Nguyên Hán bản   Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập)       Việt dịch     HT. Thích Đức Niệm     Cư sĩ Minh Chánh ...
THAY LỜI TỰA   Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơntám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn chính ...
Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ,thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát.   Nh...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ           5       NGUYỆN HƯƠNG     (Quì gối đưa nhang lên nguyện hương)  ...
6           KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ      TÁN THÁN PHẬT     (Đứng Lên Đánh Khánh Tụng) Sắc Thân Như...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       7     NHẤT TÂM ĐẢNH LỄNam Mô Thường Tịch Quang Tịnh ĐộA Di Đà Như LaiPháp Thâ...
8          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNam Mô Cõi An Lạc Phương TâyA Di Đà Như LaiThân Căn Giới Đại ThừaKhắp Pháp G...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        9Khắp Pháp Giới Bồ Tát 0 (lạy 1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyĐại Thế Chí Bồ T...
10            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ          CỬ TÁN     (Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    11    BÀI VĂN PHÁT NGUYỆNNam Mô Thập Phương Thường Trụ TamBảo (3 lần)Lạy đấng tam giớ...
12         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ     BÀI KỆ KHAI KINHPhật pháp rộng sâu rất nhiệm mầuTrăm ngàn muôn kiếp...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    13       PHẬT NÓI KINH  ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH      ...
14         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌgiả A Nan v.v…là những bậc thượngthủ. Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn T...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       15hạnh nguyện quyền hành phương tiện đikhắp mười phương làm các công đức, vàopháp ...
16         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcó thể thị hiện như vậy. Như nhà ảo thuậtbiến ra các hình tướng, nhưng các h...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        17thế gian. Tâm thường nguyện độ thoátchúng sanh. Đối với vạn vật tùy ý tự tại. V...
18          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Bấy giờ đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắctướng oai quang sáng chói, như gươn...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       19đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiềukiếp bố thí cúng dường các bậc A la hán,...
20         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌlắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ôngphân biệt giải rõ.      PHẨM T...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ         21thâm tín lý giải đệ nhất. Lại có hạnh nguyệnthù thắng, định huệ tăng thượng k...
22          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNội tâm thanh tịnh dứt trần laoRa hẳn vô biên đường ác thúMau đến Bồ đề bờ ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       23Chạm đến được vào nơi thanh tịnh,Thù thắng trang nghiêm không ai bằng,Chúng sanh...
24         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ     CHÍ TÂM TINH TẤN Pháp Tạng Tỳ kheo nói bài kệ này rồi liềnbạch đức...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       25tấn không dứt, quyết sẽ được kết quả! Vậythì nguyện gì mà chẳng thành?  Ngươi t...
26          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌxấu, đẹp, thiện, ác, của trời người suy lườngrốt ráo. Chuyên tâm chọn lựa, ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        27       PHẨM THỨ SÁU    PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN  Pháp Tạng bạch rằng: “ B...
28            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ2- Nguyện không đọa ba đường ác.]   • Khi con thành Phật, các chúng ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ          29  • Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh   sanh về cõi con đều được tha...
30            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ[12- Nguyện quyết định thành bậc Chánh giác.]   • Khi con thành Phật...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       31  • Khi con thành Phật, vô số chư Phật   trong vô lượng cõi ở mười phương thế...
32            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    ngày đêm không dứt, đến khi mạng    chung, con cùng Thánh chú...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ            33  • Khi con thành Phật, nước con không có   phụ nữ. Nếu có nữ nhơn ...
34            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    hạnh. Nếu không được như vậy, thề    không thành Chánh giác.[...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        35   sáng. Thành tựu hết thảy trí huệ, biện   tài không cùng tận. Rộng nói...
36              KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ   • Khi con thành Phật, chúng sanh sanh    vào nước con, nếu ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       37   vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm   cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy ...
38            KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    hiệp thành, hương thơm xông khắp    mười phương thế giới, chú...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ          39   Thanh tịnh hoan hỷ, an trụ trong thể   tướng bình đẳng, tu Bồ Tát ...
40          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNguyện này nếu không toại,Thề không thành Chánh giác.Lại làm đại thí chủCứ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ  41Tịnh huệ tu phạm hạnh.Nguyện đem trí huệ sáng,Chiếu khắp mười phương cõi,Tiêu trừ ba độc h...
42         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌThuyết pháp sư tử hống,Rộng độ các hữu tìnhViên mãn lời phát nguyện,Tất cả đ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        43chúng trời người phát hoằng thệ nguyện nàyrồi, an trụ trong huệ chân thật, dõng...
44          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌkhông mất oai nghi, giữ gìn ý nghiệp, thanhtịnh không nhiễm. Nếu có quốc th...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       45cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thượng để lợi lạchữu tình. Do nhân duyên ấy, khiến vô l...
46          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Đức Thế Tôn nói: “Đức Phật Như Lai kia,đến không chỗ đến, đi không chỗ đi...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        47nguyện rằng, khi chúng tôi thành Phật đềunhư đức Phật A Di Đà”. Đức Phật biết...
48         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌhạn lượng, kỳ diệu tú lệ, thanh tịnh trangnghiêm, thù thắng hơn tất cả thế g...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ      49lực, trú hành nghiệp địa và thần lực chưPhật cũng đều như vậy cả”. Tôn giả A Nan ...
50          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌquang các đức Phật khác hoặc chiếu đến mộthai cõi Phật, hoặc trăm ngàn cõi ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        51minh ấy thì cấu uế tiêu diệt, điều lành phátsanh, thân ý hòa dịu. Nếu ở tam đồ...
52          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌchứng quả Duyên giác, mỗi mỗi Duyên giácthọ vạn ức năm, có thần thông như M...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        53 Cõi nước Cực Lạc có nhiều cây báu, có câythuần bằng vàng, hoặc thuần bạc, lưu...
54         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Cây Bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạndặm, chu vi rộng năm ngàn do tuần,...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       55thấy được cây ấy thì được ba nhẫn: Một làâm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba...
56         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ  Những vị tư đạo và tọa thiền là bậc đãchứng Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na h...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        57nước. Chúng sanh muốn tắm, nếu muốnnước đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổhoặ...
58          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌbất sanh bất diệt, không còn nghe tên khổnão khổ nạn của tam đồ. Giả dụ còn...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       59xinh đẹp ngàn vạn lần, làm sao sánh bằngdung sắc của Bồ Tát Thanh văn ở cõi CựcLạ...
60         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌthọ dụng phong túc, cung điện, phục sức,hương hoa, phan cái tất cả đều trang...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       61thanh tịnh yên ổn vi diệu an vui, tùy ý hiệnđến đầy đủ.       PHẨM HAI MƯƠI...
62         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌsạch sẽ, lại mưa hoa mới, tùy theo thời tiếtrơi cùng khắp như trước không kh...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       63quang chiếu khắp mười phương nói pháp vidiệu. Chư Phật ấy muốn đưa vô lượng chún...
64         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ    PHẨM HAI MƯƠI BA MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT TÁN     THÁN  Lại nữa A ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ      65     PHẨM HAI MƯƠI BỐN     BA BẬC VÃNG SANH Này A Nan ! Chư thiên, nhân ...
66         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌsanh về nước đó được bậc Bất thối chuyểncho đến quả Vô thượng Bồ Đề. Hạng t...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       67nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi CựcLạc, người này mạng chung mộng thấy đức...
68         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ởphương Tây, người ấy khi mạng chung có...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       69kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được vãngsanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nh...
70         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được kết quảkhông mất chí nguyện. Này A Nan! D...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ  71Hằng sa chúng Bồ Tát,Đến lễ vô Lượng Thọ.Nam Tây Bắc bốn phươngThượng hạ cũng như vậy,Thảy ...
72           KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌCõi Phật khác khó bằng.Nhơn phát tâm vô thượngNguyện mau thành Bồ Đề.Bấy ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ  73Chí cầu cõi nghiêm tịnhThọ ký sẽ thành Phật,Biết rõ tất cả phápNhư mộng huyễn tiếng vang,Tr...
74           KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌĐạt đến chốn thanh tịnh,Tất được Vô Lượng TônThọ ký thành chánh giác.Thù ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       75     PHẨM HAI MƯƠI BẢY     CA THÁN PHẬT ĐỨC  Này A Nan: Bồ Tát ở cõi Cự...
76          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌPhật Vô Lượng Thọ rộng giảng diệu pháp,tâm ý thông triệt vui mừng đại ngộ. ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       77khi nào được thoát ly lục đạo, được khaingộ, được vãng sanh của chư Thiên, nhânl...
78         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ   PHẨM HAI MƯƠI CHÍN   NGUYỆN LỰC HOẰNG SÂU Lại này A Nan! Tất cả Bồ ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ      79không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉcó một pháp không có tăng thêm. Vì saovậ...
80          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđó đều viên mãn. Mật tạng chư Phật rất sâuxa rốt ráo sáng tỏ, điều phục cá...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       81tựu vô lượng công đức, dùng chơn thật tríthấu rõ các pháp là như như, biết rõ phư...
82          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌnguyệt, tâm trong trắng như tuyết sơn,nhẫn nhục như đất bằng, bình đẳng tất...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       83lực phát sanh thiện căn, phá dẹp ma quân,tôn trọng cúng dường chư Phật, đèn sáng...
84          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcõi đức Phật Vô Löôïng Thọ không thể nóihết được. Cõi nước Cực Lạc kia vi ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       85dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiênhoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô t...
86         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ     PHẨM BA MƯƠI BA   KHUYẾN DỤ SÁCH TẤN  Người đời vì sự tranh đua...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       87thù nhiều kiếp về sau, sự việc ở đời đemnhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải, phải g...
88          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđưa thương tiếc, buồn thương trói buộckhông sao giải nổi, nghĩ nhớ ân sâu k...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ        89  Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: “Bạch đứcThế Tôn! Lời Thế Tôn răn dạy rất sâu ...
90          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌhợp nhất, trước tự độ mình, lại ra độ người,hết lòng cầu nguyện, chứa nhóm ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       91 Phật bảo Di Lặc: “Các ngươi sanh trongđời này, tâm ý chánh trực không làm điềuá...
92          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khimạng chung vào chốn u minh chu...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       93kiệt không chịu bố thí, chất chứa cho đầy,nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chungkh...
94          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chếtvào tam đồ chịu vô lượng khổ, ...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       95như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chútbáo đền, phóng túng lêu lổng, rượu ch...
96         KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌlàm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từsáng vào sáng. Người ác làm ác t...
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ       97  Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: “Những ngũ ác,ngũ thống, ngũ thiêu đó chuyển tiếp chon...
