Tieu Luan

555 views
480 views

Published on

try

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tieu Luan

 1. 1. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Deà baøi Phaân tích vai troø cuûa taùc chieán ñieän töû ttrong taùc chieán phoøng khoâng hieän ñaïi . Qua chuyeân ngaønh mình hoïc anh (chò )ñeà xuaát yù kieán veà khaû naêng öùng duïng , phaùt trieån cuûa taùc chieán ñieän töû ôû nöôùc ta , ñeå ñaùnh thaéng caùc cuoäc chieán khoâng ñöôøng khoâng hieän ñaïi. 1
 2. 2. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Lôøi noùi ñaàu N höõng naêm ñaàu theá kæ 20, cuoäc caùch maïng khoa hoïc kó thuaät buøng noå treân toaøn caàu ñaõ ñem laïi cho neàn vaên minh theá giôùi moät söï thay ñoåi khaù lôùn caû veà löôïng vaø chaát, taïo ra nhöõng bieán ñoäng lôùn treân moïi lónh vöïc ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa con ngöôøi. Lónh vöïc quaân söï cuõng khoâng naèm ngoaøi voøng taùc ñoäng aáy. Söï phaùt trieån coâng ngheä cao daãn ñeán söï ñoåi thay vaø phaùt trieån cuûa caùc loaïi trang thieát bò vuõ khí trong quaân ñoäi, töø vuõ khí laïnh, vuõ khí noùng leân ñeán vuõ khí haït nhaân, nhöõng tieán boä khoa hoïc kó thuaät coøn coù taùc ñoäng laøm thay ñoåi tính chaát cuõng nhö cô caáu cuûa löïc löôïng vuõ trang, laøm xuaát hieän theâm nhieàu ñôn vò, binh chuûng, quaân chuûng môùi nhaèm ñaùp öùng vôùi nhöõng ñoøi hoûi môùi cuûa caùc loaïi vuõ khí trang bò. Khoâng chæ vaäy, khoa hoïc - kó thuaät - coâng ngheä cao coøn taùc ñoäng nhieàu ñeán ngheä thuaät taùc chieán, ngheä thuaät quaân söï. Nhöõng taùc ñoäng cuûa khoa hoïc kó thuaät coâng ngheä ñöôïc theå hieän trong nhieàu maët thuoäc lónh vöïc quaân söï khaùc nöõa, 2
 3. 3. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 nhöng coù leõ, roõ raøng nhaát, maïnh meõ nhaát vaãn laø aùp duïng cho caùc phöông tieän taán coâng ñöôøng khoâng vaø töø taùc ñoäng ñeán lónh vöïc phoøng khoâng. Coù theå nhaän thaáy, söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kó thuaät giöõ moät vai troø lôùn trong lónh vöïc phoøng khoâng baûo veä toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa cuûa quaân, daân ta khoâng nhöõng chæ trong trong suoát chaëng ñöôøng chieán ñaáu ñeå giaønh laïi non soâng thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø baûo veä toaøn veïn laõnh thoå, maø coøn ngay caû baây giôø khi chuùng ta ñang soáng trong hoaø bình vieäc baûo veä baàu trôøi toå quoác vaãn heát söùc caàn thieát. 3
 4. 4. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 T rong quaù trình phaùt trieån cuûa lòch söû, con ngöôøi ñaõ traûi qua nhieàu cuoäc chieán tranh, chieán tranh ñeå baûo veä söï sinh toàn, ñeå baûo veä giang sôn, laõnh thoå cuûa toå quoác, baûo veä daân toäc. Con ngöôøi ñaõ söû duïng nhieàu loaïi vuõ khí khaùc nhau, ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoaïn phaùt trieån, ñoù laø vuõ khí laïnh, vuõ khí noùng vaø vuõ khí nhieät haïch. Ñoù chính laø nhôø söï phaùt trieån KH - KT - CN cuûa loaøi ngöôøi. Nhôø coù söï tieán boä veà KH-KT-CN, caùc loaïi vuõ khí, trang bò kyõ thuaät ñieän töû cho chieán tranh cuõng khoâng ngöøng thay ñoåi caûi tieán. Töø thôøi xa xöa, trong lòch söû chieán tranh treân 5000 naêm, töø khi con ngöôøi xuaát hieän treân haønh tinh, vuõ khí söû duïng chæ laø vuõ khí laïnh heát söùc thoâ sô: cung teân, giaùo, maùc... Vaøo theá kyû X, ngöôøi Trung Quoác phaùt hieän ra loaïi thuoác noå. Sau ñoù nhöõng laùi buoân ngöôøi Araäp mang noù ñeán phöông Taây, nôi coù khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån sôùm ñaõ phaùt huy ñöôïc söùc maïnh vaø uy löïc cuûa thuoác noå vaø keå töø ñoù vuõ khí noùng xuaát hieän trong caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc thay cho vuõ khí laïnh thoâ sô. Vuõ khí noùng ra ñôøi thay theá cho vuõ khí laïnh, ñaùnh daáu moät thôøi kyø môùi trong quaân söï-thôøi kyø cuûa suùng ñaïn. Sau ñoù khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån ngöôøi ta tìm ra nhieàu loaïi thuoác noå coù coâng suaát lôùn hôn raát nhieàu (coát mìn, TNT, boät, plastic....). 4
