• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Danhthucdnangngucuaban
 

Danhthucdnangngucuaban

on

 • 398 views

 

Statistics

Views

Total Views
398
Views on SlideShare
398
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Danhthucdnangngucuaban Danhthucdnangngucuaban Presentation Transcript

  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________ TRAÛ LAÏI XUNG LÖÔÏNG LAØM THEÁ NAØO ÑAÙNH Nhoùm cuûa baïn ñaõ meät moûi roài. Ñaõ khoâng coøn höng phaán nhö tröôùc vaø öôùc muoán leo nuùi nöõa. Ñeán döï nhöõng buoåi hoïp haøng tuaàn thöôøng THÖÙC DOANH NGHIEÄP chæ coù khoaûng 3 ngöôøi. Taát caû caùc cuoäc thaûo luaän chæ goùi goïn vaøo chuû ñeà chính saùch chung cuûa coâng ty vaø nhöõng hoài töôûng vaøo nhöõng gì ñaït ñöôïc trong quaù khöù. Khoâng ai coøn nghó tôùi töông lai vaø xaây döïng ÑANG NGUÛ CUÛA BAÏN nhöõng keá hoaïch ñaày trieån voïng ñeå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng choaùng ngôïp. Caùc nhaø phaân phoái coøn chöa rôøi khoûi doanh nghieäp, nhöng cuõng chaúng laøm gì caû. Löôïng saûn phaåm baùn raát chaäm vaø cuõng ñöôïc baùn khoâng ñuùng caùch. Maïng löôùi cuûa baïn ñaõ ñaït ñeán ñoä baûo Tom Shr iter hoøa. Söï taêng tröôûng vuõ baõo cuûa noù chæ coøn laø hoaøi nieäm. Coù caûm töôûng nhö baïn ñaõ bò rôi vaøo vuõng laày. Tinh thaàn noùi chung buoàn baõ vaø yeáu ôùt. Trong KDTM (Kinh doanh theo maïng) caùc nhoùm caàn phaûi thay ñoåi thöôøng xuyeân, hoaëc moïi ngöôøi tôùi hoaëc moïi ngöôøi ñi khoûi, phöông aùn thöù 3 laø khoâng neân coù, khoâng theå ñoùng baêng thaønh coâng laïi ñöôïc. Vì vaäy neân, neáu nhoùm cuûa baïn ngöøng phaùt trieån, caàn coù thôøi gian suy nghó moät caùch nghieâm tuùc laïi. Baïn coù muoán tin khoâng? Khoâng thaønh vaán ñeà. Ñôn giaûn laø haõy ngöøng laøm vieäc, “haõy röûa tay” vaø quan saùt. Seõ xaûy ra nhöõng ñieàu sau: 1. Nhoùm cuûa baïn ngöøng tuyeån nhöõng nhaø phaân phoái môùi vaø chæ nghieân cöùu laäp keá hoaïch 1 _____________________________________________________ 2 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________“ÔÛ ñaây cuõng phaûi suy nghó, coù leõ neân xem laïi caùch tieáp caän vôùi coâng Laøm theá naøo ñeå hoài phuïc laïi höng phaán vaø ñoäng löïc, truyeàn laïi xungvieäc naøy, vaø taïm thôøi toâi seõ laäp moät keá hoaïch kinh doanh môùi, coøn caùc löïc môùi cho söï phaùt trieån cuûa nhoùm?öùng vieân seõ chôø ñôïi”. Söï phaân tích quaù möùc vaø laäp keá hoaïch luoân luoân daãn tôùi söï teâ lieät.2. Doanh soá baùn haøng ñi xuoáng, laäp keá hoaïch laø toát thoâi nhöng kinh Chuùng ta haõy taäp trung vaøo vieäc laøm theá naøo ñeå mang laïi cho nhoùmdoanh caàn ñöôïc xaây döïng treân caùc haønh ñoäng tích cöïc – baùn haøng vaø moät toác ñoä taêng tröôûng cao vaø traïng thaùi tích cöïc thöôøng xuyeân.tuyeån ngöôøi. “Trong thaùng naøy toâi laø nhaø phaân tích, sang thaùng sau toâi seõ laäp keá3. Vì doanh soá baùn haøng bò suy giaûm neân tinh thaàn trong nhoùm cuõng hoaïch, coøn sau ñoù laø nghieân cöùu ñaët ra muïc ñích”bò xaáu ñi troâng thaáy. Taâm traïng thuï ñoäng ñang xaâm laán … Laøm vaäy khoâng ñöôïc, söï höng phaán chæ coù theå sinh ra nhôø thaønh4. … Vieäc baùn haøng laïi tieáp tuïc giaûm suùt hôn. “Söï thuï ñoäng” trong coâng vaø söï taêng tröôûng khaùch quan. Ñoäng löïc xuaát hieän moät caùch töïnhoùm laø con ñöôøng chaéc chaén daãn tôùi söï thaát baïi hoaøn toaøn. Khi maø nhieân, khi tröôùc maét nhìn thaáy moät taám göông thöïc teá. Taát caû ñeàusöï höng phaán vaø nhieät huyeát khoâng coøn thì moïi ngöôøi seõ baùn haøng ít muoán trôû thaønh ngöôøi chieán thaéng hoaëc ít ra cuõng ñöôïc taém trong aùnhhôn, seõ tuyeån ngöôøi coøn ít hôn nöõa, hoï seõ khoâng coøn mong muoán vinh quang (trong tröôøng hôïp toài nhaát thì cuõng laø ñöôïc ñeàn buø döôùiñöôïc hoïc hoûi, nghe baêng casset, ñoïc saùch, ñi ñeán caùc cuoäc hoäi thaûo. côn möa vaøng). Baèng caùch ñoù chuùng ta caàn söï lôùn maïnh trong maïng löôùi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta caàn coù nhöõng ngöôøi môùi, “maùu töôi”.5. Söï ñình treä seõ bieán thaønh moät giaác nguû lòm coøn chuùng ta thì ñöùng Thieáu ñieàu ñoù seõ chaúng laøm gì ñöôïc. Thöïc teá laø khoâng theå tieáp theâmvaø quan saùt. sinh löïc cho cuoäc soáng môùi cuûa caùc nhaø phaân phoái cuõ bôûi voán dó hoï6. Coù theå duõng caûm maø döï ñoaùn veà vieãn caûnh phía tröôùc: Doanh soá ñaõ quyeát ñònh raèng choã ñöùng cuûa hoï laø ôû phaàn ñuoâi. Caùc cuoäc hoäithöôøng xuyeân tuït giaûm, caùc khuoân maët buoàn baõ vaø ñoäng löïc seõ veà soá thaûo vaø baát cöù moät lôøi ngôïi khen naøo cuõng chæ coù theå giaûi saàu cho hoï,khoâng. nhöng cuõng chaúng ñöôïc bao laâu.7. Ñaõ khoâng theå chaën ñöôïc phaûn öùng daây chuyeàn: quan heä tieâu cöïc – Toâi muoán keå cho caùc baïn nghe veà moät cuoäc thi seõ giuùp caùc baïn, nhödoanh soá thaáp; khoâng coù ñoäng löïc –> doanh soá nhoû;. doanh soá nhoû – nhöõng thuû lónh, kieåm soaùt ñöôïc ñoäng löïc vaø söï höng phaán cuûa nhoùmlaïi theâm moät lyù do ñeå coâng vieäc ñình treä. Coøn tieáp theo laø ñình treä cuûa mình vaø seõ loâi cuoán ñöôïc caùc nhaø phaân phoái môùi, vì theá noù seõtheo caáp soá nhaân. daãn tôùi söï taêng tröôûng keát quaû trong moät thôøi gian daøi.8. Hoäi chaån ñöôïc tieán haønh. Ba nhaø phaân phoái trung kieân vôùi veû maët Tuy nhieân khoâng phaûi moät cuoäc thi baát kyø naøo (haõy goïi noù laø moätbuoàn baõ seõ phanh phui nguyeân nhaân caùi cheát laâm saøng cuûa nhoùm. cuoäc thi ñua, neáu baïn muoán) cuõng coù theå cho nhöõng keát quaû caànChæ coøn thieáu chuùt nöõa laø quò xuoáng. Vaø nhö vaäy ñaáy, vaán ñeà cuûa thieát. Raát nhieàu thuû lónh cho raèng, ñieàu chính yeáu laø chính nguyeân taécchuùng ta cuõng gioáng theá. Maø coù vaán ñeà thì caàn phaûi giaûi quyeát. 3 _____________________________________________________ 4 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________thi thoá, coøn keát quaû seõ laø haäu quaû taát yeáu. Nhöng thaät ra khoâng phaûi D. Ñöøn g keùo daøi cuoäc thi: Ít ngöôøi laäp keá hoaïch cho moät naêm phíahoaøn toaøn nhö vaäy. tröôùc. Caùc nhaø phaân phoái, khoâng loaïi tröø, cuõng laø nhöõng ngöôøi nhöChuùng ta haõy cuøng xem xeùt xem cuoäc thi cuûa caùc baïn seõ phaûi nhö vaäy. Moät caâu hoûi mang tính khaúng ñònh:theá naøo, neáu baïn muoán ñaït ñöôïc moät ñieàu gì ñoù. taïi sao ña soá moïi ngöôøi mua böu aûnh vaø quaø sinh nhaät vaøo nhöõng phuùt cuoái cuøng? Cuõng vì lyù do ñoù, keùo daøi cuoäc thi nhieàu hôn haiA. Thaén g cuoäc chæ coù moät ngöôøi: neáu trong nhoùm cuûa baïn coù moät tuaàn laø khoâng hôïp lyù. Lòch söû ngaønh KDTM ñaõ ñöôïc bieát nhöõng cuoäcnhaø phaân phoá taøi naêng xuaát chuùng, nhöõng ngöôøi coøn laïi seõ thaäm chí thi ñua daøi tôùi caû moät naêm trôøi, nhöng tham gia vaøo ñaây chæ laø nhöõngkhoâng thöû thi laøm gì. Hoï nghó raèng duø gì chaêng nöõa thì anh chaøng kia thuû lónh coù kinh nghieäm. Chuùng ta ñang noùi tôùi nhöõng ngöôøi chöa coùcuõng chieán thaéng, vaäy thì coá gaéng ñeå maø laøm gì? Chính baïn cuõng kinh nghieäm, chöa töï tin vaøo baûn thaân vaø chöa coù ñoäng löïc laøm vieäc,hieåu raèng, neáu thöïc söï chæ coù moät ngöôøi tham gia thi thì ta seõ chaúng nhöõng keát quaû vaø phaàn thöôûng hoï caàn ngay baây giôø, “khoâng caàn phaûithu ñöôïc gì. Cuoäc thi phaûi ñöôïc hoaïch ñònh sao cho ngöôøi chieán thaéng ra khoûi quaày” Toâi xin ñeà nghò moät khung thôøi haïn sau:coù theå laø baát kyø ai. Moãi ngöôøi caàn phaûi thöû söùc mình, neáu khoâng seõchaúng coù yù nghóa gì. Toái thieåu laø moät vaøi giôø, coøn toái ña laø 2 tuaàn.B. Nhöõn g yeâu caàu ngaët ngheøo: neáu nhaø phaân phoái bieát tröôùc raèng E. Cuoäc thi höôùn g tôùi muïc ñích chöù khoân g höôùn g tôùi phöông tieän (coùanh ta seõ chaúng bao giôø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö vaäy, thì moät laàn nghóa laø caùc phöông phaùp thöïc hieän)nöõa anh ta seõ chaúng thöû söùc ñaâu. Ví duï: chuùng ta muùoân taêng doanh soá baùn haøng trong nhoùm. Taát nhieânKhuyeát ñieåm naøy haàu nhö laø phoå bieán ôû caùc thuû lónh, nhöõng ngöôøi ñôn giaûn hôn caû coù theå laø toå chöùc moät cuoäc thi ñua xem ai baùn ñöôïcmong muoán vöïc doanh soá taêng thaät nhanh, keát quaû seõ laø ngöôïc laïi vì haøng nhieàu nhaát. Nhöng ñoù khoâng phaûi laø caùch giaûi quyeát hieäu quaû.chaúng ai tham gia caû. Haõy laø nhöõng ngöôøi thöïc teá. Taïi sao? Taïi vì caùc nhaø phaân phoái cuûa chuùng ta seõ daønh toaøn boä thôøiC. Nhöõn g tieâu chuaån choïn ngöôøi chieán thaén g khoân g coù quan heä gì gian ñeå laäp keá hoaïch: laøm theá naøo ñeå hoï baùn haøng ñöôïc nhieàu hôn.ñeán vieäc taên g naên g suaát: Caùch toát nhaát laø taäp trung khoâng phaûi vaøo muïc ñích maø laø vaøoVí duï: Soá laàn tham döï caùc buoåi hoïp lôùn nhaát – khoâng gaén gì tôùi naêng phöông tieän. Vaø naøo, chuùng ta suy nghó vaø thay ñoåi luaät chôi. Caùchsuaát. Coøn ñöa ñöôïc tôùi caùc buoåi hoäi hoïp nhieàu ngöôøi môùi nhaát ñoù laø toát nhaát ñeå taêng doanh soá laø tuyeån nhieàu hôn caùc nhaø phaân phoái. Thöùnaêng suaát. Raát thöôøng xaûy ra tröôøng hôïp khi vieäc choïn khoâng ñuùng nhaát, töï hoï seõ söû duïng saûn phaåm, sau khi thu ñöôïc kinh nghieäm töømuïc ñích seõ daãn ñeán keát quaû thi ñua keùm. baûn thaân, hoï seõ keå cho baïn beø nghe, hoï seõ ñi baùn haøng. Baèng caùch ñoù, “Muïc ñích” laø taêng doanh soá baùn, coøn “phöông tieän” ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù laïi laø tuyeån theâm ngöôøi môùi. Cuoäc thi cuõng neân höôùng tôùi ñieàu naøy. Vì vaäy maø chuùng ta seõ trao phaàn thöôûng cho ai kyù ñöôïc 5 _____________________________________________________ 6 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________nhieàu nhaø phaân phoái môùi nhaát, doanh soá töï noù seõ khoâng ñôïi baïn phaûi Baøi hoïc: Ñöøng toán tieàn vaøo caùc giaûi thöôûng, toát nhaát laø haõy cho ngöôøibaét noù taêng ñaâu. thaéng cuoäc giaønh ñöôïc söï coâng nhaän.Naøo, chuùng ta, nhö caùc thuû lónh, haõy nhaän veà mình vieäc laäp keá hoaïch G. Thoâng thöôøng caùc cuoäc thi khoâng daïy cho caùc nhaø phaân phoáivaø ñeà ra caùc chieán löôïc, daønh cho nhöõng nhaø phaân phoái döôùi mình nhöõng kyõ naêng caàn thieát.thôøi gian caàn thieát ñeå hoï haønh ñoäng. Cuoäc thi cuûa chuùng ta caàn taäp trung chính vaøo vieäc phaùt trieån caùc kyõF. Nhieàu thuû lónh ngaây thô cho raèng caùc nhaø phaân phoái seõ tranh nhau naêng cuûa nhoùm, nhöõng thöù maø hoï seõ söû duïng trong caùc hoaït ñoäng sauñeán ñeå giaønh giaûi thöôûng. Khoâng coù gì töông töï nhö vaäy ñaâu, hoï coøn naøy cuûa mình.chöa nghó ra giaûi thöôûng coù theå thay theá cho söï coâng nhaän taøi naêng Danh saùch caùc nguyeân taéc chôi coù theå tieáp tuïc ñeán voâ cuøng, nhöngcuûa hoï. Caùc nhaø phaân phoái thích thuù khi hoï ñöôïc thaùn phuïc. nhöõng gì vöøa ñöôïc nhaéc tôùi cuõng ñaõ ñuû ñeå tieán haønh caùc cuoäc thiChuùng ta haõy xem ví duï, moät cuoäc thi khaù phoå bieán “Bit teât vaø ñaäu”. thaønh coâng roài.YÙ nghóa cuûa noù nhö sau: Coøn baây giôø chuùng ta haõy chuyeån sang cuoäc thi hay nhaát trong lòch söûVaøo ngaøy thöù hai caùc nhaø phaân phoái seõ thoûa thuaän raèng vaøo ngaøy thöù KDTM (hoaëc cuøng laém noù cuõng khoâng phaûi laø toài ). Trong ñoù coù tính6 hoï seõ gaëp ôû nhaø haøng, vaø ngöôøi naøo sau moät tuaàn baùn ñöôïc nhieàu ñeán nhieàu nguyeân taéc ñaõ ñöôïc nhaéc tôùi, vaø caùc nhaø phaân phoái seõsaûn phaåm hôn seõ nhaän ñöôïc trong böõa aên toái ñoù moät ñóa thòt boø töôi tham gia vaøo noù moät caùch saün saøng. Keát quaû laø seõ coù söï höng phaán,roùi. Bò thua cuoäc seõ chaáp nhaän aên ñaäu vaäy. Hôn theá nöõa anh ta seõ traû caùc saùng kieán vaø ñoäng löïc. Chuùng ta coøn caàn gì hôn nöõa? Haõy nhìntieàn aên cho caû hai ngöôøi, trong khi phaûi ngoài xem ngöôi chieán thaéng cuoäc thi theo caùch sau: baïn coù 2 ngöôøi taàng 1 laøm vieäc keùm, ñaõ maáythöôûng thöùc mieáng thòt nhö theá naøo. thaùng nay hoï chaúng ñôõ ñaàn cho ai caû. Baïn bieát raèng chæ caàn hoï kyù ñöôïc moät vaøi ngöôøi môùi thì ñoäng löïc laøm vieäc seõ quay trôû laïi, chínhÑieàu hay nhaát trong cuoäc thi naøy laø ôû choã ngöôøi thaát baïi thöôøng hay vì seõ xuaát hieän taùc nhaân kích thích vieäc kieám tieàn. Nhö vaäy laø baïnkhao khaùt phuïc thuø ñeå laáy laïi danh döï ñaõ bò ñaùnh maát. caàn phaûi tieán haønh moät cuoäc thi sao cho noù nhanh choùng mang tôùiBaïn chaéc khoâng theå naøo töôûng töôïng ñöôïc caùc nhaø phaân phoái seõ nhoùm cuûa mình caùc nhaø kinh doanh theo maïng môùi.quyeát taâm ra sao ñeå chieán thaéng, maëc duø giaûi thöôûng chæ laø moät Caùc nguyeân taéc cuûa cuoäc thi:mieáng Bít teát. Söùc taùc ñoäng cuûa cuoäc thi naøy laø söï coâng nhaän cuûanhöõng ngöôøi khaùc (vaø cuõng laø söï lo sôï bò xaáu hoå) Haõy chuù yù, vieäc Moãi ngöôøi trong soá 2 nhaø phaân phoái treân caàn ñôõ ñaàu cho 1 ngöôøi môùi,tieán haønh cuoäc thi naøy chaúng maát ñoàng xu naøo, tuy nhieân noù mang laïi vaø sau ñoù giuùp ngöôøi naøy kyù ñöôïc theâm 6 ngöôøi môùi, nhöng khoânghieäu quaû khoâng theå choái caõi – taêng doanh soá baùn haøng. phaûi theo haøng ngang maø laø theo chieàu saâu, coù nghóa laø sao cho ñeán cuoái cuoäc thi moãi moät ngöôøi seõ coù theâm 7 ngöôøi môùi, moãi ngöôøi môùi ôû möùc thaáp hôn ngöôøi tröôùc ñoù. Chieán thaéng seõ laø ai tôùi ñích tröôùc. 7 _____________________________________________________ 8 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Cuoäc thi naøy höôùng tôùi vieäc phaùt trieån maïng löôùi khoâng phaûi theo 5. Keát quaû cuûa cuoäc thi laø laâu daøi, nhöõng nhaø phaân phoái môùi seõ mangchieàu ngang maø laø theo chieàu saâu. Con ñöôøng deã nhaát daãn tôùi chieán tôùi cho baïn lôïi nhuaän raát laâu daøi, coøn söï tích cöïc cuûa nhöõng ngöôøi cuõthaéng laø kyù ñöôïc moät ngöôøi môùi vaø keå cho ngöôøi naøy nghe veà cuoäc cuõng taêng leân moät caùch ñaùng keå nhôø ñöôïc “thay maùu töôi”.thi, vaø veà caùch sao cho nhanh choùng döôùi anh ta seõ coù moät daõy 6 nhaø 6. Cuoäc thi naøy khoâng cuõ ñi. Noù coù theå ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeânphaân phoái. Coøn sau ñoù seõ ñeà nghò anh ta noùi cho bieát ñòa chæ vaø soá maø khoâng sôï bò nhaøm chaùn. Coù theå thöû toå chöùc noù haøng thaùng.ñieän thoaïi öùng vieân tieàm naêng trong soá nhöõng ngöôøi quen cuûa anh ta. 7. Cuoäc thi chieám thôøi gian ít (ñoâi khi ngöôøi chieán thaéng ñöôïc xaùcSöû duïng chieán thuaät naøy, nhaø phaân phoái thoâng minh coù theå kyù ñöôïc 6 ñònh chæ sau hai ngaøy ñeâm), vaø noù kích thích ngöôøi tham gia vaøo cuoäcngöôøi sau moät vaøi ngaøy. Ñieàu ñoù ñôn giaûn thaät, taát caû chæ laø caàn ñôõ khoâng chaäm treã.ñaàu cho moät ngöôøi. 8. Nhôø cuoäc thi nhöõng ngöôøi tham gia seõ caûi thieän ñöôïc caùc kyõ naêngCoøn baây giôø, baïn nhö moät thuû lónh, caàn phaûi laøm sao cho nhöõng cuûa mình veà caùch tuyeån ngöôøi vaø coù ñöôïc söï töï tin. Ñoù chính laø moätngöôøi tham gia cuoäc chôi phaûi goïi ñieän tôùi mình ñeå hoûi xem bao giôø trong nhieàu cuoäc thi maø baïn coù theåtieán haønh trong nhoùm cuûa mình,seõ coù cuoäc cho thoâng tin. Taïi sao cuoäc thi naøy laïi coù theå vaän haønh vaø noù cuõng coù tính minh hoaï vì thoaû maõn ñöôïc taát caû nhöõng yeâu caàuñöôïc? cô baûn. Söï höng phaán cuûa nhöõng ngöôøi tham gia coù theå truyeàn cho caû1. Nhöõng ngöôøi tham gia caûm nhaän thaáy söï uûng hoä cuûa baïn, ñoäng löïc nhoùm. Trong cuoäc thi naøy khoâng coù ngöôøi thua cuoäc.laøm vieäc cuûa hoï taêng leân, chính hoï coù theå nhôø vaøo söï giuùp ñôõ cuûabaïn ma. Laøm vieäc coù ñoâi bao giôø cuõng mang laïi hieäu quaû toát hôn. CUOÄC THÖÛ NGHIEÄM CUOÁI2. Taát caû nhöõng gì caàn ôû nhaø phaân phoái döôùi baïn laø kyù ñöôïc moätngöôøi môùi. Khoâng phöùc taïp laém ñeå thuyeát phuïc moät nhaø phaân phoái “Toâi caàn nghó ñaõ” – Moät öùng vieân ñaõ noùi vaäy ôû cuoái buoåi cho thoângtöông lai kyù hôïp ñoàng,neáu anh ta bieát raèng sau moät vaøi ngaøy döôùi tin. Taát nhieân, chuùng ta khoâng muoán gaây söùc eùp vôùi ai, nhöng duø saoanh ta seõ coù 6 taàng. Taát caû caùc öùng vieân coøn laïi seõ tôùi thaønh moät thì cuõng caàn giuùp anh ta coù moät quyeát ñònh ñuùng ñaén chöù? Baïn nghóchuoãi sau ngöôøi thöù nhaát. sao khi nhaø phaân phoái tieàm naêng ñoù veà nhaø, anh ta coù khaû naêng seõ nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin boå sung veà coâng ty? Coù theå vôï anh ta seõ3. Cuoäc thi höôùng tôùi “phöông tieän” maø khoâng höôùng tôùi “muïc tieâu”. ñaùnh giaù söï laõnh ñaïo nhoùm qua nhöõng öu ñieåm hay khoâng? Anh ta coùKeát quaû chính laø nhöõng nhaø phaân phoái môùi vaø söï taêng leân cuûa doanh nhôù heát taát caû caùc chi tieát cuûa buoåi cho thoâng tin khoâng? Anh ta coùsoá baùn haøng – coù ñöôïc nhôø moät caùch töï nhieân laø hieäu quaû cuûa vieäc theå giaûi thích cho vôï hieåu nhöõng ñieàu tinh teá trong sô ñoà traû hoa hoàngtuyeån ngöôøi. khoâng? Lieäu anh ta coù theå nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân thích ñaùng veà4. Taát caû ñeàu thaéng, thaäm chí caû ngöôøi thua cuõng ñaït ñöôïc moät ñieàu caùc vaán ñeà KDTM töø luaät sö cuûa mình hoaëc töø moät nhaø kinh teá hoïcgì ñoù (6 nhaø phaân phoái môùi mong muoán laøm vieäc). haøng xoùm khoâng? (Neáu nhö hoï coù moät chuùt hieåu bieát veà KDTM thì 9 _____________________________________________________ 10 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________coù leõ hoï cuõng ñaõ laø nhöõng nhaø phaân phoái roài). Taïi sao laïi caàn tìm lôøi 1. Anh coù ñoàng yù laø moïi ngöôøi ñeàu caàn saûn phaåm cuûa chuùng toâikhuyeân töø nhöõng nhaø chuyeân nghieäp trong lónh vöïc luaät phaùp vaø kinh khoâng?teá? Thöïc ra chuùng ta cuõng ñaâu coù hoûi caùc chuyeân gia luaät vaø kinh teá 2. Anh coù thaáy saûn phaåm cuûa chuùng toâi giuùp moïi ngöôøi tieát kieäm tieànveà caùch thay baùnh xe hay xaây kho taøng! nhö theá naøo khoâng?Khoâng phaûi laø toát hôn nhieàu hay sao neáu öùng vieân ñoù coù quyùeât ñònh 3. Anh nghó sao veà chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng toâi?khi taát caû caùc thoâng tin coøn noùng hoåi trong trí oùc vaø coù baïn ôû caïnh ñeåcoù theå traû loøi moïi caâu hoûi phaùt sinh. 4. Anh coù ñoàng yù raèng saûn phaåm ñoäc ñaùo naøy caàn cho moïi ngöôøi ngay chính luùc naøy khoâng?Coù nghóa laø caàn laøm sao cho öùng vieân naøy quyeát ñònh ngay khi coøn 5. Anh coù bò thuyeát phuïc raèng chaát “Sieâusaïch” cuûa chuùng toâi hieäuchöa ra veà. Chuùng ta seõ söû duïng moät phöông phaùp goïi laø “Cuoäc thöû quaû hôn nhieàu so vôùi taát caû nhöõng gì ñang coù treân thò tröôøng khoâng?nghieäm cuoái”. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” laø moät danh saùch ñôn giaûncaùc caâu hoûi maø baïn töï laäp ñeå moät laàn nöõa nhaéc laïi moät caùch ngaén 6. Anh coù nghó raèng moïi ngöôøi muoán tieát kieäm khi duøng caùc chaát taåygoïn cuøng vôùi öùng vieân taát caû nhöõng ñieåm chính ñaõ ñöôïc noùi tôùi trong röûa khoâng?buoåi cho thoâng tin. Taát caû nhöõng gì ñoøi hoûi ôû baïn laø haõy ngoài caïnh 7. Anh coù muoán tieát kieäm khi duøng caùc chaát taåy röûa khoâng?öùng vieân coøn ñang hoaøi nghi naøy vaø moät laàn nöõa noùi löôùt qua nhöõng 8. Anh coù hieåu raèng, khi trôû thaønh nhaø phaân phoái anh coù theå tieát kieämmuïc ñoù. Thöôøng laø ñieàu ñoù seõ ñaùnh tan nhöõng nghi ngaïi cuoái cuøng vaø ñöôïc 30% tieàn khi duøng taát caû caùc saûn phaåm cuûa coâng ty chuùng toâinhoùm cuûa baïn seõ coù theâm moät nhaø phaân phoái. khoâng?Naøo, ta haõy cuøng phaân tích moät “cuoäc thí nghieäm cuoái” cuûa moät nhaøphaân phoái cuûa nghieäp ñoaøn Supper chuyeân saûn xuaát caùc chaát taåy röûa. ÑAØO TAÏO:Maicô: “Coù leõ toâi seõ veà nhaø vaø bình tónh suy nghó laïi taát caû” 1. Anh nghó sao veà chöông trình ñaøo taïo mieãn phí cuûa chuùng toâi.Nhaø phaân phoái: “Tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh, toát nhaát laø moät laàn nöõachuùng ta haõy nhìn laiï caùc yeáu toá veà thoâng tin”. 2. Anh hieåu raèng caùc buoåi thöïc haønh toát hơn caùc buoåi lí thuyết ñôn thuaàn nhieàu chöù?Döôùi ñaây laø moät maãu khoâng phöùc taïp ñeå giuùp baïn coù moät quyeát ñònhthaêng baèng. Baèng caùch ñoù seõ khoâng coù moät yeáu toá quan troïng naøo 3. Haõy nhôù raèng: Ban ñaàu ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa anh seõ xaây döïng giuùp anhthoaùt khoûi taàm chuù yù cuûa baïn. moät nhoùm, coøn anh thì quan saùt vaø hoïc theo göông anh ta. Anh nghó sao? Ñieàu ñoù coù giuùp gì ñöôïc anh khoâng? 4. Nhöõng buoåi leân lôùp cuûa chuùng toâi veà caùch tuyeån ngöôøi döïa treânMAÃU SAÛN PHAÅM thöïc teá ñaõ thaønh coâng. Anh nghó sao, coù ñaùng ñeán ñeå thaêm khoâng? 