20080218 Government Email Service Thaweesak

1,191 views
1,123 views

Published on

ทำไม ข้าราชการไทย จึงสมควรหันมาใช้ email ภายในประเทศของหน่วยงาน หรือหากไม่มีระบบของตนเอง ไปใช้ระบบ email กลางของภาครัฐ ที่เรียกว่า "mail.go.th"

เอกสารนำเสนอแก่คณะอนุกรรมการ กพร.ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ กพ. ๒๕๕๑

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20080218 Government Email Service Thaweesak

 1. 1. การพัฒนา ์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง ื่ เพือการสอสารในภาครัฐ ่ ั ทวีศกดิ์ กออน ันตกูล อนุกรรมการ กพร. ด ้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ Email: htk@nectec.or.th รับเอกสารนีได ้ที่ ้ http://groups.google.com/group/cio-thailand/
 2. 2. สารบาญข้อมูล • เปรียบเทียบระบบ email ของหน่วยงาน และของฟรี • ตัวอย่าง Privacy Policy • ทาไมจึงต ้องกังวลเรือง free email ? ่ • ข ้อมูลรั่วไหล เกิดจากเหตุอะไร? • ทางออกที่ ๑ – ใช ้ email ของหน่วยงาน • ทางออกที่ ๒ - การเสริมด ้วยระบบกลาง • มติคณะรัฐมนตรีกระทบใครบ ้าง ? • มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ • ภารกิจทีต ้องทา ่ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
 3. 3. ระบบ email ของหน่วยงาน และของฟรี myname@mydept.go.th myname.surname@myorg.or.th • ต ้องขออนุมัตกอน จึงได ้ใช ้ ิ ่ • ี ขลุกขลัก เสยเป็ นครังคราว ้ • ้ ้ ขอใชฟรี ง่ายมาก ขอแล ้วใชได ้เลย • ็ ่ บางทีกสงไม่ได ้ รับไม่ได ้ • สะดวก รวดเร็ว ไม่เคยล่ม • เจ ้าหน ้าทีไม่ทางานเสาร์อาทิตย์ ่ • กรองไวรัสและขยะได ้เยียมมาก ่ • เคยโดนไวรัสทีมากับ email ลงกิน ่ • จัดหน ้าจอสวยงาม เครือง ่ • ให ้พืนทีเก็บมากมาย (ถึง 5GB) ้ ่ • แต่ละวัน มักมี email ขยะเข ้ามามาก • มี chat, blog, web-board, photo • Email อาจเคยมีการสูญหาย ี sharing, คุยกันด ้วยเสยง และด ้วย • ้ จัดหน ้าจอไม่สวย ใชไม่สะดวก กล ้อง webcam • ให ้พืนทีเก็บข ้อมูลน ้อย ้ ่ • ้ ไม่ตองใชงบประมาณแผ่นดิน !! ้ • ไม่เปลือง international • ประหย ัดทีเก็บข้อมูลของหลวง ! ่ bandwidth การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
 4. 4. ตัวอย่าง Privacy Policy การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 4
 5. 5. ตัวอย่าง Privacy Policy การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 5
 6. 6. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 6
 7. 7. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 7
 8. 8. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 8
 9. 9. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 9
 10. 10. ทาไมจึงต ้องกังวลเรือง free email ? ่ • เอกสารข ้อความทังหลาย เก็บ ้ • ผู ้ให ้บริการ มีนโยบายด ้านความ ไว ้ทีเครืองของผู ้ให ้บริการเป็ น ่ ่ ่ เป็ นสวนตัว ทีเราต ้องยินยอมให ้ ่ หลัก เขาอ่าน วิเคราะห์ สาเนาข ้อมูล ื่ หากวันใด วงจรสอสารไม่ และสอดแทรกโฆษณา ทางาน เราจะเข ้าถึงจดหมาย ของเราไม่ได ้ • หากเรากาลังเตรียมเอกสารทีม ี ่ สถานะเป็ นความลับทางราชการ • เราไม่ได ้เป็ นเจ ้าของ email ไทย address นัน ้ ่ ่ แฟ้ มข ้อมูลลับทีสงกันทาง free หากมีผู ้อืนมาแก ้ password เรา ่ email จะรั่วจากการดูแลของ ี จะสูญเสย email นันไป แม ้เป็ น ้ ข ้าราชการไทย ไปอยูในมือของ ่ ื่ ชอเราก็เอาคืนไม่ได ้ ผู ้อืน ่ • รีบแก้ไขก่อนทีจะสายเกินแก้ ่ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 10
