Curso de ofimática - Word 2007

4,050 views

Published on

Curso de Word 2007, curso de ofimática, curso de Office 2007, Humántica. Presntación creada por Francisco Sánchez Guisado.

Published in: Technology
1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,050
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
673
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curso de ofimática - Word 2007

 1. 1. CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo ffrraanncciissccoo@@hhuummaannttiiccaa..ccoomm wwwwww..hhuummaannttiiccaa..ccoomm ((CCuurrssoo ddee ooffiimmááttiiccaa)) OOccttuubbrree ddee 22001144
 2. 2. RReeccoommeennddaacciióónn:: CCuurrssoo bbáássiiccoo ddee WWiinnddoowwss 77 ++ MMeeccaannooggrraaffííaa PPrroocceessaaddoorr ddee tteexxttooss::WWoorrdd 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd 22.. FFoorrmmaattoo ddee ddooccuummeennttooss 33.. PPllaannttiillllaass 44.. TTaabbllaass 55.. OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass ddee WWoorrdd CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 2 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 3. 3. IIddeennttiiffiiccaa eenn ttuu ccaarrppeettaa ppeerrssoonnaall eell ttiippoo ddee aarrcchhiivvooss sseeggúúnn ssuu eexxtteennssiióónn yy aajjuussttaa eell ttaammaaññoo ddee llaass ccoolluummnnaass GGeessttiióónn ddee aarrcchhiivvooss yy ccaarrppeettaass • PPrriinncciippaalleess eexxtteennssiioonneess ddee llooss ddooccuummeennttooss ddee MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee XXPP:: – WWoorrdd:: ..ddoocc  ..ddooccxx ..ddoott ((ppllaannttiillllaa)) – EExxcceell:: ..xxllss  ..xxllssxx ..xxlltt ((ppllaannttiillllaa)) – PPoowweerrPPooiinntt:: ..pppptt yy ..ppppss ..ppoott ((ppllaannttiillllaa)) – AAcccceessss:: ..mmddbb – OOuuttllooookk:: ..ppsstt – FFrroonnttPPaaggee:: ..hhttmm yy ..hhttmmll CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 3 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 4. 4. PPrraaccttiiccaa ccoonn TTOODDOOSS llooss ssíímmbboollooss ddeell tteeccllaaddoo 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 4 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 5. 5. RReeccuueerrddaa aall mmeennooss:: ““BBoottóónn OOffffiiccee”” yy ““CCiinnttaa ddee ooppcciioonneess”” ((CCttrrll++FF11)) 11.. PPaarrtteess ddee llaa ppaannttaallllaa ddee WWoorrdd Barra de título Barra de acceso rápido Botón Office Cinta de opciones Reglas Hoja de trabajo Barra de estado Botones de: - cerrar - maximizar/restaurar - minimizar Barras de desplazamiento horizontal y vertical Zoom CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 5 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 6. 6. EEjjeerrcciicciioo 22..11..11 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd • EEjjeeccuuttaarr WWoorrdd ((vvaarriiaass mmaanneerraass)) – IInniicciioo // WWoorrdd – IInniicciioo // TTooddooss llooss pprrooggrraammaass // WWoorrdd – IInniicciioo // TTooddooss llooss pprrooggrraammaass // MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee // WWoorrdd – IInniicciioo // DDooccuummeennttooss – IInniicciioo // DDooccuummeennttooss rreecciieenntteess ((oobbssoolleettoo eenn WWiinnddoowwss 77)) – EEssccrriittoorriioo // AAcccceessoo ddiirreeccttoo WWoorrdd – AAttaajjoo aall aacccceessoo ddiirreeccttoo ddee WWoorrdd ((CCttrrll ++ AAlltt ++ WW)) – BBaarrrraa ddee ttaarreeaass // WWoorrdd – MMiiss ddooccuummeennttooss …… CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 6 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 7. 