98          KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi,cầu thoát ba cõi , dứt sạch gốc s...
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac

1,009 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac

 1. 1. Nguyên Hán bản Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) Việt dịch HT. Thích Đức Niệm Cư sĩ Minh Chánh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌTRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO HÀ NỘI - PL. 2553 – DL.2009
 2. 2. THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơntám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở cửatuệ giác tâm linh. Chúng sanh căn tánh bất đồng, thiên sai vạn biệt, nênđức Phật cũng theo đó mà có nhiều pháp môn để đáp ứng thích cơ hợptánh chúng sanh. Tâm bịnh chúng sanh đa dạng, biến thái muôn ngàn,nên pháp dược trị liệu cũng có vạn thiên. Pháp môn có sai khác, giáo pháp diễn đạt những pháp môn đó cócạn sâu. Nhưng dù sai khác cạn sâu thế nào đi nữa, thì giáo pháp đứcPhật tựu trung vẫn là chìa khóa mở cửa tâm linh, những phương thuốcthần diệu trị liệu tâm bịnh chúng sinh, giải thoát phiền khổ. Ngài cũngthuyết minh về những hiện tượng thành hoại của vũ trụ, những sai biệtthăng trầm thạnh suy của kiếp người. Nhưng cội gốc của những hiệntượng đó đều do tâm sanh khởi. Tâm là nguồn gốc hình thành tất cảmọi hiện tượng, trạng thái thạnh suy, thành bại, thăng trầm của nhânsanh vũ trụ. Thế nên, giáo pháp của đức Phật là chìa khóa mở cửa tâmlinh, là phương thuốc trừ sạch gốc rễ vô minh từ tâm thức con người, làcon đường sáng ngời đưa chúng sanh từ phàm đến thánh. Trong tất cả những pháp môn, những phương thuốc, những conđường sáng tịnh đó, được đức Phật trình bày bàn bạc khắp trong tamtạng giáo điển. Nhưng đặc biệt pháp môn Tịnh độ thì đức Phật nhấnmạnh có tánh cách xác quyết với cả tấm lòng tha thiết khuyến lệ chúngsanh nên thực hành pháp môn này. Điều đó hiển lộ qua những thờipháp đặc thù được kết tụ thành kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinhQuán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bànv.v … Chẳng những trong pháp hội kinh A Di Đà Ngài diễn tả cảnh giớiTây phương Cực lạc một cách rõ ràng, mà ở pháp hội kinh Vô LượngThọ Ngài thuyết minh cho chúng sanh thấy nguyện lực đức Phật A DiĐà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta bà với đức Phậtnày. Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, đức Thích Ca cònkhẳng định rằng, chúng sanh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp mônniệmPhật ra, không có pháp môn nào cứu giúp chúng sanh giải thoátluân hồi sanh tử có hiệu năng bằng pháp môn Tịnh độ. Và khi Phậtpháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọkéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc. Người tu học
 3. 3. Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ,thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát. Nhận thấy lời huyền ký của đức Thích Ca về chân giá trị củapháp môn Tịnh độ và sự quý giá vô cùng của kinh Vô Lượng Thọ đốivới người có thiện duyên chánh kiến chánh tâm, nhắm chánh đạo tiếnbước, nên chúng tôi dịch bản kinh này để kết duyên. Bồ đề cùng bạnlành bốn phương, để cùng nhau hướng về con đường sáng lành thênhthang trước mặt, con đường chắc chắn giải thoát. Đó chính là conđường Tịnh độ, con đường an toàn vững chắc. Trên con đường đó cóđức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng, có Thánh chúng hộ trì, có Bồtát Quán Thế Âm, Thế Chí, Di Lặc dắt đường. Như thế là tự lực, tha lựcđầy đủ đề huề đồng quy Cực Lạc. Trẻ thơ về quê có mẹ hiền cùng cácanh chị đi bên cạnh thì còn lo gì lầm đường lạc lối?! Ước mong bạn lành bốn phương sanh khởi tín tâm, tin lời Phậtdạy, chánh niệm thực hành, thì nhất định cảnh giới Cực Lạc hiện tiền. Mùa Vu Lan 1998 Thích Đức Niệm
 4. 4. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 5 NGUYỆN HƯƠNG (Quì gối đưa nhang lên nguyện hương) Nguyện mây hương mầu này Khắp cùng mười phương cõi Cúng dường tất cả Phật Tôn pháp, các Bồ Tát Vô biên chúng Thanh Văn Và cả thảy Thánh Hiền Duyên khởi đài sáng chói Trùm đến vô biên cõi, Khắp xông các chúng sanh Đều phát lòng bồ đề, Hết một báo thân này Sanh về cõi Cực Lạc. (Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát) (lạy 1 lạy)
 5. 5. 6 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TÁN THÁN PHẬT (Đứng Lên Đánh Khánh Tụng) Sắc Thân Như Lai đẹp, trong đời không aibằng, không sánh, chẳng nghĩ bàn, nên naycon đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũngthế, tất cả pháp thường trú, cho nên con vềnương. Sức chí lớn nguyện lớn, khắp độchúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ,sanh kia nước mát vui. Con nay sạch banghiệp, qui y và lễ tán, nguyện cùng cácchúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc. (Đại Chúng Đồng Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ)
 6. 6. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 7 NHẤT TÂM ĐẢNH LỄNam Mô Thường Tịch Quang Tịnh ĐộA Di Đà Như LaiPháp Thân Mầu Thanh TịnhKhắp Pháp Giới Chư Phật 0 (lạy 1 lạy)Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm ĐộA Di Đà Như LaiThân Tướng Hải Vi TrầnKhắp Pháp Giới Chư Phật 0 (lạy 1 lạy)Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư ĐộA Di Đà Như LaiThân Trang Nghiêm Giải ThóatKhắp Pháp Giới Chư Phật 0 (lạy 1 lạy)
 7. 7. 8 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNam Mô Cõi An Lạc Phương TâyA Di Đà Như LaiThân Căn Giới Đại ThừaKhắp Pháp Giới Chư Phật 0 (lạy 1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyA Di Đà Như LaiThân Hóa Đến Mười PhươngKhắp Pháp Giới Chư Phật 0 (lạy1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyGiáo Hạnh Lý Ba KinhTột Nói Bày Y ChánhKhắp Pháp Giới Tôn Pháp 0 (lạy1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyQuán Thế Âm Bồ TátThân Tử Kim Muôn ức
 8. 8. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 9Khắp Pháp Giới Bồ Tát 0 (lạy 1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyĐại Thế Chí Bồ TátThân Trí Sáng Vô BiênKhắp Pháp Giới Bồ Tát 0 (lạy1 lạy)Nam Mô Cõi An Lạc Phương TâyThanh Tịnh Đại Hải ChúngThân Hai Nghiêm Phước TríKhắp Pháp Giới Thánh Chúng 0 (lạy1 lạy)
 9. 9. 10 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ CỬ TÁN (Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)Lư hương vừa ngún chiên đàn,Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,Lòng con kính ngưỡng thiết tha,Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứngminhNam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát(3 lần)
 10. 10. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 11 BÀI VĂN PHÁT NGUYỆNNam Mô Thập Phương Thường Trụ TamBảo (3 lần)Lạy đấng tam giới tônQuy mạng mười phương PhậtNay con phát nguyện lớnTrì tụng kinh Vô Lượng ThọTrên đền bốn ơn nặngDưới cứu khổ ba đườngNếu có ai thấy ngheĐều phát Bồ đề tâmKhi mãn báo thân nàySanh qua cõi Cực lạc.Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ĐạiTừ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)
 11. 11. 12 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ BÀI KỆ KHAI KINHPhật pháp rộng sâu rất nhiệm mầuTrăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầuNay con nghe thấy chuyên trì tụng,Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ HộiThượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 12. 12. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 13 PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC PHẨM THỨ NHẤT PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG Tôi nghe như vầy: một thuở nọ, đứcPhật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thànhVương Xá, cùng với đại thánh chúngTỳ kheo một vạn hai ngàn vị đãchứng thần thông: Tôn giả Kiều TrầnNhư, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả ĐạiMục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn
 13. 13. 14 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌgiả A Nan v.v…là những bậc thượngthủ. Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn ThùSư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả BồTát trong hiền kiếp đến tập hội. PHẨM THỨ HAI ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN Lại có mười sáu vị Bồ Tát tại gia: Hiền HộBồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện TàiBồ Tát, Quán Vô Trú Bồ Tát, Thần ThôngHoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo TràngBồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn BồTát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát,Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát,Trung Trú Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, GiảiThoát Bồ Tát, là những bậc thượng thủ. Cácvị Bồ Tát này đều tuân theo hạnh nguyệncủa Phổ Hiền Đại sĩ, thật hành vô lượng
 14. 14. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 15hạnh nguyện quyền hành phương tiện đikhắp mười phương làm các công đức, vàopháp tạng của chư Phật, rốt ráo giải thoát,nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồngchứng Phật quả. Rời cung trời Đâu Suất,giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuấtgia, khổ hạnh học đạo. Thị hiện thuận theo thế gian pháp, đemsức định huệ hàng phục ma oán, đắc pháp vidiệu thành bậc tối chánh giác, người trời quingưỡng. Chuyển bánh xe pháp, đem phápâm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não,lấp ao tham dục, gột sạch cấu uế, hiển bàyđức thanh tịnh, điều phục chúng sanh, tuyênthuyết diệu lý, tích công lũy đức, gây tạophước điền. Đem pháp dược cứu liệu cáckhổ ba cõi. Làm phép quán đảnh thọ ký Bồđề. Giáo hóa Bồ Tát nên làm A xà lê biểu thịvô biên công hạnh, thành thục vô biên thiệncăn cho hàng Bồ Tát. Vô lượng chư Phậtđồng đến hộ niệm. Trong tất cả cõi Phật đều
 15. 15. 16 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcó thể thị hiện như vậy. Như nhà ảo thuậtbiến ra các hình tướng, nhưng các hình ấykhông có thật tướng. Bậc Bồ Tát này cũnglại như vậy, đã thông đạt tánh tướng củachúng sanh, cúng dường chư Phật. Dắt dẫnquần sanh, hóa hiện các thân, mau như ánhchớp. Phá tan lưới chấp, thoát dây ràngbuộc, qua khỏi quả vị Thanh văn Bích chi,chứng nhập ba pháp: Không, vô tướng, vônguyện.Khéo lập phương tiện hiển thị bathừa. Đối với hàng trung hạ căn thị hiện códiệt độ. Chứng đắc vô sanh vô diệt, vào sâuthiền định, được vô lượng trăm ngàn pháptổng trì. Ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội,chứng trăm ngàn tổng trì tam muội, vẫn trụsâu trong thiền định, thấy rõ vô lượng đứcPhật. Khoảnh khắc đi khắp cõi Phật, đượcbiện tài của Phật. Vào hạnh nguyện PhổHiền. Thông đạt tiếng nói các chúng sanh, khaithị thật tướng vũ trụ. Vượt khỏi các pháp
 16. 16. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 17thế gian. Tâm thường nguyện độ thoátchúng sanh. Đối với vạn vật tùy ý tự tại. Vớilục đạo phàm phu làm bạn không thỉnh.Vâng giữ pháp tạng nhiệm mầu Như Lai, hộtrì giống Phật khiến không dứt. Phát rộnglòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái, traopháp nhãn, đóng đường ác, mở cửa lành. Đốivới chúng sanh biểu hiện cởi mở, cứu giúpphò trợ, mong độ chúng sanh đến bờ giácngộ. Quyết được vô lượng công đức. trí huệsáng suốt không thể nghĩ bàn. Vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy đồngđến pháp hội. Lại có năm trăm vị Tỳ kheoni, bảy ngàn vị Ưu bà tắc, năm trăm vị Ưubà di, và chư thiên cõi Dục, cõi sắc, cõi Phạmchúng đồng đến dự đại hội. PHẨM THỨ BA ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI
 17. 17. 18 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Bấy giờ đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắctướng oai quang sáng chói, như gương sángsạch chiếu rõ vạn pháp. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nayđức Thế Tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnhrạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm,từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật làhi hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo vaihữu quỳ gối chấp tay bạch đức Phật rằng:“Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay Thế Tôn vàoĐại Tịch Định, an trụ trong pháp đặc biệt,an trụ trong pháp hạnh tối thắng của chưPhật. Quá hiện vị lai, Phật Phật nhớ nhau.Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phậtvị lai hay nhớ chư Phật hiện tại phươngkhác? Vì sao lại có oai thần hiển diệu thùđặc như vậy, cúi xin đức Thế Tôn chỉ dạy”. Bấy giờ đức Phật bảo tôn giả A Nan:“Lành thay! Lành thay! Ông vì thương xótlợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệunhư vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công
