ช่องเดินท่อ(Duct Space/Shaft)

3,780 views

Published on

ช่องเดินท่อ(Duct Space/Shaft)
ประกอบด้วย
1 วัตถุประสงค์ของการใช้ช่องเดินท่อ
2 ท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ การใช้งาน และการติดตั้ง
3 การเดินสายไฟในช่องเดินสายแบบต่างๆ

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ช่องเดินท่อ(Duct Space/Shaft)

  1. 1. ชองเดินทอ(Duct Space/Shaft) วัตถุประสงคของการใชชองเดินทอ 1.ชวยปองกันสายไฟฟาจากความเสียหายทางกายภาพ 2.ปองกันอันตรายกับบุคคลที่อาจไปสัมผัสถูกสายไฟฟา 3.สะดวกในการเดินสายไฟฟาและเปลี่ยนสายใหม 4.สามารถปองกันไฟไหมไดเนื่องจากหากเกิดกรณีการลัดวงจร ประกายไฟจะถูกจํากัดใหอยูภายในทอ 5.เพื่อความสวยงาม ซอนสายไฟฟา (กรณีเดินรอยทอฝงดิน หรือฝงผนัง) ชนิดของทอ 1. ทอโลหะหนา ( Rigid Metal Conduit ) R.M.C ตัวอักษรที่อยูบนทอมักจะเปนสีดํา เสนผานศูนยกลาง 15 มม. - 150 มม. ความยาวทอนละ 3 เมตร ใชไดทั้งภายในภายนอกอาคาร ฝงผนัง ฝงใตพื้น เดินลอยไดสามารถฝงดินได การตอทอจะใชวิธีทําเกลียวเทานั้น 2. ทอโลหะหนาปานกลาง ( Intermediate Metal Conduit ) I.M.C ตัวอักษรที่อยูบนทอมักจะเปนสีแดง เสนผานศูนยกลาง 0.5" - 4" ยาวทอนละ 3 เมตร ใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฝงผนัง ฝงใตพื้น เดินลอยได ใชงานไดเหมือนทอโลหะหนาแตความสามารถใน การรับแรงกระทําทางกลนอยกวาจึงไมควรใชฝงใตถนนหรือจุดที่ตองรับแรงกดแรงบิดสูง
  2. 2. 3. ทอโลหะบาง ( Electrical Metallic Tubing ) E.M.T ทอรอยสายไฟฟาชนิดนี้เปนที่นิยมกันมากเพราะราคาต่ํากวาทอสองชนิดขางบนแตในการใชงานนั้นนอกจากจะ คํานึงถึงตนทุนแลวตองคํานึงถึงสภาพการใชงานของทอรอยสายไฟฟาตองเหมาะสม หามใชทอชนิดนี้ฝงดิน หามใชกับไฟฟาแรงสูง สามารถฝงผนังอิฐกอหรือฉาบปูนไดแตหามฝงในผนังแบบหลอ(ผนังคอนกรีตที่มีการขึ้นแบบแลวเทคอนกรีตลงใน แบบ ) หามทําเกลียวกับทอชนิดนี้ ใหใชสกรู 4. ทอโลหะออน ( Flexible Metallic Conduit ) ภาษาชางทั่วๆไปเรียกทอเฟลก ใชกับสวนของบริภัณฑไฟฟาที่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือน เชน มอเตอร พัดลม เปนตนหรือจะใชกับจุดที่ไม สะดวกในการเดินทอรอยสายชนิดอื่น เชน จุดที่มีการโคงงอมากเปนตน ทอรอยสายไฟฟาชนิดนี้มีแบบกันน้ําไดและแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นในการเลือกใชงานในที่เปยกชื้นควรใชแบบกัน น้ํา เชนใชกับเครื่องทําน้ํารอน เครื่องซักผาขนาดใหญ การใชงาน ทอชนิดนี้ใหใชในสถานที่แหงและเขาถึงได และเพื่อปองกันสายจากความเสียหายทางกายภาพ หรือเพื่อการเดินซอนสาย ทอโลหะออนหามใชในกรณีดังตอไปนี้ 1. ในปลองลิฟตหรือปลองขนของ 2. ในหองแบตเตอรี่ เพราะอาจผุกรอนไดเนื่องจากไอกรด 3. ในสถานที่อันตราย นอกจากระบุไวเปนอยางอื่น 4. ฝงดิน หรือฝงในคอนกรีต 5. ในสถานที่เปยก นอกจากจะใชสายไฟชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และในการติดตั้งทอ โลหะออนตองปองกันไมใหน้ําเขาไปในชองเดินสายที่ทอโลหะออนนี้ตั้งอยู