11 _____________________________________________________ 12 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________5. Anh coù theå thöôøng xuyeân ñeán chi nhaùnh naøy cuûa coâng ty nhôø giuùp Nhaø Phaân Phoái: “Anh coøn caâu hoûi naøo nöõa khoâng? Toâi seõ vui loøngñôõ. Anh coù thaáy thích khi coù söï hoã trôï thöôøng xuyeân töø phía coâng ty traû lôøi”khoâng? Mai cô: “oà khoâng, ñuû roài”6. Neáu anh quyeát ñònh tieáp nhaän lôøi ñeà nghò cuûa chuùng toâi, anh coù saün Nhaø phaân phoái: “Tuyeät, vaäy ta baét ñaàu ngay töø baây giôø. Hôïp ñoàngsaøng söû duïng ñaøo taïo mieãn phí chuùng toâi daønh cho khoâng? ñaây, saûn phaåm vaø taøi lieäu nöõa, anh coù theå bình tónh nghieân cöùu taïi nhaø”.KINH DOANH Mai cô: “Taát nhieân roài! Coøn noùi gì nöõa! Ñaây laø moät cô hoäi tuyeät1. Nhö moät nhaø phaân phoái, anh seõ nhaän ñöôïc söï giaûm giaù 30% ñoái vôùi vôøi!”taát caû caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” - Ñoù laø coâng cuï hieäu quaû coù theå giuùp böùt2. Mua theo giaù só vaø baùn theo giaù baùn leû, anh seõ nhaän ñöôïc 30% lôïi öùng vieân ra khoûi nhöng nghi ngôø khoâng caàn thieát, nhöõng thöù gaây ratöùc. thaùi ñoä luùng tuùng vaø khoâng tin töôûng. Taïi sao chuùng laïi xuaát hieän? Löôïng thoâng tin maø öùng vieân nhaän ñöôïc trong suoát thôøi gian cuûa buoåi3. Sau khi trôû thaønh nhaø phaân phoái, anh coù quyeàn kyù hôïp ñoàng cho cho thoâng tin ñieån hình laø quaù lôùn. Moät phaûn öùng töï nhieân laø yù muoánnhöõng ngöôøi khaùc vaø seõ nhaän ñöôïc phaàn traêm töø vieäc baùn haøng cuûa thöû phaân tích vaø saép xeáp laïi caùc thoâng tin vöøa nhaän ñöôïc. Maø ñieàu ñoùhoï. laïi ñoøi hoûi phaûi coù thôøi gian. Tuy nhieân ñoái vôùi öùng vieân naøy seõ toát4. Coâng ty chuùng toâi coù ñeà nghò vieäc tham gia vaøo chöông trình “OÂtoâ hôn neáu anh ta quyeát ñònh khi moïi thöù coøn noùng hoåi trong ñaàu. Coùthöôûng”. Vôï choàng anh coù muoán nhaän ñöôïc moät chieác OÂtoâ môùi töø nghóa laø baïn caàn giuùp anh ta! Baïn caàn ôû beân caïnh ñeå traû lôøi moïi caâuCoâng ty khoâng? hoûi baát kyø xuaát hieän. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” seõ giuùp baïn ñieàu ñoù.5. Anh coù theå ñaët haøng tröïc tieáp töø nhaø. Vôùi soá löôïng haøng lôùn anh seõnhaän ñöôïc söï giaûm giaù boå sung. ÑÖØNG RUÙT LUI VAØ ÑÖØNG ÑAÀU HAØNG6. Coâng vieäc naøy chieám khoaûng 10 –12 giôø moãi tuaàn. Ngaøi EL lôùn kính meán!7. Nhieàu nhaø phaân phoái luùc ñaàu cuõng keát hôïp moät coâng vieäc naøy vôùicoâng vieäc cuõ. Theo thôøi gian thu nhaäp ôû choã chuùng toâi seõ vöôït troäi so Toâi ñaõ nghe noùi raèng oâng laø moät huaán luyeän vieân noåi tieáng nhaát, moätvôùi thu nhaäp thöôøng xuyeân cuûa hoï, vaø hoï ñaõ thoâi vieäc sau khi daønh heát thuû lónh thöïc söï cuûa KDTM. Chính vì vaäy maø toâi vieát thö cho oâng. Toâithôøi gian cho KDTM. seõ khoâng xin oâng nhieàu vaø cuõng khoâng chieám cuûa oâng nhieàu thôøi gian ñaâu. Toâi hieåu roõ raèng thôøi gian laø haïn cheá nhö theá naøo ñoái vôùi moät8. Baây giôø anh seõ thaáy raúng KDTM coù theå thay ñoåi cuoäc ñôøi anh. nhaø chuyeân nghieäp nhö oâng. Vì vaäy toâi chæ xin moät aân hueä thoâi. 13 _____________________________________________________ 14 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Lieäu oâng coù theå tôùi Thaønh phoá toâi CHÆ MOÄT NGAØY vaø giuùp toâi baét Nhaø phaân phoái töông lai cuûa chuùng ta mong muoán khoâng nhieàu: taátñaàu coâng vieäc? Ñôn giaûn laø daïy cho toâi moät chieâu, vaø toâi seõ baét ñaàu caû chæ laø moät nhoùm môùi nguyeân coù ñoäng löïc laøm vieäc ngay baây giôø.xaây döïng nhoùm cuûa mình töø con soá khoâng. Vaø toâi cuõng seõ nôï oâng suoát Vaø anh ta khaù haøo phoùng, anh baïn Giaéc aáy, cho chuùng nhöõng TROØNñôøi Chaân thaønh bieát ôn oâng! MOÄT NGAØY!Giaéc Gaùnh naëng cuûa thuû lónh thaät deã sôï! nhöng vì caùc nhaø phaân phoái ñangMoät böùc thö nhö vaäy ñoù! Baïn seõ laøm gì sau khi nhaän ñöôïc moät thöù ñôïi chieán coâng töø chuùng ta, thì chuùng ta phaûi ñaït ñöôïc chuùng thoâi.töông töï nhö vaäy? Chuùng ta seõ phaûi laøm sao ñaây ñeå khoûi laøm thaát voïng Giaéc, vaø goùiMoät nhaø phaân phoái ñaày naêng löôïng vaø ñoäng löïc laøm vieäc coù theå gheùm moïi thöù chæ coù trong moät ngaøy?. Ñaêng thoâng baùo? khuyeân Giaéctrong töông lai seõ laøm taêng ñaùng keå thu nhaäp cuûa baïn. daãn hai ngaøn ngöôøi baïn tôùi ñoùn chuùng ta?Thaät deã chòu khi nhaän ñöôïc nhöõng böùc thö nhö vaäy, chaüng coøn gì Hay coù theå laø, caét daõy thaàn kinh xaáu hoå ñi, goõ cöûa töøng nhaø và vanphaûi noùi nöõa! Taát caû nhöõng gì maø anh chaøng Giaéc ñoù caàn chæ laø moät naøi moïi ngöôøi kyù hôïp ñoàng? Hoaëc coù theå veõ cho anh ta moät huy hieäuñieàu kyø dieäu! thaät to víi lôøi keâu goïi haõy tham gia vaøo maïng löôùi cuûa anh ta, roài sau ñoù ra naèm ôû moät sieâu thò gaàn ñoù nhaát, töï an uûi vôùi hi voïng raèng caùcMoät ngöôøi môùi tham gia vaøo KDTM, khoâng chæ ñôn giaûn laø xaây döïng nhaø phaân phoái tieàm naêng seõ tuï hoïp laïi, tay huô cao caùc tôø hôïp ñoàngcho mình moät nhoùm. Caàn phaûi ñi qua con ñöôøng: thöû vaø sai, ñi tôùi vöøa kyù? Hay coøn moät phöông aùn nöõa: gôûõi caùc böùc thö theo caùc ñòanhöõng khoaù ñaøo taïo, hoäi thaûo. ñoïc saùch, nghe baêng casset, hoïc caùch chæ töø cuoán danh baï ñieän thoaïi vaø chôø xem khi naøo thì möa seõ aøolaõnh ñaïo vaø daïy chính mình. Thaønh coâng chæ coù theå tôùi sau moät vaøi xuoáng. Chuùng ta chæ coù veûn veïn moät ngaøy, vì theá neân söï löïa choïnthaùng laøm vieäc caät löïc. Seõ coù nhöõng luùc bay cao, nhöõng cuù ngaõ, vaø coù cuõng raát haïn cheá. Vaäy ñoù, chuùng seõ phaûi laøm gì ñaây? (Hay laø giaû vôønhieàu ngöôøi ñaàu oùc thuû cöïu khoâng ñeán caùc buoåi hoïp, khoâng mua baïn khoâng nhaän ñöôïc thö, hoaëc oám vaø khoâng ñeán nöõa)haøng ngoaøi kho, coøn thieáu ñieàu gì khoâng xaûy ra!Ñeå laäp ñöôïc moät nhoùm thaønh ñaït, caàn thieát khoâng chæ laø moät thaùng. Lôøi Giaûi: Phöông phaùp “Baäc Thang”.Nhieäm vuï cuûa chuùng ta laø laäp töùc keùo ñeán nhieàu nhaø phaân phoái ñeålaøm cho Giaéc caûm thaáy ñöôïc söï thaønh coâng. Bôûi vì anh ta laø ngöôøi Giaéc Thaân meán!môùi khoâng chæ trong KDTM, maø ôû thaønh phoá naøy nöõa, nôi maø hai Toâi luoân thaáy deã chòu khi nhaän ñöôïc thö töø moät ngöôøi töï laäp vaø ñaàytuaàn tröôùc haàu nhö khoâng coù ai bieát gì. Thöïc hieän ñieàu ñoù quaû laø ñoäng löïc laøm vieäc nhö anh. Toâi kính troïng quyeát ñònh cuûa anh laø seõkhoâng deã daøng. kinh doanh rieâng vaø ñaûm baûo cho mình söï ñoäc laäp veà taøi chính. 15 _____________________________________________________ 16 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Anh raát ñuùng, toâi khoâng coù nhieàu thôøi gian raûnh ñaâu. Tuy nhieân toâi tôùi döï moät buoåi hoïp. Buoåi hoïp ñoù raát thuù vò, nhöng noù coù moät nhöôïcthöïc söï mong muoán söû duïng khaû naêng naøy ñeå giuùp anh thaønh coâng. ñieåm laø daøi tôùi hôn 2 giôø, vì vaäy maø Gioân khoâng ngoài ñöôïc tôùi cuoáiToâi cuõng thaáy raát thuù vò söï mong muoán cuûa anh muoán hoïc ñöôïc nhöõng buoåi. Anh ta cho raèng neáu caùc buoåi hoïp chieám maát nhieàu thôøi giankyõ naêng chuyeân nghieäp, thay vì phung phí thôøi gian, khi ñaõ choïn nhö vaäy, thì anh ta seõ khoâng ñuû thôøi gian ñeå tham gia kinh doanh.phöông phaùp thöû vaø sai. EL lôùn keå moät ít veà coâng ty vaø nhaán maïnh caùc cuoäc hoïp cuûa hoï seõCoù quaù nhieàu nhaø phaân phoái ñaõ saùng taïo ra chieác baùnh xe, trong khi chieám khoâng quaù 40 phuùt. Gioân noùi anh ta chæ coøn khoâng nhieàu thôøicoù theå duøng thôøi gian ñoù ñeå kieám tieàn vaø laäp nhoùm. Toâi ñoàng yù giuùp gian, Vì vaäy EL lôùn ñaõ tieán haønh buoåi cho thoâng tin raát nhanh tronganh, nhöng vôùi moät ñieàu kieän: anh haõy thoaû thuaän ñöôïc moät cuoäc gaëp voøng 20 phuùt.maët vôùi 2 – 3 ngöôøi quen, nhöõng ngöôøi ñoàng yù daønh ra 5 phuùt quyõ thôøi Khi EL lôùn keát thuùc, Gioân noùi “Taát caû ñeàu raát thuù vò, coù leõ toâi seõ veàgian cuûa mình. Ñôn giaûn haõy noùi vôùi hoï raèng, toâi muoán noùi chuyeän veà nhaø vaø seõ suy nghó kyõ veà chuùng”. Luùc ñoù EL lôùn môùi söû duïng “Cuoäctình hình kinh doanh trong thaønh phoá caùc anh. Anh cuõng coù theå baùocho hoï bieát veà teân goïi coâng ty cuûa chuùng ta. Toâi ñôn giaûn chæ laø chuaån thöû nghieäm môùi”.bò ñaët ra cho hoï moät vaøi caâu hoûi. Neáu ñieàu kieän ñoù ñöôïc thoaû maõn, toâi “Anh Gioân, trong khoaûng thôøi gian vaøi ngaøy tôùi trong maïng löôùi cuûahöùa raèng sau moät vaøi ngaøy trong nhoùm anh seõ coù 20 ngöôøi. Ñeå kyù anh Giaéc seõcoù ít nhaát 20 nhaø phaân phoái, vaø chuùng toâi muoán raèng hoïñöôïc 20 ngöôøi, taïm thôøi toâi seõ coù maët ôû thaønh phoá anh moät thôøi gian seõ ôû döôùi anh. Ñieàu ñoù ñaûm baûo cho anh coù ñöôïc moät söï xuaát phaùtngaèn, nhöng toâi seõ ñöa cho anh nhöõng kyõ naêng caân thieát vaø cô sôû ñeå choùng maët trong doanh nghieäp naøy. Chuùng toâi tin raèng ñoái vôùi chuùnganh coù theå töï laøm ñöôïc ñieàu ñoù. toâi anh coù theå trôû thaønh moät thuû lónh thöïc söï. Haõy laøm ôn vieát teânThaân aùi! mình leân tôø giaáy naøy vaø nhaø phaân phoái tieáp theo, ngöôøi maø chuùng ta seõ kyù hôïp ñoàng seõ bieát raèng anh laø ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa anh ta”.EL lôùn Gioân ñaõ vieát nhöõng döõ lieäu veà mình leân tôø giaáy maø EL lôùn ñöa cho, nhanh choùng ñieàn vaø kyù vaøo tôø hôïp ñoàng maø trong ñoù coù ghi roõ GiaécVaø thôøi gian haønh oâng ñaõ tôùi. EL lôùn ñeán nhaø Giaéc sôùm hôn, vaø hoï laø ngöôøi ñôõ ñaàu. Gioân cuõng ñaõ ñaêng kyù mua saûn phaåm cuûa coâng tycuøng ngoài vôùi öùng vieân ñaàu tieân cuûa anh ta – Gioân, trong moät quaùn ñeå coù theå coù ñöôïc kinh nghieäm töø chính mình.aên. Gion laø moät doanh nhaân vaø laø ngöôøi tham gia khaù tích cöïc vaøo Giaéc ñaõ ngaïc nhieân. Anh ta töï nghó: “Sao Gioân laïi coù theå ñoàng yùñôøi soáng xaõ hoäi cuaû thaønh phoá. Ñoù laø ngöôøi ñaàu tieân maø Giaéc gaëp khi nhanh nhö vaäy nhæ?tôùi thaønh phoá. Coù theå laø lôøi höùa coù ñöôïc 20 nhaø phaân phoái trong voøng moät vaøi ngaøyEL lôùn hoûi Gioân raèng anh ta ñaõ bieát gì veà kinh doanh treân maïng. ñaõ taùc ñoäng leân anh ta chaêng? Nhöng laøm theá naøo chuùng ta giöõ ñöôïcGioân cuõng coù chuùt hieåu bieát veà KDTM vaø thaäm chí ñaõ coù laàn naøo ñoù lôøi höùa ñoù? Ôû ñaây chuùng ta ñaâu coù bieát ai!” Khi Gioân ñieàn xong vaøo 17 _____________________________________________________ 18 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________tôø giaáy, EL lôùn noùi vôùi anh ta:“Anh Gioân, ñaây laø moät khaû naêng tuyeät taát caû chuùng ta chæ bieát ñöôïc coù 3 ngöôøi trong thaønh phoá naøy! Chuùngvôøi ñeå coù ñöôïc söï ñoäc laäp veà taøi chính vaø söï tin töôûng vaøo töông lai. ta laøm theá naøo ñeå giöõ ñöôïc lôøi höùa ñaây?”.Anh ñaõ coù moät quyeát ñònh ñuùng ñaén, vaø toâi möøng cho anh. Toâi chaéc EL lôùn bình tónh traû lôøi: “Anh haõy chaêm chuù quan saùt vaø chuùng ta seõlaø anh cuõng coù baïn, ñoàng nghieäp hoaëc baïn haøng trong kinh doanh maø xem ñeán toái nay anh seõ noùi gì. Coøn baây giôø taïm thôøi chuùng ta seõ ñeánvôùi nhöõng ngöôøi ñoù anh cuõng muoán chia seõ khaû naêng naøy. Vaäy thì thaêm Mai cô ñaõ”.trong khi chuùng ta xaây döïng heä thoáng, seõ raát coù yù nghóa neáu ñöa ñöôïcai ñoù töø nhöõng ngöôøi quen cuûa anh tôùi vaø kyù hoï döôùi anh”. Maicô ñôïi chuùng toâi ngay ngoaøi cöûa vôùi caây buùt caàm saün treân tay. Roõ raøng laø quyeát ñònh kyù hôïp ñoàng cuûa anh ta bò aûnh höôûng bôûi söï quíGioân cho raèng ñoù laø moät yù nghó xuaát saéc:“Anh baïn thaân cuûa toâi laø troïng daønh cho Gioân, ngöôøi maø söï höng phaán vaø söï saün saøng laømMaicô luoân muoán laøm moät caùi gì ñoù ñaïi loaïi nhö theá naøy ñeå coù theå vieäc ñaõ thöïc söï thuyeát phuïc anh ta ngay tröôùc khi EL lôùn baét ñaàukieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn. Coù lÏ ñeà nghò cuûa oâng seõ laøm anh aáy quan buoåi cho thoâng tin. OÂng ta cuõng khoâng daønh cho Mai cô nhieàu thôøitaâm ñaáy, vì chính oâng seõ ñaûm baûo vôùi anh aáy raèng sau moät vaøi ngaøy gian, chæ ngaén goïn ñöa anh ta vaøo cuoäc vaø keát luaän “Mai cô, nhö anhanh ta seõ coù caû moät ñoäi nguõ. Nhö vaäy anh aáy seõ baét ñaàu coâng vieäc cuõng ñaõ roõ töø anh Gioân roài, chuùng toâi ñang doàn heát coá gaéng ñeå saonaøy ñôn giaûn hôn raát nhieàu. Baây giôø toâi seõ ñieän thoaïi cho anh aáy vaø cho coù theå kyù ñöôïc caøng nhieàu nhaø phaân phoái trong thôøi gian ngaénthoûa thuaän veà cuoäc gaëp maët”. nhaát caøng toát. Trong thôøi gian moät tuaàn trong nhaùnh cuûa anh seõ coù 19Gioân ñaõ goïi ñieän thoaïi cho Mai cô thaúng töø nhaø haøng. Anh naøy ñaõ nhaø phaân phoái. Baét ñaàu nhö vaäy thaät khoâng toài! Coù leõ anh coù nhöõngmôøi EL lôùn vaø Giaéc tôùi nhaø vaø ñeà nghò hoï haõy ñeán gaáp vì coù theå anh ngöôøi baïn, ñoàng nghieäp hoaëc baïn haøng kinh doanh maø vôùi hoï anhta seõ treã giôø laøm. Neáu Gioân ñaõ noùi raèng ñaây laø moät ñeà nghò caàn nhaän muoán chia seõ khaû naêng naøy. Anh coi ai laø ngöôøi xöùng ñaùng?”.lôøi thì anh ta seõ kyù ngay maø khoâng caàn phaûi noùi chuyeän gì theâm nöõa. Mai cô khoâng baét mình phaûi ñôïi laâu:“Toâi vöøa môùi nghó ra, ngay khiEL lôùn caûm ôn Gioân vì ñaõ daønh thôøi gian cho mình:“Ñöøng queân nheù, noùi chuyeän vôùi Gioân. Anh Jim cuûa toâi laø phuø hôïp nhaát, toâi luoân muoánbuoåi hoïp laàn sau ôû thaønh phoá naøy seõ laø sau moät tuaàn”. giuùp anh aáy kieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn, maø toát hôn ñeà nghò cuûa oâng coù leõ chaúng tìm ñöïôc gì ñaâu. Ta haõy heïn anh aáy ngay baây giôø, anh aáyEL lôùn vaø Giaéc ngoài leân oâtoâ vaø phoùng ñeán nhaø Maicô. Treân oâtoâ Giaéc hoaøn toaøn coù theå laø moät ngoâi sao môùi trong KDTM”. Jim noùi raèng coùkhoâng theå noùi ñöôïc nhöõng caûm xuùc cuûa mình:“Toâi khoâng theå tin vaøo theå gaëp EL lôùn vaø Giaéc taïi nôi mình laøm vieäc sau 15 phuùt. Anh ta coùmaét mình ñöôïc! ÖÙng vieân ñaàu tieân ñaõkyù hôïp ñoàng, ñaët mua saûn giôø nghæ giaûi lao khoâng laâu vaø saün loøng nghe ñeà nghò cuûa hoï.phaåm vaø laïi coøn giôùi thieäu cho chuùng ta moät ngöôøi khaùc nöõa, ngöôøinaøy coù leõ cuõng seõ kyù. Toâi nghó raèng ôû ñaây ñoùng vai troø quan troïng Vieäc kyù hôïp ñoàng vôùi Jim khoâng coù khoù khaên gì ñaëc bieät. Anh tanhaát coù leõ laø lôøi höùa coù ñöôïc 20 ngöôøi trong nhaùnh cuûa anh ta. Nhöng thích thuù vôùi lôøi höùa coù ñöôïc 18 nhaø phaân phoái trong nhaùnh cuûa mình trong thôøi gian moät tuaàn, cuõng nhö vieäc anh, em trai mình vaø Gioân ñaõ 19 _____________________________________________________ 20 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________trôû thaønh caùc nhaø phaân phoái. Vieãn caûnh trôû thaønh moät trong nhöõng cuoäc heïn. Toâi tin raèng coâng vieäc chung cuûa chuùng ta, khi coù söï giuùpngöôøi ñaàu tieân trong thaønh phoá naøy cuõng raát aán töôïng vôùi anh ta. ñôõ cuûa oâng, seõ mang laïi thu nhaäp ñaùng keå cho taát caû chuùng ta”.Ñeå keát thuùc EL lôùn noùi vôùi Jim: “Khi em anh choïn xem ai laø ngöôøi Ñaõ ñeán cuoái ngaøy, Giaéc quan saùt baäc thaày KDTM haønh ñoäng. Choanh ta muoán giuùp ñôõ khi chia seõ khaû naêng tuyeät vôøi naøy, caäu aáy ñaõ ñeán toái ElL lôùn ñaõ kyù ñöôïc 14 nhaø phaân phoái, ñeán con soá 20 coøn laïichoïn anh. Mai cô bieát raèng anh ñaùnh giaù cao caäu aáy, baây giôø thì ñeán hoaøn toaøn khoâng nhieàu, Giaéc ñaõ tuyeät ñoái tin töôûng vaøo vieäc seõ coùlöôït anh. Haõy noùi xem ai laø ngöôøi anh muoán thaáy beân caïnh trong cuoäc hoïp sau moät tuaàn.nhoùm cuûa mình?” Giaéc noùi leân caûm töôûng cuûa mình: “Baây giôø toâi ñaõ thaáy oâng giöõ lôøiJim traû lôøi: “Toâi bieát 2 ngöôøi phuø hôïp vôùi coâng vieäc naøy vaø coù theå höùa giuùp ñôõ nhöõng nhaø phaân phoái môí nhanh choùng vaø hieäu quaû xaâyñaït ñöôïc thaønh coâng lôùn, ñaëc bieät vôùi söï giuùp ñôõ cuûa oâng. Ngöôøi thöù döïng nhoùm cuûa mình nhö theá naøo roài. Toâi raát caùm ôn oâng vaø caûmnhaát laø xeáp cuûa toâi, oâng aáy thöôøng mong muoán kieám theâm tieàn. ÖÙng thaáy mình ñaõ ñuû söùc ñeå laøm vieäc vôùi 20 nhaø phaân phoái môùi. Phöôngvieân thöù hai laø oâng haøng xoùm Alen cuûa toâi. Coù leõ Alen sÏẽ kyù döôùi phaùp khoâng quaù phöùc taïp maø oâng ñaõ daïy cho toâi seõ giuùp toâi xaây döïngxeáp cuûa toâi?” ñöôïc moät caáu truùc maø tröôùc kia ñeán mô toâi cuõng khoâng daùm! Toâi môùi chæ coù moät ngöôøi ôû taàng 1, nhöng ngaøy mai, ngaøy kia toâi seõ coù ñöôïc“Khoâng coù vaán ñeà gì!” EL lôùn noùi. Cuøng vôùi Giaéc, hoï leân phoøng laøm 20 ngöôøi! Vaø taát caû boïn hoï ñeàu quan taâm ñeán coâng vieäc vaø höngvieäc cuûa seáp vaø EL lôùn ñaõ tieán haønh moät buoåi cho thoâng tin ngaén phaán vì döôùi hoï cuõng ñaõ coù moät ai ñoù roài! Coøn moät nhaø phaân phoái ôûgoïn. OÂng naøy cho raèng mình caàn phaûi suy nghó laïi. Khi ñoù EL lôùn noùiraèng oâng caàn ghi laïi teân vaø caùc döõ lieäu hoä chieáu cuûa oâng ta, vì nhaø taàng 1 khaùc nöõa maø toâi nhaát ñònh seõ kyù vaøo thôøi gian saép tôùi. Vaø toâi seõ laøm vieäc cuøng anh ta cho tôùi khi döôùi anh ta seõ coù ñöôïc 20 ngöôøi!”phaân phoái tieáp theo laø Alen, vaø toát nhaát laø kyù Alen tröïc tieáp döôùi oângta. Khoâng caàn ñöa ra nhöõng caâu hoûi thöøa, seáp cuûa Jim ñieàn vaø kyù vaøo “Hoâm nay toâi ñaõ thaáy moät söï kyø dieäu! 15 buoåi cho thoâng tin -14 nhaøbaûn hôïp ñoàng. phaân phoái môùi!Tröôùc khi tôùi gaëp Alen, EL lôùn noùi vôùi seáp cuûa Jim “Trong thôøi gian Baây giôø toâi ñaõ coù ñöôïc moät maïng löôùi naêng ñoäng vaø ñang lôùn maïnh,moät tuaàn chuùng toâi döï kieán ñöa vaøo nhoùm cuûa oâng 17 nhaø phaân phoái vaø taát caû chæ sau 1 ngaøy!môùi. OÂng xem ai laø ngöôøi xöùng ñaùng ñeå phía treân? OÂng coù theå giôùi Baây giôø toâi ñaõ bieát moät thuû lónh chaân chính caàn phaûi laøm vieäc nhöthieäu ai vôùi chuùng toâi? Coù theå oâng coù baïn hoaëc ñoái taùc laøm aên maø theá naøo. Toâi seõ noi göông oâng, EL lôùn aï! Vaø seõ daïy cho caùc nhaøoâng muoán hoï coù xuaát phaùt nhanh vaø suoân seõ trong coâng vieäc môùi meû phaân phoái cuûa mình ñeå cho hoï cuõng coù theå ñaït ñöïôc nhöõng thaønhnaøy?” Seáp cuûa Jim traû lôøi: “Toâi raát vui vì Jim ñaõ giôùi thieäu chính toâi coâng nhö theá”.laøm ngöôøi ñôõ ñaàu cho ngöôøi haøng xoùm Alen cuûa anh ta. Toâi coù 3ngöôøi baïn maø toâi muoán kyù döôùi Alen. Cho pheùp toâi goïi cho hoï vaø ñaët 21 _____________________________________________________ 22 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________HAÕY LAØM VIEÄC MOÄT CAÙCH THOÂNG MINH CHÖÙ ÑÖØNG HUØNG Döïa theo tieâu chí naøy maø caùc nhaø chuyeân nghieäp phaân moïi ngöôøi raHUÏC thaønh 3 daïng:Caùc nhaø chuyeân nghieäp veà tuyeån ngöôøi chæ daønh thôøi gian cuûa mình Daïn g A: Caùc öùng vieân coù trình ñoä vaø tieàm naêng cao. Ñaây chính laøcho nhöõng öùng vieân coù trình ñoä, coøn nhöõng ngöôøi nghieäp dö thì daønh ngöôøi maø chuùng ta caàn. Ñaây chính laø nhöõng thuû lónh tieàm naêng, hoï coùthôøi gian cho moïi ñoái töôïng. Cho pheùp toâi ñöôïc ñöa ra moät ví duï ñeå theå bieán doanh nghieäp cuûa chuùng ta thaønh quaû nuùi. Coâng vieäc cuûaminh hoïa cho tính keùm hieäu quaû cuûa caùch laøm naøy. chuùng ta laø tìm nhöõng ngöôøi nhö vaäy.Moãi cuoäc tieáp xuùc chieám maát 2 giôø cuûa nhaø phaân phoái Gioâ, baûn thaân Daïn g B: Caùc öùng vieân coù khaû naêng, khoù noùi ñöôïc raèng coù neân daønhcuoäc cho thoâng tin chæ khoaûng 30 – 40 phuùt, nhöng coøn thôøi gian thôøi gian cho hoï hay khoâng? 