7. EEjjeerrcciicciioo 22..11..22 yy eejjeerrcciicciioo 22..11..33.. AApprreennddee aa uussaarr llaass ““IImmáággeenneess pprreeddiisseeññaaddaass”” 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd • CCoonnffiigguurraarr WWoorrdd ((mmuuyy iimmppoorrttaannttee,, ssee hhaaccee uunnaa ssoollaa vveezz)):: – BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee WWoorrdd // GGuuaarrddaarr – BBoottóónn ddeerreecchhoo ssoobbrree eell mmeennúú (Ctrl + F1) CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 7 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 8. 8. RReeccuueerrddaa qquuee llooss ddooccuummeennttooss ddee WWoorrdd aaccttuuaalleess ttiieenneenn eexxtteennssiióónn ..ddooccxx yy llooss ddooccuummeennttooss aannttiigguuooss ddee WWoorrdd ttiieenneenn eexxtteennssiióónn ..ddoocc 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd CCóómmoo eemmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr eenn WWOORRDD uunn ddooccuummeennttoo nnuueevvoo ((ccaaddaa vveezz)):: 11.. MMaaxxiimmiizzaarr llaa VVEENNTTAANNAA 22.. CCeerrrraarr//aabbrriirr CCIINNTTAA DDEE OOPPCCIIOONNEESS ((CCttrrll ++ FF11)) 33.. CCeerrrraarr eell ppaanneell ddee ttaarreeaass 44.. AAccttiivvaarr VVEENNTTAANNAA DDIISSEEÑÑOO DDEE IIMMPPRREESSIIÓÓNN 55.. AAjjuussttaarr eell ZZOOOOMM CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 8 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 9. 9. EEjjeerrcciicciioo ddee ccooppiiaarr ffoottoo ddee GGooooggllee yy ppeeggaarrllaa eenn WWoorrdd 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn WWoorrdd • EEjjeeccuuttaarr WWoorrdd ((vvaarriiaass mmaanneerraass yyaa vviissttaass)) • EEssccrriibbiirr tteexxttoo:: mmaayyúússccuullaass,, aacceennttooss,, üü,, ññ,, çç…… • SSeelleecccciioonnaarr tteexxttoo:: ppaallaabbrraa,, llíínneeaa,, ppáárrrraaffoo • BBoorrrraarr tteexxttoo:: SSuupprr,, DDeelleettee,, CCttrrll++EE • CCoorrttaarr,, ccooppiiaarr yy ppeeggaarr ((eejjeemmpplloo ppeeggaarr ffoottoo IInntteerrnneett)) • DDeesshhaacceerr,, rreehhaacceerr yy rreeppeettiirr • BBuussccaarr yy rreeeemmppllaazzaarr ((FF55 óó CCttrrll++BB)) • VViissuuaalliizzaacciióónn ddee ddooccuummeennttooss:: • CCoorrrreecccciióónn oorrttooggrrááffiiccaa yy ggrraammaattiiccaall ((FF77)) ((vveerr ddiiaappoossiittiivvaa ssiigguuiieennttee)) CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 9 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 10. 10. PPrruueebbaa aa eessccrriibbiirr mmaall aallgguunnaass ppaallaabbrraass eenn ttuu rreecceettaa yy ccoorrrrííggeellaass ccoonn FF77 11.. EEmmppeezzaarr…… OOrrttooggrraaffííaa PPaarraa ccoorrrreeggiirr ffaallttaass ddee oorrttooggrraaffííaa FF77:: • PPuullssaarr FF77 • BBoottóónn ddcchhoo.. ++ sseelleecccciioonnaarr ppaallaabbrraa ccoorrrreeccttaa CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 10 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 11. 11. 22.. FFoorrmmaattoo ddee ddooccuummeennttooss • FFoorrmmaattoo ddee tteexxttoo • BBoorrddeess yy ssoommbbrreeaaddooss • FFoorrmmaattooss ddee ppáárrrraaffoo • FFoorrmmaattooss ddee ppáággiinnaa • LLooss eessttiillooss yy ppllaannttiillllaass EEnn llaass pprróóxxiimmaass ddiiaappoossiittiivvaass vvaammooss aa aapprreennddeerr:: CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 11 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 12. 12. PPrraaccttiiccaa ccoonn ““TTaacchhaaddoo””, ““ssuuppeerriioorr”” ee ““iinnffeerriioorr”” yy ttooddooss llooss ddeemmááss eeffeeccttooss 22.. FFoorrmmaattoo ddee tteexxttoo MMaayy.. ++ FF33 MMAAYYÚÚSSCCUULLAASS  mmiinnúússccuullaass  TTiippoo oorraacciióónn CCttrrll ++ MM AAppaarreeccee aauuttoommááttiiccaammeennttee ccuuaannddoo sseelleecccciioonnoo tteexxttoo CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 12 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 13. 13. PPrraaccttiiccaa ccoonn llaa bbrroocchhaa 22.. CCooppiiaarr ffoorrmmaattoo ccoonn llaa bbrroocchhaa • LLaa bbrroocchhaa:: ¡¡llaa hheerrrraammiieennttaa mmááss úúttiill qquuee ttiieennee eell WWoorrdd!! 