100cau nhanbiet-tachchat

626 views
548 views

Published on

Bài tập nhận biết chất hóa học.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100cau nhanbiet-tachchat

  1. 1. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m nghttp://maichoi.vuicaida.com NH N BI T, TÁCH, LÀM KHÔ Bài 1: Ch có CO2 và H2O làm th nào ñ nh n bi t ñư c các ch t r n sau NaCl, Na2CO3,CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nh n bi t. Vi t phương trình ph n ng. Bài 2: Tách 4 kim lo i Ag, Al, Cu, Mg d ng b t b ng phương pháp hoá h c. Bài 3: Dùng thêm m t thu c th hãy tìm cách nh n bi t các dung d ch sau, m t nhãnNH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl và H2SO4. Bài 4: Nh n bi t các dung d ch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b ngcách ñun nóng và cho tác d ng l n nhau. Bài 5: 1. Ch dùng dung d ch H2SO4 loãng (không dùng hoá ch t nào khác k c nư c) nh nbi t các kim lo i sau Mg, Zn, Fe, Ba. 2. H n h p A g m Na2CO3, MgCO3, BaCO3, FeCO3. Ch dùng HCl và các phương pháp c n thi t trình bày các ñi u ch t ng kim lo i. Bài 6: H n h p X g m Al2O3, SiO3, SiO2. Trình bày phương pháp hoá h c ñ tách riêng t ngoxits ra kh i h n h p. Bài 7: H n h p A g m các oxít Al2O3, K2O; CuO; Fe3O4. 1. Vi t phương trình ph n ng phân t và ion rút g n v i các dung d ch sau: a. NaOH b. HNO3 c. H2SO4ñ,nóng 2. Tách riêng t ng oxít Bài 8: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng: AlCl3; FeCl3 và BaCl2. Bài 9: Có 3 l hoá ch t không màu là NaCl, Na2CO3 và HCl. N u không dùng thêm hoá ch tnào k c quỳ tím thì có th nh n bi t ñư c không. Bài 10: Ch dùng quỳ tím hãy phân bi t các dung d ch sau: BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3 Bài 11: Ba c c ñ ng 3 dung d ch m t nhãn g m FeSO4; Fe2(SO4)3 và MgSO4. Hãy nh n bi t. Bài 12: Có 3 l ñ ng h n h p d ng b t (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). B ngphương pháp hoá h c nh n bi t chúng. Bài 13: Tách các kim lo i Fe, Al, Cu ra kh i h n h p c a chúng. Bài 14: H n h p A g m CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3. B ng phương pháp hoá h c hãy táchriêng t ng ch t tinh khi t nguyên lư ng. Bài 15: Ch dùng quỳ tím nh n bi t 3 dung d ch cùng n ng ñ sau HCl, H2SO4 và NaOH. Bài 16: Cho các ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-,NO3-, SO42-, Br-. Trình bày m t phương án l a ch n ghép t t c các ion trên thành 3 dung d ch, m idung d ch có cation và 2 anion. Trình bày phương pháp hoá h c nh n bi t 3 dung d ch này. Bài 17: Hãy tìm cách tách riêng các ch t trong h n h p g m CaCl2, CaO, NaCl tinh khi nnguyên lư ng. Bài 18: Có các l m t nhãn ch a dung d ch các ch t AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B ng phươngpháp hoá h c hãy nh n bi t, vi t phương trình ph n ng. Bài 19: Có m t h n h p r n g m 4 ch t như bài 18. B ng phương pháp hoá h c hãy tách cácch t ra, nguyên lư ng tinh khi t. Bài 20: Làm th nào ñ tách riêng 3 mu n NaCl, MgCl2 và NH4Cl. Bài 21: Hoà tan h n h p g m Fe2O3 và Al2O3 b ng dung d ch H2SO4. Hãy ch ng minh trongdung d ch thu ñư c có ion Fe2+, Fe3+ và Al3+. Bài 22: Nh n bi t các dung d ch sau m t nhãn. NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. Bài 23: Tách các mu i sau ra kh i h n h p c a chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 vàZn(NO3)2 tinh khi t nguyên lư ng.
