Peraturan peraturan kawalan hasil tembakau

1,697 views

Published on

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) (NO. 2) 2009
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Akta Makanan 1983
[Akta 281], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan
Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) (No. 2) 2009.
(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2010.
Pindaan peraturan 2

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan peraturan kawalan hasil tembakau

 1. 1. BY: HAMZAH BIN HJ.AHMADP.C.K. BOJ.(UM) DRSH (Lond)Pejabat Kesihatan Daerah SikKedah Darul aman04/22/13 1
 2. 2. 04/22/13 2
 3. 3. 04/22/13 3
 4. 4. 04/22/13 4
 5. 5. 04/22/13 5
 6. 6. 04/22/13 6
 7. 7. TAFSIRAN04/22/13 7
 8. 8. TAFSIRAN04/22/13 8
 9. 9. TAFSIRAN"klinik" ertinya rnana-rnana bangunan yang digunakan oleh Kerajaan, pengamalperubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 [Akra SO]. pengamalpergigian yang didaftarkan di bawah Akta Pergigian 197 1 [Akra S l ] , atau manarnanaorang lain bagi diagnosis atau rawatan orang yang rnenghidap atau dipercayairnenghidap apa-apa penyakit, rnengalarni atau dipercayai rnengalarni apa-apakecederaan atau rnengalarni atau dipercayai rnengalami apa-apa kelernahan tubuhatau akal;"kompleks membeli-belah" ertinya rnana-rnana bangunan yang di dalamnyaterdapat rangkaian kedai yang rnenawarkan atau rnenjual barang keluaran penggunaatau perkhidrnatan pengguna kepada orang awarn;"kompleks sukan" ertinya rnana-rnana kawasan atau prernis yang digunakanbagi aktiviti sukan;"lapangan terbang" mernpunyai pengertian yang sarna seperti dalarn AktaPenerbangan Awam 1969 [Akta 31;04/22/13 9
 10. 10. Tafsiran“Merokok" ertinya menyedut danmenghembus asap apa-apa hasil tembakaudan termasuklah memegang ataumempunyai kawalan ke atas apa-apa hasiltembakau yang bernyala04/22/13 10
 11. 11. Tafsiran“Mesin layan diri" ertinya suatu mesin atau peranti yangdibina untuk mengisi hasil tembakau dan secara automatikboleh menjual secara runcit apa-apa hasil tembakauapabila dimasukkan syiling. token atau objek yangseumpamanya kedalam mesin atau peranti itu;"orang belum dewasa" ertinya mana-mana orang yangumurnya di bawah lapan belas tahun; [18 tahun]"paket" ertinya suatu kotak berbentuk segi empat tepat;04/22/13 11
 12. 12. Tafsiran"perkhidrnatan jagaan kesihatan" terrnasuk-( a ) perkhidrnatan perubatan, pergigian, kejururawatan, perbidanan, kesihatanbersekutu, farrnasi, dan ambulans dan apa-apa perkhidmatan lain yangdisediakan oleh profesional jagaan kesihatan;(b) Tempat tinggal bagi maksud mana-mana perkhidmatan yang disediakanoleh mana-rnana hospital;( c ) Apa-apa perkhidmatan untuk memeriksa, mendiagnosis, atau merawatorang yang menghidap apa-apa penyakit, kecederaan atau hilang upaya minda ataubadan;(d ) Apa-apa perkhidniatan bagi maksud kesihatan pencegahan atau penggalakan:( e) Apa - apa perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana separaprofesional jagaan kesihatan;(f ) Perkhidmatan untuk mengubat atau mengurangkan apa-apa keadaanluar biasa tubuh manusia dengan menggunakan apa-apa perkakas.kelengkapan, alat atau peranti atau apa-apa teknologi perubatan l a i n ;atau(g) apa-apa perkhidrnatan yang berhubungan dengan kesihatan:04/22/13 12
 13. 13. Tafsiran"pengilang" ertinya mana-mana orang yang rnengilang, memproses,membungkus atau melabel hasil ternbakau;"premis kerajaan" ertinya rnana-rnana premis yang dirniliki ataudihuni oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri;"profesional jagaan kesihatan" termasuklah pengamal perubatan,pengamal pergigian, ahli farmasi, pakar psikologi klinikal. jururawat,bidan, pembantu perubatan, ahli fisioterapi, ahli terapi pekerjaan danprofesional jagaan kesihatan bersekutu lain;04/22/13 13