11.. SSeelleecccciioonnaa eell tteexxttoo ddeell qquuee ttee gguussttaa eell ffoorrmmaattoo 22.. PPiinncchhaa llaa bbrroocchhaa 33.. SSeelleecccciioonnaa eell tteexxttoo ddeessttiinnoo ddoonnddee qquuiieerreess mmooddiiffiiccaarr eell ffoorrmmaattoo CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 13 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 14. 14. predefinidos 2. Estilos predefinidosCCoonnssttrruuyyee eell eessqquueelleettoo ddee uunnaa nnoovveellaa 11.. EEssccrriibbee uunn ttííttuulloo 22.. EEssccrriibbee 33 ttííttuullooss ddee ccaappííttuulloo yy uunn ppaarr ddee llíínneeaass eenn ccaaddaa uunnoo 33.. AApplliiccaa uunn eessttiilloo aall ttííttuulloo 44.. CCrreeaa uunn eessttiilloo llllaammaaddoo ““CCaappííttuulloo”” ppaarraa llooss ttííttuullooss ddee llooss ccaappííttuullooss yy aappllííccaallooss CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 14 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 15. 15. 22.. BBoorrddeess yy ssoommbbrreeaaddoo EEjjeerrcciicciioo 22..22..11 yy EEjjeerrcciicciioo 22..22..22 CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 15 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 16. 16. 22.. FFoorrmmaattooss ddee ppáárrrraaffoo EEjjeerrcciicciioo 22..22..33 CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 16 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 17. 17. EEjjeerrcciicciioo:: ¡¡CCuuiiddaaddoo ccoonn eell ppeerrrroo!! 22.. FFoorrmmaattooss ddee ppáággiinnaa CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 17 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 18. 18. EEjjeerrcciicciioo 22..22..44 22.. EEnnccaabbeezzaaddoo yy ppiiee ddee ppáággiinnaa • Número de página • Fecha y hora • Cambiar entre encabezado y pie CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 18 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 19. 19. 33.. PPLLAANNTTIILLLLAASS LLaass ppllaannttiillllaass ssoonn llaa mmaanneerraa ddee aahhoorrrraarr mmuucchhoo ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo, ppuueess ccoonn eellllaass ccrreeaass uunn ddooccuummeennttoo eessppeecciiaall ((**..DDOOTTXX)) ccoonn uunnaa ppaarrttee ccoommúúnn aa oottrrooss ddooccuummeennttooss ffuuttuurrooss ddee WWoorrdd.. AA..CCrreeaarr uunnaa ppllaannttiillllaa aa ppaarrttiirr ddee llaass ddee WWoorrdd BB..CCrreeaarr uunnaa ppllaannttiillllaa aa ppaarrttiirr ddee llaass ddee IInntteerrnneett CC..CCrreeaarr uunnaa ppllaannttiillllaa ddeessddee cceerroo CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 19 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 20. 20. 33.. PPllaannttiillllaass SSiigguuee llooss ppaassooss ddee eessttaa ddiiaappoossiittiivvaa, ppeerroo eenn vveezz ddee eelleeggiirr ““CCaalleennddaarriiooss”” eelliiggee ““CCuurrrrííccuullooss”” AA.. CCrreeaarr uunn ddooccuummeennttoo aa ppaarrttiirr ddee uunnaa ppllaannttiillllaa ddee WWoorrdd:: CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 20 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 21. 21. 33.. PPllaannttiillllaass BB..EEjjeerrcciicciioo ddee ppllaannttiillllaass:: BBuussccaa eenn IInntteerrnneett uunnaa CCrreeaarr uunn ddooccuummeennttoo aa ppaarrttiirr ddee uunnaa ppllaannttiillllaa ddee IInntteerrnneett ppllaannttiillllaa ppaarraa ccrreeaarr uunn ccaalleennddaarriioo ee iimmpprriimmee llaa ppáággiinnaa ddeell mmeess eenn eell qquuee eessttaammooss:: http://office.microsoft.com/es-hn/templates http://office.microsoft.com/es-es/templates/portada-TC101948721.aspx CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 21 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 22. 22. EEjjeerrcciicciioo 22..22..55 33.. PPllaannttiillllaass CC..CCrreeaarr uunnaa ppllaannttiillllaa ddeessddee cceerroo ((**..ddoottxx)) CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 22 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 23. 