50/50.daønh cho ñi laïi vaø chôø ñôïi. Ñieàu ñoù coù nghóa laø sau ngaøy laøm vieäc Daïn g C: Caùc öùng vieân hoaøn toaøn voâ ích vaø khoâng coù trình ñoä. Khoângcuûa mình Gioâ gioûi laém cuõng chæ coù theå tieán haønh ñöôïc 2 buoåi tieáp theå nghó ra ñöôïc ñieàu gì toài teä hôn laø thöû laäp trình laïi nhöõng keû khoângxuùc. thaønh ñaït naøy ñeå giuùp hoï thaønh coâng.Neáu Gioâ gaëp 10 öùng vieân khoâng coù tieàm naêng (coù nghóa khoâng mang Baây giôø toâi seõ giaûi thích caùch thöùc aùp duïng heä thoáng naøy treân thöïc teá.laïi keát quaû gì) thì anh ta seõ maát ñöùt moät tuaàn. Thöôøng khi ñoù seõ xuaát Ñieàu naøy hoaøn toaøn khoâng phöùc taïp, nhöng laïi coù theå giuùp baïn tìm rahieän söï chaùn naûn vaø caûm giaùc voâ tích söï. ñöôïc ranh giôùi giöõa thaønh coâng vaø thaát baïi.Ta haõy xeùt laïi baûy tìnhNhöõng nhaø chuyeân nghieäp caàn ñöôïc vuõ trang moät heä thoáng cho pheùp huoáng. Nhieäm vuï cuûa baïn laø xaùc ñònh xem nhöõng nhaân vaät ôû ñaâyanh ta ñaùnh giaù caùc öùng vieân. Chuùng ta khoâng mong muoán tieâu phí thuoäc daïng naøo (A,B,C)thôì gian vaøo nhöõng keû khoâng thaønh ñaït vaø ñôn giaûn laø nhöõng ngöôøi Tình huoán g 1: Baïn ñi daïo treân phoá vaø troâng thaáy moät ngöôøi ñaøn oângkhoâng phuø hôïp. aên maëc baûnh bao. OÂng ta haïnh phuùc, tinh thaàn saûng khoaùi, nuï cöôøiNeáu nhö trong thôøi gian 1 tuaàn chuùng ta chæ gaëp gôõ vôùi moät öùng vieân lôùn treân göông maët, nhaùy maét vôùi caùc coâ gaùi ñi ngang qua vaø noùitieàm naêng thì keát quaû laøm vieäc cuûa chuùng ta cuõng cao hôn haún so vôùi chung laø ñang taän höôûng cuoäc soáng. Coù caûm töôûng raèng vöøa coù moät10 cuoäc gaëp gôõ voâ ích vôùi nhöõng ngöôøi maø duø gì ñi chaêng nöõa hoï ñieàu gì ñoù tuyeät vôøi xaûy ra vôùi oâng ta. Con ngöôøi naøy troâng gioángcuõng seõ khoâng laøm vieäc trong ngaønh KDTM. Laøm vieäc voâ boå nhö nhö moät thuû lónh vaäy.vaäy chaúng mang laïi ñöôïc ñieàu gì ngoaøi söï meät moûi vaø chaùn naûn. Ta Tình huoán g 2: Moät ngöôøi ñaøn oâng ñang naèm döôùi moät raõnh nöôùc,haõy suy nghó: moät nhaø phaân phoái coù trình ñoä, coù kieán thöùc coù theå caùch xa caû caây soá cuõng coù theå ngöûi thaáy muøi röôïu noàng naëc töø anhnhanh choùng ñöa vaøo nhaùnh cuûa mình 30-40 ngöôøi, trong khi caùc nhaø ta.Anh ta ñang naém chaët trong tay moät chai röôïu vang loaïi reû tieàn bòphaân phoái coù ñoä tin caäy thaáp seõ chæ suoát ngaøy buoàn raàu vaø than vaõn vôõ. Ngöôøi anh ta ñaày buøn ñaát. Coù veû nhö anh ta ñang laåm baåm trongtaïi sao hoï chaúng thu ñöôïc gì. 23 _____________________________________________________ 24 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________mieäng caùi gì ñoù, nhöng roõ laø khoâng phaûi ñang trích daãn taùc phaåm cuûa Tình huoán g 1: Moät ngöôøi ñaøn oâng haøi loøng vôùi cuoäc soáng vaø aên maëtBoiroân. töôm taát seõ khoâng voâ côù maø cöôøi lôùn. Haén ta vöøa aên cöôùp ôû ngaânTình huoán g 3: Baïn seõ vaøo vaên phoøng cuûa moät coâng ty ñieän thoaïi ñeå haøng quoác gia soá 1. Söû duïng caùc khaû naêng thuû lónh cuûa mình, haén ñaõ laäp ra moät baêng troäm cöôùp chuyeân nghieäp. Haén coá giöõ veû bình tónhthanh toaùn tieàn caùc cuoäc noùi chuyeän. Tröôùc maët baïn laø moät vieân keá vaø töï tinh ñeå caûnh saùt khoâng nghi ngôø raèng trong lôùp voû ñaøng hoaøngtoaùn ñieån hình, töø ñaàu ñeán chaân laø maøu xaùm, treân soùng muõi laø caëp ñoù laø moät teân toäi phaïm ñang troán traùnh. Baát cöù moät caùch thöùc kieámmaét kính daøy coäm. Coù caûm töôûng raèng choå ñöùng cuûa anh ta laø ôû trong tieàn hôïp phaùp naøo cuõng laøm cho haén dò öùng. Noùi ngaén goïn ñaây laø vaätmaùy tính chöù khoâng phaûi laø ôû treân theá giôùi naøy. Anh ta coù veû ruït reø, kyù sinh cuûa xaõ hoäi.vaø roõ raøng laø raát yeâu thích coâng vieäc cuûa mình. Tình huoán g 2: Ngöôøi naèm trong raõnh nöôùc môí tôùi thaønh phoá baïnTình huoán g 4: Hippi môøi baïn mua moät loaïi thaûo döôïc. Coù veû nhö ñöôïc vaøi ngaøy. Anh ta laø ñaïi lyù baùn haøng cuûa moät nghieäp ñoaøn lôùn.chính coâ ta cuõng ñang duøng. Coâ ta noùi khoù ñeå baïn cuõng duøng thöû saûn Anh ta vöøa bò cöôùp tieàn vaø bò ñaùnh vaøo ñaàu baèng moät caùi chai röôïuphaåm chaát löôïng cuûa mình. Coâ ta raát naêng ñoäng vaø coù nhöõng kyõ naêng vang reõ tieàn. Anh ta coøn chöa hoaøn toaøn hieåu raèng mình ñang noùi vabaùn haøng khaù toát. laøm gì. Nhöng khi vöøa hoaøn hoàn anh ta seõ laäp töùc xin baïn cho anh taTình huoán g 5: Baïn ñi tieáp vaø thaáy moät quyù baø. Baø ta coù veû nhö khaù gia nhaäp vaøo maïng löôùi.buoàn phieàn. Moät chuù meøo con voâ toäi ñi ngang qua ñaõ bò moät cuù ñaùvaêng sang beân kia ñöôøng. Quyù baø ñang nguyeàn ruûa caû theá giôùi, vaø caû Anh ta coi ñoù laø phöông phaùp toát nhaát ñeå bieát ñöôïc nhieàu ngöôøi hônnhöõng ngöôøi rôi vaøo taàm maét cuûa baø ta. trong thaønh phoá xa laï naøy.Tình huoán g 6: Moät caäu thanh nieân chöøng 16 tuoåi cuøng hai coâ baïn gaùi Tình huoán g 3: Vieân keá toaùn cuûa chuùng ta thaät ra ñang aáp uû moät keáñi ngang qua baïn. Caäu ta ñang noùi veà nhöõng chi tieát cuûa buoåi Disco hoaïch xin thoâi vieäc ôû coâng ty ñieän thoaïi vaø môû moät doanh nghieäptech saép tôùi vaø khoâng sao coù theå choïn löïa ñöôïc laø seõ ñi cuøng ai ñeán rieâng tö vaán veà thueá vaø caùc coâng vieäc keá toaùn.ñoù. Coøn baây giôø anh ta ñang tìm baát cöù moät nguoàn thu nhaäp theâm naøo ñeåTình huoán g 7: Trong hieäu thuoác coù moät tö vaán vieân tôùi gaàn baïn ñeå boå sung vaøo voán ñaàu tö ban ñaàu cuûa mình. Anh ta seõ coøn tìm kieámgiuùp baïn choïn loaïi thuoác caàn thieát. Troâng coâ ta khaù hoaït baùt, lòch söï laâu daøi cho ñeán khi coù moät ai ñoù vôùi söï töôûng töôïng phong phuù seõvaø deã chòu trong giao tieáp. nhìn ra ôû anh ta moät nhaø phaân phoái tieàm naêng. Tình huoán g 4: ÔÛ ñaây thì baïn khoâng nhaàm, giöõa chuùng ta vaø coâ baïn naøy khoâng theå coù gì chung caû. Coøn neáu nhö baïn ñeà nghò coâ ta giôùiCAÙC CAÂU TRAÛ LÔØI : thieäu moät ai ñoù thì coâ ta seõ ñöa baïn thaúng ñeán nhaø meï mình. Baø giaø 25 _____________________________________________________ 26 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________ñang caàn tieàn ñeå traû soá nôï maø mình vay nhaèm baûo laõnh cho coâ con Caâu traû lôøi raát ñôn giaûn – chæ neân toán thôøi gian vaøo caùc öùng vieângaùi ra khoûi tuø, khoù coù theå tìm ñöôïc öùng vieân toát hôn. daïng A vaø B. Vaán ñeà laø ôû choå xaùc ñònh xem ai thuoäc daïng naøo trong moät thôøi haïn.Tình huoán g 5: Quyù baø buoàn phieàn naøy laø trôï lyù rieâng cho laõnh ñaïomoät nghieäp ñoaøn lôùn. Treân thöïc teá baø ta ñaõ ñieàu haønh coâng ty trong Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà naøy laø nhöõng caâu vaøo ñeà chuyeân nghieäp “ “,luùc seáp ñi nghæ maùt vaø nhaän ñöôïc nhöõng lôøi chuùc möøng vôùi…20 phuùt neáu baïn muoán noùi. Ñoù laø nhöõng töø baïn noùi ra ñeå “Phaù vôõ taûn gsau oâng aáy ñuoåi vieäc baø maø khoâng coù khoaûn trôï caáp naøo. Baø bieát roõ baên g”, baét ñaàu caâu chuyeän vaø höôùng noù vaøo ñuùng quyõ ñaïo caàn thieát.raèng töø giôø trôû ñi mình seõ khoâng ñi laøm thueâ cho ai nöõa. Chæ khi vöøa Raát caàn laø vôùi söï trôï giuùp cuûa caâu noùi ñoù baïn coù theå laäp töùc xaùc ñònhmôùi traán tónh laïi baø ñaõ nghó tôùi moät vieäc kinh doanh cuûa rieâng mình. ñöôïc öùng vieân cuûa mình thuoäc daïng naøo.Seõ khoâng coøn seáp naøo caû! Cuoái cuøng thì ñaõ ñeán luùc phaûi thu nhaännhöõng ñoàng baïc cho ra hoàn! Ví duï töø cuoäc soán g:Tình huoán g thöù 6:Moät thanh nieân treû tuoåi cuøng hai coâ gaùi coù tínhcaùch côûi môû vaø tích cöïc, anh ta ñang tìm xem choå naøo coù theå kieám Moät thanh nieân muoán laøm quen vôùi moät phuï nöõ trong moät buoåi tieäc.theâm tieàn ñeå mua chieác oâtoâ ñaàu tieân. OÂng chuù cuûa anh ta ñaõ laøm vieäc Anh ta caàn baét ñaàu caâu chuyeän vaø höôùng cho noù ñi ñuùng quyõ ñaïo.trong ngaønh KDTM moät thôøi gian daøi vaø saün loøng giuùp ñôõ caäu chaùu Moät trong nhöõng coâng vieäc laø laøm roõ xemngöôøi phuï nöõ ñaõ coù choàngmình. chöa. Neáu coâ ta ñaõ laáy choàng thì ngöôøi thanh nieân seõ phaûi xeáp coâ ta vaøo loaïi “C”. Nhöng coâ ta laïi traû lôøi baèng moät caùch ñaïi loaïi nhö,Tình huoán g 7: mộtt coâ gaùi laøm trôï lyù vaø nhaän ñöôïc ít hôn 5USD /giôø ngöôøi thanh nieân chöa chaéc gì ñaõ daønh theâm thôøi gian cho coâ ta. Vaäyvaø phaûi laøm vieäc vaøo ban ñeâm ñeå xem coù theå kieám theâm ñöôïc chuùt thì ngöôøi thanh nieân ñoù seõ phaûi duøng nhöõng caâu maøo ñaàu naøo ñaây?gì khoâng. Coâ ta caàn tieàn vaø haàu nhö chaúng coù luùc naøo raûnh caû, giañình cuõng haàu nhö chaúng luùc naøo nhìn thaáy maët coâ aáy. Ñaây chính laø “Moät coâ gaùi deã thöông nhö coâ coù vieäc gì ôû ñaây ñeå laøm vaäy?” xöa nhöthôøi ñieåm thích hôïp ñeå cho coâ aáy tham gia vaøo KDTM. traùi ñaát vaø tuyeät ñoái khoâng hieäu quaû. Coâ ta coù theå thaäm chí seõ khoâng theøm cöôøi vôùi anh chaøng voâ duyeân ñoù.Ñôïi chuùt naøo! Caùi gì vaäy? Aûo thuaät aø? Ñôn thuaàn chæ laø nhöõng thoângtin ít oûi ñeå laøm keát luïaân cho moãi tình huoáng vöøa ñöa ra. Vaäy thì … Coøn moät phöông aùn: “Chuùng ta chöa töøng gaëp nhau tröôùc ñaây thì phaûi?” cuõng chaúng coù gì xuaát saéc hôn. Nhöng duø sao thì hai caâu naøy, caùch naøy hay caùch khaùc, cuõng ñaõ baét ñaàu ñöôïc caâu chuyeän vaø choÑÖØNG ÑAÙNH GIAÙ CUOÁN SAÙC H QUA BÌA SAÙC H anh ta ñi ñöôïc ñuùng höôùng.Vaäy thì chuùng ta - nhöõng nhaø chuyeân nghieäp seõ laøm gì ñaây? Vaäy, nhöõng caâu noùi maøo ñaàu naøo seõ söû duïng ñöôïc trong KDTM? Xin haõy cuøng xem xeùt caùc ví duï thaát baïi. 27 _____________________________________________________ 28 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________“Thôøi tieát thaät quaùi quæ, chaúng phaûi vaäy sao?” - Thaät deã sôï! Quaù Moät doøng suoái chaûy qua ñoàng coû, chæ saâu coù vaøi cm. Tuy nhieân saunhaøm tai!. Cuõng seõ chaúng deã chòu chuùt naøo neáu noùi tieáp. “Tieàn kieám ñoù theo doøng chaûy doøng suoái ñoå vaøo moät caùi ñaàm saâu, nöôùc trongñöôïc seõ laø tuyeät vôøi ñaáy! Anh coù muoán trôû thaønh nhaø phaân phoái tuyeät ñeïp.khoâng?”. Coâng vieäc cuõng khoâng tieán trieãn ñöôïc. Vaø baïn ñang chuaån bò ñi baét caù, baïn seõ thaû caàn caâu ôû ñaâu ñaây? ÔÛHoaëc laø “Anh laøm gì vaøo toái thöù 3?” thaät kyø laï khi nghe ñieàu ñoù töø doøng suoái nhoû vôùi nöôùc chaûy xieát hay trong ñaàm saâu, nôi caù coù thöùcmieäng moät ngöôøi khoâng quen bieát. YÙ nghó ñaàu tieân seõ laø: ngöôøi ta aên vaø nôi truù nguï (xin gôïi yù: nôi thöù hai)Coù hai nguyeân taéc, maø khiñang coù yù ñònh laøm maát ñi cuûa mình moät buoåi toái thöù 2 nghæ ngôi vôùi theo noù, baïn coù theå trôû thaønh ngöôøi caâu caù laønh ngheà:baïn beø. Ñaõ chaéc gì moät öùng vieân seõ voà vaäp vaøo ñeà nghò daønh caû buoåi 1. Haõy baét caù ôû nôi maø noù coù.toái cho moät cuoäc hoïp chöa hieåu seõ ra sao. 2. Haõy keå nhöõn g caâu chuyeän haáp daãn veà chuù caù ñaõ tuoät khoûi löôõiTrong vaán ñeà naøy coù moät caùch giaûi quyeát chuyeân nghieäp. Ñoù laø 2 caâu caâu.hoûi maàu nhieäm, chuùng chæ chieám coù 10 giaây, nhöng laïi giuùp baét ñaàucaâu chuyeän vaø cho pheùp laäp töùc xaùc ñònh ñöôïc öùng cöû vieân thuoäc loaïi Chuùng ta haõy noùi xem laøm theá naøo laø ñuùng trong khi tuyeån ngöôøi.naøo. Ñoù laø moät coâng cuï raát maïnh vaø caùc nhaø chuyeân nghieäp duøng noù Baïn phaûi thöôøng xuyeân quan saùt nhöõng öùng vieân ñaàu tieân. Nhöõngthöôøng xuyeân. Chuùng ta maát thôøi gian laøm gì vaøo nhöõng öùng vieân nhaø phaân phoái suyùt oaø khoùc khi nhìn laïi nhöõng thöû nghieäm voâ ích cuûakhoâng phuø hôïp, trong khi coù theå vôùi 10 giaây laø ñaõ coù ñöôïc moät keát hoï. Nguyeân nhaân thaát baïi vaø tuyeät voïng cuûa hoï laø gì vaäy? Hoï baét caùluaän xaùc ñaùng veà tieàm naêng cuûa anh ta ñoái vôùi coâng vieäc cuûa chuùng ôû nôi khoâng coù chuùng!ta.Thöïc chaát vaán ñeà nhö sau: ñöøng ñaùnh giaù öùng vieân quaù nhanh. Haõy Moät vaøi ví duï veà vieäc tuyeån ngöôøi khoân g hieäu quaû:söû duïng hai caâu hoûi maàu nhieäm ñeå hoaøn toaøn tin töôûng maø xaùc ñònh 1. Gôûi haøng ñoáng böu phaåm vôùi taøi lieäu (saùch vở, catalo vaø traêm thöùxem ngöôøi ñang ñöùng tröôùc maët baïn thuoäc loaïi naøo. linh tinh khaùc) cho taát caû nhöõng ai coù ñòa chæ trong cuoán saùch chæ daãnChi tieát hôn veà hai caâu noùi maàu nhieäm baïn haõy ñoïc trong cuoán saùch ñieän thoaïi maø baïn tìm ñöôïc. Taát nhieân laø trong moãi thaønh phoá ñeàu coù“EL lôùn hÐ môû bí quyeát” nhöõng öùng vieân khoâng toài, nhöng haõy tin raèng, ít coù ai mong chôø nhöõng gì coù trong thuøng thö, khi chính baïn coù theå töï xuaát hieän vôùi ñeà nghò cuûa mình.HAÕY BAÉT ÑI, CAÙ ÑAÁY! Vieäc gôûi böu phaåm coù chaát löôïng cuõng coù theå mang laïi nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Tuy nhieân chi phí cho vieäc gôûi vaø cho ñoáng taøi lieäu laø khaù lôùn vaø coøn laâu môùi bieän hoä ñöôïc cho hieäu suaát thaáp keùm cuûa 29 _____________________________________________________ 30 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________phöông phaùp naøy. Thaäm chí nhöõng danh saùch öùng vieân ñöôïc soaïn Vaäy thì caù coù ôû ñaâu?thaûo moät caùch chuyeân nghieäp cuõng khoâng phaûi luoân coù taùc duïng. Vì Caùc nhaø chuyeân nghieäp baét caù ôû nôi maø caù nhieàu ñeán möùc coù theå ñivaäy maø vieäc göûi böu phaåm moät caùch ñaïi traø cuõng gioáng nhö thaû löôùi qua ñaàm saâu khi giaãm leân chuùng. Taïi sao laïi phaûi maát thôøi gian ñeåbaét caù ôû vuøng nöôùc cheát vaäy. thöû baét caù ôû nhöõng nôi maø chaúng thaáy caù ñaâu? Hôõi caùc baïn thaân meán,2. Chaën laïi treân ñöôøng phoá moät khaùch boä haønh voâ tö löï ñeå giôùi thieäu choïn löïa caùc coâng ty phöùc taïp khoâng phaûi laø loái thoaùt cuûa nhaø phaânsaûn phaåm. Nieàm hy voïng raèng sau khi thöû duøng moät laàn saûn phaåm, phoái. Caâu traû lôøi thaät ñôn giaûn: haõy suy nghó moät caùch saùng taïo. Tieácnhöõng ngöôøi naøy seõ tôùi taáp ñöa ñôn ñaët haøng cho baïn. Hieám khi coù raèng khoâng coù nhieàu ngöôøi coù khaê naêng aáy. Haõy ngoài xuoáng vaø suytheå xaûy ra ñieàu naøy. Vì vaäy maø cuõng ñöøng thaáy kyø laï, neáu ñieän thoaïi nghó:”Mình coù theå tìm ñaâu ra moät ñaùm ñoâng nhöõng öùng vieân toátcuûa baïn khoâng ñoå doàn chuoâng cuoäc goïi cuûa nhöõng öùng vieân ñaày nhaát?”höùng khôûi. Toâi xin keå cho caùc baïn nghe veà Ñoâroâti, vaø veà vieäc coâ ta ñaõ xaây döïng3. Phoùng xe ñi khaép vuøng ñeå daùn thoâng baùo khaép caùc cöûa hieäu gaëp nhoùm cuûa mình nhö theá naøo moät vaøi naêm tröôùc. Ñoâroâti laøm ngheàtreân ñöôøng. Söï tin töôûng raèng caùc baø noäi trôï seõ khaùt khao ñöôïc tham trang ñieåm, thu nhaäp cuûa coâ ta khoâng ñuû trang traûi. Thôøi gian raûnhgia vaøo maïng löôùi cuûa baïn seõ daàn daãn ñeán söï thaát voïng traøn treà, khi cuõng ít, nhöng Ñoâroâti coù mong öôùc vaø suy nghó saùng taïo. Coâ ta bieátñieän thoaïi khoâng hieåu sao cöù caâm nhö heán vaäy. veà KDTM vaø muoán xaây döïng ñöôïc nhoùm cuûa mình nhanh choùng vaø hieäu quaû. Caùc khaùch haøng cuûa coâ ta khoâng muoán maát thôøi gian vaøo4. Ñeán vaên phoøng, nôi traû trôï caáp thaát nghieäp, vaø vôùi moät gioïng noùi nhöõng coâng vieäc vôùi nhöõng vieãn caûnh xa vôøi.ñaày sinh khí ñeà nghò nhöõng ngöôøi ñang xeáp haøng lónh trôï caáp chuù yùtôùi phöông aùn kieám tieàn cuûa mình. Keát quaû laø seõ chaúng coù ai theå hieän Hoï taäp trung chuù yù vaøo chöông trình truyeàn hình. Taïi sao phaûi laømmoät chuùt quan taâm naøo, ñeán noãi nhaø phaân phoái ñaày thaát voïng cöù suy vieäc vaø chôø ñôïi trong khi ngöôøi ta ñang traû löông cho baïn? Coù theå coùnghó hoaøi veà giaù trò lôøi ñeà nghò cuûa mình vaø boû ñi, sau khi ñaùnh maát moät ai ñoù seõ ñi tôùi vaø mang theo tieàn trong moät caùi ñóa saâu loøng? Cônhöõng ñoäng löïc laøm vieäc cuoái cuøng. hoäi ñöông nhieân laø khoâng lôùn, nhöng vaán ñeà laø ôû choã caàn bieát chôø ñôïi.5. Môøi nhöõng ngöôøi hoï haøng ñeán cuoäc hoïp do moät nhaø phaân phoái cuõvaø toát buïng tieán haønh. Nhaø phaân phoái cuõ vaø toát buïng naøy ñeà ñaït vôùi Nhöõng ngöôøi khaùch haøng naøy cuûa coâ ta coù theå lieät vaøo loaïi “C”.cöû toaï 1 keá hoaïch laøm giaøu cuoái cuøng cuûa mình, nhöng vì oâng ta chöa Vaäy thì coù theå tìm ñöôïc ôû ñaâu moät nhoùm caùc nhaø phaân phoái ñaày ñoängbao giôø giaøu coù caû, vaø hôn theá nöõa oâng ta coù moät khaùi nieäm khaù tröøu löïc laøm vieäc, khi maø chæ coù hai buoåi toái raûnh roãi trong moät tuaàn.töôïng veà coâng vieäc, neân moïi ngöôøi ñaõ quyeát ñònh raèng toát hôn caû laøruû nhau ñi chôi bowling. Ñoâroâti suy nghó vaø ñi tôùi caùc khoaù hoïc buoåi toái do phßng thöông maïi ñòa phöông toå chöùc. Trong thôøi gian giôø hoïc mieãn phí ñoù nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi nhaän ñöôïc caùc kieán thöùc veà giaù trò cuûa vieäc kinh doanh töï do. 31 _____________________________________________________ 32 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Trong soá nhieàu khoaù hoïc veà kinh doanh vaø keá toaùn coù nhöõng giôø hoïc 3. Kyù nhöõng nguôøi tham gia khoaù hoïc laø ñôn giaûn hôn caû nhöõng ñieàuveà kyõ thuaät baùn haøng vaø tieáp thò. Ñoâroâti vaø ba nhaø phaân phoái môùi cuûa ñôn giaûn. Ñôn thuaàn chæ caàn ñeå caäp ñeán moät trong nhöõng maët maïnhcoâ ta ñaõ tôùi chính nôi ñoù. cuûa KDTM tuyø thuoäc vaøo nhu caàu cuûa öùng vieân.Ñoâroâti vaø caùc nhaø phaân phoái cuûa mình nhËn ra nhieàu ñieàu co ùlôïi cho Ví Duï:vieäc baùn haøng vaø tieáp thò. Tuy nhieân hoï ñaêng kyù theo hoïc khoâng phaûi a) Sau khi trôû thaønh nhaø phaân phoái, baïn coù theå caûi thieän moät caùchvì ñieàu ñoù maø laø nhaèm muïc ñích choïn vaøo nhoùm mình nhöõng öùng nghieâm tuùc tình traïng cuoäc soáng cuûa mình. Maëc duø luùc ñaàu coù theå lôïivieân coù trình ñoä. Moãi thöù ba hoï laïi keå cho nhöõng baïn hoïc cuøng lôùp veà töùc chöa lôùn, nhöng noù seõ lôùn leân theo töøng thaùng. Theo thôøi gian,nhöõng ñeà xuaát cuûa mình vaø veà lôïi ích cuûa KDTM, cuøng luùc maøi saéc thu nhaäp cuûa baïn töø KDTM seõ trôû thaønh moät laù chaén chaéc chaén ñeåtheâm kyõ naêng cho thoâng tin. baûo veä baïn khoûi nhöõng coâng vieäc khoù chòu caàn phaûi laøm cho oâng chuû. Hoaøn toaøn coù theå ñöôïc,khi thu nhaäp töø hoaït ñoäng cuûa nhaø phaân phoái vöôït löông, baïn seõ quyeát ñònh coáng hieán hoaøn toaøn baûn thaân choTaïi sao Ñoâr oâti laïi choïn chính choã ñoù ñeå tìm caùc nhaø phaân phoái? coâng vieäc môùi maø boû haún oâng chuû cuõ.1. Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia ñeàu ñang nghieân cöùu hoaëc ñang coù yù b) KDTM neáu ñöôïc xaây moät caùch ñuùng ñaén, coù theå mang ñeán moät lôïiñònh nghieân cöùu vieäc baùn haøng. Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng khoù hieåu töùc lôùn trong moãi thaùng. Thaäm chí neáu baïn ngöøng tích cöïc hoaït ñoängvaø khoâng coù gì choáng laïi vieäc baùn haøng tröïc tieáp. thì moãi thaùng baïn vaãn nhaän ñöôïc hoa hoàng noù gioáng nhö trợ cấÊp2. Hoï coù mong muoán phaùt trieån nhöõng khaû naêng cuûa mình vaø taêng thöông taät, nhöng vôùi moät khaùc bieät cô baûn: baïn khoâng nhaát thieátthu nhaäp. Hoï daùm hy sinh moät caùch coù yù thöùc nhöõng thôøi gian raûnh phaûi laø ngöôøi taøn taät. (Coøn ngöôøi baùn haøng thì se õkhoâng coù löông neáuroãi cuûa mình ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu aáy. anh ta ngöøng baùn).3. Hoï muoán caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuaû mình. Thu nhaäp hieän c) Taát caû moïi ngöôøi ñeàu thích tieáng soät soaït cuûa nhöõng ñoàng ñoâ lataïi khoâng ñuû cho hoï trang traûi. Hoï tích cöïc ñi tìm nhöõng giaûi phaùp môùi. Ñoâroâti tình côø nhaân ra raèng, khoâng coù ai nhaän ñöôïc tôùi 500cho nhöõng vaán ñeà taøi chính cuûa mình. $/thaùng ngoaøi löông ra. Ñeå coù ñöôïc töøng aáy tieàn töø gôûi ngaân haøng vôùiHôn theá nöõa, Ñoâroâti ñaõ coù söï löïa choïn ñuùng coøn vì: laõi suaát 1%/thaùng caàn phaûi coù trong taøi khoaûn 50.000USD. Ñoâroâti ñaõ hoûi: “ Lieäu coù deã daøng tích luyõ ñöôïc 50.000USD khoâng?”. Moïi ngöôøi1. Khoaù hoïc laø mieãn phí. ñeàu ñoàng yù raèng taïo cho mình moät coâng vieäc rieâng trong KDTM laø2. Ñoâroâti vaø caùc nhaø phaân phoái cuûa coâ ta ñaõ bieát ñöôïc nhieàu ñieàu boå ñôn giaûn hôn nhieàu so vôùi tích luyõ 50.000USD.ích, khoâng caàn baøn caõi, seõ giuùp hoï trong caùc hoaït ñoäng sau naøy. d) “Khi taïo neân coâng vieäc naøy, baïn chaúng coù gì maïo hieåm caû” - Coâ ta noùi vaäy. –“ Baïn coù theå bình tónh laøm vieäc nhö tröôùc, vaãn lónh 33 _____________________________________________________ 34 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________löông khi maø thu nhaäp töø KDTM chöa vöôït qua thu nhaäp cô baûn. Moät - Toâi cuõng ñaõ töøng laøm nhö vaäy nhöng döôøng nhö hoï ñaõ voùn hoøn laïiphöông phaùp ñaït tôùi söï ñoäc laäp veà taøi chính tuyeät vôøi! Khoâng caàn caû roài! Toâi bieát raèng hoï ñang caàn laøm nhöõng coâng vieäc ngaén haïnphaûi ñaàu tö lôùn, khoâng coù ruûi ro! thoâi, nhöng laøm theá naøo ñeå ñaùnh thöùc hoï daäy?