 11. 11. ข้อมูลรวไหล เกิดจากเหตุอะไร? ่ั • แฟ้ มข ้อมูลอยูใน public server เพียงแค่ใช ้ Google ่ Search ก็หาเจอ • แฟ้ มข ้อมูลอยูในเครืองทีโต๊ะทางาน ไม่ม ี password ใคร ่ ่ ่ มาทีโต๊ะก็เข ้าได ้ ่ ่ ่ • สงเครืองไปซอม โดยมีข ้อมูลอยูใน drive ่ ่ • มีไฟล์ค ้างใน Thumb drive ทียนให ้ผู ้อืนก๊อปปี้ ่ ื่ ่ ่ • สงทาง email ให ้ผู ้อืน แล ้วไปรั่วโดยผู ้อืน ่ ่ • Server ขององค์กรถูกเจาะ หรือพนักงานเครืองทาเสยเอง ่ ี • เครืองของข ้าราชการ/พนักงานโดยไวรัสหรือ worm ่ • ข ้าราชการ/พนักงาน ใช ้ free email แล ้วโดน... • ข ้าราชการ/พนักงานปล่อยให ้รั่วเอง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 11
 12. 12. ทางออกที่ ๑ – ใช ้ email ของหน่วยงาน • เป็ นทางออกทีดทสดสาหรับทุกหน่วยงาน ่ ี ี่ ุ • ต ้องสร ้างความมั่นใจในเรืองต่อไปนี้ ่ – เสถียรภาพของเครืองบริการ ่ – ความมันคง ทนทานต่อผู ้บ่อนทาลายระบบ ่ ่ ู ่ ั – การกากับดูแลเจ ้าหน ้าทีดแลเครือง (หรือสญญาการ ให ้บริการ หากเป็ นการจ ้างบริษัททางาน) – ความรวดเร็วในการตรวจทาลาย virus และ spam mail – การปฏิบตตาม พระราชบัญญัตวาด ้วยการกระทาความผิด ั ิ ิ ่ ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ในฐานะทีหน่วยงานเป็ น ่ “ผู ้ให ้บริการ” ้ – การพัฒนาความน่าใชงานของระบบ web-based email ้ – การเพิมพืนทีเก็บข ้อมูลของผู ้ใชในหน่วยงาน ่ ้ ่ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 12
 13. 13. ทางออกที่ ๒ - การเสริมด้วยระบบกลาง ้ • Economy of scale ยิงใชกันมาก ่ ต ้นทุนต่อหน่วยจะตาลง ่ ้ – ระบบใหญ่หรือเล็ก ใชบุคลากรดูแลเกือบเท่ากัน – ลงทุนในระบบความมั่นคงปลอดภัยเพียงทีเดียว ่ ิ้ ้ – เปลือง bandwidth น ้อยลง และลดความสนเปลืองของการใชเว็บเพือ ่ อ่าน email ทีเก็บไว ้ต่างประเทศ ่ – ต ้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่าเดิม – มีแรงทาให ้ได ้คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงเรืองการกรอง virus และ ่ ่ spam mail ทีทันต่อเหตุการณ์ ่ – มีแรงทาให ้ระบบมีเสถียรภาพมากขึน รวมทังการสารองข ้อมูล การเก็บ ้ ้ ข ้อมูลจราจร และการตังระบบสารอง/ศูนย์สารอง ้ ื่ ่ – สามารถจัดสารบบเป็ นชอกลาง เชน name.surname@mail.go.th หรือทาเป็ นโดเมนหน่วยงานแยกกันก็ได ้ name.surname@dept.go.th การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 13
 14. 14. มติคณะร ัฐมนตรีกระทบใครบ้าง ? • ข ้าราชการทุกคน ทุกระดับ • พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานในองค์กรต่างๆ ของรัฐ • กระทบผู ้ใช ้ free email มากแค่ไหน? – CIO 23% ของ CIO ทังหมด ้ – IT Managers 9% ของกลุม EGM ทังหมด ่ ้ – ข ้าราชการทั่วไป ราว 40% ของบุคลากรของรัฐ • ต ้องให ้เวลาในการปรับตัวตามความเหมาะสม (เริมทีผู ้บริหารระดับ ผอ.กอง ขึนไปก่อน) ่ ่ ้ • ต ้องสนับสนุนการเพิมความมั่นคงในระบบ IT ่ ในหน่วยงานด ้วย การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 14
 15. 15. CIO ของรัฐบาลไทย ใช ้ email ของใคร? 80 Free e-mail CIO จังหวัด ISP e-mail 70 7 Organizational e-mail 1 60 No e-mail 5 50 6 40 1 23 7 5 8 6 64 30 4 5 19 4 29 1 3 3 19 13 33 20 22 19 25 5 32 31 8 6 19 19 28 18 23 10 19 15 14 12 12 10 12 10 9 7 6 4 4 3 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 15
