แมงกระพรุน

500 views

Published on

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย ประเภทและชนิดของแมงกะพรุนพิษ รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านหนังสือการ์ตูน
"แมงกะพรุน"
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แมงกระพรุน

  1. 1. ลูก... จา...? อืม... แมก็ไมรู เหมือนกันจะ ลูก... แตก็อยาไปยุงกับมัน ดีกวานะ กลับกันเถอะจะ เราไปหาคำตอบกัน ใกล ๆ นี่มีสถาบันวิจัยและ พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน อยูดวยละ... ไปกันเถอะ! เอางี้ไหมละ! ทำอะไรอยูจะ? !! แมคะ แมงกะพรุนตัวนี้ มีพิษไหมคะ?? แตหนูอยากรูนี่คะ...
  2. 2. เอาละ! ถึงแลว!! ไปที่กลุมพิพิธภัณฑ สัตวและพืชทะเล กันเถอะ... ที่นั่นตองมีคำตอบ ใหเราแน ๆ คนนี้คือพี่ปุ จะลูก... คนที่จะ มาใหคำตอบ กับลูกเรื่อง แมงกะพรุนไง! สวัสดีคะ! พี่ปุะคะ แมงกะพรุน มีพิษทุกตัวไหมคะ?? คะ! พอ!!
  3. 3. ออ... ไมคะ! แมวาในประเทศไทย จะพบแมงกะพรุน อยููหลายชนิด แตมี บางชนิดเทานั้นที่มีพิษ และมีเพียงบางชนิดเทานั้น ที่มีพิษรุนแรงจนทำให มนุษยบาดเจ็บ และเสียชีวิตได แมงกะพรุนกลุมแรกที่พบไดทั่วไป ในนานน้ำไทย คือ แมงกะพรุน กลุมไซโฟซัว (Scyphozoa) คะ แมงกะพรุนกลุมนี้มักไมมีพิษ หรือถามีพิษ ก็จะเปนพิษที่ไมรุนแรง ขึ้นอยูกับความตานทานของ แตละบุคคลคะ แมงกะพรุนในกลุมนี้บางชนิด เราก็นำมาทำ เปนอาหารดวยคะ อยางเชน แมงกะพรุนหนัง
  4. 4. และภาพในชองนี้คือ แมงกะพรุนไฟ แมจะเปน แมงกะพรุนในกลุมไซโฟซัว แตเปนแมงกะพรุนที่มีพิษคะ ซึ่งพี่ปุคิดวาหลาย ๆ คนคงจะ คุนเคยกับชื่อของ แมงกะพรุนไฟกันเปน อยางดีอยูแลว แมงกะพรุนอีกกลุมหนึ่งที่ สามารถพบไดในนานน้ำไทย คือ แมงกะพรุนกลอง หรือชื่อในภาษาอังกฤษวา Box Jellyfish (บ็อคซ เจลลิฟช) หรือแมงกะพรุนในกลุม คิวโบซัว (Cubozoa) คะ ลักษณะเดนของแมงกะพรุนในกลุมนี้ คือ มีรูปรางคลายแกวคว่ำ หรือ สี่เหลี่ยมลูกบาศก ลำตัวใส ดังนั้นพวกมันจึงถูกเรียกวา แมงกะพรุนกลอง หรือ จอกแกว หรือ บอบอจอก ในภาษาใตคะ แมงกะพรุนในกลุมนี้ บางชนิดมีพิษรุนแรงคะ
  5. 5. นองคะ เดี๋ยวพี่ปุจะพาไปหาพี่แกว ที่จะมาใหความรูเกี่ยวกับ แมงกะพรุนที่มีพิษคะ ปุพานองเคามา ขอความรูเรื่อง แมงกะพรุนที่มีพิษคะ พี่แกว ถึงแลว จะ! สวัสดีคะ! พี่แกว สวัสดีคะ ไดเลย คะ!! แมวาแมงกะพรุนจะเปนสัตวที่ดู ไมมีพิษภัย มีรางกายที่แสนออนนุม สวนใหญลองลอยไปมาตาม กระแสน้ำ แตแมงกะพรุนนั้น มีพิษไวเพื่อปองกันตัวและ จับสัตวเล็ก ๆ เชน กุงหรือปลา ไวกินเปนอาหาร แมงกะพรุน หรือในชื่อภาษาอังกฤษวา Jellyfish เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate) ที่ถูกจัด อยูในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) โดยทั่วไปแมงกะพรุนมีรูปรางคลายรมหรือกระดิ่งคว่ำ มีรางกายออนนุม เพราะมีน้ำเปนองคประกอบถึง 95% เราสามารถพบแมงกะพรุนได ในบริเวณน้ำตื้นจนถึงทะเลลึก ของมหาสมุทรทั่วโลก และ บางชนิดพบไดในน้ำจืดดวย แมงกะพรุนมีเข็มพิษ หรือเรียกวานีมาโตซิสต (Nematocyst) กระจายอยูทุกสวน โดยเฉพาะบริเวณหนวด คา!! หนวดของแมงกะพรุนพิษที่ตายแลว หรือหนวดที่หลุดออกมา ยังสามารถปลอยพิษ ใหกับผูที่สัมผัสได
  6. 6. แมงกะพรุนกลอง ในโลกนี้มีอยางนอย 36 ชนิด แตพวกมันก็ไมได เปนอันตรายทุกชนิดนะคะ บางชนิดมีพิษทำใหเกิด อาการเจ็บหรือคัน และมีเพียงบางชนิดที่มี พิษรุนแรงจนทำใหมนุษย เสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว เชน Chironex fleckeri (ไคโรเน็กซ แฟลคเคอรไร) หรือ Carybdea atala (คาริบเดีย อะทาลา) คะ แมงกะพรุนพิษ ที่ควรรูจักไว มี 2 กลุม คือ... แมงกะพรุนกลอง และ แมงกะพรุนไฟ Chironex fleckeri (ไคโรเน็กซ แฟลคเคอรไร) เปนแมงกะพรุน กลองที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลก พบไดในประเทศ ออสเตรเลีย C. fleckeri ที่มีขนาดความยาวหนวด 3–5 เมตร หรือที่มีขนาดความสูง 8–10 เซนติเมตร (วัดจากสวนบนสุด ของรมจนถึงขอบรม) สามารถทำใหผูใหญเสียชีวิต และที่มี ขนาดความยาวหนวด 1–2 เมตร สามารถทำใหเด็กเสียชีวิตได เกร็ดความรูเสริมโดยพี่แกว 1

×