 18. 18. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 19đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiềukiếp bố thí cúng dường các bậc A la hán,Bích chi Phật cùng chư Thiên, nhân loại vàcác loài bò bay xuẩn động trong một thiênhạ. Vì sao vậy? Chư Thiên, nhân loại và tấtcả hàm linh đời sau đều nhơn lời hỏi của ônghôm nay mà được độ thoát. Này A Nan! Như Lai vì lòng đại bi vô tậnthương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyêndương giáo pháp là muốn cứu bạt quầnmanh, đem lợi ích chân thật, khó gặp khóthấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện,lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn. A Nan nên biết: Trí chánh giác của NhưLai rất khó suy lường, không gì chướng ngạiđược. Có thể trong một niệm an trụ vô lượngkiếp, thân và các căn không có sanh diệt. Vìsao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng,tối thắng tự tại với tất cả pháp. A Nan hãy
 19. 19. 20 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌlắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ôngphân biệt giải rõ. PHẨM THỨ TƯ PHÁP TẠNG NHÂN ĐỊA Này A Nan: ở vô lượng vô số kiếp về đờiquá khứ lâu xa có đức Phật xuất thế hiệu làThế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ứng cúng,Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ,Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngựTrượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.Đức Phật đó trụ thế hóa độ bốn mươi haikiếp. Vì hàng chư Thiên và nhân loại màthuyết giảng kinh pháp”. Bấy giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghePhật thuyết giảng đạo lý, tâm sanh hoan hỷlãnh ngộ, liền phát tâm Vô thượng chơnchánh, bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gialàm sa môn hiệu là Pháp Tạng. Tu hạnh BồTát, đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mãnh,
 20. 20. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 21thâm tín lý giải đệ nhất. Lại có hạnh nguyệnthù thắng, định huệ tăng thượng kiên cố bấtđộng, tu hành tinh tấn, đến trước đức Phậtđảnh lễ quỳ gối chắp tay tán thán phát đạithệ nguyện, nói kệ rằng:Thân Như Lai vi diệu đoan nghiêmThế gian không ai sánh kịp đượcSáng ngời vô lượng khắp mười phươngNhựt nguyệt hỏa châu lu mờ cả.Thế Tôn diễn thuyết một âm thanhTùy loại hữu tình thảy thông hiểuLại hay hiện sắc thân đẹp đẽTùy loại chúng sanh đều thấy rõ.Nguyện con thành Phật có tiếng tốtĐưa Pháp âm đến vô biên cõi,Tuyên dương pháp: Giới, định , tinh tấn.Thông đạt rộng sâu pháp nhiệm mầuTrí huệ rộng lớn như biển cả
 21. 21. 22 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNội tâm thanh tịnh dứt trần laoRa hẳn vô biên đường ác thúMau đến Bồ đề bờ cứu cánh.Vô minh tham sân đều dứt sạchTuyệt hẳn vọng hoặc, đắc tam muộiNhư vô lượng Phật đời quá khứ,Làm đại Đạo sư khắp quần sanh,Hay cứu tất cả sự khổ nãoSanh già bịnh chết của chúng sanh.Thường tu bố thí, giới, nhẫn nhụcTinh tấn, định, huệ sáu Ba la.Hữu tình chưa độ khiến được độ,Kẻ đã độ rồi khiến thành Phật.Giả sử cúng dường hằng sa Thánh,Không bằng kiên dõng cầu Chánh giác.Nguyện an trụ vào Tam ma địaHằng phóng hào quang chiếu khắp nơi
 22. 22. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 23Chạm đến được vào nơi thanh tịnh,Thù thắng trang nghiêm không ai bằng,Chúng sanh luân hồi trong các cõi,Mau về cõi con hưởng an lạc.Thường vận từ tâm cứu hữu tình,Độ tận vô biên chúng sanh khổ.Con nguyền quyết định kiên cố tu,Xin Phật thánh trí chứng biết cho,Dù cho thân nát trong các khổ,Nguyện tâm như vậy thề không thối. PHẨM THỨ NĂM
 23. 23. 24 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ CHÍ TÂM TINH TẤN Pháp Tạng Tỳ kheo nói bài kệ này rồi liềnbạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn!Con nay tu hạnh Bồ Tát, đã phát tâm Vôthượng Chánh giác, giữ nguyện làm Phật, tấtđược như Phật. Nguyện đức Phật vì conrộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì,như pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử,mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánhgiác. Nguyện khi con thành Phật, trí huệ sángsuốt, hào quang sáng chói, tiếng tăm quốc độlan khắp mười phương; trời người cho đếnsúc sanh, sanh vào cõi nước con đều thànhBồ Tát. Nguyện con lập đây tất cả đều hơncác cõi Phật khác, có được chăng?” Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương liền nóivới Pháp Tạng rằng: “Thí như có ngườilường nước biển trải qua nhiều kiếp còn cóthể đến đáy. Ngươi đã hết lòng cầu đạo tinh
 24. 24. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 25tấn không dứt, quyết sẽ được kết quả! Vậythì nguyện gì mà chẳng thành? Ngươi tự suy nghĩ tu phương tiện nào đểthành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việctu hành như thế ngươi nên tự biết, với việcthanh tịnh cõi Phật, ngươi nên tự nhiếp.Pháp Tạng bạch rằng: “ Bạch đức Thế Tôn!Điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giớicủa con hiểu được, cúi xin đức Như Lai ỨngChánh Biến Tri rộng nói vô lượng vi diệu cõinước của chư Phật, khi con được nghe cácpháp như vậy rồi, suy nghĩ tu tập, thệnguyện con mới được viên mãn”. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương biết rõchí nguyện sâu rộng của Pháp Tạng, liền nóicông đức nghiêm tịnh rộng lớn viên mãn cõinước của hai trăm mười ức đức Phật đúngtheo tâm nguyện ông mong muốn, trải quangàn ức năm. Bấy giờ Pháp Tạng Tỳ kheonghe Phật nói rồi, đã được thấy rõ, liền phátnguyện vô thượng thù thắng. Nơi các cõi
 25. 25. 26 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌxấu, đẹp, thiện, ác, của trời người suy lườngrốt ráo. Chuyên tâm chọn lựa, kết thành đạinguyện, tinh cần cầu tiến, kính cẩn duy trì tutập công đức đầy đủ năm kiếp. Ở nơi haimươi mốt vô số cõi Phật công đức trangnghiêm, rõ ràng thông suốt thành một nướcPhật. Khi đã tu tập rồi, lại đến chỗ của NhưLai thế Tự tại Vương, cúi đầu lạy sát chân,nhiễu Phật ba vòng rồi, đứng yên chắp taybạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn!Con đã thành tựu viên mãn hạnh nguyệntrang nghiêm thanh tịnh nước Phật”. Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Naychính phải lúc ông nên nói rõ để mọi ngườivui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi đượcnhiều lợi lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tậpnhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện”.
 26. 26. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 27 PHẨM THỨ SÁU PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Pháp Tạng bạch rằng: “ Bạch đức ThếTôn! Cúi xin đức Thế Tôn thương xót nghecho: • Con nếu chứng được Vô thượng Bồ Đề, thành Đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện, thề không thành Vô thượng Chánh giác.[1- Nguyện trong nước không có ác đạo.
 27. 27. 28 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ2- Nguyện không đọa ba đường ác.] • Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng ròng, đủ ba mươi hai tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan, nếu có tốt xấu, hình thể sai biệt, thề không thành Chánh giác.[3- Nguyện thân có sắc vàng ròng.4- Nguyện có ba mươi hai tướng tốt.5- Nguyện cho thân không sai biệt.] • Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước. Thấy rõ những việc thiện ác đã làm. Nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện, thề không thành Chánh giác.[6- Nguyện có túc mạng thông.7- Nguyện có thiên nhãn thông.8- Nguyện có thiên nhĩ thông.]
 28. 28. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 29 • Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật, nếu không như vậy thề không thành Chánh giác.[9- Nguyện có tha tâm thông.] • Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại Ba la mật đa. Trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường, thề không thành Chánh giác.[10- Nguyện được thần túc thông.11- Nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật.] • Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại Niết bàn, thề không thành Chánh giác.
 29. 29. 30 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ[12- Nguyện quyết định thành bậc Chánh giác.] • Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhựt nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sau sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[13- Nguyện ánh sáng vô lượng. 14- Nguyện chạm Quang minh được an lạc.] • Khi con thành Phật sống lâu vô lượng. Vô số Thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bậc Duyên giác trải qua trăm ngàn kiếp để tính đếm, nếu biết được số lượng ấy, thề không thành Chánh giác. [15- Nguyện thọ mạng vô lượng. 16- Nguyện Thanh văn vô số.]
 30. 30. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 31 • Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành Chánh giác.[17- Nguyện được chư Phật xưng tán.] • Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, thề không thành Chánh giác. Ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.[18- Nguyện mười niệm tất vãng sanh.] • Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công hạnh, hành sáu Ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con
 31. 31. 32 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung, con cùng Thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được Bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện, thề không thành Chánh giác.[19- Nguyện nghe danh phát tâm.20- Nguyện lâm chung tiếp dẫn.] • Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về Cực Lạc, đều được toại ý; nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[21- Nguyện sám hối được vãng sanh]
 32. 32. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 33 • Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhơn nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm Bồ đề, chán ghét nữ thân, mạng chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương, sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác. [22- Nguyện trong nước không có người nữ.23- Nguyện nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam.24- Nguyện Liên hoa hóa sanh.] • Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng, lễ bái qui mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ tát, chư Thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ. Thường tu thù thắng phạm
 33. 33. 34 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ hạnh. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[25- Nguyện Thiên Nhân lễ kính.26- Nguyện nghe danh hiệu được phước.27- Nguyện tu thù thắng hạnh] • Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác. Chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định. Không còn nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc, như Tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sau, thề không thành Chánh giác.[28- Nguyện nước không có tên "Bất thiện".29- Nguyện trụ Chánh định tụ.30- Nguyện vui như Tỳ kheo dứt sạch các lậu.31- Nguyện không tham chấp thân] • Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu
 34. 34. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 35 sáng. Thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cùng tận. Rộng nói các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[32- Nguyện được Na la diên thân.33- Nguyện Quang minh trí huệ biện tài.34- Nguyện khéo nói pháp yếu] • Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con quyết chắc đến bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tín tâm, tu hạnh Bồ tát, hành nguyện Phổ Hiền, tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa ác thú, hoặc thích thuyết pháp, nghe pháp, hay hiện thần túc, tùy ý tu tập thảy đều viên mãn. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[35- Nguyện nhất sanh bổ xứ.36- Nguyện giáo hóa tùy ý.]