Ñeán cuoái khoaù hoïc Ñoâroâti vaø nhöõng nhaø phaân phoái ñaõ kyù ñöôïc 26 - Anh Gioâ, caàn phaûi nghó ra caùi gì ñoù vui veõ, vaø hoï seõ hoaøn thaønhngöôøi töø 43 ngöôøi cuøng hoïc, trong ñoù coù caû thaøy giaùo! ñöôïc caùc baøi taäp ngaén haïn, thaäm chí ngay khi chöa suy nghó kyõ veàÑoâroâti khoâng nhöõng chæ ñaït ñöôïc thaønh tích cao nhaát trong coâng ty ñieàu ñoù. Chaúng haïn nhö laø baøi taäp “haït ñaäu maøu nhieäm” thì sao nhæ?sau 30 ngaøy, maø coøn taêng thu nhaäp leân ñeán 300%. Khi ngöôøi ta hoûi Thöù nhaát laø vui veû, thöù hai laø caùc nhaø phaân phoái cuûa anh buoäc phaûicoâ raèng laøm KDTM coù phöùc taïp khoâng, Ñoâroâti ñaõ traû lôøi “Chaüng coù noùi chuyeän vôùi moïi ngöôøi. Roõ laø muoán kyù ñöôïc ai ñoù thì ñaàu tieângì laø phöùc taïp caû! Cuõng nhö baét caù trong hoà nuoâi caù maø thoâi!” phaûi noùi chuyeän vôùi anh ta, heïn gaëp ñaõ, khoâng phaûi theá sao? Roài anh seõ thaáy, taát caû seõ xaûy ra raát töï nhieân. Gioâ ñaõ laáy soå tay vaø buùt ra.HAÏT ÑAÄU MAØU NHIEÄM - Toâi ñaõ saün saøng, thöa ngaøi EL lôùn. Caùi cuoäc vui aáy ñöôïc vaän haønhMoät laàn nhaø phaân phoái Gioâ tôùi nhaø EL lôùn vaø than phieàn raèng nhoùm ra sao vaäy?cuûa anh ta khoâng coøn ñöôïc nhö xöa nöõa. - Ñaàu tieân caàn phaûi mua 2 kg ñaäu khoâ. Sau ñoù taäp hoïp nhöõng ngöôøi- Hoï hoaøn toaøn ngöng tuyeån ngöôøi, chaúng coøn laøm gì nöõa. Toâi ñaõ thöû khoâng thaønh ñaït cuûa mình laïi. Haõy noùi raèng seõ coù moät buoåi hoïp ñaëcmoïi caùch: khen ngôïi, mua chuoäc, toå chöùc cuoäc thi, thuyeát bieät ñeå toân vinh haït ñaäu maàu nhieäm. Anh coù theå tin raèng taát caû seõ tôùi.phuïc...chaúng ñi tôùi ñaâu! Hoï khoâng muoán ñeà ra caùc muïc tieâu, khoâng Söï toø moø seõ ñöa hoï tôùi, haõy noùi vôùi hoï raèng anh vöøa nhaän ñöïôc từmuoán laøm vieäc! Toâi caûm thaáy thaät thaát voïng! Toâi phaûi laøm gì ñaây ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa mình laø EL lôùn moät ít haït ñaäu maàu nhieäm tuyeätthöa ngaøi EL lôùn?. vôøi. Haõy giaûi thích raèng ñoù khoâng phaûi laø haït ñaäu bình thöôøng, maø noùEL lôùn traû lôøi: ñöôïc chuaån bò ñeå laøm cho nhoùm lôùn hôn vaø maïnh meõ hôn. Vì ñaäu coù moät tieàm naêng lôùn, moãi ngöôøi seõ chæ nhaän ñöôïc 3 haït. Sau ñoù haõy- Hình nhö coâng vieäc Kinh Doanh khoâng coøn laøm cho caùc nhaø phaân giaûi thích cho hoï nghe caùch duøng haït ñaäu maàu nhieäm ra sao:phoái sung söớng nöõa thì phaûi, khoâng coøn caùc caûm xuùc tích cöïc, khoângcoøn nhieät huyeát, thì khoâng coøn baùn haøng anh Gioâ aï. Hình nhö caàn ñaët Caàn tuaân theo caùc qui ñònh nghieâm ngaët neáu baïn muoán nhìn thaáy söïra nhöõng muïc tieâu môùi cho caùc nhaø phaân phoái tầm thöôøng cuûa mình. thaàn kyø. Vaäy laø, buoåi saùng nguû daäy, vieäc ñaàu tieân haõy ñaët 3 haït ñaäu vaøo tuùi beân traùi. Khi baïn vöøa tôùi gaëp öùng vieân ñeå thoûa thuaän veà cuoäc gaëp maët, khoâng phuï thuoäc vaøo keát quaû, haõy laáy ra moät haït ñaäu töø tuùi beân traùi cho sang tuùi beân phaûi. Toâi xin nhaéc laïi, tuyeät ñoái khoâng quan 35 _____________________________________________________ 36 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________troïng raèng anh coù kyù ñöôïc ngöôøi öùng vieân ñoù hay hoï boû ñi maø khoâng khoâng muoán ñöa ra quyeát ñònh khi chöa coù taát caû caùc laù baøi trongtheøm noùi gì. tay”Nhöng chính yeáu nhaát ñoù chính laø söùc maïnh haït ñaäu baét ñaàu vaän Söù ñoà Pitô ñoàng yù vaø ñaàu tieân chæ cho anh ta xem thieân ñöôøng, hoï ñihaønh, caàn thieát ñeå moãi ngaøy caû 3 haït ñaäu ñeàu ñöôïc ñaët vaøo tuùi beân daïo trong ñoù ít laâu vaø ngöôøi ñaøn oâng nhaän xeùt: “OÀ khoâng sao, toâiphaûi. Baèng caùch ñoù nhaø phaân phoái löôøi bieáng cuûa anh buoäc phaûi tieáp thích ñaáy, thaät yeân laëng, tónh mòch vaø yeân bình. Nhöng toâi laïi laøxuùc vôùi ít nhaát 3 ngöôøi môùi haøng ngaøy. Keát quaû seõ khoâng phaûi chôø ngöôøi khaù naêng ñoäng, khoâng thích ngoài moät choã. Vì vaäy neân coù leõ talaâu ñaâu, baây giôø hoï khoâng kyù ñöôïc ai caû laø vì hoï chaúng gaëp ai vaø seõ chuyeån dòch moät chuùt xuoáng döôùi chaêng?”cuõng chaúng keå cho ai nghe veà ñeà nghò cuûa mình. Khi hoï vöøa baét ñaàu “Khoâng coù vaán ñeà gì” – söù ñoà noùi. Hoï haï xuoáng moät “nôi khaùc”, vaøaán ñònh caùc cuoäc gaëp seõ xuaát hieän caùc nhaø phaân phoái môùi ngay. Ñieàu vò thaùnh môû cöûa, tröôùc maét hoï laø moät tieäc hoäi raát vui veû, nhaïc aàm ó,ñoù chaéc seõ laøm cho nhoùm cuûa anh soáng ñoäng leân, laáy laïi nieàm tin vaø nhöõng ngoïn ñeøn nhaáp nhaùy, vaø noùi chung laø taát caû ñang thö giaûn.söï höng phaán. “ Khoâng tin baèng maét mình ñöôïc! Thaäm chí toâi khoâng nghó ra ñöôïcGioâ ghi laïi:“mua 2 kg ñaäu, tröôùc maét coøn nhieàu vieäc” raèng mình coù theå nhìn thaáy moät caùi gì töông töï nhö vaäy ôû ñaây. Oâng bieát khoâng Pitô. ÔÛ döôùi traùi ñaát toâi raát thích taát caû caùc buoåi daï hoäi. Toâi khoâng theå soáng noåi neáu thieáu chuùng! Ñaâu chính laø nôi hôïp vôùiQUAÙ TOÁT , ÑEÅ TRÔÛ THAØNH SÖÏ THAÄT . toâi!”Moät ngöôøi bò cheát vaø rôi xuoáng loø luyeän döôùi ñòa nguïc, söù ñoà Pitô ñi Thaùnh Pitô cöôøi vaø noùi: “ Vaäy thì tôùi luùc quyeát ñònh roài ñoù. Haõy tôùitôùi gaëp anh ta vaø noùi “Xin chaøo, haõy tôùi vaên phoøng cuûa toâi, toâi muoán choã toâi vaø anh haõy coù löïa choïn cuoái cuøng nheù”keå cho anh nghe veà chöông trình môùi cuûa chuùng toâi. Anh seõ coù khaûnaêng choïn löïa” Con ngöôøi thích daï hoäi ñi tôùivaên phoøng cuûa phoøng cuûa söù ñoà pitô, ngoài xuoáng gheá vaø noùi: “ÔÛ treân trôøi thích thaät ñaáy! Moïi thöù ñeàu yeân- Hay quaù, xin haõy keå chi tieát hôn. tónh, thanh bình, nhaïc, caùc thieân thaàn haùt… nhöng toâi chaúng theå laøm gìSöù ñoà Pitô tieáp tuïc: “soá laø cuøng vôùi chöông trình môùi cuûa chuùng toâi, vôùi mình caû. Khoâng coù nhöõng cuoäc daïo chôi vui veõ thì cuoäc soáng ñeánanh coù theå töï quyeát ñònh xem mình seõ ñi leân thieân ñöôøng hoaëc laø ñi vôùi toâi chaúng coù gì laø hay ho caû. Chaúng coù khi naøo toâi laïi nghó raèngñaâu thì anh seõ töï hieåu” “choã ñoù” coù theå vui ñeán theá! Thaät thaø maø noùi, toâi choïn roài ñoù. HaõyAnh ta suy nghó roài noùi: “OÂng thaáy ñaáy, ngaøi Pitô ñaùng kính aï, toâi ñöa toâi tôùi choã ñoù, nôi coù nhaïc vaø caùc coâ gaùi aáy.”thích luùc ñaàu ñöôïc xem xeùt, kieåm tra vaø chæ sau ñoù môùi quyeát ñònh. “Quyeát ñònh cuûa anh ñöôïc chaáp nhaän”, söù ñoà traû lôøi.” Haõy tuït xuoángToâi coù theå xem qua nhöõng gì maø ngaøi ñeà nghò khoâng? Ñôn giaûn laø toâi ñi!“. Hoï laïi moät caùnh cöûa ñöôïc môû, nhöng laàn naøy gaëp hoï laø tieáng gaøo theùt cuûa nhöõng ngoïn löûa ma quaùi. 37 _____________________________________________________ 38 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Thaùnh pitô ñaåy con ngöôøi baát haïnh vaøo trong vaø ñoùng caùnh cöûa sau nhöõng thu nhaäp nhö ngöôøi ta ñaõ höùa. Baïn seõ caûm thaáy mình bò ñaùnhlöng anh ta laïi. Moät con quyû maïnh khoeû nhaûy tôùi nhaân vaät cuûa chuùng löøa. Haõy ñoàng yù raèng ñoù khoâng phaûi laø traïng thaùi tinh thaàn toát nhaátta, tuùm laáy coå aùo, duùi vaøo tai moät caùi xeûng vaø gaøo thaúng vaøo loã tai ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng.“Naøo, haõy neùm than vaøo loø ñi! Leï leân! caùi noài ñang khoùc vì maøy kia Coù theå khoâng caàn quaù khen haøng hoùa cuûa mình maø vaãn thu ñöôïckìa!” nhöõng keát quaû toát khoâng?Sau 20 phuùt lao ñoäng naëng nhoïc anh chaøng trôû neân baån thæu vaø ñaãm Coù! Coù! Coù! Hôn theá nöõa, neáu baïn keå trung thöïc veà nhöõng öu ñieåm,öôùt moà hoâi. Anh ta meät mái, khi ñoù anh ta hoûi con quyû “Nghe naøy, theá trong khi khoâng queân noùi veà nhöõng nhöôïc ñieåm, keát quaû coù theå seõnaøy laø theá naøo? Laàn tröôùc khi chuùng tao ôû ñaây taát caû laø nhaïc, aên coøn toát hôn caû söï chôø ñôïi nöõa.uoáng vaø caùc coâ gaùi cô maø! Tao ñaõ raát thích thuù! Ñieàu gì xaûy ra vaäy?” Caùch tieáp caän trung thöïc nhö vaäy seõ gaây ñöôïc söï tin caäy, söï tin caäyCon quyû traû lôøi: “A, maøy hoûi veà caùi ñoù aø… Vaäy laø maøy ñaõ rôi vaøo seõ daãn tôùi nieàm tin. Chaúng phaûi laø chuùng ta caøng caàn ñieàu ñoù ñeåcuoäc gaëp maët daønh cho caùc nhaø phaân phoái töông lai roài! “ tuyeån choïn caùc nhaø phaân phoái hay sao?Baây giôø caùc öùng vieân ñaõ khoâng coøn ngaây thô nhö tröôùc nöõa, hoï ñaõ Chaúng neân noùi raèng: “Moãi ngöôøi kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty chuùng toâisaùng daïhôn nhieàu so vôùi suy nghó cuûa caùc nhaø tuyeån löïa. Vì vaäy cho seõ nhanh choùng trôû neân giaøu coù vaø haïnh phuùc”. Toát nhaát laø ta haõyneân neáu chuùng ta khen quaù lôøi ñeà xuaát cuûa mình, ta seõ maát ñi söï tin xem xem söï trung thöïc seõ giuùp chuùng ta chieám ñöôïc söï tin caäy cuûacaäy cuûa caùc nhaø phaân phoái tieàm naêng. caùc öùng vieân nhö theá naøo.Caùc öùng vieân ñi tôùi caùc cuoäc gaëp gôõ, hoï phaûi tieâu toán thôøi gian cuûa Toâi ñeà nghò keát thuùc buoåi cho thoâng tin baèng nhöõng lôøi sau:mình. Hoï khoâng muoán nhöõng lôøi khoa tröông “Chuùng toâi hay hônngöôøi khaùc, coi nhö trong tuùi baïn ñaõ coù moät trieäu roài ñaáy!” Hoï muoán “ÖÙng vieân kính meán, ñaây laø moät cô hoäi tuyeät vôøi, nhöng chæ laø vaäynghe söï thaät veà coâng vieäc kinh doanh naøy ñeå coù theå coù moät löïa choïn neáu baïn thaät söï noã löïc. Trong nhoùm cuûa toâi coù nhöõng nhaø phaân phoáimoät caùch coù yù thöùc. chæ söû duïng taát caû coù 10% naêng löïc cuûa mình. Hoï thaát voïng vaø khoâng coù ñöôïc thu nhaäp maø leõ ra hoï coù theå nhaän ñöôïc. Vì hoï chæ ñaët vaøoHaõy ñaët mình ôû ñòa vò moät öùng vieân, baïn seõ caûm thaáy theá naøo neáu cöû coâng vieäc coù 10% naêng löïc neân toâi cuõng chæ giuùp hoï coù 10% thoâi. Toâitoïa voã tay sau moãi caâu noùi cuûa dieãn giaû. Baïn seõ cho raèng taát caû ñieàu cuõng coù nhöõng nhaø phaân phoái, nhöõng ngöôøi toaøn taâm toaøn yù vôùi coângñoù laø söï saép ñaët tröôùc. Vaø baïn seõ khoâng kyù vì ngöôøi ta môùi chæ keå cho vieäc naøy. Keát quaû töông öùng laø thu nhaäp cuûa hoï taêng leân nhö thoåi. Hoïbaïn nghe moät phaàn söï thaät. töï tin vaøo baûn thaân vaø vaøo ngaøy mai, vaø khi nhìn thaáy söï toaøn taâmCoøn neáu baïn vaãn kyù thì sao? Sau moät vaøi ngaøy thöïc teá seõ mang ñeán ñoù, toâi cuõng coá gaéng giuùp hoï toái ña. Vaø khi saùt caùnh cuøng nhau, moïicho baïn moät cuù ñaám maïnh vaøo quai haøm. Khi ñoù baïn seõ hieåu ra raèng vieäc cuûa chuùng toâi ñaït ñöôïc khoâng toài. Trong coâng vieäc naøy baïn seõcaàn phaûi laøm theá naøo vaø phaûi laøm bao nhieâu ñeå coù theå ñaït ñöôïc nhaän nhieàu ñöôïc ñuùng baèng nhöõng gì maø baïn boû ra.” 39 _____________________________________________________ 40 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Luùc naøy traùch nhieäm ñöa ra quyeát ñònh hoaøn toaøn thuoäc veà öùng vieân choái. Toâi ñaõ ñoát leân yù töôûng ñaït ñöôïc söï ñoäc laäp veà taøi chính nhôøcuûa baïn, anh ta hieåu raèng coâng vieäc kinh doanh naøy khoâng daønh cho KDTM. Nhöng cuõng chaúng ñi tôùi ñaâu vaø thaät laø khoâng ñaùng laõng phínhöõng keû yeáu ñuoái, vaø neáu chaàn chöø thì seõ chaúng nhaän ñöôïc gì. Anh thôøi gian nhö vaäy. Toâi ñaõ ñeà nghò hoï vieát vaøo moät tôø giaáy nhöõng gìta seõ toân troïng baïn vì ñaõ keå cho anh ta nghe söï thaät, ñaõ chæ cho anh ta maø con ngöôøi mong muoán hôn caû trong cuoäc soáng. Vaø hoï ñaõ vieát nhöthaáy hai maët cuûa taám huy chöông. Neáu nhö anh ta vaãn quyeát ñònh thöû sau:xem sao, nhöng laïi khoâng coá gaéng, thì anh ta seõ chaúng nhaän ñöôïc gì, OÂtoâ Roll Roice, Bieät thö,ï Maùy bay, Du thuyeàn, Coå phieáu vaø tínanh ta chæ coù theå ñoå loãi cho chính mình maø thoâi. Baïn ñaõ noùi raèng phieáu, Baát ñoäng saûn, Moät trieäu USD, Hoøn ñaûo Du lòch, Ñoà trang söùcthaønh coâng phuï thuoäc vaøo coâng vieäc cuûa anh ta. Neáu anh ta kyù hôïp vaøng baïc Aùo khoaùc loâng thuù Taøu ngöïa ñua,….ñoàng khi hieåu roõ söï lieân quan giöõa coâng söùc boû ra vaø söï thaønh coângthì anh ta seõ baét ñaàu laøm vieäc vôùi söï noã löïc toái ña. Chaúng nheõ ñoù Sau khi hoï ñaõ vieát taát caû nhöõng ñieàu ñoù ra giaáy, anh baïn Tom-moätkhoâng phaûi laø muïc ñích cuoái cuøng cuûa buoåi cho thoâng tin cuûa chuùng ngöôøi khoâng thaønh ñaït, baét ñaàu moät cuoäc noùi chuyeän kyø laï, anh tata hay sao? noùi:Haõy thaønh thaät vôùi caùc öùng vieân cuûa mình, moïi ngöôøi caàn thoâng tin Laøm gì ñeå ñaùn h thöùc doanh nghieäp ñang nguûvaø neáu baïn chia seõ noù moät caùch côûi môû vôùi hoï khoâng daáu dieám gì caû, OÂng bieát khoâng, thöïc ra chuùng ta hoaøn toaøn khoâng caàn ñeán xe Rollthì ôû hoï seõ xuaát hieän söï tin caäy-cô sôû vöõng chaéc cho coâng vieäc sau Roice. Baïn beø chuùng ta seõ nghó gì? Hoï seõ nghó laø chuùng ta xaøi quaùnaøy. hoang phí. Vaø thöïc ra chuùng ta laø nhöõng ngöôøi Myõ cô maø. Chuùng ta seõ khoâng mua xe ngoaïi, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå vöøa yù vôùi chieác Plimut seri 1969.MOÄT GIA ÑÌNH KHOÂNG THAØNH ÑAÏT Vôï anh ta tieáp lôøi: “Coøn bieät thöï ö? Khoâng ñaâu, caùc anh haõy nghóCoù moät laàn Gioâ reõ tôùi nhaø EL lôùn: “Toâi khoâng hieåu ñöôïc! Khoâng sao ñeán taát caû caùc loaïi thueá ñaùnh treân baát ñoäng saûn. Hôn theá nöõa, chuùngtin ñöôïc! Cuoäc gaëp gôõ cuoái cuûa toâi ñaõ keát thuùc thaát baïi! Thaät laø ta phaûi chuyeån choã ôû töø moät vuøng, nôi coù nhieàu ngöôøi quen, phaûi chianhöõng con ngöôøi kyø laï! Ñeà nghò cuûa toâi chính laø nhöõng gì hoï ñang tay vôùi baïn beø. Chuùng ta caàn caùi cuûa nôï aáy ñeå laøm gì? Toát nhaátcaàn. Vaäy maø hoï vaãn töø choái! Coù caûm giaùc nhö hoï hoaøn toaøn baèngloøng vôùi cuoäc soáng teä haïi cuûa mình!” - Anh ta ñaõ quaù xuùc ñoäng. laø cöù thueâ nhaø maø ô!û. Coøn bay treân maùy bay thì nguy hieåm laém! Ngöôøi ta chaúng noùi raèng ñaõ bay ñöôïc leân thì caàn phaûi rôi xuoáng ñoù- Chính anh ta ñaõ traû lôøi cho caùc caâu hoûi cuûa mình roài ñaáy, - EL lôùn sao. Khoâng, toát nhaát laø toâi ñi taøu hoûa: cöù töø töø roài seõ ñi ñöôïc xanoùi.- Naøo, haõy xem moïi ngöôøi xöû söï ra sao!. hôn!.”- Nhieàu naêm tröôùc toâi cuõng ñaõ gaëp moät gia ñình khoâng thaønh ñaït, vaøcuõng ñuùng nhö anh vaäy, toâi ñaõ ñöa ra moät ñeà nghò raát khoù coù theå töø 41 _____________________________________________________ 42 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________- Coøn du thuyeàn aø! Moät moùn ñoà chôi ñaét giaù! Thaäm chí neáu chuùng ta hieåm cho chuùng nöõa chöù, cuõng tieàn caû ñaáy! Tieàn ñoùng haøng thaùng seõcoù du thuyeàn thì seõ caát giöõ noù ôû ñaâu? Chuùng ta soáng caùch bôø bieån laøm giaù trò cuûa chuùng giaûm ñi!haøng traêm daëm. Trong khoang thuyeàn chaät choäi laém, maø toâi thì laïi coù - Aùo loâng thuù? Cuõng laø vaán ñeà ñaáy. Haõy töôûng töôïng, thaät taøn aùn khibeänh khi ra bieån, maø ñieàu gì seõ xaûy ra khi baõo toá ñeán? gieát ñoäng vaät ñeå laáy boä loâng. Aùo maêng toâ cuûa toâi töø sôïi toång hôïp- Toâi ñaõ töøng coù coå phieáu… thaät ñaùng sôï! Giaù rôùt vaø toâi ñaõ maát raát hoaøn toaøn ñuû öng yù.nhieàu tieàn, ngoaøi ra laïi coøn phaûi theo doõi tình hình keâ giaù haøng ngaøy. - Nhöng ngu ngoác hôn caû laø taøu ngöïa ñua. Ñoù laø nhöõng con ngöïa vaøÑieàu ñoù caàn bieát bao nhieâu thôøi gian vaø naêng löôïng! caàn phaûi ñeå maét ñeán chuùng. Haõy töï nghó xem, neáu chuùng ta giaøu coù,- Coù moät laàn ngöôøi baïn toâi coù 1 caên hoä nhieàu phoøng cho thueâ. Hoï ñaõ chaúng nheõ laïi duøng nhöõng giôø raûnh roãi trong ngaøy ñeå caøo phaân töøphaûi soáng nhö theá naøo! Nhöõng ngöôøi thueâ nhaø goïi ñieän thoaïi vaøo nöûa chuoàng ngöïa ra sao?ñeâm vaø phaøn naøn vì caùi voøi nöôùc bò roø, raùc ôû loái ñi vaø coøn haøng ñoáng Sau khi nghe caâu chuyeän cuûa nhöõng ngöôøi khoâng thaønh ñaït, Gioâ mæmcaùc vaán ñeà khaùc nöõa. Neáu giaøu thì toát nhaát laø traùnh xa maáy caùi thöù cöôøi. Cuõng raát gioáng vôùi cuoäc cho thoâng tin cuûa anh ta caùch ñaâybaát ñoäng saûn ñoù. khoâng laâu: “Thaät kyø laï, moïi ngöôøi ñaõ gieát cheát nhöõng öôùc mô cuûa- Maø nhöõng ngöôøi giaøu ñoù coù bieát bao nhieâu vaán ñeà phieàn toaùi! Haõy mình nhö theá ñaáy!”- Anh ta nhaän xeùt. –“Hoï laøm vaäy ñeå laøm gì? Taïitöôûng töôïng caànphaûi ñoùng bao nhieâu thueá cho moät trieäu ñoâ! Roài thôøi sao coù moät soá ngöôøi ñôn thuaàn laø khoâng theå coù ñoäng löïc laøm vieäc?.”gian cho keá toaùn vieân, chuyeân vieân giaùm ñònh thueá? Roài laø nhöõngngöôøi hoï haøng caàn xin möôïn tieàn? Khoâng theå mua haïnh phuùc baèng EL lôùn keát luaän: “Tom vaø En thöïc ra ñaõ mô öôùc veà taát caû nhöõng ñieàutieàn ñöôïc, vì vaäy maø chuùng ta cuõng chaúng caàn moät trieäu ñoâ maø laøm ñoù khi hoï laáy nhau. Tuy nhieân khoâng bieát taïi sao hoï laïi cho raèng söïgì. töï do veà taøi chính chæ daønh cho giôùi thöôïng löu, coøn con ñöôøng duy nhaát giuùp hoï coù theå khaùc ngöôøi laø chơi xoå soá. Hoaøn toaøn laø töï nhieân- Ñaûo ö? OÂng ñuøa ñaáy chöù? Coù quæ môùi bieát ñöôïc nôi naøo laø vuøng coù khi daàn daàn hoï buoäc phaûi laøm co laïi caùi voøng cuûa caùc ham muoán, chobaõo? Laïi coøn khoâng coù tivi nöõa chöù! Khoâng, xin caûm ôn, caùi ñoù tôùi khi chuùng chaúng coøn gì caû. Coøn taát caû baïn beø vaø ñoàng nghieäp cuûakhoâng phaûi daønh cho chuùng toâi. hoï, nhöõng ngöôøi cuõng khoâng thaønh ñaït nhö hoï, laïi thaáy haïnh phuùc- Ñi du lòch aø? Coù leõ cuõng khoâng toài, nhöng cöù nghó veà taát caû nhöõng khi giöõ ñöôïc hoï laïi trong söï sai laàm ñoù. Hoï thöôøng xuyeân thôû daøidi tích, nhaø thôø, ñieåm daân cö… buoàn chaùn ño! OÂâng coù bieát laø chuùng than vaõn vaø töï an uûi mình raèng caàn phaûi haøi loøng vôùi nhöõng gì mìnhñöôïc laøm neân bôûi nhöõng ngöôøi Myõ giaøu coù? Moät boïn troäm caép! ñang coù, vì chính treû em ôû Chaâu Phi coøn ñang soáng khoå hôn nhieàu.”- Coøn neáu toâi coù ñoà trang söùc, toâi seõ phaûi sôï ñeo chuùng khi ñeán chôi - Ñaùng buoàn nhaát la,ø ñeå laäp trình laïi cho nhöõng keû khoâng thaønh ñaïtnhaø ai. Boïn troäm chæ chôø coù vaäy thoâi maø! Maø neáu cöù ñeå chuùng hoaøi ñoù trôû neân thaønh ñaït, ta phaûi maát vaøi naêm. Trong coâng vieäc cuûatrong keùt saét thì caàn chuùng ñeå laøm gì? Roài laïi coøn phaûi ñoùng baûo chuùng ta khoâng theå maát thôøi gian vaøo nhöõng caùi ñích phuø du nhö vaäy. 43 _____________________________________________________ 44 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Caàn giuùp nhöõng ai muoán thöû söùc mình chöù ñöøng coá ñöa naïng cho Tuy nhieân, khi tính toaùn caùc khoaûn ñoù vaø coøn nhieàu caùc chi phí laëtnhöõng keû chæ quen reân ræ. Ñôn giaûn laø chuùng ta khoâng coù thôøi gian ñeå vaët keøm theo, Gioâ vaãn cho laø mình hoaøn toaøn ñuùng vaø vaên phoønglaäp trình laïi cho nhöõng ngöôøi naøy. chính laø thöù maø anh ta coøn thieáu khi laøm vieäc nhö moät nhaø KDTM chuyeân nghieäp. Ngoaøi ra, anh ta khoâng sao chòu noåi tröôùc söï theøm- Hôn nöõa, neáu nhö anh cuõng ñaõ ñaït ñöôïc söï phoàn thònh veà taøi chính muoán coù moät vaên phoøng ôû chính toøa nhaø môùi vaø cao nhaát trong thaønhvaø muoán giuùp ñôõ nhaân loaïi, thì cuõng raát phöùc taïp ñeå saùng cheá ra moät phoá.söù meänh cao quí hôn. “Taïi ñaây mình coù theå tieán haønh caùc cuoäc gaëp thöôøng xuyeân vôùi caùc- Vì vaäy, Gioâ aï, anh ñaõ haønh ñoäng hoaøn toaøn ñuùng, khi ñeå cho nhöõng thuû lónh. Ngoaøi ra, nhöõng nhaø phaân phoái cuûa mình seõ luoân bieát raèngkeû khoâng thaønh ñaït ñoù ñöôïc yeân thaân. Ñieàu aáy chöùng toû anh laø moät neân tìm mình ôû ñaâu. Chính nhöõng quyeát ñònh duõng caûm nhö vaäy seõnhaø chuyeân nghieäp. Coâng vieäc cuûa chuùng ta laø choïn löïa nhöõng ngöôøi taïo neân nhöõng thuû lónh chaân chính”-nhaø phaân phoái Gioâ nghó Sau moätphuø hôïp, nhöõng ngöôøi ñang ñi tìm nhöõng giaûi phaùp, chöù khoâng phaûi tuaàn Gioâ doïn tôùi vaên phoøng môùi. Ñaõ tôùi luùc phaûi nghó ñeán lòch laømñang nghó ra nhöõng lyù leõ bieän hoä. Coøn vieäc thuyeát phuïc ta haõy daønh vieäc. Gioâ khoâng coøn ñuû tieàn traû cho thö kyù ñeå coâ ta coù theå traû lôøi ñieäncho nhöõng nhaø taâm lyù hoïc chuyeân nghieäp vaø caùc chuyeân vieân xaõ hoäi thoaïi vì vaäy neân töø 9 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu ñaønh phaûi töï ngoài taïihoïc. vaên phoøng. Heä thoáng töï ñoäng traû lôøi ñieän thoaïi ñoái vôùi coâng vieäc cuûaNHAØ PHAÂN PHOÁI GIOÂ THUEÂ VAÊN PHOØNG chuùng ta khoâng phuø hôïp, noù chæ laøm hoûng moïi vieäc maø thoâi. Theá laø“Naøy anh baïn! Kyù vaøo ñaây vaø anh seõ coù vaên phoøng!” buoäc phaûi coù maët ôû vaên phoøng 8 tieáng moät ngaøy, seõ laøm gì trong nhöõng luùc ñoù? Gioâ quyeát ñònh gôûi ñaêng thoâng baùo ôû moät tôø baùo ñòaNhaø phaân phoái Gioâ kyù thoûa thuaän thueâ vaên phoøng. Anh ta vöøa thueâ phöông. Anh ta seõ tieáp xuùc vôùi nhöõng nhaø phaân phoái tieàm naêng, nhöñöôïc vaên phoøng ôû ngay trung taâm thaønh phoá. Baây giôø moïi vieäc seõ leân vaäy seõ khoâng phí phaïm thôøi gian.nhö dieàu, seõ mang laïi nhöõng böôùc nhaûy voït kyø dieäu! Vaên phoøng môùiseõ truyeàn theâm cho Gioâ nhöõng khaû naêng laøm vieäc chuyeân nghieäp Trong ngaøy thöù hai ñieän thoaïi reo khoâng ngöøng ñöôïc tôùi moät phuùt.nhaát. Nhöõng thöù maø anh ta coøn thieáu. Caùc nhaø kinh doanh chuyeân Roõ raøng laø trong thaønh phoá nôi Gioâ soáng coù nhu caàu tìm vieäc laømnghieäp caùc loaïi seõ xeáp haøng tröôùc cöûa vôùi mong muoán ñöôïc boå sung theâm raát lôùn. “Tatìm ñöôïc roán vaøng ñaây roài!” - Gioâ xoa tay khi ñangcho maïng löôùi cuûa anh ta nhöõng nhaùnh môùi. Ñaõ ñeán luùc keát thuùc buoåi traû lôøi cuoäc goïi thöù 35 trong buoåi saùng. Gioâ soát ruoät chôø ñeán thöùcho thoâng tin “2 chọi 1”. Baây giôø anh ta ñaõ laø moät nhaø chuyeân 3:“Mình ñaõ thoûa thuaän veà cuoäc gaëp vôùi 12 öùng vieân vaø hoï ñieàu höùanghieäp vôùi moät vaên phoøng rieâng cuûa mình. Vaên phoøng môùi ñaõ laáy ngaøy mai seõ tôùi! Thaät thuù vò, seõ phöùc taïp ñeán möùc naøo khi kyù chocuûa Gioâ ñeán töøng ñoàng xu. Anh ta traû tieàn thueâ tröôùc trong ba naêm. moät öùng vieân töï ñeán vôùi mình ñaây? Coù neân chaêng daønh ra moät ít thôøiCoäng theâm caùc tieàn dòch vuï, telephon vaø caû tieàn thueâ moät ñoáng ñoà gian trong lòch laøm vieäc vaø ñi mua “Mercedec”?”baèng goã caùc loaïi. Vaøo saùng thöù ba öùng vieân ñaàu tieân goõ cöûa: 45 _____________________________________________________ 46 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________- Toâi tôùi theo thoâng baùo cuûa oâng treân baùo. Tin toâi ñi, toâi chính laø kyù hôïp ñoàng caû. Maëc cho nhöõng thaát baïi ñoù, Gioâ vaãn aán ñònh ñöôïcngöôøi maø oâng ñang tìm ñaây!. Toâi raát caàn vieäc laøm vaø toâi coù theå baét theâm 9 cuoäc gaëp gôõ vaøo thöù tö.ñaàu ngay töø baây giôø Gioâ ñeà nghò öùng vieân ngoài xuoáng vaø baét ñaàu Thöù tö coù veû bình yeân hôn, thaäm chí khoâng coù ai thaéc maéc gì trongtrình baøy khaùi nieäm KDTM vaø thöïc chaát ñeà nghò coâng vieäc cuûa anh caùc cuoäc cho thoâng tin, nhöng cuõng chaúng ai quan taâm ñeán ñeà nghòta. Gioâ keå moät caùch tæ mæ veà saûn phÈm vaø vieäc ñaøo taïo. Anh giaûi thích cuûa Gioâ:“Chaúng nheõ mình ñaõ bò maát ñi nhöõng kyõ naêng cho thoâng tincho ngöôøi thanh nieân bieát laøm theá naøo ñeå chính anh ta coù theå ñaït roài hay sao”- Gioâ suy nghó vôùi söï sôï haõi.