 5. 5. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Khi cuoäc caùch maïng khoa hoïc - Kyõ thuaät - Coâng ngheä phaùt trieån caøng phaùt trieån thì lòch söû phaùt trieån vuõ khí, trang bò kyõ thuaät ñieän töû cho quaân söï cuõng ñöôïc thay ñoåi theo söï hieän ñaïi cuûa Khoa hoïc-Kyõ thuaät-Coâng ngheä. Treân theá giôùi ñaõ xuaát hieän nhieàu chuûng loaïi vuõ khí, khí taøi khaùc nhau nhö: Maùy bay, teân löûa, phaùo caùc loaïi, xe taêng, taàu ngaàm, taàu chieán, bom ñaïn... Caùc heä thoáng trinh saùt ñieän töû, phaùt hieän muïc tieâu (raña phoøng khoâng... ), caùc loaïi vuõ khí chieán löôïc (bom nhieät haïch, ñaàu ñaïn haït nhaân, vuõ khí hoaù hoïc,caùc truøm tia laze, plasma...). Giai ñoaïn cuûa vuõ khí haït nhaân ñöôïc ñaùnh daáu bôûi söï kieän ngöôøi Mó cheá taïo thaønh coâng bom nguyeân töû vaø neùm xuoáng hai thaønh phoá HIROSIMA vaø NAOASAKI cuûa Nhaät baûn vaøo ngaøy 6/8 vaø ngaøy 9/8 naêm 1945. Ñaây laø söï aùp duïng nhöõng thaønh töïu Khoa hoïc-Kyõ thuaät môùi nhaát cuûa loaøi ngöôøi veà lónh vöïc haïit nhaân vaøo coâng nghieäp saûn xuaát vuõ khí chieán tranh. Vaø sau Myõ thì Lieân xoâ, Trung quoác vaø gaàn ñaây nhaát laø aán ñoä vaø Pakistan cuõng ñaõ ñöa ra thöû nghieäm vuõ khí haït nhaân. Hieän nay vuõ khí meàm (vuõ khí phi truyeàn thoáng) ñöôïc phaùt trieån maïnh meõ. Cuõng nhôø coù öùng duïng cuûa khoa hoïc kó thuaät môùi vaøo trong caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng maø taàm xa cuûa chuùng ñaõ ñöôïc taêng leân ñaùng keå. Trong lónh vöïc vuõ khí phoøng khoâng thoâng thöôøng taàm xa cuûa caùc loaïi vuõ khí taêng maïnh: Ta coù theå laáy ví duï: - Ngaøy nay ñaõ coù phaùo vôùi khaû naêng baén xa : phaùo xuyeân luïc ñòa. - Vuõ khí gaây ñòa chaán. 5
 6. 6. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 - Caùc maùy bay chieán thuaät taàm xa taêng khoaûng 5 laàn 200Km tôùi haøng nghìn Km. Caùc loaïi: Míc 21, Tieâm kích taøng hình F117A cuûa Myõ, Maùy bay cöôøng kích A4, A10. - Maùy bay neùm bom chieán löôïc vôùi taàm bay xa 10.000Km ( B52) - Taàm xa cuûa caùc loaïi teân löûa cuõng taêng nhieàu nhôø caûi tieán nhieân lieäu vaø soá taàng ñaåy: Teân löûa chieán thuaät: 2- 10 Km Teân löûa chieán dòch chieán thuaät: 200-1000Km. Teân löûa vöôït ñaïi chaâu xuyeân luïc ñòa: cöï ly bay10.000 Km. Teân löûa Tomahaurk 2: cöï ly max: 550km, vôùi ñoä sai leäch tính theo meùt. Taàm baén (Km) T.T Teân vuõ khí Naêm 1945 Hieän nay 1 Phaùo daõ chieán 5-10 20-40 2 Phaùo phaûn löïc 5-10 30-40 Phaùo teân löûa choáng 3 0,8-1,1 6 taêng Baùn kính hoaït ñoäng 4 cuûa maùy bay chieán 150-200 1000 thuaät 5 Teân löûa ñaát ñoái ñaát 150-200 80-750 6 Teân löûa haønh trình 150-200 550-2500 7 Baùn kính hoaït ñoäng 150-200 12000 6
 7. 7. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 cuûa maùy bay chieán löôïc Chính vì söï bieán ñoåi lôùn naøy maø ngöôøi ta phaûi aùp duïng raát nhieàu caùc bieän phaùp kó thuaät ñeå taêng cöôøng ñoä chính xaùc vaø khaû naêng ñieàu khieån ñoä chính xaùc cuûa caùc phöông tieän tieán coâng cuõng nhö ñaùnh traû ñöôøng khoâng. coù tính cô ñoäng chieán ñaáu cao, hoaït ñoäng theo xu höôùng töï haønh, uy löïc cuûa caùc loaïi vuõ khí ngaøy caøng taêng. Khaû naêng xöû lí thoâng tin cuûa caùc loaïi vuõ khí ngaøy caøng lôùn. Vuõ khí ñaùnh cöïc kyø chính xaùc: nhôø ñöôøng bay ñaõ ñöôïc laäp trình, ñöôïc ñieàu khieån tinh vi chính xaùc, hoaëc tìm muïc tieâu do chính naêng löôïng muïc tieâu phaùt ra: teân löûa hoàng ngoaïi, ( Srai ñaùnh vaøo raña theo naêng löôïng cuûa raña phaùt ra ), teân löûa truyeàn hình (teân löûa ñaùnh vaøo muïc tieâu theo aûnh chuïp saün), teân löûa tìm ñieåm ñaùnh töùc laø khi bay tôùi khu vöïc coù nhieàu muïc tieâu noù coøn coù khaû naêng choïn ñieåm ñaùnh ñeå coù hieäu quaû cao nhaát. Hieän nay moät soá nöôùc ñaõ nghieân cöùu cheá taïo maùy bay chieán löôïc taøng hình coù thieát bò gaây nhieãu hieän ñaïi. coù theå ñoät kích qua löôùi löûa PK cuûa ñoái phöông vôùi toác ñoä lôùn ôû ñoä cao töø 15 tôùi 18 Km vôùi baùn kính taùc chieán 1900 Km ñöôïc trang bò nhieàu teân löûa vaø bom (4 ñeán 6 taán bom, 4 ñeán 6 teân löûa) Coù theå taán coâng ñoái phöông töø cöï ly 200 ñeán 400 Km. Teân löûa R77 cuûa Nga coù taàm baén 90 Km (nhoû nhaát 1Km) söû duïng cô cheá töï tìm muïc tieâu baèng RaÑa chuû ñoäng ôû giai 7
 8. 8. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 ñoaïn cuoái, coù theå taùc chieán trong moïi thôøi tieát ñoä chính xaùc cao. Veà uy löïc saùt thöông ñöôïc taêng ñaùng keå nhôø vieäc aùp duïng nhöõng thaønh töïu môùi trong lónh vöïc thuoác phoùng thuoác noå. Uy löïc phaùt baén coøn ñöôïc taêng ñaùng keå nhôø taêng toác ñoä cuûa ñaàu noøng cuûa ñaïn. Nhöõng vieân ñaïn coù toác ñoä cao coù khaû naêng xuyeân theùp coøn lôùn hôn caû nhöõng ñaàu ñaïn chöùa thuoác noå noõm. Hieän nay caùc nöôùc ñang nghieân cöùu caùc loaïi phaùo ñieän töû. Phaùo ñieän töû söû duïng löïc ñieän töø ñeå taêng toác ñoä cho ñaàu ñaïn thay cho duøng thuoác phoùng trong caùc loaïi phaùo thoâng thöôøng. Trong