><ul><li>ÑT coù nhieàu khoù khaên, khoù coù keát quaû mong muoán. </li></ul>
 5. 5. ÑAËT VAÁN ÑEÀ <ul><li>VIEÄN RHMQG: </li></ul><ul><li>AÙp duïng ÑT baûo toàn gaõy XHT: naén chænh kín + CÑH. </li></ul><ul><li>Bn taùi khaùm töø 1 ñeán 2 laàn, thaùo haøm sau 4-6 tuaàn. </li></ul><ul><li>Kq ÑT chöa ñöôïc ñaùnh giaù . </li></ul>
 6. 6. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU <ul><li>1. Moâ taû ñaëc ñieåm laâm saøng cuûa gaõy XHT taïi VRHM QG. </li></ul><ul><li>2. Ñaùnh giaù hieäu quaû ÑTBT gaõy XHT taïi </li></ul><ul><li>VRHM QG . </li></ul>
 7. 7. CAÙCH CHOÏN MAÃU <ul><li>Caùch choïn maãu ngaãu nhieân ñôn . </li></ul><ul><li>1. Khoâng gaõy XHD laøm maát söï vöõng oån, maát töông quan hai haøm theo chieàu treân-döôùi chöa ñöôïc PT KHX thaät vöõng chaéc. </li></ul><ul><li>2. Coù ít nhaát 3 raêng ñuû vöõng chaéc treân moãi cung haøm. </li></ul><ul><li>3. Khoâng coù gaõy phöùc hôïp goø maù vaø/hoaëc gaõy phöùc hôïp muõi- saøn- oå maét kieåu vuïn coù chæ ñònh PT. </li></ul><ul><li>4. Khoâng coù chaán thöông soï naõo. </li></ul><ul><li>5. Beänh nhaân ñoàng yù. </li></ul>
 8. 9. PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP SOÁ LIEÄU <ul><li>Hoûi beänh söû. </li></ul><ul><li>Thaêm khaùm laâm saøng. </li></ul><ul><li>Phoûng vaán. </li></ul><ul><li>Tieán haønh theo beänh aùn maãu </li></ul>
 9. 10. CÁC BIẾN SỐ <ul><li>Ñaët ñieåm chung cuûa nhoùm beänh nghieân cöùu </li></ul><ul><ul><li>Giới </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuổi </li></ul></ul><ul><ul><li>Thời gian gặp chấn thương </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguyên nhân chấn thương </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoaøn cảnh chấn thương </li></ul></ul><ul><ul><li>Thời gian nhập viện sau chấn thương </li></ul></ul><ul><ul><li>Loaïi gaõy XHT </li></ul></ul>
 10. 11. CÁC BIẾN SỐ <ul><li>2. Caùc bieán ñaùnh giaù tình traïng gaõy xöông vaø bieán chöùng . </li></ul><ul><li>Giảm hay mất cảm giác vùng </li></ul><ul><li>Nhiễm trùng </li></ul><ul><li>Liền xương </li></ul><ul><li>Sai khớp cắn </li></ul><ul><li>Viêm xoang </li></ul>
 11. 12. XỬ LÝ SỐ LI ỆU <ul><li>Phần mềm SPSS 13.0 </li></ul>
 12. 13. THờI GIAN NGHIÊN CứU <ul><ul><li>Từ tháng 11/2007 đến 11/2008 </li></ul></ul>
 13. 14. KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC <ul><li>Đ ồng ý của Trường ÑH RHMQG, </li></ul><ul><li>Bệnh nhân tự nguyện </li></ul><ul><li>Thông tin do đối tượng cung cấp được giữ bí mật </li></ul><ul><li>NC nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân. </li></ul>
 14. 15. DÖÏÏ KIEÁÁN KEÁÁT QUAÛÛ <ul><li>ÑAËËC ÑIEÅÅM CHUNG CUÛÛA ÑOÁÁI TÖÔÏÏNG NGHIEÂÂN CÖÙÙU </li></ul><ul><li>ÑAÙÙNH GIAÙÙ HIEÄÄU QUAÛÛ ÑIEÀÀU TRÒ </li></ul>
 15. 16. DÖÏÏ KIEÁÁN BAØØN LUAÄÄN & KEÁT LUAÄN <ul><li>Döïa treân nhöõng keát quaû thu ñöôïc </li></ul>
 16. 17. <ul><li>TAØI LIEÄU THAM KHAÛO </li></ul><ul><li>Al-Quarainy, L. F. A. Stassen, K. F. Moos, A. El-Attar. Diplopia following midfacial fractures . Br. J. Oral Maxillofac Surg 1991;29:302-307. (1) [53] </li></ul><ul><li>Anwar B. Bataineh. Etiology and incidence of maxillofacial in the north of Jorddan . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod:1998;86:31-35. (2) [13]. </li></ul><ul><li>Behces Erol, Tanrikulu. Maxillofacial fractures. Analysis of demographic distribution and treatment in 2901 patients (25 year experience). J. Cranio-maxillo Surg.2004:32:308 (4) [31] </li></ul><ul><li>C. Oji. Jaw fractures in Enugu Nigeria,1985-95 1999;37:106-109. [21] (6) </li></ul><ul><li>E. T.Adebayo, O.S Ajike, E.O. Adekeye. Analysis of the pattern of maxillofacial fractures in Kaduna, Nigeria . Br. J. Oral Maxilloafac Surg 2003:41:396-400 (9) [33] </li></ul><ul><li>Edmund