 35. 35. 36 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ • Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật, liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[37- Nguyện y thực tự đến.38- Nguyện ứng niệm thọ cúng.] • Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sắc thù thắng vi diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó v.v… Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[ 39- Nguyện trang nghiêm vô tận.] • Khi con thành Phật, vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn do tuần. Cây làm đạo tràng cao bốn trăm
 36. 36. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 37 vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báu cũng được thấy rõ vạn tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[40- Nguyện có vô lượng cây sắc báu.41- Nguyện cây hiện cõi Phật.] • Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh, sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghì thế giới chư Phật khắp mười phương, chúng sanh thấy rồi sanh tâm hi hữu. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[42- Nguyện chiếu suốt mười phương.] • Khi con thành Phật, cùng tột dưới đất, trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện, lầu các, ao nước, hoa cây v.v… trong nước đều do vô lượng bảo hương
 37. 37. 38 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ hiệp thành, hương thơm xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[43- Nguyện hương báu xông khắp.] • Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật, nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát, Phổ đẳng Tam muội, các môn Tổng trì vào Tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.[44- Nguyện phổ đẳng tam muội45- Nguyện trong định cúng Phật.] • Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng Ly sanh pháp, được các môn Đà la ni.
 38. 38. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 39 Thanh tịnh hoan hỷ, an trụ trong thể tướng bình đẳng, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn, nơi Phật pháp mà không chứng được bậc Bất thối chuyển, thề không thành Chánh giác”.[46- Nguyện được môn Tổng trì.47- Nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn.48- Nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển] PHẨM THỨ BẢY QUYẾT THÀNH CHÁNH GIÁC Này A Nan: Bấy giờ Tỳ kheo Pháp Tạngphát nguyện rồi, liền đọc bài tụng:Con lập nguyện hơn đời,Tất đến đạo Vô Thượng,
 39. 39. 40 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌNguyện này nếu không toại,Thề không thành Chánh giác.Lại làm đại thí chủCứu khắp kẻ cùng khổ,Khiến các quần sanh kia,Đêm dài không ưu não,Phát sanh các căn lành,Thành tựu quả Bồ đề.Con nếu thành Chánh giác,Lấy tên Vô Lượng Thọ.Chúng sanh nghe danh nàySanh về cõi nước con,Thân kim sắc như Phật,Tướng tốt thảy viên mãn,Cũng đem tâm đại bi,Lợi ích các quần sanh,Ly dục sâu thiền định
 40. 40. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 41Tịnh huệ tu phạm hạnh.Nguyện đem trí huệ sáng,Chiếu khắp mười phương cõi,Tiêu trừ ba độc hạiCứu khỏi các ách nạn,Dứt sạch khổ tam đồ,Diệt hết phiền não ám,Khai sáng mắt trí huệ,Chứng được thân quang minhĐóng hết ba đường ác,Mở rộng các cửa lành.Vì chúng khai tạng pháp,Rộng thí báu công đức,Trí vô ngại như Phật,Làm các hạnh từ mẫn.Đạo Sư cả trời người,Anh hùng khắp ba cõi,
 41. 41. 42 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌThuyết pháp sư tử hống,Rộng độ các hữu tìnhViên mãn lời phát nguyện,Tất cả đều thành Phật.Nguyện này nếu thành tựu,Đại thiên thảy chấn động.Các thiên thần trên không,Mưa xuống trân diệu hoa.Này A Nan! Tỳ kheo Pháp Tạng nói bài tụngnày rồi, mặt đất chấn động sáu cách. Hoatrời rưới khắp, âm nhạc tự trỗi, không trungvang lời khen: Quyết chắc thành Vô thượngChánh giác. PHẨM THỨ TÁM TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC Này A Nan! Pháp Tạng Tỳ kheo ở trướcNhư Lai Thế Tự Tại Vương và giữa đại
 42. 42. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 43chúng trời người phát hoằng thệ nguyện nàyrồi, an trụ trong huệ chân thật, dõng mãnhtinh tấn một hướng chuyên tâm trangnghiêm cõi nước, xây dựng Phật quốc rộnglớn, siêu việt thắng diệu, kiến lập vĩnh viễn,tuyệt không hư hoại, không biến đổi. Trongvô lượng kiếp vun trồng đức hạnh, khôngkhởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần,chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứđã tu căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìaluống dối, y chơn đế môn, làm các công đức,không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyêncầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi íchquần sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựucác nhẫn. Đối với hữu tình nói lời từ ái vuivẻ hòa dịu khuyến dụ khích lệ. Cung kínhTam bảo, phụng sự sư trưởng. Không giả dốinịnh hót, nghiêm trang đứng đắn, khuônphép nhứt mực. Quán pháp như huyễn, tammuội thường tịch. Giữ gìn khẩu nghiệp,không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp,
 43. 43. 44 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌkhông mất oai nghi, giữ gìn ý nghiệp, thanhtịnh không nhiễm. Nếu có quốc thành xómlàng quyến thuộc trân bảo, không sanh thamtrước, hằng hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục,tinh tấn, thiền định, trí huệ sáu Ba la mật.Giáo hóa chúng sanh an trụ đạo Vô thượngChánh giác. Do thành thục các căn lành nhưvậy, nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứngcó vô lượng kho báu, hoặc làm trưởng giả cưsĩ, hào hiệp tôn quý, hoặc làm Sát lợi Quốcvương, Chuyển luân Thánh vương, hoặc làmvua trời cõi Lục dục cho đến Phạm vương,cung kính cúng dường chư Phật chưa từnggián đoạn. Những công đức như vậy chẳngthể kể hết.Miệng thường tỏa hương thơm như hươngchiên đàn, hương thơm hoa sen, hương thơmấy xông khắp vô lượng thế giới. Phàm sanhra chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm, đủba mươi hai tướng tốt, tám mươi nét đẹp.Tay thường xuất sanh châu báu vô tận, tất
 44. 44. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 45cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thượng để lợi lạchữu tình. Do nhân duyên ấy, khiến vô lượngchúng sanh phát tâm A Nậu Đa La TamMiệu Tam Bồ Đề. PHẨM THỨ CHÍN THÀNH TỰU VIÊN MÃN Này A Nan! Pháp Tạng Tỳ kheo tu hạnhBồ Tát, tích công lũy đức vô lượng vô biêntrong tất cả pháp mà được tự tại, không thểdùng lời diễn tả hết chỗ phát thệ, thành tựuviên mãn như thật an trụ cụ túc trangnghiêm, oai đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phậtđược. Tôn giả A Nan nghe đức Phật nói lời ấyrồi, cung kính thưa rằng: Bạch đức ThếTôn! Pháp Tạng Bồ Tát chứng Bồ đề là đãthành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thànhPhật, hay đã thành Phật hiện ở thế giớikhác?
 45. 45. 46 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Đức Thế Tôn nói: “Đức Phật Như Lai kia,đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, khôngsanh không diệt, không có quá hiện vị lai, chỉcó một nguyện độ sanh. Hiện ở phương Tâycách Diêm phù đề này mười vạn ức cõi Phật,thế giới đó gọi là Cực Lạc, Pháp Tạng thànhPhật hiệu là A Di Đà. Thành Phật đến nayđã mười kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vôlượng vô số chúng Bồ Tát, Thanh văn cungkính vây quanh”. PHẨM THỨ MƯỜI ĐỀU NGUYỆN LÀM PHẬT Lúc đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm BồTát viên mãn hạnh nguyện rồi, A Xà Vươngtử cùng với năm trăm trưởng giả biết đượcđều rất vui mừng, mỗi mỗi cầm một bó hoabằng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dânghoa xong ngồi về một phía. Họ đồng tâm
 46. 46. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 47nguyện rằng, khi chúng tôi thành Phật đềunhư đức Phật A Di Đà”. Đức Phật biết tâm nguyện của họ, bảo cácTỳ kheo rằng: “Các vương tử này sau sẽthành Phật. Đời trước khi còn tu hạnh BồTát, trải qua vô số kiếp đã cúng dường bốntrăm ức đức Phật. Thời Phật Ca Diếp họ làđệ tử ta, nay lại đến cúng dường ta”. Các Tỳkheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. PHẨM MƯỜI MỘT CÕI NƯỚC NGHIÊM TỊNH Này A Nan! Cõi Cực Lạc kia có vô lượngcông đức đầy đủ trang nghiêm, tuyệt khôngcó danh từ khổ nạn, ác thú ma não, cũngkhông có bốn mùa nóng lạnh sáng tối, khôngcó sông biển lớn nhỏ, gò nổng hầm hố, gaigốc đá sỏi, núi Thiết vi, núi Tu di, đất đá núinon, chỉ là tự nhiên bằng bảy báu. Vàngròng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có
 47. 47. 48 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌhạn lượng, kỳ diệu tú lệ, thanh tịnh trangnghiêm, thù thắng hơn tất cả thế giới khắpmười phương. Tôn giả A Nan nghe rồi thưa Phật: “Bạchđức Thế Tôn! Nếu cõi đó không có núi Tu dithì Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiênnương tựa vào đâu?” Này A Nan! Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suấtcho đến chư Thiên cõi Sắc và Vô sắc nươngvào đâu? Tôn giả A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn!Do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bànđược”. Đức Phật hỏi A Nan: “Bất tư nghì nghiệpông có thể biết chăng?” Quả báo thân ông bất khả tư nghì, nghiệpbáo chúng sanh cũng bất khả tư nghì, cănlành của chúng sanh bất khả tư nghì, Thánhlực chư Phật, thế giới chư Phật cũng bất khảtư nghì, đất nước chúng sanh, công đức thiện
 48. 48. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 49lực, trú hành nghiệp địa và thần lực chưPhật cũng đều như vậy cả”. Tôn giả A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn!Nghiệp nhân và quả báo không thể nghĩ bànđược. Đối với pháp này thật con không hoàinghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờcủa chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lờinày”. PHẨM MƯỜI HAI ÁNH SÁNG CHIẾU KHẮP Này A Nan! Oai thần và quang minh củaPhật A Di Đà tối tôn đệ nhất, quang minhcủa chư Phật khác chẳng sánh kịp. Quangminh ấy chiếu khắp hằng sa cõi Phật ởPhương Đông, Tây, Nam , Bắc, trên dưới vàbốn phương phụ cũng lại như vậy. Hàoquang trên đảnh chiếu xa một hai ba bốn dotuần, hoặc trăm ngàn vạn ức do tuần. Hào
 49. 49. 50 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌquang các đức Phật khác hoặc chiếu đến mộthai cõi Phật, hoặc trăm ngàn cõi Phật, chỉ cóhào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vôlượng vô số vô biên cõi Phật. Hào quang chưPhật chiếu ra có xa có gần vì bổn nguyệncông đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏkhông đồng, nên khi thành Phật tự có hạnlượng. Quang minh đức Phật A Di Đà sáng chóigấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhựtnguyệt, tôn quý trong các ánh sáng, nên PhậtVô Lượng Thọ cũng hiệu là Phật Vô LượngQuang, Phật Vô Biên Quang, Phật Vô NgạiQuang, Phật Vô Đẳng Quang, Phật Trí HuệQuang, Phật Thường Chiếu Quang, PhậtThanh Tịnh Quang, Phật Hoan Hỷ Quang,Phật Giải Thoát Quang, Phật An Ổn Quang,Phật Siêu Nhựt Nguyệt Quang, Phật Bất TưNghì Quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phươngthế giới, chúng sanh nào gặp được quang