lónh vöïc vuõ khí chieán löôïc: xuaát hieän vuõ khí nhieät haïch, vuõ khí haït nhaân ( bom nguyeân töû, bom kinh khí caàu, teân löûa coù mang ñaàu ñaïn haït nhaân..) coù söùc coâng phaù cöïc kyø lôùn vaø coøn coù khaû naêng gaây haäu quaû raát laâu. Ví duï: hai quaû bom nguyeân töû Myõ ñaõ neùm xuoáng hai thaønh phoá cuûa Nhaät (HIROSIMA vaø NAOASAKI) vaøo cuoái chieán tranh Theá Giôùi thöù II ñaõ laøm cheát taïi choã haøng traêm nghìn ngöôøi vaø ñeå laïi nhieàu haäu quaû veà dò taät cho caùc theá heä sau, vaø ngay ñeán caû baây giôø khi ñaõ traûi qua nöûa theá kyû noù vaãn coøn gaây aûnh höôûng khaù nghieâm troïng cho nhöõng ngöôøi daân ôû hai thaønh phoá naøy. Khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä cao ñaõ cheá taïo ra caùc phöông tieän mang vuõ khí haït nhaân ñöôïc taøng hình, tuy chæ coù theå taøng hình vôùi tia ñieän töø, tia hoàng ngoaïi, nhöng taïo cho caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng traùnh ñöôïc söï phaùt hieän vaø tieâu dieät cuûa ñoái phöông, maët khaùc coøn laøm cho chuùng trôû neân linh hoaït hôn trong taùc chieán treân khoâng. 8
 9. 9. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Naêm 1947, Myõ laàn ñaàu tieân phaùt minh ra loaïi maùy bay bay nhanh hôn tieáng ñoäng. Nhôø coù caùc phaùt minh môùi cuûa khoa hoïc kó thuaät, moät loaït caùc coâng ngheä hieän ñaïi ñöôïc aùp duïng saûn xuaát vuõ khí, vaø Myõ laïi tieáp tuïc saûn xuaát ra loaïi maùy bay taøng hình ñaàu tieân vaøo naêm 1980, ñoù laø maùy bay mang nhaõn hieäu F117A, do haõng Lockheed saûn xuaát, chuû yeáu duøng ñeå tieán coâng muïc tieâu döôùi maët ñaát. Hieän nay, Myõ ñang söû duïng loaïi teân löûa Toâ-ma-hoác trong chieán tranh taïi I-raéc, taïi Nam Tö ñoä chính xaùc cuûa noù ñöôïc theå hieän baêbgf söï kieän naêm quaû bom Tomahaurk Myõ ñaõ baén vaøo Ñaïi söù quaùn Trung Quoác thì khoâng coù quaû naøo naèm ngoaøi khu nhaø cuûa Ñaïi söù quaùn. Ngoaøi caùc loaïi hình vuõ khi ra thì caùc öùng duïng cuûa tia laser cuõng ñöôïc söû duïng raát ña daïng vaø roäng raõi. öùng duïng cuûa tia laser vôùi naêng löôïng lôùn, luoàng tia nhoû, maûnh, coù khaû naêng phaù huyû muïc tieâu vôùi ñoä chính xaùc cöïc lôùn, cheá taïo caùc vuõ khí naêng löôïng ñònh höôùng nhö bom toaï ñoä maø Vieät nam ta ñöôïc chöùng kieán trong chieán tranh choáng ñeá quoác Mó chuùng ñaõ söû duïng laàn ñaàu tieân khi ñaùnh phaù caàu Haøm Roàng. Ngoaøi ra coøn coù coâng ngheä plasmar, plasmar coù theå voâ hieäu hoaù teân löûa, maùy bay... khi bay ñeán khu vöïc ñöôïc söû duïng kyõ thuaät Plasmar hoaù hoaëc cuõng coù theå tieâu dieät moät loaït caùc muïc tieâu baèng caùch plasmar hoaù moâi tröôøng chöùa caùc muïc tieâu, ñaõ ñöôïc khoâng quaân Nga phaùt minh vaø söû duïng, vaø kó thuaät söû duïng caùc chuøm ion, chuøm haït, chuøm soùng ñieän töø... 9
 10. 10. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Hieän nay ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ñöôïc nhöõng con roâboát vôùi coâng ngheä nanoâ, hay reäp ñieän töû phuïc vuï cho coâng vieäc thaùm thính, nghe nhìn troäm ñoái phöông, hoaëc chuùng coù theå ñöôïc duøng thay cho con ngöôøi vaøo nhöõng lónh vöïc maø con ngöôøi khoâng theå laøm ñöôïc do söï ñoäc haïi hoaëc tính chaát nguy hieåm cuûa coâng vieäc. Söï xuaát hieän cuûa veä tinh ñaõ ñöa taàm quan saùt khoâng coù giôùi haïn. Töø treân vuõ truï coù theå quan saùt moïi ñieåm treân traùi ñaát (ví duï:veä tinh Electro, Resouce F1 & F2, Cuban. . . ). Heä thoáng veä tinh ñònh vò toaøn caàu GPS (global positioning system) cuûa Mó thieát laäp naêm 1970 goàm 24 veä tinh bay theo 6 quyõ ñaïo nghieâng 0 moät goùc 55 , moãi quyõ ñaïo 4 veä tinh khaùc nhau phuû soùng kín traùi ñaát, ñöôïc trang bò ñoàng hoà nguyeân töû, maùy tính ñieän töû, maùy thu vaø maùy phaùt. Vôùi heä thoáng naøy ngöôøi ta coù theå xaùc ñònh chính xaùc vò trí cuûa moät vaät theå treân maët ñaát vôùi sai soá khoaûng 15 m. Caùc veä tinh cuûa GPS cung caáp chi tieát thôøi gian vaø ñòa ñieåm cuûa muïc tieâu 1000 laàn moãi giaây. Moïi hoaït ñoäng quaân söï ñeàu ñöôïc ñieàu khieån baèng maùy tính vaø caùc heä thoáng ñieän töû. Cheá aùp ñieän töû laø caùc bieän phaùp kó thuaät nhaèm phaù hoaïi hoaëc laøm giaûm hieäu suaát chieán ñaáu cuûa caùc phöông tieän voâ tuyeán ñieän töû cuûa ñoái phöông, ñeå traùnh söï phaùt hieän vaø tieâu dieät cuûa ñoái phöông. Bieän phaùp chuû yeáu ñeå cheá aùp ñieän töû laø duøng caùc loaïi nhieãu nhö nhieãu tích cöïc (bao goàm nhieãu taïp vaø nhieãu xung), nhieãu tieâu cöïc... 10