ñöôïc söï sung tuùc vaø ñoäc laäp veà taøi chính nhôø söû duïng caùc khaû naêngkhoâng coù giôùi haïn maø coâng ty ñaõ taïo cho. Gioâ cuõng caét nghóa chi tieát Vaøo thöù naêm taïi vaên phoøng hoaøn toaøn yeân tónh. Gioâ nghieân cöùu laïi sôveà nhöõng ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà traû hoa hoàng. ñoà tuyeån ngöôøi cuûa coâng ty vaø phaân tích nhöõng vieäc xaûy ra vaøo thöù 3 vaø thöù 4. Quaù ít nhöõng vieäc vui veû, nhöng Gioâ vaãn tin töôûng raèngKhi Gioâ keát thuùc cuoäc cho thoâng tin cuûa mình thì ñaõ theâm hai öùng mình ñang ñi treân con ñöôøng ñuùng ñaén.vieân ñang ñôïi anh ta ngoaøi haønh lang. Chaøng thanh nieân thöù nhaát noùi:“Toâi seõ suy nghó vaø goïi cho oâng vaøo saùng mai”. Saùng thöù saùu, Gioâ aán ñònh ñöôïc 3 cuoäc gaëp. Vaên phoøng bò bao phuû bôûi moät lôùp khoâng khí naëng neà khi hai öùng vieân ñaàu khoâng tôùi, ngöôøiGioâ môøi 2 ngöôøi tieáp theo vaøo vaø noùi veà ñeà nghò cuûa mình. Sau vaøi thöù ba tôùi muoän nhöng Gioâ cuõng ñaõ bieåu dieãn cho anh ta xem 1 cuoäcphuùt Gioâ hieåu ra raèng mình maéc moät sai laàm lôùn. Coù caûm giaùc nhö cho thoâng tin toát nhaát töø tröôùc tôùi nay. Khi anh ta töø choái, Gioâ deïpnoùi chuyeän vôùi 2 öùng vieân naøy ngay laäp töùc khoâng phaûi laø ñieàu deã nieàm kieâu haõnh cuûa mình xuoáng vaø noùi: “Toâi cam ñoan raèng ñaâydaøng. Hình nhö cuoäc tieáp xuùc “2 choïi 1” bò ñaûo ngöôïc. Ngoaøi ra ñieän chính laø khaû naêng tuyeät vôøi ñeå kieám ra tieàn ñaáy. Anh coù theå noùi thaätthoaïi lieân tuïc ñoå chuoâng do nhöõng ngöôøi chuù yù ñeán thoâng baùo cuûa vôùi toâi laø taïi sao anh töø choái khoâng? Soá laø trong tuaàn naøy toâi ñaõ gaëpGioâ hoâm chuû nhaät goïi tôùi. Laïi coøn coù 3 nhaø phaân phoái cuûa anh ta seõ gôõ 15 öùng vieân trong vaên phoøng naøy maø khoâng coù moät ai kyù caû. Toâivaøo ñeå thaêm vaên phoøng cuûa ngöôøi ñôõ ñaàu nöõa. Moät ngöôøi chuyeân hieåu raèng anh khoâng theå noùi thay cho nhöõng ngöôøi khaùc, nhöng haõybaùn maùy vaên phoøng seõ vaøo ñeå hoûi xem Gioâ coù caàn maùy Xerox giaûi thích xem thaät söï caùi gì ñaõ caûn trôû anh trôû thaønh moät nhaø phaânkhoâng. Meï cuûa Gioâ thì goïi ñieän tôùi quan taâm hoûi han coâng vieäc cuûa phoái?”con trai. Öùng vieân traû lôøi:“Gioâ aï, taát caû nhöõng gì anh keå cho toâi nghe hay laém.Hai öùng vieân trong thôøi gian ñoù ngoài khoâng trong vaên phoøng neân maát Tuy nhieân toâi khoâng caàn khaû naêng kieám tieàn, toâi caàn vieäc laøm. Toâiheát höùng thuù vaø ñaõ boû ñi. Cuõng chaúng sao, duø sao thì Gioâ cuõng coøn tôùi ñaây ñeå ñöôïc traû löông, chöù khoâng phaûi ñeå tieâu tieàn. Coøn neáu toâitôùi 11 öùng vieân ñang ñôïi gaëp theo keá hoaïch. trôû thaønh nhaø phaân phoái, toâi buoäc phaûi mua coâng cuï laøm vieäc vaø saûnPhaàn coøn laïi cuûa ngaøy cuõng troâi ñi vôùi cuøng moät thaønh coâng nhö vaäy. phaåm. Coù nghóa laø toâi phaûi tieâu tieàn thay vì kieám ra tieàn. Toâi khoângMoät soá ngöôøi ñôn giaûn laø khoâng tôùi, coøn nhöõng ngöôøi tôùi thì chaúng ai 47 _____________________________________________________ 48 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________caàn nhöõng khaû naêng khoâng giôùi haïn. Toâi caàn vieäc laøm theâm ñeå coù Tôùi ngaøy thöù saùu thì söï kieân nhaãn cuûa Gioâ khoâng coøn nöõa. Vì phaûitheå thanh toaùn hoùa ñôn trong thaùng naøy”. dính chaët vaøo vaên phoøng neân anh ta ñaønh phaûi boû qua moät cuoäc tieàp xuùc “2 choïi 1” quan troïng. Nhoùm cuûa Gioâ cuõng rôi vaøo caùc tình traïngGioâ caûm ôn söï thaønh thaät cuûa ngöôøi naøy vaø chuùc anh ta tìm vieäc laøm ñình ñoán. Söï höng phaán tuït giaûm, khoâng coù thuû lónh, coøn Gioâ thì coùthaønh coâng. quyû môùi bieát laø ñang laøm gì trong vaên phoøng môùi cuûa mình. Chæ coù 2“Sao mình khoâng töï nghó ra nhæ! Thaäm chí khoâng theå tin ñöôïc laø tuaàn anh ta vaéng maët maø caùi nhoùm cuûa anh voán raát naêng ñoäng vaø tíchmình ñaõ ñaêng baùo ôû muïc “Yeâu caàu giuùp ñôõ”! Taát nhieân laø nhöõng öùng cöïc ñaõ bò rôi vaøo tình traïng nguû lòm. “Thuû lónh luoân luoân phaûi coù maëtvieân goïi cho mình ñeàu khoâng coù trình ñoä! vaø laøm göông trong nhoùm cuûa mình. Coøn mình thì laïi ñang troán trongNeáu nhìn theo khía caïnh laïc quan thì roõ raøng nhöõng kyõ naêng cuûa vaên phoøng ñeå laøm nhöõng vieäc maø nhoùm khoâng sao cheùp ñöôïc”- Gioâmình chaúng coù loãi gì. Sang tuaàn sau mình seõ cho thoâng tin cho nhöõng nghó Vaøo thöù saùu öùng vieân cuoái cuøng noùi “ Toâi khoâng quan taâm ñeánöùng vieân coù trình ñoä” ñieàu ñoù!”.Gioân ñeà nghò anh ta daønh cho moät ôn hueä:“Tröùôc khi anh ta ñi, anh coù theå giaûi thích xem taïi sao anh laïi töø choái khoâng? TrongVaø anh ta ñaõ laøm nhö vaäy, vaøo thöù hai cuõng vaãn raát nhoän nhòp nhö tuaàn naøy toâi ñaõ noùi chuyeän vôùi nhieàu ngöôøi veà coâng vieäc naøy vaø taátvaäy. Soá löôïng caùc öùng vieân quan taâm ñeán thoâng baùo ít hôn, nhöng caû ñeàu töø choái. Toái khoâng hieåu noåi. Coù theå laø anh giuùp ñöôïc toâi?”chaát löôïng thì hoaøn toaøn khaùc. Taát caû nhöõng ai goïi cho Gioâ ñeàukhoâng phaûi laø ñang kieám vieäc laøm, maø cuï theå laø moät coâng vieäc kinh ÖÙng vieân hít moät hôi saâu vaø baét ñaàu:” Khi toâi tôùi gaëp anh, toâi ñangdoanh vôùi söï ñaàu tö ban ñaàu thaáp. Tuaàn leã tröôùc ñoù ñaõ daïy cho Gioâ: tìm moät coâng vieäc kinh doanh khoâng chiiếm nhieàu thôøi gian vaø khoâng“Khoâng neân aán ñònh quaù nhieàu cuoäc gaëp trong moät ngaøy. Vì theá neân caàn phaûi ñaàu tö nhieàu. Gioâ aï, toâi thaät söï kính troïng anh vaø ñaùnh giaùGioâ thoaû thuaän veà 12 cuoäc gaëp vaøo thöù ba, thöù tö, thöù naêm, moãi ngaøy cao thôøi gian maø anh ñaõ daønh cho toâi. Toâi raát muoán ñaït ñöôïc vò trí4 cuoäc. Thöù 6 anh ta daønh döï tröõ – coù theå coøn ai ñoù ñieän thoaïi tôùi. nhö anh ñang coù. Tuy nhieân toâi nhìn thaáy raèng anh ñang ñieàu haønh coâng vieäc cuûa mình trong moät vaên phoøng tuyeät vôøi ngay giöõa trungÖÙng vieân ñaàu tieân muoán mua moät coâng vieäc ñaõ coù saün. Anh ta hoaøn taâm thaønh phoá. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy caàn phaûi laøm vieäc nhieàu vaøtoaøn khoâng quan taâm tôùi KDTM vaø khaû naêng xaây döïng cho mình moät ñaàu tö nhieàu. Ngoaøi ra anh laøm vieäc troïn ngaøy. Coøn toâi baây giôødoanh nghieäp töø con soá 0. Ngöôøi thöù 2 vaø thöù 3 tuyeân boá thaúng: khoâng theå boû coâng vieäc mình ñang laøm ñöôïc. Anh ñaõ boû ra caû ñoáng“Chuùng toâi khoâng quan taâm tôùi heä thoáng nhieàu taàng. Anh coù theå chæ tieàn ñeå trang bò vaên phoøng, baøn gheá ñeïp, quaûng caùo … Toâi thì khoângchuùng toâi moät caùi gì ñoù lieân quan ñeán coâng vieäc hay khoâng?”. Coøn theå cho pheùp mình nhö vaäy! Ñôn giaûn laø toâi khoâng coù nhieàu tieàn nhöngöôøi cuoái cuøng thi ñöông nhieân laø khoâng tôùi. theá. Toâi khoâng theå baét chöôùc anh ñöôïc. Ñeå ñaït ñöôïc möùc ñoä naøy thìPhaàn coøn laïi cuûa tuaàn leã cuõng chaüng khaùc gì so vôùi tuaàn ñaàu. Khoâng chæ coù anh thoâi!”ai kyù, chaúng coù moät ai thaäm chí chæ toû ra quan taâm thoâi. 49 _____________________________________________________ 50 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Gioâ caûm ôn öùng vieân vì söï thaúng thaén vaø chuùc anh coù ngaøy nghó cuoái Chuùng ta haõy cuøng xeùt moät ví duï ñieån hình. Trong ngoaëc ñôn laøtuaàn vui vaø thoaûi maùi. yùnghó cuûa keû hoaøi nghi. Nhaø phaân phoái: “Cho pheùp toâi ñöôïc keå cho anh nghe Coâng Ty sieâu Nghieäp Ñoaøn seõ ñöa cho anh khaû naêng kieámVaøo sanùg thöù 2 Gioâ ñi tôùi quyeát ñònh. Ñaõ tôùi luùc keát thuùc vôùi caùivaên tieàn theâm nhö theá naøo nheù” ( Sieâu Nghieäp Ñoaøn ñaït ñöôïc nhöõngphoøng naøy roài. thaønh coâng nhö vaäy laø do löøa ñöôïc nhöõng keû thaät thaø, ñoái vôùi mìnhAnh ta ñaõ hoaøn toaøn vaát boû nhoùm, vaø hôn nöõa, nhöõng nhaø phaân phoái thì hoï ñöøng hoøng nheù!)cuûa anh ta khoâng theå sao cheùp nhöõng hoaït ñoäng nhö theá ñöôïc. Vì theá Nhaø phaân phoái: “ Sieâu Ngieäp Ñoaøn môû ra tröôùc maét anh nhöõng khaûvaên phoøng laø moät döï ñònh vôù vaån. Gioâ ñi toái ngöôøi chuû tßa nhaø: “Toâi naêng khoâng giôùi haïn. Vôùi söï söï trôï giuùp cuûa chuùng toâi anh seõ ñaïtcaàn noùi chuyeän vôùi oâng. Caùi vaên phoøng naøy laø moät sai laàm ñaùnh sôï. ñöôïc söï ñoäc laäp veà taøi chính ”(anh chaøng naøy ñaõ bò Sieâu NghieäpLieäu chuùng ta coù theå huyû hôïp ñoàng khoâng? Ñoaøn taåy naõo roài. Döôøng nhö anh ta thöïc söï tin vaøo nhöõng gì ñangSau moät giôø caû hai beân ñaõ ñi tôùi thoaû hieäp. Gioâ khoâng theå phaù boû hôïp noùi.ñoàâng thueâ muôùn, nhöng ngöôøi ta seõ laép vaøo vaên phoøng moät buoàng Caùi chính laø mình ñöøng coù bò quyeán ruû bôûi söï thuyeát phuïc cuûa hoï,taém hoa sen vaø trang bò theâm beáp. neáu khoâng thì vôùi mình cuõng seõ heät nhö vaäy!)Gioâ seõ ñi ñi veà veà vaø soáng taïi vaên phoøng. Ít nhaát laø anh ta cuõng tieát Nhaø phaân phoái:” Toâi seõ giuùp anh trong moïi vieäc. Ñoái vôùi toâi, quankieäm ñöôïc chi phí cho aên ôû:“Duø sao cuõng khoâng quaù toài!” - Gioâ nghó, troïng laø anh thaønh ñaït cuøng vôùi Sieâu Nghieäp Ñoaøn (Mieáng phoù maùt“ nhôø vaäy maø mình cuõng coù moät ñòa chæ uy tín taïi trung taâm thaønh mieãn phí chæ coù trong baãy chuoät. Neáu mình kyù, anh ta seõ coù tieàn töøphoá!” mình. OÀ khoâng, caùm ôn!) Vaø tieáp tuïc vaãn caùi luoàng suy nghó ñoù. Chuyeän nhaø phaân phoái thuyeátNHÖÕNG KEÛ HOAØI NGHI VÓNH CÖÛU. phuïc keû hoaøi nghi cuûa chuùng ta nhö theá naøo khoâng quan troïng, söïCaùc baïn ñaõ bao giôø troâng thaáy nhöõng con ngöôøivôùi veû maët nhaên nhoù choáng ñoái cuûa anh ta cuõng khoâng heà bò yeáu hôn. Anh ta laøm moïi vieäcvaø nuï cöôøi hoaøi nghi gaén treân moâi chöa? trong khaû naêng cuûa mình ñeå töø choái, ñeå khoâng coù gì laø chung vôùi ñeà nghò cuûa baïn. Keû hoaøi nghi luoân chôø töø moïi ngöôøi xung quanh nhöõngHoï luoân caûnh giaùc ñeà phoøng. Hoï caûm thaáy döôøng nhö moïi ngöôøi luoân ñieàu khoâng hay.mong öôùc laøm hoï saïch tuùi. Baïn nghó sao, KDKM laø daønh cho hoï? Vaø caùch töï veä toát nhaát laø tieán coâng neân haén tieán coâng tröôùc! KhoângNhöõng keû hoaøi nghi luoân khieáp sôï vónh cöûa aáy bò maéc chöùng beänh sôï quan troïng laø ngöôøi ñoái thoaïi coù muoán löøa haén hay khoâng hay laø giuùpbò saên ñuoåi. Hoï luoân coù caûm giaùc raèng moïi ngöôøi muoán löøa phænh löøa ñôõ haén moät caùch trung thöïc, phaûn öùng cuûa haén luoân gioáng nhau. Taángaït mình. Trong moïi hoaøn caûnh hoï ñeàu khoâng muoán tin raèng ngöôøi coâng!ñoái thoaïi khoâng coù aùc yù gì. 51 _____________________________________________________ 52 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Vaø vaäy laø ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi nhöõng ngöôøi trung thöïc coù traïng thaùi Khoâng ñöôïc coù moät söï nghi ngôø naøo, khoâng ñöôïc coù moät giaây daotaâm lyù tích cöïc khi hoï gaëp moât keû hoaøi nghi? Ñuùng laø hoï seõ boû chaïy. ñoäng naøo. Caùc baïn caàn phaûi hieåu roõ ñieàu ñoù moät laàn vaø maõi maõi”Hoï caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa moät ke ûbeänh hoaïn vónh cöûu nhö Khoâng roõ vì sao maø ñieàu ñoù khoâng ghi vaøo ñöôïc trong ñaàu nhaø phaânvaäy ñeå laøm gì? phoái Gioâ. Anh ta nghó: “Sao vaäy, mình ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu theá, mìnhToát hôn heát laø daønh thôøi gian cho nhöõng öùng vieân saün saøng hôïp taùc ñaõ giaøu kinh nghieäm nhö theá, taïi sao mình khoâng neân traû lôøi caùc caâuvaø tieáp nhaän söï giuùp ñôõ cuûa baïn vôùi loøng bieát ôn! hoûi cuûa caùc öùng vieân? Roõ raøng laø nhöõng ngöôøi tôùi caùc cuoäc hoïp coù quyeàn ñaët ra baát kyø caâu hoûi naøo lieân quan ñeán ñeà taøi! Thaät thuù vò,Coøn baây giôø laø nhöõng thoâng tin xaáu. Neáu nhö nhöõng ngöôøi trung ñieàu gì xaûy ra khi mình töø choái traû lôøi caùc caâu hoûi! Moïi ngöôøi seõ chothöïc, deã chòu vaø saün saøng giuùp ñôõ ngöôøi khaùc bò nhöõng keû hoaøi nghi raèng ñôn giaûn laø mình khoâng töï tin vaø sôï ñieàu gì ñoù, hoaëc laø khoânglaøm cho phaùt ngaùn thì hoï seõ ra sao? Hoï seõ trôû thaønh nhöõng keû gian theå traû lôøi.giaûo, löøa bòp ñang bò thieâu ñoát bôûi söï ham muoán ñaùnh löøa vaø laøm maátcuûa keû hoaøi nghi nhöõng ñoáng tieàn löông trong saïnh. YÙ ñònh buoàn ñoù EL lôùn tieáp tuïc:: - “Taát nhieân moãi ngöôøi trong caùc baïn ñeàu cho raèngchæ goùp phaàn cuûng coá theâm söï nghi ngôø cuûa nhöõng keû hoaøi nghi. Vaø mình ñaõ thaønh thaïo trong caùch cho thoâng tin. Caùc baïn ñaõ bieát heát veàtheá laø ta thu ñöïôc moät voøng kheùp kín. coâng ty mình, veà saûn phaåm cuûa noù, vaø ai seõ traû lôøi caùc caâu hoûi, neáu khoâng phaûi laø caùc anh! Duø sao thì chuùng ta cuõng haõy baét ñaàu töøTrong theá giôùi hö aûo cuûa nhöõng keû hoaøi nghi, moïi ngöôøi ñeàu muoán nhöõng traùch nhieäm cuûa mình tröôùc caùc vò khaùch. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõlöøa phænh chuùng. lòch thieäp chia seõ cuøng chuùng ta moät phaàn thôøi gian cuûa rieâng mình,Coù theå thay ñoåi caùch suy nghó ñoù, nhöng khoâng phaûi laø ñôn giaûn. vaø chuùng ta caàn phaûi caûm ôn hoï veà ñieàu ñoù. Haõy cuøng phaân tích xemChuùng ta haõy ñeå cho nhöõng nhaø taâm lyù hoïc chuyeân nghieäp daønh 10 nhöõng vaán ñeà gì seõ xuaát hieän khi chuùng ta baét ñaàu traû lôøi nhöõng caâunaêm luyeän pheùp taâm lyù tích cöïc cho chuyeän ñoù, coøn vieäc cuûa chuùng hoûi cuûa cö täa:ta laø tìm ra nhöõng öùng vieân tieáp nhaän söï trôï giuùp cuûa chuùng ta moät 1. Neáu ta baét ñaàu traû lôøi caùc caâu hoûi, thì caùc cuoäc hoïp seõ trôû neân daøicaùch vui söôùng, muoán laøm vieäc vaø kieám tieàn chöù khoâng uû ruõ vaø than hôn moät caùch ñaùng keå so vôùi döï ñònh khoang30 –40 phuùt. Neáu baïnvaõn. coù 20 khaùch môøi vaø moãi ngöôøi ñeàu ñaët caâu hoûi, seõ coù taát caû laø 20 caâu hoûi!Giaû söû caâu hoûi ñaàu vaø töông öùng vôùi noù laø caâu traû lôøi chæ laømCOÙ CAÂU HOÛI NAØO KHOÂNG? ngöôøi ñaët ra noù quan taâm. Taát caû nhöõng ngöôøi coøn laïi ngoài vaø buoàn chaùn.“Khoâng bao giôø, haõy nhôù laáy, khoâng bao giôø traû lôøi caùc caâu hoûi trongthôøi gian cho thoâng tin!”,- EL lôùn chæ daãn cho nhoùm cuûa mình.- “ Ngöôøi naøo ñoù coù theå ñaët ra moät caâu hoûi trong moät lónh vöïc heïp, ví duï nhö caùch ñieàu khieån vieäc traû hoa hoàng. Sau moät vµi caâu hoûi nhö vaäy 53 _____________________________________________________ 54 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________cöû toaï seõ meät moûi vaø buoàn chaùn. Nhöng chính yeáu nhaát laø chuùng ta 7. Haõy nhôù raèng ñaây laø cuoäc hoïp chöù khoâng phaûi laø giôø hoïc. Muïcñaõ keùo daøi cuoäc hoïp. ñích cuûa caùc baïn laø ñöa ñeán caùc quyù khaùch nhöõng hình dung khaùi quaùt veà coâng vieäc naøy. Hoï khoâng caàn phaûi bieát heát moïi thöù nhö baïn2. Moät caâu hoûi seõ ñeû ra moät caâu hoûi khaùc. Baïn ñang phieâu löa böôùc trong giai ñoaïn cuï theå naøy. Baïn chæ caàn ñöa cho khaùch thoâng tin coùvaøo meâ hoàn traän caùc caâu hoûi lieân quan vôùi nhau, maø thoaùt ra khoâng theå giuùp cho hoï coù quyeát ñònh hôïp lyù, chöù khoâng phaûi laøm hoï vôõ ñaàuphaûi laø vieäc ñôn giaûn. bôûi nhöõng ñieàu hoà ñoà.3. Neáu chuùng ta khoâng toân troïng thôøi gian cuûa caùc vò khaùch, hoï seõ 8. Baèng caùch ñoù, neáu nhöõng ngöôøi tôùi döï hoïp coù caâu hoûi, caàn phaûi traûtröøng phaït chuùng ta. Hoï seõ khoâng coøn xem xeùt ñeà nghò cuûa chuùng ta lôøi rieâng cho hoï. Khi coù ngöôøi naøo ñoù trong phoøng giô tay vaø muoánmoät caùch nhieät tình nöõa. Aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa moät nöa giôø ngoâinghe caùc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi chaùn ngắt sẽ tác động leân caùc öùng ñaët caâu hoûi, toâi seõ lòch söï noùi vôùihoï raèng:” toâi nhìn thaáy coù caâu hoûi xuaát hieän. Chuùng ta ñaùnh giaù cao ñieàu ñoù, vì noù chöùng toû raèng quyù vòvieân, coù ñuùng theá khoâng? quan taâm ñeán ñeà taøi naøy. Vì vaäy toâi muoán traû lôøi töøng caâu hoûi moät4. Khi chuùng ta traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa caùc vò khaùch, chuùng ta seõ maát caùch caù nhaân. Xin haõy ñôïi tôùi cuoái buoåi hoïp, maø noù cuõng khoâng coønsöï kieåm soaùt cuoäc hoïp. Moät ngöôøi naøo ñoù nhaát thieát phaûi kieåm soaùt daøi, vaø toâi nhaát ñònh seõ traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi”ñöôïc tình hình, vaø toát nhaát ñoù laø chuùng ta. Caùc vò khaùch seõ ñaùnh giaù Nhaø phaân phoái Gioâ ghi cheùp töøng lôøi.cao moät cuoäc hoïp cho thoâng tin ngaén goïn, roõ raøng vaø ñaày naênglöôïng, söï chuyeân nghieäp cuûa dieãn gia,û neáu anh ta khoâng ñi lan man. - Vaâng, thaät laø nhöõng suy nghó trí tueä, thöa ngaøi EL lôùn. Khoâng hieåu sao toâi chöa bao giôø xem xeùt ñieàu naøy treân quan ñieåm cuaû caùc vò5. Chính chuùng ta cuõng muoán nhaø phaân phoái cuûa mình coù theå tieán khaùch. Thöïc söï taïi sao phaûi bieán cuoäc hoïp thaønh moät buoåi ñaøo taïo?haønh caùc buoåi cho thoâng tin. Nhöng khi thaáy chuùng ta traû lôøi caùc caâu Caùi ñoù ñeå daønh veà sau. Ña soá caùc caâu hoûi maø hoï ñaët ra cho toâi ñeàuhoûi cuûa cöû toaï thì hoï seõ khoâng quyeát ñònh töï laøm nöõa cho tôùi khi chöa chaúng thuù vò gì maø chæ toå laøm cuoäc hoïp keùo daøi maø thoâi.bieát töï traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi ñoù. Maø ñieàu ñoù thì maát raát nhieàu thôøigian. EL lôùn mæm cöôøi.6. Vaø ñieàu gì seõ xaûy ra neáu trong ñaùm khaùch cuûa baïn coù moät chuyeân - Anh thaáy ñaáy, Gioâ, coù nhöõng ngöôøi ñeán döï cuoäc hoïp ñeå tieâu khieån.gia, giaû söû veà coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm töông töï nhö saûn phaåm Hoï thích thuù khi moïi ngöôøi nghe mình noùi. Hoï caûm thaáy haøi loøngmaø coâng ty cuûa baïn ñang saûn xuaát? khoâng taû ñöôïc. Coù theå ñoù laø nhöõng keû ganh ñua. Sau khi nhaän ñöôïc nhöõng lôøi chöûi maéng cuûa seáp trong luùc laøm vieäc, baây giôø hoï muoánOÂng ta hoaøn toaøn coù theå ñaët ra caâu hoûi maø baïn khoâng theå traû lôøi. Baïn truùt böïc töùc leân ai ñoù. Khoâng quan troïng laø hoï muoán nhö vaäy ñeå laømcoù caàn nhaän söï xaáu hoå ñoù tröôùc caùc vò khaùch khoâng? gì, caùi chính laø hoï seõ bieán cuoäc hoïp thaønh moät ñòa nguïc traàân gian. Taát nhieân laø neáu ta cho pheùp hoï laøm. 55 _____________________________________________________ 56 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________- Nhöõng keû naøy ñôn giaûn laø ñöa ra caâu hoûi ñeå coù theå nhanh choùng “ buoâng tha:” Taát nhieân raèng nhieàu ñieàu ngöôøi ta noùi vaø hoûi chuùng tachoân soáng” dieãn giaû. Coù nhöõng caâu hoûi maø thaäm chí khoâng traû lôøi khoâng phaûi laø söï thaät. Nhöng chóng ta caøng coá chöùng minh ñoù laø lôøichuùng baïn cuõng coù theå rôi vaøo tình theá khoù xöû roài. Gioâ, toâi bieát raèng noùi doái thì caøng laøm moïi ngöôøi chuù yù tôùi noù hôn, caøng laøm chuùng taanh töï cho mình laø chuyeân nghieäp vaø nghó raèng mình coù theå traû lôøi rôi vaøo hoaøn caûnh xaáu hôn! Taïi sao vaäy? Taïi vì khi tranh luaän vôùiñöôïc moïi caâu hoûi; nhöng h·y cho pheùp toâi ñaët ra cho anh hai caâu hoûi, nhöõng ngöôøi ñoù, ta voâ tình töï ñoäng coâng nhaän giaû thieát cuûa hoï ñaùngvaø ta haõy xem xem anh coù theå traû lôøi chuùng ra sao cho khoâng maát uy ñöôïc xem xeùt. Chuùng ta coù caàn nhö vaäy khoâng? Chuùng ta thöû moät laàntín hay ñôn giaûn laø khoâng thaáy luùng tuùng. nöõa xem sao nheù? “Nhaø phaân phoái Gioâ thích giaûi quyeát nhöõng baøi toaùn phöùc taïp. Anh Caâu hoûi soá 2.bieát raèng coù theå traû lôøi treân thöïc teá laø moïi caâu hoûi baát kyø. Anh bieát - Anh Gioâ, baø haøng xoùm cuûa toâi caùch ñaây khoâng laâu mua moät chaithaäm chí caû heä soá nhôùt cuûa saûn phaåm baát kyø cuûa coâng ty ôû nhieät ñoä sieâu Coca ë cöûa haøng caùc anh. Sau khi uoáng moät hoài baø ta baét ñaàu ñau800C. Anh caûm thaáy hoaøn toaøn töï tin. - “Saün saøng chöa?” - EL lôùn buïng döõ doäi. Ñaønh phaûi goïi caáp cöùu ñeå ñöa baø ta ñeán beänh vieän. Xeùtmæm cöôøi.