 14. 14. tafsiran"pusat hiburan" ertinya rnana-mana premis atau tempat dimana hiburan awam diadakan dan orang awam dibenarkanmasuk dengan atau tanpa bayaran;"rokok" ertinya apa-apa hasil yang mengandungikeseluruhannya atau sebahagiannya tembakau yangdipotong, dicarik atau dikilang, atau apa-apa terbitan ataupengganti tembakau, yang digulung di dalam pembalut kertastunggal atau lebih, dan yang boleh digunakan dengan sertamerta untuk merokok;04/22/13 14
 15. 15. Tafsiran"teater" ertinya rnana-rnana premis yang digunakan bagi persembahan ataupertunjukan apa-apa lakonan pentas, atau apa-apa pertunjukan atau resitalniuzik,nyanyian atau tarian atau apa-apa pertunjukan filern atau apa-apa peraduan,pertandingan sukan, parneran, lakonan aneka ragarn atau keraian lain. di rnanaorang awarn dibenarkan niasuk dengan atau tanpa bayaran:"tempat makan berhawa dingin" ertinya rnana-mana tenipat atau mana-rnanabahagian tempat yang berhawa dingin bagi tujuan rnenghidang ~t i akanans. ajianatau rnakanan dan rninurnan ringan kepada orang awaln. dan terrnasuklahsesuatu dewan di dalam hotel atau rnana-niana bilik atau kawasan di dalani kapalatau kereta api di niana niakanan. hidangan atau makanan dan niinuman ringandihidangkan kepada penurnpang.04/22/13 15
 16. 16. LARANGAN MENGENAI IKLAN-IKLANHASIL TEMBAKAU DAN TAJAAN DSB4. ( 1 ) Tiada seorang pun boleh(A) Mempamcrkan atau melekatkan. atau rncnyebabkan atau mombenarkandiparnerkan atau dilekatkan apa-apa iklan hasil ternbakau:( h ) men-jual. atau rnenyebabkan atau rncrnbenarkan dijual apa-apa rnajalah.surat khabar. filcrn atau plta video atau apa-apa benda lang rncngandungiiklan hasil tcmbakau:( L . ) rncngedar, atau rnenyebabkan atau rnernbcnarhan diedar apa-apa iklanhasil tcmbakau: atau( r l ) rncncctak. menerbitkan atau rncngambil bahagian dalam penerbitan-(i) suatu jenama atau cap dagangan yang bcrhubungan dengan apaap;l ihlan hasil tcmbakau; atau(ii) apa-apa peranti bcrgambur yang l a~i n i n y ad ikaitkan dengan sualujcnarna atau cap dagansan yang berhubungan dcngan apa-apaiklan hasil ternbakau.04/22/13 16
 17. 17. Larangan mengenai iklan hasiltembakau(3) Mana-manil orang yang lnelanggar subpcraturan ( I ) rnelakukansuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak rnclebihisepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selarna tempoh tidak rnelebihidua tnhun.(3) Peraturan ini tidak tcrpakai bagi upa-apa iklan hasil tcrnbakau didalarn atau pada sesuatu pernbungkusan yang rnengandungi hasiltembakau.(4) Peraturan ini tidak terpakai bagi-(a) acara Grand Prix Formula 1 dan apa-apa acara perlumbaankenderaan motor yang diadakan di Litar Antarabangsa Scpang sebelum3 1 Disernber 2005: dan( 1 7 ) acara bol;~ sepak sebclurn 3 1 Disember 2004.04/22/13 17
 18. 18. 5. ( I ) Tiada seorang pun boleh di bawah apa-apa kontrak,perjanjian. aku janji atau persefahaman, sama ada terikat di sisiundang-undang atau sebaliknya. dengan orang lain-( a )mempromosikan suatu hasil tembakau sebagai pertukaranbagi apa-apa tajaan, pemberian, hadiah, upah, biasiswa ataufaedah yang serupa yang diberikan atau dipersetujui untukdiberikan oleh orang yang satu lagi itu atau oleh mana-manaorang lain: atau(b) memberikan atau bersetuju untuk memberikan apa-apatajaan, pemberian.hadiah, upah, biasiswa atau faedah yangserupa sebagai pertukaran bagi promosi hasil tembakau olehorang yang satu lagi itu.04/22/13 18Larangan mengenai tajaan, dsb.