 50. 50. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 51minh ấy thì cấu uế tiêu diệt, điều lành phátsanh, thân ý hòa dịu. Nếu ở tam đồ chịu khổcùng cực thấy được quang minh này liềnđược dừng khổ, mạng chung được giải thoát.Chúng sanh nào nghe được oai thần côngđức quang minh này ngày đêm khen nói chítâm không nghỉ, tùy theo ý nguyện đượcsanh về Cực Lạc. PHẨM MƯỜI BA THỌ MẠNG ĐẠI CHÚNG VÔ LƯỢNG Này A Nan ! Đức Phật Vô Lượng Thọmạng sống trường cửu không thể tính được.Lại có vô số chúng Thanh văn thần trí thôngđạt, năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giớitrong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta, đại MụcKiền Liên có thần thông bậc nhất, trong mộtngày đêm biết hết số lượng chúng sanh củatất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới.Giả sửchúng sanh trong mười phương tất cả đều
 51. 51. 52 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌchứng quả Duyên giác, mỗi mỗi Duyên giácthọ vạn ức năm, có thần thông như MụcKiền Liên, đem hết trí lực suốt đời cũngkhông tính đếm được, ngàn vạn phần cũngkhông bằng một số phần Thanh văn trongPhật hội kia. Ví như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấymột sợi tóc chẻ làm trăm phần, tán ra thànhbụi, rồi lấy một hột bụi ấy thấm một giọtnước biển, nước nơi bụi tóc ấy so với biểncả chẳng lấy gì nhiều. Này A Nan! Các vịMục Kiền Liên thảy còn biết được số lượng,còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thểtính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượngchúng Bồ Tát, Thanh văn, Thiên, Nhơn ở cõiấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thídụ mà biết được. PHẨM MƯỜI BỐN CÂY BÁU KHẮP NƯỚC
 52. 52. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 53 Cõi nước Cực Lạc có nhiều cây báu, có câythuần bằng vàng, hoặc thuần bạc, lưu ly,thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não, hoặcdo một thứ báu mà thành, hoặc do hai bacho đến bảy báu xen nhau hiệp thành. Gốcthân cành do báu này thành, hoa lá quả dobáu khác thành. Có cây gốc bằng vàng, thânbằng bạc, lưu ly làm cành, thủy tinh làmngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mãnão làm quả. Lại có các cây do bảy báu xenlẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả. Mỗibáu có hàng hàng khác nhau, hàng hàngthẳng nhau, thân thân xây nhau, cành láhướng nhau, hoa quả xứng nhau, màu sắcrực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết. Khi gió layđộng phát ra âm thanh vi diệu. Các hàng câybáu ấy cùng khắp trong cõi nước. PHẨM MƯỜI LĂM BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG
 53. 53. 54 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Cây Bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạndặm, chu vi rộng năm ngàn do tuần, cành lábốn phía hai mươi vạn dặm, do các báu tựnhiên hiệp thành, hoa quả sum sê chói sángcùng khắp, lại có các ngọc ma ni hồng lụcxanh trắng, và các báu quý nhất kết thànhchuỗi trang hoàng các cột báu. Vàng ngọcchuông khánh treo khắp nơi. Lưới võng trândiệu trăm ngàn vạn sắc giăng mắc trênkhông. Vô lượng tia sáng phản chiếu lẫnnhau rất vi diệu, tất cả trang nghiêm tùy ýhiện nên. Gió nhẹ thổi đến lay động cành láphát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, vangkhắp các cõi Phật, âm thanh du dương hòanhã, tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ởmười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây Bồ đề,nghe tiếng, ngửi mùi, nếm trái, chạm đượcánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sáucăn thanh tịnh không có não loạn, trụ vàobất thối chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu
 54. 54. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 55thấy được cây ấy thì được ba nhẫn: Một làâm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, balà vô sanh pháp nhẫn. Này A Nan ! Hoa quả cây cối và các chúngsanh cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy, làdo sức oai thần, bản nguyện đầy đủ kiên cốcứu cánh của Phật Vô Lượng Thọ vậy. PHẨM MƯỜI SÁU NHÀ CỬA LẦU GÁC Giảng đường, tịnh xá, lầu quán, lan cannơi cõi Phật Vô Lượng Thọ cũng do bảy báutự nhiên hóa thành. Lại có bạch châu ma ninghiêm sức, sáng chói không bì được. Cungđiện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy. Nơi đócó chỗ giảng kinh, tụng kinh, thọ kinh, nghekinh, đi kinh hành trên đất. Tư đạo và tọathiền trên không trung, cũng có chỗ giảngtụng thọ thính kinh hành.
 55. 55. 56 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Những vị tư đạo và tọa thiền là bậc đãchứng Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm,hoặc A la hán. Vị chưa chứng A duy việt tríthì chứng A duy việt trí. Các vị ấy tự niệmđạo, thuyết đạo, hành đạo đầy đủ pháp hỷ. PHẨM MƯỜI BẢY SUỐI AO CÔNG ĐỨC Hai bên giảng đường có ao suối chảyquanh, ngang dọc sâu cạn bằng nhau, hoặcmười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần,phẳng lặng thơm sạch, nước đủ tám côngđức. Trên bờ có vô số cây chiên đàn hương,cây trái cát tường, hoa quả thơm tho, chiếusáng rực rỡ. Lá dày che khắp trên ao, tỏa racác mùi thơm, hương thơm thoảng trong giótheo nước bay xa, thế gian không ví được.Các ao bằng bảy báu, đáy bằng cát vàng, cáchoa sen ưu bát la, bát đàm ma, câu vật đầu,phân đà lợi, nhiều màu rực rỡ khắp trên mặt
 56. 56. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 57nước. Chúng sanh muốn tắm, nếu muốnnước đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổhoặc muốn rưới khắp thân, muốn lạnh,muốn ấm, chảy mạnh hay từ từ, nhất nhấttheo ý muốn, giúp phát giác tánh, phá mêkhai ngộ, sạch sẽ yên tịnh. Cát báu dưới đáy phản chiếu khắp nơi,sóng gợn lăn tăn phát ra vô lượng âm thanhvi diệu, nào tiếng Tam Bảo, tiếng Ba la mật,tiếng chỉ tức tịch tịnh, tiếng vô sanh vô diệt,tiếng thập lực vô úy, tiếng vô tánh vô tác vôngã, tiếng đại từ bi hỷ xả, tiếng cam lộ quánđảnh thọ vị. Khi nghe các âm thanh như vậytâm liền thanh tịnh không còn phân biệt,chánh trực bình đẳng, thành thục căn lành.Ý muốn nghe pháp nào chỉ có pháp đó phátra, nếu không muốn nghe nữa liền im lặng,vĩnh viễn không thối tâm Bồ Đề. Nhữngngười trong mười phương thế giới đượcvãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ởao thất bảo, được thân pháp tánh, thể chất
 57. 57. 58 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌbất sanh bất diệt, không còn nghe tên khổnão khổ nạn của tam đồ. Giả dụ còn khôngcó, huống là có khổ. Chỉ có tiếng vui thích tựnhiên, do vậy nước đó gọi là Cực Lạc. PHẨM MƯỜI TÁM HIẾM CÓ, SIÊU VƯỢT THẾ GIAN Dung sắc chúng sanh ở nước Cực Lạc lộnglẫy hơn hẳn thế gian, đồng một hình thểkhông có tướng sai biệt; chỉ vì thuận theo lềlối các phương khác nên có tên Thiên, Nhơn. Này A Nan! Ví như ở thế gian kẻ nghèokhổ ăn xin, đứng bên đế vương, diện mạohình trạng há có thể sánh bằng không? Đếvương nếu so với Chuyển luân Thánh vươngthì thô bỉ xấu xí như kẻ ăn xin. Chuyển luânThánh vương oai tướng bậc nhất, nếu so vớivua cung trời Đao Lợi lại càng xấu tệ. TrờiĐế Thích so với cõi trời thứ sáu thua xa trămngàn lần. Cõi trời thứ sáu tuy dung mạo
 58. 58. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 59xinh đẹp ngàn vạn lần, làm sao sánh bằngdung sắc của Bồ Tát Thanh văn ở cõi CựcLạc được. Đến như cung điện, y phục ẩm thực như lànhững vật ở cung trời Tha hóa tự tại. Cònnhư oai đức phẩm vị thần thông biến hóacủa họ thì gấp trăm ngàn vạn ức lần hơn tấtcả cõi nhơn thiên, không thể tính nổi được. A Nan nên biết, cõi nước Cực Lạc của PhậtVô Lượng Thọ có công đức trang nghiêmkhông thể nghĩ bàn như thế. PHẨM MƯỜI CHÍN THỌ DỤNG ĐẦY ĐỦ Lại nữa, chúng sanh ở thế giới Cực Lạc,hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanhđều có sắc thân xinh đẹp như vầy: hình dungtướng mạo đoan nghiêm, phước đức vôlượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại,
 59. 59. 60 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌthọ dụng phong túc, cung điện, phục sức,hương hoa, phan cái tất cả đều trangnghiêm, các sự cần dùng đều theo ý muốn.Khi muốn ăn, chén bát bằng bảy báu tựnhiên hiện ra, trăm thứ thức ăn tự nhiênsung mãn, tuy có đồ ăn nhưng không phảiăn, chỉ thấy sắc ngửi hương, ăn bằng ýtưởng. Sắc lực tăng trưởng, không có đạitiểu tiện, thân tâm nhẹ nhàng, không thamluyến hương vị, dùng rồi liền biến mất, đếngiờ ăn lại hiện ra. Lại có nhiều y phục báuđẹp, giải mũ áo bằng anh lạc trăm ngàn màusắc sáng chói vô lượng, tất cả tự nhiên mặcvào thân. Nhà cửa xứng với hình sắc. Lướibáu giăng trên không, linh báu treo khắp,đẹp đẽ lạ lùng, bóng loáng sáng ngời hết sứctráng lệ. Lầu các lan can, mái hiên điện đường,rộng hẹp vuông tròn, hoặc lớn hoặc nhỏ,hoặc giữa không trung, hoặc trên đất bằng,
 60. 60. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 61thanh tịnh yên ổn vi diệu an vui, tùy ý hiệnđến đầy đủ. PHẨM HAI MƯƠI GIÓ ĐỨC MƯA HOA Cõi nước đức Phật đó, đến giờ ăn gióthoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới giăngvà các cây báu phát ra âm thanh vi diệu,diễn nói pháp khổ, không, vô thường, vôngã, các Ba la mật, lưu bố vạn thứ hươngđức, ai nghe được rồi phiền não tập khí tựnhiên không khởi. Gió chạm vào mình anhòa dễ chịu, như vị Tỳ kheo chứng được diệttận định. Lại thổi bảy hàng cây báu, thổi hoa tụ lạitừng loại màu sắc trải khắp mặt đất, thứ lớptheo sắc không có tạp loạn, êm dịu sáng sạchnhư đâu la miên, chân đi lên lún sâu bốnlóng tay, khi dở chân lên lại bằng phẳng nhưcũ. Qua khỏi giờ ăn hoa ấy tự mất, mặt đất
 61. 61. 62 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌsạch sẽ, lại mưa hoa mới, tùy theo thời tiếtrơi cùng khắp như trước không khác, nhưvậy sáu lần mỗi ngày đêm. PHẨM HAI MƯƠI MỐT SEN BÁU PHẬT QUANG Lại có nhiều hoa sen báu cùng khắp cảnước, mỗi mỗi hoa báu có trăm ngàn ứccánh. Ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc,hoa xanh thì ánh sáng xanh, hoa trắng ánhsáng trắng, vàng đỏ tía huyền, màu sắc ánhsáng cũng lại như vậy. Lại có vô lượng diệubảo, trăm ngàn ma ni lấp lánh kỳ lạ, sángchiếu như nhật nguyệt. Hoa sen to lớn hoặcnửa do tuần, hoặc một hai ba bốn cho đếntrăm ngàn do tuần. Trong mỗi hoa sen phátra ba mươi sáu trăm ngàn ức tia sáng. Trongmỗi ánh sáng có ba mươi sáu trăm ngàn đứcPhật sắc thân tử kim, tướng tốt thù đặc. Mỗimỗi đức Phật lại phóng ra trăm ngàn hào
 62. 62. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 63quang chiếu khắp mười phương nói pháp vidiệu. Chư Phật ấy muốn đưa vô lượng chúngsanh đến Phật đạo. PHẨM HAI MƯƠI HAI QUYẾT CHỨNG CỰC QUẢ Lại này A Nan! Cõi nước đức Phật đókhông có cảnh tối tăm đèn đuốc nhật nguyệttinh tú ngày đêm, cũng không có tên nămtháng kiếp số, lại không có sự tham đắm nhàcửa, mọi nơi không có danh hiệu tiêu thức,cũng không có nhà ở riêng biệt, chỉ có sựhưởng thọ thanh tịnh an lạc tối thượng. Nếucó trai lành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽsanh đều an trụ nơi chánh định, quyết sẽchứng được A Nậu Đa La Tam Miệu TamBồ Đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biếtrõ đạo lý nhân quả để sanh về Cực Lạcđược.