 11. 11. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Moät öùng duïng lôùn cuûa khoa hoïc kó thuaät coâng ngheä hieän ñaïi trong taùc chieán treân khoâng laø kó thuaät soá vaø soá hoaù, ñaëc bieät laø trong chieán tranh thoâng tin. Xuaát hieän khaùi nieäm chieán tranh thoâng tin (information warfare hay coøn vieát taét laø infowar )& chieán tröôøng soá hoaù ( digitalize battlefield). Ñoù laø kó thuaät maõ hoaù thoâng tin, chæ xöû lyù baèng hai con soá 0 vaø 1, ñaûm baûo thoâng tin tuyeät ñoái an toaøn vaø bí maät. Khoâng chæ vaäy, kó thuaät soá hoaù coøn taïo cho caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng moät khaû naêng choáng nhieãu cao, vaø vì theá, coù theå nhaän tín hieäu ñieàu khieån töø sôû chæ huy hoaøn toaøn chính xaùc, vaø tieâu dieät muïc tieâu vôùi xaùc suaát toái öu. Hieän nay caùc baûn ñoà quaân söï ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo kó thuaät soá vaø kó thuaät khoâng gian 3 chieàu. Xu höôùng hieän nay laø treân chieán tröôøng khoâng coù ngöôøi lính chieán taát caû ñeàu ñöôïc chæ huy taïi trung taâm chæ huy ôû raát xa chieán tröôøng, duøng maùy tính ñeå ñieàu khieån vuõ khí taán coâng muïc tieâu vôùi ñoä chính xaùc raát cao trong thôøi gian raát ngaén. Coâng ngheä vaät lieäu hoaù hoïc sinh hoïc phaùt trieån laøm naûy sinh moät loaïi vuõ khí môùi: vuõ khí sinh hoïc. Loaïi vuõ khí naøy khoâng gaây ra haäu quaû ngay laäp töùc nhö caùc loaïi vuõ khí khaùc cho neân khi phaùt hieän ra thì haäu quaû ñaõ voâ cuøng nghieâm troïng maø chi phí cheá taïo vuõ khí sinh hoïc reû hôn raát nhieàu chi phí cheá taïo vuõ khí haït nhaân cho neân vuõ khí sinh hoïc ñöôïc coi laø vuõ khí cuûa “ keû ngheøo ”. Taát caû caùc loaïi vuõ khí, trang bò cuûa quaân ñoäi, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc Phoøng khoâng - Khoâng quaân - lónh chuû yeáu 11
 12. 12. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 cuûa chieán tranh hieän ñaïi ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän hôn veà tính naêng kyõ thuaät, chieán thuaät nhôø vaøo söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa lónh vöïc Ñieän Töû Vieãn Thoâng, Töï ñoäng hoaù, tin hoïc, Coâng ngheä vaät lieäu, Coâng ngheä sinh hoïc, hoaù hoïc... hay goïi chung laø söï phaùt trieån cuûa KH - KT. Khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån khoâng nhöõng laøm thay ñoåi vuõ khí trang bò cho löïc löôïng vuõ trang maø coøn laøm thay ñoåi tính chaát vaø cô caáu cuûa löïc löôïng vuõ trang. Do caùc phöông tieän tieán coâng ngaøy caøng hieän ñaïi (ñaëc bieät laø caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng) ñoøi hoûi ngöôøi söû duïng phaûi coù tri thöùc. Daãn ñeán taêng cöôøng tyû troïng tri thöùc trong löïc löôïng vuõ trang. Cuõng theo söï hieän ñaïi cuûa trang bò vuõ khí kyõ thuaät xuaát hieän nhieàu loaïi binh chuûng môùi ví duï: Boä ñoäi phaûn öùng nhanh, boä ñoäi teân löûa, boä ñoä phoøng khoâng, boä ñoäi hoaù - sinh hoïc, boä ñoäi vuõ truï, boä ñoäi ñaùy bieån, boä ñoäi Roâboát, boä ñoäi taùc chieán ñieän töû.... Löïc löôïng phaûn öùng nhanh coù khaû naêng chieán ñaáu thích toát laøm chuû ñöôïc vuõ khí hieän ñaïi. Löïc löôïng ñöôïc bieân cheá goïn nheï nhöng vuõ khí trang bò coù chaát löôïng cao, khaû naêng cô ñoäng lôùn. Vì KHKT phaùt trieån daãn tôùi trang bò vaät chaát cho quaân söï cuõng phaùt trieån theo cho neân ngheä thuaät quaân söï cuõng ñöôïc thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi, naûy sinh nhöõng quan nieäm môùi: 12
 13. 13. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Ngheä thuaät quaân söï laø toång hôïp lyù luaän vaø thöïc tieãn veà chaån bò vaø tieán haønh chieán tranh, goàm chieán löôïc quaân söï ngheä thuaät chueán dòch vaø chieán thuaät. Döôùi aûnh höôûng cuûa caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng hieän ñaïi ngaøy nay haøng loaït quan ñieåm veà chieán tranh ñaõ thay ñoåi Vôùi söï phaùt trieån cuûa kyõ thuaät quaân söï hieän ñaïi quan nieäm veà chieán tröôøng coù nhöõng thay ñoåi lôùn. Khoâng gian chieán tröôøng roäng lôùn, khoâng phaân bieät roõ tieàn tuyeán, haäu phöông. Chieán tröôøng khoâng giôùi haïn ôû bieân giôí maø lan ra toaøn laõnh thoå. Chieán tröôøng khoâng nhöõng ôû maët ñaát, maët bieån, treân khoâng maø caû trong vuõ truï. Trung thaâm seõ trôû thaønh vuøng chieán quan troïng, caùc muïc tieâu treân suoát chieàu saâu chieán dòch (100 - 6000 Km) cuõng seõ ñöùng tröôùc söï uy hieáp to lôùn cuûa cuoäc taán coâng töø ñaát lieàn treân khoâng hoaëc treân bieån baèng caùc vuõ khí taàm xa coù ñoä chính xaùc