  3. 3. 6. ทอโลหะออนที่มีขนาดเล็กกวา 12 มม. ยกเวนทอโลหะออนที่ประกอบติดมากับกับขั้วหลอด ไฟฟาและมีความยาวไมเกิน 1.80 ม. 5. ทออโลหะแข็ง ( Rigid Nonmetallic Conduit ) มีใชงานอยูทั่วไปไดแก ทอพีวีซี และทอพีอี ทอพีวีซีมีคุณสมบัติในการตานเปลวเพลิง แตมีขอเสียที่เมื่อไฟ ไหมจะมีกาซที่เปนพิษตอบุคคลออกมาดวยและไมทนตอแสงอุลตราไวโอเลตทําใหกรอบเมื่อถูกแดดนาน ๆ สําหรับทอ พีอีเปนทอที่ไฟลุกลามไดแตคงทนตอแสงอุลตราไวโอเลตจึงเหมาะที่จะใชภายนอกอาคาร การใชงานภายในอาคารจึง ตองฝงอยูในคอนกรีตหรือฝงดิน ทอที่ใชเหนือดินตองมีคุณสมบัติตานเปลวเพลิง ทอที่ใชใตดินวัสดุที่ใชตองทนความชื้น ทนสารที่ทําใหผุ กรอนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงกระแทกไดโดยไมเสียหาย ถาใชฝงดินโดยตรงไมมีคอนกรีตหุม วัสดุที่ ใชตองสามารถทนน้ําหนักกดที่อาจเกิดขึ้นภายลังการติดตั้งได การใชงาน ทออโลหะแข็งมีขอกําหนดการใชงานดังนี้ 1. เดินซอนในผนัง พื้นและเพดาน 2. ในบริเวณที่ทําใหเกิดการผุกรอนและมีสารเคมี ถาทอและเครื่องประกอบการเดินทอไดออกแบบไว สําหรับใชงานในสภาพดังกลาว 3. ในที่เปยกหรือชื้นซึ่งไดจัดใหมีการปองกันน้ําเขาไปในทอ 4. ในที่โลง ( Exposed ) ซึ่งไมอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 5. การติดตั้งใตดินควรดูขอกําหนดในเรื่องการติดใตดินประกอบ ทออโลหะแข็งหามใชในกรณีตอไปนี้ 1. ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบุไวเปนอยาอื่น 2. ใชเปนเครื่องแขวนและจับยึดดวงโคม 3. อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใชงานของสายเกินกวาอุณหภูมิของทอที่ระบุไว
  4. 4. 4. ทออโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกวา 12 มม. การใชงานทอรอยสายไฟ ทอโลหะหนา ทอโลหะหนาปานกลาง และทอโลหะบาง เปนทอเหล็กอาบสังกะสีเหมือนกัน แตมี ขอแตกตางกันตรงที่ความหนาของผนังทอเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชงาน ทั้งทอโลหะหนาและทอโลหะ หนาปานกลาง เปนทอทําเกลียวไดทั้งคู และมีลักษณะการใชงานที่สามารถทดแทนกันได ขอกําหนดการใช งานและการติดตั้งทอทั้งสามชนิดมีดังนี้ ขนาด ขนาดของทอที่ผลิตใชงานและเปนไปตามขอกําหนดของการไฟฟา ฯ เปนดังนี้ ขนาดเล็กสุด ทอตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 12 มม. ( ½ นิ้ว ) ขนาดใหญสุด ทอโลหะบาง และทอโลหะหนาปานกลาง ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญสุดไมเกิน 100 มม. ( 4 นิ้ว) ถาเปนทอโลหะหนาตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญสุด ไมเกิน 150 มม. ( 6 นิ้ว ) จํานวนสายไฟฟา จํานวนสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟาตองไมเกินที่กําหนดไว ตามตาราง x พื้นที่หนาตัดตัวนํา ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต ของพื้นที่หนาตัดทอ พื้นที่หนาตัดตัวนํารวมฉนวนหอหุม ไมเกิน 40 เปอรเซ็นตของพื้นที่หนาตัดทอ ตาราง x พื้นที่หนาตัดรวมของสายไฟทุกเสนคิดเปนรอยละเทียบกับพื้นที่หนาตัดของทอ จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 มากกวา 4 สายไฟทุกชนิดยกเวนสายชนิดที่มีปลอก ตะกั่วหุม 53 31 40 40 40 สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วหุม 55 30 40 38 35 ขอกําหนดการติดตั้ง ในสถานที่เปยก ทอโลหะและสวนประกอบที่ใชยึดทอโลหะ เชน โบลต สกรู ฯลฯ ตองเปนชนิดที่ ทนตอการผุกรอนได