  2. 2. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m nghttp://maichoi.vuicaida.com Bài 24: Có 5 dung d ch 0,1M ñ ng trong 5 l m t nhãn Na2CO3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4,KCl. N u không dùng thêm thu c th có th nh n bi t ñư c dung d ch nào. Bài 25: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng nguyên lư ng tinh khi t BaO, Al2O3,ZnO, CuO, Fe2O3. Bài 26: Có 4 dung d ch trong su t. M i dung d ch ch a m t lo i ion âm và m t lo i ion dươngtrong các ion sau: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. a. Tìm các dung d ch. b. Nh n bi t t ng dung d ch b ng phương pháp hoá h c. Bài 27: Có 3 l ñ ng h n h p b t Fe + FeO, Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. B ng phương pháp hoáh c nh n bi t các ch t r n trên. Bài 28: L a ch n m t hoá ch t thích h p ñ phân bi t các dung d ch mu i: NH4Cl, (NH4)2SO4,NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3. Bài 29: Dùng phương pháp hoá h c ñ tách Fe, Al, Cu ra kh i h n h p 3 kim lo i trên. Vi t cácphương trình ph n ng. Bài 30: Hãy tìm cách tách Al2(SO4) ra kh i h n h p mu i khan g m Na2SO4, MgSO4, BaSO4,Al2(SO4)3 b ng các phương pháp hoá h c? Có cách nào ñ tách các mu i ñó ra kh i h n h p c achúng, tinh khi t hay không? N u có hãy vi t phương trình ph n ng và nêu cách tách. Bài 31: Ch ñư c dùng kim lo i hãy nh n bi t các dung d ch sau ñây HCl, HNO3ñ c, AgNO3,KCl, KOH. N u ch dùng m t kim lo i có th nh n bi t ñư c các dung d ch trên hay không. Bài 32: Có 6 l không nhãn ñ ng riêng bi t t ng dung d ch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4,Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Ch ñư c dùng xút hãy nh n bi t. Bài 33: Cho 3 bình m t nhãn là A g m KHCO3 và K2CO3. B g m KHCO3 và K2SO4. C g mK2CO3 và K2SO4. Ch dùng BaCl2 và dung d ch HCl hãy nêu cách nh n bi t m i dung d ch m t nhãntrên. Bài 34: B ng phương pháp nào có th nh n ra các ch t r n sau ñây Na2CO3, MgCO3, BaCO3. Bài 35: Ch dùng m t axit và m t bazơ thư ng g p hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Cu - Ag; Cu - Al và Cu - Zn Bài 36: Không dùng thêm hoá ch t khác, d a vào tính ch t hãy phân bi t các dung d ch K2SO4,Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 và NaOH. Bài 37: Có m t m u ñ ng b l n Fe, Ag, S. Hãy tìm ra phương pháp (tr phương pháp ñi nphân) ñ tách Cu tinh khi t t m u ñó. Bài 38: M t h n h p g m Al2O3, cuO, Fe2O3. Dùng phương pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. Bài 39: Hãy nêu phương pháp ñ nh n bi t các dung d ch b m t nhãn sau ñây: AlCl3, NaCl,MgCl2, H2SO4. ðư c dùng thêm m t trong các thu c th sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung d ch NH3, HCl,NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. Bài 40: B ng phương pháp hoá h c hãy phân bi t 4 kim lo i Al, Zn, Fe, Cu. Bài 41: T h n h p hai kim lo i hãy tách riêng ñ thu ñư c t ng kim lo i nguyên ch t. Bài 42: Có 4 ch t b t màu tr ng NaCl, AlCl3, MgCO3 và BaCO3. Ch ñư c dùng H2O và cácthi t b c n thi t như lò nung, bình ñi n phân... Hãy tìm cách nh n bi t t ng ch t trên. Bài 43: Ch có CO2 và H2O làm th nào ñ nh n bi t ñ c các ch t r n sau NaCl, Na2CO3,CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nh n bi t. Vi t phương trình ph n ng. Bài 44: Tách 4 kim lo i Ag, Al, Cu, Mg d ng b t b ng phương pháp hoá h c.