cao, söùc coâng phaù maïnh. Maät ñoä phöông tieän bay (Maùy bay, tröïc thaêng, teân löûa) seõ 3 raát lôùn, chieán tranh ñieän töû vaø taùc chieán C I keát hôïp chaët cheõ vôùi vuõ khí saùt thöông "cöùng" laøm cho khoâng gian chieán tröôøng môû roäng ra nhieàu - Chieán tröôøng laäp theå. T o ù m l a ï i : Nhö ta ñaõ xeùt,taùc ñoäng cuûa khoa hoïc coâng ngheä cao trong quan söï laø cöïc kyø to lôùn maø ñaëc bieät laø trong lónh vöïc Phoøng khoâng - Khoâng quaân cuûa toaøn nhaân loaïi. Lòch söû Vieät nam laø lòch söû cuûa moät nöôùc " Voán xöng neàn vaên hieán ñaõ laâu". Moät daân toäc bao phen ñöùng leân choáng söï noâ dòch vaø thoáng trò cuûa ngoaïi bang ñaõ khaúng ñònh 13
 14. 14. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 laø moät daân toäc coù söùc soáng kieân cöôøng, maïnh meõ. Giaàu truyeàn thoáng yeu nöôùc, baát khuaát choáng xaâm laêng, caàn cuø saùng taïo thoâng minh vaø laïc quan; giaàu tình nhaân aùi, ñoaøn keát; coù yù trí töï löïc töï cöôøng khoâng ngöøng vöôn leân...nhöõng giaù trò truyeàn thoáng naøy cuûa daân toäc ta ñaõ ñöôïc hun ñuùc, keát tinh trong maáy nghìn naêm lòch söû döïng nöôùc vaø giöõa nöôùc, nhö moïi doøng soâng beà bæ, cuoàn cuoän chaûy veà bieån taïo neân moät Vieät nam hoâm nay, vôùi xu theá phaùt trieånvaø vò theá quan troïng trong khu vöïc vaø theá giôùi. Thôøi kyø xaûy ra chieán tranh choáng thöïc daân Phaùp, ñaëc bieät laø choáng Ñeá quoác Myõ, Khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä cao ñaõ taùc ñoäng maïnh meõ ñeán kyõ thuaät Quaân söï. Maëc duø ôû moïi thôøi ñaïi daân toäc ta, neáu so saùnh veà löïc löôïng, veà caùc loaïi vuõ khí trang bò vôùi caùc nöôùc xaâm löôïc, thì chuùng ta luoân thua keùm veà moïi maët, nhöng buø laïi, chieán tranh cuûa ta luoân laø nhöõng cuoäc chieán tranh chính nghóa baûo veä toaøn veïn laõnh thoå, choáng söï ñoâ hoä ñeå ñöôïc töï do, ñoàng thôøi cuõng laø moät daân toäc coù truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm, chöa bao giôø chòu khuaát phuïc tröôùc keû thuø cho duø keå thuø coù maïnh ñeán ñaâu. Truyeàn thoáng ñaùnh giaëc giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta ñöôïc keát tinh qua haøng ngaøn naêm lòch söû luoân phaûi choáng laïi nhöõng keû thuø coù öu theá veà trang bò vuõ khí vaø phöông tieän chieán tranh neân ñaõ hình thaønh neân caùch ñaùnh heát söùc ñoäc ñaùo laáy ít thaéng nhieàu, laáy nhoû thaéng lôùn, buoäc ñòch phaûi ñaùnh theo caùch ñaùnh cuûa ta. 14
 15. 15. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Ñeá quoác Myõ laø moät baèng chöùng cuï theå - Ñoù laø moät cöôøng quoác veà Kinh teá laãn quaân söï maø caû theá giôùi kính neå. Ñeá quoác Myõ xaâm löôïc ñaát nöôùc ta, cuøng vôùi nhieàu loaïi vuõ khí, trang bò hieän ñaïi, ñaëc bieät laø caùc loaïi vuõ khí taán coâng ñöôøng khoâng, nhö maùy bay B52, Maùy bay trinh saùt, caùc loaïi Ra ña, caùc loaïi bom, caùc loaïi teân löûa, Phaùo cao xaï...töông ñoái hieän ñaïi. Vuõ khí tieán coâng ñöôøng khoâng tuy coù nhieàu öu vieät song cuõng coøn toàn taïi nhöõng maët yeáu khoâng theå khaéc phuïc heát ñöôïc, khoâng coù giaûi phaùp kyõ thuaät naøo maø laïi khoâng coù bieän caùc phaùp ñeå ñoái phoù khaéc phuïc choáng laïi. “Voû quyùt daày ñaõ coù moùng tay nhoïn” ñoù laø quy luaät khaùch quan. Thöïc teá ñaõ cho thaáy trong ñieàu kieän chöa coù neàn coâng ngheä tieân tieán nhieàu ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn coøn keùm phaùt trieån, ñeå choáng laïi coù theå thöïc hieän nhieàu bieän phaùp ñoái phoù, töø quyeát taâm chieán ñaáu, phöông thöùc söû duïng löïc löôïng, söû duïng phöông tieän vaø caùch ñaùnh möu trí, saùng taïo keát hôïp caùc loaïi vuõ khí thoâ sô vôùi töông ñoái hieän ñaïi vaø hieän ñaïi ñeå laøm maát hieäu löïc vaø ñaùnh baïi caùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng cuûa Myõ. Laøm neân moät Ñieän Bieân Phuû treân khoâng taïi Thuû ñoâ Haø noäi, trong toaøn cuoäc khaùng chieán choáng ñeá quoác Myõ, löïc löoïng Phoøng khoâng ñaõ tieâu dieät ñöôïc hôn 3.000 chieác Maùy bay caùc loaïi vaø nhieàu loaïi vuõ khí trang bò khaùc. Ngaøy nay chuùng ta cuõng khoâng ngöøng nghieân cöùu veà ñòch, veà caùc loaïi phöông tieän phoøng khoâng, kòp thôøi theo saùt naém baét vaø laøm chuû khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi, döï baùo 15
