Bao cao hoi thao thay duan[1][1].huong sua

436 views
387 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bao cao hoi thao thay duan[1][1].huong sua

  1. 1. XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG LÖU DUAÅN, Gs.TsKH Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn - STU Hoäi Khoa Hoïc Vaø Coâng Ngheä Thöïc Phaåm Vieät NamSaturday, August 18, 2012 VAFoST 1
  2. 2. NOÄI DUNG1. Ñònh nghóa vaø phaân loaïi thöïc phaåm chöùc naêng.2. Luaät leä veà thöïc phaåm chöùc naêng.3. Xu theá phaùt trieån thöïc phaåm chöùc naêng treân theá giôùi.4. Xu theá phaùt trieån thöïc phaåm chöùc naêng trong nöôùc vaø ôû TP. Hoà Chí Minh.Saturday, August 18, 2012 2
  3. 3. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG Thöïc phaåm chöùc naêng Thöïc phaåm söùc khoeû Thöc phaåm thuoác Thöïc phaåm söû duïng cho söùc khoeû ñaëc bieät (FOSHU)Saturday, August 18, 2012 3
  4. 4. THÖÏC PHAÅM CHÖÙC  NAÊNG Laø thöïc phaåm mang laïi lôïi ích veà söùc khoeû ngoaøi söï dinh döôõng cô baûn (Hoäi thoâng tin thöïc phaåm theá giôùi – Canada)  Laø thöïc phaåm söû duïng cho muïc ñích söùc khoûe ñaëc bieät (Boä Y teá vaø phuùc lôïi xaõ hoäi Nhaät Baûn)  Laø thöïc phaåm hoã trôï hoaït ñoäng caùc boä phaän trong cô theå , coù taùc duïng dinh döôõng taïo cho cô theå traïng thaùi thoaûi maùi vaø Nhö vaäy, trong thaønh phaàn cuûa beänh (Phaùp leänh veà giaûm bôùt nguy cô gaây TPCN phaûi bao goàmtoaøn thöïc phaåm – döôõng nhö : Glucid, Nam) an caùc thaønh phaàn dinh Boä Y teá Vieät Lipid, Protid, Vitamin, muoái khoaùng vaø caùc hoaït chaát sinh hoïc nhö : Vitamin E, β -Caroten…Saturday, August 18, 2012 4
  5. 5. THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG söï giao thoa giöõa Thöïc phaåm vaø Döôïc phaåm Thöïc phaåm Thöïc phaåm Döôïc phaåm chöùc naêng Dinh döôõng Söùc khoeû Naêng löôïng Trao ñoåi chaát Beänh Söùc löïc Caùc Cô quan vaø caùc Giaùc quanSaturday, August 18, 2012 5
  6. 6. PHAÂN LOAÏIhöïc phaåm coù nguoàn goác thieân nhieân TP thieân Hoaït chaát Hoaït tính nhieân sinh hoïc cô baûn Haønh, toûi Allicin Giaûm cholesterol, öùc cheá khoái u Göøng, ngheä Zingerol, Curcumin Giaûm vieâm khôùp, mau laøønh veát thöông Caø chua Lycopen Ngaên ngöøa u tieàn lieät tuyeán Gaác Lycopen, β- Choáng oxy hoùa, Caroten… haïn cheá söï laõo hoaù Naám linh chi 18, 2012 Saturday, August Ergosterol Choáng vieâm dò 6
  7. 7. 2. TPCN chöùa caùc hôïp chaát boå sung coùhoaït chaát sinh hoïc • Các viatmin C,B, β-Caroten, viatmin D, E, acid folic • Chất khoáng: Canxi, Sắt, Iot • DHA, Omega – 3 • Probiotic (chế phẩm vi khuẩn Lactid), Prebiotic (F.O.S). • Oligosaccharide: Yoghurina - duy trì hỗ trợ tiêu hóa tăng hoạt động có lợi cho hệ vi sinh vật trong ruột. • Fibre: Fibre-Mini: Loại thức uống có chức Polydextrose, hỗ trợ tiêu hóa đối với người có chế độ ăn kiêng.. • Polyphenol + Glycoside: Natuvole - Chocolate có chứa các thành phần cung cấp năng lượng rất thấp.Saturday, August 18, 2012 7
  8. 8. 3. TPCN là thực phẩm chế biến, tạo ra giá trị gia tăng và tăng cường sức khỏe• Đồ uống: nước lô hội, nước sâm,..• Thực phẩm CB: nghệ - mật ong, gà ác tiềm thuốc bắc• Bánh nướng• Bột.• Sản phẩm sữa.Saturday, August 18, 2012 8
  9. 9. 4. TPCN có mức độ tin cậy của các bằng chứng khoa học (BCKH) từ nhiều đến ít, gồm có: • TPCN có BCKH đáng tin cậy nhất: kẹo cao su không đường, chất xơ hòa tan. • TPCN có BCKH đáng tin cậy: chất béo chứa axit béo Omega – 3. • TPCN có BCKH chưa đủ tin cậy: trà xanh chứa Catechin, cà chua chứa Licopen. • TPCN còn nhiều tranh cãi: rau xanh,… Saturday, August 18, 2012 9