 16. 16. CIO ของรัฐบาลไทย ใช ้ email ของใคร? ISP e-mail Free e-mail 62 • CIO จานวนร ้อยละ ๑๔ ใช ้ free email 14% 40 9% • CIO จานวนร ้อยละ ๙ ใช ้ Organizational email ของ ISP e-mail 344 77% การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 16
 17. 17. ผูเข้าอบรม eGovernment Master Class ้ 0, 0% 40 8, 9% 35 30 25 no email 20 32 Organization email 25 28 15 Free email 10 Free email 5 85, 91% 3 4 Organization email 1 0 no email รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 • มีเพียงร ้อยละ ๙ ของผู ้บริหารในหน่วยงานทีใช ้ free ่ email การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 17
 18. 18. มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 1. รับทราบและอนุมตใน ั ิ 1.1 ให ้ข ้าราชการและพนั กงานของรัฐยุตการ ิ หลักการการพัฒนาระบบ ้ ์ ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของ เอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ ทังนี้ ให ้ข ้าราชการระดับผู ้อานวยการกอง ้ ื่ กลางเพือการสอสารใน ่ หรือเทียบเท่าขึนไปต ้องใชระบบของ ้ ้ ภาครัฐ ตามมติ ตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน คณะกรรมการพัฒนาระบบ 1.2 ให ้สานั กงาน ก.พ.ร. เป็ นหน่วยงานกลาง ราชการ ครังที่ 1/2550 ้ ร่วมกับสานั กข่าวกรองแห่งชาติ สานั กงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ปลัดนายกรัฐมนตรี สานั กบริการ ตามทีสานักงาน ก.พ.ร. ่ เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและ เสนอ โดยถือเป็ นนโยบาย หน่วยงานทีเกียวข ้อง ดาเนินการพัฒนา ่ ่ ด ้านความมันคงปลอดภัย ่ ์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของรัฐต่อไป ของข่าวสารภาครัฐ ดังนี้ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 18
 19. 19. มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 2. ให ้สานักงาน ก.พ.ร. รับ 2.1 การรักษาความปลอดภัยของ ข่าวสารภาครัฐอาจพิจารณา ความเห็นของกระทรวง ้ ดาเนินการโดยใชทางเลือกอืนทีม ี ่ ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ความสามารถเท่าเทียมกันแทนการ ื่ การสอสาร และสานักงาน ลงทุนในระบบฮาร์ดแวร์ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ึ่ ี (Hardware) ซงต ้องเสยค่าใชจ่าย ้ ่ ้ สูงได ้ เชน การใชโปรแกรมซอต์ รวมทังความเห็นของ ้ ฟแวร์เข ้ารหัสลับ (Software คณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา Scrambling) เป็ นต ้น ด ้วย ดังนี้ 2.2 ในระยะต ้นควรเร่งพัฒนาระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกสและ ์ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐทีม ี ่ ความมั่นคง ปลอดภัยและ ื่ น่าเชอถือ ก่อนทีจะเปิ ดใชบริการ ่ ้ จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง ์ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 19
 20. 20. ลาด ับเวลา 2551 2552 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 เตรียมตัว หน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงระบบ email ข ้าราชการ/พนั กงานของรัฐ ระดับผอ.กองขึนไป ยุตการใช ้ free email ้ ิ กาหนด ข ้าราชการต ้องยุตการใช ้ free email ิ คุณลักษณะ กพร.จัดทาระบบ email กลาง ทดสอบ ้ เปิ ดใชบริการระบบ email กลาง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 20