  5. 5. เมื่อทําการตัดทอ ตองลบคมทอเพื่อปองกันไมใหบาดฉนวนของสาย ในการทําเกลียวทอตองใช เครื่องทําเกลียวชนิดปลายเรียว เกลียวชนิดนี้เมื่อหมุนขอตอเขาไปจะแนนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเปนผลใหมีความตอเนื่อง ทางไฟฟาที่ดี การตอทอในอิฐกอหรือคอนกรีตหากใชขอตอชนิดไมมีเกลียวตองใชชนิดฝงในคอนกรีต ( Concretetight ) เมื่อติดตั้งในที่เปยกตองใชชนิดกันฝน การติดตั้งทอรอยสายเขากับกลองตอสาย การตอสาย ใหตอไดเฉพาะในกลองตอสาย หรือกลองตอจุดไฟฟาที่สามารถเปดออกไดสะดวก ปริมาณของ สายและฉนวนรวมทั้งหัวตอสายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 75 % ของปริมาตรภายในกลองตอสาย หรือกลองตอ จุดไฟฟา การติดตั้งทอรอยสายเขากับกลองตอสายหรือเครื่องประกอบการเดินทอ การเดินทอตองมีบุชชิ่งเพื่อปองกัน ไมใหฉนวนหุมสายชํารุด นอกเสียจากวากลองตอสายหรือเครื่องประกอบการเดินทอไดออกแบบมาเพื่อปองกันการ ชํารุดเสียหายของฉนวนไวแลว ทอโลหะบางหามทําเกลียว เพราะการทําเกลียวจะทําใหทอขาดได มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา เพราะอาจดึงสายไมเขาหรือดึงเขาไปไดก็ จะดึงสายออกมาไมได เปนผลใหการบํารุงรักษารักษาทําไดยากหรือทําไมได
  6. 6. หามใชทอโลหะบางฝงดินโดยตรง หรือใชระบบไฟฟาแรงสูง หรือที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหลังการติดตั้ง ได การเดินสายในชองเดินสายแบบตางๆ 1 การเดินสายในชองเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Metal Raceway) ใชในสถานที่แหงเทานั้น กรณีหามใช สถานที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ, บริเวณที่มีไอที่ทําใหผุกรอน, ในปลองขนของหรือปลอง ลิฟต และในที่ซอน ยกเวน ใตพื้นยก 2 การเดินสายในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว (Surface Nonmetallic Raceway)
  7. 7. เปนวัสดุทนความชื้น สารเคมี ไมติดไฟ ทนแรงกระแทก ไมบิดเบี้ยวจากความรอนในภาวะใชงาน ใชงานที่อุณหภูมิต่ํา ได กรณีหามใช สถานที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ, บริเวณที่มีไอที่ทําใหผุกรอน, ในปลองขนของหรือปลอง ลิฟต, ในบริเวณอันตราย, ระบบแรงสูง และที่ซึ่งมีอุณหถูมิของสายไฟ หรืออุณหภูมิโดยรอบสูงเกินกวาที่ระบุไว 3 การเดินสายในรางเดินสาย (Wireways) ลักษณะการใชงาน ติดตั้งในที่เปดโลงเทานั้น ยกเวน พื้นที่ปด ที่สามารถเขาถึงไดในการตรวจสอบ บํารุงรักษาตลอดแนวรางเดินสาย ถาติดตั้งภายนอกตองเปนชนิดกันฝน (Raintight) 4 การติดตั้งบัสเวย (Busways) ตัวนําเปนทองแดง หรืออลูมิเนียม ลักษณะการใชงาน ติดตั้งในที่สามารถตรวจสอบ บํารุงรักษาไดตลอดเวลา กรณีหามใช สถานที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ, ในปลองขนของหรือปลองลิฟต, บริเวณอันตราย บริเวณ กลางแจง, สถานที่เปยก หรือชื้น
  8. 8. 5 การเดินสายบนผิว หรือเดินสายเกาะผนัง ( Surface Wiring) ลักษณะการใชงาน ใชกับการเดินสายแรงต่ําในอาคารทั่วไป ยกเวน ในบริเวณอันตราย การเดินสายใหติดตั้งเรียงเปนชั้นเดียว หามติดตั้งซอนกัน 6 การเดินสายในรางเคเบิล (Cable Tray) รางเคเบิล หมายถึง รางเปดซึ่งทําดวยวัสดุไมติดไฟ ใชสําหรับรองรับและจับยึดสายเคเบิล การตอสายในรางเคเบิล จุดตอสายตองอยูในรางเคเบิลและตองไมสูงเลยขอบดานขางของรางเคเบิล ที่ซึ่งสายมี โอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ตองใชสายชนิดทนแสงแดด กรณีหามใช สถานที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ, ในปลองขนของหรือปลองลิฟต, หามใชรางเคเบิลสําหรับ เปนตัวนําตอลงดิน, หามติดตั้งทอสําหรับงานอื่นที่ไมใชงานไฟฟา เชน ทอไอน้ํา ทอประปา ทอแกส ที่มา http://www.aida-engineering.co.th/download/egat/egat_ch5.pdf http://electric4u.blogspot.com

×