 16. 16. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 khaû naêng phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä ñeå chuû ñoäng coù phöông aùn ñoái phoù. Khoâng ngöøng caûi tieán vaø naâng caáp vuõ khí theo höôùng soá hoaù, töï ñoäng hoaù caùc khaâu ñieàu khieån laøm cho vuõ khí trôû neân “tinh khoân” “ña naêng” hôn. Phaùt huy söùc maïnh toång hôïp cuûa chieán tranh nhaân daân, xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng phoøng khoâng nhaân daân treân cô sôû phaùt huy truyeàn thoáng cuûa cuoäc chieán ñaáu choáng chieán tranh phaù hoaïi cuûa Myõ tröôùc ñaây. Ñoù laø truyeàn thoáng keát hôïp giöõa thoâ sô vôùi töông ñoái hieän ñaïi ñeå ñaùnh thaéng vuõ khí hieän ñaïi vaø vuõ khí “tinh khoân” cuûa ñòch. Hieän nay vieäc duøng cuoäc chieán tranh coâng ngheä cao trong phoøng khoâng nhaân daân baûo veä toå quoác laø laøm sao haïn cheá 3 4 ñöôïc toái ña vaøo heä thoáng C I, C I cuûa ñòch. Bôûicaùc phöông tieän tieán coâng ñöôøng khoâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo heä 3 thoáng C I (chæ huy, kieåm soaùt, truyeàn thoâng, tình baùo, caûnh giôùi, trinh saùt). Moät trong nhöõng khaâu treân bò truïc traëc seõ daãn ñeán toaøn boä heä thoáng laøm vieäc keùm hieäu quaû. Vai troø cuûa 3 3 4 heä thoáng C I laø cöïc kyø quan troïng, choáng C I, C ISR laø cô sôû 3 ñeå laøm voâ hieäu hoaù chieán tranh söû duïng . Ñeå choáng C I, 4 C ISR coù theå söû duïng nhieàu bieän phaùp, ñoù laø vieäc: I Choáng trinh saùt. Trinh saùt cung caáp cô sôû döõ lieäu cho moïi söû lyù quyeát ñònh cuûa ñoái phöông. Khoâng coù keát quaû cuûa trinh saùt, keû ñòch nhö bò muø khoâng ñaùnh ñöôïc. Keát quaû trinh saùt bò sau leäch ñaãn ñeán haønh ñoäng cuûa ñòch khoâng chính xaùc, keát quaû bò haïn cheá hoaëc bò voâ hieäu hoaù caùc hoaït ñoäng cuûa ñòch. 16
 17. 17. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 - Choáng trinh saùt baèng caùc phöông phaùp bò ńo äng Bieän phaùp ñôn giaûn, reû tieàn nhöng hieäu quaû cao, löïc löôïng tham gia coù theå raát roäng lôùn laø choáng boäc loä daáu veát caùc phöông tieän vuõ khí cuûa ta baèng nguïy trang. Nguî trang choáng trinh saùt quang hoïc, trinh saùt ñieän töû, trinh saùt laze, trinh saùt hoàng ngoaïi, laøm cho ñòch khoâng phaân bieät ñöôïc muïc tieâu vôùi dòa hình, caûnh vaät xung quanh, bí maät, caùc taàn soá coâng taùc cuûa caùc phöông tieän, thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo maät töø noäi boä moät caùch chaët cheõ, nghieâm ngaët. Nguïy trang nghi binh ñaùnh löøa ñòch cuõng mang laïi hieäu quaû to lôùn: Söï thay ñoåi caûnh quan treân ñöôøng tôùi muïc tieâu, xung quanh muïc tieâu coù theå laøm voâ hieäu hoaù caùc loaïi teân löûa, bom ñaïn bay theo chöông trình, caùc loaïi vuõ khí coù ñaàu tìm truyeàn hình.Moät laøn khoùi coù theå laøm sai leäch trinh saùt laze, laøm maát tín hieäu ñieàu khieån bom ñaïn laze. Moät nguoàn nhieät töï taïo coù theå ñaùnh laïc höôùng caác loaïi vuõ khí ñieàu khieån baèng hoàng ngoaïi. Ñeå choáng laïi trinh saùt ñieän töû coù theå duøng caùc boä phaûn xaï goùc ñaët ôû nhieàu nôi laøm cho ñòch khoâng phaân bieät ñöôïc ñaâu laø muïc tieâu thaät, muïc tieâu giaû. Trong chieán tranh Vieät Nam khoâng quaân Myõ ñaõ nhieàu laàn ñaùnh vaøo caùc traän ñòa giaû cuûa ta, nhöõng teân löûa coùt, raña coùt, traän ñòa phaùo baèng caây goã cuõng ñaõ thu huùt nhieàu bom ñaïn ñòch, nhöû ñòch vaøo theá traän cuûa ta ñeå tieâu dieät chuùng. Tuyø thuoäc vaøo tính chaát cuûa muïc tieâu caàn baûo veä vaø ñaëc ñieåm heä thoáng trinh saùt cuûa ñòch,thí duï cho muïc tieâu taïm ngöøng phaùt soùng raña, soùng voâ tuyeán vaø ngöøng hoaït ñoäng 17
 18. 18. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 ñeå traùnh phaùt xaï hoàng ngoaïi, hoaëc phaùt soùng theo cheá ñoä rôøi raïc khoâng theo quy luaät nhaát ñònh, thay ñoåi taàn soá v.v Ñeå giaûm ñoä lôùn caùc daáu hieäu boäc loä muïc tieâu (giaûm cöôøng ñoä phaûn xaï raña, laze, cöôøng ñoä böùc xaï hoàng ngoaïi...) baèng caùch giaûm coâng xuaát phaùt, giaûm tính naêng phaûn xaï baèng caùc loaïi vaät lieäu coù tính taøng hình, nguî trang choáng raña cuûa ñoái phöông. - Choáng trinh saùt theo höôùng chuû ńo äng. Theo höôùng naøy ta chuû ñoäng phaùt ra caùc böùc xaï töông öùng ñeå choáng laïi caùc phöông tieän trinh saùt cuûa ñòch, taïo cöôøng ñoä böùc xaï lôùn hôn laøm quaù taûi thieát bò thu cuûa ñòch. Duøng cheá aùp ñieän töû,phaùt soùng coù theå nguî trang caû moät khu vöïc roäng lôùn bao truøm leân nhieàu muïc tieâu, vaø caû thaønh phoá roäng lôùn cuõng coù theå ñöôïc che phuû. Ñoái vôùi heä thoáng trinh saùt cuûa caùc loaïi vuõ khí töï daãn vieäc phaùt ra caùc böùc xaï töông öùng vôùi coâng suaát ñuû lôùn coù theå laøm nhieãu loaïn ñöôøng bay, gaây kích noå chuûng ôû cöï ly caùch xa muïc tieâu caàn baûo veä. Cuõng coù theå taïo moài baãy giaû ñeå thu huùt laøm cho ñaùnh nhaàm vaøo caùc loaïi moài baãy giaû. ñ Choáng caùc loaïi vuõ khí coù i eàu khieån cuûa ńò ch ń Coù theå laøm laïc höôùng ñieàu khieån baèng caùch söû duïng caác nguoàn phuï phaùt böùc xaï töông öùng töø caùc vò trí khaùc nhau. Ñeå höôùng vuõ khí coù ñieàu khieån cuûa ñòch bay veà phía nguoàn phaùt soùng phuï. Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng trong 18