 19. 19. Hasil tembakau, dsb., sebagaipemberian atau hadiah7. ( 1 ) Tiada seorang pun boleh menjual atau menawarkan untuk jualan-(a) apa-apa objek atau benda bersama-sama dengan apa-apa hasil tembakausebagai suatu pemberian;(b) apa-apa hasil tembakau bersama-sama dengan apa-apa hasil tembakausebagai suatu pemberian; atau(c) apa-apa hasil tembakau bersama-sama dengan apa-apa objek ataubenda sebagai suatu pemberian.04/22/13 19
 20. 20. (2) Tiada seorang pun boleh menawarkan apa-apa hasil tembakau,objek atau benda yang mempamerkan suatu iklan hasil tembakausebagai pemberian.(3) Tiada seorang pun boleh menawarkan apa-apa hasil ternbakau,objek atau benda yang rnempamerkan suatu iklan hasil tembakausebagai suatu hadiah dalam mana-mana loteri. rafel, cabutan bertuah,permainan atau pertandingan.(4) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1). (2) atau (3)melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidakmelebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidakmelebihi dua tahun.Hasil tembakau, dsb., sebagaipemberian atau hadiah04/22/13 20
 21. 21. Penjualan hasil tembakau kepadaorang belum dewasa dilarang8. ( 1 ) Tiada seorang pun boleh menjual apa-apahasil tembakau kepada orang belum dewasa.(2) Mana-mana orang yang melanggarsubperaturan ( I ) melakukan suatu kesalahan danapabila disabitkan boleh didenda tidak melebihisepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selamatempoh tidak melebihi dua tahun.04/22/13 21
 22. 22. Rokok hendaklah dijual dalam paketyang belum dibuka9. ( I ) Semua rokok hendaklah dijual dalarn suatupaket yang belum dibuka yang mengandungisekurang-kurangnya dua puluh batang rokok.(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan( I ) melakukan suatu kesalahan dan apabiladisabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluhribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidakmelebihi dua tahun.04/22/13 22
 23. 23. Mesin layan diri bagi hasil tembakaudilarang10. (1) Tiada seorang pun boleh menempatkan. ataumenyebabkan atau membenarkan ditempatkan suatumesin layan diri bagi hasil tembakau di dalammana-mana premis.(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1)melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan bolehdidenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit ataudipenjarakan selama ternpoh tidak melebihi dua tahun.04/22/13 23
 24. 24. Tempat dilarang merokok11. ( 1 ) Tiada seorang pun boleh merokok-( a ) di dalam mana-mana pusat hiburan atau teater. kecuali mana-mana pub,disko, kelab malam atau kasino. pada bila-bila masa apabilatempat itu dibuka kepada orang awam:(b) di dalarn mana-mana hospital atau klinik;(c) di dalam mana-mana lif atau tandas awam;(d) di dalam mana-mana ternpat makan atau kedai berhawa dingin:( e l di dalam mana-mana kenderaan awam atau hentian pengangkutanawam;(f) di dalam mana-mana bangunan yang dinyatakan oleh Menteri rnelaluipernberitahuan dalarn Wurta di bawah peraturan 22:( g ) di dalam mana-mana lapangan terbang;04/22/13 24
 25. 25. Tempat dilarang merokok( h ) di dalam mana-mana premis kerajaan;(i) di mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunandi dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian:( j ) di mana-mana kawasan di dalam suatu institusi pendidikan atau institusipendidikan tinggi;( k ) di mana-mana kawasan di dalam suatu taman asuhan kanak-kanak;( I ) di dalam mana-mana bas sekolah;( m) di mana-mana tingkat yang niempunyai kaunter perkhidmatan di dalambangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;( n) di dalam niana-mana konipleks membeli-belah;(o) di mana-mana kawasan di dalam suatu stesyen minyak;(p) di mana-mana kawasan di dalam suatu stadium, kompleks sukan,pusat kecergasan atau gimnasium;(q) di dalam mana-mana bangunan atau tempat awam yangdigunakan untuk tujuan keagamaan; [MASJID](r) di mana-mana kawasan di dalam suatu perpustakaan; atau( s) di mana-rnana kawasan di dalam suatu kafe internet.04/22/13 25