A. Pribitkin, David M.Cognetti. Lag Screw Fixation in Midface Fractures . Facial Plastic Surg.2005;21(3) (10) [5] </li></ul><ul><li>Farmand M, Baumann A. The treatment of the fractured edentulous Maxilla . J. Craniomaxillofac Surg. 1992;20:341-344. (13) </li></ul><ul><li>Fonseca RJ, Walker RV: Oral and Maxillofacial Trauma, Philadephia, W.B. Saunder ,pp. 359-414, 2005. (15) </li></ul><ul><li>Fonseca RJ: Oral and Maxillofacial Surgery . Volume 3, Philadelphia, W.B. Saunders, pp. 85-124,2000. (16) </li></ul><ul><li>Frakes M.A, Evans T. Evaluation and treatment of the patient with LeFort facial fractures . J.Trauma Nurs. 2004;11(3):95-101. [52] (17) </li></ul><ul><li>Giulio Gasparini, Alessandra Brunelli . Maxillofacial Traumas . J. Craniofacial Surg. 2002;13:5 [3] (19) </li></ul><ul><li>Hamad Erahim Al Ahmed, Mohamed A. Jaber, Salem H. Abu Fanas, Mark Karas. The Pattern of Maxillofacial Fractures in Sharjah, United Arab Emirates: A review of 230 cases . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod:2004;98:166-70. [34] (20) </li></ul><ul><li>Haug RH, Prather J, Bradrick JP, Indresano AT. The morbidity associated with fifty maxillary fractures treated by closed reduction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1992 Jun;73(6):659-63. [26] (22) </li></ul><ul><li>Haug RH., James M. Adams. Comparison of the morbidity associated with maxillary fracture treated by maxillomandibular and rigid internal fixation . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1995;80:629-37. [56] (23) </li></ul><ul><li>J. S. Brown, N. Grew, B.G.Millar. Intermaxillary fixation compared to miniplate Osteosynthesis in the management of the Fractured Mandible: an audit . Br. J. Oral Maxilloafac Surg 1991:29:308-311. [54] (29) </li></ul><ul><li>J.P.Hayter, A.J.Ward, E.J. Smith. Maxillofacial trauma in severely injured patients. Br. J. Oral Maxilloafac Surg. 1991;29:370-373 [55]. (30) </li></ul><ul><li>Jocelyn M. Shand, Andrew A. C. Heggie. Maxillofaical Injuries at the Royal Chidren’s Hospital of Melbourne: A five year review. Ann Roy Australas Coll Dent Surg 2000;15:166-169. [53] (31) </li></ul><ul><li>Kruger E, Schilli W: Oral and Maxillofacial Traumatology , Chicago, Quintessence, pp. 19-43,1986. (32) </li></ul><ul><li>Laâm Ngoïc Aán : Chaán thöông haøm maët do nguyeân nhaân thoâng thöôøng . Kyû yeáu coâng trình khoa hoïc 1975-1993, Vieän Raêng Haøm Maët, Boä Y Teá, tr.127-133. (33) (34) </li></ul><ul><li>Marsha McRae, P.A and John Frodel. Midface fractures . Facial plastic Surg.2000;16:2 [7] (38) </li></ul><ul><li>Mohammad Hosein Kalantar Motamedi. An Assessment of Maxillofacial Fractures: a 5-Year Study of 237 Patients. J. Oral Maxilloafac Surg 2003;61:61-64 [19](40) </li></ul><ul><li>Nguyeãn Quang Quyeàn: BAØI GIAÛNG GIAÛI PHAÃU HOÏC , Taäp I. Nhaø xuaát baûn Y hoïc 1995. (42) </li></ul><ul><li>Rowe NL, Williams JL: Maxillofacial Injurie s. Edinberh, Churchill Livingstone pp. 293-336,1985. (47) </li></ul><ul><li>S.T.O’Sullivan, B.J. Snyder, M.H. Moore and D.J. David . Outcome measurement of the treatment of maxillary fracture: a prospective analysis of 100 consecutive cases. Br. J. of Plas. Surg. 1999;52:519-523. [10](48) </li></ul><ul><li>Sicher H : Oral anatomy , 4th edition, Mosby, Saint Louis pp.64-70, 1965. (51) </li></ul><ul><li>Sofferman RA. Danielson P.A. Retrospective analysis of Surgical treated Le Fort fracture is suspension necessary?. Arch Otolaryngol. 1983;109:446-8.(52) </li></ul><ul><li>Stewart A, J. E. Bowerman. A technique for control of the condylar head during open reduction of the fractured mandibular condyle . Br. J. Oral Maxilloafac Surg. 1991;29:312-315. [54](54) </li></ul>

×