 19. 19. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 thöïc tieãn hoaït ñoäng quaân söï cuûa nhieàu nöôùc nhaèm baûo veä caùc muïc tieâu treân maët ñaát, xe taêng, haïm taàu,maùy bay.v.v. Laøm teâ lieät hoaëc laøm hoûng heä thoáng ñieàu khieån cuûa chuùng baèng caùc phöông tieän khaùc nhau nhö: vuõ khí laze, vuõ khí chuøm haït, phaùt xung coù coâng xuaát lôùn. * Xaây döïng moät heä thoáng hoaû löïc daøy ñaëc theo toaøn boä ñoä cao * Thöïc hieän caùc bieän phaùp choáng cheá aùt ñieän töû cuûa ñoái phöông, nghieân cöùu naêng löôïng phaùt xaï cöûa ñoái phöông ñeå gaây nhieãu, thöïc hieän cheá aùt ñieän töû * Thöôøng xuyeân nghieân cöùu naém vöõng moïi dieãn bieán tình hình, aâm möu thuû ñoaïn cuõng nhö naém vöõng caùc phöông tieän tieán coâng phoøng khoâng cuûa ñòch ñeå ñeà ra caùch ñaùnh hôïp lyù. Luoân luoân neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc. Ra söùc hoïc taäp naâng cao trình ñoä, naém baét kòp thôøi nhöõng tieán boä cuûa khoa hoïc-kyõ thuaät, reøn luyeän kyõ-chieán thuaät thaønh thuïc. Trieät ñeå khai thaùc söû duïng khí taøi hieän coù, ñoàng thôøi caûi tieán, naâng caáp, hieän ñaïi hoùa vuõ khí trang bò. Ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc - kyõ thuaät, ngheä thuaät taùc chieán phoøng khoâng, töøng böôùc hoaøn thieän, hieän ñaïi hoùa heä thoáng phoøng khoâng, ñaûm baûo chieán ñaáu vaø phoøng traùnh coù hieäu quûa. * Ñaåy maïnh vieäc trang bò vuõ khí trang bò, khoâng coi thöôøng vai troø con ngöôøi. Söùc maïnh vuõ khí khoâng thay theá ñöôïc söùc maïnh con ngöôøi vaø con ngöôøi laø yeáu toá quyeát ñònh. Ñoù laø 19
 20. 20. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 con ngöôøi ñöôïc giaùc ngoä, coù quyeát taâm, coù hieåu bieát veà ngheä thuaät vaø khoa hoïc kyõ thuaät quaân söï, coù loøng yeâu nöôùc noàng naøn, saün saøng hy sinh vì ñoäc laäp töï do cuûa Toå quoác. Trong chieán tranh coâng ngheä cao, ngöôøi ta caàn chuù troïng ñeán coâng taùc trinh saùt, thoâng baùo tình hình treân khoâng, quaûn lyù chaët cheõ vuøng trôøi, ñeå khoâng bò baát ngôø khi quaân ñòch xaâm phaïm, taäp kích, ñaûm baûo tình baùo treân khoâng cho sôû chæ huy chieán ñaáu quaân chuûng phoøng khoâng. Beân caïnh ñoù, coøn phuïc vuï cho coâng taùc baùm saùt muïc tieâu, ñaûm baûo tieâu dieät muïc tieâu treân khoâng vôùi ñoä chính xaùc cao. Ñòch cuõng coù theå aùp duïng nhöõng kó thuaät tieân tieán ñeå gaây nhieãu, laøm giaûm hoaï ñoäng cuûa ra-ña. Vì vaäy, caùc ñaøi ra- ña caàn coù bieän phaùp thích hôïp ñeå choáng nhieãu (caû nhieãu tích cöïc vaø nhieãu tieâu cöïc). Ngoaøi caùc phöông tieän khoa hoïc - kyõ thuaät thì nhaân toá con ngöôøi cuõng laø moät nhaân toá quan troïng ñoái vôùi khaû naêng chieán ñaáu cuûa löïclöôïng Phoøng khoâng. Ñoù laø khaû naêng phaùt huy ñöôïc heát tính naêng taùc duïng kó thuaät cuûa cuûa caùc loaïi vuõ khí trang thieát bò, ñaûm baûo hoaøn thaønh toát vieäc taùc chieán treân khoâng. Nhö vaäy, qua caùc phaân tích veà aûnh höôûng cuûa Khoa Hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä cao ñoái vôùi lónh vöïc phoøng khoâng, ta coù theå keát luaän raèng, taùc chieán ñieän töû laø yeáu toá quyeát ñònh giaønh thaéng lôïi trong chieán tranh coâng ngheä cao, moät cuoäc chieán ngaøy caøng ñöôïc ñaàu tö nhieàu chaát xaùm vaø caùc thaønh töïu khoa hoïc - kó thuaät - coâng ngheä. Tuy nhieân, chieán tranh 20
 21. 21. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 coâng ngheä cao, duø hieän ñaïi ñeán ñaâu, cuõng khoâng phaûi laø khoâng theå ñaùnh baïi. Moät lyù luaän cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin cho chuùng ta nieàm tin: “Moïi söï vaät, hieän töôïng ñeàu toàn taïi hai maët ñoái laäp”. Ñieàu naøy coù nghóa, chieán tranh coâng ngheä cao tuy raèng raát öu vieät, raát hieän ñaïi, nhöng chaéc chaén vaãn mang trong mình moät “goùt chaân” A -sin ñeå ta coù theå khai thaùc vaø ñaùnh baïi. Trong chieán tranh coâng ngheä cao, moïi vuõ khí ñeàu coù maët maïnh, maët yeáu khoâng coù moät loaïi vuõ khí naøo laø hoaøn haûo. Taùc chieán ñieän töû ñöôïc söû duïng trong chieán tranh coâng ngheä cao tuy coù nhieàu öu ñieåm nhöng coù theå voâ hieäu hoaù baèng caùc kó thuaät taùc chieán ñieän töû hieän ñaïi hôn vaø nhöõng bieän phaùp quaân söï öu vieät hôn. Muoán ñaùnh thaéng thì phaûi hieåu roõ maët maïnh maët yeáu cuûa töøng loaïi vuõ khí ñeå ñöa ra phöông thöùc ñaùnh cho phuø hôïp. Khoâng coù giaûi phaùp kó thuaät naøo maø khoâng bò choáng laïi bôûi moät giaûi phaùp kó thuaät khaùc. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc thöïc teá chöùng minh qua lòch söû. Töø xöa ñeán nay chuùng ta luoân luoân phaûi chieán ñaáu choáng laïi keû thuø maïnh hôn raát nhieàu. Chuùng ta ñaõ laáy yeáu ñaùnh maïnh, laáy ít ñòch nhieàu. Chuùng ta laáy quan ñieåm “chieán tranh toaøn daân” laø söï keá thöøa truyeàn thoáng oâng cha ta ñaùnh giaëc trong maáy nghìn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. Thöïc tieãn Vieät Nam cho thaáy ngheä thuaät quaân söï laø moät yeáu toá quyeát ñònh trong chieán tranh. Tröôùc ñaây, oâng cha ta ñaõ xaây döïng vaø phaùt trieån moät ngheä thuaät quaân söï kieät xuaát. Ñoù laø ngheä thuaät laáy ít ñòch nhieàu, laáy yeáu choáng maïnh, laáy ñoaûn binh cheá tröôøng traän, laø ngheä thuaät daùm ñaùnh vaø bieát ñaùnh, quyeát chieán vaø chieán thaéng. Chuùng ta ñaõ töøng ñaùnh thaéng quaân Nguyeân 21
 22. 22. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 Moâng 3 laàn, baèng caùch lôïi duïng trieät ñeå nhöõng ñieåm yeáu cuûa giaëc, khai thaùc ñieåm maïnh cuûa mình. Ta ñaõ töøng thaéng Phaùp Myõ hai teân ñeá quoác söøng soû maëc duø löïc löôïng raát cheânh leäch giöõa ta vaø ñòch, boïn chuùng maïnh hôn ta raát nhieàu. Chuùng ta ñaõ ñaäp tan huyeàn thoaïi veà “söùc maïnh khoâng theå töôûng töôïng noåi” cuûa khoâng quaân vaø haûi quaân Mó trong cuoäc chieán tranh nhaân daân choáng chieán tranh phaù hoaïi, ñaäp tan huyeàn thoaïi veà phaùo ñaøi bay B52. Chuùng ta ñaõ chöùng toû cho theá giôùi bieát caâu noùi cuûa Baùc Hoà: ‘‘Khoâng coù vieäc gì khoù -Chæ sôï loøng khoâng beàn -Ñaøo nuùi vaø laáp bieån -Quyeát chí aét laøm neân’’. K hoa hoïc coâng ngheä caøng phaùt trieån thì kó thuaät quaân söï cuõng phaùt trieån theo, daãn theo caùc quan nieäm cuõ veà chieán tranh thay ñoåi, nhöôøng cho caùc quan nieäm môùi. Ngöôøi lính hieän ñaïi coù theå khoâng ôû chieán tröôøng, maø taán coâng töø xa, do ñoù vieäc phoøng khoâng laø heát söùc caàn thieát. Lónh vöïc phoøng khoâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo söï phaùt trieån cuûa KHKT vaø caùch aùp duïng KHKT, ñaëc bieät laø lónh vöïc Vaät lí - Ñieän töû vieãn thoâng - Tin hoïc - Ñieàu khieån töï ñoäng. Caàn bieát roõ veà caùc phöông tieän taán coâng ñöôøng khoâng, caùc phöông tieän phoøng khoâng, töø ñoù môùi coù theå hieåu roõ taùc ñoäng cuûa KH KT CN cao trong lónh vöïc quaân söï ( ñaëc bieät laø lónh vöïc Phoøng khoâng - Khoâng quaân). Chính xu höôùng ngaøy caøng taêng tæ troïng tri thöùc trong quaân ñoäi ñaõ noùi leân vai troø traùch nhieäm lôùn lao cuûa ngöôøi sinh 22
 23. 23. Phaïm Quang Phong Tin 3-K41 vieân khoa hoïc coâng ngheä ñoái vôùi söï nghieäp baûo veä Toå quoác. Ñoù laø chuùng ta cuøng nhau hoïc taäp mieät maøi treân giaûng ñöôøng, thö vieän, trong caùc phoøng thí nghieäm, ñeå naém vöõng kieán thöùc chuyeân ngaønh ñaøo taïo, tranh thuû nghieân cöùu hoïc hoûi caùc loaïi Vuõ khí, trang bò hieän ñaïi, kinh nghieäm, ngheä thuaät quaân söï cuûa cha oâng cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi khi coù dòp ñöôïc nghe vaø tieáp caän, töï haøo veà nhöõng giaù trò truyeàn thoáng cuûa cha oâng ta xöa, "Ñaát ngheøo nuoâi nhöõng anh huøng", " giaëc ñeán nhaø ñaàn baø baø cuõng ñaùnh" khi toå quoác laâm nguy. Giôø ñaây, lòch söû daân toäc ñang ñaët chuùng ta tröôùc moät söù meänh môùi: Ñaûm ñöông nhieäm vuï xaây döïng ñaát nöôùc vaø baûo veä toå quoác. Tieáp tuïc ñaåy maïnh söï nghieäp ñoåi môùi saâu saéc vaø toaøn dieän döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, thöïc hieän CNH, HÑH ñaát nöôùc. Khaéc phuïc nguy cô tuït haäu ruùt ngaén khoaûng caùc vaø saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu. Baèng söï chuyeân caàn, mieät maøi cuûa mình, sinh vieân Baùch khoa ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp ñaùng keå trong coâng cuoäc choáng Myõ cöùu nöôùc, giôø ñaây khi caàn sinh vieân Baùch khoa chaéc chaén vaãn seõ vaø saün saøng coù nhieàu ñoùng goùp cho quaân söï nöôùc nhaø thoâng qua nhöõng chuyeân ngaønh ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, khaû naêng töï tìm toøi, töï hoïc hoûi vaø töï nghieân cöùu. 23

×