• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bài giảng về check
 

Bài giảng về check

on

 • 465 views

 

Statistics

Views

Total Views
465
Views on SlideShare
465
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • cam on anh truoc
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • a oi .giup e viet1 bai van ngan tieng Trung,noi ve thoi quen trong cuoc song hang ngay duoc khong anh. e sap thi roi. ma de nay kho qua.neu duoc anh tra loi cho em vao mail matdamlephai@gmail anh nhe. cam on anh truoc. a dung tu ngu de hieu,de no'i nhe. e moi hoc ma
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bài giảng về check Bài giảng về check Presentation Transcript

  • 1.Khaùi nieäm: Seùc laø tôø leänh thanh toaùn do ngöôøi chuû taøi khoaûn tieàn gôûi kyù phaùt, ra leänh cho Ngaân haøng trích töø taøi khoaûn cuûa mình moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû cho ngöôøi caàm seùc, ngöôøi coù teân treân tôø seùc
  • INTERNATIONAL CHEQUE
  • 2.Caùc loaïi seùc: Seùc ñích danh (Nominal cheque) Seùc voâ danh (cheque to bearer) Seùc theo leänh (cheque to order)
  • 3.Noäi dung tôø seùc: Tieâu ñeà “Cheque-Seùc”, Anh-Myõ khoâng baét buoäc Soá seùc (cheque No) Ngaøy thaùng naêm kyù phaùt seùc Ñòa ñieåm phaùt haønh seùc Ngaân haøng traû tieàn, ñòa ñieåm thanh toaùn
  • Soá hieäu taøi khoaûn ñöôïc trích traû Soá tieàn xaùc ñònh ñöôïc ghi caû baèng soá vaø baèng chöõ Ngöôøi höôûng lôïi tôø seùc Chöõ kyù ngöôøi phaùt haønh seùc, keøm theo teân hoï
  • 4.Thôøi gian xuaát trình tôø seùc:Theo coâng öôùc Geneøve 1931 thì quy ñònh thôøi haïn hieäu löïc cuûa seùc nhö sau: 8 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät nöôùc 20 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät chaâu 70 ngaøy ngaøy neáu seùc löu haønh ôû caùc nöôùc khoâng cuøng moät chaâu. Theo Ñieàu 43 chöông naêm cuûa Luaät seùc quoác teá do UÛy ban thöông maïi quoác teá cuaû lieân
  • Nghò ñònh 159/2003 veà cung öùng vaø söû duïng seùc (ngaøy 10/12/2003) • Ñieàu 28 coù qui ñònh thôøi haïn xuaát trình cuûa tôø seùc laø 30 ngaøy keå töø ngaøy kyù phaùt. • Tröôøng hôïp baát khaû khaùng thì coù theå keùo daøi nhöng khoâng quaù 6 thaùng.
  • 5.Caùc loaïi seùc ñaëc bieät: Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm söû duïng seùc, ngöôøi ta chia seùc ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau:  Seùc gaïch cheùo (crossed cheque – cheøque barreù)  Seùc gaïch cheùo thöôøng (cheque crossed generally)  Seùc gaïch cheùo ñaëc bieät (cheque crossed specially)  Seùc xaùc nhaän (Certified
  • VISA TRAVELLER CHEQUE
  • CITICORP TRAVELLER CHEQUE
  • MASTER TRAVELLER CHEQUE
  • AMERICAN EXPRESS TRAVELLER CHEQUE
  • AMERICAN EXPRESS TRAVELLER CHEQUE
  • VISA TRAVELLER CHEQUE