 21. 21. คุณสมบัตเบืองต ้นของระบบ email กลาง ิ ้ จากผลของคณะทางานด ้าน email กลาง อนุกรรมการ กพร.ด ้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ 1. ควรเป็ น Web-based e-mail service ที่ 3. ควรจัดระบบเฝ้ าระวังให ้มีการตรวจไวรัส มีคณสมบัตเบืองต ้น ดังนี้ ุ ิ ้ ์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกสขยะอย่าง ้ – ใชงานได ้ง่าย เต็มที่ (Anti-Virus, Anti-Spam) ้ – สามารถใชงานร่วมกับ Browser ต่างๆ – มีระบบป้ องกันจดหมายขยะ ทีม ี ่ ่ เชน Internet Explorer, Mozilla ิ ประสทธิภาพและสามารถคัดกรอง Firefox, Safari และอืนๆ ได ้ ่ จดหมายขยะทีเป็ นภาษาไทยได ้ ่ ้ – สามารถแจ ้งข่าวสารให ้ผู ้ใชทราบได ้ – มีระบบป้ องกันไวรัส ทีแฝงมากับ ่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ รวมถึงป้ องกัน Phishing, Pharming โดยอิงกับ 2. ควรเป็ นระบบทีมเสถียรภาพสูงสุดเท่าที่ ่ ี ฐานข ้อมูลสากล และมีกลไกในการแจ ้ง จะบริการได ้ ระดับการบริการ 99.5% ้ ข ้อมูลทีผู ้ใชค ้นพบได ้ ่ เป็ นอย่างน ้อย (Service Availability) – Downtime น ้อยกว่า 216 นาทีตอเดือน ่ – ออกแบบระบบในลักษณะ Redundant ึ่ ซงสามารถทางานทดแทนกันได ้กรณีท ี่ เครืองมีปัญหา ่ – นาเครืองมาต่อเพิมขึนได ้เมือต ้องการ ่ ่ ้ ่ การให ้บริการทีเพิมมากขึน ่ ่ ้ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 21
 22. 22. คุณสมบัตเบืองต ้นของระบบ email กลาง ิ ้ จากผลของคณะทางานด ้าน email กลาง อนุกรรมการ กพร.ด ้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ 4. จัดทาระบบบันทึกข ้อมูลจราจรให ้ ั้ 6. ควรมีการจัดการชนความลับและขัน ้ สอดคล ้องกับข ้อกาหนดใน พรบ.ว่าด ้วย ความเร็วให ้แก่เอกสารทางราชการ การกระทาความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ่ • ั้ ั้ ั้ ชนความลับ : ชนลับ, ชนลับมาก พ.ศ.2550 กล่าวคือ • ั้ ชนความเร็ว : ด่วน, ด่วนมาก, ด่วนทีสด ่ ุ • ้ ต ้องมีการเก็บรักษาข ้อมูลการเข ้าใชงาน 7. ควรจัดทาบริการสมุดทีอยูสาหรับ ่ ่ อย่างน ้อย 90 วัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ เชอมต่อกับ ื่ • มีการเก็บข ้อมูลทีจาเป็ นและสามารถ ่ “นามสงเคราะห์อเล็กทรอนิกส” ิ ์ ้ ่ นามาใชตรวจสอบได ้ เชน การใชงาน ้ ่ ผ่าน Webmail การรับ-สงจดหมาย การ ตรวจสอบจดหมายขยะ และไวรัส 8. ควรจัดขนาดของพืนทีเก็บข่าวสารให ้ ้ ่ • มีการตรวจสอบเวลาของ server ตรงกัน ้ เพียงพอต่อการเก็บข ้อมูลผู ้ใชละ 3 ตามข ้อกาหนดประกาศของ พันล ้านตัวอักษร (3 GB) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี ่ 9. สาหรับหน่วยงานต่างๆ ทีมอเมล์ของ ่ ี ี สารสนเทศและการสอสาร ื่ หน่วยงานให ้กาหนดขนาดพืนทีให ้ ้ ่ 5. กาหนด Email address ของตัวบุคคล เหมาะสมตามความจาเป็ นของหน่วยงาน ให ้สามารถใช ้ address เดิมได ้แม ้ (100 MB ขึนไป) ้ ั เปลียนสงกัดทางาน อาจผนวกข ้อมูลนี้ ่ เข ้ากับนามสงเคราะห์ปัจจุบนั การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 22
 23. 23. เป็ นไปตามนโยบายด ้านความมั่นคงของภาครัฐ ไม่ได ้แอ ้ม... การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลางเพื่อการสื่อสารในภาครั ฐ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 23
 24. 24. ขอบคุณ Email: htk@nectec.or.th Website: www.nectec.or.th/users/htk/ http://groups.google.com/group/cio-thailand/ การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ทวีศกดิ์ กออนันตกูล ั 24

×