 63. 63. 64 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ PHẨM HAI MƯƠI BA MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT TÁN THÁN Lại nữa A Nan, hằng hà sa số thế giới ởphương Đông, trong mỗi thế giới có hằng sađức Phật xuất tướng lưỡi rộng dài, phóng vôlượng quang minh nói lời thành thật, khenngợi công đức bất khả tư nghì của đức PhậtVô Lượng Thọ. Hằng sa thế giới chư Phật ởchín phương khác, cũng đồng xưng tán nhưthế. Tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khácnghe danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ,phát tâm thanh tịnh nhớ nghĩ thọ trì, quy ycúng dường cho đến phát một niệm tịnh tín,nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng,nguyện sanh về cõi Cực Lạc ấy, tùy nguyệnvãng sanh, được Bất thối chuyển cho đếnquả vị Vô thượng chánh đẳng Bồ đề.
 64. 64. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 65 PHẨM HAI MƯƠI BỐN BA BẬC VÃNG SANH Này A Nan ! Chư thiên, nhân dân ở mườiphương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõiấy có ba hạng: Bậc thượng phẩm là những người xuất gia,lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ đề,chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm cáccông đức, nguyện sanh về cõi đó. Nhữngchúng sanh này khi mạng chung, đức Phật ADi Đà cùng Thánh chúng hiện đến trướcmặt, liền theo đức Phật sanh về cõi đó, tựnhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu, tríhuệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Này A Nan! Nếu có chúng sanh muốn hiệnđời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm Vôthượng Bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nướcCực Lạc, nhóm chứa được căn lành nào nênđem hồi hướng. Do thấy được Phật, nên khi
 65. 65. 66 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌsanh về nước đó được bậc Bất thối chuyểncho đến quả Vô thượng Bồ Đề. Hạng trung là những người tuy không làmsa môn, nhưng làm nhiều công đức, pháttâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệmPhật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức,giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúngdường, treo phan đốt đèn dâng cúng hoahương, tất cả đều phải hồi hướng nguyệnsanh về Cực Lạc. Khi mạng chung hóa thânđức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốtquang minh như chính đức Phật cùng vớiđại chúng vây quanh hiện trước người đó,nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanhvề cõi Cực Lạc, ở bậc Bất thối chuyển Vôthượng Bồ Đề, công đức trí huệ kế bậcthượng phẫm. Hạng hạ phẩm là những người giả sửkhông hay làm các công đức, mà đã pháttâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệmPhật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút
 66. 66. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 67nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi CựcLạc, người này mạng chung mộng thấy đứcPhật cũng được vãng sanh, công đức trí huệkế bậc trung Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa,đem tâm thanh tịnh, hướng về đức VôLượng Thọ, niệm đến mười niệm, nguyệnsanh về Cực Lạc, nghe pháp rộng sâu hiểurốt ráo, cho đến được một niệm thanh tịnh,phát một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó,người này mạng chung thấy Phật A Di Đànhư trong chiêm bao, nhứt định sanh vềnước Cực Lạc, được Bất thối chuyển Vôthượng Bồ Đề. Lại này A Nan! Nếu có trai lành gái tín nàonghe kinh này, thọ trì đọc tụng biên chépcúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh vềcõi Cực Lạc, phát tâm Bồ Đề, giữ các giớicấm bền vững không phạm, lợi ích hữu tình,làm được chút điều lành gì đều ban bố chohọ khiến được an vui, hằng nhớ nghĩ đến
 67. 67. 68 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ởphương Tây, người ấy khi mạng chung cósắc tướng trang nghiêm như Phật, sanh vềcõi báu mau được nghe pháp, vĩnh viễnkhông thối chuyển. PHẨM HAI MƯƠI LĂM CHÁNH NHÂN VÃNG SANH Lại nữa A Nan! Nếu có chúng sanh muốnsanh về nước kia, tuy không siêng năng thiềnđịnh, nhưng hết lòng trì kinh giữ giới,chuyên làm điều lành, nghĩa là không giếthại sanh vật, không trộm cắp, không dâmdục, không nói dối, không thêu dệt, khôngnói lời hung dữ, không nói đâm thọc, khôngtham lam, không giận hờn, không si mê,ngày đêm nhớ nghĩ đức Phật A Di Đà ở thếgiới Cực Lạc có nhiều công đức, nhiều sựtrang nghiêm, chí tâm quy y đảnh lễ cúngdường; người ấy khi mạng chung không
 68. 68. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 69kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được vãngsanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuấtgia, không rảnh tu trai giới, nhứt tâm thanhtịnh, lúc rảnh rỗi yên tịnh thân tâm , tuyệtdục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn, không hờngiận, ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt,không ân hận hồ nghi, hiếu thuận, trung tín,tin sâu lời Phật dạy, tin làm lành đặngphước, phụng trì các pháp như vậy khôngđược thiếu mất, suy nghĩ chính chắn, muốnđược độ thoát, ngày đêm luôn cầu nguyệnđược vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật ADi Đà, trong mười ngày mười đêm, cho đếnmột ngày một đêm không ngừng nghỉ, khimạng chung được vãng sanh về cõi nước kia,tu đạo Bồ Tát. Những người vãng sanh đềuđược Bất thối chuyển, thân sắc đủ ba mươihai tướng tốt, sẽ được thành Phật. Nếu muốnthành Phật ở một phương cõi nào khác, theotâm ước nguyện tùy sự chuyên cần, sáng tối
 69. 69. 70 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được kết quảkhông mất chí nguyện. Này A Nan! Do điều lợi này nên vô lượngvô số bất khả tư nghì, vô biên thế giới chưPhật Như Lai đều xưng dương tán thán côngđức Phật Vô Lượng Thọ. PHẨM HAI MƯƠI SÁU LỄ CÚNG NGHE PHÁP Lại nữa A Nan! Chúng Bồ Tát ở mườiphương thế giới muốn đảnh lễ Phật VôLượng Thọ ở thế giới Cực Lạc, đem hươnghoa, tràng phan bảo cái đến chỗ Phật cungkính cúng dường, nghe giảng kinh pháp vàxướng danh ca ngợi sự tuyên dương hóa đạocông đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài tụng rằng:Đông phương các cõi PhậtSố nhiều như hằng sa,
 70. 70. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 71Hằng sa chúng Bồ Tát,Đến lễ vô Lượng Thọ.Nam Tây Bắc bốn phươngThượng hạ cũng như vậy,Thảy chí tâm tôn trọngDâng cúng các trân diệuPhát những lời hòa nhã,Ca ngợi dấng Tối Thắng,Cứu cánh thần thông huệChứng nhập sâu pháp môn.Nghe được danh hiệu Phật,An lành được lợi lớn.Trong các sự cúng dườngSiêng tu không biếng trễ,Quán cõi thù thắng kiaVi diệu khó nghĩ bànCông đức rất trang nghiêm
 71. 71. 72 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌCõi Phật khác khó bằng.Nhơn phát tâm vô thượngNguyện mau thành Bồ Đề.Bấy giờ Vô Lượng ThọKim dung hiện mỉm cườiHào quang từ miệng raChiếu khắp mười phương cõi,Rồi xoay chiếu thân NgàiBa vòng vào đảnh Phật.Bồ Tát thấy quang nàyLiền chứng Bất thối chuyểnTất cả chúng trong hộiĐều vui mừng hớn hở.Lời Phật như sấm vangTiếng bát âm vi diệuBồ Tát mười phương đếnDi Đà thấu rõ tâm
 72. 72. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 73Chí cầu cõi nghiêm tịnhThọ ký sẽ thành Phật,Biết rõ tất cả phápNhư mộng huyễn tiếng vang,Trọn đầy các diệu nguyệnQuyết thành như Cực Lạc.Biết cõi như ảnh tượng,Phát tâm thệ nguyện lớn,Rốt ráo hạnh Bồ tát,Đầy đủ các công đức,Thành đạt đạo Bồ Đề,Thọ ký sẽ thành Phật.Thông đạt các pháp tánh,Hết thảy không, vô ngã,Chuyên cầu tịnh cõi PhậtQuyết thành như Cực Lạc.Nghe pháp vâng phụng hành,
 73. 73. 74 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌĐạt đến chốn thanh tịnh,Tất được Vô Lượng TônThọ ký thành chánh giác.Thù thắng vô biên cõi,Do nguyện lực Di Đà.Nghe danh cầu vãnh sanhĐến bậc Bất thối chuyển,Lập thệ nguyện Bồ Tát,Nguyện cõi này không khác,Khắp độ hết thảy chúngĐều phát tâm Bồ Đề,Bỏ thân luân hồi rồiĐều được lên bờ giác,Phụng sự vạn ức Phật,Giáo hóa khắp các cõi.Kính vui mừng trở vềCõi An Dưỡng Cực Lạc.