-“ Caâu hoûi soá moät cuûa oâng khaùch - ngöôøi laøm vöôøn. Vaø haõy nghieäm cho thaáy söï lieân Heä tröïc tieáp giöõa vieäc duøng sieâu Coca vaønhôù raèng haøng chuïc caëp maét ñang höôùng veà anh ñaáy.” phaûn öùng döõ doäi ñoù cuûa cô theå. Ñeå cöùu baø ta caùc baùc só buoäc phaûi caét“ Toâi coù moät caâu hoûi, nhaø phaân phoái Gioâ ¹? toâi ñoïc ñöôïc ôû trong baùo laù laùch. thaän vaø cöa ñi chaân traùi. Caùc nhaø baùc hoïc ñaõ chöùng minhraèng ngöôøi laäp ra coâng ty laø moät keû gian gioái, löøa ñaûo vaø ñoài baïi.Baûn raèng phaûn öùng noùi treân töø sieâu Coca, coù xaùc suaát 1/100. chính toâithaân toâi khoâng lo laéng veà ñieàu ñoù. Tuy nhieân, neáu toâi trôû thaønh nhaø cuõng ñang uoáng sieâu Coca, raât thích no ùvaø chaüng khi naøo thaáy coù vaánphaân phoái vaø seõ noùi chuyeän vôùi caùc öùng vieân, toâi seõ phaûi noùi gì vôùi ñeå gì ñoái vôùi söùc khoeû caû. Lieäu toâi coù caàn keå cho moïi ngöôøi veà khaûhoï ñaây? Hoï seõ hoûi lieäu oâng ta co ùlaïi löøa hoï khoâng, vaø ai cho pheùp naêng coù söï coá ñoái vôùi söùc khoeû hay laø toát nhaát khoâng keå gì caû, vì thaätoâng ta kinh doanh, vì chính oâng ta vöøa môùi ôû tuø ra. Ñôn giaûn laø toâi ra cuõng chæ coù 1/100 tröôøng hôïp bò thoâi, nhö vaäy ñaâu phaûi laø quaùkhoâng bieát caàn phaûi noùi vôùi nhöõng ngöôøi ñoù caùi gì ñaây. Toâi phaûi laøm nhieàu?gì?” Gioâ caøng ñoû maët hôn, gaät ñaàu vaø noùi:Nhaø phaân phoái Gioâ roõ raøng luùng tuùng. Maët ñoû leân vaø ñaèng haéng, anh - Ngaøi EL lôùn, toâi ñaõ hieåu raèng cho duø khoâng traû lôøi thì toâi cuõng seõ töïta laép baép: “Thöïc ra oâng ta khoâng phaûi laø ngöôøi nhö vaäy… ñieàu choân soáng mình. Hieån nhieân raèng coù nhöõng loaïi ngöôøi bieát caùch ñöañoù…ngöôøi thaønh laäp ra coâng ty… khoâng neân tin vaøo moïi thöù vieát treân ra nhöõng caâu hoûi ñeå bieán cuoäc hoïp thaønh cuoäc tra taán. Trôøi aï, neáubaùo… vaø ñieàu ñoù…luoân…” ngöôøi ta ñöa ra nhöõng caâu hoûi nhö vaäy cho toâi trong cuoäc hoïp, toâi-“Th«i ñöôïc thöa ngaøi EL lôùn, toâi ñoàng yù raèng coù nhöõng caâu hoûi thaäm chí seõ khoâng bieát laøm theá naøo ñeå thoaùt ra ñöôïc. Baây giôø toâi môùikhoâng theå naøo traû lôøi ñöôïc.” - Gioâ ñaàu haøng. Nhöng EL lôùn vaãn chöa hieåu taïi sao ngaøi laïi cöôøi mæm. Chæ caàn moät ví duï aáy thoâi cuõng ñaõ ñuû 57 _____________________________________________________ 58 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________naëng kyù hôn taát caû 8 nguyeân nhaân maø ngaøi ñaõ lieät keâ. Seõ khoâng coøn choïn nhöõng ngöôøi phuø hôïp! Caàn phaûi ñaêng thoâng baùo!”. Vaøo thöù 6caâu hoûi naøo trong caùc cuoäc hoïp cuûa toâi nöõa! baïn baùo ôû nôi laøm vieäc raèng: “tuaàn sau mình khoâng ñi laøm ñöôïc” (Ví duï, xin nghæ pheùp ít ngaøy. Thöïc ra baïn bieát raèng tuaàn leã tôùi seõ mangEL lôùn noùi theâm: lai cho baïn söï töï do veà taøi chính. Bôûi vì baïn khoâng coù yù ñònh quay laïi- Vieäc chuaån bò cho cuoäc hoïp cuõng ñaõ laø moät quaù trình khoâng ñôn choå laøm nöõa).giaûn vaø ñoøi hoûi traùch nhieäm. Vì vaäy taïi sao ta coøn phaûi töï laøm quaù taûi Vaäy laø tôø baùo ñaêng thoâng baùo cuûa baïn ôû muïc “ caàn giuùp ñôõ”, vaø thöùkhi chuaån bò ñeå traû lôøi cho caùc caâu hoûi coù theå xaûy ra? 2 ñieän thoaïi vang leân khoâng ngöøng. Baïn, vôùi söï haøi long, trình baøy- Haõy hình dung, thí duï moät tình huoáng sau: caùc khaû naêng cuûa KDTM vôùi caùc öùng vieân tieàm naêng.Moät nhaø phaân phoái môùi hoïc vieäc tieán haønh moät cuoäc cho thoâng tin vaø Tuy vaäy cho tôùi toái chaúng coù gì laïc quan xaûy ra caû. Baïn chaúng heïnraát lo laéng hoài hoäp. Boãng nhieân anh ta queân nhöõng gì caàn noùi tieáp ñöôïc vôùi ai. Caùc cuoäc noùi chuyeän lieân tuïc khoâng coù keát quaû.hoaëc ñôn giaûn laø chaüng bieát noùi gì tieáp. Sau khi phaân tích tæ mæ caùc cuoäc ñieän thoaïi thì nguyeân nhaân ñaõ daàn loäKhi hoài hoäp, anh ta thöôøng noùi gì trong nhöõng tình huoáng ñoù? roõ ra. Vaán ñeà ngaén goïn ñöôïc trình baøy nhö sau:- AØ, toâi hieåu roài – nhaø phaân phoái Gioâ mæm cöôøi – trong tröôøng hôïp ñoù 1. Coù quaù nhieàu ngöôøi chæ ñôn thuaàn muoán coù vieäc laøm vaø ñöôïc traû– anh ta seõ noùi ra moät caâu thöôøng tröïc: “ai coù caâu hoûi gì khoâng?” löông. Ñuùng laø hoï ñang tìm khaû naêng kieám theâm tieàn, nhöng hoï caànAnh ta nghó raèng neáu anh ta cho pheùp cöû toaï ñöôïc ñaët caâu hoûi thì söï baûo ñaûm: “ laøm sao toâi coù theå laøm vieäc haøng tuaàn leã vaø chaüngñieàu ñoù seõ cho anh ta theâm thôì gian ñeå saép xeáp laïi nhöõng suy nghó. nhaän ñöôïc gì caû?!”Thöïc ra anh ta ñang rôi töø ngoïn löûa vaøo moät loø löûa! 2. Nhöõng keû löôøi bieáng quan taâm ñeán coâng vieäc bao nhieâu thì cuõng - Toâi haøi loøng vì chuùng ta ñaõ ta ñaõ thaûo luaän veà ñieàu ñoù- Gioâ quan taâm ñeán söï nghæ ngôi baáy nhieâu: “ Toâi seõ coù pheùp chöù?”. Neáu noùi,- laàn sau, khi coù ngöôøi vaøo trong phoøng giô tay, thaäm chí baïn khoâng theå ñöa ra cho hoï lôøi höùa coù khaùm beänh mieãn phí, chöõa toâi seõ khoâng nghó tôùi vieäc traû lôøi anh ta nöõa. raêng mieãn phí vaø baûo hieåm thöông taät thì thaäm chí hoï seõ chaüng noùi chuyeän vôùi baïn nöõa. 3. “ Vaên phoøng cuûa anh ôû ñaâu?. Anh khoâng ñònh noùi chuyeän vôùi toâi ôûTHOÂNG BAÙO TREÂN BAÙO COÙ HIEÄU QUAÛ KHOÂNG? moät quaùn caøfeâ naøo ñoù ñaáy chöù? Toâi ñang tìm moät vieäc laøm coù löôngBaïn ngoài nhaø vaø nghó, phaûi ñöa ai tieáp vaøo trong maïng löôùi cuûa khaù ñaáy!”mình? Nhöõng ngöôøi quen xung quanh töø laâu ñaõ duøng heát roài, baïn caàncoù “maùu töôi”. Vaø theá laø moät yù töôûng thieân taøi chôït hieän trong ñaàu!:“Caùc öùng vieân seõ töï tìm tôùi mình!Coøn mình ñôn giaûn chæ ngoài vaø 59 _____________________________________________________ 60 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________4. “Ban ñaàu toâi caàn phaûi traû tieàn cho boä coâng cuï laøm vieäc aø? Toâi Khoâng! Moãi phöông aùn tuyeån ngöôøi ñeàu coù nhöõng öu ñieåm cuûa mình.muoán kieám tieàn chöù khoâng phaûi tieâu chuùng. Laïi coøn phaûi mua saûn Trong chöông sau chuùng ta seõ xem xeùt laøm theá naøo coù theå vöôït quaphaåm nöõa? Sao anh caû gan vaäy?! moät soá khoù khaên xuaát hieän khi chuùng ta ñaêng thoâng baùo treân baùo.5. “ Haõy noùi veà ñeà nghò cuûa anh qua ñieän thoaïi. Toâi nhaân ñöôïc tôùi 20thoâng baùo vaø toâi caàn quyeát ñònh xem neân tôùi vôùi ai. Vaø laøm ôn noùi MOÄT GIAÛI PHAÙP COÙ KHAÛ NAÊNG THÖÏC HIEÄNnhanh leân nheù! “ - ÖÙùng vieân ñang tìm lyù do ñeå coù theå nhanh choùngloaïi tröø ai ra khoûi danh saùch cuûa mình. Baïn khoâng muoán ngoài nhaø vaø oâm ñieän thoaïi, baïn muoán gaây aán töôïng trong thoâng baùo cuûa mình? Muoán ñöa tôùi cho öùng vieân taát caû nhöõng6. “Khoâng, xin loãi toâi khoâng theå cho anh ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi thoâng tin caàn thieát vaø khoâng ñeå xuaát hieän caùc caâu hoûi thöøa trong moätñöïôc - quaù nhieàu ngöôøi baùn haøng goïi ñieän tôùi! Khoâng caàn goïi ñaâu, caùch trình baøy maø baïn cho laø toát nhaát? Vaø cuoái cuøng, khoâng phaûi toáttoâi seõ töï goïi laïi”. Taát nhieân laø nhöõng thoâng baùo trong muïc naøy seõ daãn hôn laø daønh thôøi gian cho nhöõng öùng vieân coù trình ñoä vaø quan taâm tôùitôùi nhöõng öùng vieân khoâng phaûi laø trình ñoä. Coøn ñoái vôùi muïc “Caàn ñeà nghò cuûa mình hay sao?giuùp ñô õ- laøm baùn thôøi gian” thì sao? cuõng vaäy caû thoâi. “Xin haõy ñieän thoaïi vaø nghe ñoaïn ghi aâm” - thoâng baùo coù theå laø nhöChuùng ta seõ bò gaén vaøo maùy ñieän thoaïi thay vì laøm moät ñieàu gì ñoù vaäy, noù seõ giaûi quyeát ñöôïc taát caû nhöõng gì vöøa keå ôû treân. Ta haõy xemhieäu quaû hôn. moät ví duï thoâng baùo vaø ñoaïn ghi aâm cuõng nhö phaûn öùng coù theå xaûyMaët khaùc, sau khi ñaêng thoâng baùo trong muïc “Caàn giuùp ñôõ- laøm baùn ra cuûa öùng vieân. Caàn nhaán maïnh raèng ví duï cuûa toâi laø ñuùng vaø höôùngthôøi gian” baïn seõ gaây söï chuù yù cho nhöõng ngöôøi ñang coù vieäc laøm vaø tôùi nhöõng ngöôøi ñaõ bieát KDTM, lôøi vaên trong thoâng baùo caàn coùñang tìm thu nhaäp theâm. Hoï khoâng phaûi laø ñang bò cheát ñoùi vaø coù theå nhöõng lôøi nhö “Haõy chuù yù, hôõi nhöõng nhaø KDTM”! Thí duï vaäy).ñang chôø ñôïi nhöõng quaû ngoït do coâng vieäc cuûa mình seõ mang laïi. ÖÙng vieân Boáp ñoïc thoâng baùo vaø nghó:“Vaäy taát caû chæ laø ñoaïn ghi aâmMoät caâu hoûi khaùc: baïn nghó sao, coù bao nhieâu öùng vieân nhö vaäy ñoïc treân baêng Casset. Mình coù theå goïi ngay baây giôø khi maø noù coøn laømthoâng baùo? mình chuù yù. Mình khoâng caàn phaûi ñôïi tôùi thöù 2. Nghe cuõng ñöôïc ñaáy chöù! Seõ chaúng coù ai gaây aùp löïc cho mình caû!. Thöôøng laø mình raát sôïCoøn muïc “Ñeà nghò coâng vieäc” thì sao? Ña soá nhöõng ngöôøi ñoïc muïc phaûi goïi ñieän thoaïi theo thoâng baùo. Luoân luoân gaëp phaûi keû naøo ñoùnaøy muoán mua nhöõng coâng vieäc kinh doanh coù saün, hoï seõ ñaët ra ñang coù yù ñònh naém laáy coå aùo vaø loâi mình tôùi buoåi cho thoâng tin. Hoïnhöõng caâu hoûi ñaïi loaïi “Xí nghieäp cuûa anh coù bao nhieâu taøi khoaûn chaúng bao giôø keå gì caû. – “ Cöù tôùi ñi,- hoï noùi, -anh seõ töï thaáy “. Coùñang hoaït ñoäng?” Nhöõng ngöôøi nhö vaäy muoán mua thaønh quaû, chöù veû nhö phöông aùn naøy hôïp vôùi mình hôn. Mình coù theå goïi ñieän vaøkhoâng phaûi xaây noù töø nhöõng vieân gaïch, töø soá 0. nghe thoâng tin, vaø neáu mình khoâng thích, ñôn giaûn laø daäp maùy. BaèngKeát quaû laø thoâng baùo chaúng coù ích lôïi gì heát? 61 _____________________________________________________ 62 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________caùch ñoù mình seõ khoâng maát nhieàu thôøi gian caû cuûa mình vaø caû cuûa Laøm sao toâi bieát veà Cuoäc xemina naøy?ngöôøi ñaõ ñaêng thoâng baùo! Mình seõ goïi ñieän ngay baây giôø!” Saùu thaùng tröôùc toâi laøm vieäc trong ngaønh KDTM moät caùch huøng huïc,Sau khi goïi ñieän thoaïi, Boáp ñaõ nghe ñöôïc ñoaïn baêng ghi aâm daøi nhöng toâi khoâng sao kieám ra tieàn. Sau khi nhìn thaáy treân baùo moätkhoaûng 2 –3 phuùt. thoâng baùo gioáng theá naøy toâi ñaõ goïi ñieän, vaø haõng Sieâu Nghieäp Ñoaøn ñaõ môøi toâi tôùi cuoäc hoïp. Sau ñoù toâi ñaõ hieåu raèng Sieâu Nghieäp Ñoaøn laøThoâng tin ghi vaøo baêng Casset caàn phaûi hoaøn toaøn thoûa maõn ñöôïc moät coâng ty ñaùng tin caäy (nhöng coâng ty maø toâi ñang laøm luùc ñoù cuõngnhöõng quan taâm cuûa anh ta sau khi ñaõ cho anh ta bieát ñöôïc nhöõng ñaùng tin caäy!). toâi ñaõ thaáy Sieâu Nghieäp Ñoaøn saûn xuaát ra nhöõng saûnñieàu cô baûn. phaåm toát (vaø haøng cuûa toâi còng vaäy!). Coøn nöõa – Sieâu Nghieäp Ñoaøn coù“Xin caûm ôn vì ñaõ goïi ñieän! Trong khoaûng thôøi gian 2,5 phuùt, sau ñaây moät sô ñoà traû thöôûng tuyeät vôøi (cuõng chaúng coù gì khaùc vôùi haõng toâi).toâi muoán keå cho baïn nghe veà khaû naêng taêng thu nhaäp cuûa mình trong Vaäy söï khaùc bieät ôû ñaây laø gì? Caùc nhaø phaân phoái cuûa Sieâu NghieäpKDTM. Neáu baïn ñaõ nghieân cöùu moät caùch nghieâm tuùc coâng vieäc naøy thì Ñoaøn laøm ra nhieàu tieàn coøn toâi thì khoâng. Phaûn öùng cuûa toâi ra sao?baïn cuõng bieát raèng xaây döïng moät nhoùm caùc nhaø phaân phoái lôùn vaømaïnh cuõng nhö laøm ra ñöôïc nhieàu tieàn phöùc taïp tôùi möùc naøo. Baïn coù Toâi thích coâng ty cuûa mình nhöng toâi khoâng queân nhöõng gì maø vì noùtheå laøm vieäc ôû moät coâng ty toát ñang phaân phoái moät saûn phaåm tuyeät vôøi, toâi ñeán vôùi KDTM:baïn coù theå laø moät trong nhöõng ngöôøi coù hoa hoàng lôùn nhaát nöôùc, laøm ra tieàn. Vì vaäy maø toâi ñaõ quyeát ñònh: “Mình maát gì nhæ?” vaø toâi ñaõnhöng khoâng coù yeáu toá naøo trong hai ñieàu treân coù theå mang laïi lôïi kyù vaøo chöông trình chuyeån sang laøm nhaø phaân phoái cuûa Sieâu Nghieäpnhuaän lôùn cho baïn, neáu baïn khoâng coù moät nhoùm caùc nhaø phaân phoái Ñoaøn.maïnh. Böôùc ñi naøy khoâng chæ thay ñoåi traïng thaùi tuùi tieàn cuûa toâi maø coøn choXin haõy tin raèng toâi bieát ñöôïc coù bao nhieâu söï thaát voïng, khoù khaên toâi hieåu raèng sau khi kyù vaøo ñaây nhöõng nhaø phaân phoái cuûa mình, toâiñang chôø nhaø phaân phoái treân con ñöôøng khoâng deã daøng cuûa anh ta. coù theå cuøng hoï thöïc hieän moät böôùc ñoät phaù ngoaïn muïc.Toâi ñaõ ñi qua con ñöôøng ñoù vaø ñaõ ñaäp tan khoâng ít nhöõng taûng ñaùtröôùc khi nhaän ra bí quyeát thaønh coâng trong KDTM. Saùu thaùng cuoái naøy laø thaønh coâng nhaát trong cuoäc ñôøi toâi. Cuõng nhö vaäy, saùu thaùng tieáp theo ñaây seõ coù theå laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûaMoät cuoäc xemina ñaøo taïo hieám coù seõ boác caùc nhaø phaân phoái leân khoûi baïn!maët ñaát! Cuoäc xemina naøy ñaûm baûo cho nhoùm cuûa baïn moät ñoäng löïclaøm vieäc laâu daøi, tieáp cho noù naêng löôïng vaø giuùp cho noù coù nhieàu kyõ Neáu quaû thaät baïn muoán ñaït ñöôïc thaønh coâng trong KDTM, baïn neânnaêng coù ích. laøm quen hôn vôùi cô hoäi hieám coù naøy! Toâi seõ sung söôùng ñöôïc göûi cho baïn taøi lieäu vaø casset (taát caû ñeàu mieãn phí), ôû ñoù baïn coù theå tìm thaáyKeát quaû laø baïn vaø nhoùm cuûa baïn seõ coù thu nhaäp nhieàu ñeán möùc maø chæ moïi ñieàu veà Sieâu Nghieäp Ñoaøn vaø chöông trình chuyeån sang laøm nhaøthaáy ôû trong mô! phaân phoái cuûa noù. 63 _____________________________________________________ 64 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Baïn coù theå nghieân cöùu thoâng tin ñoù taïi nhaø, trong moät khung caûnh yeân theå choïn ra nhöõng nhaø phaân phoái khoâng toài. Vaø soá ngöôøi goïi ñieän tôùitónh vaø khoâng coù baát cöù aùp löïc naøo. Neáu baïn muoán toâi göûi cho baïn seõ nhaân leân khi hoï bieát chaéc raèng chaúng coù ai gaây aùp löïc leân hoï.thoâng tin thì xin haõy ñeå laïi ñòa chæ. Neáu baïn muoán noùi chuyeän vôùi toâi 4. Baïn cuõng ñaõ baùo tröôùc raèng thoâng tin ñaõ ñöôïc ghi saün, vì vaäy baïnveà ñeà nghò naøy, xin haõy ñeå laïi soá ñieän thoaïi, toâi nhaát ñònh seõ goïi cho khoâng coøn phaûi baän taâm vôùi nhöõng keû voán dó caêm gheùt maùy traû lôøi töïbaïn. ñoäng (coù nhöõng keû nhö vaäy ñaáy).Moät laàn nöõa xin caûm ôn veà cuoäc goïi! Thoâng tin giaù trò naøy coù theå laø 5. Baïn tieát kieäm ñöôïc khoái thôøi gian - ñoaïn baêng ghi aâm seõ tieán haønhcuûa quí ñoái vôùi baïn ñeå ñaït tôùi thaønh coâng. choïn loïc giuùp baïn!Sau tín hieäu, haõy ñeå laïi teân ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa mình, neáu ñeà Chæ coù nhöõng öùng vieân thöïc teá, coù nghóa laø nhöõng ngöôøi thöïc söï quannghò cuûa toâi laøm baïn quan taâm”. taâm tôùi ñeà nghò cuûa baïn, môùi ñeå laïi caùc döõ lieäu cuûa mình. NhöõngNeáu laø mình, thì baïn coù ñeå laïi ñòa chæ vaø ñieän thoaïi khoâng? Chaéc laø ngöôøi coøn laïi – nhöõng keû chæ toân suøng coâng ty cuûa mình, ñôn giaûn chæcoù. Ví duï naøy ñöôïc höôùng vaøo caùc nhaø phaân phoái tích cöïc. Noäi dung laø toø moø vaø khoâng thích hôïp seõ khoâng laøm phieàn baïn ñaâu.cuûa noù taát nhieân seõ hoaøn toaøn khaùc phuï thuoäc vaøo ñeà nghò cuûa baïn. 6. Ñoaïn ghi aâm hoaøn toaøn laø laõnh ñaïm vaø 100% chæ laø thoâng tin neânTröôùc heát baïn haõy höôùng söï quan taâm cuûa öùng vieân vaøo ñieåm ñaëc seõ chaúng coù ai ñaët cho noù nhöõng caâu hoûi ngu ngoác hay laø ngaét lôøi noù.bieät maø haõng cuûa baïn ñaët ra – saûn phaåm ñoäc ñaùo hoaëc chöông trình Moïi ngöôøi ñeàu hieåu raèng ñoù laø vieäc laøm voâ nghóa.thöôûng oâtoâ. Chuùng ta haõy xem xeùt nhöõng nguyeân taéc chính ñöôïc söûduïng trong phöông phaùp naøy: 7. Ñoù laø moät phöông phaùp chuyeân nghieäp nhaèm baùo cho moïi ngöôøi veà ñeà nghò cuûa baïn maø khoâng duøng tôùi maùnh khoeù, aùp löïc vaø söï löøa1. Thoâng baùo cuûa baïn hoaït ñoäng 24 giôø trong ngaøy, moïi ngöôøi coù theå doái.goïi tôùi baát cöù luùc naøo, thaäm chí caû ban ñeâm. Hoï khoâng caàn phaûi ñôïitôùi saùng mai vaø ñieàu ñoù raát toát vì coù theå nhieàu ngöôøi ñôn giaûn laø 8. Baïn kieåm soaùt ñöôïc tình hình trong tröôøng hôïp naøy. Baïn khoângqueân thoâng baùo cuûa baïn. phaûi laø öùng vieân, baïn ñöa ra nhöõng luaät chôi vaø tinh thaàn cuûa cuoäc noùi chuyeän tieáp theo,thöïc ra chaúng ai laïi ñi tranh luïaân vôùi ñoaïn baêng2. Baïn khoâng caàn phaûi gaén chaët vaøo maùy ñieän thoaïi. Khoâng coù gì toài caû.Nghe thaät tuyeät phaûi khoâng? Coøn giaù caû thì sao?Baûn thaân ñoaïnhôn laø phaûi boû taát caû nhöõng coâng vieäc ñang caàn laøm vaø ngoài ôû nhaø thoâng baùo raát ngaén vaø khoâng ñaét. Phaàn chính ôû ñaây laø ñoaïn baêng ghioâm ñieän thoaïi. Baïn khoâng caàn phaûi ñau ñôùn vì sôï mình coù theå nhôõ aâm, thoâng baùo chæ höôùng cho ngöôøi ñoïc chuù yù tôùi noù maø thoâi. Moätmoät cuoäc goïi naøo ñoù. maùy töï traû lôøi loaïi toát coù hoã trôï ñoaïn baêng ghi thoâng tin khoaûng 33. Coøn gì coù theå an toaøn hôn ñoaïn baêng ghi aâm, baây giôø baïn coù theå phuùt giaù khoâng ñaét. Maø noù coøn coù ích cho baïn sau khi ñaõ quaûng caùosaøng loïc ñöôïc thò tröôøng nhöõng öùng vieân bình thöôøng. Töø hoï cuõng coù cho coâng ty nöõa cô maø. Taøi lieäu vaø caùc baêng casset cuõng reû thoâi, 2 ñoâla laø ñuû chi cho moät öùng vieân coù trình ñoä. Baïn khoâng caàn phaûi traû 65 _____________________________________________________ 66 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________tieàn mua xaêng vaø caø pheâ trong nhaø haøng. Hôn theá nöõa, nhieàu ngöôøi Vôùi loøng kính troïng!seõ ñeå laïi soá ñieän thoaïi cuûa mình. Hoï muoán nhaän ñöôïc thoâng tinkhoâng chaäm treã. Trong tröôøng hôïp naøy ta khoâng caàn phaûi chi tieàn chotaøi lieäu vaø baêng casset nöõa. Baïn coù theå traû lôøi caùc caâu hoûi treân ñieän Moät con ngöôøi nhoû beù vaø luoân sôï haõi ”thoaïi vaø tröïc tieáp môøi hoï tôùi döï cuoäc hoïp. _______________Tieáp theo thì coøn ñôn giaûn hôn caû söï ñôn giaûn, thay vì ñeå thöû giaûi “Hôõi con ngöôøi beù nhoû vaø luoân sôï haõi thaân meán!thích caùc khaùi nieäm tröøu töôïng vaø phöùc taïp cuûa KDTM qua ñieän Toâi chöa bao giôø ñoïc moät böùc thö ngu ngoác, thieån caän vaø thieáu chínhthoaïi, baïn chæ caàn bình tónh thaûo luaän veà noäi dung cuûa ñoaïn baêng ghi chaén ñeán theá! Toâi khoâng hieåu taïi sao moät ngöôøi ñaùng thöông nhö vaäyaâm maø öùng vieân ñaõ ñöôïc laøm quen vaø cuõng ñaõ coù ñuû thôøi gian bình laø anh, laïi quyeát ñònh vieát thö cho toâi! Taïi sao anh laïi khoâng soáng nhötónh suy nghó veà noù. Ai thaät söï quan taâm thì haõy môøi tôùi cuoäc hoïp moïi ngöôøi bình thöôøng khaùc? Haõy trôû neân töï tin, ra daùng ñaøn oâng, haõyhoaëc thoûa thuaän veà moät cuoäc tieáp xuùc “Hai choïi moät”, hoaëc baèng töï giaûi quyùeât nhöõng vaán ñeà treû con vaø nhoû beù ñoù, ñöøng coù ñôïi ôû nhöõngcaùch naøo maø baïn thaáy tieän hôn. Baïn ñaõ laøm chuû ñöôïc tình hình! ngöôøi xung quanh! Chuùng toâi, nhöõng ngöôøi coù caùi nhìn laïc quan veà theá giôùi, coi nhöõng keûHEÂBI THAÂN MEÁN! yeáu heøn nhö anh laø moät daïng thaáp keùm cuûa con ngöôøi. Haõy caàm laáy nhöõng caây buùt chì maøu cuûa mình vaø vieát nhöõng böùc thö ñaày nöôùc maét“ Heâbi thaân meán! cho nhöõng keû cuøng suy nghó, nhöõng keû cuõng khoâng thaønh ñaït nhö theá.Toâi 30 tuoåi, hieän ñang coù vaán ñeà raát gay caán. Töø luùc 10 tuoåi toâi ñaõ Ñöøng coù yù ñònh quaáy raày toâi theâm nöõa bôûi nhöõng lôøi than vaõn aáu tróphaûi traûi qua noãi sôï haõi voâ yù thöùc khi ñöùng tröôùc phuï nöõ. Ôû tröôøng toâi cuûa mình. Vôùi söï gheâ tôûm!khoâng theå böôùc qua ngöôõng cöûa lôùp hoïc neáu nhö trong ñoù caùc hoïcsinh nöõ vaø coù coâ giaùo ñang giaûng baøi. Khi nghó raèng caàn phaûi quay veà Heâbi ”nhaø thì ngöôøi toâi ñoå moà hoâi hoät: vì meï ñang ñôïi toâi ôû nhaø! Thaäm chí Vôùi nhöõng caâu traû lôøi nhö vaäy, baïn nghó sao, lieäu Heâbi seõ nhaän ñöôïcbaây giôø toâi cuõng khoâng theå soáng moät caùch yeân oån ñöôïc, vì ôû khaép nôi nhieàu laù thö nöõa trong töông lai khoâng? Khoâng nhieàu ñaâu. Moïi ngöôøiñaâu cuõng thaáy phuï nöõ! seõ chaïy troán khoûi “nhöõng keû thoâng minh” nhö vaäy nhö chaïy troánToâi raát muoán laáy vôï, nhöng noãi sôï haõi ngaên khoâng cho toâi tôùi gaàn phuï khoûi beänh dòch haïch. Coøn nhöõng ngöôøi xung quanh, nhöõng ngöôøinöõ quaù 5m chöù ñöøng noùi tôùi vieäc heïn hoø nöõa! Coù theå anh thaáy noãi sôï khoâng tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc tieâu dieät thì nghó sao? Hoï cuõng seõhaõi cuûa toâi thaät voâ lyù, coøn vaán ñeà maø toâi noùi tôùi khoâng ñaùng keå. Nhöng khoâng coøn tieáp xuùc vôùi Heâbi nöõa, hoï khoâng muoán laø naïn nhaân tieáptoâi thaät söï ñang caàn söï giuùp ñôõ vaø lôøi khuyeân, toâi van xin anh haõy traû theo.lôøi böùc thö naøy. 67 _____________________________________________________ 68 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Trong moái quan heä töông hoã giöõa thuû lónh vaø caùc nhaø phaân phoái trong nghe chaêm chuù hôn khi toâi giaûi thích veà baûn chaát lôøi ñeà nghò cuûaKDTM, ta caàn phaûi laøm vieäc nhö theá naøo? Coù leõ laø caùc nhaø phaân mình!phoái vaø caùc öùng vieân luoân ñaët ra cho baïn nhöõng caâu hoûi ngu ngoác. Theo baïn thì öùng vieân seõ nghó gì? Chaéc hôn caû seõ laø:Baïn seõ traû lôøi chuùng nhö theá naøo? Traû lôøi qua quyùt? Traû lôøi nhanhchoùng vaø trònh thöôïng? Cöôøi côït tröôùc söï ngu ngoác cuûa ngöôøi hoûi? - “Neáu mình coøn hoûi moät ñieàu gì nöõa thì chaéc chaén hä seõ daùn mieängHay laø tieâu dieät anh ta baèng caùch laøm cho anh ta nhuïc nhaõ tröôùc ñaùm mình laïi baèng söï sæ nhuïc vaø khaéc leân treân traùn mình baèng saét nungñoâng ñeå gaây aán töôïng vôùi moïi ngöôøi. Caùch phaûn öùng nhö vaäy seõ xua nhöõng chöõ caùi ñaàu cuûa teân hoï mình! Chaéc mình chaúng theå laøm vieäcñuoåi khoâng nhöõng chæ laø caùc öùng vieân maø coøn laø caùc nhaø phaân phoái. ñöôïc vôùi haén. Toát nhaát ngoài im laëng ñeán cuoái buoåi, keä xaùc haén noùi, coù vaäy thì môùi coù theå yeân oån maø ruùt lui ñöôïc”Nhieàu thuû lónh vì quaù höng phaán, tin vaøo saûn phaåm hoaëc ñeà nghòcoâng vieäc cuûa mình maø khoâng hieåu raèng ngöôøi naøo ñoù coù theå coøn Coøn nhaø phaân phoái cuûa baïn seõ nghó gì trong luùc naøy?:nghi ngôø hoaëc ñaët caâu hoûi. Traïng thaùi tinh thaàn tích cöïc – ñoù laø ñieàu -“Coù veû nhö Sponsor ñaõ laøm maát ñi cuûa mình moät öùng vieân xuaát saéc.toát, nhöng quaù höng phaán seõ coù haïi cho söùc khoûe. Ta haõy xem xeùt Caàn phaûi xin loãi anh ta. Baûn thaân mình cuõng seõ khoâng hoûi Sponsormoät tìnhhuoáng. ÔÛû