คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM

on

 • 1,311 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,311
Views on SlideShare
1,311
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM Document Transcript

 • เหตุใดจึงใชวิธีคํานวณแบบ ACSM ACSM (American College of Sport Medicine) หรือ วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรการกีฬาอเมริกัน ได เสนอ Metabolic Equations สําหรับ คํานวณ VO2 (Oxygen Consumption) หรือการใชออกซิเจน ซึ่งทําให สามารถทราบปริมาณพลังงานทีเ่ สียไปจากการออกกําลังกาย โดยที่อิงจากปริมาณออกซิเจนทีรางกายใช สูตรสําหรับ ่ หา VO2 ไดมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรกีฬา ที่ตองเก็บคาความเร็ว และความชัน ไวดวย ่ ขั้นตอนการคํานวณอยางแรก ตองทราบคา VO2 หรือ Oxygen Consumption (การใชออกซิเจน) ซึงวัดได 2 วิธี 1. วัดทางตรง คือวัดออกซิเจนจากรางกายโดยตรง ดวยเครืองมือเชน Calorimetry วิธีนี้ทําไดยาก มักใชในการวิจัย ่ 2. วัดทางออม ตองทราบความเร็ว ความชัน ในระหวางการวิ่ง หรือการเดิน วัดคาพวกนี้ไดจากเซนเซอรเชน GPS และ IMU ปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนมักมีอปกรณดังกลาวในเครื่อง ุ
 • ในการวัดทางออม ตองนําคามาเขาสูตรคํานวณ ซึ่งวิธีคํานวณที่จะกลาวถึงนี้ ตองอาศัยการวัด ความเร็ว (m/min) และความชัน (%) เพื่อนําไปเขาสูตรคํานวณ หา VO2 (Oxygen Consumption) ในลําดับเเรก VO2 = horizontal component + vertical component + resting component The total rate of oxygen consumption during both rest and exercise : Walking: VO2 = 0.1 (speed) + 1.8 (speed) (fractional grade) + 3.5 Running: VO2 = 0.2 (speed) + 0.9 (speed) (fractional grade) + 3.5 จาก Metabolic Equations จะเห็นไดวาคาจากการเดินและการวิ่งใชตัวคูณที่แตกตางกัน VO2 คือ Oxygen Respiration มีหนวยเปน ml/kg x min Speed (m/min) คือ คาความเร็ว ทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ จะใชคาเดียวกัน Fractional grade (Decimal) คือ คาความชันของพื้นที่ (Slope) ขณะเดินหรือวิ่ง คิดเปน % หลังจากไดคา VO2 มาแลว สามารถนํามาคํานวณตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. เราตองการทราบพลังงานแคลอรี่ที่ใชไปจากการออกกําลังกาย หรือ Caloric Expenditure ดังนั้นจะไมรวม resting component เขาไป ซึ่งหมายถึง Net VO2 = VO2 max (ml/kg x min) – 3.5 (ml/kg x min) 2. เมื่อไดปริมาตรออกซิเจนที่หายใจไปแลว (Net VO2) ตองนําคามาแปลงหนวยจาก ml/kg x min ใหเปน liters/minute โดยใสน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เขาไป VO2 x Body mass/1000 = VO2 (L/min) 3. เมื่อ (Caloric Expenditure ในรูป kcals/min) /5 = VO2 (L/min) และ ปริมาตร O2 เปนลิตร x 5 kcals/1 ลิตร O2 = kcals VO2 (L/min) x 5 kcal/L O2 = kcal/min
 • จะไดพลังงานเปนกิโลแคลอรี่ที่ใชไปตอนาที 4. หาพลังงานกิโลแคลอรี่ทงหมดตามจํานวนนาทีทออกกําลังกาย โดยการนํามาคูณกับเวลาที่ใชไป ั้ ี่ kcal/min x min during exercise = kcals ขอมูลทั้งหมดใชในสวนหนึ่งของการสรางอุปกรณเก็บขอมูลจากการออกกําลังกายสวนบุคคล ดวย GPS และ IMU รวบรวมขอมูลโดย ดวงชนก ศรีเทพ View slide