 74. 74. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 75 PHẨM HAI MƯƠI BẢY CA THÁN PHẬT ĐỨC Này A Nan: Bồ Tát ở cõi Cực Lạc nhờ oaithần của Phật trong khoảng bữa ăn đi lại vôbiên cõi Phật khắp mười phương để cúngdường. Những hoa hương, tràng phan, đồcúng dường, khởi tâm liền hiện đủ các thứtrân bảo thù thắng trên tay, thế gian khôngthể có để cúng dường chư Phật và chúng BồTát. Nếu muốn rải hoa, liền trên khôngtrung các hoa hiệp lại thành một lọng hoatròn lớn có trăm ngàn sắc sáng, mỗi sắc cóhương thơm khác nhau tỏa ngát muônphương. Đài hoa nhỏ đủ mười do tuần, cứvậy lớn dần trùm khắp ba ngàn thế giới,theo đó trước sau thứ lớp ẩn hiện, nếu khôngcó ai cúng hoa mới thì hoa cũ không rơixuống, lơ lửng trên không vang tiếng nhạc vidiệu tán thán Phật đức. Chốc lát trở về bổnquốc tụ họp tại giảng đường thất bảo nghe
 75. 75. 76 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌPhật Vô Lượng Thọ rộng giảng diệu pháp,tâm ý thông triệt vui mừng đại ngộ. Lại có gió thơm thổi hàng cây báu phát âmthanh vi diệu, vô lượng hương thơm theo gióbay khắp bốn phương theo như ý nguyệncúng dường không dứt. Chư Thiên đemtrăm ngàn hoa hương, vạn thứ kỹ nhạc đếncúng dường Phật và chúng Bồ tát ThanhVăn. Chư Thiên trước sau qua lại, hớn hởvui mừng, là do sức oai thần bổn nguyện củaPhật Vô Lượng Thọ, và đã từng cúng dườngcác đức Như Lai, có căn lành tương tụckhông giảm thiếu, khéo tu tập, khéo nhiếpthủ, khéo thành tựu vậy. PHẨM HAI MƯƠI TÁM ĐẠI SĨ THẦN QUANG Này A Nan: Chúng Bồ Tát tại cõi Phật đónghe thấy hết khắp cả không gian và thờigian, biết hết tâm ý thiện ác, lời nguyện cầu
 76. 76. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 77khi nào được thoát ly lục đạo, được khaingộ, được vãng sanh của chư Thiên, nhânloại cho đến các loại bò bay xuẩn động. Chúng Thanh văn ở cõi Phật kia có thânsáng tám thước, ánh sáng của Bồ Tát chiếuxa một trăm do tuần, có hai vị Bồ Tát tônqúy bậc nhất, oai thần và ánh sáng chiếukhắp ba ngàn cả ngàn thế giới. Tôn giả A Nan thưa Phật: “Bạch đức ThếTôn! Hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì?” Phật nói: “Một vị tên là Quán Thế Âm, vịthứ hai tên là Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát nàykhi còn ở cõi Ta bà tu hạnh Bồ Tát đượcsanh về cõi Cực Lạc thường ở hai bên tả hữuPhật A Di Đà. Muốn đến mười phương vôlượng cõi Phật liền đến, hiện ở thế giới nàylàm nhiều sự lợi lạc. Những trai lành gái tínở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảngsợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán ThếÂm thì không có nạn gì mà không được cứuthoát.
 77. 77. 78 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ PHẨM HAI MƯƠI CHÍN NGUYỆN LỰC HOẰNG SÂU Lại này A Nan! Tất cả Bồ Tát ở cõi Phậtấy hoặc hiện tại hay vị lai đều rất rốt ráođược “Nhứt Sanh Bổ Xứ”, chỉ trừ phát đạinguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh,làm sư tử hống, mặc áo giáp làm những côngđức trang nghiêm cho thệ nguyện của mình.Tuy sanh trong đời ác ngũ trược, thị hiệnđồng loại cho đến thành Phật , không thọ ácthú, sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Ý của đức Phật Vô Lượng Thọ muốn độthoát tất cả chúng sanh khắp mười phươngthế giới sanh về cõi Cực Lạc đạt đến Niếtbàn. Đã làm Bồ Tát thì quyết chắc thànhPhật. Đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độthoát, triển chuyển không nghỉ. Thanh văn,Bồ Tát, chúng sanh sanh về cõi Phật đó đạtđến Niết bàn, chứng quả Phật số nhiều
 78. 78. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 79không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉcó một pháp không có tăng thêm. Vì saovậy? Ví như biển lớn là vua, các dòng nướcchảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũngkhông thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà vĩnh viễnrộng lớn sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõiPhật trong mười phương. Ấy là do sự phátnguyện cầu đạo, tích công lũy đức khi cònlàm Bồ Tát. Ân đức bố thí của Phật VôLượng Thọ khắp mười phương không cùngcực, sâu rộng không lường, không thể nóihết được. PHẨM BA MƯƠI BỒ TÁT TU TRÌ Lại này A Nan! Thiền định, trí tuệ, thầnthông, oai đức các vị Bồ Tát trong cõi Phật
 79. 79. 80 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđó đều viên mãn. Mật tạng chư Phật rất sâuxa rốt ráo sáng tỏ, điều phục các căn, thântâm nhu nhuyến, thâm nhập chánh huệ ,không còn dư tập, thật hành theo lời Phậtdạy, hành thất giác chi, tu ngũ nhãn rõ biếtchơn đế đạt cả tục đế. Nhục nhãn thì so đo,thiên nhãn thấy thông suốt, pháp nhãn thấybiết thanh tịnh, huệ nhãn biết rõ chơnkhông, Phật nhãn đầy đủ công năng, biết rõpháp tánh, biện tài tổng trì tự tại vô ngại,biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian, nóiđúng chơn đế, hiểu sâu nghĩa lý, cứu độ cáchữu tình, diễn nói chánh pháp, vô tướng vôvi, vô phược vô thoát, vô phân biệt, xa lìađiên đảo, đối vật thọ dụng không có tư tưởngchiếm giữ, đi khắp cõi Phật không ưa khôngchán, không mong cầu cũng không chấptrước, cũng không có tưởng oán hận đây kia.Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâmđại từ bi đại lợi ích, xa lìa chấp trước, thành
 80. 80. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 81tựu vô lượng công đức, dùng chơn thật tríthấu rõ các pháp là như như, biết rõ phươngtiện giảng giải về tứ đế, không thích họcthuyết thế gian, thích luận chánh pháp, biếttất cả pháp đều không tịch, tập khí phiềnnão chướng và sở tri chướng đều dứt sạch, ởtrong ba cõi bình đẳng siêng tu cứu cánhnhứt thừa đến bờ giải thoát, quyết dứt lướinghi chứng vô sở đắc, dùng phương tiện trítăng trưởng hiểu biết, an trụ thần thôngđược nhứt thừa Phật quả, không nhờ vàongười khác. PHẨM BA MƯƠI MỐT CÔNG ĐỨC CHƠN THẬT Trí huệ uyên thâm như biển cả, Bồ Đề caorộng như Tu di, thân sáng chói như nhật
 81. 81. 82 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌnguyệt, tâm trong trắng như tuyết sơn,nhẫn nhục như đất bằng, bình đẳng tất cả,thanh tịnh như nước rửa sạch trần cấu,hừng hực như lửa đốt hết phiền não, khôngchấp trước như gió không gì chướng ngại,pháp âm như sấm vang thức tỉnh kẻ chưagiác, mưa pháp cam lồ thấm nhuần chúngsanh, thênh thang như hư không bao dungtất cả, thanh tịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm,như cây ni câu che khắp rộng rãi, như chùykim cang phá tan tà chấp, như núi Thiết vità ma ngoại đạo không lay chuyển được, tâmchánh trực khéo giỏi quyết định, luận phápkhông chán, cầu pháp không mỏi mệt, giớinhư lưu ly trong ngoài sáng sạch, phàm nóiđiều gì đều làm cho người vui tín phục, đánhtrống pháp, lập pháp tràng, sáng huệ nhựt,phá si ám, thuần tịnh ôn hòa, tịch định annhiên, làm đại đạo sư, điều phục tự tha, dắtdẫn quần sanh, xả bỏ ái trước, xa hẳn bađộc, thung dung tự tại, nhân duyên nguyện
 82. 82. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 83lực phát sanh thiện căn, phá dẹp ma quân,tôn trọng cúng dường chư Phật, đèn sángcho thế gian, ruộng phước tối thắng, an lànhtột bậc, kham thọ cúng dường, hiển háchhoan hỷ, mạnh bạo không sợ sệt, thân tướngđẹp đẽ, công đức biện tài đầy đủ trangnghiêm không ai sánh được. Thường đượcchư Phật khen ngợi. Bồ Tát rốt ráo các BaLa mật, an trụ vào Tam ma địa bất sanh bấtdiệt, giáo hóa khắp nơi khác với hàng nhịthừa. A Nan! Ta nay lược nói chơn thật công đứccác hàng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc kia tất cảđều như vậy. Nếu nói rộng ra trải trăm ngànvạn kiếp cũng không hết được. PHẨM BA MƯƠI HAI THỌ LẠC KHÔNG CÙNG TẬN Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và thiên, nhơn:“Công đức trí huệ của Thanh Văn, Bồ Tát ở
 83. 83. 84 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌcõi đức Phật Vô Löôïng Thọ không thể nóihết được. Cõi nước Cực Lạc kia vi diệu anlạc thanh tịnh như vậy, há còn phương phápnào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tựnhiên thành tựu, xuất nhập cúng dường,quán kinh tu đạo, pháp hỷ vẹn toàn, trí huệsáng suốt, tâm không thối chuyển, ý khônggiải đãi, ngoài hiện an nhàn, trong lại tinhtấn, dung cách trùm cả thái hư, đạt đếntrung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiênnghiêm chỉnh, hành động chánh trực, thântâm khiết tịnh, không tham nhiễm ái, chínguyện cương định, không tăng chẳng giảm,cầu đạo hòa chánh, không bị tà tâm khuynhđảo, tuân lời Phật dạy quyết không tráiphạm , nếu đã quyết tâm thì phải kiên trìkhông nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn,an nhiên vô vi, tâm rỗng như hư khôngkhông lập một pháp, bình thản không thamdục, trọn thành thiện nguyện, dốc lòng cầutiến, từ bi ai mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, sự lý viên
 84. 84. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 85dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiênhoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô thượng,thân tâm tịch định an lạc. Hốt nhiên tâmkhai đạt lý giác ngộ triệt để, thấy được thậttướng các pháp, bản thể vũ trụ, quang sắcxen nhau tất cả chỉ là như như, biến chuyểnvô cùng. Uất đơn việt thành thất bảo, nắm rõvạn vật, sáng sạch hiển lộ tột đẹp vô cùngkhông gì sánh được, rõ ràng không trêndưới, thông suốt không ngằn mé. Vậy phảihết sức siêng năng tinh tấn tu tập quyết chắcđược vãng sanh về cõi vô lượng thanh tịnhPhật A Di Đà, chấm dứt năm thú, đóng kínác đạo, đạt đạo không khó, vãng sanh há lạikhông được sao! Cõi kia không trái lẽ, thuậntheo tự nhiên, bỏ tất cả như hư không, siêngnăng niệm Phật cầu sanh quyết đến CựcLạc, thọ mạng an lạc không cùng, há lạitham đắm thế sự, toàn là vô thường, sầu khổcả?