23. 44.. TTaabbllaass EEjjeerrcciicciioo 22..33..11 yy eejjeerrcciicciioo 22..33..22 ((SSii hhaayy ttiieemmppoo)) • CCrreeaarr ttaabbllaass • MMooddiiffiiccaarr ttaabbllaass – SSeelleecccciioonnaarr llooss eelleemmeennttooss ddee uunnaa ttaabbllaa –MMooddiiffiiccaarr eell ccoonntteenniiddoo ddee llaass cceellddaass –MMooddiiffiiccaarr llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ttaabbllaa • CCoonnvveerrttiirr ttaabbllaa eenn tteexxttoo yy tteexxttoo eenn ttaabbllaa CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 23 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 24. 24. 55.. OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass ddee WWoorrdd • IInnsseerrttaarr oobbjjeettooss • LLeettrraa ccaappiittaall • TTeexxttoo vveerrttiiccaall eenn llooss mmáárrggeenneess • WWoorrddAArrtt • CCoolluummnnaass ddee ppeerriióóddiiccoo • PPrrootteeggeerr eell ddooccuummeennttoo • UUssoo ddeell bboottóónn ““MMoossttrraarr uu ooccuullttaarr”” • DDiivviiddiirr eell tteexxttoo eenn ddooss • [[CCrreeaarr ppáággiinnaass WWeebb]] • [[SSoobbrreess yy eettiiqquueettaass]] • [[CCoommbbiinnaarr ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa]] • [[PPllaannttiillllaass]] CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 24 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 25. 25. 55.. IInnsseerrttaarr oobbjjeettooss CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 25 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 26. 26. EEssccrriibbee ““EEnn uunn lluuggaarr ddee llaa MMaanncchhaa……”” yy pprruueebbaa ttooddaass llaass ooppcciioonneess ddee ““LLeettrraa ccaappiittaall”” 55.. LLeettrraa ccaappiittaall • FFoorrmmaattoo // LLeettrraa ccaappiittaall:: CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 26 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 27. 27. 55.. TTeexxttoo vveerrttiiccaall eenn llooss mmáárrggeenneess CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 27 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 28. 28. 55.. WWoorrddAArrtt EEssccrriibbee llaa ppoorrttaaddaa ddee uunn lliibbrroo uuttiilliizzaannddoo eell WWoorrddAArrtt CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 28 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 29. 29. EEjjeerrcciicciioo 22..44..22 yy ttrruuccoo ““iinnsseerrttaarr llíínneeaa”” ((CCttrrll++EEnntteerr)) 55.. CCoolluummnnaass ddee ppeerriióóddiiccoo CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 29 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 30. 30. CCrreeaa uunn ddooccuummeennttoo pprrootteeggiiddoo ddee lleeccttuurraa ccoonn ttuuss ccoonnttrraasseeññaass 55.. PPrrootteeggeerr eell ddooccuummeennttoo ccoonn ccoonnttrraasseeññaa • BBoottóónn OOffffiiccee // GGuuaarrddaarr ccoommoo // HHeerrrraammiieennttaass // OOppcciioonneess ggeenneerraalleess…… CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 30 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 31. 31. 55.. MMoossttrraarr uu ooccuullttaarr ((ppeessttaaññaa IInniicciioo)) • Espacios (·) • Tabuladores () • Intro ( ) • Salto de página CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 31 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 32. 32. 55.. DDiivviiddiirr eell ddooccuummeennttoo eenn ddooss CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 32 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 33. 33. EEll rreemmiittee lloo ppuueeddeess ccrreeaarr eenn:: BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee WWoorrdd // AAvvaannzzaaddaass // GGeenneerraall // DDiirreecccciióónn 55.. SSoobbrreess yy eettiiqquueettaass • CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa // CCrreeaarr // SSoobbrreess • CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa // CCrreeaarr // EEttiiqquueettaass:: CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 33 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 34. 