ví duï naøy seõ thaáy roõ laø phaûn öùng cuûa chuùng ta ñoái hoaëc döï ñònh hoïc hoûi ôû oâng ta theâm nöõa.vôùi caùc caâu hoûi ngu ngoác cuûa öùng vieân seõ aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh Boãng nhieân oâng ta cuõng xöû söï vôùi mình nhö vaäy thì sao? Khi naøo keátkyù hôïp ñoàng cuûa anh ta nhö theá naøo? thuùc buoåi cho thoâng tin naøy caàn phaûi goïi cho caùc öùng vieân coøn laïi ñeåBaïn tieán haønh buoåi cho thoâng tin “Hai choïi moät” cuøng vôùi moät nhaø thay ñoåi cuoäc heïn. OÂng ta coù theå seõ laøm nhö vaäy vôùi nhöõng ngöôøi kiaphaân phoái môùi. vaø mình seõ khoâng kieám noåi moät nhaø phaân phoái naøo heát”Vaøo giöõa buoåi cho thoâng tin öùng vieân ñaët moät caâu hoûi nhö sau: Laøm sao baây giôø neáu khoâng neân traû lôøi caùc caâu hoûi ngu ngoác? Ta haõy- Ñaây laø hình thaùp aûo? Theá taát caû tieàn baïc bieán ñaâu heát vaäy? Cho xem neân haønh ñoäng trong tình huoáng naøy nhö theá naøo? Ñaàu tieân caànnhöõng ngöôøi naøo vaøo tröôùc aø? Gioáng nhö moät söï bòp bôïm hay sao aáy! phaûi hieåu taïi sao caùc öùng vieân laïi ñaët ra nhöõng caâu hoûi nhö vaäy.Baïn traû lôøi: Tröôùc heát, caùc öùng vieân ñaùnh giaù baïn nhö moät caù nhaân vaø caùc keát luaän maø hoï ñöa ra veà baïn quan troïng hôn nhieàu so vôùi nhöõng gì hoï- Baát kyø thaèng ngoác naøo, duø chæ caàn chuù yù moät chuùt ñeán nhöõng gì maø nghó veà ñeà nghò cuûa baïn. Neáu hoï quyeát ñònh ñöa ra caâu hoûi thìtoâi trình baøy trong nöûa giôø qua, cuõng ñaõ hieåu töø laâu raèng thu nhaäp nguyeân nhaân cuûa noù coù theå laø:khoâng theå coù neáu thieáu söï caàn thieát phaûitraû tieàn cho daõy ngöôøi phíatreân. Taát caû ñeàu bieát raèng hình thaùp aûo bò phaùp luaät caám. Toâi ngaïc 1. Chuùng ta ñaõ quaù voäi vaøng ñöa ra caùc söï kieän, hoaëc coi quaù nhieàunhieân thaáy anh ñöa ra nhöõng caâu hoûi ngu ngoác nhö vaäy. Roõ raøng laø thöù laø hieån nhieân.anh chaúng hieåu moät chuùt gì veà kinh doanh. Vì vaäy xin anh haõy laéng 69 _____________________________________________________ 70 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Neáu chuùng ta laø nhöõng chuyeân gia KDTM thì ñieàu ñoù hoaøn toaøn ngöôøi. Haõy ñeå cho caùc nhaø phaân phoái vaø caùc öùng vieân nghókhoâng coù nghóa laø nhöõng öùng vieân cuûa chuùng ta khoâng theå tranh luaän. raèng:“Sponsor cuûa mình khoâng baøng quan tröôùc caùc vaán ñeà cuûaThöïc ra hoï caàn laøm roõ moät ñieàu gì ñoù, thöïc ra hoï muoán noùi: “Ñieàu mình.naøy thaät thuù vò! Vì toâi coi noù laø thuù vò vaø xöùng ñaùng ñöôïc nghe neân Mình thích laøm vieäc vôùi oâng aáy!”toâi muoán bieát nhieàu hôn”2. ÖÙng vieân muoán xem chuùng ta xöû söï ra sao khi bò aùp löïc. Hoï caànmoät thuû lónh khoâng maát bình tónh vaø khoâng töï ñaùnh maát mình. Hoï NHÖÕNG NGÖÔØI TOÁT HÔNmuoán tin töôûng vaøo baïn. Laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh xem ai laø ngöôøi thích hôïp hôn caû trong vai3. ÖÙng vieân ñang quan taâm ñeán nhöõng vaán ñeà cuûa rieâng mình. Neáu troø thuû lónh KDTM. Nhöõng phaåm chaát naøo laøm cho hoï coù nhöõng öubaïn boû qua hoaëc khoâng ñaùnh giaù heát, anh ta seõ suy nghó moät caùch theá. Taát nhieân chuùng ta, nhö nhöõng nhaø KDTM chuyeân nghieäp,logic raèng baïn khoâng ñònh chaêm soùc anh ta maø chæ quan taâm ñeán söï khoâng caàn phaûi phaùn xeùt moïi ngöôøi, khi coøn chöa bieát veà hoï ñaày ñuû.thaønh coâng cuûa mình. Anh ta caàn gì moät thuû lónh laõnh ñaïm nhö vaäy? Nhöng noùi chung, roõ raøng laø coù lôïi khi ñöa ra ñöôïc nhöõng phaåm chaát ñaëc tröng cuûa caùc thuû lónh vó ñaïi trong KDTM.Baây giôø, khi ta ñaõ ít nhieàu phaân tích ñoäng cô cuûa caùc caâu hoûi, traû lôøinhö sau khoâng phaûi laø hay hôn hay sao?: Chuùng ta haõy tieán haønh moät thöû nghieäm nhoû.-“Moät caâu hoûi hay! Khi toâi môùi vöøa tham gia vaøo KDTM, toâi cuõng ñaõ Haõy hình dung ra moät maãu ngöôøi thuû lónh lyù töôûng trong kinh doanhcoù caâu hoûi nhö vaäy. Khi toâi tôùi buoåi ñaøo taïo, ngöôøi ta ñaõ giaûi thích đa caáp. Anh ta caàn thuoäc vaøo nhoùm ngöôøi naøo: kyõ sö? keá toaùn?cho toâi raèng tieàn thöôûng maø ta nhaän ñöôïc khoâng phaûi gì khaùc maø Ngöôøi baùn haøng? Chuû doanh nghieäp tö nhaân? Baïn saép xeáp theo thöùchính laø nhöõng thu nhaäp ñöôïc phaân phoái moät caùch coâng baèng. Nhöõng töï naøo nhöõng ngheà noùi treân? haõy laáy moät tôø giaáy vaø vieát vaøo ñoù theothu nhaäp naøy trong heä thoáng thoâng thöôøng “Nhaø saûn xuaát – Ngöôøi thöù töï giaûm daàn nhöõng ngheà maø theo baïn coù theå ñöa tôùi cho nhaânlaøm giaùn tieáp – Ngöôøi baùn haøng – Khaùch haøng” khoâng coù. Trong loaïi nhöõng thuû lónh vó ñaïi trong KDTM.KDTM caùc nhaø phaân phoái nhaän ñöôïc nhöõng ñoàng tieàn naøy, caøng laøm Ñaàu tieân ta haõy nghó xem kỹ naêng naøo laø quan troïng hôn caû ñoái vôùivieäc nhieàu thì chuùng toâi caøng leân ñöôïc nhöõng naác thang cao hôn. moät thuû lónh kinh doanh ña caáp. Hình nhö ñoù laø bieát ñaøo taïo, neáu taCoâng ty cuûa chuùng toâi hoaït ñoäng theo caáu truùc hình thaùp gioáng nhö ôû muoán thaønh coâng vieäc sao cheùp, thì tröôùc heát ta caàn phaûi bieát daïycoâng ty “General Motor” vaø söï thaêng tieán ñeán thaønh coâng phuï thuoäc hoïc. Ñoù laø chìa khoùa ñeå taïo neân moät maïng löôùi maïnh.vaøo chính söï noã löïc cuûa chuùng toâi”. Vaø ai laø ngöôøi bieát daïy hoïc toát hôn caû? Dó nhieân laø caùc giaùo vieân,Ñuùng laø hoaøn toaøn khaùc phaûi khoâng? Nhöõng ñieàu chuùng ta laøm ñoái giaùo sö roài! Haøng ngaøy hoï ñang hoaøn thieän caùc kyõ naêng cuûa mình.vôùi caùc caâu hoûi ngu ngoác coù theå aûnh höôûng lôùn tôùi hieäu quaû tuyeån 71 _____________________________________________________ 72 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Caùc nhaø phaân phoái môùi caàn gì? Hoï caàn moät giaùo vieân kieân nhaãn, bieát phaûi kieåm soaùt töø 5 – 6 thôøi gian bieåu haøng ngaøy. Ña soá nhöõng ngöôøilaéng nghe vaø chuyeân nghieäp. toát nghieäp chöông trình thaïc só cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Hawai cuõng khoâng coù ñöôïc duø chæ laø moät chuùt khaû naêng quaûn lyù caùc coâng vieäc phöùc taïpNgoaøi ra, moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng, giaùo vieân ñöôïc traû tieàn ít! KDTM cuûa moät baø noäi trôï.coù theå mang tôùi cho hoï khaû naêng laøm coâng vieäc yeâu thích cuûa mìnhvaø nhôø ñoù nhaän ñöôïc nhöõng ñoàng tieàn khoâng dôû! Ai laø nhöõng giaùo Coøn nhöõng ngöôøi baùn haøng chuyeân nghieäp thì sao? Chuùng ta seõ ñaëtvieân gioûi nhaát? Taát nhieân laø nhöõng giaùo vieân daïy aâm nhaïc. Hoï caàn hoï ôû vò trí naøo?phaûi coù khoâng nhöõng söï kieân nhaãn voâ bieân vaø nhöõng kyõ naêng chuyeân Baûn ñuùc cuûa ngöôøi baùn haøng laø moät ngöôøi ñi chaøo haøng ñaày naêngnghieäp, maø coøn laø nhöõng khaû naêng toå chöùc xuaát saéc – hoï thöôøng löôïng. Muïc ñích cuûa anh ta laø nheùt vaøo tay khaùch haøng moät moùnxuyeân phaûi lo tieàn ñeå mua caùc nhaïc cuï, trang phuïc, toå chöùc caùc buoåi haøng khoâng thieát yeáu vaø boû chaïy. Toát nhaát laø khoâng coù dòch vuï baûohoøa nhaïc vaø caùc chuyeán löu dieãn. Moät boä söu taäp tuyeät vôøi caùc phaåm haønh gì caû.“Voøng troøn quan taâm” anh ta giôùi haïn ôû vieäc tìm ra ngöôøichaát ñoái vôùi moät thuû lónh thaät söï!. mua môùi, coøn vieäc ngöôøi khaùc haïnh phuùc ra sao ít laøm anh ta baänCoøn ai nöõa ngoaøi giaùo vieân? Caùc baø noäi trôï? Hoï cuõng coù söï kieân taâm. Coù gì gioáng vôùi moät thuû lónh KDTM lyù töôûng khoâng? Nhöõngnhaãn. Chính hoï buoäc phaûi bieát caùch soáng hoøa thuaän vôùi caùc oâng ngöôøi baùn haøng coù nhöõng tính caùch hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp vôùi moätchoàng. Vaø coù caùc kyõ naêng ñaøo taïo tuyeät vôøi. Hoï khoâng nhöõng chæ thuû lónh thaønh ñaït! Caùc nhaø phaân phoái môùi yeâu caàu coù söï giuùp ñôõ, söïdaïy doã boïn treû, maø coøn phaûi thöôøng xuyeân daïy choàng. Vaø hoï cuõng laéng nghe vaø ñaøo taïo. Hoï khoâng caàn moät thuû lónh chæ bieát chaïy.ñöôïc traû tieàn raát ít! Coù baø noäi trôï naøo maø khoâng muoán kieám theâm duø Vaäy thì khi moïi ngöôøi hoûi raèng, ñeå laøm ñöôïc KDTM coù caàn phaûi trôûchæ laø moät chuùt tieàn ñeå coù theå goïi laø thu nhaäp cuûa mình vaø ñeå tieâu noù thaønh ngöôøi baùn haøng hay khoâng, baïn coù theå maïnh daïn maø traû lôøimoät caùch thoaûi maùi! Hôn nöõa ñieàu ñoù hoaøn toaøn laø khaû naêng hieän raèng “Khoâng, tröø phi neáu baïn muoán chaáp ñoái thuû”.thöïc! Khoâng ít baø noäi trôï ñaõ kieám tieàn ñöôïc nhieàu hôn choàng chæ saumoät vaøi thaùng laøm KDTM. Haõy löïa choïn ra caùc thuû lónh cuûa mình töø nhöõng ngöôøi coù ñuû kieân nhaãn ñeå xaây döïng moät maïng löôùi rieâng cho mình. Taát nhieân ôû moãiNghóa laø caùc baø noäi trôï coù taát caû moïi phaåm chaát ñeå tieán haønh kinh ngöôøi caùc kyõ naêng khaùc nhau seõ phaùt trieån theo caùc caùch khaùc nhau.doanh ña caáp cho rieâng mình. Kieåm soaùt doøng chaûy cuûa ñoàng tieàn laø Khoâng neân coá gaéng tìm kieám ôû trong moät ngaønh ngheà naøo ñoù, haõysôû thích cuûa hoï, bôûi vì hoï luoân luoân phaûi laøm vieäc vôùi moät ngaân saùch tìm nhöõng ngöôøi coù phaåm chaát cuûa moät thuû lónh.gia ñình coù giôùi haïn. Hoï bieát raát roõ raèng muoán coù tieàn thì phaûi tieátkieäm töøng xu. Söï chuyeân nghieäp trong vieäc ñieàu khieån caùc khoaûn döïtröõ baét nguoàn töø vieäc caàn thieát phaûi thöôøng xuyeân theo doõi tình traïng HOÄI CHÔÏ VAØ TRIEÅN LAÕMquaàn aùo maëc cuûa gia ñình, nhöõng duïng cuï sinh hoïat vaø ñoà leà trongnhaø. Hoï ñieàu khieån thôøi gian khoâng ai saùnh baèng, vì chính hoï buoäc 73 _____________________________________________________ 74 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Baïn coù ñoàng yù raèng khoâng coù gì ñôn giaûn hôn laø trong moät söï kieän nhaø phaân phoái seõ laøm mình khaùnh kieät. Ñaàu tö moät soá tieàn nhö vaäy,naøo ñoù ñöôïc toå chöùc bôûi kinh doanh ña caáp (nhöõng söï kieän naøy taát nhieân Gioâ mong ñôïi raát nhieàu töø cuoäc trieån laõm naøy.thöôøng hay ñöôïc tieán haønh ôû Myõ) ta mua moät quaày haøng vaø vaán ñeà Thaäm chí chæ caàn kyù ñöôïc 1% töø nhöõng ngöôøi tham gia thì Gioâ cuõngtuyeån ngöôøi töï noù seõ ñöôïc giaûi quyeát! Ñôn giaûn laø moïi ngöôøi seõ reõ seõ coù theâm 40 nhaø phaân phoái môùi! Haõy thöû hình dung: 40 nhaø phaânvaøo choã chuùng ta, nhaän ra ñeà nghò cuûa chuùng ta vaø kyù hôïp ñoàng, taát phoái môùi sau maáy ngaøy nghæ!nhieân laø sau khi ñaõ ñaët mua saûn phaåm vaø taøi lieäu. Chuùng ta seõ khoângcoøn caàn phaûi ñi lang thang treân ñöôøng phoá ñeå tìm caùc öùng vieân nöõa. Vaø ngaøy haønh ñoäng ñaõ tôùi! Gioâ treo caùc aùp phích leân, raûi taøi lieäu raHoï seõ töï tìm ñeán vôùi chuùng ta. vaø chuaån bò kyù caùc öùng vieân. Trieån laõm môû cöûa vaø ngöôøi xem töø töø ñi vaøo. Ngöôøi thöù nhaát ñi qua gian haøng cuûa Gioâ thaäm chí khoâng theømÖôùc mô, öôùc mô… naøo chuùng ta haõy trôû laïi hieän thöïc, vì seùc hoa hoàng nhìn anh ta! Theâm moät vaøi ngöôøi ñi qua, laøm nhö hoï khoâng heà bieátcuûa chuùng ta khoâng phuï thuoäc vaøo öôùc mô, maø phuï thuoäc vaøo doanh coù Gioâ ôû treân coõi ñôøi naøy. “ Hình nhö coù gì khoâng oån vôùi gian haøngsoá thöïc teá. Vaäy thì coù theå tham gia vaøo caùc söï kieän töông töï nhaèm cuûa mình?”- Gioâ nghó.tìm ra moät coâng cuï höõu hieäu ñeå tuyeån ngöôøi hay khoâng? Ta haõy xemxeùt moät ví duï ñieån hình. -“AØ, roõ caû roài! Caàn phaûi dòch gian haøng luøi ra loái ñi ñeå khaùch tham gia buoäc phaûi ñi voøng qua noù. Khi ñoù hoï nhaát ñònh seõ nhaän ra mình”.Nhaø phaân phoái Gioâ bieát tin veà moät cuoäc trieån laõm tuyeät vôøi veà Taát nhieân laø nhöõng coá gaéng cuûa Gioâ khoâng voâ ích. Moïi ngöôøi ñaõKDTM ñöôïc toå chöùc ôû moät thaønh phoá lôùn. Haøng nghìn öùng vieân tieàm nhaän ra anh ta. Ñaùng tieác raèng ñoù laïi laø nhöõng ngöôøi giöõ traät töï trieånnaêng seõ tham döï ñeå tìm ra moät ñeà nghò phuø hôïp. Vaø Gioâ ñaõ töï nhuû: laõm. Anh naøy lòch söï ñeà nghò Gioâ dòch gian haøng cuûa mình laïi choå cuõ“Taát caû chæ laø caàn coù tieàn traû cho moät gian trieån laõm vaø taát caû caùc ñeå khoâng laøm vöôùng khaùch.vaán ñeà tuyeån ngöôøi cuûa mình seõ ñöôïc giaûi quyeát”. Cuoái cuøng cuõng coù moät ngöôøi döøng laïi gian haøng cuûa anh Gioâ: “ ToâiGioâ ñaõ göûi cho caùc nhaø toå chöùc trieån laõm 300 hay 400 USD ñeå thueâ coù ít thôøi gian thoâi, vì vaäy haõy ñöa taøi lieäu ñeå toâi veà nhaø ñoïc, ôû ñaâygian haøng. Sau ñoù anh ta traû tieàn cho moät ñaïi lyù quaûng caùo ñeå hoï coù nhöõng 50 gian haøng phaûi ñi qua”.chuaån bò cho moät soá aùp phích, baûng bieåu nhaèm laøm cho gian haøngmang tính chuyeân ngieäp vôùi giaù laø 200 USD. Gioâ ñaët mua töø vaên Sau khi caàm moät naém taøi lieäu treân baøn, öùng vieân bieán thaät leï. ÖÙngphoøng coâng ty moät ít taøi lieäu. Theo ñaùnh giaù cuûa ban toå chöùc, seõ coù vieân tieáp theo tuyeân boá vôùi Gioâ: “ Sao ôû ñaây taøi lieäu chaùn theá? ÔÛkhoaûng 4.000 öùng vieân tham gia trieån laõm, vì vaäy neân Gioâ ñaõ ñaët gian haøng soá 48 hoaøn toaøn khaùc! Maø saûn phaåm mieãn phí ñaâu roài?”.mua caùc Cataloâ mini, caùc ñôn ñaët haøng, caùc hôïp ñoàng vaø caùc loaïi taøi Anh chaøng ôû gian beân caïnh hoûi möôïn Gioâ taøi lieäu, giaû boä nghieân cöùulieäu vôùi toång coäng soá tieàn laø 600 USD. Tieàn maùy bay phoøng nghæ noù, sau ñoù duøng noù ñeå so saùnh vôùi taøi lieäu bìa laùng maøu cuûa mìnhkhaùch saïn, aên uoáng vaø caùc chi tieâu khaùc heát 800 USD nöõa. Toång nhaèm loâi keùo caùc öùng vieân.coäng laø 2000 USD. Gioâ quyeát ñònh seõ ñi moät mình, vì mang theo caùc 75 _____________________________________________________ 76 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________-“Ñuùng laø khoâng ra gì caû!”. Gioâ quyeát ñònh tôùi caêng tin aên chuùt gì ñaõ. yeâu caàu ñaàu tö gì. Hoï khoâng coù yù ñònh boû tieàn mua saûn phaåm vaø caùcAnh ta mua baùnh xaêng uyùt vaø nöôùc traùi caây. Khi trôû laïi anh ta phaùt taøi lieäu ñaøo taïo, gioáng nhö hoï ñaõ laøm vaäy vôùi 11 chöông trình coøn laïihieän ra raèng moät nöûa soá taøi lieäu ñaõ bieán maát khoûi giaù baøy. -“Khoâng cuûa mình.sao caû, seõ coù ai ñoù ñoïc “-Gioâ trieát lyù-“Duø sao thì mình cuõng chaúng Gioâ khaúng ñònh raèng nhöõng öùng vieân kieåu naøy chaúng mang laïi gì coùtheå töï ñi phaân phaùt chuùng ñöôïc” lôïi cho anh ta.Buoåi chieàu cuõng troâi qua moät caùch voâ voïng nhö buoåi saùng. Chaúng coù 3. Nhöõng ngöôøi ñi tuyeån moä: Ñoù laø nhöõng ngöôøi töø laâu ñaõ truï vöõngöùng vieân naøo coù thôøi gian ñeå nghe Gioâ tö vaán. Ñeán khi Gioâ quyeát treân maûnh ñaát cuûa KDTM, vaø hoï tôùi trieån laõm ñeå thöû loâi keùo nhöõngñònh nghæ thì anh ta kyù ñöôïc nhaø phaân phoái ñaàu tieân trong trieån laõm chuû caùc gian haøng tham gia vaøo chöông trình cuûa mình. Hoï lyù luaännaøy. Ngöôøi naøy baùo cho Gioâ bieát raèng anh ta ñaõ tham gia vaøo 11 raèng: neáu coù ai ñoù ñaàu tö vaøo gian haøng thì coù nghóa anh ta hoaøn toaønchöông trình khaùc vaø nghó raèng Gioâ seõ giuùp anh ta coù ñöôïc ñuû 1 taù phuø hôïp vôùi chöông trình cuûa hoï, hoï ñaõ sai laàm. Chuû caùc gian haøng“Ñuùng laø nhöõng gì caàn!”, Gioâ nghó – “ thaèng cha naøy chæ coù theå daønh quan taâm hôn nhieàu tôùi vieäc laøm sao laáy laïi ñöôïc voán ñaõ ñaàu tö ra.cho chöông trình cuûa mình ñöôïc 5% thôøi gian, laïi seõ coá loâi keùo caùcnhaø phaân phoái cuûa mình tham gia vaøo 11 chöông trình cuûa haén nöõa Cuoái ngaøy Gioâ duøng côm toái vôùi caùc oâng chuû cuûa caùc gian haøngchöù. khaùc. Taát caû ñeàu chaùn naûn:Chaúng nheõ mình caàn theâm moät ca ñau ñaàu nhö theá nöõa aø?!” - Chaúng kyù ñöôïc moät nhaø phaân phoái naøo. Maø laøm sao kyù ñöôïc khi chaúng coù ai thaäm chí ñeå laïi soá ñieän thoaïi! Nhöõng ngöôøi tham quanÑeán gaàn cuoái ngaøy Gioâ ñaõ phaân loaïi caùc khaùch tham quan trieãn laõm khoâng coù ñuû thaäm chí caû ñaïo ñöùc ngheà nghieäp -hoï tôùi ñaây chæ ñeåthaønh 3 nhoùm: löôïm giaáy vuïn thoâi!.1. Nhöõng ngöôøi ñi thu thaäp taøi lieäu: Ñôn giaûn laø vì hoï khoâng bieát laøm - Taøi lieäu cuûa toâi ñaõ heát saïch maø chaúng coù ai theøm ñeå laïi soá ñieängì caû neân ñeán ñeå thu löôïm giaáy loän caùc loaïi. Coù ai ñoù trong ñaùm naøy thoaïi vaø ñòa chæ caû!muoán khai thaùc nhöõng yù töôûng hay ho naøo ñoù trong caùc chöông trìnhcuûa mình. Loaïi ngöôøi naøy coù theå deã daøng nhaän ra qua söï oàn aøo. Moät - Ban toå chöùc trieån laõm noùi raèng hoâm nay chæ coù 600 ngöôøi tôùi thamvaøi ngöôøi coøn mang theo baloâ vaø xe ñaåy. Hoï coøn thöôøng hoûi: “Choã quan. Toâi thì ñaõ tính tôùi con soá 2000 ngöôøi moãi ngaøy. Toâi sôï raèngcaùc anh coù saûn phaåm mieãn phí ñeå thöû khoâng?” chuùng ta khoâng coù ñöôïc con soá 4.000 nhö ñaõ höùa ñaâu - Khi toâi ñi aên tröa, ngöôøi ta laáy ñi cuûa toâi caû caëp laøm vieäc, aùo baønh toâ vaø caû tuùi taøi2. Caùc thöù raùc röôûi cuûa KDTM: Nhöõng keû yeâu thích kieám tieàn nhanh lieäu ñeå saâu trong quaày”.naøy ñi tìm kieám nhöõng chöông trình môùi hôn ñeå coù theå nhaûy vaøo caùcvò trí cao nhaát vaø khoâng caàn laøm gì caû. Cuõng coù theå deã daøng nhaän ra Gioâ caøng buoàn hôn, anh ta ñaõ tính toaùn coù ñöôïc 1% töø 4.000 ngöôøi.hoï trong ñaùm ñoâng-hoï kyù vaøo taát caû caùc chöông trình haàu nhö khoâng Tính cho 2.000 USD boû ra, vò chi laø caàn chi cho moãi nhaø phaân phoái 77 _____________________________________________________ 78 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________50USD. Neáu pheùp tính ñöôïc thöïc hieän khoâng phaûi vôùi 4.000 maø laø trong söï nghieäp cuûa Gioâ. Neáu anh ta cöù tieáp tuïc phaûi traû 2.000 USD1.200 ngöôøi tham quan thì 1% chæ coøn laïi coù 12 nhaø phaân phoái. cho moãi nhaø phaân phoái nhö theá naøy thì anh ta khoâng theå keùo daøi coâng vieäc hôn moät thaùng.Moät nhaø phaân phoái nhö vaäy seõ töông öùng vôùi chi phí 166 USD. Nhieàuquaù! 50 USD cho moät nhaø phaân phoái ñaâu phaûi ít. Nhöng Gioâ hy voïng “Vaäy caàn phaûi laøm caùi gì ñoù chöù?ù. Mình seõ goïi cho EL lôùn!”raèng trieån laõm naøy seõ trôû thaønh moät söï kieän quan troïng trong conñöôøng söï nghieäp cuûa anh ta: anh ta seõ ñöôïc laøm quen vôùi nhöõngngöôøi môùi vaø seõ thu ñöôïc kinh nghieäm quí giaù. Maø cuõng chaúng chaïy CAÙC BÍ QUYEÁTñi ñaâu ñöôïc, tieàn chi cho gian haøng thì cuõng ñaõ traû roài.:“Nhöng neáu “Thoâi ñöôïc, anh Gioâ aï, mình cuøng tôùi moät trieån laõm nhoû ñang toå chöùcmoãi nhaø phaân phoái töông öùng vôùi 166 USD thì quaû laø thaûm hoïa! Vôùi trong thaønh phoá chuùng ta. Ñieàu ñoù seõ traùnh phaûi traû tieàn taøu xe vaø löusoá tieàn nhö theá thaäm chí coù theå kyù ñöôïc caû thaèng em reå luoân ñoái truù. Ñöøng queân raèng vieäc kinh doanh naøy laø ñeå kieám tieàn, coøn tieâunghòch voâ tích söï cuûa mình!” chuùng thì coù theå baèng caùch naøo ñoù deã chòu hôn. Baûn thaân toâi khoângTuy nhieân trong soá 12 nhaø phaân phoái öôùc ñoaùn ñoù Gioâ vaãn chöa kyù söû duïng nhöõng caùch töông töï nhö theá naøy ñeå tuyeån ngöôøi. Tuy vaäy,ñöôïc ai caû. Moät ngaøy troøn tròa troâi qua, Gioâ chæ coøn ñaët hy voïng vaøo toâi seõ ñi vôùi anh vaø seõ chæ cho anh thaáy coù theå giaûm chi phí nhö theángaøy mai thoâi. Ngaøy hoâm sau (vaø laø ngaøy cuoái cuøng) mang caû tin xaáu naøo, cuõng nhö laøm sao ñeå bieán vieäc tham gia vaøo trieãn laõm thaønhlaãn toát tôùi. Xaáu ôû choå chæ coù 300 ngöôøi tôùi thaêm, coøn toát ôû chỗ moãi moät coâng cuï hieäu quaû ñeå tuyeån ngöôøi. Neáu anh muoán caùc öùng vieânoâng chuû gian haøng coù theâm thôøi gian ñeå noùi chuyeän vôùi caùc öùng vieân. chaïy ñeán quaày haøng cuûa mình thì phaûi ñoäng naõo, Gioâ aï. Anh coù theå vaãn duøng nhöõng aùp phích nhö vaäy vaø caàm theo taøi lieäu trò giaù 100Gioâ kyù ñöôïc moät nhaø phaân phoái vaø vì vaäy ngaøy hoâm ñoù cuõng khoâng USD thoâi. Khoâng neân phaân phaùt cho baát cöù ai mình gaëp:ñeán noãi uoång heát. ñoù laø nhöõng chi phí voâ ích. Ñöøng lo gì caû! Toâi coù mang theo 2 bíÑuùng laø nhaø phaân phoái môùi naøy khoâng bieát gì veà KDTM vaø caàn ñöôïc quyeát, vì vaäy chuùng ta seõ cuøng nhau vui veû vaø seõ laøm ñöôïc vieäc thoâi.giuùp ñôõ moät caùch nghieâm tuùc. Theo tính toaùn cuûa Gioâ, seõ caàn toái Gioâ cöù traèn troïc maõi, suy nghó khoâng bieát hai bí quyeát thaønh coâng laøthieåu laø moät vaøi tuaàn ñeå tö vaán “Hai choïi moät”, tröôùc khi anh naøy coù gì vaäy. EL lôùn ñaõ höùa seõ buø ñaép laïi nhöõng toån thaát töø cuoäc trieån laõmtheå töï laøm vieäc ñöôïc. Buoàn hôn caû laø ôû choã nhaø phaân phoái môùi naøy tröôùc.:”Thuù vò thaät, khoâng bieát oâng ta seõ thöïc hieän ñieàu ñoù nhö theálaïi soáng ôû ngay thaønh phoá nôi môû trieån laõm, caùch xa Gioâ hôn 1000 naøo nhæ?”- Gioâ hoaøn toaøn tin töôûng vaøo ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa mình: “ELKm. “Meû caù quaù ñaét, chaúng coøn gì ñeå noùi nöõa!” lôùn seõ khoâng chôi khaêm mình ñaâu!”Ngaøy hoâm sau Gioâ quay veà nhaø vôùi tôø hôïp ñoàng duy nhaát vöøa kyù Chi phí seõ tham gia vaøo trieån laõm taïi choã, bao goàm:ñöôïc. Vôùi hôïp ñoàng naøy laïi nhaát ñònh phaûi chaêm soùc nhaø phaân phoáimôùi ñang soáng ôû moät bang khaùc. Ñaây laø nhaø phaân phoái ñaét giaù nhaát - 150 USD thueâ gian haøng 79 _____________________________________________________ 80 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________- 100 USD ñaët taøi lieäu EL lôùn cöôøi to vaø noùi “Neáu vaäy thì, Gioâ aï, ñôn giaûn laø anh haõy ñeán vaø troâng ñeå sao cho ñaùm ñoâng caùc öùng vieân khoâng phaù tung gian- 50 USD aên uoáng haøng cuûa chuùng ta ra laø ñöôïc”.