  10. 10. 5. TPCN có tác dụng đề phòng và hạn chế một số bệnh thông thường sau đây:• Chống oxy hóa, chống lão hóa , : gừng, trà, cà chua, cà rốt, gấc, hành, tỏi, đậu, atiso, chuối, đu đủ, rau sống, hạt, rau cải.• Chống u xơ tiền liệt tuyến : cà chua, dưa hấu, súp lơ, sò,…• Chống ung thư vú : đậu phụ, cải xoăn, thịt bò, đu đủ.• Bệnh cao huyết áp nên ăn: gạo, khoai, đậu, dầu thực vật, cá, tỏi, đậu nành, rau, nước trà xanh, nước dược thảo và• không nên ăn: thịt mỡ, phủ tạng, thức ăn mặn, cà phê, rượu, thuốc lá.• Bệnh ung thư : cài bắp, tỏi, nghệ, bí đỏ, trà xanh, đu đủ.• Bệnh tiểu đường : khổ qua, bí đỏ, nấm tai mèo, cải xoăn. Saturday, August 18, 2012 10
  11. 11. BAN HAØNH LUAÄT LEÄÑOÁI VÔÙI THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNGThông tư 08/2004 – TT.BYT ban hành ngày23/08/2004PHAÛI GHI : Thöïc phaåm naøy khoâng phaûi laø thuoác,khoâng coù taùc duïng thay theá thuoác chöõa beänhKHOÂNG ÑÖÔÏC GHI : Chæ ñònh ñieàu trò baát kyøbeänh cuï theå hoaëc coù taùc duïng thay theá thuoác chöõabeänh.Phải có một trong các tài liệu : • Báo cáo thực nghiệm lâm sàng • Tài liệu chứng minh về tác dụng của thực phẩm • Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnSaturday, August 18, 2012 11 • Nước cho phép lưu hành có nội dung xác nhận công dụng
  12. 12. CAÙC XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG TREÂN THEÁ GIÔÙI THEO IFT- 2004 • Bổ sung lượng nhỏ vào thực phẩm đã mang lại Bổ sung lượng nhỏ vào thực phẩm đã mang lại kết quả lớn • Sự đánh giá nghiêm túc để xác nhận tác dụng tích cực của TPCN • Đa dạng hóa sản phẩm thành các dạng để sử dụng thông thường • Tăng cường sử dụng các phụ liệu thiên nhiên • Tạo món ăn thiên nhiên phù hợp với văn hóa dân tộc. • Hình thành các nhà hàng ăn nhanh (TPCN ) • Hợp tác quốc tế mạnh mẽ.Saturday, August 18, 2012 12
  13. 13. PHAÅM CHÖÙC NAÊNG TRONG NÖÔÙC VAØ ÔÛ1. TP.HCM Phát hiện và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo ra các TPCN có giá trị cao Biện pháp : Nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm trên bằng cách kết hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và nhà khoa học. DOANH NGHIEÄP DOANH NGHIEÄP Phaùt trieån saûn phaåm TPCN TPCN QUAÛN LÍ KHOA HOÏC QUAÛN LÍ KHOA HOÏC NHAØ KÓ NHAØ KÓ Saturday, August 18, 2012 NÖÔÙC THUAÄT NÖÔÙC13 THUAÄT
  14. 14. 2. Tăng cường phát triển các loại thực phẩm bổ sung phục vụ cho các đối tượng khác nhau như: • Thức ăn cho trẻ em, cho người già. • Thức ăn cho người bệnh mãn tính: tiểu đường, tim mạch, bao tử, xương, khớp, gan… Biện pháp: • Ứng dụng công nghệ cao trong nghiên cứu (chiết tách hoàn thiện các chất hoạt động sinh học), ứng dụng sản xuất (qui trình, thiết bị tiên tiến) và tổ chức mạng lưới tiêu thụ, cung cấp sản phẩm hiệu quả. • Hợp tác với các nhà sản xuất, phân phối uy tín trong nước và trên thế giới để có kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm và thị trường hội nhập.Saturday, August 18, 2012 14
  15. 15. MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP PHAÙT TRIEÅN THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG ÔÛ1. Các doanh nghiệp TPHCM triển các loại TPCN có đầu tư và phát hiệu quả cao về kinh tế và xã hội trong thời kỳ hội nhập2. Các nhà khoa học nghiên cứu một số sản phẩm TPCN và chế phẩm có giá trị kinh tế cao3. Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: đặt hàng và cấp kinh phí cho đề tài của thành phố.4. Các Hiệp hội, cơ quan, viện, trường về thực phẩm tăng cường quảng bá và đào tạo về Thực phẩm chức năngSaturday, August 18, 2012 15
  16. 16. KEÁT LUAÄN 1.Giaù trò cuûa Thöïc phaåm chöùc naêng. GIAÙ TRÒ CUÛA THÖÏC GIAÙ TRÒ CUÛA PHAÅM TPCN DD DD- SK CQ SK CQ VH KT KT VHSaturday, August 18, 2012 16
  17. 17. KEÁT LUAÄN 2. Söû duïng thöïc phaåm chöùc naêng. Khoâng tham lam. Ñöøng caû tin. Chôù ngoä nhaän. Haõy laø Baùc só veà Thöïc phaåm chöùc naêng cho chính mình ! Chuùc Quí vò thaønh coâng.Saturday, August 18, 2012 17

×