 26. 26. (2) Walau apapun subperaturan ( 1). Menteri boleh,apabila permohonan dibuat, meluluskan mana-manakawasan sama ada secara tetap atau bagi tempohyang ditentukan olehnya sebagai kawasan merokok.(3) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan( I ) melakukan suatu kesalahan dan apabiladisabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh riburinggit atau dipenjarakan selama tempoh tidakmelebihi dua tahun.Tempat dilarang merokok04/22/13 26
 27. 27. Tanggungjawab tuan punya, dsb.,premis atau kenderaan12. (1) Tuan punya atau penghuni premis atau tuan punya kenderaan yangdisebut dalam peratusan 11 hendaklah pada setiap masa-(a) mempamerkan suatu tanda sebagaimana yang dinyatakan dalam JadualKetipa berkenaan dengan larangan merokok di mana-mana bahagianyang mudah dilihat pada premls atau kenderaan itu; dan(b) memastikan bahawa tiada seorang pun merokok dl dalam premis ataukenderaan itu.(2) Mana-mana orang pang melanggar perenggan ( l ) ( a ) melakukan suatukesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgitatau dipenjarakan sclama tempoh tidak melebihi enam bulan.(3) Mana-nlana orang yang melanggar perenggan ( l ) ( b ) melakukan suatukesalahan dan apabila disabitkan boleh didcnda tidak melebihi lima ribu ringgitatau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun.04/22/13 27
 28. 28. Tanggungjawab tuan punya, dsb.,premis atau kenderaan(4) Jika suatu kesalahan di bawah perenggan (I)(b)dilakukan oleh tuan punya atau penghuni premis.atau tuan punya kenderaan. adalah menjadi suatupembelaan bagi orang yang dipertuduh itumembuktikan bahawa dia telah mengambil segalalangkah yang munasabah untuk memastikanbahawa tiada orang yang merokok di dalam premisatau kenderaan itu.04/22/13 28
 29. 29. PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGANDENGAN ORANG BELUM DEWASA13. (1) Orang belum dewasa yang merokok. mengunyah, membeliatau mempunyai dalam milikannya apa-apa hasil tembakau. samaada untuk kegunaannya sendiri atau tidak. melakukan suatukesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihisatu ribu ringgit.(2) Walau apa pun subperaturan (1). orang belum dewasa bolehmempunyai dalam milikannya apa-apa hasil tembakau jika diasedang membantu, menjalankan atau melaksanakan suatu jualandi dalam mana-mana kedai, gerai atau tempat makan.04/22/13 29
 30. 30. Mempamerkan tanda larangan14. ( 1 ) Mana-mana orang yang menjual hasil tembakau hendaklahpada setiap masa mempamerkan dengan cara yang mudah dilihatsuatu tanda sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Keempatberkenaan dengan larangan menjual hasil tembakau kepada orangbelum dewasa di kaunter di mana hasil tembakau dipamerkan atauditawarkan untuk jualan.(2) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan ( I ) melakukansuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihisepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihidua tahun.04/22/13 30
 31. 31. Amaran dicetak pada bekas rokok,kehendak penghurufan, dsb.15. (1) Maka hendaklah dicetak secara jelas dan mudah kelihatandalam kedudukan yang ketara pada tiap-tiap paket rokok yangdihekalkan atau ditawar untuk dibekalkan semasa apa-apaperdagangan atau perniagaan perkataan"AMARAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA-MEROKOKMEMBAHAYAKAN KESIHATAN".(2) Paket rokok hendaklah juga rnempamerkan kenyataan bahawaparas tar dan nikotina dalarn rniligram (mg) bagi setiap batang rokoktidak melebihi paras maksimurn yang dibenarkan yang dinyatakandalam subperaturan (3).04/22/13 31