- 50 USD chi phí khaùc Gioâ giuùp EL lôùn treo phía treân loái vaøo moät taám baêng roân coù ghi ôûToån g coän g: 350 USD treân “ Haõy kieåm tra xem trình ñoä KDTM cuûa baïn ra sao!”.“Nghe cuõng khoâng toài, vôùi 350 USD hoaøn toaøn coù theå laáy voán laïi “. Hoï coøn chöa kòp baøy taøi lieäu cho ngay ngaén thì coù hai ngöôøi khaùchGioâ vaø EL lôùn tôùi trieån laõm luùc 8 giôø, Gioâ raát ngaïc nhieân khi nhìn ñaàu tieân reõ vaøo.thaáy nhöõng gì maø EL lôùn mang tôùi. Gioïng noùi cuûa hoï loä roõ veû quan taâm: “ Chuùng toâi muoán thöû söùc mình.1. Maùy vi tính vaø maùy in Haõy xem ai trong chuùng toâi bieát nhieàu hôn. Ngöôøi thua cuoäc seõ phaûi2. Moät beå nuoâi caù hình troøn vôùi caùc taám theû ñeå ghi ñòa chæ vaø soá ñieän traû tieàn cho böõa tröa”.thoaïi. EL lôùn ñöa ngöôøi thöù nhaát vaøo ngoài tröôùc maùy vi tính. Baét ñaàu laø moätEL lôùn noùi: “Gioâ aø, nhö anh cuõng bieát roài ñaáy, trong soá khaùch tham giao dieän baét maét vaø kích thích nhöõng keû toø moø. EL lôùn giaûiquan seõ coù nhöõng boïn raùc röôûi cuûa KDTM, boïn chuyeân ñi thu gom thích:“Trong baøi kieåm tra coù 17 caâu hoûi. Anh caàn traû lôøi töøng caâutaøi lieäu vaø nhöõng ngöôøi ñi tuyeån choïn. Tuy vaäy cuõng coù nhöõng öùng baèng caùch choïn moät trong 3 caâu traû lôøi A, B, C. Sau khi ñaõ xaùc ñònhvieân khoâng toài tí naøo tôùi trieån laõm. Anh coù nhöõng khoù khaên gì trong choïn xong caâu traû lôøi, anh haõy nhaán vaøo phím vôùi chöõ caùi töông öùng,vieäc muoán thu huùt hoï tôùi gian haøng cuûa mình?” vaø maùy seõ töï ñoäng chyeån sang caâu hoûi tieáp theo. Khi anh traû lôøi heát taát caû caùc caâu hoûi maùy tính seõ in ra ñieåm vaø coù lôøi nhaän xeùt nhaén goïnGioâ traû lôøi: “Toâi coù hai vaán ñeà chính: veà khaû naêng cuûa anh ñoái vôùi KDTM“. ÖÙng vieân xoa tay vaø noùi:“Toâi1. Baét hoï döøng laïi ôû gian cuûa mình: toâi chaúng coù gì ñeå thu huùt hoï caû. saún saøng, ta baét ñaàu thoâi”. Taát caû nhöõng ngöôøi coøn laïi ñöùng tuùm tuïmXung quanh coù bieát bao nhieâu laø gian haøng vaø taát caû chuùng ñeàu xung quanh maùy ñeå coù theå nhìn roõ hôn nhöõng gì xaûy ra treân maøngioáng nhau. Khaùch tham quan ñi löôùt qua nhö nhöõng ngöôøi moäng du, hình. Maùy vi tính cuûa EL lôùn ra 17 caâu hoûi thöû thaùch sau:chaúng döøng laïi ôû ñaâu caû. 1/ Nhöõng saûn phaåm naøo phuø hôïp hôn caû ñeå phaân phoái nhôø KDTM.2. Baét caùc öùng vieân ñeå laïi ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa mình: ñeå sau A. Haøng quí hieám.ñoù coù theå lieân laïcvôùi hoï. Neáu toâi khoâng laøm ñöôïc ñieàu ñoù thì seõ chæmaát thôøi gian voâ ích maø thoâi. B. Haøng tieâu duøng.OÂng nghó raèng 2 bí quyeát ñoù seõ giaûi quyeát ñöôïc caû hai vaán ñeà treân C. Saûn phaåm coâng ngheä cao.aø?” 81 _____________________________________________________ 82 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________2/ Doanh soá mua haøng cuûa moät nhaø phaân phoái theo thoáng keâ trung B. Noäi trôï.bình laø bao nhieâu. C. Baùn haøng.A. 60USD. 7/ Ñaêng quaûng caùo ñeå tuyeån ngöôøi toát nhaát ôû ñaâu?B. 100USD. A. Treân baùo.C. 150USD hoaëc nhieàu hôn B. Treân ñaøi phaùt thanh.3/ Trong caùc coâng cuï ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây, caùi naøo laø hieäu quaû nhaát C. Göûi qua böu ñieän.nhaèm taêng doanh soá baùn leû? 8/ Caùc nhaø phaân phoái môùi caàn nhaát laø caùi gì?A. Göûi haøng qua böu ñieän. A. Giaù saûn phaåm thaáp.B. Tieáp thò tröïc tieáp qua ñieän thoaïi. B. Caùc phöông phaùp tuyeån ngöôøi hieäu quaû.C. Quaûng caùo. C. Ñaøo taïo.4/ Luùc naøo laø toát nhaát ñeå ñeà nghò ngöôøi ñoái thoaïi giôùi thieäu cho baïnnhöõng öùng vieân –ngöôøi quen cho vieäc tuyeån ngöôøi? 9/ Trong caùc giaûi thöôûng ñöôïc lieät keâ ôû döôùi caùi naøo taïo ñöôïc ñoäng löïc laøm vieäc nhieàu nhaát cho nhaø phaân phoái?A. Ngay laäp töùc sau khi anh ta kyù hôïp ñoàng. A. OÂtoâ.B. Sau khi anh ta ñaõ coù ñöôïc söï thaønh coâng nhö moät nhaø phaân phoái. B. Du lòch.C. Khi moïi ngöôøi töø choái baïn. C. Tieàn5/ Saûn phaåm naøo coù doanh soá baùn haøng thoâng qua KDTM ñöùng soá 1 ôûHoa Kyø? 10/ Thôøi gian hoïp keùo daøi lyù töôûng nhaát laø bao laâu?A. Caùc chaát taåy röûa A. 30 phuùt.B. Vitamin B. 60 phuùt.C. Myõ phaåm C. 90 phuùt.6/ Ña soá caùc thuû lónh thaønh ñaït, theo thoáng keâ, xuaát thaân töø ngheà gì? 11/ Theo quan ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi tham döï, khi naøo tieán haønh hoïp laø toát nhaát?A. Chuû doanh nghieäp tö nhaân. A. Toái thöù 2. 83 _____________________________________________________ 84 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________B. Toái thöù 3. A. Thieáu söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi ñôõ ñaàu.12/ Coù theå duøng caùi gì ñeå loâi cuoán nhöõng nhaø phaân phoái ñang chaùn B. Khoâng ñuû khaû naêng ñaøo taïo.naûn trong KDTM? C. Coâng ty maø anh ta ñang coäng taùc khoâng thaät ñuû ñoä tin caäy.A. Ñaøo taïo. Khi öùng vieân ñaàu tieân vöøa traû lôøi xong caâu hoûi cuoái cuøng, maùy vi tínhB. Saûn phaåm. ñaõ in ngay ra keát quaû cuûa anh ta. Ñaùm ñoâng xuùm laïi xem. Caùc öùng13/ Traû lôøi caùc cuoäc goïi ñieän thoaïi cuûa nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán vieân xeáp haøng chôø ñeán löôït ñöôïc ngoài vôùi maùy vi tính. Ngöôøi naøothoâng baùo cuûa baïn nhö theá naøo laø toát nhaát? cuõng muoán kieåm tra kieán thöùc cuûa mình. Hoï noùng loøng muoán bieát ai trong hoï gioûi hôn. Khaùch tham quan trieån laõm ñoã doàn tôùi ñeå xem taïiA. Ñaët maùy töï ñoäng traû lôøi. sao gian haøng cuûa Gioâ laïi ñoâng ngöôøi ñeán theá. Gioâ noùi thaàm vôùi ELB. Möôùn ngöôøi tröïc ñieän thoaïi. lôùn: “Baây giôø toâi ñaõ roõ. Chieâu thöùc naøy thöïc söï giuùp toâi giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà thöù nhaát: coù bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ chaïy tôùi! Coù caûm14/ Nhöõng cuoäc hoïp naøo taïo ñöôïc ñoäng löïc laøm vieäc cho nhaø phaân giaùc raèng khoâng ñuû choã cho moïi khaùch thaêm quan – taát caû hoï ñang ôûphoái laâu hôn? choã toâi. Thaät tuyeät! Ñôn giaûn laø vì hoï khoâng muoán töø choái khaû naêngA. Mang tính ñoäng vieân. ñöôïc kieåm tra kieán thöùc cuûa mình. Baây giôø thì toâi khoâng caàn phaûi níuB. Mang tính gia ñình. tay ai nöõa ñeå thu huùt hoï chuù yù tôùi. Ñuùng laø chuùng ta tinh ranh hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Hoï hoaøn toaøn gioáng nhau nhö hai gioït nöôùc vaäy”.15/ Yeáu toá naøo coù taàm quan troïng hôn trong vieäc choïn coâng tyKDTM? ÖÙng vieân ñaàu tieân ñaõ traûi qua cuoäc kieåm tra quay laïi choã EL lôùn vaø noùi: “Cuoäc kieåm tra raát thuù vò, coù theå tìm caâu traû lôøi ôû ñaâu vaäy? OÂngA. Saûn phaåm. coù chuùng khoâng? Caùc anh coù veû bieát veà KDTM roõ nhö trong loøngB. Chöông trình tieáp thò. baøn tay vaäy! Trong baøi kieåm tra naøy coù theå gaëp nhieàu ñieàu toâi chöa16/ Thu nhaäp cuûa nhaø phaân phoái taêng leân bao nhieâu sau khi tham döï heà nghó tôùi hay ñôn giaûn laø khoâng bieát. Khi naøo chuùng ta coù theå noùicaùc khoaù ñaøo taïo nghieâm tuùc? chuyeän vôùi nhau ñöôïc?”.A. 50%. EL lôùn noùi raèng chuùng toâi seõ coøn baän tôùi khoaûng 6 giôø chieàu, raèng chuùng toâi raát saún saøng ñöôïc trao ñoåi vôùi anh ta ngay sau khi ñoùng cöûaB. 100%. gian haøng. ÖÙng vieân vui veû noùi raèng nhaát ñònh anh ta seõ tôùi. “Coøn17/ Taïi sao nhöõng nhaø phaân phoái thaäm chí raát caàn cuø chiäu kho ùcuõng oâng seõ mang caùc caâu traû lôøi tôùi chöù?” – Anh ta hoûi vôùi gioïng ñaày hykhoâng phaûi luoân luoân coù ñöôïc nhöõng thu nhaäp cao? voïng. 85 _____________________________________________________ 86 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________“Soá löôïng caùc baûn photo cuûa chuùng toâi raát haïn cheá, nhöng neáu anh thaønh anh heà caàm tay loâi keùo khaøch tham quan tôùi gian haøng cuûañieàn vaøo phieáu naøy goàm teân tuoåi, ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi thì chuùng mình.toâi seõ gôûi chuùng cho anh keøm theo moät soá taøi lieäu naøo ñoù maø anh coù 4/ Giaù thaønh cuûa nhöõng cuoäc thi naøy chæ laø moät vaøi tôø giaáy ñöôïc intheå seõ quan taâm. Coäng theâm vaøo ñoù, neáu anh coù ñöôïc ñieåm soá cao treân maùy. Caùi ñoù reû hôn nhieàu so vôùi vieäc phaân phaùt taøi lieäu chonhaát thì anh seõ nhaän ñöôïc giaûi thöôûng laø 100USD. Haõy vieát ñieåm soá nhöõng keû chuyeân söu taàm giaáy vuïn.cuûa mình ôû maët sau cuûa tôø phieáu naøy”. 5/ Khaû naêng coù theå ñaït giaûi thöôûng vaø tranh ñua vôùi ngöôøi khaùc thuÖÙng vieân caûm ôn EL lôùn vaø noùi “Toâi seõ raát soát ruoät chôø ñôïi cuoäc gaëp huùt moïi ngöôøi. Khi nhìn thaáy ñaùm ñoâng ñang tuï hoïp caïnh gian haøngmaët ñaáy!”. Gioâ mæm cöôøi khi EL lôùn boû tôø phieáu ñaõ ñieàn ñaàu tieân cuûa ta, thì ngöôøi khaùc cuõng muoán xem xem ñieàu gì ñang xaûy ra. Theávaøo beå thuyû tinh. Ñaõ giaûi quyeát xong vaán ñeà thöù hai. laø gaàn nhö toaøn boäcuoäc trieån laõm ñeàu tuï laïi choã chuùng ta.Laøm sao ñeå caùc öùng vieân vui söôùng ñöôïc löu laïi caùc döõ lieäu veà mình. 6/ Vôùi hy voïng ñöôïc truùng thöôûng neân caùc öùng vieân vui söôùng ñöôïcEL lôùn vaø Gioâ nhanh choùng laáp ñaày buoåi toái baèng caùc cuoäc tieáp xuùc ñeå laïi caùc döõ lieäu veà mình nhaèm nhaän ñöôïc thoâng tin phaûn hoài.“Hai choïi moät”. 7/ Teân, soá ñieän thoaïi vaø ñòa chæ cuûa nhöõng ngöôøi khoâng kyù hôïp ñoàngHoï kyù ñöôïc vôùi taát caû nhöõng ai tôùi noùi chuyeän trong buoåi toái ñoù. Moïi luoân coù theå baùn cho caùc nhaø chuyeân nghieäp chuyeân göûi thoâng baùothöù thaät ñôn giaûn. Hôn nöõa EL lôùn ñaõ söû duïng “Phöông phaùp baäc qua böu ñieän. Baèng caùch naøy ta coøn coù theå haï thaáp hôn nöõa giaù thaønhthang” (Xem chöông “Ñöøng ruùt lui vaø ñaàu haøng”), taát caû ñeàu muoán cuûa phöông aùn naøy.kyù caøng nhanh caøng toát khi nghe noùi raèng ngöôøi sau seõ kyù ngay döôùi 8/ Baøi test “Haõy töï kieåm tra” laäp töùc laøm cho gian haøng cuûa chuùng taanh ta. Gioâ ngoài quan saùt cuoäc traåy hoäi cuûa caùc öùng vieân. khaùc bieät hôn so vôùi nhöõng caùi coøn laïi vaø ñöa noù vaøo taàm ngaém cuûaKhi hoï ñaõ tieán haønh xong buoåi tö vaán cuoái cuøng, EL lôùn toång keát laïi caùc öùng vieân – chuyeân gia KDTM.nhöõng neùt chính cuûa thaønh coâng trong ngaøy hoâm nay. Nhöõng ngöôõi traûi qua kieåm tra raát muoán bieát caùc caâu traû lôøi ñuùng cho1/ Söï kieän ñöôïc tieán haønh ngay trong thaønh phoá nôi hoï ñang soáng, vì caùc caâu hoûi.vaäy khoâng toán chi phí taøu xe vaø löu truù, nhöõng thöù maø neáu coäng theâm 9/ Khi söû duïng “phöông phaùp baäc thang” ta coù theå ñôõ ñaàu caùc öùngvôùi tieàn thueâ gian haøng seõ khoâng phaûi ít tieàn. vieân nhö treân moät giaây chuyeàn. Sau moät cuoäc trieån laõm coù theå taêng2/ Ña soá öùng vieân soáng khoâng xa, nghóa laø khoâng caàn toán tieàn mua soá löôïng caùc taàng trong maïng löôùi cuûa mình leân moät vaøi laàn. Haõyxaêng ñeå ñi tôùi nôi coù quæ môùi bieát ôû ñaâu ñeå giuùp hoï. nghó xem doanh soá seõ taêng ra sao!3/ Hoï bò haáp daãn bôûi khaû naêng töï kieåm tra trình ñoä cuûa mình vaø tranh Trieån laõm keùo daøi 2 ngaøy vaø ñeán ngaøy hoâm sau moät nhaø phaân phoáiñua vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Ñieàu ñoù traùnh cho ta khoûi bieán mình taàng moät cuûa Gioâ ñaõ giuùp anh ta. Gioâ laø moät hoïc troø gioûi, ñoái vôùi anh 87 _____________________________________________________ 88 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________ta khoâng caàn phaûi laøm laïi tôùi 2 laàn, vì vaäy EL lôùn coù theå yeân taâm veà tieàm naêng. Göûi thoâng baùo qua böa ñieän seõ laø quaûng caùo ñaït muïc ñíchnhaø. Baây giôø Gioâ seõ daïy cho caùc nhaø phaân phoái cuûa mình ngheä thuaät nhieàu hôn.tinh teá ñeå tuyeån ngöôøi trong caùc cuoäc trieån laõm. 8(C): Ñaøo taïo seõ laøm cho caùc nhaø phaân phoái töï tin hôn. Neáu nhaø phaân phoái cho raèng anh ta bieát chöa ñuû ñeå coù theå baét ñaàu coâng vieäcCAÙC CAÂU TRAÛ LÔØI CHO CAÙC CAÂU HOÛI TRONG BAØI KIEÅM vaø caûm thaáy chöa ñöôïc töï tin, thì giuùp ñöôïc anh ta chæ coù theå laø caùcTRA. khoùa ñaøo taïo baøi baûn.1(B): Saûn phaåm quí hieám vaø coâng ngheä cao ñoøi hoûi ngheä thuaät baùn 9(A): Tieàn thì seõ tieâu heát vaø seõ quean. Du lòch cuõng hieám khi keùo daøihaøng cao hôn. Vì coù tôùi 95% daân soá coi vieäc baùn haøng khoâng phaûi laø quaù moät vaøi ngaøy. Coøn oâtoâ seõ laø söï hoài töôûng haøng ngaøy veà coâng laovieäc daønh cho hoï neân baïn phaûi loaïi tröø caùc saûn phaåm ñoù. May maén laø trong KDTM.neáu nhaø phaân phoái khoâng theå baùn haøng thì anh ta cuõng coù theå töï 10(A): Caùc buoåi hoïp daøi chaúng ai thích ngoaøi dieãn giaûi, nhöng anh tamình söû duïng caùc saûn phaåm. Maø hoa hoàng cuûa baïn laïi döïa vaøo doanh cuõng laø moät nhaø phaân phoái. Caàn phaûi laøm cho nhöõng cuoäc gaëp ñoùsoá mua haøng cuûa maïng löôùi. ngaén hôn ñeå coøn coù thôøi gian tö vaán cho caùc öùng vieân vaø traû lôøi caùc2(A): Hôi buoàn, nhöng ñuùng laø nhö vaäy. Taát nhieân, taát caû(Coâng ty! caâu hoûi cuûa hoï.Ngöôøi ñôõ ñaàu, nhaø phaân phoái) ñeàu muoán coù nhöõng hieäu quaû cao hôn. 11(B): Vaøo toái chuû nhaät treân Tivi coù chöông trình boùng baàu duïc, ñieàu3(C): Caû 3 phöông phaùp ñeàu coù theå duøng. Tuy nhieân göûi haøng qua ñoù ñuû noùi leân caùi gì roài. Thöù naêm thì cuõng gaàn nhö ngaøy nghæ, baïnböu ñieän ñoøi hoûi nhöõng kyõ naêng vaø chi phí boå sung, coøn tieáp thò qua khoâng muoán laáy ñi cuûa caùc öùng vieân thôøi gian raõnh roãi cuûa hoï chöù?ñieän thoaïi thì ñoøi hoûi söï kieân nhaãn vaø thôøi gian. 12(A): Moät caùch laøm hoaëc moät phöông phaùp môùi coù theå hoaøn toaøn4(B): Nhö vaäy seõ ñôn giaûn hôn nhieàu. thay ñoåi caùch nhìn vaøo cuoäc soáng.5(B): Chöông trình söû duïng Vitamin vaø caùc chaát boå sung dinh döôõng 13(A): Baïn hay ngöôøi maø baïn thueâ cuõng ñeàu phaûi traû lôøi caùc caâu hoûicoù theå trò giaù 50 USD/thaùng. Soá tieàn ñoù quaù nhieàu so vôùi caùc chaát taåy caû. Nhieàu ngöôøi xem caùc thoâng baùo ñeå tìm ra lyù do maø vì noù hoïröûa vaø myõ phaãm. khoâng phuø hôïp vôùi ñeà nghò naøy hoaëc ñeà nghò kia. Neáu hoï khoâng coøn cô hoäi ñöa ra caùc caâu hoûi khieâu khích thì hoï seõ khoâng theå gaïch teân6(B): Caùc baø noäi trôï coù nhieàu kyõ naêng hôn. baïn khoûi danh saùch cuûa mình cho tôùi khi anh töï goïi tôùi, khi ñoù trong7(C): Thoâng baùo treân baùo hay treân ñaøi phaùt thanh seõ coù ñöôïc cöû toaï tay baïn ñaõ coù ít nhaát laø soá ñieän thoaïi cuûa hoï cuøng vôùi khaû naêng kieåmroäng hôn. Tieác raèng trong soá cöû toaï ñoù khoâng coù nhieàu caùc öùng vieân soaùt ñöôïc cuoäc noùi chuyeän. 89 _____________________________________________________ 90 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________14(B): Hieäu quaû cuûa nhöõng buoåi hoïp mang tính ñoäng vieân chæ keùo “Thöa caùc quí oâng, quí baø! Cho pheùp toâi ñöôïc caùm ôn quí vò ñaõ tìmdaøi ñöôïc vaøi ngaøy khoâng hôn. Nhöõng buoåi ñaøo taïo laøm ngöôøi ta lieân ñöôïc thôøi gian raõnh roãi cuûa mình ñeå tôùi döï cuoäc gaëp maët naøy. Toâitöôûng tôùi caùc buoåi hoïc ôû tröôøng. Ngöôïc laïi, caùc buoåi hoïp maët gia ñình thaáy raèng chuùng ta ôû ñaây coù ít ngöôøi, ña soá moïi ngöôøi ñang ôû nhaø ñeå(pic nic, caùc chuyeán daõ ngoaïi,..) seõ giuùp baïn cuûng coá ñöôïc nhoùm cuûa xem boùng chaøy treân tivi. Toâi teân laø Gioân buoàn raàu, toâi laø nhaø phaânmình. phoái cuûa haõng Sieâu Nghieäp Ñoaøn, toâi baét ñaàu laøm vieäc vôùi Sieâu Nghieäp Ñoaøn 3 thaùng tröôùc vaø baây giôø vôï toâi cuõng muoán laøm KDTM,15(C): Moät nhaø kinh doanh gioûi luoân coù theå taïo ra ñöôïc moät saûn coâ ta seõ tôùi vaøo tuaàn sau. Caùc vò bieát khoâng? Baây giôø ñang coù moätphaåm môùi! Hoaëc laø moät sô ñoà traû thöôûng chöù khoâng phaûi ngöôïc laïi. ñôït dòch beänh gì ñoù. Coù leõ vì vaäy maø hoâm nay khoâng phaûi taát caû ñeàu16(C): Nhöõng ngöôøi môùi thöôøng nhaän ñöôïc ít hoa hoàng, baát cöù khoaûn tôùi ñöôïc. Toâi bieát raèng chuùng ta baét ñaàu hôi muoän, lyù do laø vì hoâmtaêng naøo cuõng seõ laø aán töôïng vôùi hoï. nay vò dieãn giaû seõ noùi chuyeän vôùi chuùng ta coù moät vieäc gì ñoù neân tôùi17(B): Neáu nhaø phaân phoái lao ñoäng moät caùch caàn cuø nhöng vaãn coù treã. Vaâng, vaâng chuùng ta seõ baét ñaàu. Tieän theå xin thoâng baùo raèng ôûthu nhaäp ít thì coù nghóa laø anh ta ñaõ laøm moät ñieàu gì ñaáy chöa ñuùng. cuoái phoøng hoïp coù quaùn bar, vì vaäy neáu ai muoán thay ñoåi khoâng khíThay vì ngaøy laïi ngaøy chuù taâm vaøo vieäc ñaäp vôõ caùc haït deõ, toát hôn laø thì xin môøi.haõy hoïc ñöôïc caùc phöông phaùp kieám tieàn ñaõ ñöôïc kieåm chöùng trong Hoâm nay chuùng toâi coù môøi tôùi ñaây ngaøi Bugra lôùn-chuû tòch haõng SieâuKDTM. Nghieäp Ñoaøn. Raát tieác raèng vò aáy khoâng sao daønh cho chuùng ta ñöôïc moät khoaûng troáng trong thôøi gian bieåu cuûa mình.COÂNG THÖÙC Ñ – Q - N Ñieàu ñoù cuõng laø deã hieåu vì moät doanh nghieäp lôùn seõ chieám maát nhieàu thôøi gian. Vì theá neân chuùng toâi phaûi môøi ngaøi Bugra nhôõ-PhoùNhieàu ngöôøi khoâng thích giôùi thieäu dieãn giaû cho cöû toïa, taïi sao vaäy? chuû tòch Sieâu Nghieäp Ñoaøn, nhöng oâng ta laïi töø choái. Chæ coøn laïiTaïi vì ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù hieäu quaû vaø chuyeân nghieäp khoâng ñôn ngöôøi quen cuõ cuûa chuùng ta, ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa toâi. Anh Gioâ khoânggiaûn. Seõ phöùc taïp neáu nhö baïn khoâng coù ñöôïc coâng thöùc, chæ rieâng bao giôø töø choái. Taát caû chuùng ta ñeàu bieát seõ thuù vò nhö theá naøo neáuvieäc baïn giôùi thieäu ngöôøi seõ phaùt bieåu nhö theá naøo cuõng ñuû laøm hoûng ñöôïc nghe Gioâ noùi chuyeän. Nhöng raát tieác raèng anh aáy laïi khoâng tôùicaû cuoäc hoïp roài. Roài laïi coøn phaûi noùi sao cho cöû toïa chaáp nhaän anh ta ñöôïc, vì vaäy maø khoâng theå noùi chuyeän. Vì theá maø chuùng ta haõy nghenöõa chöù. anh Seâm voâ tích söï noùi chuyeän, vaø ñaây laø anh aáy!”Chuùng ta haõy xem moät ví duï môøi dieãn giaû leân noùi chuyeän khoâng Seâm voâ tích söï cong ngöôøi xuoáng döôùi nhöõng aùnh maét naëng neà böôùcthaønh coâng. Xin chuù yù ñaëc bieät tôùi aûnh höôûng cuûa noù ñeán phaûn öùng veà phía saân khaáu.vaø söï chuù yù laéng nghe cuûa cöû toïa. 91 _____________________________________________________ 92 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
  • PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Seâm ñaùng thöông! Khoâng coù söï toân troïng, khoâng coù söï tin töôûng, tôùi ñeå phaùt bieåu tröôùc chuùng ta. Vaø xin chuùng ta haõy nhieät lieät chaøokhoâng moät tieáng voã tay. Cöû toïa chaùn ngaùn vaø khoâng che daáu ñieàu ñoù. möøng anh Seâm voâ tích söï!” (Nhaân – N)Taát caû ñeàu ngaùp daøi, ñoïc baùo vaø noùi chuyeän rieâng trong luùc anh ta Baïn thaáy ñaáy, chaúng coù gì laø phöùc taïp caû. Coâng thöùc Ñ-Q-N laø moätphaùt bieåu. coâng cuï ñôn giaûn deã söû duïng. Noù coù theå taêng hieäu quaû cuoäc hoïp cuûaLaøm sao ñöôïc baây giôø, khoâng neân chæ ñoå loãi cho moät mình anh chaøng baïn leân moät caùch ñaùng keå. Noù ñaûm baûo cho dieãn giaû ñöôïc môøi söï tinGioân buoàn chaùn. caäy vaø thieän caûm töø phía cöû toïa. Vaø luùc ñoù nhieäm vuï cuûa anh ta laø ñöøng ñaùnh maát nhöõng ñieàu ñoù, vieäc naøy ñôn giaûn hôn raát nhieàu soSeâm phaûi tö vaán cho Gioân bieát caàn phaûi giôùi thieäu veà anh ta nhö theá vôùi vieäc chieám ñöôïc chuùng.naøo. Hoaëc laø Gioân coù theå söû duïng coâng thöùc Ñ-Q-N. Coâng thöùc naøylaø theá naøo?Ñ – ñeà taøi: Moät moâ taû ngaén goïn veà ñeà taøi cuûa buoåi gaëp maët vaø thaûoluaän ngaøy hoâm nay.Q – Taàm quan troïng: Taïi sao ñeà taøi naøy quan troïng vaø thuù vò ñoái vôùicöû toïa.N – Nhaân: Caàn noùi veà ngöôøi chuaån bò noùi chuyeän tröôùc cöû toïa, vaøgiaûi thích taïi sao anh ta coù tö caùch laøm vieäc ñoù.Coâng thöùc Ñ-Q-N söû duïng raát ñôn giaûn, chuùng ta haõy thöû söû duïng noùñeå giôùi thieäu anh chaøng Seâm voâ tích söï.“Thöa caùc quí baø vaø quí oâng, hoâm nay trong thôøi löôïng 40 phuùt,chuùng ta seõ xem xeùt moät vaán ñeà sau: Laøm theá naøo traùnh ñöôïc ruûi rotrong doanh nghieäp cuûa chuùng ta” (Ñoù laø ñeà taøi: Ñ)“Toâi khaúng ñònh raèng taát caû chuùng ta ñeàu muoán coù ñöôïc nieàm tin lôùnhôn vaøo ngaøy mai cuõng nhö muoán naâng cao möùc soáng” (Ñoù chính laølyù giaûi taïi sao ñeà taøi naøy quan troïng ñoái vôùi cöû toïa – Q)“Hoâm nay chuùng ta raát may maén vì Seâm voâ tích söï – ngöôøi ñaõ nhieàunaêm nay ñieàu haønh doanh nghieäp rieâng cuûa mình thaønh coâng vaø laømoät chuyeân gia veà nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân trong KDTM, ñaõ ñoàng yù 93 _____________________________________________________ 94 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com