 85. 85. 86 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ PHẨM BA MƯƠI BA KHUYẾN DỤ SÁCH TẤN Người đời vì sự tranh đua nên sống trongcảnh thô bạo khổ cực nhọc thân làm lụng đểtự cung cấp. Tôn quí ti tiện, nghèo khổ giàusang, lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí,suy nghĩ lo toan. Không nhà lo nhà, quyếnthuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồicòn thiếu, muốn sao cho bằng người. Nên ítmuốn vừa đủ. Lại còn lo sợ vô thường, nướclửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lửa thiêunước chìm, tiêu tan sạch sẽ, tâm ý khư khưkhông chịu buông xả, mạng chung hết thở,không ai tránh khỏi, nghèo giàu như nhau,sầu khổ trăm mối. Thế nên ở đời cha conanh em, vợ chồng thân thuộc nên thươngkính nhau, không nên ghét giận nhau, cókhông nên thông cảm nhau, không nên thamtiếc, nói năng hòa nhã đừng chống đối nhau.Hễ có tranh cãi liền sanh giận dữ, thành oán
 86. 86. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 87thù nhiều kiếp về sau, sự việc ở đời đemnhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải, phải gấpcó ý tưởng ngăn trừ. Con người vì ái dục nênphải sống chết qua lại sáu nẻo tự chịu khổvui không ai thay thế được, lành dữ biến hóatheo đó đi thọ sanh không đồng, tụ họpkhông hạn kỳ. Lúc còn cường tráng saokhông nỗ lực tu tập đợi đến lúc nào? Người đời, không biện biệt được tốt xấu cáthung họa phước, thần trí ngu muội, lại theocác giáo điều khác, liên tiếp điên đảo, nguồngốc vô thường mê mờ không chịu suy xét,chẳng tin kinh pháp, không biết lo xa, saymê giận hờn, tham đắm tài sắc, trọn chẳngngừng nghỉ, thật đáng thương thay! Đời trước ngu muội, không biết đạo đức,không ai chỉ bảo đâu có lạ gì? Sanh tử luânhồi, thiện ác báo ứng đều chẳng tin tưởngcho là không có. Tự thử nhìn lại: Nào chakhóc con, con khóc cha, anh em vợ chồngthan khóc lẫn nhau, một đời sanh tử tiễn
 87. 87. 88 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌđưa thương tiếc, buồn thương trói buộckhông sao giải nổi, nghĩ nhớ ân sâu khôngngoài tình dục, sao chẳng suy cùng xét kỹchuyên tâm hành đạo, khi tuổi già mạng hếtkhông biết làm sao? Kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo rất ít, phầnnhiều ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy làmđiều hư dối, trái ngược trời đất mặc tình tạotội, khi mạng sống hết, đọa vào ác đạo khôngbiết ngày ra. Các ngươi phải nghĩ kỹ, xa lìađiều ác siêng làm việc lành, ái dục vinh hoakhông thể giữ mãi, đều phải ly biệt chẳng cóvui gì! Nên phải siêng năng tinh tấn cầusanh về cõi An Lạc được trí huệ sáng suốtcông đức thù thắng, đừng theo tâm thamdục, cô phụ kinh giới, uổng phí đời sau. PHẨM BA MƯƠI BỐN TÂM ĐƯỢC MỞ SÁNG
 88. 88. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 89 Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: “Bạch đứcThế Tôn! Lời Thế Tôn răn dạy rất sâu rấtđúng, nhờ ơn đức từ bi giải thoát ưu khổ.Phật là đấng Pháp vương tôn quí siêu việttrong hàng Thánh, quang minh vô tận tríhuệ không cùng, Đạo sư khắp cả trời người,ngày nay được gặp Phật lại được nghe hồngdanh Vô Lượng Thọ, tâm trí được sáng tỏrất là vui mừng”. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: “Kính Phật là điềuđại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúpcắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hếtnguồn ác, đi khắp ba cõi không bị chướngngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ.Các ngươi phải biết chúng sanh mườiphương nhiều kiếp đến nay luân chuyểntrong năm đường, sầu khổ không dứt, sanhđã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn,chết rất là đau khổ, hôi thúi bất tịnh khôngcó gì vui, nên quyết cắt đứt, tẩy trừ tâm xấu,nói năng hành động thành tín trong ngoài
 89. 89. 90 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌhợp nhất, trước tự độ mình, lại ra độ người,hết lòng cầu nguyện, chứa nhóm căn lành,chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi,về sau được sanh về cõi Vô Lượng Thọ anvui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tửkhông còn khổ hoạn, thọ mạng ngàn vạnkiếp tự tại tùy ý. Nên phải tinh tấn cầu đạt,tâm nguyện không được nghi ngờ. Như cònchút nghi hoặc sẽ sanh về cung điện thất bảoở biên địa của nước Cực lạc, chịu các tai áchtrải qua năm trăm năm”. Ngài Di Lặc bạch Phật: “Bạch đức ThếTôn! Chúng con xin vâng lời Phật dạychuyên cần tu học, y giáo phụng hành,không dám có lòng nghi ngờ”. PHẨM BA MƯƠI LĂM TRƯỢC THẾ ÁC KHỔ
 90. 90. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 91 Phật bảo Di Lặc: “Các ngươi sanh trongđời này, tâm ý chánh trực không làm điềuác, đó là có đức hạnh lớn.” Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật thiệnnhiều ác ít rất dễ khai hóa. Chỉ có thế giannăm ác trược này rất là cực khổ. Ta naythành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏnăm điều dữ, dứt năm sự thống khổ, lìa nămsự thiêu đốt, điều phục tâm ý khiến làm nămđiều lành, phước đức được thành tựu. Những gì là năm? Điều thứ nhất: Các loài chúng sanh ở thếgian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chènép nhau, tàn sát tổn hại ăn nuốt lẫn nhau,không biết làm lành để chịu hậu quả, nên cókẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc đui ngọng, siác ngông cuồng là do đời trước không tinđạo đức, không chịu làm lành. Những hạngtôn quí, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trídõng tài cao là do biết từ ái hiếu thuận, tuthiện tích đức từ đời trước.
 91. 91. 92 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khimạng chung vào chốn u minh chuyển thọthân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục,súc sanh – ví như lao ngục ở thế gian có cựchình kịch khổ – thần thức tùy tội đã tạo màthọ mạng có dài ngắn theo nhau trả báo, tộiác chưa hết lại tiếp tục chịu tội, xoay vầnnhiều kiếp không thôi rất khó giải thoát, khổthống không thể nói hết được! Ác đạo tuầnhoàn cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứngtức thời, nhưng thiện ác chung qui vẫn phảichịu quả báo. Điều thứ hai: Nhân loại thế gian khôngtheo pháp luật, hoang dâm thái quá mặc tìnhphóng túng, trên thì không minh, tại vịkhông chính, hãm hại oan uổng, tổn hạitrung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toannhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si,muốn lợi về mình, tham lam không chán, lợihại được thua, oán giận thành thù, tan nhàmất mạng, không xét trước sau, giàu có keo
 92. 92. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 93kiệt không chịu bố thí, chất chứa cho đầy,nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chungkhông đem được gì, thiện ác họa phước tùynghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sungsướng hay vào chốn khổ độc. Thấy ngườilàm lành lại còn hủy báng không chịu bắtchước, thường nghĩ trộm cắp, rình đoạt củangười, tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa. Chếtđọa vào ba đường ác chịu vô lượng khổ, xoayvần nhiều kiếp rất khó ra khỏi, đau khổ vôcùng. Điều thứ ba: Người đời nương nhau màsống còn trong trời đất, thọ mạng chẳngđược là bao? Kẻ bất lương tâm không chínhđính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục,phiền não tràn hông, thái độ tà ngụy buônglung, hao tổn tài sản, làm điều phi pháp, aicầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tụbè kết đảng, hưng binh gây chiến đánh cướpgiết hại, chiếm đoạt bức hiếp chu cấp cho vợcon, no thân hưởng lạc, khiến người chán
 93. 93. 94 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chếtvào tam đồ chịu vô lượng khổ, qua lại nhiềukiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Điều thứ tư: Người ta ở đời không chịu tuthiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc,nói thêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hạingười hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạnsư trưởng, chẳng thành tín với bằng hữu, tựcao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế,lấn hiếp mọi người mong người kính nể,không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khóthể giáo hóa. Nhờ chút phước đức từ đờitrước, đời này làm ác phước đức mất hết,thọ mạng hết rồi, các điều ác bao vây, oáncừu dẫn dắt không sao tránh khỏi, chỉ việctiến vào vạc lửa, thân thể tan nát, tâm thầnthống khổ, bấy giờ nghĩ lại ăn năn thì đãmuộn rồi! Điều thứ năm: Người đời phóng túng lườibiếng không chịu làm lành, tu sửa thân tâm;cha mẹ khuyên bảo, ngang trái chống đối
 94. 94. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 95như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chútbáo đền, phóng túng lêu lổng, rượu chè xahoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễnghĩa, không thể can gián, giao tiếp lục thânquyến thuộc không chút ân tình, không nhớơn cha mẹ, không đoái nghĩa thầy trò bằnghữu, chỉ lo cho tự thân, không được một điềulành, không tin Phật pháp, không tin sanh tửthiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phậtpháp, ngu si mông muội tự cho thông minh,không biết từ đâu sanh đến, chết sẽ đi vềđâu, bất nhơn bất thuận lại muốn trườngthọ. Thương xót khuyên bảo lại không chịunghe, khô hơi khản tiếng cũng thành vô ích.Tâm ý cố chấp không chịu thấu hiểu. Mạngchung cận kề hối tiếc đã không tu thiện, đếnkhi nhắm mắt ăn năn hối hận sao còn kịpnữa! Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiệnác báo ứng họa phước đành rành, thân tựchịu lấy không ai thay được. Người thiện
 95. 95. 96 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌlàm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từsáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổvào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối. Ai hay biếtđược? Chỉ có đức Phật biết rõ khai thị chỉdạy, người tuân hành rất ít, nên sanh tửkhông thôi, ác đạo không dứt. Người đời tạoác như thế, nên tự nhiên có ba đường ác,chịu vô lượng khổ, xoay vần nhiều kiếpkhông có hạn kỳ ra khỏi, khó được giảithoát đau đớn không thể nói được. Do vậynên có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, như lòlửa lớn thiêu đốt thân người. Nếu tự nhứt tâm giữ ý, đoan thân chánhniệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làmlành không làm việc ác, thì được độ thoát,đầy đủ phước đức được trường thọ đến đạoBồ đề. Đây là năm điều đại thiện. PHẨM BA MƯƠI SÁU BAO LƯỢT KHUYÊN LƠN
 96. 96. KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 97 Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: “Những ngũ ác,ngũ thống, ngũ thiêu đó chuyển tiếp chonhau, nếu phạm tội tất phải vào ác đạo, hiệnđời sẽ bị bệnh hoạn tai ương, cầu sống khôngđược cầu chết không xong, để cho người đờithấy sự chiêu cảm đó, mạng chung đọa vàoba đường ác, thống khổ quá lắm, tự bị thiêuđốt, cùng kết oán thù tàn hại lẫn nhau. Tạo một tội nhỏ lần thành to lớn, dotham đắm tài sắc không chịu bố thí, muốnkhoái lạc bản thân không chịu phản tỉnh, siám thúc dục tranh lợi về mình, phú quí vinhhoa đương thời vừa ý, không chịu nhẫnnhịn, không chuyên tu thiện, không bao lâuuy thế theo đó tiêu diệt, nghiệp lực an bàibáo ứng tự nhiên, dù có lo lắng hoảng hốtcũng phải vào ba ác đạo, xưa nay như vậy.Đau khổ lắm thay! Các ngươi được giáo pháp của chư Phậtchỉ dạy phải suy nghĩ chín chắn tự ghi nhớkỹ, trọn đời không được biếng trễ.
 97. 97. 98 KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi,cầu thoát ba cõi , dứt sạch gốc sanh tử, lìahẳn lo sợ thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũimiệng đều phải đoan chánh, thân tâm thanhtịnh cùng thiện tương ưng, đừng theo thịdục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa diệu,thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bìnhtĩnh từ tốn, vội vàng hấp tấp không suy xétchính chắn sẽ hư hỏng hối hận về sau, uổngphí một đời”. PHẨM BA MƯƠI BẢY NHƯ NGHÈO ĐẶNG CỦA BÁU Các ngươi đã trồng nhiều căn lành, phảinhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, từtâm chuyên nhứt, thanh tịnh trai giới, tu một

×