  3. 3. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m nghttp://maichoi.vuicaida.com Bài 45: Dùng thêm m t thu c th hãy tìm cách nh n bi t các dung d ch sau, m t nhãnNH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl và H2SO4. Bài 46: Nh n bi t các dung d ch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b ngcách ñun nóng và cho tác d ng l n nhau. Bài 47: 1. Ch dùng dung d ch H2SO4l (không dùng hoá ch t nào khác k c n c) nh nbi t các kim lo i sau Mg, Zn, Fe, Ba. 2. H n h p A g m Na2CO3, MgCO3, BaCO3, FeCO3. Ch dùng HCl và các phương pháp c n thi t trình bày các ñi u ch t ng kim lo i. Bài 48: H n h p X g m Al2O3, SiO3, SiO2. Trình bày phương pháp hoá h c ñ tách riêng t ngoxits ra kh i h n h p. Bài 49: H n h p A g m các oxít Al2O3, KlO; CuO; F3 , O4. 1. Vi t phương trình ph n ng phân t và ion rút g n v i các dung d ch sau: a. NaOH b. HNO3 c. H2SO4ñ,nóng 2. Tách riêng t ng oxít Bài 50: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng: AlCl3; FeCl3 và BaCl2. Bài 51: Có 3 l hoá ch t không màu là NaCl, Na2CO3 và HCl. N u không dùng thêm hoá ch tnào k c quỳ tím thì có th nh n bi t ñ c không. Bài 52: Ch dùng quỳ tím hãy phân bi t các dung d ch sau: BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH;Na2CO3 Bài 53: Ba c c ñ ng 3 dung d ch m t nhãn g m FeSO4; Fe2(SO4)3 và MgSO4. Hãy nh n bi t. Bài 54: Có 3 l ñ ng h n h p d ng b t (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). B ngphương pháp hoá h c nh n bi t chúng. Bài 55: Tách các kim lo i Fe, Al, Cu ra kh i h n h p c a chúng. Bài 56: H n h p A g m CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3. B ng phương pháp hoá h c hãy táchriêng t ng ch t tinh khi t nguyên l ng. Bài 57: Ch dùng quỳ tím nh n bi t 3 dung d ch cùng n ng ñ sau HCl, H2SO4 và NaOH. Bài 58: Cho các ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-,NO3-, SO42-, Br-. Trình bày m t phương án l a ch n ghép t t c các ion trên thành 3 dung d ch, m idung d ch có cation và 2 anion. Trình bày phương pháp hoá h c nh n bi t 3 dung d ch này. Bài 59: Hãy tìm cách tách riêng các ch t trong h n h p g m CaCl2, CaO, NaCl tinh khi nnguyên l ng. Bài 60: Có các l m t nhãn ch a dung d ch các ch t AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B ng phươngpháp hoá h c hãy nh n bi t, vi t phương trình ph n ng. Bài 61: Có m t h n h p r n g m 4 ch t nh bài 18. B ng phương pháp hoá h c hãy tách cácch t ra, nguyên l ng tinh khi t. Bài 62: Làm th nào ñ tách riêng 3 mu n NaCl, MgCl2 và NH4Cl. Bài 63: Hoà tan h n h p g m Fe2O3 và Al2O3 b ng dung d ch H2SO4. Hãy ch ng minh trongdung d ch thu ñ c có ion Fe2+, Fe3+ và Al3+. Bài 64: Nh n bi t các dung d ch sau m t nhãn. NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. Bài 65: Tách các mu i sau ra kh i h n h p c a chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 vàZn(NO3)2 tinh khi t nguyên l ng.
  4. 4. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m nghttp://maichoi.vuicaida.com Bài 66: Có 5 dung d ch 0,1M ñ ng trong 5 l m t nhãn Na2Co3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4,KCl. N u không dùng thêm thu c th có th nh n bi t ñ c dung d ch nào. Bài 67: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng nguyên l ng tinh khi t BaO, Al2O3, ZnO,CuO, Fe2O3. Bài 68: Có 4 dung d ch trong su t. M i dung d ch ch a m t lo i ion âm và m t lo i ion dơngtrong các ion sau: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. a. Tìm các dung d ch. b. Nh n bi t t ng dung d ch b ng phương pháp hoá h c. Bài 69: Có 3 l ñ ng h n h p b t Fe + FeO, Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. B ng phương pháp hoáh c nh n bi t các ch t r n trên. Bài 70: L a ch n m t hoá ch t thích h p ñ phân bi t các dung d ch mu i: NH4Cl, (NH4)2SO4,NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3. Bài 71: Dùng phương pháp hoá h c ñ tách Fe, Al, Cu ra kh i h n h p 3 kim lo i trên. Vi t cácphương trình ph n ng. Bài 72: Hãy tìm cách tách Al2(SO4) ra kh i h n h p mu i khan g m Na2SO4, MgSO4, BaSO4,Al2(SO4)3 b ng các