34. 55.. CCrreeaarr ppáággiinnaass WWeebb CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 34 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 35. 35. UUttiilliizzaa llaass ppllaannttiillllaass ddee ““TTaarrjjeettaass ddee pprreesseennttaacciióónn”” 55.. EEjjeerrcciicciioo ddee ssoobbrreess yy eettiiqquueettaass • CCrreeaa pprriimmeerroo ttuu llooggoottiippoo • CCrreeaa ttuu pprrooppiiaa ttaarrjjeettaa ddee vviissiittaa eenn uunn ppaappeell,, ttee aaccoonnsseejjoo eelleeggiirr 22 ccoolluummnnaass yy 55 ffiillaass ppaarraa oobbtteenneerr 1100 ttaarrjjeettaass ddee vviissiittaa ppoorr ppáággiinnaa.. CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 35 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 36. 36. EEjjeerrcciicciioo 22..4..11 55.. CCoommbbiinnaarr ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa // IInniicciiaarr ccoommbbiinnaacciióónn ddee ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa // // PPaassoo aa ppaassoo ppoorr eell AAssiisstteennttee ppaarraa ccoommbbiinnaarr ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa…… 11.. TTiippoo ddee ddooccuummeennttoo:: ““CCaarrttaass”” 22.. DDooccuummeennttoo iinniicciiaall:: ““UUttiilliizzaarr eell ddooccuummeennttoo aaccttuuaall”” 33.. DDeessttiinnaattaarriioo:: ““EEssccrriibbiirr uunnaa lliissttaa nnuueevvaa”” • CCrreeaarr ++ NNuueevvaa eennttrraaddaa • CCeerrrraarr yy gguuaarrddaarr ccoonn uunn nnoommbbrree ((CCoonnttaaccttooss..mmddbb)) • SSeelleecccciioonnaarr llooss ddeessttiinnaattaarriiooss 4.. EEssccrriibbiirr llaa ccaarrttaa ((bboottóónn ““IInnsseerrttaarr ccaammppooss ccoommbbiinnaaddooss””)) 55.. VViissttaa pprreevviiaa ddee llaass ccaarrttaass 66.. CCoommpplleettaarr llaa ccoommbbiinnaacciióónn ((EEddiittaarr ccaarrttaass iinnddiivviidduuaalleess)) CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 36 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 37. 37. 55.. AAllgguunnooss aattaajjooss ddee WWoorrdd Atajos para la edición:  Home / Inicio sitúa el cursor al principio de la línea  End / Fin sitúa el cursor al final de la línea  Ctrl + Inicio sitúa el cursor al principio del documento  Ctrl + Fin sitúa el cursor al final del documento  Ctrl +  salta el cursor una palabra a la derecha  Ctrl +  salta el cursor una palabra a la izquierda  Ctrl + Shift +selecciona una palabra a la derecha  Ctrl + Shift +selecciona una palabra a la izquierda  May + F3 Cambiar mayúsculas o minúsculas  Ctrl + Z deshacer última acción  Ctrl + Y rehacer última acción  Ctrl + C copiar  Ctrl + X cortar  Ctrl + V pegar  Ctrl + E seleccionar todo  Ctrl + N Aplicar negrita al texto  Ctrl + K Aplicar cursiva al texto  Ctrl + S Aplicar subrayado al texto HHeerrrraammiieennttaass:: • FF11 aayyuuddaa • FF55 óó CCrrttll++BB bbuussccaarr,, rreeeemmppllaazzaarr,, • CCttrrll++II iirr aa • FF77 oorrttooggrraaffííaa yy ggrraammááttiiccaa • CCttrrll ++ FF11 ooccuullttaarr cciinnttaa ddee ooppcciioonneess • FF1122 gguuaarrddaarr ccoommoo"" AAttaajjooss ppaarraa eell ddooccuummeennttoo:: • CCttrrll ++ UU nnuueevvoo ddooccuummeennttoo • CCttrrll ++ AA aabbrriirr ddooccuummeennttoo • CCttrrll ++ GG gguuaarrddaarr ddooccuummeennttoo • CCttrrll ++ PP iimmpprriimmiirr ddooccuummeennttoo CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 37 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 38. 38. MMiiss ddaattooss ddee ccoonnttaaccttoo:: TTeell..:: 661199 006699 112255 CCUURRSSOO DDEE WWOORRDD 22000077 Diapositiva - 38 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo

×