 32. 32. Amaran dicetak pada bekas rokok,kehendak penghurufan, dsb.(3) Paras maksimum yang dibenarkan bagi nikotina ialah 1.5 rng bagisetiap batang rokok dan paras maksimum yang dibenarkan bagi tarialah 20 mg bagi setiap batang rokok.(4) Perkataan itu hendaklah ditempatkan pada salah satu panel tepipaket.(5) Perkataan itu hendaklah dalam huruf besar yang tidak kurangdaripada 3 millimeter tingginya dan mengikut warna dan latar belakangyang sarna dengan jenama.(6) Mana-mana orang yang melanggar peruntukan peraturan inimelakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidakrnelebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selarna ternpoh tidakmelebihi dua tahun.04/22/13 32
 33. 33. Pembungkusan rokok16. (1) Pengilang hendaklah membungkus rokok didalarn suatu paket yang mengandungi tidak kurangdaripada dua puluh batang rokok.(2) Mana-rnana orang yang semasa apa-apa perdagangan atau perniagaanmembekalkan atau menawar untuk membekalkan apa-apa rokok di dalammanamana paket hendaklah mematuhi peruntukan subperaturan 16 (1) atauperaturan 15.(3) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1)atau (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkanboleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit ataudipenjarakan selarna tempoh tidak melebihi dua tahun.04/22/13 33
 34. 34. 04/22/13 34
 35. 35. 04/22/13 35
 36. 36. KADAR KOMPAUN KAWALAN HASIL TEMBAKAU04/22/13 3614(2) MAHKAMAH Larangan mengenai iklan hasil tembakau: pamerkan. menjual. mengedar.mencetak5(2) MAHKAMAH Larangan mengenaitajaan : biasiswa. hadiah. upoh, faedah.6(2) MAHKAMAH Tawaran sampelpercuma : tujuan mendorong. mempromosi7(2) KOMPAUNRM250.00Menjual paket rokok bersama hadiah, rokok tambahan, atau objek,8(2) KOMPAUNRM250. 00Menjual paket rokok kepada Orang Belum Dewasa.8A(4 MAHKAMAH Pengisytiharan harga jualan runcit : Bertulis kepada Pengarah.8B(1) KOMPAUNRM250.00Menjual paket rokok pada harga lebih rendah dari harga jualan runcit.8B(2) KOMPAUNRM250.00Menjual paket rokok di rak pameran di kaunter pada harga promosi.8B(3) KOMPAUNRM250.00Menjual paket rokok pada label yang ada pernyataan spt.diskaun, harga istimewa8C(2) KOMPAUNRM250.00Tidak pamerkan Notis Harga Minima Rokok di kaunter.8C(3) KOMPAUNRM250.00Pamerkan Notis Harga Minima Rokok dengan logo, jenama rokok, tanda niaga.8D(2) KOMPAUNRM500.00Menjual paket rokok di bawah harga minimum rokok8E(2) KOMPAUNRM250.00Menjual paket rokok tanpa label harga .9(1) KOMPAUNRM500.00Menjual paket rokok kurang dari 20 batang.10(2) MAHKAMAH Mesin LayanDiri :11(3) KOMPAUNRM250.00Merokok di Tempat Larangan Merokok.12(2) KOMPAUNRM250.00Tidak Pamerkan Tanda Larangan Merokok (Di Kaw. Per11(1))12(3) KOMPAUNRM250.00Tuan punya premis membenarkan seseorang merokok dalam premis/kenderaan
 37. 37. KADAR KOMPAUN KAWALAN HASIL TEMBAKAU04/22/13 3713(1) KOMPAUNRM50.00Orang BelumDewasa Merokok/Memiliki rokok.14(1) KOMPAUNRM500.00Tidak Pamerkan Tanda Larangan Merokok OBD di Kaunter15(5) MAHKAMAH Amaran kesihatan pada bungkusan rokok.15A(3) MAHKAMAH Maklumat kesihatan , larangan jualan dan butir2 lain pada bungkusanrokok.15B(6) MAHKAMAH Jenis, saiz dan warna huruf.15C(4) MAHKAMAH Amaran don maklumat kesihatan tidaklah boleh dihalang penglihatan/kaburi16(3) MAHKAMAH Pembungkusanrokok: 20 batang hingga 25 batang rokok.16A(3 MAHKAMAH Perkara yangdilarang pada bungkusan: light, mild, cool, low tar, special..DII17 TIDAK Pengambilan sampel : menanda dan melak18 TIDAK Pelabelan sampel19 TIDAK Permintaan bagi analisis20 TIDAK Perakuan Juruanalisis21(3) KOMPAUNRM500. 00Tuan punya tempat makan berhawa dingin, stadium, terminal bas21A(3) MAHKAMAH Standard emisi bagi rokok : jual rokok dgn. tar don nikotina melebihi.22 TIDAK Menteri boleh melarang merokok dalam sesuatu bangunan at au tempat23 TIDAK Perkara yang berhubungan dengan KOMPAUN kesalahan(7(1 ),8(1 ),8B(1 ),8B(2),8B(3), 8C(2), 8C(3) ,8D(1), BE(1), 9(1),11 (3),12(1 )a, 12(1)b, 13(1), 14(1),21 (2)24 TIDAK Pembatalan PPKHT1993.

×