phương pháp hoá h c? Có cách nào ñ tách các mu i ñó ra kh i h n h p c achúng, tinh khi t hay không? N u có hãy vi t phương trình ph n ng và nêu cách tách. Bài 73: Ch ñ c dùng kim lo i hãy nh n bi t các dung d ch sau ñây HCl, HNO3ñ c, AgNO3,KCl, KOH. N u ch dùng m t kim lo i có th nh n bi t ñ c các dung d ch trên hay không. Bài 74: Có 6 l không nhãn ñ ng riêng bi t t ng dung d ch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4,Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Ch ñ c dùng xút hãy nh n bi t. Bài 75: Cho 3 bình m t nhãn là A g m KHCO3 và K2CO3. B g m KHCO3 và K2SO4. C g mK2CO3 và K2SO4. Ch dùng BaCl2 và dung d ch HCl hãy nêu cách nh n bi t m i dung d ch m t nhãntrên. Bài 76: B ng phương pháp nào có th nh n ra các ch t r n sau ñây Na2CO3, MgCO3, BaCO3. Bài 77: Ch dùng m t axit và m t bazơ thư ng g p hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Cu - Ag; Cu - Al và Cu - Zn Bài 78: Không dùng thêm hoá ch t khác, d a vào tính ch t hãy phân bi t các dung d ch K2SO4,Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 và NaOH. Bài 79: Có m t m u ñ ng b l n Fe, Ag, S. Hãy tìm ra phương pháp (tr phương pháp ñi nphân) ñ tách Cu tinh khi t t m u ñó. Bài 80: M t h n h p g m Al2O3, cuO, Fe2O3. Dùng phương pháp hoá h c tách riêng t ng ch t Bài 81: Hãy nêuphương pháp ñ nh n bi t các dung d ch b m t nhãn sau ñây: AlCl3, NaCl,MgCl2, H2SO4. ð c dùng thêm m t trong các thu c th sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung d ch NH3, HCl,NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. Bài 82: B ng phương pháp hoá h c hãy phân bi t 4 kim lo i Al, Zn, Fe, Cu. Bài 83: T h n h p hai kim lo i hãy tách riêng ñ thu ñ c t ng kim lo i nguyên ch t. Bài 84: Có 4 ch t b t màu tr ng NaCl, AlCl3, MgCO3 và BaCO3. Ch ñ c dùng H2O và cácthi t b c n thi t nh lò nung, bình ñi n phân... Hãy tìm cách nh n bi t t ng ch t trên.
  5. 5. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m nghttp://maichoi.vuicaida.com Bài 85: Ch dùng m t hoá ch t ñ phân bi t các dung d ch sau ñây ñ ng trong 4 l riêng bi tCuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Vi t các phương trình ph n ng. Bài 86: Cho dung d ch A ch a các ion Na+, NH4+, HCO3-, CO32- và SO42- (không k ion H+ vàH- c a H2O). Ch dùng quỳ tím và các dung d ch HCl, Ba(OH)2 có th nh n bi t các ion nào trong dungd ch A. Bài 87: Qu ng bôxits (Al2O3) dùng ñ s n xu t Al thư ng b l n các t p ch t Fe2O3, SiO2. Làmth nào ñ có Al2O3 g n nh nguyên ch t. Bài 88: Có h n h p 4 kim lo i Al, Fe, cu, Ag. Nêu cách nh n bi t s có m t ñ ng th i c a 4kim lo i trong h n h p. Bài 89: Có m t h n h p d ng b t g m các kim lo i: Al, Fe, Cu, Mg và Ag. Trình bày cách táchriêng t ng kim lo i ra kh i h n h p. Bài 90: M t h n h p g m KCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3. Vi t quá trình tách r i ñi u ch thành cáckim lo i trên. Bài 91: Ch dùng HCl và H2O nh n bi t các ch t sau ñây ñ ng riêng trong các dung d ch m tnhãn: Ag2O, BaO, MgO, MnCl2, Al2O3, FeO, Fe2O3 và CaCO3. Bài 92: B ng phương pháp hoá h c, hãy tách SO2 ra kh i h n h p g m SO2, SO3 và O2. Bài 93: Trình bày phương pháp tách BaO, MgO, CuO l ng các ch t không ñ i. Bài 94: Tìm cách nh n bi t các ion trong dung d ch AlCl3 và FeCl3. Vi t phương trình ph n ng. Bài 95: Hoà tan h n h p 3 ch t r n NaOH, NaHCO3 vào trong H2O ñ c dung d ch A. Trình bàycách nh n bi t t ng ion có m t trong dung d ch A. Bài 96: Dung d ch A ch a các ion Na+, SO42-, SO32-, CO32-, NO3-. B ng nh ng ph n ng hoáh c nào có th nh n bi t t ng lo i anion có trong dungd ch. Bài 97: Trình bày phương pháp hoá h c ñ nh n bi t các c p ch t sau (ch dùng m t thu c th ). a. MgCl2 và FeCl2 b. CO2 và SO2 Bài 98:Ch c n nư c và khí CO2 hóy nh n bi t 5 ch t b t màu tr ng sau: NaCl; Na2CO3;Na2SO4; BaCO3; BaSO4 Bài 99: Cho 3 Bình:- Bình 1 ch a Na2CO3 và K2SO4 - Bình 2 ch a NaHCO3 và K2CO3 - Binh 3 ch a NaHCO3 và Na2SO4Ch dùngng HCl và dung d ch BaCl2 ñ phân bi t ba Bình trên. Bài 100: T h n h p metanol , axeton và axitaxetic. Hãy tách ra axit axetic

×