Your SlideShare is downloading. ×
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai

899
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
899
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 17 th¸ng 01 n¨m 2007 Môc lôc KINH TEÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Toång keát hoaït ñoäng TTGDCK Haø Noäi naêm 2006 23 Kinh teá Vieät Nam: Caûnh baùo taêng tröôûng noùng 3 P/E bao nhieâu laø vöøa? 25 Vieät Nam xeáp haïng thaáp veà chæ soá töï do kinh teá 4 Thò tröôøng chöùng khoaùn taêng noùng : Möøng hay lo? 26 THÖÔNG MAÏI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Thôøi cuûa caùc quyõ ñaàu tö 27 Vì sao ngaønh theùp thua loã? 5 Theâm moät soá quyõ ñaàu tö teân tuoåi taïi Vieät Nam 28 Thueá haï, giaù xe cuõ nhaäp khaåu coù theå giaûm tôùi 15% 6 Coå phieáu daàu khí bò ñoát noùng 29 Giaù oâtoâ giaûm, xe ña duïng leân ngoâi 7 Coù ñaëc quyeàn thoâng tin taïi saøn chöùng khoaùn? 30 Kieän phaù giaù: Vieät Nam thoaùt khoûi pheùp tính Coå phieáu coâng ty chöùng khoaùn haï nhieät 30 Zeroing cuûa Myõ 8 Coå phieáu theùp keùm haáp daãn 31 Ñôn haøng cuûa nhieàu doanh nghieäp da giaøy giaûm ITACO leân keá hoaïch huy ñoäng 1.450 tyû ñoàng 31 30% - 35% 9 Nhieät ñieän Phaû Laïi baùn theâm 27% coå phaàn nhaø nöôùc 31 Giaûm thueá nhaäp khaåu cho 30 nhoùm haøng linh Kido baùn ñaáu giaù 900.000 coå phaàn phoå thoâng vaøo 2.2 31 kieän ñieän töû 9 SSI môû chi nhaùnh môùi taïi Haø Noäi 31 Haøng hoùa xuaát xöù töø Laøo coù thueá nhaäp khaåu 0% 10 Bibica phaùt trieån quy moâ lôùn 32 Philippines tieáp tuïc aùp thueá phuï thu maët haøng vaät Môû cuoäc thi “Mekong Capital – thaùch thöùc lieäu xaây döïng 10 20 trieäu USD” 32 COÂNG NGHIEÄP & ÑAÀU TÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Coâng ty coå phaàn Ñaïi lyù vaän taûi SAFI: Vöõng vaøng Ñeán 2010, Vieät Nam seõ dö thöøa xi maêng 10 trong “bieån lôùn” 33 Ñaàu tö vaøo coâng ngheä cao tieáp tuïc “noùng” 11 ABT laáy yù kieán coå ñoâng ñeå taêng voán ñieàu leä 33 Khôûi ñoäng ñaàu tö khu ñoâ thò coâng nghieäp caûng DOANH NGHIäEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Hieäp Phöôùc 12 Haønh khaùch treân maùy bay gaëp söï coá veà tôùi Haø Noäi 34 NGAÂN HAØNG - TAØI CHÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Seõ coå phaàn hoùa ba toång coâng ty deät may môùi 34 Vieät Nam-Ñieåm ñeán haøng ñaàu veà ñaàu tö taøi chính 12 5 thöông hieäu oâtoâ ñöôïc yeâu thích nhaát 34 Laõnh ñaïo caùc ngaân haøng noùi veà naêm 2007 13 Mercedes-Benz Vieät Nam giaûm giaù baùn kyû luïc 35 Ngaân haøng taêng voán ñieàu leä, coå ñoâng ñöôïc lôïi 15 “Chìa khoùa” thaønh coâng cuûa Toyota Vieät Nam naêm VCB vaø MHB seõ leân saøn 16 2006 35 Ngaân haøng Phöông Nam baùn coå phaàn cho UOB 16 Taäp ñoaøn Bæ DEME ñaàu tö Hapa CTCP Hapaco 36 Tö vaán ñaàu tö taøi chính coøn ít ñöôïc quan taâm 16 Khaùnh thaønh nhaø maùy lieân doanh deät Laøo-VN Lôïi nhuaän Sacombank taêng 78% 17 taïi Laøo 36 ABBank taêng laõi suaát 18 Kim ngaïch xuaát khaåu xe maùy cuûa Honda ñaõ vöôït Southern Bank phaùt trieån maïnh 18 143 trieäu USD 36 Incombank hôïp taùc vôùi VDB 18 AAA môû roäng baûo hieåm xe gaén maùy 37 G-Bank taêng laõi suaát tieát kieäm VND 18 Ñaàu tö 60 tæ ñoàng xaây nhaø maùy môùi 37 Eximbank trieån khai “Tieát kieäm linh hoaït” 19 Ra maét caâu laïc boä caùc “seáp” 37 ADB hoã trôï Vieät Nam caûi thieän moâi tröôøng CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG & TAØI NGUYEÂN . . . . . . . . . . . . . 38 kinh doanh 19 Voán ODA giai ñoaïn 2006 – 2010 taäp trung vaøo VNPT seõ cung caáp dòch vuï kieàu hoái 19 phaùt trieån haï taàng 38 Citigroup thay thöông hieäu 19 Ñang choïn toång thaàu cho döï aùn tuyeán metro Haø Noäi 38 CHÖÙNG KHOAÙN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam hôïp taùc ñaàu tö VN Index gaëp caûn tröôùc ngöôõng 1.000 ñieåm 20 taïi Ñaø Naüng 38 Baûng keát quaû giao dòch chöùng khoaùn Caû nöôùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch söû duïng ñaát TTGDCKTPHCM ngaøy 17/01/2007 21 Héi doanh nghiÖp trÎ hµ néi Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i §T: (84-4) 9724445, Fax:(84-4) 9724446 Qu¶n lý bëi ECS Co., Ltd. S¸ng kiÕn cña DANIDA Phßng 205, Kh¸ch s¹n Tuæi trÎ Sè 02 TrÇn Th¸nh T«ng, Hµ néi, ViÖt nam Email: tbic@ecs.com.vn hoÆc dntre.hn@fpt.vn © All Rights Reserved Website:http://www.hanoiba.org.vn
 • 2. 17 th¸ng 01 n¨m 2007 2 Môc lôc ñeán naêm 2010 39 Maïng CDMA: Chôø söï böùt phaù 44 Nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát khieáu naïi veà CHÍNH PHUÛ & LUAÄT 44 giaù ñieän môùi 39 Vieät Nam ñang ôû giai ñoaïn quan troïng trong lòch sö 44 û Giaù gas giaûm 4.000-5.000 ñoàng/bình 12kg 39 Baét ñaàu phieân ñaøm phaùn chính thöùc veà Hieäp ñònh XAÂY DÖÏNG & DU LÒCH 40 ñoái taùc kinh teá Vieät Nam - Nhaät Baûn 45 Nhu caàu nhaø cao caáp cho thueâ seõ sôùm giaûm 40 THEÁ GIÔÙI 46 TP.HCM: Trung taâm Ñoâng Nam A Ù41 Giaù daàu giaûm döôùi 53 USD/thuøng 46 NOÂNG NGHIEÄP41 Chính quyeàn Ñöùc sôï maát quyeàn löïc trong Airbus 46 Ngaønh thuûy saûn caàn coù caùch laøm aên lôùn treân bieån 41 TTCK Chaâu AÂu giaûm 47 Vieät Nam s eõ cung caáp cho Philippines 474.000 taán Chöùng khoaùn chaâu AÙ ñoàng loaït taêng 47 gaïo 42 Chöùng khoaùn Myõ - Nhaät baét tay hôïp taùc 47 Ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän Khu noâng nghieäp Thò tröôøng chöùng khoaùn Trung Quoác seõ ñöùng coâng ngheä cao 42 thöù ba theá giôùi trong 10 naêm tôùi 48 COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN & VIEÃN THOÂNG 42 Döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác vöôït 1.000 tyû USD48 Quaûn lyù thueâ bao di ñoäng traû tröôùc ñöôïc pheùp EU chi 1,84% GDP cho R&D trong naêm 2006 48 trieån khai 42 Lo laéng ñaàu tö ôû Thaùi Lan 49 Naêm môùi, VNPT khuyeán maõi môùi 43 Cuùm gia caàm moái ñe doïa Thò tröôøng toaøn caàu 49 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 3. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 3 KINH TEÁ Kinh teá Vieät Nam: Caûnh baùo taêng tröôûng noùng 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Moät neàn kinh teá taêng tröôûng noùng seõ nhanh choùng rôi vaøo tình traïng suy thoaùi sau côn “phaùt nhieät”, ñaëc bieät khi coù nhöõng cuù soác ngoaïi lai, neáu khoâng coù nhöõng bieän phaùp ngaên chaën kòp thôøi ñeå laøm nguoäi daàn neàn kinh teá tröôùc khi ñöa noù veà traïng thaùi phaùt trieån caân baèng vaø oån ñònh. Coù 4 daáu hieäu chính ñeå nhaän bieát moät neàn kinh teá taêng tröôûng noùng laø laïm phaùt vaø giaù chöùng khoaùn taêng nhanh, ñaàu tö trong nöôùc vaø nhaäp khaåu haøng tieâu duøng gia taêng maïnh. Töø thöïc traïng neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay, döôùi goùc nhìn cuûa chuùng toâi, 4 daáu hieäu naøy ñaõ xuaát hieän. Trong thôøi kyø 2002-2005, laïm phaùt trung bình cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø 4,5%/naêm, thaáp hôn möùc 6,6% cuûa Vieät Nam. Cheânh leäch veà laïm phaùt trung bình giöõa 2 thôøi kyø 1999-2001 vaø 2002-2004 ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø aâm 5.6% (laïm phaùt giaûm). Ngöôïc laïi, möùc cheânh leäch naøy ôû Vieät Nam laø 6.4% (laïm phaùt taêng). Nhö ñaõ laäp luaän ôû moät soá baøi vieát khaùc cuûa cuøng taùc giaû, nguyeân nhaân laïm phaùt taêng ôû Vieät Nam khoâng chæ bôûi giaù caû caùc maët haøng nhaäp khaåu chieán löôïc (nhö daàu moû) taêng, theo caùc cô quan höõu traùch, maø coøn bôûi thaâm huït ngaân saùch chính phuû kinh nieân, coù xu höôùng taêng keå töø naêm 2000, vaø toác ñoä taêng cung VND ôû möùc cao. Cuõng giöõa 2 thôøi kyø naøy, möùc cheânh leäch veà toác ñoä taêng tröôûng ñaàu tö cuûa Vieät Nam laø 4.7% GDP so vôùi möùc chung cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø 1.3%. Löu yù theâm raèng möùc cheânh leäch naøy cuûa Vieät Nam chæ thaáp hôn cuûa Trung Quoác (5.8%) - nöôùc coù neàn kinh teá hieån nhieân ñöôïc coi laø taêng tröôûng quaù noùng - vaø moät hai neàn kinh teá nhoû khaùc treân theá giôùi. Veà giaù chöùng khoaùn, nguoàn voán tö nhaân (bao goàm voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi giaùn tieáp) ñoå vaøo oà aït thöôøng seõ laøm taêng maïnh giaù caùc loaïi chöùng khoaùn, trong khi toång doanh thu saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coå phaàn chæ taêng ôû möùc thaáp hôn nhieàu. Thöïc teá laø chæ soá treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ñaõ taêng nhieàu laàn keå töø khi thaønh laäp, hieän ñaõ xaáp xæ ngöôõng 1.000 ñieåm. Ñaây laø moät söï taêng tröôûng raát noùng, trong khi doanh thu cuûa ña phaàn caùc doanh nghieäp nieâm yeát chæ taêng khoaûng treân döôùi 10%/naêm. Ñieàu naøy coù nghóa laø thò tröôøng chöùng khoaùn ñang buøng noå theo kieåu bong boùng vaø ñang ñoái maët vôùi ruûi ro bong boùng xì hôi, maø haäu quaû coù theå laø vieäc caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ruùt voán ra khoûi Vieät Nam. Taøi khoaûn vaõng lai cuûa Vieät Nam bò thaâm huït lieân tuïc suoát töø naêm 2002, coù luùc leân tôùi 4.9% GDP, trong khi ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån noùi chung khaùc laø thaëng dö lieân tuïc töø naêm 2000. Cheânh leäch veà thaëng dö treân taøi khoaûn vaõng lai cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån giöõa 2 thôøi kyø 1999-2001 vaø 2002-04 laø 1.3%, so vôùi möùc cuûa Vieät Nam laø aâm 6.2% (töùc caùn caân thöông maïi ñaõ bò xaáu ñi nhanh choùng). Noùi caùch khaùc, taêng tröôûng xuaát khaåu khoâng ñuû buø ñaép ñöôïc söï taêng maïnh meõ cuûa nhaäp khaåu ôû Vieät Nam trong maáy naêm qua. Ñieàu naøy laø do tieàn VND ñaõ bò leân giaù ôû möùc nheï trong thôøi kyø 2002-2006, trong khi ñoàng baûn teä cuûa ña phaàn caùc nöôùc ñang phaùt trieån bò phaù giaù, ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau. Phaûi chaêng, toác ñoä taêng maïnh cuûa 4 yeáu toá treân cho thaáy roõ neàn kinh teá Vieät Nam coù daáu hieäu baét ñaàu taêng tröôûng noùng, maø moät trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng laø söï gia taêng maïnh meõ nguoàn voán (töø) nöôùc ngoaøi (goàm voán ODA, FDI, ñaàu tö giaùn tieáp, vaø kieàu hoái – ñeàu coù xu höôùng gia taêng maïnh gaàn ñaây). Nhöõng daáu hieäu khoâng bình thöôøng treân neân ñöôïc sôùm khaéc phuïc, neáu khoâng neàn kinh teá coù theå gaëp trôû ngaïi, khi maø nieàm tin cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo “söùc khoûe” cuûa neàn kinh teá suy giaûm hoaëc coù theâm caùc cuù soác ngoaïi lai lôùn khaùc. Sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính khu vöïc naêm 1997, caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ aùp duïng moät loaït caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñi keøm vôùi doøng voán nöôùc ngoaøi trong khi vaãn khai thaùc taùc ñoäng tích cöïc cuûa noù ñeán taêng tröôûng nhö: (1) taêng döï tröõ ngoaïi hoái; (2) thöïc thi cô cheá ñieàu haønh tyû giaù linh hoaït hôn; (3) giaûm phuï thuoäc vaøo nôï nöôùc ngoaøi vaø voán ngaén haïn; vaø (4) töï do hoùa caùc giao dòch taøi saûn taøi chính giöõa caù nhaân vaø toå chöùc trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi. Coù theå noùi hieän taïi Vieät Nam môùi chæ thöïc hieän toát bieän phaùp thöù ba. Tyû troïng nôï nöôùc ngoaøi treân GDP trung bình trong caùc nöôùc phaùt trieån laø 34% naêm 2004. Tyû troïng naøy cuûa Vieät Nam cuõng laø 34%, vaø coù xu höôùng giaûm daàn trong caùc naêm tôùi. Tính theo tyû troïng cuûa giaù trò xuaát khaåu, möùc nôï cuûa ta khoaûng 78%. Möùc nôï cuûa ta nhö vaäy laø khaù thaáp so vôùi möùc trung bình cuûa nhoùm caùc nöôùc coù thu nhaäp thaáp (con soá töông öùng vaøo khoaûng 46% vaø 100%). Maët khaùc, cuõng gioáng xu theá chung, tyû troïng nôï ngaén haïn trong toång nôï nöôùc Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 4. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 4 ngoaøi cuûa Vieät Nam ñang coù xu höôùng giaûm ñi, ôû möùc 8% trong naêm 2004, so vôùi möùc trung bình cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi laø 16.4%. Ñoái vôùi bieän phaùp thöù nhaát, caàn coù moät löu yù quan troïng. Quaû laø döï tröõ ngoaïi hoái cuûa Vieät Nam ñaõ taêng leân nhanh choùng. Nhöng neáu khoâng quaûn lyù toát, ñieàu naøy laïi laø moät caùi haïi lôùn vì döï tröõ ngoaïi hoái neáu taäp trung vaøo tay Ngaân haøng Nhaø nöôùc seõ truùt toaøn boä gaùnh naëng ruûi ro veà tieàn teä vaø laõi suaát leân baûng caân ñoái taøi saûn cuûa mình, vaø coù theå gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu veà ngaân saùch. Vì vaäy, caàn phaûi giaûm ruûi ro naøy baèng caùch ña daïng hoùa danh muïc ñaàu tö cho nguoàn döï tröõ naøy vaø san xeû noù cho khu vöïc tö nhaân. Noùi caùch khaùc, caàn khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi - moät xu höôùng tuy ñaõ hình thaønh nhöng vaãn coøn chöa roõ neùt, vôùi khoái löôïng ñaàu tö coøn raát khieâm toán, töø 300 ñeán 400 trieäu USD trong naêm qua - thay vì chæ chuù troïng ñeán keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. Veà bieän phaùp thöù hai, caàn coù bieän phaùp vaø chính saùch meàm deûo, uyeån chuyeån trong vieäc giöõ tyû giaù VND/ USD cho phuø hôïp vôùi giaù daàu moû vaø nhöõng bieán ñoäng lôùn veà laïm phaùt trong nöôùc vaø quoác teá, bôûi neáu kìm neùn tyû giaù caøng laâu thì aùp löïc laïm phaùt caøng lôùn. Bieän phaùp thöù tö laø caàn chuû ñoäng hình thaønh caùc ñieàu kieän vaø tieâu chuaån minh baïch hoùa, cuûng coá quaûn lyù taøi chính doanh nghieäp, thaét chaët caùc quy ñònh quaûn lyù ruûi ro trong heä thoáng taøi chính ñeå giöõ chaân caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø phoøng ngöøa ruûi ro mang tính heä thoáng. Khi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu kieän naøy, neân tieán haønh töï do hoùa caùc giao dòch treân taøi khoaûn voán ñeå tieáp tuïc thu huùt voán nöôùc ngoaøi, keå caû ngaén haïn, phuïc vuï cho caùc muïc tieâu phaùt trieån. Söï cöùng nhaéc trong kieåm soaùt voán coù theå laøm taêng söï nghi ngôø cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaøo tính laønh maïnh cuûa heä thoáng taøi chính. TS. Phan Minh Ngoïc Vieät Nam xeáp haïng thaáp veà chæ soá töï do kinh teá 17/01/2007 VnExpress Theo baûng xeáp haïng chæ soá töï do kinh teá naêm 2007 do Taïp chí Wall Street vaø Toå chöùc Heritage vöøa coâng boá, Hong Kong vaø Singapore tieáp tuïc chia nhau 2 vò trí ñaàu baûng. Vieät Nam naêm nay vaãn thuoäc toáp coù vò trí thaáp nhaát trong baûng xeáp haïng. Ñaây laø naêm thöù 13 lieân tuïc Hong Kong giöõ vò trí ñaàu baûng vôùi soá ñieåm 89,3 (trong thang ñieåm 100) nhôø möùc thueá thaáp vaø thò tröôøng lao ñoäng linh hoaït. Ñaëc khu kinh teá thuoäc Trung Quoác naøy daãn ñaàu ôû 6 trong 10 chæ soá xeáp haïng. Singapore veà nhì vôùi ñieåm soá 85,7, trong khi ñoù, Australia nhaûy töø vò trí thöù chín naêm ngoaùi leân ñöùng thöù ba, vöôït qua caû Myõ vaø Ireland. Singapore ñaõ suyùt vöôït maët Hong Kong, nhöng söï kieåm soaùt cuûa chính phuû vôùi ngaønh ngaân haøng khieán nöôùc naøy ñaït möùc ñieåm töï do taøi chính khaù thaáp vaø tuoät maát vò trí nhaát baûng. Chaâu AÂu coù 4 ñaïi dieän loït vaøo top 10 neàn kinh teá töï do laø Anh, Ireland, Luxembourg vaø Thuïy Só. Myõ ñöùng thöù tö vaø choùt baûng xeáp haïng laø Baéc Trieàu Tieân. Chæ soá cuûa naêm 2007 cho thaáy, trong 157 nöôùc ñöôïc xeáp haïng, chæ coù 7 nöôùc ñuû ñieåm treân 80 ñeå ñöôïc xeáp haïng laø neàn kinh teá töï do vaø chæ soá cuûa caùc nöôùc cuõng giaûm chuùt ít sau moät thôøi gian taêng oån ñònh. So vôùi naêm ngoaùi, chæ soá naøy ñaõ giaûm 0,3%. Hai möôi nöôùc Chaâu AÙ, trong ñoù coù Vieät Nam, Laøo, Turkmenistan vaø Myanmar, ñöôïc coi laø nhöõng neàn kinh teá quot;kínquot; vôùi möùc ñieåm döôùi 50. Ngöôøi khoång loà Trung Quoác giaønh vò trí khieâm toán 119, ñöùng sau caû nhöõng nöôùc nhö Lesotho vaø Cameroon, vì yeáu keùm trong baûo hoä quyeàn sôû höõu trí tueä vaø thieáu töï do ñaàu tö vaø taøi chính. Baûng xeáp haïng naêm nay ñöôïc coi laø coù caùc chæ soá chính xaùc hôn nhöõng naêm tröôùc. Caùc tieâu chí ñöôïc duøng cho vieäc xeáp haïng laø töï do kinh doanh, thueá suaát, tyû leä laïm phaùt, quyeàn sôû höõu trí tueä vaø tyû leä tham nhuõng. Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân töï do lao ñoäng ñöôïc ñöa vaøo caùch tính chæ soá töï do kinh teá. Baûng xeáp haïng naêm nay ñöôïc tính döïa treân thoâng tin caäp nhaät nhaát, trong ñoù söû duïng caùc döõ lieäu cuûa Ngaân haøng theá giôùi voán khoâng ñöôïc coâng boá roäng raõi tröôùc ñaây. Caùc nöôùc ñöôïc tính chæ soá töø 0 ñeán 100, trong ñoù möùc ñieåm caøng cao thì tính töï do cuûa neàn kinh teá caøng lôùn. Döôùi ñaây laø 10 neàn kinh teá töï do nhaát theá giôùi: 1. Hong Kong (89.3) 2. Singapore (85.7) 3. Australia (82.7) 4. Myõ (82.0) Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 5. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 5 5. New Zealand (81.6) 6. Anh (81.6) 7. Ireland (81.3) 8. Luxembourg (79.3) 9. Thuïy Só (79.1) 10. Canada (78.7) THÖÔNG MAÏ I Vì sao ngaønh theùp thua loã? 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Saûn löôïng theùp caùn chæ ñaït 96% so vôùi keá hoaïch, doanh thu giaûm 15,6%, ngaønh theùp bò loã gaàn 70 tyû ñoàng, nguyeân nhaân vì sao? Chöa bao giôø ngaønh theùp ñöùng tröôùc côn bieán ñoäng veà nguyeân lieäu phoâi theùp vaø theùp thaønh phaåm nhaäp khaåu nhö luùc naøy. Ngaønh theùp Vieät Nam hieän taïi môùi töï cung öùng ñöôïc 30% nguyeân lieäu, phuï thuoäc treân 70% phoâi theùp nhaäp khaåu, chuû yeáu laø Trung Quoác. Theá nhöng, phoâi theùp Trung Quoác khoâng ngöøng bò ñaåy giaù, töø 380 USD/taán vaøo 6 thaùng ñaàu naêm 2006, ñaõ taêng leân 450-455 USD/taán. Ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát theùp, chính saùch cuûa Trung Quoác laø taäp trung ñaåy nhanh haøng hoùa sang Vieät Nam ñeå chieám thò phaàn chöù khoâng muoán ñaåy maïnh vieäc xuaát khaåu nguyeân lieäu. Ñieàu naøy theå hieän roõ qua chính saùch thueá cuûa Trung Quoác. Theùp thaønh phaåm xuaát khaåu, thueá suaát haøng hoùa laø 0%, nhöng ñöôïc coäng theâm töø 6%-8% (tuøy theo thôøi ñieåm) trôï giaù xuaát khaåu, trong khi phoâi theùp xuaát khaåu phaûi chòu thueá suaát laø 10% vaø döï ñònh seõ ñöôïc ñieàu chænh leân 15% trong naêm 2007! Cuõng chính töø chính saùch naøy, caùc doanh nghieäp Trung Quoác xuaát khaåu oà aït theùp thaønh phaåm sang Vieät Nam theo ñöôøng tieåu ngaïch, vôùi giaù 7-7,1 trieäu ñoàng/taán, thaáp hôn giaù theùp tieâu thuï trong nöôùc khoaûng 300.000 ñoàng/taán vaø cuõng thaáp hôn so vôùi giaù phoâi nhaäp khaåu khoaûng 40 USD/taán. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho thò tröôøng theùp Vieät Nam “chao ñaûo” tröôùc cuoäc caïnh tranh khoác lieät veà giaù. Toång Giaùm ñoác Coâng ty Theùp Vieät- Ñoã Duy Thaùi nhìn nhaän: “Naêm 2006 laø moät naêm soùng gioù ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát theùp tröôùc söùc eùp caïnh tranh. Taát caû caùc doanh nghieäp saûn xuaát theùp ñeàu phaûi caét giaûm toái ña caùc chi phí nhaèm haï giaù thaønh saûn phaåm. Dó nhieân, theùp giaù reû Trung Quoác chaát löôïng keùm vaø chæ chieám ñöôïc thò phaàn “bình daân deã tính”!” Moät lyù do khaùc nöõa khieán cho ngaønh theùp caøng gaëp khoù khaên ñoù laø giaù xaêng daàu, giaù ñieän taêng ñaõ laøm cho moät taán theùp thaønh phaåm phaûi taêng theâm 20.000 - 25.000 ñoàng/taán. Chaúng nhöõng theá, trong naêm 2006, moät soá nhaø maùy theùp buoäc phaûi ngöng hoaït ñoäng vì lyù do moâi tröôøng nhö: Nhaø maùy Theùp Taân Thuaän (Nhaø Beø- TPHCM), Nhaø maùy Theùp Ñaø Naüng… OÂng Leâ Vaên Minh - Tröôûng vaên phoøng ñaïi dieän Toång Coâng ty Theùp mieàn Nam nhaän xeùt: “Loã cuûa ngaønh theùp trong naêm 2006 laø ñieàu taát nhieân. Toaøn ngaønh theùp hieän coù 4 nhaø maùy theùp lôùn coâng suaát 750 ngaøn taán phoâi, 800 ngaøn taán theùp/naêm, môùi ñöa vaøo hoaït ñoäng naêm 2006. Do ñaàu tö quaù lôùn, laïi môùi ñöa vaøo vaän haønh neân caùc nhaø maùy naøy chaéc chaén seõ gaëp khoù khaên…”. Döï baùo 2007: Khoù khaên hôn! Hieän moãi naêm caùc DN theùp phaûi nhaäp khoaûng 2 trieäu taán phoâi. Theo tính toaùn, neáu chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu, moät taán phoâi saûn xuaát trong nöôùc seõ coù giaù reû hôn phoâi nhaäp khaåu töø 30-40 USD. Tuy nhieân, caùc döï aùn saûn xuaát phoâi laïi phuï thuoäc theùp pheá nhaäp khaåu, döïa vaøo hai “keânh”: phaù dôõ taøu cuõ vaø pheá lieäu. Hieän taïi Chính phuû chæ cho pheùp phaù dôõ taøu cuõ ñoái vôùi nhöõng loâ haøng nhaäp khaåu tröôùc 1-7-2006 vaø sau thôøi haïn ñoù, khoâng ñöôïc pheùp nhaäp khaåu taøu cuõ ñeå phaù dôõ. Ñeå töï chuû ñöôïc moãi naêm khoaûng 1 trieäu taán phoâi, haøng naêm, caùc doanh nghieäp phaûi nhaäp khaåu töø 700 - 800 ngaøn taán theùp pheá, phaàn coøn laïi laø töø quaëng trong nöôùc. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 6. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 6 Hieän nay, chính saùch nhaäp khaåu theùp pheá ñang vöôùng maéc bôûi nhöõng quy ñònh ngaët ngheøo cuûa Luaät Moâi tröôøng vaø ngaønh theùp ñang ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên gay gaét veà nguyeân lieäu. Moät ñieàu raát ñaùng quan taâm laø Trung Quoác hieän nay ñang chuû tröông kìm haõm söï phaùt trieån noùng cuûa moät soá doanh nghieäp saûn xuaát theùp thaønh phaåm vaø khuyeán khích xuaát khaåu saûn phaåm theùp. Vaø taát nhieân, vôùi chuû tröông naøy löôïng theùp Trung Quoác nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam chaéc chaén seõ caïnh tranh maïnh hôn caû veà giaù thaønh laãn soá löôïng. Ñaïi dieän Coâng ty Theùp Vieät - Haøn neâu nhaän xeùt: “Giaù phoâi nhaäp khaåu trong naêm 2007 seõ coù nhieàu bieán ñoäng, tuøy thuoäc chính saùch kinh teá cuûa quoác gia xuaát khaåu. Tuy nhieân, moät soá nhaø saûn xuaát theùp trong nöôùc chuû ñoäng ñöôïc phaàn “luyeän” thì vaãn caïnh tranh toát treân thò tröôøng. Nhö Nhaø maùy Theùp Phuù Myõ cuûa Coâng ty Theùp - Vieät, coù coâng suaát 500 ngaøn taán luyeän, 450 ngaøn taán caùn/naêm, thì khoâng ngaïi veà bieán ñoäng giaù phoâi. Naêm 2007, nhìn treân toång theå, seõ laø moät naêm caêng thaúng hôn ñoái vôùi ngaønh theùp saûn xuaát trong nöôùc”- oâng Thaùi döï ñoaùn. Thueá haï, giaù xe cuõ nhaäp khaåu coù theå giaûm tôùi 15% 17/01/2007 VnExpress Quyeát ñònh giaûm thueá cuûa Boä Taøi chính ñöôïc coi laø luoàng gioù Thueá tieâu Thueá giaù trò môùi thoåi vaøo thò tröôøng xe cuõ Giaù xe thuï ñaëc gia taêng Giaù sau ñang khaù traàm laéng trong hôn 1 thaùng qua. Doanh nghieäp saün bieät (USD) (USD) thueá saøng leân keá hoaïch nhaäp khaåu Thueá nhaäp khaåu cuõ 6.000 + 1.800 + 18.180 + nhöõng maãu xe haïng trung phuø 12,000 (USD) 0.5X 0.05X 0.55X hôïp vôùi tuùi tieàn ngöôøi tieâu duøng. Thueá nhaäp khaåu môùi 7.500 + 2.250 + 22.725 + Giaù xe ñöôïc döï baùo coù theå giaûm 15,000 tôùi 15% trong thôøi gian tôùi. (USD) 0.5X 0.05X 0.55 OÂng Phaïm Höõu Taâm, Giaùm Cheânh leäch 3,000 1,500 4,500 4,950 ñoác Coâng ty Tradoco, chuyeân nhaäp khaåu xe cuõ, noùi nhö ñinh ñoùng coät: quot;Xe cuõ seõ giaûm maïnh giaù trong thôøi gian tôùiquot;. Theo oâng, quyeát ñònh giaûm thueá cuûa Boä Taøi chính ñaõ giaûi toaû taâm lyù cho caùc nhaø nhaäp khaåu sau hai thaùng lo laéng vì chính saùch thueá thay ñoåi. Ngay trong chieàu qua, khi coù trong tay bieåu thueá môùi, ñôn vò naøy ñaõ laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc ñeå kyù keát caùc hôïp ñoàng môùi, ñoàng thôøi chuyeån höôùng kinh doanh sang maët haøng coù thueá suaát giaûm maïnh. quot;Tröôùc ñaây, coâng ty chuùng toâi nhaäp veà chuû yeáu laø caùc loaïi xe cao caáp, coøn baây giôø maët haøng ña daïng hôn, trong ñoù chuû yeáu seõ laø doøng xe haïng trungquot;, oâng Taâm noùi. Theo tính toaùn, vôùi thueá tuyeät ñoái môùi, giaù sau thueá cuûa moãi chieác xe coù möùc giaûm thaáp nhaát 1.155 USD vaø cao nhaát laø 4.950 USD. Nhö vaäy, moät chieác xe coù cuøng chuûng loaïi, soá khung soá maùy baát keå ñöôïc nhaäp vôùi giaù bao nhieâu ñeàu ñöôïc höôûng möùc giaûm thueá treân. Chaúng haïn vôùi doøng xe 1.0-1.5 lít, sau khi coäng taát caû caùc loaïi thueá (nhaäp khaåu, VAT vaø tieâu thuï ñaëc bieät) seõ ñöôïc giaûm theâm 10%, töông ñöông vôùi 1.155 USD, baát keå chuû nhaân cuûa noù khai vôùi giaù bao nhieâu. Töông töï, ñoái vôùi doøng xe 1.5-2.0, thueá giaûm 15% thì giaù sau thueá seõ giaûm 2.475 USD. Rieâng möùc taêng 5% ñoái vôùi doøng xe töø 5.0 trôû leân thì möùc taêng töông öùng laø 2.062,5 USD. Vôùi caùch tính thueá nhö vaäy, doøng xe 5 choã coù dung tích töø 2.0 ñeán 2.5 coù möùc giaûm giaù sau thueá nhieàu nhaát 4.950 USD. Hoaøng Thò Vónh, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vónh Hoaøng - moät ñôn vò nhaäp khaåu maët haøng xe cuõ ôû Haûi Phoøng cho raèng giaûm thueá seõ taïo ñieàu kieän nhöõng doanh nghieäp nhaäp khaåu khoâng phaûi lo veà maët giaù baùn ra, bôûi bôùt ñi vaøi nghìn USD taïi thôøi ñieåm naøy cuõng khieán haõng deã baùn hôn. Tuy nhieân, theo baø trong thôøi gian tôùi duø xe cuõ seõ veà nhieàu hôn, nhöng maët haøng chuû yeáu vaãn xe laø haïng sang vaø taäp trung ôû phaân khuùc coù dung tích 2.0-2.5 maø ñieån hình laø BMW 525, BMW X5 hay Mercedes E240. Trong ñoù, xe haïng nhoû laø caùc maãu coù dung tích ñoäng cô döôùi 1.500 cc nhö Daewoo Matiz, Kia Morning. Caùc doøng xe haïng trung coù dung tích ñoäng cô töø 1.500 cc ñeán 3.000 cc nhö Toyota Altis, Honda Civic. Doøng xe côõ lôùn coù dung tích ñoäng cô treân 3.000 cc nhö Toyota Land Cruiser, Toyota Camry 3.5Q. Trong khi ñoù, moät soá lieân doanh trong nöôùc vaãn cho raèng xe cuõ chöa theå coù taùc ñoäng ñaùng keå tôùi thò tröôøng. Ñaïi dieän cuûa Mercedes-Benz Vieät Nam cho bieát xe vieäc giaûm thueá xe cuõ seõ khoâng laøm aûnh höôûng nhieàu tôùi Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 7. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 7 haõng xe sang naøy bôûi nhöõng saûn phaåm xe haïng sang nhaäp khaåu ña soá naèm ôû nhoùm dung tích treân 3.0 voán khoâng ñöôïc giaûm thueá trong ñôït naøy. Ñaïi dieän moät doanh nghieäp khaùc nhaän xeùt quyeát ñònh cuûa Boä Taøi chính seõ laø moät ñoøn eùp ñoái vôùi giaù xe trong nöôùc vì caû hai loaïi xe môùi vaø cuõ ñeàu giaûm vaø nhö vaäy, chaúng coù lyù do gì caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc khoâng giaûm giaù baùn. Tuy nhieân, theo oâng giaù giaûm sau thueá laø moät chuyeän, vieäc ngöôøi tieâu duøng coù ñöôïc höôûng giaù reû hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo cung caàu thò tröôøng vaø cô caáu giaù baùn cuûa caùc ñaïi lyù. Moät yeáu toá khaùc ñöôïc vò ñaïi dieän naøy nhaán maïnh: Giaù baùn coøn phuï thuoäc vaøo hai doøng thueá khaùc laø tieâu thuï ñaëc bieät vaø VAT. Giaù xe trong nöôùc chæ thöïc söï giaûm maïnh neáu caû hai doøng thueá naøy ñöôïc ñieàu chænh. Giaù oâtoâ giaûm, xe ña duïng leân ngoâi 16/01/2007 VnExpress Caùc haõng ñoàng loaït giaûm giaù trong 2006 laø nhöõng thoâng tin ñaùng möøng nhaát vôùi ngöôøi tieâu duøng. Khoâng nhöõng theá, xu höôùng naøy coù theå coøn tieáp tuïc trong naêm nay khi maø thueá cho caû xe cuõ vaø xe môùi nguyeân chieác ñaõ cuøng giaûm. 2006 cuõng laø quot;Naêm cuûa xe ña duïngquot; vôùi doanh soá gaáp ñoâi xe 5 choã. 2006 laø moät naêm nhieàu söï kieän nhaát vôùi thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam vaø chuùng keùo theo nhöõng xu höôùng maø nhieàu naêm tröôùc ngöôøi tieâu duøng khoâng bao giôø ñöôïc chöùng kieán. Ñieàu naøy cho thaáy thò tröôøng ngaøy caøng giaøu söï caïnh tranh, tính ña daïng vaø vì theá khaùch haøng coù nhieàu söï löïa choïn vaø lôïi ích hôn. Ñoàng loaït giaûm giaù oâtoâ Sau nhieàu naêm luoân ôû tình traïng taêng giaù, laàn ñaàu tieân ngöôøi tieâu duøng ñöôïc chöùng kieán caûnh caùc haõng xe lieân tieáp giaûm giaù ôû 2006, hoøng kích caàu, ñaëc bieät trong nhöõng thaùng cuoái naêm. Ñaây laø heä quaû cuûa haøng loaït nhöõng söï kieän lôùn aûnh höôûng tieâu cöïc tôùi doanh soá cuûa caùc nhaø saûn xuaát. Vaø chuyeän haï giaù laø ñöông nhieân. Theá nhöng, giöõa thaùng 2, thoâng tin veà vieäc Nghò ñònh 12 cuûa Chính phuû cho pheùp nhaäp khaåu xe cuõ ñaõ laøm quot;ñoå beåquot; taát caû keá hoaïch cuûa caùc thaønh vieân VAMA. Nhaän ra khaû naêng khaùch haøng seõ döøng mua xe môùi ñeå chôø xe cuõ, giöõa thaùng 2/2006, Toyota nhanh choùng tung ra Innova vôùi giaù nhænh hôn Zace 100 USD nhöng tieän nghi hôn haún vaø ñoàng thôøi giaûm giaù nhöõng maãu aên khaùch nhö Altis hay Vios. Sau Toyota, Ford laø quot;oâng lôùnquot; thöù hai môû maøn cho traøo löu giaûm giaù khi coâng boá nhöõng möùc giaûm cao nhaát daønh cho Focus 2.0 MT (soá saøn) laø 1.500 USD. Caùc haõng xe theo chaân hai quot;ñaøn anhquot; cuõng tieán haønh khuyeán maõi moät caùch raàm roä ñeå haâm noùng thò tröôøng.Tuy nhieân, xu höôùng naøy khoâng xaûy ra moät caùch deã daøng. Nhö kòch baûn cuûa nhieàu naêm tröôùc, cuoái 2005, caùc haõng xe trong nöôùc maø ñaïi dieän ra VAMA ñaõ cuøng nhau khaúng ñònh nhö ñinh ñoùng coät raèng giaù xe trong 2006 seõ khoâng theå haï. Neáu Mercedes vaø Ford chæ nheï nhaøng cam keát seõ hoaøn traû soá tieàn cheânh leäch cho khaùch haøng neáu giaù xe giaûm vaøo thaùng 1/2006 thì Vinastar (ñôn vò laép raùp vaø baùn caùc saûn phaåm cuûa Mitsubi- shi) tuyeân boá taêng giaù ôû möùc 3-4% cho töøng maãu xe. Duø caùc lieân doanh ñaõ nhanh choùng öùng phoù vôùi xe cuõ nhöng ngöôøi tieâu duøng vaãn khoâng maën maø vôùi xe trong nöôùc. Ñeå quot;boàiquot; theâm, vaøi ngay sau khi Nghò ñònh 12 coù hieäu löïc (1/5/2006) vaø nhaän ñònh xe cuõ khoù coù theå veà nhieàu, Ford tung ra ñôït giaûm giaù thöù hai vôùi möùc cao nhaát laø 1.500 USD chieác Mondeo 2.0. Ngay sau Ford laø lieân doanh Mekong Auto. Moïi chuyeän vaãn khoâng nhö mong ñôïi vaø ñeán thaùng 10/2006, Ford giaûm giaù laàn thöù 3 vôùi möùc cao nhaát 11%. Toyota thì vaãn giaûm theo kieåu Innova, töùc laø tung ra Camry 2007 vôùi giaù ñöôïc nhaän ñònh laø reû hôn so vôùi phieân baûn cuõ. Mitsubishi coá gaéng baùn nhanh Jolie baèng caùch giaûm giaù heát khaû naêng coù theå. Mercedes taëng quaø moät caùch hoaønh traùng coøn Honda cuõng khoâng ñöùng ngoaøi cuoäc khi coù chöông trình quaø taëng leân tôùi treân 30 trieäu ñoàng vaøo nhöõng thaùng giaùp Teát. Khaùc haún vôùi nhöõng naêm tröôùc, vaøo nhöõng ngaøy cuoái 2006, khaùch haøng khoâng coøn ñaët caâu hoûi quot;Sang naêm giaù oâtoâ seõ taêng?quot;. Trong khi ñoù, caùc lieân doanh cuõng chaúng ai ñöùng leân tuyeân boá giaù seõ khoâng giaûm bôûi hoï ngaøy caøng chòu nhieàu söùc eùp khi thueá nhaäp khaåu oâtoâ môùi nguyeân chieác giaûm töø 90% xuoáng 80%, oâtoâ cuõ nhaäp khaåu giaûm tôùi 20% ôû doøng xe bình daân coù dung tích 2-2,5 lít. Taát caû ñang chôø 2007 vôùi nhöõng bieán ñoäng môùi maø ôû ñoù ngöôøi tieâu duøng seõ coù lôïi nhieàu hôn. Xe ña duïng leân ngoâi, xe 5 choã leùp veá Trong nhöõng xe baùn chaïy nhaát, caùc maãu xe ña duïng nhö Innova, Jolie, Everest chieám thöù haïng cao vaø goùp phaàn khoâng nhoû laøm neân moät naêm 2006 cuûa doøng xe ña duïng. Xu höôùng naøy baét ñaàu töø naêm ngoaùi nhöng sang tôùi naêm nay, noù môùi roõ neùt vaø trôû neân khaùc bieät. Trong 12 thaùng cuûa naêm 2006, toång soá xe ña duïng tieâu thuï laø 15.855 chieác, gaáp hôn 2 laàn so vôùi 7.480 chieác soá löôïng xe 5 choã baùn ra. Ñaây laø daáu hieäu cho thaáy ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam ñaëc bieät thích nhöõng maãu coù theå Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 8. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 8 ñaùp öùng nhieàu muïc ñích nhö chôû ngöôøi, chôû haøng, ñi laøm vaø caû ñi... chôï. Neáu so saùnh vôùi nhöõng naêm tröôùc, tyû leä giöõa xe ña duïng vaø xe 5 choã ñaõ coù moät böôùc phaùt trieån roõ raøng. Töø naêm 2001, xe ña duïng khoâng taêng moät caùch ñoät bieán maø ñeàu ñeàu vôùi khoaûng 10%. Rieâng trong 2006, doanh soá doøng xe naøy cao hôn 2005 khoaûng 20%. Neáu xe ña duïng khoâng quot;maát khaùchquot; trong 6 naêm qua thì xe 5 choã ñaõ hoaøn toaøn suy giaûm so vôùi möùc cöïc ñaïi hôn 20.000 chieác vaøo 2003. Moät con soá nöõa ñeå so saùnh möùc ñoä quot;aên khaùchquot; cuûa xe ña duïng laø hieän phaân khuùc naøy coù 17 saûn phaåm vaø chæ coù 3 maãu môùi ñöôïc giôùi thieäu vaøo 2006 laø Toyota Innova, Suzuki APV vaø Chevrolet Captiva. Trong khi ñoù, xe 5 choã coù khoaûng 24 saûn phaåm vaø coù 5 maãu môùi laø Camry 2007, Honda Civic, Ford Focus S, Mercedes E-class 2007 vaø Daewoo Gentra. Nguyeân nhaân chính daãn tôùi hieän töôïng naøy laø do xe 5 choã vaãn coù giaù quaù cao so vôùi ñaïi boä phaän khaùch haøng. Ngoaøi ra, do aûnh höôûng cuûa xe cuõ trong naêm 2006, nhöõng chính saùch thueá neân doøng xe naøy ñaõ khoâng coøn chieám theá ñoäc toân treân thò tröôøng. Trong naêm nay, theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia, xe ña duïng vaãn ñaét haøng vaø coù maët cuûa nhieàu maãu xe môùi, keå caû nhaäp khaåu khi thueá xe môùi giaûm. Ñaëc bieät, thueá nhaäp khaåu xe cuõ ôû khoaûng dung tích 2-3 lít giaûm 20% laø cô hoäi ñeå nhöõng maãu ña duïng noåi tieáng nhö Honda CR-V, Honda Stream, Toyota Sienna hay Toyota Previa traøn vaøo Vieät Nam. Kieän phaù giaù: Vieät Nam thoaùt khoûi pheùp tính Zeroing cuûa Myõ 16/01/2007 VietNamNet Baét ñaàu töø hoâm nay 16/1, tuaân thuû theo quyeát ñònh cuûa WTO, Boä Thöông maïi Myõ seõ buoäc phaûi baõi boû phöông phaùp “quy veà khoâng” (Zeroing) ñeå tính bieân ñoä phaù giaù trong caùc vuï kieän thöông maïi. Vôùi tö caùch thaønh vieân WTO, Vieät Nam seõ thoaùt ñöôïc moät nguy cô. Tuy nhieân, Myõ cuõng tuyeân boá söï thay ñoåi naøy khoâng aùp duïng vôùi caùc vuï baùn phaù giaù ñaõ coù keát luaän, cuõng nhö caùc vuï ñang trong quaù trình xem xeùt laïi. Zeroing laø moät phöông phaùp ñaõ gaây tranh caõi raát nhieàu. Trong moät maët haøng bò kieän choáng phaù giaù, Boä Thöông maïi Myõ seõ laáy nhieàu saûn phaåm trong nhoùm ñeå so saùnh vôùi giaù ñöôïc coi laø “chuaån”. Neáu moät saûn phaåm coù giaù thaáp hôn “chuaån”, bieân ñoä phaù giaù laø “döông”, nhöng saûn phaåm khaùc coù giaù cao hôn “chuaån”, bieân ñoä phaù giaù khoâng tính laø “aâm maø bò qui veà baèng 0. Keát quaû laø moät con soá bình quaân giöõa “döông” vaø “0” ñöôïc aùp leân taát caû nhoùm saûn phaåm. Do tính chaát thieân vò, phöông phaùp naøy khoâng chæ gaây thieät haïi cho ngöôøi bò kieän maø coøn taïo ñoäng cô khuyeán khích caùc doanh nghieäp cuûa Myõ khôûi kieän. Theo thoáng keâ cuûa WTO, Myõ laø nöôùc haêng haùi nhaát trong vieäc ñieàu tra choáng phaù giaù, vôùi 352 vuï trong 10 naêm qua. Töø thaùng 6/2003, Lieân minh Chaâu AÂu (EU) ñaõ khieáu naïi leân WTO veà phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ. Tieáp ñoù, moät loaït caùc thaønh vieân khaùc trong WTO cuõng ñeä ñôn ñoàng khieáu kieän, trong ñoù coù Argentina, Braxin, Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, AÁn Ñoä, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Mexico, Na Uy, Thoå Nhó Kyø… Sau nhieàu laàn tranh caõi vaø gia haïn keát luaän, ñeán thaùng 5/2006, Cô quan Giaûi quyeát Baát ñoàng (DSB) cuûa WTO ñaõ coù keát luaän cuoái cuøng: phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ traùi vôùi caùc nguyeân taéc cuûa WTO. Ngaøy 9/1/2007, WTO moät laàn nöõa ra quyeát ñònh theo ñôn khieáu kieän cuûa Nhaät: phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ laø traùi luaät. Lieân quan ñeán Vieät Nam Tieán só Ñinh Thò Myõ Loan, Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù Caïnh tranh, Boä Thöông maïi. Vôùi tö caùch thaønh vieân môùi cuûa WTO, Vieät Nam coù theå traùnh ñöôïc nhöõng thieät haïi nhö theá naøo? Ñeå laøm roõ ñieàu naøy, VietNamNet ñaõ trao ñoåi vôùi Tieán só Ñinh Thò Myõ Loan, Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù Caïnh tranh, Boä Thöông maïi. Baø coù theå cho bieát roõ hôn veà caùch tính “quy veà khoâng” (Zeroing) trong vieäc tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa Hoa Kyø? Nhö chuùng ta ñaõ bieát, taïi baûn Thoâng baùo soá WT/DS294 ngaøy 31/10/2005 lieân quan ñeán caùc quy ñònh vaø phöông thöùc tính toaùn bieân ñoä phaù giaù “Quy veà khoâng” (Zeroing) trong ñieàu tra choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø, Cô quan giaûi quyeát tranh chaáp (DSB) cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO) ñaõ keát luaän vieäc Boä Thöông maïi Hoa Kyø (DOC) khoâng thöïc hieän buø tröø khi söû duïng phöông phaùp so saùnh trung bình trong ñieàu tra choáng baùn phaù giaù laø khoâng phuø hôïp vôùi Ñieàu 2.4.2 cuûa Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù cuûa WTO. Toâi xin ñöa ra moät ví duï giaû ñònh ñôn giaûn ñeå chuùng ta coù theå nhaän thaáy ñöôïc söï khaùc bieät roõ reät giöõa hai caùch tính bieân ñoä phaù giaù Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 9. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 9 Theo Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù cuûa Giaù baùn taïi Hoa Giaù baùn taïi EU Cheânh leäch giaù WTO, cô quan ñieàu Kyø tra phaûi tính toaùn giaù bình quaân gia quyeàn Saûn phaåm A 10 12 -2 cuûa taát caû caùc saûn phaåm ñöôïc baùn. Do ñoù, neáu thöïc hieän Saûn phaåm B 10 8 2 phöông thöùc tính toaùn Toång soá neá khoâng thöïc coù buø tröø cho nhöõng hieän quot;Quy veà khoângquot; 20 20 0 keát quaû laø aâm (-) thì Toång soá neá khoâng thöïc toång cheânh leäch giaù baèng 0 vaø phaûi keát hieän quot;Quy veà khoângquot; 20 20 2 luaän laø coâng ty cuûa EU khoâng baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Tuy nhieân, töø tröôùc ñeán nay Myõ vaãn aùp duïng caùch tính rieâng mang teân quot;Quy veà khoângquot; hay Zeroing. Khi cheânh leäch giaù quot;aâmquot; nhö saûn phaåm A ôû treân thì phía Hoa Kyø töï ñoäng quot;quy ñoåiquot; bieân ñoä baùn phaù giaù -2 thaønh con soá 0 (nghóa laø xem nhö giaù saûn phaåm A taïi thò tröôøng Hoa Kyø baèng vôùi giaù baùn taïi thò tröôøng EU). Nhö vaäy, hoï seõ laøm pheùp tính (2 coäng 0 = 2), chöù khoâng phaûi (2 coäng vôùi -2 = 0), ñeå keát luaän toång cheânh leäch giaù laø 2, vaø seõ aùp ñaët möùc thueá choáng baùn phaù giaù laø 10% (töông ñöông 2 treân 20). Vieät Nam ñaõ chòu thieät haïi gì trong vuï caù tra – basa vaø toâm tröôùc ñaây khi Hoa Kyø söû duïng caùch tính Zero- ing? Trong vuï kieän saûn phaåm toâm cuûa Vieät Nam xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø, theo tính toaùn vaø ñaùnh giaù cuûa caùc luaät sö Hoa Kyø ñaõ tham gia tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm Vieät Nam thì neáu Boä Thöông maïi Hoa Kyø khoâng aùp duïng caùch tính “quy veà khoâng”, coù nghóa laø neáu hoï thöïc hieän pheùp tính buø tröø cho nhöõng so saùnh coù bieân ñoä phaù giaù aâm, thì keát quaû laø caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm Vieät Nam khoâng baùn phaù giaù, thaäm chí bieân ñoä phaù giaù seõ laø -9%. Do caùch tính Zeroing, hieän nay caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm cuûa ta ñang bò chòu möùc thueá choáng baùn phaù giaù töø 4.13 – 25.76%. Nhö vaäy, haøng naêm caùc doanh nghieäp cuûa ta ñaõ phaûi noäp haøng trieäu ñoâ la Myõ tieàn thueá choáng baùn phaù giaù naøy. Vôùi vieäc Hoa Kyø töø boû phöông phaùp Zeroing, ta coù theå ñöôïc lôïi gì khi ñoái maët vôùi ruûi ro bò kieän baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø? Vieäc Hoa Kyø ñöa ra quyeát ñònh boû caùch tính Zeroing trong caùc vuï vieäc ñieàu tra bieân ñoä phaù giaù laø nhaèm thöïc hieän keát luaän cuûa Cô quan giaûi quyeát tranh chaáp WTO vaø söûa ñoåi phöông phaùp tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa mình phuø hôïp vôùi quy ñònh taïi Ñieàu 2.4.2 cuûa Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù WTO. Do ñoù, vieäc ñieàu tra vaø tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa Hoa Kyø seõ ñöôïc coâng baèng hôn, seõ phaûn aùnh ñöôïc chính xaùc hôn thöïc tieãn veà hoaït ñoäng saûn xuaát, xuaát khaåu cuõng nhö nhöõng lôïi theá caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam cuõng nhö caùc nöôùc xuaát khaåu khaùc khi phaûi ñoái maët vôùi ruûi ro bò kieän baùn phaù giaù ôû thò tröôøng Hoa Kyø. Ñôn haøng cuûa nhieàu doanh nghieäp da giaøy giaûm 30% - 35% 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Taïi hoäi thaûo ruùt kinh nghieäm veà vuï kieän choáng baùn phaù giaù giaøy muõ da cuûa VN vaøo thò tröôøng chaâu AÂu (EU) do Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Da giaøy VN toå chöùc ngaøy 16-1, nhieàu DN cho bieát, vieäc UÛy ban chaâu AÂu (EC) aùp möùc thueá baùn giaù 10% ñoái vôùi DNVN ñaõ laøm aûnh höôûng nghieâm troïng leân hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñôn haøng cuûa nhieàu DN ñaõ giaûm 20% vaø ñeán naêm 2006 ñaõ giaûm tôùi 30% - 35%. Thò phaàn cuûa caùc DNVN ñaõ bò chuyeån sang Indonesia, Campuchia… Giaûm thueá nhaäp khaåu cho 30 nhoùm haøng linh kieän ñieän töû 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Boä Taøi chính vöøa quyeát ñònh giaûm thueá suaát thueá nhaäp khaåu öu ñaõi ñoái vôùi moät soá maët haøng linh kieän phuï tuøng ngaønh cô khí, ñieän, ñieän töû Theo quyeát ñònh môùi, coù gaàn 30 nhoùm linh kieän ñöôïc giaûm thueá xuoáng möùc 0 - 10%, thay cho möùc 5 - 10% Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 10. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 10 tröôùc ñaây. Trong nhoùm naøy coù nhieàu loaïi linh kieän cuûa maùy ñieàu hoøa khoâng khí vaø caùc loaïi ñoäng cô diezel. Möùc thueá ñoái vôùi moät soá maët haøng khaùc nhö quaït vaø ñoà ñieän töû gia duïng cuõng ñöôïc giaûm xuoáng möùc 40% thay cho möùc 50% hieän haønh. Haøng hoùa xuaát xöù töø Laøo coù thueá nhaäp khaåu 0% 17/01/2007 Lao Ñoäng Vuï Phaùp cheá (Boä Thöông maïi) ngaøy 16.1 cho bieát, boä naøy vöøa ban haønh quyeát ñònh veà vieäc nhaäp khaåu haïn ngaïch thueá quan naêm 2007 ñoái vôùi haøng hoaù coù xuaát xöù töø Laøo vôùi thueá suaát, thueá nhaäp khaåu 0%. Theo ñoù, 3 nhoùm maët haøng ñöôïc aùp duïng haïn ngaïch goàm: gaïo vaø thoùc, laù vaø coïng thuoác laù, phuï kieän xe maùy. Thöông nhaân VN nhaäp khaåu caùc maët haøng gaïo vaø thoùc, laù vaø coïng thuoác laù, phuï kieän xe maùy coù giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoaù maãu S (C/O form S) do cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Laøo caáp ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá suaát, thueá nhaäp khaåu 0%. Philippines tieáp tuïc aùp thueá phuï thu maët haøng vaät lieäu xaây döïng 16/01/2007 Tuoåi Treû Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh (VCAD - Boä Thöông maïi) cho bieát Boä Coâng thöông Philippines (DTI) tieáp tuïc duy trì bieän phaùp aùp duïng töï veä ñoái vôùi maët haøng gaïch laùt neàn, gaïch oáp töôøng vaø kính noåi khoâng maøu, kính noåi phuû maøu nhaäp khaåu töø VN. Theo ñoù, baét ñaàu töø 12/1/2007, ngoaøi möùc thueá chung CEPT ôû möùc 5% ñang aùp duïng trong khu vöïc ASEAN, kính noåi khoâng maøu xuaát khaåu töø VN seõ phaûi chòu theâm khoaûn thueá phuï thu ñöôïc quy ñoåi laø 3.971 Peso/taán, cuûa kính noåi phuû maøu laø 5.016 Peso/taán vaø 2,15 Peso/kg ñoái vôùi caùc maët haøng gaïch laùt neàn, oáp töôøng. Theo VCAD, so vôùi naêm 2006, caùc möùc thueá töï veä neâu treân ñaõ giaûm töø 5-12,5%. COÂ N G NGHIEÄ P & ÑAÀ U TÖ Ñeán 2010, Vieät Nam seõ dö thöøa xi maêng 17/01/2007 VietNamNet Caên cöù treân tính toaøn nhu caàu vaø quy hoaïch caùc döï aùn phaùt trieån saûn xuaát xi maêng töø ñaây ñeán 2010 thì ñeán 2009 cung - caàu xi maêng trong nöôùc seõ ñöôïc caân baèng. Böôùc sang nhöõng naêm 2010 vaø 2011 Vieät Nam coù theå dö thöøa xi maêng. Ñaây laø thoâng tin döï baùo ñöôïc caùc chuyeân gia coâng boá taïi Hoäi thaûo veà phaùt trieån xi maêng Vieät Nam giai ñoaïn 2007 - 2010 do Toå chöùc Taøi chính quoác teá vaø Boä Xaây döïng toå chöùc môùi ñaây taïi Haø Noäi. Töø 2010: thöøa 10 trieäu taán xi maêng OÂng Nguyeãn Vaên Thieän - Chuû tòch Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam cho bieát, toác ñoä gia taêng nhu caàu xi maêng giai ñoaïn 2006 - 2010 laø 11% vaø döï baùo ñeán 2010 nhu caàu seõ vaøo khoaûng 50 trieäu taán. Trong khi ñoù, toång coâng suaát thieát keá caùc döï aùn saûn xuaát xi maêng ñeán 2010 laø 60 trieäu taán. Cuï theå, tính ñeán thôøi ñieåm 5/2006, caû nöôùc coù toång coâng suaát thieát keá laø 24,7 trieäu taán xi maêng. Hieän nay, ñang coù khoaûng 30 döï aùn xi maêng trieån khai vôùi toång coâng suaát laø 35 trieäu taán. Nhö vaäy, ñeán 2010 Vieät Nam khoâng chæ caân ñoái ñöôïc cung caàu xi maêng maø coù theå seõ xuaát hieän tình traïng dö thöøa ôû moät chöøng möïc naøo ñoù. Vì vaäy, oâng Thieän ñeà xuaát, vieäc pheâ duyeät caùc döï aùn xi maêng môùi trong giai ñoaïn 2006 - 2010 caàn caân nhaéc thaän troïng. Trong baùo caùo môùi ñaây veà vieäc raø soaùt caùc döï aùn phaùt trieån xi maêng theo quy hoaïch, Boä Xaây döïng cuõng thöøa nhaän veà thieát keá coù theå xaûy ra tình traïng dö thöøa xi maêng. Tuy nhieân, ñaây môùi chæ xeùt veà thieát keá theo quy hoaïch, thöïc teá vieäc dö thöøa coøn phuï thuoäc vaøo tieán ñoä trieån khai caùc döï aùn cuï theå. Bôûi vì chæ caàn moät vaøi döï aùn Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 11. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 11 trieån khai chaäm hay phaùt huy khoâng heát coâng suaát cuõng coù theå gaây aûnh höôûng ñeán caân ñoái cung caàu. Boä Xaây döïng cho bieát, qua kieåm tra vieäc trieån khai thöïc teá caùc döï aùn cho thaáy khaû naêng moät soá döï aùn ñang gaëp khoù khaên veà xöû lyù neàn moùng vaø moät soá vöôùng maéc khaùc neân khaû naêng huy ñoäng coâng suaát vaøo naêm 2009 seõ thaáp hôn döï kieán. Trong khi ñoù, xu höôùng taêng maùc beâ toâng treân theá giôùi cuõng laøm taêng löôïng xi maêng tieâu thuï. Roõ raøng, vieäc caân ñoái cung caàu xi maêng phuïc thuoäc khaù nhieàu yeáu toá. Tuy nhieân, caùc chuyeân gia löu yù raèng, ñeå thöïc hieän caân ñoái cung caàu tieáp tuïc raø soaùt tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn, tính toaùn laïi caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán nhu caàu xi maêng. Ñoàng thôøi, tröôùc döï baùo dö thöøa, caùc cô sôû saûn xuaát lôùn nhö Toång Coâng ty xi maêng Vieät Nam caàn nghieân cöùu sôùm thò tröôøng xuaát khaåu ñeå khi caàn coù theå xuaát khaåu moät phaàn xi maêng döï thöøa. Moät soá lieân doanh nöôùc ngoaøi nhö xi maêng Nghi Sôn, trong keá hoaïch ñaàu tö cuõng coù daønh moät phaàn cho xuaát khaåu nhöng chöa thöïc hieän vì hieän nay trong nöôùc coøn thieáu xi maêng. Nhöõng lo ngaïi veà ñaàu tö xi maêng OÂng Nguyeãn Vaên Thieän cho bieát, hieän nay, coù khoâng ít döï aùn xi maêng do quaù trình chuaån bò ñaàu tö khoâng toát neân gaëp nhieàu khoù khaên khi trieån khai. Trong ñoù, coù caû chuyeän naêng löïc nhaø ñaàu tö khoâng ñaùp öùng yeâu caàu caû veà taøi chính vaø trieån khai döï aùn. Thöïc teá, coù nhöõng döï aùn, nhaø ñaàu tö khoâng coù soá voán ñoái öùng quaù quaù ít, khoâng ñaùp öùng ngöôõng 10% toång voán ñaàu tö. Ñieàu naøy khieán cho vieäc thu xeáp taøi chính cho döï aùn gaëp nhieàu khoù khaên daãn ñeán chaäm tieán ñoä. Theâm vaøo ñoù, naêng löïc caùc nhaø tö vaán bò haïn cheá cuõng khieán cho nhieàu döï aùn ñaàu tö khoâng ñaït hieäu quaû mong muoán. Vieäc quaûn lyù vaän haønh sau khi hoaøn thaønh cuõng gaëp nhieàu trôû ngaïi do trình ñoä chuyeân moân haïn cheá cuûa nhieàu chuû ñaàu tö Hieän nay, ôû moät soá tænh nhö Haø Nam, Ninh Bình, Thanh Hoaù, Haûi Döông, Quaûng Ninh... ñang phaùt trieån caùc döï aùn xi maêng nhöng ñang gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà veà giao thoâng vaän taûi vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. Nhöõng vaán ñeà naøy neáu khoâng ñöôïc xöû lyù sôùm seõ coù taùc ñoäng laâu daøi ñoái vôùi ngaønh xi maêng vaø caû nhöõng ñòa phöông nôi ñaët nhaø maùy. Vieäc phuïc vuï vaän chuyeån xi maêng töø mieàn Baéc vaø mieàn Trung vaøo phía Nam qua ñöôøng bieån vaø ñöôøng soâng cuõng seõ taêng maïnh trong thôøi gian tôùi, ñoøi hoûi ñaàu tö lôùn ñeå phaùt trieån haï taàng giao thoâng ñeå phaùt trieån laâu daøi vaø caû phuïc vuï xuaát khaåu. Caùc chuyeân gia cuõng baøy toû, veà laâu daøi, neáu dö thöøa xi maêng chaéc chaén seõ tính ñeán chuyeän xuaát khaåu, luùc ñoù vaán ñeà caïnh tranh veà chaát löôïng vaø giaù caû caøng theå hieän tính quyeát ñònh. Vì vaäy, khi quyeát ñònh ñaàu tö moät döï aùn caàn phaûi tính kyõ ñeán caùc yeáu toá veà coâng ngheä, thieát bò, suaát ñaàu tö, giaù thaønh, khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm... Ñi cuøng vôùi ñieàu naøy, vieäc kieåm tra naêng löïc caùc chuû ñaàu tö caàn laøm toát hôn, nhöõng tröôøng hôïp yeáu keám caàn coù bieän phaùp xöû lyù kieân quyeát. Ñaàu tö vaøo coâng ngheä cao tieáp tuïc “noùng” 17/01/2007 Lao Ñoäng Trong khi thôøi ñieåm Intel khôûi coâng döï aùn 1 tæ USD taïi Khu Coâng ngheä cao (CNC) TPHCM ñang ñeán gaàn (3.2007), söùc huùt ñaàu tö vaøo lónh vöïc CNC laïi tieáp tuïc “noùng” leân. Theo nhieàu chuyeân gia, nguoàn voán FDI ñaàu tö vaøo CNC taïi VN seõ trôû thaønh moät trong nhöõng doøng voán lôùn nhaát vaø nhanh nhaát trong naêm 2007. Theo Nguyeãn Vaên Ñaïo-Toång GÑ Cty Samsung Vina: “Hieän ñang laø thôøi ñieåm ñaàu tö chieàu saâu. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi xaây döïng döï aùn quy moâ lôùn taïi VN ñeå saûn xuaát saûn phaåm cho caû khu vöïc, chöù khoâng chæ nhaèm baùn cho thò tröôøng VN”. Trong ñoäng thaùi naøy, nhöõng ngaøy cuoái naêm 2006, Taäp ñoaøn Meiko cuûa Nhaät ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö vaøo Cuïm coâng nghieäp Thaïch Xaù (Haø Taây). Döï aùn cuûa Meiko coù toång voán ñaàu tö 300 trieäu USD, lôùn nhaát so vôùi caùc döï aùn coâng nghieäp ñieän töû ñaàu tö taïi VN töø tröôùc tôùi nay. Sau khi hoaøn thaønh, nhaø maùy cuûa Meiko seõ saûn xuaát caùc baûn maïch ñieän töû PCB, laép raùp caùc linh kieän ñieän töû leân baûn maïch vaø laép raùp caùc saûn phaåm ñieän töû hoaøn chænh; söû duïng soá lao ñoäng leân ñeán gaàn 7.000 ngöôøi. Vôùi döï aùn cuûa Meiko, caùc ñaïi gia Nhaät Baûn theâm moät laàn khaúng ñònh khaû naêng chieám lónh töø döï aùn ñaàu tö cho ñeán thò tröôøng ñieän töû taïi VN. Thaïc só Traàn Vieät Hoaøng - Vieät kieàu Myõ, hieän ñang giaûng daïy taïi Tröôøng ÑH Quoác teá RMIT-cho raèng: “Moät khi VN ñaõ gia nhaäp WTO vaø Myõ ñaõ thoâng qua PNTR vôùi VN, caùnh cöûa ñaõ môû roäng hôn cho caùc taäp ñoaøn lôùn cuûa Myõ vaøo ñaàu tö”. Theo oâng, nhöõng taäp ñoaøn veà coâng ngheä cao seõ ñaët chaân vaøo tröôùc, tieáp theo sau seõ coù töøng ñôït, töøng ñôït caùc nhaø ñaàu tö khaùc… Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 12. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 12 Ñaàu tö vaøo CNC taïi VN ñeán thôøi ñieåm naøy haàu heát thuoäc veà caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå coù ngaønh CNC phaùt trieån maïnh nhö Myõ, Nhaät, Haøn Quoác vaø Ñaøi Loan. OÂng Thaân Troïng Phuùc - Toång GÑ Cty Intel VN - cho bieát, sau söï kieän Intel taêng voán ñaàu tö taïi VN leân 1 tæ USD, nhieàu taäp ñoaøn, Cty lôùn khaùc ôû Myõ coù lieân heä hoûi veà lyù do vaø nhôø tö vaán veà quaù trình xuùc tieán ñaàu tö vaøo VN. Moät thoâng tin ñaùng chuù yù môùi ñaây ñöôïc trang thoâng tin ñieän töû Vneconomy daãn laïi, theo Saigon Invest Group, taäp ñoaøn coâng nghieäp chính xaùc Honhai (Hoàng Haûi) cuûa Ñaøi Loan ñaõ ñeán VN khaûo saùt. Honhai döï kieán trong giai ñoaïn 1 seõ xaây döïng caùc nhaø maùy ñieän töû vaø coâng ngheä cao taïi 4 tænh Vónh Phuùc, Baéc Ninh, Baéc Giang, Haûi Döông, vôùi toång voán 1 tæ USD. Giai ñoaïn 2, taäp ñoaïn naøy ñaàu tö tieáp 3 tæ USD ñeå xaây döïng khu CNC, khu ñoâ thò, nhaø ôû, giaûi trí…treân dieän tích 1.000ha. Döï aùn cuûa Intel seõ keùo theo nhieàu Cty khaùc vaøo theo laøm veä tinh, taïo cho VN theâm nhieàu döï aùn saûn xuaát trong lónh vöïc CNC vaø coâng aên vieäc laøm. Thôøi vaän cuûa VN ñang leân, theo oâng Phuùc, yeáu toá thu huùt caùc taäp ñoaøn lôùn quyeát ñònh vaøo VN khoâng nhaát thieát cöù laø cheá ñoä öu ñaõi, maø chính laø thuû tuïc ñaàu tö ñôn giaûn, nhanh choùng. Töø laøn soùng ñaàu tö CNC vaøo VN, TS Traàn Quang Huøng - Toång Thö kyù Hieäp hoäi DN ñieän töû VN - ñöa ra phaân tích: Ngaøy caøng nhieàu lao ñoäng VN trong lónh vöïc naøy ñöôïc caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi ñaøo taïo. Ñöôïc tieáp xuùc nhieàu vôùi CNC hieåu bieát, tay ngheà lao ñoäng VN seõ ñöôïc naâng leân. Chính nhöõng lao ñoäng laøm cho Intel vaø caùc döï aùn lôùn khaùc seõ trôû thaønh DN veä tinh saûn xuaát caùc linh phuï kieän cho nhöõng “ñaïi gia” nöôùc ngoaøi trong 5- 10 naêm tôùi. Ñôn cöû, Haõng Canon, ñeán nay ñaõ taäp hôïp ñöôïc 5-6 Cty saûn xuaát vaø cung caáp phuï kieän taïi VN. Chöa keå, khoâng ít Cty vöøa vaø nhoû cuûa VN ñaõ vaø ñang ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy cuõng coù theå trôû thaønh ñoái taùc gia coâng caùc chi tieát, phuï kieän cho nhöõng taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi, seõ daàn hoïc hoûi ñöôïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä. Khôûi ñoäng ñaàu tö khu ñoâ thò coâng nghieäp caûng Hieäp Phöôùc 17/01/2007 Tuoåi Treû Ngaøy 16-1, oâng Phaïm Xuaân Bình, phoù toång giaùm ñoác Coâng ty phaùt trieån coâng nghieäp Taân Thuaän, cho bieát coâng ty chuaån bò trieån khai vieäc ñeàn buø giaûi toûa, laøm haï taàng vaø keâu goïi ñaàu tö 600ha giai ñoaïn 2 cuûa khu ñoâ thò coâng nghieäp Hieäp Phöôùc (TP.HCM). 322ha giai ñoaïn 1 (ñaõ hoaøn chænh, hieän coù 84 nhaø ñaàu tö thueâ hôn 90% dieän tích ñaát) vaø 600ha giai ñoaïn 2 ñeàu naèm trong qui hoaïch xaây döïng khu ñoâ thò coâng nghieäp naøy. Trong quaù trình di dôøi heä thoáng caûng, vieäc xaây döïng nhanh Hieäp Phöôùc thaønh khu ñoâ thò gaén vôùi khu coâng nghieäp, cheá xuaát, dòch vuï caûng, vaän taûi bieån, kho baõi, haäu caàn, thöông maïi quoác teá... seõ taïo böôùc ñoät phaù ñeå phaùt trieån TP.HCM höôùng ra bieån. NGAÂ N HAØ N G - TAØ I CHÍNH Vieät Nam-Ñieåm ñeán haøng ñaàu veà ñaàu tö taøi chính Tyû giaù ngoaïi teä: 17/01/2007 17/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam OÂng David G.Fernandez-Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Ngaân Tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng: haøng JP Chase Morgan taïi Xinhapo cho bieát Vieät Nam seõ laø 1 USD 16.142,00 thò tröôøng öu tieân soá moät ñeå ñaàu tö cuûa Ngaân haøng naøy trong naêm 2007. Tyû giaù giao dòch cuûa NHTM: Theo oâng Fernandez, thò tröôøng voán cuûa Vieät Nam seõ coù USD Mua 16,055.00 nhieàu thay ñoåi trong naêm nay khi ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Baùn 16,065.00 phaùt haønh vaø kinh doanh coå phieáu treân thò tröôøng chöùng JPY Mua 132.22 khoaùn. Traùi phieáu noäi teä cuûa Vieät Nam ñang ngaøy caøng haáp Baùn 134.44 daãn do laõi suaát thaáp hôn vaø tieàn VND ñang maïnh hôn so vôùi EUR Mua 2,063,775.00 USD. Baùn 20,899.91 OÂng Fernandez döï baùo, trong naêm nay, GDP cuûa Vieät Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 13. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 13 Nam seõ taêng töø 8,3%-8,5% so vôùi 8,2% cuûa naêm 2006; ñoàng noäi teä cuûa Vieät Nam seõ taêng vaø tyû leä taêng seõ cao hôn khoaûng 0,5% so vôùi ñoàng USD. Khoâng chæ JP Chase Morgan, nhieàu nhaø ñaàu tö taøi chính nöôùc ngoaøi khaùc cuõng ñang nhìn nhaän Vieät Nam nhö laø moät ñieåm ñeán haøng ñaàu trong naêm 2007 bôûi Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh vieân WTO, oån ñònh veà moâi tröôøng chính trò-xaõ hoäi vaø coù moâi tröôøng ñaàu tö ngaøy caøng hoaøn thieän. Cuøng chung caùi nhìn laïc quan veà Vieät Nam, oâng Dominic Scriven, Giaùm ñoác Quyõ ñaàu tö Dragon Capital (Anh), ngöôøi ñöôïc giôùi quan saùt ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng chuyeân gia nöôùc ngoaøi haøng ñaàu taïi Vieät Nam trong lónh vöïc huy ñoäng voán vaø tö vaán ñaàu tö, cho raèng oâng ta ñaõ tìm thaáy ôû Vieät Nam moät moâi tröôøng ñaàu tö töông ñoái oån ñònh, coù tieàm naêng vaø coù tính daøi haïn. OÂng baøy toû mong muoán ñaàu tö, laøm aên laâu daøi ôû Vieät Nam. Theo oâng Dominic Scriven, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng coù chung nhaän xeùt nhö oâng, neáu so Vieät Nam vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc thì ñieàu kieän veà an ninh, oån ñònh vaø tieàm naêng ôû Vieät Nam coøn maïnh hôn raát nhieàu. Coâng ty Dragon Capital hieän ñang quaûn lyù khoái taøi saûn vaø voán ñaàu tö coù trò giaù khoaûng 800 trieäu USD Myõ taïi Vieät Nam, bao goàm caû coå phieáu cuûa khoaûng phaân nöûa caùc coâng ty nieâm yeát taïi caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cho raèng Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc moät cô hoäi lôùn, do vaäy Vieät Nam khoâng neân boû lôõ cô hoäi naøy. Vieät Nam caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà phaùp lyù, ñoàng thôøi coù nhieàu doanh nghieäp nhaø nöôùc coå phaàn hoùa ñeå coù ñuû haøng hoùa ñaùp öùng nhu caàu ñang taêng leân maïnh meõ cuûa caùc nhaø ñaàu tö taøi chính. Laõnh ñaïo caùc ngaân haøng noùi veà naêm 2007 16/01/2007 VnEconomy Ñaâu laø thuaän lôïi, khoù khaên vaø caû nhöõng caûnh baùo ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi taïi Vieät Nam trong naêm 2007 naøy? Vuõ Vieát Ngoaïn, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank): Toâi xin khaúng ñònh laø quaù trình coå phaàn hoùa Vietcombank seõ kieân quyeát xong trong naêm 2007. Hieän taïi, döôùi söï chæ ñaïo cuûa Chính phuû, moät soá khoù khaên trong quaù trình naøy cô baûn ñaõ ñöôïc thaùo gôõ vaø böôùc ñaàu coù nhöõng thuaän lôïi nhaát ñònh. Trong quaù trình coå phaàn hoùa, Vietcombank seõ löïa choïn ñoái taùc chieán löôïc mang taàm quoác teá nhöng phaûi coù söï hieåu bieát saâu saéc veà thò tröôøng Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, 2007 cuõng laø naêm khôûi ñaàu cho noã löïc ñöa Vietcom- bank trôû thaønh 1 trong 70 ñònh cheá taøi chính haøng ñaàu chaâu AÙ, töø nay ñeán naêm 2015. Taát nhieân laø Vietcombank vaãn luoân coù moät muïc tieâu thöôøng tröïc laø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng, dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng; naâng cao hôn nöõa cheá ñoä ñaõi ngoä ñoái vôùi caùn boä nhaân vieân ñeå phaùt huy vò theá daãn ñaàu treân thò tröôøng Vieät Nam hieän nay. Trong naêm 2006, Vietcombank ñaõ coù moät naêm hoaït ñoäng thaønh coâng. Veà lôïi nhuaän, möùc taêng laø treân 30% so vôùi naêm 2005, töùc laø treân 2.000 tyû ñoàng. OÂng Phan Ñaøo Vuõ, Phoù toång giaùm ñoác thöù nhaát, Lieân doanh Indovina Bank:quot;Söï ñe doïa cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi chöa quaù lôùnquot; Naêm 2007, Indovina Bank seõ phaùt trieån nhanh heä thoáng maïng löôùi, toác ñoä taêng tröôûng veà toång taøi saûn, phaùt trieån maïnh coâng ngheä vaø dòch vuï. Vaø cuõng trong xu höôùng chung hieän nay, cô caáu doanh thu, lôïi nhuaän seõ coù söï chuyeån dòch töø tín duïng sang phí dòch vuï. Tuy nhieân, söï chuyeån dòch naøy caàn coù moät quaù trình. Naêm 2007 seõ laø moät naêm raát quan troïng vôùi coät moác 1/4/2007, khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc laäp ngaân haøng con 100% voán tröïc thuoäc. Tuy nhieân, hieän Vieät Nam hieän nay ñaõ quaù quen thuoäc vôùi söï hieän dieän cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, vôùi 35 chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø 5 ngaân haøng lieân doanh. Vì vaäy, sau 1/4/ 2007 coù leõ cuõng khoâng coù gì khaùc nhieàu vaø cuõng chöa coù nhöõng aûnh höôûng lôùn. quot;Toâi cho raèng trong naêm 2007 cuõng nhö trong 5 naêm tröôùc maét, söï ñe doïa cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi chöa quaù lôùn. Trong 5 naêm tieáp theo nöõa, taát nhieân laø khoâng theå noùi tröôùc moät caùch hoaøn toaøn chính xaùc, söï caïnh tranh seõ raát quyeát lieät töø söï tham gia cuûa nhöõng ngaân haøng nöôùc ngoaøi, khi hoï ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghieäp vuï nhö caùc ngaân haøng trong nöôùcquot; Leâ Ñaéc Sôn, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng Ngoaøi quoác doanh (VPBank): Trong naêm 2007, cuoäc caïnh tranh ñaõ thöïc söï baét ñaàu, seõ raát quyeát lieät, khoâng phaûi laø döï ñoaùn nöõa, khoâng phaûi chôø vaøo WTO maø vaøo thaät roài. Nhöng tröôùc maét, cuoäc caïnh tranh seõ chöa khoác lieät giöõa khoái ngaân haøng trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi, bôûi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ vaøo theo loä trình nhaát ñònh. Chuùng ta coøn 5 naêm nöõa ñeå hoaøn thieän khaû naêng caïnh tranh cuûa mình. Söï quyeát lieät trong naêm 2007 laø caïnh Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 14. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 14 tranh giöõa caùc ngaân haøng trong nöôùc, ñaëc bieät laø trong khoái coå phaàn. Moät aùp löïc ñaùng keå laø söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn môùi vaø coù theå seõ coù vaøi ngaân haøng ra ñôøi nöõa. Soá löôïng ngaân haøng coå phaàn töø 32 coù theå leân tôùi 40, thaäm chí laø 45. Coøn söï thaâm nhaäp vaø caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thì nhö nhöõng muõi khoan, xoay töø töø töøng böôùc moät, saâu daàn vaøo thò tröôøng. Söï töø töø ñoù theå hieän nhöõng böôùc chaäm nhöng raát chaéc. Trong naêm 2007, coù hai ñieàu caàn caûnh baùo. Thöù nhaát laø söï caïnh tranh, loâi keùo nhaân löïc giöõa caùc ngaân haøng ñaåy chi phí tieàn löông, tieàn coâng lao ñoäng cao leân khieán chi phí hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng bò ñoäi leân, maëc duø chaát löôïng lao ñoäng coù theå chöa töông xöùng vôùi chi phí bò ñaåy leân cao ñoù. Vì thieáu nguoàn nhaân löïc, nhaát laø caùc ngaân haøng môùi ra buoäc phaûi ñaåy chi phí naøy leân, thaäm chí seõ daãn ñeán söï caïnh tranh hoãn loaïn treân thò tröôøng nhaân löïc. Caùc ngaân haøng thaâm nieân muoán giöõ ñöôïc ngöôøi thì buoäc phaûi naâng theo, ngaân haøng môùi khoâng laáy ñöôïc ngöôøi thì laïi tieáp tuïc ñaåy cao. Ñoù laø chöa keå saép tôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaøo seõ ñaåy söï caïnh tranh naøy leân cao hôn. Nhöng toâi cho raèng söï thu huùt cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi khoâng ñaùng sôï baèng caùc ngaân haøng coå phaàn môùi ra. Nhöng chính vì môû roäng hoaït ñoäng, thaønh laäp môùi nhö theá maø nguoàn nhaân löïc haïn cheá vaø phaûi caïnh tranh nhö vaäy seõ daãn ñeán ruûi ro. Thöù hai, cuoäc caïnh tranh laõi suaát seõ vaãn dieãn ra vaøo ñaàu naêm 2007. Laõi suaát seõ laïi taêng. Maëc duø laïm phaùt ñaõ coù daáu hieäu khaû quan nhöng laõi suaát vaãn khoâng theå xuoáng ñöôïc. Coù hai lyù do: Moät laø taêng tröôûng kinh teá vaø nhu caàu vay voán cuûa doanh nghieäp vaãn raát lôùn ñoøi hoûi caùc ngaân haøng phaûi cung moät löôïng voán lôùn trong khi nguoàn voán daân cö seõ khoâng naèm nhieàu ôû ngaân haøng nöõa vì thò tröôøng chöùng khoaùn ñaõ huùt moät löôïng lôùn. Thò tröôøng vaøng cuõng haáp daãn ñaàu tö. Vì vaäy, toác ñoä huy ñoäng tieàn göûi seõ chöõng laïi trong naêm 2007. Caùc ngaân haøng buoäc phaûi ñaåy laõi suaát leân, ñaëc bieät laø söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng môùi, thöông hieäu chöa lôùn. Caùc ngaân haøng quoác doanh, ñeå giöõ thò phaàn, cuõng seõ tham gia maëc duø khoâng muoán. Ñaây cuõng laø moät ruûi ro ñoái vôùi neàn kinh teá. Chæ tröø khi thò tröôøng chöùng khoaùn thöïc söï lôùn, caùc doanh nghieäp khoâng phaûi vay ngaân haøng nöõa maø coù theå töï huy ñoäng voán, nhöng coù leõ seõ phaûi chôø daêm baûy naêm nöõa. Moät ñieåm ñaùng chuù yù nöõa trong naêm 2007 veà lôïi nhuaän. Caùc ngaân haøng ñang tính ñeán vieäc thay ñoåi daàn cô caáu lôïi nhuaän thay vì leä thuoäc vaøo caùc hoaït ñoäng truyeàn thoáng. Töø nay ñeán naêm 2010, toâi ñoaùn tyû troïng lôïi nhuaän giöõa tín duïng vaø dòch vuï seõ laø 70% vaø 30%, thay cho 80% vaø 20% , thaäm chí 90% vaø 10% nhö hieän nay. Ñaëng Vaên Thaønh, Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank): Töø 1/4/2007, sau khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp môû ngaân haøng con 100% voán taïi Vieät Nam, hoï seõ ñöôïc höôûng ñaày ñuû quyeàn lôïi vaø nghóa vuï nhö moät ngaân haøng noäi ñòa. Vôùi moät moâi tröôøng ñaàu tö toát thì beänh vieän, tröôøng hoïc vaø ngaân haøng luoân laø nhöõng lónh vöïc ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö quan taâm haøng ñaàu. Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây luoân ñöôïc ñaùnh giaù laø coù moâi tröôøng ñaàu tö an toaøn. Vì vaäy, vieäc “ñoå boä” cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng Vieät Nam laø taát yeáu. Theo toâi, caïnh tranh laø moät quaù trình ñaøo thaûi tieán boä, neân vieäc gia nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam cuûa caùc toå chöùc taøi chính, ngaân haøng nöôùc ngoaøi chaéc chaén seõ taïo cho thò tröôøng taøi chính Vieät Nam nhieàu saéc thaùi caïnh tranh môùi. Vôùi Sacombank, chuùng toâi coù hoaøi baõo trôû thaønh ngaân haøng haøng ñaàu Vieät Nam vaø coù tieáng trong khu vöïc, neân chuùng toâi ñang taäp trung raát nhieàu cho vieäc ñieàu haønh quaûn trò treân quan ñieåm neàn kinh teá trí thöùc vaø coâng ngheä hieän ñaïi nhaát. Ñaây cuõng laø troïng taâm cuûa naêm 2007. Alain Cany, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng HSBC taïi Vieät Nam: Vôùi nhieàu söï kieän mang tính daáu aán vaø hoaït ñoäng soâi noåi, coù theå noùi naêm qua laø naêm heát söùc thaønh coâng cho khoái ngaân haøng trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi. Toâi ñaùnh giaù trieån voïng phaùt trieån thò tröôøng taøi chính ngaân haøng naêm 2007 laø heát söùc saùng suûa. Vôùi cam keát môû cöûa cuûa Vieät Nam khi gia nhaäp WTO, söï caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng seõ coøn taêng cao hôn nöõa ñeå cung caáp caùc saûn phaåm vaø dòch vuï chaát löôïng cao ôû möùc giaù hôïp lyù cho khaùch haøng. Ngöôøi tieâu duøng seõ laø ngöôøi höôûng lôïi nhieàu nhaát. Cuøng vôùi loä trình môû cöûa, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ coù nhieàu ñaát hôn ñeå phaùt trieån vaø môû roäng. Ñeå chuaån bò cho söï phaùt trieån maïnh meõ ñoù, toâi döï ñoaùn caùc ngaân haøng trong nöôùc seõ coù caùc bieän phaùp ñeå huy ñoäng theâm voán, môû roäng quy moâ (môû theâm nhieàu chi nhaùnh) nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Beân caïnh ñoù, caùc ngaân haøng lôùn seõ hoaït ñoäng theo höôùng chuyeân nghieäp hoùa hôn. Trong naêm 2006, BIDV ñaõ laø moät taám göông vôùi vieäc môøi toå chöùc quoác teá xeáp haïng tín duïng taïo tieàn ñeà cho vieäc phaùt haønh traùi phieáu Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 15. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 15 taêng voán vaø chuaån bò cho vieäc phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu naêm 2007. Ñaây cuõng seõ laø xu höôùng cuûa caùc ngaân haøng khaùc trong naêm 2007. Coù theå noùi, Vieät Nam laø moät thò tröôøng öu tieân cuûa Taäp ñoaøn HSBC taïi khu vöïc chaâu AÙ Thaùi Bình Döông. Laø moät ngaân haøng toaøn caàu am hieåu ñòa phöông, chuùng toâi mong muoán trôû thaønh moät ngaân haøng daønh cho khaùch haøng ñòa phöông (quasi local bank) taïi Vieät Nam. Beân caïnh vieäc tieáp tuïc mang dòch vuï vôùi tieâu chuaån quoác teá, coâng ngheä quaûn lyù ngaân haøng hieän ñaïi, chuyeân nghieäp tôùi phuïc vuï khaùch haøng Vieät Nam, chuùng toâi seõ môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng vaø ña daïng hoùa saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng caùc nhu caàu khaùc nhau cuûa khaùch haøng taïi Vieät Nam. Ñoàng thôøi, chuùng toâi seõ tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån hôn nöõa quan heä hôïp taùc chieán löôïc vôùi Techcombank ñeå ñöa Techcombank trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng toát nhaát cuûa Vieät Nam. Naêm 2006, chuùng toâi ñöôïc FinanceAsia bình choïn laø ngaân haøng nöôùc ngoaøi toát nhaát Vieät Nam. Chuùng toâi töï tin seõ tieáp tuïc giöõ vöõng danh hieäu naøy trong naêm 2007 Ngaân haøng taêng voán ñieàu leä, coå ñoâng ñöôïc lôïi 16/01/2007 Kinh Teá & Ñoâ Thò Thò tröôøng ngaân haøng laïi tieáp tuïc noùng soát tröôùc nhöõng thoâng tin taêng voán ñieàu leä. Moät cuoäc ñua tröôùc aùp löïc töø nhieàu phía. Hieän coù tôùi 90% ngaân haøng coå phaàn coù voán ñieàu leä döôùi 1.000 tyû ñoàng. Nhöng trong naêm 2007, tyû leä naøy seõ ñaûo ngöôïc; con soá 1.000 tyû ñoàng seõ trôû thaønh toái thieåu. Söùc eùp taêng voán ñieàu leä Theo Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP veà danh muïc möùc voán phaùp ñònh cuûa caùc toå chöùc tín duïng, trong ñoù quy ñònh ñeán naêm 2008, möùc voán phaùp ñònh toái thieåu ñoái vôùi ngaân haøng TMCP laø 1.000 tyû ñoàng; ñeán naêm 2010 seõ laø 3.000 tyû ñoàng. Quy ñònh naøy nhaèm taêng cöôøng khaû naêng taøi chính cuûa caùc ngaân haøng, moät yeâu caàu haøng ñaàu khi nöôùc ta böôùc vaøo moâi tröôøng caïnh tranh haäu WTO. Trong naêm 2007, söï caïnh tranh naøy seõ caøng roõ neùt hôn, nhaát laø keå töø ngaøy 1/4/2007 khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi baét ñaàu ñöôïc pheùp ñoå boä vaøo thò tröôøng Vieät Nam, ñoøi hoûi heä thoáng ngaân haøng trong nöôùc, nhaát laø khoái thöông maïi coå phaàn (TMCP) phaûi töøng böôùc naâng cao naêng löïc taøi chính, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï tín duïng. Töøng ngaân haøng TMCP ñaõ ñaët ra loä trình taêng voán cuï theå cho rieâng mình. Chaïy ñua thöù haïng Nhöõng thoâng tin noùng soát veà vieäc taêng voán cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn lieân tuïc ñöôïc tung ra. Cuoäc ñua laäp töùc ñaõ ñöôïc höôûng öùng. ACB hieän coù 1.100 tyû ñoàng nhöng seõ taêng leân treân 2.000 tyû ñoàng trong naêm 2007. Khoâng chòu ngoài yeân, Ngaân haøng Quaân ñoäi ñaõ coù keá hoaïch phaùt haønh caû coå phieáu laãn traùi phieáu ñeå ñöa voán töø 675 tyû ñoàng hieän haønh leân thaønh treân 1.000 tyû ñoàng. Theo keá hoaïch taêng voán cuûa Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ (EAB), naêm 2007 voán ñieàu leä cuûa EAB seõ ñöôïc taêng töø 880 tyû ñoàng leân 2.000 tyû ñoàng baèng phöông thöùc phaùt haønh theâm coå phieáu. Töông töï, naêm 2007, Ngaân haøng TMCP An Bình (ABB) cuõng döï kieán taêng voán ñieàu leä töø möùc 990 tyû ñoàng nhö hieän nay leân 2.000 tyû ñoàng. Hieän taïi Sacombank coù voán ñieàu leä treân 2.000 tyû ñoàng vaø döï kieán seõ taêng leân sau khi chia coå töùc trong quyù 1 naêm nay. Nhieàu ngaân haøng khaùc nhö ngaân haøng Phöông Ñoâng (OCB), Saigonbank, Eximbank... cho bieát seõ böôùc vaøo caâu laïc boä 1.000 tyû ñoàngtrong naêm nay. Theo döï baùo cuûa caùc chuyeân gia, trong naêm 2007, caùc ngaân haøng TMCP coù voán ñieàu leä 1.000 tyû ñoàng seõ chieám treân 80% toång soá ngaân haøng ñang hoaït ñoäng. Coå ñoâng ñöôïc lôïi Moät chuyeân gia taøi chính nhaän ñònh, vieäc taêng voán ñieàu leä cuûa caùc ngaân haøng hieän nay chuû yeáu laø do ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng vaø yeâu caàu naâng cao naêng löïc taøi chính töø phía NHNN. Vieäc taêng voán seõ phaûi tính toaùn kyõ ñeå vöøa ñem laïi lôïi ích lôùn cho nhaø ñaàu tö, vöøa giaûm aùp löïc lôïi nhuaän ñoái vôùi ngaân haøng. Khi taêng voán theâm, caùc ngaân haøng seõ phaûi huy ñoäng töø coå ñoâng, chuyeån töø coå töùc vaø baùn coå phaàn cho nhaø ñaàu tö chieán löôïc. Nhö vaäy nhöõng coå ñoâng hieän höõu seõ ñöôïc mua theâm raát nhieàu coå phieáu môùi vôùi meänh giaù goác hoaëc seõ ñöôïc quot;thöôûngquot;baèng coå phieáu chia töø quyõ döï tröõ phaùt trieån, voán thaëng dö vaø lôïi nhuaän. Do giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu bao giôø cuõng cao hôn nhieàu laàn so vôùi giaù goác (ñoái vôùi doanh nghieäp laøm aên toát) neân theo thò tröôøng taïi VN, vieäc taêng voán seõ ñem laïi quyeàn lôïi raát lôùn cho coå ñoâng. Haøng chuïc ngaân haøng cuøng taêng voán thì trong thôøi gian ngaén thò tröôøng seõ thu huùt theâm haøng chuïc ngaøn tæ ñoàng, qua ñoù seõ laøm cho quy moâ thò tröôøng chöùng khoaùn taêng vöôït baäc. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 16. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 16 VCB vaø MHB seõ leân saøn 17/01/2007 Toång Hôïp Maëc duø theo keá hoaïch thì sau khi coå phaàn hoùa, Vietcombank vaø Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng Soâng Cöûu Long (MHB) seõ thöïc hieän nieâm yeát, tuy nhieân, theo moät soá chuyeân gia taøi chính – ngaân haøng thì vieäc nieâm yeát coù theå chöa dieãn ra ngay sau khi coå phaàn hoùa. Maëc duø theo keá hoaïch thì sau khi coå phaàn hoùa, Vietcombank vaø Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng Soâng Cöûu Long (MHB) seõ thöïc hieän nieâm yeát, tuy nhieân, theo moät soá chuyeân gia taøi chính – ngaân haøng thì vieäc nieâm yeát coù theå chöa dieãn ra ngay sau khi coå phaàn hoùa. Bôûi sau coå phaàn hoùa seõ laø moät cô caáu quaûn trò khaùc. Duø phaàn voán nhaø nöôùc vaãn naém chi phoái, nhöng vieäc nieâm yeát vaøo thôøi ñieåm naøo caàn phaûi coù tieáng noùi ñoàng thuaän, ñaëc bieät laø töø coå ñoâng chieán löôïc nöôùc ngoaøi (neáu coù). Ñaïi dieän MHB khaúng ñònh, MHB ñaõ trong tö theá saün saøng. Neáu Chính phuû thoâng qua nhaø tö vaán thì tieán trình coå phaàn hoùa MHB khoâng quaù 90 ngaøy. Coù theå khoaûng quyù II/2007, MHB seõ coå phaàn hoùa. Töông töï, VCB cuõng cho bieát, khoaûng thaùng 6.2007, VCB cuõng seõ coå phaàn hoùa. Döï ñoaùn khi leân saøn, giaù coå phieáu MHB vaø VCB seõ taêng gaáp nhieàu laàn. Ngaân haøng Phöông Nam baùn coå phaàn cho UOB 17/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Phöông Nam (Southern Bank) thoâng baùo ñaõ kyù keát Thoûa Thuaän Chung veà vieäc phaùt haønh coå phaàn cho ñoái taùc chieán löôïc laø Ngaân haøng United Overseas Bank (UOB), coù truï sôû chính ñaët taïi Xinhgapo. Hai ngaân haøng ñang tieán haønh hoaøn taát Baûn Hôïp ñoàng chính thöùc veà khoaûn ñaàu tö naøy. Southern Bank ñaõ nhaän ñöôïc chaáp thuaän veà nguyeân taéc cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho pheùp UOB trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc. Hieän nay, hoà sô ñang chôø söï chuaån y cuoái cuøng cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam. Theo thoûa thuaän chung giöõa hai Ngaân haøng, sau khi trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc, UOB cam keát hoã trôï Southern Bank phaùt trieån caùc giaù trò, hoaøn thieän caùc quy trình noäi boä (bao goàm quaûn trò doanh nghieäp vaø quaûn trò ruûi ro). UOB hieän laø ngaân haøng haøng ñaàu trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø coù teân trong danh saùch 100 ngaân haøng lôùn nhaát theá giôùi vôùi toång taøi saûn khoaûng gaàn 157 tyû SGD (soá lieäu ñeán thaùng 9/2006). Trong khi ñoù, tính ñeán ñaàu naêm nay Southern Bank ñaõ ñaït möùc voán ñieàu leä gaàn 1.300 tyû ñoàng, ñöùng thöù hai veà quy moâ voán trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn Vieät Nam sau Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông tín. Vieäc taêng voán ñieàu leä cuûa Southern Bank nhaèm naâng cao khaû naêng taøi chính vaø môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ngaân haøng treân toaøn quoác. Naêm 2006, Southern Bank chi traû coå töùc baèng coå phieáu vôùi möùc coå töùc laø 28%. Tö vaán ñaàu tö taøi chính coøn ít ñöôïc quan taâm 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Treân thò tröôøng taøi chính hieän nay, nguoàn voán ñaàu tö trung vaø daøi haïn töø caùc ngaân haøng thöông maïi raát ít. Maët khaùc, caùc khoaûn cho vay tín duïng naøy luoân ñoøi hoûi phöùc taïp veà taøi saûn theá chaáp, thuû tuïc haønh chính neân caøng laøm heïp ñi khaû naêng, cô hoäi tieáp caän cuûa doanh nghieäp. Caùc doanh nghieäp cuõng coù theå tieáp caän ñeán moät soá khoaûn vay tín duïng töø caùc chöông trình hoã trôï tín duïng cuûa Nhaø nöôùc hoaëc caùc toå chöùc phi Chính phuû nhöng qui moâ khoaûn voán vay, soá löôïng caùc doanh nghieäp coù khaû naêng nhaän ñöôïc caùc khoaûn vay naøy cuõng coøn raát haïn cheá. Vôùi tình hình caïnh tranh gay gaét treân bình dieän toaøn caàu hieän nay, doanh nghieäp khoâng theå khoâng nghó ñeán moät chieán löôïc tieáp caän caùc nguoàn voán daøi haïn. Vaø trong ñoù, hoaït ñoäng dòch vuï tö vaán taøi chính doanh nghieäp ñöôïc kyø voïng nhö moät caàu noái quan troïng cho doanh nghieäp, khi thò tröôøng taøi chính daàn daàn xuaát hieän moät keânh ñaàu tö taøi chính töø caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm vaø quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn trong vaø ngoaøi nöôùc.Tình hình naøy daãn tôùi thöïc traïng ña soá caùc doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa khoâng coù nhieàu söï löïa choïn cho vieäc taêng cöôøng nguoàn löïc taøi chính cuûa mình. Caùc doanh nghieäp thöôøng phaûi vay ngaén haïn ñeå ñaàu tö daøi haïn, mua maùy moùc thieát bò, xaây döïng nhaø xöôûng... Ñieàu naøy khoâng nhöõng gia taêng aùp löïc traû nôï vay vaø möùc ñoä ruûi ro khoâng traû ñöôïc nôï khi doanh thu giaûm ñoät ngoät maø coøn haïn cheá khaû naêng phaùt trieån laâu daøi beàn vöõng cuûa doanh nghieäp tröôùc nhöõng vaän hoäi môùi. Tröôùc ñaây, hoaït ñoäng tö vaán taøi chính doanh nghieäp chuû yeáu do caùc coâng ty tö vaán nöôùc ngoaøi ñaûm traùch vaø Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 17. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 17 khaùch haøng cuõng thöôøng laø khoái doanh nghieäp FDI. Coøn hieän taïi, dòch vuï naøy ñang coù nhu caàu raát lôùn khi thò tröôøng chöùng khoaùn ngaøy caøng lôùn vaø soâi ñoäng, caùc dòch vuï tö vaán nieâm yeát chöùng khoaùn, tö vaán huy ñoäng voán, tö vaán taøi trôï döï aùn,... cho caùc coâng ty coå phaàn buøng noå. Beân caïnh ñoù, quaù trình coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc ñang ñöôïc ñaåy nhanh tieán ñoä cuõng laøm cho hoaït ñoäng tö vaán taøi chính soâi ñoäng hôn vôùi caùc dòch vuï xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp, laäp phöông aùn coå phaàn hoaù, baùn coå phaàn cho coâng chuùng vaø tö vaán taùi caáu truùc coâng ty haäu coå phaàn hoaù. Nhìn chung, khi neàn kinh teá duy trì ñaø taêng tröôûng cao, soá löôïng doanh nghieäp taêng nhanh vaø hoaït ñoäng ngaøy caøng phöùc taïp thì thò tröôøng dòch vuï tö vaán taøi chính coøn cô hoäi phaùt trieån maïnh. Nhu caàu vaø tieàm naêng lôùn nhö vaäy, nhöng thöïc teá, dòch vuï tö vaán taøi chính taïi Vieät Nam vaãn ñang trong giai ñoaïn ñaët neàn moùng vaø thöïc söï ñöôïc khaùch haøng quan taâm ñuùng möùc. Ngoaøi boä phaän tö vaán cuûa caùc coâng ty kieåm toaùn nöôùc ngoaøi chuû yeáu phuïc vuï doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi thì chæ coù khoaûng hôn moät chuïc coâng ty tham gia vaøo lónh vöïc naøy. Vaø hieän chöa thaät nhieàu doanh nghieäp, ñaëc bieät laø khoái doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, nhaän thöùc ñaày ñuû taàm quan troïng cuõng nhö thieát laäp ñöôïc moái quan heä caàn thieát vôùi dòch vuï tö vaán taøi chính doanh nghieäp. Trong khi ñoù, moät ñieàu raát ñaùng tieác laø thò tröôøng taøi chính Vieät Nam ñang hình thaønh ngaøy caøng nhieàu caùc quyõ ñaàu tö vôùi tieàm löïc vaø khaû naêng cho vay raát ñaùng keå. Töø caùc quyõ ra ñôøi töø nhieàu naêm tröôùc nhö Quyõ ñaàu tö Dragon Capital, gaàn ñaây xuaát hieän theâm haøng loaït caùc quyõ Mekong Capital, VinaCapital, VietFund... Ñoù laø chöa keå cô hoäi ñoùn nhaän söï tham gia cuûa moät soá quyõ ñaàu tö quoác teá raát lôùn khaùc nöõa IDG (Myõ), DEG (Ñöùc)... Ñaây ñöôïc xem laø nguoàn cung caáp voán daøi haïn cho doanh nghieäp trong boái caûnh môùi hieän nay. Tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán naøy döôùi söï tö vaán chuyeân nghieäp cuûa caùc toå chöùc tö vaán taøi chính, doanh nghieäp coù theå huy ñoäng ñöôïc moät khoaûn vay hoaëc ñaàu tö daøi haïn coù quy moâ töø vaøi traêm ngaøn USD cho ñeán vaøi trieäu USD vôùi thôøi haïn thöôøng keùo daøi töø 4 ñeán 10 naêm. oái vôùi ña soá doanh nghieäp Vieät Nam laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa thì ñaây laø möùc huy ñoäng phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø nhu caàu. Vaø moät ñieàu khaù “deã chòu” cho ngöôøi caàn vay voán laø ña soá caùc quyõ ñaàu tö thöïc hieän vieäc cung caáp voán thoâng qua hình thöùc ñaàu tö voán coå phaàn. Vaán ñeà ñaët ra laø laøm caùch naøo doanh nghieäp coù theå giôùi thieäu mình hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñöôïc ñieàu kieän cuûa caùc toå chöùc ñaàu tö taøi chính chuyeân nghieäp naøy. Tuy nhieân, caùc nguoàn ñaàu tö taøi chính daøi haïn thöôøng ñoøi hoûi ôû doanh nghieäp caùc phöông aùn hoaëc keá hoaïch kinh doanh ñöôïc laäp moät caùch baøi baûn vaø chuyeân nghieäp, heä thoáng soå saùch roõ raøng, caùc baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc moät coâng ty kieåm toaùn coù uy tín kieåm toaùn, heä thoáng quaûn trò coâng ty coù tieâu chuaån cao, hieäu quaû vaø minh baïch ñoàng thôøi coù boä maùy quaûn lyù coù naêng löïc, hoaït ñoäng hieäu quaû. Ñaây laø nhöõng yeâu caàu maø ña soá caùc doanh nghieäp hieän nay ñeàu khoù ñaùp öùng, neáu khoâng coù söï thay ñoåi baøi baûn töø caùc toå chöùc tö vaán chuyeân moân. * Hoaït ñoäng tö vaán taøi chính doanh nghieäp chuû yeáu laø tö vaán taùi caáu truùc voán, huy ñoäng voán, xaùc ñònh giaù trò coâng ty, mua baùn, saùp nhaäp... nhaèm giuùp doanh nghieäp laäp phöông aùn kinh doanh, quaûn trò saûn xuaát - kinh doanh, quaûn trò nhaân söï, quaûn trò chaát löôïng, quaûn trò taøi chính... Lôïi nhuaän Sacombank taêng 78% 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Naêm 2006, lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñaït 544 tyû ñoàng, taêng 78% so vôùi naêm 2005. Coøn toång huy ñoäng caû naêm Sacombank ñaït 21.520 tyû ñoàng, taêng 75%. Toång dö nôï ñaït 14.540 tyû ñoàng, taêng 73%. Sacombank döï kieán chia coå töùc ôû möùc 12% vaø naêm 2007 seõ ñaït möùc 14% - 16%. Tröôùc ñoù, Sacombank ñaõ trích 10% töø quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä ñeå phaân phoái coå phieáu thöôûng cho coå ñoâng theo tyû leä 10:1. Sacombank hieän laø ngaân haøng coù möùc voán ñieàu leä cao nhaát trong heä thoáng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn vôùi 2.089 tyû ñoàng; toång taøi saûn hieän taïi leân ñeán 24.860 tyû ñoàng, taêng 72% so vôùi naêm 2005. Khoâng chæ coù Sacombank maø phaàn lôùn caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñeàu ñaït lôïi nhuaän vöôït xa keá hoaïch 2006. Ngaân haøng ACB ñaït möùc toång lôïi nhuaän tröôùc thueá taêng 77,21% so naêm vôùi naêm 2005 (682,4 tyû ñoàng), Eximbank ñaït 120% (340 tyû ñoàng)... Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 18. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 18 ABBank taêng laõi suaát 17/01/2007 Ngöôøi Lao Ñoäng Ngaøy 16/01, Ngaân haøng TMCP An Bình (ABBank) vöøa coâng boá ñieàu chænh laõi suaát huy ñoäng tieát kieäm USD coù bieân ñoä taêng 0,1%-0,25%/naêm cho caùc kyø haïn 1,2,3 vaø 6 thaùng. Trong ñoù, taêng maïnh nhaát laø tieàn göûi töø 50.000 USD ñeán döôùi 100.000 USD vôùi kyø haïn 2 thaùng (taêng töông öùng töø 4,35%/naêm leân 4,55%/naêm). Ñoàng thôøi, taêng laõi suaát USD lónh laõi haèng thaùng, haèng quyù vôùi bieân ñoä taêng 0,1%/naêm. Rieâng laõi suaát huy ñoäng VNÑ öu ñaõi daønh cho CB-CNV ngaønh ñieän löïc seõ ñieàu chænh: kyø haïn 3 thaùng (laõi 0,75%/thaùng); 6 thaùng (0,78%/thaùng); 9 thaùng (0,80%/thaùng). Hieän nay, voán ñieàu leä cuûa ABBank 1.100 tæ ñoàng, ABBank vaø ABS (Coâng ty Chöùng khoaùn An Bình) ñaõ phaùt haønh 2.000 tæ traùi phieáu cuûa taäp ñoaøn ñieän löïc. Döï kieán naêm 2007 seõ phaùt haønh 4.000 tæ traùi phieáu khaùc vaø chuaån bò phaùt haønh traùi phieáu quoác teá cho EVN. Southern Bank phaùt trieån maïnh 16/01/2007 Maïng Chöùng Khoaùn Vieät Nam Ngaân haøng Phöông Nam (Southern Bank) ñaõ ñaït möùc voán ñieàu leä gaàn 1.300 tyû ñoàng, ñöùng thöù hai trong heä thoáng ngaân haøng coå phaàn Vieät Nam sau Sacombank. Vieäc taêng voán naøy nhaèm naâng cao khaû naêng taøi chính vaø môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ngaân haøng treân toaøn quoác. Trong naêm 2006 haøng loaït caùc chi nhaùnh cuûa Southern Bank naèm ôû vò trí troïng ñieåm cuûa caùc tænh - thaønh ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng vôùi cô sôû haï taàng khang trang, hieän ñaïi, aùp duïng coâng ngheä ngaân haøng môùi Core bank- ing theo tieâu chuaån quoác teá. Naêm qua, Southern Bank ñaït toång lôïi nhuaän 185% so vôùi keá hoaïch, möùc coå töùc vaø thaëng dö voán coå phaàn daønh cho coå ñoâng vôùi tyû leä 28% ñöôïc chia baèng coå phieáu. Ngaøy 16-1-2007 Southern Bank khai tröông hoaït ñoäng Phoøng giao dòch Soá 3 taïi soá 481B Ñieän Bieân Phuû (phöôøng 25 quaän Bình Thaïnh) naèm ôû khu daân cö ñoâng ñuùc vaø cöûa ngoõ ra vaøo TPHCM. Tröôùc 1 tuaàn, Southern Bank cuõng ñaõ khai tröông hoaït ñoäng Phoøng giao dòch naèm ôû trung taâm thöông maïi cuûa quaän 6 Incombank hôïp taùc vôùi VDB 17/1/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Naân haøng Coâng thöông Vieät Nam (Incombank) vaø Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam (VDB) vöøa kyù thoûa thuaän hôïp taùc toaøn dieän. Theo ñoù hai beân öu tieân ñaàu tö voán nhaøn roãi vaøo caùc giaáy tôø coù giaù (traùi phieáu, chöùng chæ tieàn göûi, kyø phieáu...) do moãi beân phaùt haønh, ñaûm baûo phuø hôïp vôùi danh muïc ñaàu tö. Hai beân coøn cung caáp cho nhau caùc saûn phaåm veà ngoaïi hoái ñeå hoã trôï nhu caàu thanh toaùn veà ngoaïi teä trong hoaït ñoäng kinh doanh. Incombank caáp cho VDB haïn möùc tín duïng 1.000 tyû ñoàng ñeå thöïc hieän caùc giao dòch treân thò tröôøng lieân ngaân haøng. OÂng Phaïm Huy Huøng, Toång giaùm ñoác Incombank, cho bieát Incombank ñang ñaåy maïnh tieán trình coå phaàn hoùa theo chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø vieäc hôïp taùc vôùi VDB laø nhaèm höôùng tôùi muïc tieâu xaây döïng Incombank thaønh taäp ñoaøn taøi chính - ngaân haøng lôùn ôû Vieät Nam. G-Bank taêng laõi suaát tieát kieäm VND 17/01/2007 Lao Ñoäng Ngaøy 16.1.2007, NH TMCP Toaøn caàu (G-Bank) coâng boá taêng laõi suaát tieàn göûi tieát kieäm VND treân ñòa baøn HN. Möùc taêng bình quaân töø 0,04 - 0,3 %/naêm. Cuï theå laõi cuoái kyø nhö sau: 6 thaùng: 8,68%/naêm, 12 thaùng: 9,11%/naêm, 24 thaùng: 9,35%/naêm... Khaùch haøng ñeán giao dòch vaø göûi tieàn tieát kieäm taïi G-Bank coøn ñöôïc tham gia chöông trình khuyeán maõi quot;Chung höôûng loäc xuaânquot; vôùi caùc phaàn quaø coù giaù trò cao. Vôùi möùc laõi suaát môùi, G-Bank laø moät trong nhöõng NH coù laõi suaát daãn ñaàu thò tröôøng. quot;Chieán löôïc taêng laõi suaát nhaèm taêng cöôøng huy ñoäng nguoàn tieàn nhaøn roãi trong daân cö vaø taêng cöôøng quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng göûi tieàn tieát kieäm tröôùc nhöõng bieán ñoäng veà chæ soá giaù tieâu duøng nhöõng ngaøy cuoái naêmquot; - oâng Ñoaøn Vaên An - Phoù Chuû tòch HÑQT G-Bank - cho bieát. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 19. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 19 Eximbank trieån khai “Tieát kieäm linh hoaït” 17/01/2007 Vneconomy Ngaân haøng Xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) vöøa trieån khai saûn phaåm “Tieát kieäm linh hoaït” nhaèm ña daïng hoùa hình thöùc huy ñoäng. “Tieát kieäm linh hoaït” laø saûn phaåm coù ñaëc tính naêng ñoäng, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ruùt voán ñoät xuaát cuûa khaùch haøng. Khaùch haøng coù theå chuû ñoäng trong vieäc ruùt tröôùc haïn moät phaàn goác tieàn göûi tieát kieäm ñeå chi tieâu trong tröôøng hôïp caàn thieát, phaàn tieàn goác coøn laïi trong theû tieát kieäm vaãn ñöôïc höôûng laõi suaát ñaõ ghi treân theû tieát kieäm khi ñeán haïn. Cuï theå, phaàn tieàn goác ruùt ra tröôùc haïn seõ ñöôïc höôûng laõi suaát nhö sau: Thôøi gian thöïc göûi cuûa soá tieàn ruùt ra döôùi 1/3 kyø haïn treân theû tieát tieát kieäm hoaëc döôùi 30 ngaøy, khaùch haøng ñöôïc höôûng laõi suaát tieát kieäm khoâng kyø haïn; neáu treân 1/3 kyø haïn theû tieát kieäm vaø töø 30 ngaøy trôû leân, khaùch haøng ñöôïc höôûng laõi suaát baèng 70% laõi suaát cuûa kyø haïn gaàn keà tröôùc ñoù so vôùi thôøi gian thöïc göûi. ADB hoã trôï Vieät Nam caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh 16/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Hoâm nay 16/1, Giaùm ñoác Ngaân haøng Phaùt trieån chaâu AÙ (ADB) taïi Vieät Nam, oâng Ayumi Konishi vaø Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Leâ Ñöùc Thuùy ñaõ kyù Hieäp ñònh vay trò giaù 20 trieäu USD nhaèm caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Khoaûn vay naøy ñöôïc trích töø Quyõ Phaùt trieån chaâu AÙ, coù kyø haïn 24 naêm (goàm caû 8 naêm aân haïn), daønh cho Tieåu chöông trình 2 cuûa Cuïm chöông trình phaùt trieån caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû taïi Vieät Nam, taäp trung vaøo vieäc hoaøn thieän khuoân khoå chính saùch vaø theå cheá cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp vöøa vaø nhoû; thuùc ñaåy khaû naêng tieáp caän taøi chính vaø caùc nguoàn löïc khaùc cuûa doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caûi thieän khuoân khoå theå cheá ñoái vôùi caùc tieâu chuaån kyõ thuaät. Khoaûn vay seõ do Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö laøm cô quan ñieàu haønh. Laõi suaát cho moãi naêm aân haïn laø 1% vaø caùc naêm tieáp theo laø 1,5%. Ñöôïc bieát, Cuïm chöông trình phaùt trieån caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû taïi Vieät Nam goàm 2 tieåu chöông trình, ñöôïc xaây döïng nhaèm thuùc ñaåy moät moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi thoâng qua vieäc aùp duïng caùc thoâng leä treân cô sôû thò tröôøng vaø loaïi boû caùc raøo caûn chính saùch ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Tieåu chöông trình 1 trò giaù 60 trieäu USD ñöôïc ADB thoâng qua thaùng 10/2004 vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan, ñaëc bieät treân caùc lónh vöïc lieân quan ñeán Luaät Doanh nghieäp môùi. Ñaây laø cô sôû ñeå ADB quyeát ñònh tieáp tuïc hoã trôï cho Cuïm chöông trình phaùt trieån caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû taïi Vieät Nam. VNPT seõ cung caáp dòch vuï kieàu hoái 16/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Taäp ñoaøn Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT) cho bieát, trong naêm 2007 seõ trieån khai haøng loaït caùc dòch vuï taøi chính môùi, trong ñoù coù vieäc hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc böu chính vaø coâng ty chuyeån tieàn nöôùc ngoaøi ñeå môû roäng phaïm vi cung caáp dòch vuï chuyeån tieàn quoác teá vaø dòch vuï kieàu hoái. Ngoaøi ra, VNPT cuõng seõ trieån khai dòch vuï chuyeån tieàn trong nöôùc sieâu nhanh, baùn haøng qua maïng böu cuïc, thu cöôùc dòch vuï di ñoäng HT Mobile. Ñeå keá hoaïch treân trieån khai hieäu quaû, naêm 2006 VNPT ñaõ mua baûn quyeàn heä thoáng cô sôû döõ lieäu SQL, laøm coâng cuï ñeå phaùt trieån heä thoáng phaàn meàm quaûn lyù dòch vuï chuyeån tieàn. Hieän phaàm meàm naøy ñaõ ñöôïc öùng duïng treân toaøn maïng böu chính./. Citigroup thay thöông hieäu 16/01/2007 VnExpress Taäp ñoaøn taøi chính haøng ñaàu theá giôùi seõ duøng teân goïi ngaén hôn -Citi - thay baèng Citigroup nhö hieän nay. Vaø treân logo môùi cuõng khoâng coù hình chieác oâ maøu ñoû nöõa. Moãi chi nhaùnh cuûa taäp ñoaøn seõ söû duïng moät maøu khaùc nhau treân logo, chaúng haïn boä phaän ñaàu tö duøng gam ñen laø chuû ñaïo, gam maøu ñoû cho quaûn lyù taøi saûn vaø maøu xanh cho boä phaän kinh doanh khaùch haøng. Teân vaø hình aûnh môùi seõ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò Citigroup xem xeùt trong tuaàn naøy, sau 14 thaùng caùc boä phaän chuaån bò. Theo keá hoaïch, taäp ñoaøn seõ ñoåi teân töø thaùng tôùi, vôùi raát nhieàu vieäc caàn laøm vì logo xuaát hieän nhieàu ôû caùc maãu quaûng caùo, toøa nhaø vaø caû theû tín duïng. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 20. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 20 Keá hoaïch ñoåi môùi naøy laø moät phaàn trong keá hoaïch caûi toå cuûa chuû tòch taäp ñoaøn Charles Prince. Hình aûnh chieác oâ cuûa taäp ñoaøn Travelers Group söû duïng tröôùc khi saùp nhaäp vôùi Citicorp naêm 1998 seõ khoâng ñöôïc söû duïng nöõa. Bieåu töôïng naøy coù lòch söû tôùi 137 naêm song caùc chuyeân gia cho raèng nhieàu nghieân cöùu thò tröôøng chæ roõ hình aûnh ñoù khoâng gaây höùng thuù cho khaùch haøng Myõ. CHÖÙ N G KHOAÙ N VN Index gaëp caûn tröôùc ngöôõng 1.000 ñieåm 17/01/2007 Toång Hôïp VN I N D EX Sau khi taêng lieân tieáp, deã daøng vöôït qua caùc moác 800 ñieåm, roài 900 ñieåm vaø hoâm qua ñaõ ñöùng ôû möùc 1200 gaàn 990 ñieåm, nhieàu nhaø ñaàu tö ñaõ nghó ñeán vieäc chæ soá VN-Index ngaøy 17/1 seõ vöôït moác 1.000 ñieåm moät caùch deã daøng, nhöng thöïc teá ñaõ khoâng 1000 phaûi nhö vaäy. Thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam hoâm nay ñaõ 800 böôùc vaøo phieân ñieàu chænh, keát thuùc chuoãi ngaøy taêng giaù 10 phieân taêng lieân tieáp. 600 Ñoùng cöûa ôû möùc 964,96 ñieåm, chæ soá VN-Index ngaøy 17/1 ñaõ giaûm 18,64 ñieåm so vôùi möùc kyû luïc 983,6 ñieåm ghi ñöôïc trong ngaøy 16/1. 400 Tuy nhieân, coù moät ñieàu ñaëc bieät laø tröôùc khi haï nhieät, chæ soá VN-Index ñaõ taêng maïnh trong ñôït 200 giao dòch thöù nhaát cuûa ngaøy 17/1, leân tôùi 1.012,7 ñieåm, roài sau ñoù giaûm xuoáng möùc 975,3 ñieåm vaøo ñôït 2. Xu höôùng giaûm giaù trong ñôït giao dòch thöù 2 0 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 ñaõ khieán caùc nhaø ñaàu tö ñoàng loaït baùn ra, keùo giaù coå phieáu giaûm bình quaân 1,9% khi keát thuùc phieân giao dòch. Treân thöïc teá, tröôùc ñoù, moät soá nhaø phaân tích ñaõ cho raèng vieäc taêng giaù maïnh trong 2 tuaàn ñaàu naêm 2007 laø quot;khoâng theå töôûng töôïng noåiquot;. Nhieàu ngöôøi ñaõ lo ngaïi TTCK ñaõ soát noùng gioáng nhö ñôït soát ñaát caùch ñaây vaøi naêm khi maø cöù mua ñöôïc laø thaéng maëc duø laø mua vôùi giaù naøo. Theo thoáng keâ cuûa TTGDCK TP.HCM, tính cho ñeán ngaøy 16/1, chæ soá VN-Index ñaõ taêng 30,84% so vôùi cuoái naêm 2006 vaø taêng tôùi hôn 311% so vôùi cuoái naêm 2005. Nhieàu coå phieáu chuû choát giaûm giaù, 30 giaûm saøn Theo toång hôïp keát quaû giao dòch cuûa TTGDCK TP.HCM, thò tröôøng ngaøy 17/1 ghi nhaän 36 maõ chöùng khoaùn taêng giaù, ít hôn so vôùi soá 48 maõ giaûm giaù, trong khi 24 maõ khaùc ñöùng giaù. Raát nhieàu coå phieáu lôùn giaûm giaù maïnh. 2 ñaïi gia truï coät thò tröôøng laø VNM vaø VSH ñeàu giaûm kòch saøn, xuoáng laàn löôït caùc möùc laø 180.000ñ vaø 72.500ñ. Coå phieáu coù voán hoaù lôùn nhaát thò tröôøng laø FPT cuõng trong tình traïng töông töï. FPT hoâm nay maát 28.000ñ vaø rôi xuoáng giaù saøn laø 550.000ñ. Raát nhieàu coå phieáu cuûa caùc doanh nghieäp lôùn khaùc cuõng giaûm möùc toái ña, nhö GMD, KDC, REE, SAM. Toång soá caùc coå phieáu giaûm kòch saøn leân ñeán 30 coå phieáu. Toaøn boä danh saùch caùc coå phieáu naøy goàm ABT, BBC, BMP, DNP, FMC, FPT, GMD, HAS, IMP, KDC, LGC, NKD, PGC, PMS, RAL, REE, SAM, SAV, SCD, SFI, TCR, TMC, TTP, TYA, UNI, VID, VIP, VNM, VSH, VTA. Ñaïi gia STB hoâm nay tieáp tuïc taêng kòch traàn, leân möùc 79.500ñ, sau khi thoâng baùo keát quaû kinh doanh khaû Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 21. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 21 quan trong naêm 2006. Beân caïnh STB, moät soá coå phieáu khaùc cuõng taêng leân möùc kòch traàn, goàm BBT, BMC, DPC, GMC, HAP, ITA, NAV, PJT, PVD, SFC, SHC, SJS, SSC, STB, TCT vaø TTC. Coù theå thaáy, söùc taêng maïnh cuûa coå phieáu coù soá löôïng nieâm yeát lôùn nhaát thò tröôøng STB cuøng vôùi moät soá coå phieáu lôùn nhö PVD vaø ITA ñaõ giuùp thò tröôøng khoâng bò giaûm maïnh. Khoái löôïng giao dòch hoâm nay taêng maïnh. Toång khoái löôïng giao dòch coå phieáu ñaït 9,08 trieäu coå phieáu vôùi toång giaù trò 989,77 tyû ñoàng, cao hôn raát nhieàu so vôùi möùc 6,93 trieäu coå phieáu giaù trò 829,2 tyû ñoàng hoâm qua. STB tieáp tuïc thoáng lónh thò tröôøng veà khoái löôïng giao dòch vôùi 1,2 trieäu coå phieáu chuyeån nhöôïng. Tieáp theo laø VNM vôùi gaàn 750.000cp, VSH vôùi hôn 700.000cp khôùp leänh. Raát nhieàu coå phieáu khaùc coù khoái löôïng giao dòch lôùn, treân 10 vaïn coå phieáu, goàm PVD, KHP, CII, TDH, DHA, HAP, DRC, BBT, VIP, REE, TYA, FPT, BBC, GMD, TTP, KHA, DPC, TAC, PGC. Trong soá 2 chöùng chæ quõy, BF1 ñöùng giaù ôû möùc 13.200ñ vôùi hôn 530.000 ñôn vò chuyeån nhöôïng, coøn chöùng chæ VF1 giaûm kòch saøn xuoáng möùc 41.800ñ vôùi hôn 580.000 ñôn vò. Baûng keát quaû giao dòch chöùng khoaùn TTGDCKTPHCM ngaøy 17/01/2007 C o ân g ty Ñ o ùn g c ö ûa Ñ o ùn g c ö ûa T h a y ñ o åi % th a y ñ o åi K h o ái lö ô ïn g h o âm tr ö ô ùc h o âm n a y ABT 1 4 5 ,0 0 0 1 3 8 ,0 0 0 -7 ,0 0 0 -4 .8 3 % 5 6 ,8 6 0 AGF 1 3 6 ,0 0 0 1 3 6 ,0 0 0 0 0 .0 0 % 4 2 ,4 9 0 A LT 6 1 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0 -2 ,0 0 0 -3 .2 8 % 2 ,7 3 0 BBC 4 5 ,5 0 0 4 3 ,3 0 0 -2 ,2 0 0 -4 .8 4 % 1 3 2 ,7 9 0 BBT 1 6 ,2 0 0 1 7 ,0 0 0 800 4 .9 4 % 2 2 4 ,9 3 0 BHS 4 6 ,0 0 0 4 6 ,0 0 0 0 0 .0 0 % 9 6 ,3 8 0 BMC 8 2 ,5 0 0 8 6 ,5 0 0 4 ,0 0 0 4 .8 5 % 3 0 0 ,0 0 0 BMP 2 2 0 ,0 0 0 2 0 9 ,0 0 0 -1 1 ,0 0 0 -5 .0 0 % 3 6 ,5 6 0 BPC 2 7 ,5 0 0 2 7 ,0 0 0 -5 0 0 -1 .8 2 % 2 1 ,2 0 0 BT6 6 2 ,0 0 0 5 9 ,5 0 0 -2 ,5 0 0 -4 .0 3 % 1 7 ,2 0 0 BTC 1 1 ,5 0 0 1 1 ,7 0 0 200 1 .7 4 % 8 ,3 0 0 CAN 2 5 ,6 0 0 2 5 ,6 0 0 0 0 .0 0 % 1 6 ,7 4 0 C II 6 9 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 .3 5 % 1 8 6 ,7 6 0 C LC 4 7 ,5 0 0 4 9 ,5 0 0 2 ,0 0 0 4 .2 1 % 4 4 0 ,0 0 0 COM 4 1 ,3 0 0 4 2 ,0 0 0 700 1 .6 9 % 5 ,3 7 0 CYC 1 4 ,9 0 0 1 5 ,0 0 0 100 0 .6 7 % 1 0 ,1 4 0 DCT 2 7 ,8 0 0 2 7 ,0 0 0 -8 0 0 -2 .8 8 % 3 3 ,7 5 0 DHA 7 2 ,5 0 0 7 6 ,0 0 0 3 ,5 0 0 4 .8 3 % 2 3 5 ,5 5 0 DHG 2 8 0 ,0 0 0 2 9 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 3 .5 7 % 1 9 ,8 1 0 D IC 3 7 ,6 0 0 3 4 ,2 0 0 -3 ,4 0 0 -9 .0 4 % 3 ,5 0 0 DMC 1 4 5 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0 3 .4 5 % 2 8 ,6 3 0 DNP 4 9 ,5 0 0 4 7 ,1 0 0 -2 ,4 0 0 -4 .8 5 % 3 1 ,5 3 0 DPC 3 6 ,3 0 0 3 8 ,1 0 0 1 ,8 0 0 4 .9 6 % 1 5 ,0 3 0 DRC 9 6 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 .1 3 % 2 5 0 ,7 6 0 DTT 4 3 ,0 0 0 4 3 ,0 0 0 0 0 .0 0 % 2 2 ,2 0 0 DXP 4 3 ,0 0 0 4 4 ,0 0 0 1 ,0 0 0 2 .3 3 % 9 ,3 2 0 FMC 9 4 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 -4 ,0 0 0 -4 .2 6 % 1 9 ,2 9 0 FPC 3 0 ,8 0 0 3 1 ,3 0 0 500 1 .6 2 % 4 ,4 5 0 FPT 5 7 8 ,0 0 0 5 6 0 ,0 0 0 -1 8 ,0 0 0 -3 .1 1 % 9 6 ,5 1 0 G IL 5 9 ,0 0 0 5 6 ,5 0 0 -2 ,5 0 0 -4 .2 4 % 1 8 ,6 0 0 GMC 5 2 ,0 0 0 5 1 ,5 0 0 -5 0 0 -0 .9 6 % 2 6 ,8 5 0 GMD 1 9 0 ,0 0 0 1 8 7 ,0 0 0 -3 ,0 0 0 -1 .5 8 % 1 2 2 ,6 6 0 HAP 4 2 ,9 0 0 4 5 ,0 0 0 2 ,1 0 0 4 .9 0 % 1 0 6 ,6 7 0 HAS 6 3 ,5 0 0 6 0 ,5 0 0 -3 ,0 0 0 -4 .7 2 % 3 2 ,7 4 0 HAX 4 7 ,0 0 0 4 6 ,0 0 0 -1 0 0 -0 .2 1 % 0 HBC 9 3 ,0 0 0 8 8 ,0 0 0 -5 ,0 0 0 -5 .3 8 % 8 ,4 9 0 HBD 3 2 ,5 0 0 3 0 ,9 0 0 -1 ,6 0 0 -4 .9 2 % 0 HMC 2 9 ,5 0 0 3 0 ,0 0 0 500 1 .6 9 % 7 ,4 0 0 HRC 1 9 7 ,0 0 0 1 9 7 ,0 0 0 0 0 .0 0 % 3 9 ,2 2 0 HTV 2 9 ,8 0 0 2 8 ,4 0 0 -1 ,4 0 0 -4 .7 0 % 2 4 ,6 8 0 IF S 4 0 ,0 0 0 3 9 ,0 0 0 -1 ,0 0 0 -2 .5 0 % 1 7 ,1 5 0 IM P 1 2 2 ,0 0 0 1 1 6 ,0 0 0 -6 ,0 0 0 -4 .9 2 % 2 1 ,0 7 0 IT A 1 1 8 ,0 0 0 1 2 3 ,0 0 0 5 ,0 0 0 4 .2 4 % 4 ,7 0 0 KDC 2 3 6 ,0 0 0 2 2 5 ,0 0 0 -1 1 ,0 0 0 -4 .6 6 % 2 3 ,7 3 0 KHA 2 7 ,4 0 0 2 7 ,4 0 0 0 0 .0 0 % 1 2 9 ,7 2 0 KHP 3 2 ,0 0 0 3 2 ,0 0 0 0 0 .0 0 % 3 7 0 ,0 3 0 LA F 1 4 ,6 0 0 1 4 ,5 0 0 -1 0 0 -0 .6 8 % 3 4 ,0 4 0 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 22. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 22 LB M 21 ,7 00 2 2,10 0 4 00 1.84 % 5,4 00 LG C 62 ,0 00 5 9,00 0 -3,0 00 -4.84 % 19,6 00 MCP 32 ,7 00 3 1,10 0 -1,6 00 -4.89 % 6,0 00 MCV 45 ,1 00 4 5,00 0 -1 00 -0.22 % 18,1 20 MHC 33 ,5 00 3 6,30 0 2,8 00 8.36 % 40,2 70 NAV 1 15 ,0 00 12 0,00 0 5,0 00 4.35 % 27,5 10 NHC 37 ,1 00 3 8,80 0 1,7 00 4.58 % 2,5 10 NKD 1 84 ,0 00 17 5,00 0 -9,0 00 -4.89 % 7,7 00 NSC 47 ,0 00 4 6,50 0 -5 00 -1.06 % 9,7 50 PAC 48 ,0 00 4 7,00 0 -1,0 00 -2.08 % 32,9 60 PGC 67 ,0 00 6 2,00 0 -5,0 00 -7.46 % 1 05,5 10 PJT 40 ,0 00 4 2,00 0 2,0 00 5.00 % 51,3 70 PMS 30 ,9 00 2 9,40 0 -1,5 00 -4.85 % 58,7 90 PNC 22 ,5 00 2 3,00 0 5 00 2.22 % 6,1 50 PRUBF1 13 ,2 00 1 3,20 0 0 0.00 % 5 32,7 70 PVD 2 56 ,0 00 26 8,00 0 12,0 00 4.69 % 5 60,6 30 RAL 1 13 ,0 00 11 1,00 0 -2,0 00 -1.77 % 69,5 70 REE 1 83 ,0 00 17 4,00 0 -9,0 00 -4.92 % 1 96,0 30 RHC 38 ,5 00 4 0,00 0 1,5 00 3.90 % 23,7 60 SAF 40 ,0 00 4 2,00 0 2,0 00 5.00 % 11,1 50 SAM 2 32 ,0 00 22 1,00 0 -11,0 00 -4.74 % 83,2 50 SAV 51 ,5 00 4 9,00 0 -2,5 00 -4.85 % 90,8 10 SCD 40 ,0 00 3 8,00 0 -2,0 00 -5.00 % 47,9 50 SFC 44 ,0 00 4 6,30 0 2,3 00 5.23 % 28,2 90 SFI 1 60 ,0 00 15 1,00 0 -9,0 00 -5.63 % 80,5 70 SFN 83 ,5 00 8 3,50 0 0 0.00 % 0 SGC 43 ,1 00 4 3,60 0 5 00 1.16 % 2,6 80 SGH 74 ,5 00 7 5,00 0 5 00 0.67 % 3,2 60 SHC 36 ,7 00 3 8,50 0 1,8 00 4.90 % 44,2 00 SJ1 56 ,5 00 5 6,50 0 0 0.00 % 19,9 50 SJD 48 ,0 00 4 5,70 0 -2,3 00 -4.79 % 51,2 30 SJS 1 99 ,0 00 20 8,00 0 9,0 00 4.52 % 22,9 00 SMC 43 ,0 00 4 3,50 0 5 00 1.16 % 62,4 40 SSC 84 ,0 00 8 8,00 0 4,0 00 4.76 % 62,8 40 STB 75 ,5 00 7 9,50 0 4,0 00 5.30 % 60,0 00 TAC 62 ,0 00 6 4,00 0 2,0 00 3.23 % 1 12,3 40 TCR 29 ,9 00 2 8,50 0 -1,4 00 -4.68 % 36,9 20 TCT 57 ,0 00 5 9,50 0 2,5 00 4.39 % 17,6 20 TDH 1 97 ,0 00 19 7,00 0 0 0.00 % 2 83,3 90 TMC 47 ,9 00 4 4,90 0 -3,0 00 -6.26 % 12,6 30 TMS 65 ,0 00 6 4,00 0 -1,0 00 -1.54 % 45,7 10 TNA 38 ,0 00 3 7,50 0 -5 00 -1.32 % 1,7 00 TRI 38 ,4 00 3 9,00 0 6 00 1.56 % 38,2 00 TS4 39 ,9 00 4 0,90 0 1,0 00 2.51 % 12,6 30 TTC 16 ,5 00 1 7,30 0 8 00 4.85 % 13,0 10 TTP 90 ,0 00 8 5,50 0 -4,5 00 -5.00 % 1 31,9 70 TYA 58 ,5 00 5 6,00 0 -2,5 00 -4.27 % 1 72,4 30 UNI 42 ,4 00 4 0,30 0 -2,1 00 -4.95 % 20,0 50 VFC 30 ,0 00 3 0,00 0 0 0.00 % 45,2 50 VFMVF1 44 ,0 00 4 1,80 0 -2,2 00 -5.00 % 5 83,8 90 VGP 44 ,0 00 4 4,00 0 0 0.00 % 6 00,0 00 V ID 60 ,5 00 5 7,50 0 -3,0 00 -4.96 % 10,6 20 V IP 88 ,5 00 8 4,50 0 -4,0 00 -4.52 % 2 16,4 60 V IS 46 ,5 00 4 6,50 0 0 0.00 % 2,3 00 VNM 1 89 ,0 00 18 0,00 0 -9,0 00 -4.76 % 7 46,1 80 VPK 22 ,0 00 2 1,50 0 -5 00 -2.27 % 14,5 60 VSH 76 ,0 00 7 2,50 0 -3,5 00 -4.61 % 7 05,0 00 VTA 17 ,8 00 1 7,00 0 -8 00 -4.49 % 10,5 80 VTB 68 ,0 00 7 1,00 0 3,0 00 4.41 % 27,7 90 VTC 34 ,5 00 3 6,00 0 1,5 00 4.35 % 2 09 70 V N In d ex 9 64.9 % thay ñoåi -1.90 % Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 23. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 23 Toång keát hoaït ñoäng TTGDCK Haø Noäi naêm 2006 17/01/2007 TTGDCK Haø Noäi Naêm 2006 ñaùnh daáu nhöõng thay ñoåi lôùn trong hoaït ñoäng giao dòch treân thò tröôøng Haø noäi: töø 1/6/2006, TTGDCKHN taêng soá phieân giao dòch leân 5 phieân/tuaàn, ñoàng thôøi naâng ngöôõng giao dòch thoaû thuaän leân 5000 coå phieáu; ngaøy 14/7/2006, Haø noäi kyû nieäm 01 naêm hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng thöù caáp; soá löôïng coå phieáu giao dòch treân thò tröôøng taêng maïnh trong thaùng cuoái naêm, ñoàng thôøi nhieàu kyû luïc veà giao dòch cuûa naêm 2006 ñaõ ñöôïc laäp trong thaùng 12/2006. Trong naêm 2006, TTGDCK Haø noäi ñaõ thöïc hieän 212 phieân giao dòch an toaøn, tieáp nhaän theâm 81 coâng ty ñaêng kyù giao dòch naâng toång soá coå phieáu giao dòch leân 87 coå phieáu. Tình hình hoaït ñoäng giao dòch cuûa TTGD- CKHN trong naêm 2006 nhö sau: I. QUY MOÂ THÒ TRÖÔØNG Tính ñeán 29/12/2006, vôùi 87 coâng ty ñaêng kyù giao dòch, toång giaù trò voán hoaù thò tröôøng cuûa coå phieáu ñaït treân 73 nghìn tyû ñoàng, gaáp khoaûng 38 laàn so vôùi giaù trò voán hoaù thò tröôøng ngaøy 14/7/2005. Giaù trò ñaêng kyù giao dòch cuûa coå phieáu treân TTGDCKHN ñaõ ñaït treân 11 nghìn tyû ñoàng, gaáp hôn 7 laàn so vôùi cuoái naêm 2005. Baûng 1: Quy moâ ñaêng kyù giao dòch Loaïi CK 7/12/2005 2006 Soá löôïng Giaù trò ÑKGD Soá löôïng Giaù trò ÑKGD (tyû ñoàng) (tyû ñoàng) Coå phieáu 9 1.500,6 87 11.201 Traùi phieáu 6 1.06 91 18.09 Toaøn thò tröôøng 15 2.560,6 178 29.291 II. HOAÏT ÑOÄNG GIAO DÒCH Keát thuùc phieân giao dòch ngaøy 29/12/2006, chæ soá giaù chöùng khoaùn HASTC-INDEX ñaït 242,89 ñieåm, taêng 146,65 ñieåm (152,37%) so vôùi phieân giao dòch ngaøy 1/1/2006. Toång khoái löôïng giao dòch coå phieáu toaøn thò tröôøng ñaït 98.561.526 coå phieáu, töông ñöông giaù trò 4.039,71 tyû ñoàng. Toång khoái löôïng giao dòch traùi phieáu ñaït 73.093.370 traùi phieáu, töông öùng giaù trò 7.463,64 tyû ñoàng. Khoái löôïng giao dòch coå phieáu trung bình moãi phieân ñaït 467.116 coå phieáu/phieân. Giaù trò giao dòch coå phieáu trung bình moãi phieân ñaït 19,15 tyû ñoàng/phieân taêng 417,56% so vôùi naêm 2005. Khoái löôïng giao dòch coå phieáu toaøn thò tröôøng taêng maïnh trong thaùng 2 (530,94%), thaùng 12 (340,3%) vaø thaùng 8 (151,7%), giaûm maïnh nhaát trong thaùng caùc thaùng 7 (-63%), 9 (-41, 3%) vaø thaùng 3 (-30,9%). Giaù trò giao dòch taêng lieân tuïc töø thaùng 2 ñeán thaùng 6 vôùi möùc taêng töø 6,40% ñeán 546,81%. Cuøng vôùi xu höôùng caùc coâng ty nieâm yeát leân saøn trong thaùng cuoái naêm, thaùng 12 laø thaùng coù giaù trò giao dòch taêng maïnh nhaát (715,8%) vôùi giaù trò giao dòch bình quaân ñaït treân 100 tyû ñoàng/phieân. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 24. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 24 Baûng 2.Toång quan thò tröôøng trong naêm 2006 Thaùng Soá löôïng Maket cap. KLGD GTGD Chæ soá KLGD BTGD % CTNY Tyû ñoàng Coå phieáu Tyû ñoàng HASTC BQ Phieân BQ Phieân Taêng giaûm 1 9 1,937 1,131,106 14.27 94.06 2,828 1.3 2 9 2,036 7,136,599 92.32 98.84 713,660 9.23 611.49 3 10 5,499 4,928,458 98.23 178.87 352,033 7.02 -24 4 10 6,732 7,752,845 221.98 222.83 646,070 18.5 163.64 5 11 14,937 7,666,419 267.49 192.92 589,725 20.58 11.23 6 12 14,656 8,471,749 273.17 190.68 385,080 12.42 -39.65 7 11 9,386 3,130,600 80.5 170.14 149,076 3.83 -69.13 8 12 12,350 8,050,100 215.17 193.12 350,004 9.36 144.05 9 14 12,485 4,727,700 130.84 194.49 236,385 6.54 -30.07 10 16 12,370 4,369,100 121.74 191.56 198,595 5.53 -15.41 11 19 35,330 7,625,300 275.61 223.79 346,605 12.53 126.39 12 87 73,189 33,571,550 2,248.38 242.89 1,598,645 107.07 754.63 Toång 98,561,526 4,039.71 467,116 19.15 1. Giao dòch baùo giaù Keå töø ngaøy 2/11/2005, phöông thöùc giao dòch baùo giaù chính thöùc ñöôïc aùp duïng taïi TTGDCK Haø Noäi, vôùi phöông thöùc giao dòch khôùp leänh lieân tuïc, taïo neân böôùc ñoät phaù veà tính thanh khoaûn cuûa chöùng khoaùn treân thò tröôøng vaø ngaøy caøng chieám öu theá treân thò tröôøng. Neáu nhö, trong thaùng 1 vaø 2/2006, giaù trò giao dòch baùo giaù chæ ñaït töø 2-5% khoái löôïng giao dòch toaøn thò tröôøng thì töø thaùng 3/2006 ñeán nay, giao dòch baùo giaù ñaõ taêng daàn tyû troïng giao dòch töø 30,67% ñeán 76,63%. Naêm 2006, giao dòch qua heä thoáng baùo giaù ñaït 66.465.100 coå phieáu, töông ñöông giaù trò 2.992,51 tyû ñoàng. Baûng 3: 5 loaïi coå phieáu coù khoái löôïng giao dòch lôùn nhaát 2006 STT Maõ CK KL giao dòch Tyû troïng 1 PPC 5,701,500 36.22% 2 VSH 6,204,236 26.59% 3 BCC 5,994,400 6.08% 4 KHP 5,854,550 5.94% 5 SSI 3,983,780 4.04% 5 loaïi coå phieáu coù giaù trò giao dòch lôùn nhaát 2006 STT Maõ CK Giaù trò giao dòch Tyû troïng 1 PPC 1207.57 29.89% 2 690.58 17.09% 3 VSH 674.6 16.70% 4 NTP 140.36 3.47% 5 KHP 128.29 3.18% 2. Giao dòch thoaû thuaän Phöông thöùc giao dòch thoaû thuaän ñöôïc aùp duïng ngay khi Trung taâm chính thöùc trieån khai heä thoáng giao dòch thöù caáp. Naêm 2006, giaù trò giao dòch coå phieáu qua heä thoáng thoaû thuaän ñaït 1047,2 tyû ñoàng vôùi toång khoái löôïng 32.096.426 coå phieáu. Coù 50 coå phieáu coù giao dòch ñöôïc thöïc hieän qua heä thoáng thoaû thuaän, trong ñoù, VSH vaø Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 25. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 25 PPC laø hai coå phieáu daãn ñaàu thò tröôøng veà khoái löôïng vaø giaù trò giao dòch thoaû thuaän (VSH: 6.846.236 coå phieáu (354,87 tyû ñoàng), PPC 10.841.000 coå phieáu, töông ñöông giaù trò 395,72 tyû ñoàng). Caùc giao dòch traùi phieáu ñeàu ñöôïc thöïc hieän qua heä thoáng thoaû thuaän vôùi giaù trò 7.463,64 tyû ñoàng, töông öùng khoái löôïng giao dòch laø 73.093.370 traùi phieáu. Baûng 5. So saùnh keát quaû giao dòch traùi phieáu 2005-2006 Chæ tieâu Naêm 2005 Naêm 2006 % taêng/giaûm Khoái löôïng giao dòch 781,830 73,093,370 9249% Giaù trò giao dòch 78.06 7,463.64 9461% 3. Bieán ñoäng giaù giao dòch trong naêm chöùng kieán 2 ñôït taêng noùng vaøo thôøi ñieåm thaùng 3, thaùng 4 vaø hai thaùng cuoái naêm, tuy nhieân, nguyeân nhaân cuõng nhö möùc ñoä bieán ñoäng cuûa thò tröôøng taïi hai thôøi ñieåm naøy coù nhöõng ñieåm khaùc bieät. Thôøi ñieåm cuoái naêm, chæ soá thò tröôøng taêng cuøng vôùi söï gia taêng löôïng cung haøng hoaù treân thò tröôøng. Xeùt veà bieán ñoäng giaù giao dòch bình quaân coå phieáu treân thò tröôøng, so vôùi möùc giaù giao dòch bình quaân ñaàu kyø, coù 38/87 coå phieáu taêng giaù, 11/87 coå phieáu ñöùng giaù vaø 38/87 coå phieáu giaûm giaù. Daãn ñaàu trong nhoùm coå phieáu taêng giaù laø caùc coå phieáu CMC, VTV vaø VC2 vôùi möùc taêng töø 86,42% ñeán 165,45%. Nhoùm caùc coå phieáu giaûm giaù maïnh nhaát laø SD9 (-43,33%), DAC (-38,27%) vaø CTB (-32,48%). 4. Giao dòch cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi Nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi thöïc hieän giao dòch vôùi 56/87 maõ coå phieáu taïi TTGDCK Haø Noäi, vôùi toång KLGD naêm 2006 laø 9.066.606 coå phieáu (chieám 9,2% toång KGGD coå phieáu toaøn thò tröôøng, taêng 8.091.272 coå phieáu so vôùi 2005) vaø 77.965.180 traùi phieáu (chieám treân 90% toång khoåi löôïng traùi phieáu cuûa toaøn thò tröôøng). Toång giaù trò giao dòch cuûa ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø 499,42 tyû ñoàng, chieám 12,36% toång giaù trò giao dòch coå phieáu toaøn thò tröôøng, taêng 486,82 tyû so vôùi 2005. Ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù xu höôùng mua vaøo vôùi tyû troïng coå phieáu mua vaøo chieám treân 80% toång khoái löôïng giao dòch cuûa ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi. SSI laø coå phieáu thu huùt ñöôïc söï quan taâm cuûa NÑTNN vôùi toång giaù trò giao dòch treân 181 tyû ñoàng, chieám 36,24% toång khoái löôïng vaø giaù trò giao dòch cuûa ngöôøi ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Tieáp ñeán laø caùc coå phieáu PPC vaø BMI vôùi giaù trò giao dòch ñaït 117 tyû (23,42% ) vaø 48 tyû (9,6%). P/E bao nhieâu laø vöøa? 17/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn Vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm 2006, Giaùm ñoác Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn Tp.HCM nhaän xeùt: “Chæ soá P/ E bình quaân cuûa caùc doanh nghieäp nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam hieän ñang laø 38,18 laàn. So saùnh vôùi möùc trung bình cuûa caùc thò tröôøng khaùc, P/E chæ dao ñoäng töø 10-17 laàn”. Sau tuyeân boá naøy, giaù coå phieáu giaûm maïnh. Vaäy chæ soá P/E laø gì, bao nhieâu laø vöøa? P/E (Price/Earnings Ratio) laø heä soá giöõa thò giaù moät coå phieáu treân thu nhaäp cuûa noù. Thoâng thöôøng ngöôøi ta duøng thu nhaäp cuûa coå phieáu trong boán quí tröôùc ñoù ñeå tính. Ví duï P/E cuûa Vinamilk ñaàu tuaàn tröôùc laø 33,41; cuûa FPT laø 62,82, cuûa REE laø 27,43... YÙ nghóa ñaàu tieân cuûa chæ soá naøy laø bieåu hieän möùc giaù nhaø ñaàu tö saün saøng boû ra cho moät ñoàng thu ñöôïc töø coå phieáu ñoù. Moät P/E 30 coù nghóa nhaø ñaàu tö chòu boû ra 30 ñoàng ñeå nhaän ñöôïc 1 ñoàng töø coå phieáu naøy. Tuy nhieân, P/E thöôøng phaûn aùnh kyø voïng cuûa thò tröôøng veà söï taêng tröôûng cuûa coå phieáu hôn laø keát quaû laøm aên ñaõ qua. Ngöôøi ta so saùnh P/E cuûa caùc coâng ty cuøng ngaønh; neáu chæ soá P/E cuûa moät coâng ty cao hôn möùc bình quaân, coù nghóa thò tröôøng kyø voïng coâng ty naøy seõ aên neân laøm ra trong thôøi gian tôùi. Coâng ty coù chæ soá P/E cao chaéc chaén phaûi coù lôïi nhuaän töông lai cao nhö kyø voïng, neáu khoâng thò tröôøng seõ töï ñieàu chænh, giaù coå phieáu giaûm cho ñuùng vôùi thöïc teá. Moät ví duï ñieån hình laø Microsoft. Caùch ñaây nhieàu naêm, khi Microsoft treân ñöôøng vöôn leân ngoâi baù chuû thò tröôøng vôùi nhöõng saûn phaåm ñoäc quyeàn, thò phaàn taêng voït thì P/E cuûa noù leân ñeán 100. Nay, khi Microsoft ñaõ trôû thaønh coâng ty haøng ñaàu, möùc taêng tröôûng khoù loøng duy trì nhö xöa thì P/E giaûm daàn - thaùng 6/2002 coøn 43 vaø ñeán ñaàu tuaàn tröôùc xuoáng coøn 23,69. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 26. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 26 Trong khi ñoù P/E cuûa Google vaãn coøn cao, ñeán 61,87. Chuù yù, ôû thò tröôøng caùc nöôùc, ngöôøi ta phaân bieät roõ hai loaïi P/E: loaïi laáy thu nhaäp boán quí tröôùc ñoù (goïi laø trailing P/E) vaø loaïi döï baùo thu nhaäp boán quí tieáp theo (goïi laø forward P/E) - trong tröôøng hôïp cuûa Google, trailing P/E cao vaäy chöù forward P/E giaûm coøn 35,33 maø thoâi. Vì theá, thaät khoù noùi P/E cuûa moät coâng ty laø cao hay thaáp, neáu khoâng tính ñeán hai yeáu toá: Coâng ty phaùt trieån nhanh hay khoâng (neáu chæ taêng tröôûng 5-7% maø P/E vaãn cao ngaát ngöôûng, chöùng toû giaù coå phieáu quaù cao); Chæ soá cuûa ngaønh ra sao (so saùnh P/E cuûa moät coâng ty ñieän löïc vôùi P/E cuûa coâng ty kyõ thuaät cao laø ñieàu voâ nghóa). Ví duï, P/E cuûa caùc haõng haøng khoâng hieän nay laø 0 vì ña phaàn ñang loã; cuûa ngaønh xaây döïng daân duïng chæ laø 5,7; cuûa ngaønh saûn xuaát ñoàng laø 8,7 nhöng cuûa ngaønh saûn xuaát baïc leân ñeán 107,6 vaø cuûa ngaønh dòch vuï nghieân cöùu cao choùt voùt taän 687,1 (soá lieäu ôû thò tröôøng Myõ). Chæ soá P/E vì theá khoâng phaûi laø yeáu toá duy nhaát ñeå quyeát ñònh mua hay khoâng mua moät loaïi coå phieáu naøo ñoù. P/E thaáp coù theå vì coâng ty naøy saép gaëp khoù khaên, coå phieáu khoâng ai mua; coâng ty coù theå cheá bieán soå saùch ñeå giaûm P/E baèng caùch naâng thu nhaäp cuûa coå phieáu; laïm phaùt cao cuõng laøm giaûm chæ soá naøy. P/E chæ neân duøng ñeå tham khaûo, sau khi ñoái chieáu vôùi caùc coâng ty cuøng ngaønh ngheà vaø theo doõi xu höôùng daøi haïn döïa treân con soá P/E trong moät thôøi gian daøi. Thò tröôøng chöùng khoaùn taêng noùng : Möøng hay lo? 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Chæ soá VNIndex ñaõ taêng 10 phieân lieân tuïc keå töø ngaøy 3-1-2007, ñeán phieân giao dòch ngaøy 16-1, chæ soá naøy ñaõ ñaït 983.60 ñieåm. Ñaây coù theå xem laø giai ñoaïn soâi ñoäng nhaát treân thò tröôøng chöùng khoaùn (TTCK) töø tröôùc ñeán nay. Chæ soá VNIndex vöôn leân taàm cao môùi qua moãi phieân giao dòch laø ñieàu coù bình thöôøng? VNIndex saép vöôït ngöôõng 1.000 ñieåm? Hieän taïi chæ caàn theâm 16.4 ñieåm nöõa laø VNIndex ñaït ngöôõng 1.000 ñieåm, moät muïc tieâu khoâng khoù theo dieãn bieán thò tröôøng trong hai tuaàn vöøa qua nhöng ñaây laø moät ngöôõng khoâng ai daùm döï ñoaùn caùch ñaây 3 thaùng. Taùc nhaân chính giuùp chæ soá VNIndex taêng leân chính laø möùc taêng thò giaù cuûa chöùng khoaùn. Nhìn laïi soá löôïng coå phieáu taêng giaù trong nhöõng phieân giao dòch vöøa qua, tyû leä naøy thöôøng dao ñoäng töø 40% ñeán 50% toång löôïng coå phieáu nieâm yeát. Tuy nhieân, chæ caàn thieáu VNM, REE, GMD, SAM, STB, FPT, ITA, PVD trong nhoùm coå phieáu taêng giaù, thì VNIndex khoù loøng vöôn leân ñöôïc. Do ñaây laø nhöõng coå phieáu coù thò giaù vaø löôïng nieâm yeát chi phoái thò tröôøng neân möùc taêng giaûm veà thò giaù cuûa nhöõng coå phieáu naøy seõ taùc ñoäng raát maïnh leân möùc taêng giaûm cuûa VNIndex. Hieän taïi, nhöõng coå phieáu then choát naøy, ít nhieàu ñang coù trong tay caùi thò tröôøng thöôøng goïi laø “thoâng tin toát laønh” vì ñang laø muøa chia coå töùc treân cô sôû lôïi nhuaän ñaït ñöôïc naêm 2006. Theo ñoù SAM coù lôïi nhuaän tröôùc thueá leân ñeán 195 tyû ñoàng, taêng 90% so vôùi naêm 2005. Ñoàng thôøi SAM tieán haønh thoâng baùo coå ñoâng (baèng hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn) veà phöông aùn phaùt haønh coå phieáu phoå thoâng nhaèm taêng voán ñieàu leä. Ngaøy giao dòch khoâng höôûng quyeàn seõ laø 16-1 vaø ngaøy ñaêng kyù cuoái cuøng 18-1. Coøn STB laõi tröôùc thueá ñaït möùc 520 tyû ñoàng, taêng 70% so vôùi cuøng kyø vaø döï kieán phaân phoái coå töùc baèng coå phieáu vôùi tyû leä 10 ñöôïc 1. Rieâng coå phieáu REE ñöôïc UÛy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc cho pheùp phaùt haønh theâm 4.450.590 coå phieáu trong voøng 90 ngaøy keå töø 11-1-2007. Cuøng thôøi ñieåm treân, ITA cuõng ñöôïc pheùp phaùt haønh theâm 5 trieäu coå phieáu. Thoâng tin coå phieáu VNM vaø FPT ñang coù keá hoaïch nieâm yeát ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi, ñaõ thaät söï gaây chuù yù cho giôùi ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Tuy nhieân cô hoäi cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi mua vaøo ñoái vôùi FPT cao hôn VNM vì tyû leä sôû höõu cuûa hoï hieän nay chæ chieám hôn 14% trong khi VNM ñaõ leân tôùi 40.38% (tyû leä naém giöõ cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang ñöôïc aán ñònh ôû möùc 49%). Song trong thöïc teá, VNM ñang laø moät trong nhöõng coå phieáu ñöôïc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi mua vaøo nhieàu nhaát (1.888.980 coå phieáu trong phieân ôû tuaàn vöøa qua) vaø ñang coù chuoãi taêng kòch traàn daøi nhaát, ñoàng thôøi chaøo baùn thöôøng xuyeân khôùp heát sau moãi phieân giao dòch. Laø moät trong 7 coå phieáu coù thò giaù naèm ôû möùc töø 200.000 ñoàng/coå phieáu trôû leân, trong suoát tuaàn qua PVD luoân rôi vaøo tình traïng khaùt coå phieáu khi cung chæ ñaùp öùng moät phaàn cuûa caàu. Löôïng ñaêng kyù baùn ra PVD treân thò tröôøng chöa baèng löôïng dö mua cuûa coå phieáu naøy taïi giaù ñoùng cöûa trong moät phieân giao dòch. Cô hoäi cho VNIndex ñaït ngöôõng 1.000 ñieåm ñang gaàn hôn bao giôø heát. Thò tröôøng khoâng eâm aû! Tuy nhieân thò tröôøng khoâng chæ dieãn ra moät chieàu, vaãn coøn khoaûng 15%-20% coå phieáu rôùt giaù. Nhaø ñaàu tö loã naëng thöôøng xuyeân naèm ôû nhoùm naøy, goàm coù: DHG, SDN, VID, LBM, VPK, MPC, LGC… Ngöôøi ñaàu tö coå Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 27. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 27 phieáu TDH vaø HBC trong thôøi gian qua coù theå noùi aên, ngoài khoâng yeân. Sau khi chaøo saøn, coå phieáu THD ñaõ giaûm töø 300.000 ñoàng/coå phieáu xuoáng coøn 188.000 ñoàng/coå phieáu, coøn HBC töø 103.000 ñoàng/coå phieáu xuoáng coøn 85.000 ñoàng/coå phieáu. Coå phieáu TAC cuõng rôi vaøo hoaøn caûnh töông töï hieän nay coù chieàu höôùng giaûm. Rieâng 30 coå phieáu rôùt giaù ôû phieân giao dòch ngaøy 16-1, coù ñeán 7 coå phieáu chaïm saøn. Chính haøo quang cuûa söï taêng tröôûng vöôït baäc VNIn- dex ñaõ ít nhieàu che ñi khoaûng khuaát toái naøy - nhieàu nhaø ñaàu tö ñaõ thua loã naëng trong thôøi gian qua. Nhöõng coå phieáu ñang taêng noùng treân thò tröôøng nhö SJS, SND, NAV, SSC, FMC … hieän ñaõ hoaëc saép ñeán haïng choùt giao dòch khoâng höôûng coå töùc hay taùch thöôûng coå phieáu. Do vaäy, ôû nhöõng coå phieáu treân seõ coù söï ñieàu chænh veà thò giaù, nghóa laø seõ “reû” hôn hieän nay vaø coù theå ngang baèng vôùi thò giaù nhöõng coå phieáu naèm ôû toáp döôùi. Ñang coù aùp löïc “ñieàu chænh giaù” treân thò tröôøng. Ñieàu naøy deã gaây taâm lyù phaân vaân cho nhöõng nhaø ñaàu tö môùi tham gia thò tröôøng trong vieäc choïn loaïi coå phieáu ñeå ñaàu tö. Beân caïnh ñoù, thò giaù nhieàu coå phieáu ñang taêng ngoaøi söùc töôûng töôïng. Baïn nghó sao khi thò giaù hieän nay cuûa FPT ñaït ñeán 578.000 ñoàng/coå phieáu (khoaûng 36 USD), trong khi thò giaù coå phieáu cuûa Coâng ty General Motor (Hoa Kyø) ñang ôû möùc 30.24 USD vaø Microsoft Corp ñang ôû möùc 31.21 USD. Daãu raèng so saùnh nhö theá hôi khaäp khieãng nhöng seõ ra sao neáu moät ngaøy FPT khoâng coøn “Mobil phone” (9 thaùng ñaàu naêm 2006 doanh thu phaân phoái ñieän thoaïi di ñoäng ñaït 4.936,235 tyû ñoàng trong toång doanh thu 7.725,447 tyû ñoàng)? Vaãn coøn nhieàu maûng ñaäm nhaït treân TTCK nöôùc ta neân söï ñieàu chænh cuûa thò tröôøng laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. TTCK phaùt trieån noùng vöøa qua ñaõ laøm nhieàu ngöôøi giaøu leân nhanh choùng nhöng cuõng laøm khoâng ít ngöôøi trong cuoäc chöùng kieán taøi saûn cuûa mình cöù “boác khoùi” ra ñi khi ñaàu tö vaøo caùc loaïi coå phieáu ôû toáp rôùt giaù maø khoâng baùn ra ñöôïc! Ñoøi hoûi lôùn nhaát hieän nay ñoái vôùi giôùi ñaàu tö laø vieäc chuaån bò cho nhöõng thay ñoåi saép tôùi nhö theá naøo trong söï vaän haønh cuûa quy luaät kinh teá thò tröôøng hieän nay. Thôøi cuûa caùc quyõ ñaàu tö 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Söï soâi ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn (TTCK) ñang ngaøy caøng thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö môùi tham gia. Maëc duø chöa coù kieán thöùc veà chöùng khoaùn nhöng nhieàu nhaø ñaàu tö nhoû leû vaãn kieám ñöôïc lôïi. Tuy nhieân, theo caùc chuyeân gia chöùng khoaùn, moät - hai naêm tôùi khi TTCK Vieät Nam ñöôïc chuyeân nghieäp hoùa thì nhöõng nhaø ñaàu tö ngaén haïn naøy seõ khoù toàn taïi. Moät phaàn, do hoï thieáu voán vaø kieán thöùc veà chöùng khoaùn neân khoâng theå phaân tích ñöôïc dieãn bieán cuûa thò tröôøng daãn ñeán ruûi ro raát cao. Do vaäy, muoán thaønh coâng nhaø ñaàu tö phaûi tìm ñeán caùc quyõ ñaàu tö ñeå nhôø ñaàu tö hoä nhaèm baûo ñaûm nguoàn voán vaø sinh lôøi. Chính ñaây laø cô hoäi cho caùc quyõ ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Tuy nhieân, so vôùi nhu caàu thöïc teá hieän nay soá löôïng quyõ ñaàu tö ñaïi chuùng taïi thò tröôøng Vieät Nam vaãn coøn khieâm toán. Caùc nhaø moâi giôùi chöùng khoaùn cho raèng treân TTCK Vieät Nam hieän nay toàn taïi moät löôïng lôùn nhaø ñaàu tö môùi ít am hieåu veà coå phieáu, thöôøng ñaët leänh mua – baùn theo “hieäu öùng baày ñaøn” chöù chöa coù söï tính toaùn, phaân tích, cuõng nhö tìm hieåu kyõ veà coå phieáu muoán ñaàu tö. Khoái löôïng nhaø ñaàu tö caù nhaân chieám ñeán 80%-90% taøi khoaûn giao dòch treân thò tröôøng. Trong thôøi gian tôùi, vôùi phöông thöùc ñaàu tö theo hieäu öùng nhö hieän nay cuûa giôùi ñaàu tö nhoû leû seõ khoù ñem laïi hieäu quaû, thaäm chí coù theå ruûi ro raát cao. Khi quy moâ thò tröôøng lôùn maïnh thì nhöõng nhaø ñaàu tö nhoû, voán ít khoâng theå ñöùng vöõng treân TTCK. Thay vaøo ñoù laø caùc nhaø ñaàu tö coù toå chöùc, nhaát laø caùc quyõ ñaàu tö vôùi nguoàn voán lôùn. Luùc naøy, ñeå toàn taïi, khoâng coøn caùch naøo khaùc, nhaø ñaàu tö nhoû leû phaûi tìm ñeán caùc quyõ ñaàu tö. Thoâng qua ñoù nhaø ñaàu tö nhoû leû môùi coù nhieàu cô hoäi thaønh coâng khi tham gia vaøo TTCK. Lôøi khuyeân cuûa Coâng ty Chöùng khoaùn Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín Sacombank (SBS) laø neáu voán ít vaø thieáu söï am hieåu veà chöùng khoaùn, nhaø ñaàu tö nhoû leû neân tìm choïn ñeán quyõ ñaàu tö ñeå baûo ñaûm nguoàn voán vaø haïn cheá ruûi ro. Hieän nhieàu ngöôøi vaãn nghó ñaàu tö tröïc tieáp khaû naêng sinh lôøi vaãn cao hôn thoâng qua quyõ, nhöng thöïc teá ñaõ xaûy ra lôïi nhuaän cao thì khaû naêng ruûi ro cuõng töông ñöông. Soá lieäu cuûa UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc (UBCKNN) cho thaáy hôn 90% voán ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi ñoå vaøo TTCK Vieät Nam hieän nay thoâng qua caùc quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Trong ñoù, coù moät soá quyõ ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam vaø cuõng coù quyõ thaønh laäp ôû nöôùc ngoaøi. Tính ñeán nay, nguoàn voán ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam ñaït gaàn 3 tyû USD. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 28. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 28 Trong ñoù, TTCK Vieät Nam ñang laø ñích ngaém cuûa nhieàu nhaø ñaàu tö vaø ñaëc bieät laø caùc quyõ ñaàu tö treân theá giôùi. Caùch ñaây khoaûng 5 naêm, taïi Vieät Nam chæ coù moät - hai quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng, nhöng ñeán thôøi ñieåm naøy con soá treân ñaõ taêng leân nhieàu hôn, ñoù laø chöa keå caùc quyõ ñaàu tö trong nöôùc xuaát hieän ngaøy caøng raàm roä. Môùi ñaây, UBCKNN caáp pheùp hoaït ñoäng cho 6 coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn. Trong ñoù lôùn nhaát laø Coâng ty Quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Baûo Vieät vôùi soá voán ñieàu leä 660 tyû ñoàng. Naêm ñôn vò coøn laïi goàm caùc coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö Haûi Phoøng 11 tyû ñoàng, Phuù Laân 10 tyû ñoàng, An Phuùc 8,1 tyû ñoàng, An Phuù 8 tyû ñoàng, Phöông Ñoâng 6,8 tyû ñoàng. Ngoaøi caùc ñôn vò vöøa ñöôïc caáp pheùp, hieän caû nöôùc ñaõ coù 15 coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn ñang hoaït ñoäng. Trong ñoù coù 2 quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn ñaõ huy ñoäng voán töø coâng chuùng laø VF1 vaø PRUBF1. Theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia, vieäc ra ñôøi ngaøy caøng nhieàu caùc quyõ ñaàu tö seõ giuùp TTCK thöïc hieän toát chöùc naêng huy ñoäng voán töø caùc nhaø ñaàu tö nhoû leû trong daân ñeå taïo thaønh nguoàn voán lôùn phuïc vuï neàn kinh teá. Ñaëc bieät, thoâng qua caùc quyõ nhaø ñaàu tö nhoû leû coù theâm nhieàu cô hoäi hoïc hoûi kinh nghieäm lieân quan ñeán TTCK. Vôùi vai troø laø nhaø ñaàu tö coù toå chöùc caùc quyõ laø nhaân toá taùc ñoäng tích cöïc ñeán dieãn bieán cuûa thò tröôøng theo höôùng oån ñònh, ñoàng thôøi loaïi daàn hieäu öùng “aên theo” nhieàu ruûi ro. Theâm moät soá quyõ ñaàu tö teân tuoåi taïi Vieät Nam 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Cuøng vôùi 3 quyõ do Dragon Capital quaûn lyù hoaït ñoäng khaù toát (ñaõ neâu ôû chuyeân ñeà tröôùc), trong lónh vöïc ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam khoâng theå khoâng noùi theâm moät soá quyõ teân tuoåi sau ñaây: Vietnam Opportunity Fund (VOF) VOF cuûa Vinacapital baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Vieät Nam töø thaùng 9-2003, ñeán thaùng 9-2006 coù quy moâ toång voán huy ñoäng 171 trieäu USD ñöôïc taäp trung ñaàu tö vaøo nhöõng ngaønh coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh nhö dòch vuï taøi chính, haøng tieâu duøng, baùn leû, baát ñoäng saûn, du lòch, cô sôû haï taàng vaø ngaønh coâng ngheä. Môùi hoaït ñoäng hôn 3 naêm, VOF ñaõ ñaït keát quaû ñaàu tö toát vaø toác ñoä taêng voán nhanh. Giaù trò chöùng chæ quyõ luoân ñöôïc giao dòch cao hôn giaù trò taøi saûn roøng treân moät coå phieáu quyõ khoaûng 20 – 25% vaø thaäm chí ñaït ñeán ñænh ñieåm 44,6%. Giaù trò taøi saûn roøng treân moät coå phieáu quyõ vaøo ñaàu naêm 2006 ñaït 1,6 USD, taêng 39,1% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Quy moâ voán cuûa VOF vaøo cuoái naêm 2005 nhoû hôn VEIL, nhöng gaàn ñaây VOF ñaõ huy ñoäng theâm ñöôïc hôn 76 trieäu USD töø nhaø ñaàu tö Millenium Parnerts cuûa Myõ vaø vöôn leân ñöùng ñaàu veà voán ñaàu tö taïi Vieät Nam. PXP Vietnam FundÑeán nay VOF ñaõ ñaàu tö hôn 100 trieäu USD vaøo Vieät Nam; trong ñoù ñaàu tö 54 trieäu USD vaøo thò tröôøng OTC, 17 trieäu USD vaøo coâng ty tö nhaân, 11,9 trieäu USD vaøo baát ñoäng saûn vaø 16,9 trieäu USD vaøo 13 coâng ty nieâm yeát. VOF hieän coøn moät khoaûn tieàn maët hoaëc töông ñöông laø 86,1 trieäu USD cho nhöõng khoaûn ñaàu tö môùi. Thaønh laäp sau VOF chöøng 3 thaùng, PXP Vieät Nam chæ taäp trung ñaàu tö vaøo nhöõng coâng ty ñaõ nieâm yeát hoaëc chuaån bò nieâm yeát taïi TTCK Vieät Nam. Quyõ PXP ñaàu tö daøi haïn vaøo nhöõng coâng ty Vieät Nam hoaëc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhöng löôïng voán hoùa ôû moãi coâng ty phaûi ñaït toái thieåu 5 trieäu USD hay coù chæ soá giaù treân thu nhaäp (P/E) cuûa coâng ty ñoù phaûi töông ñöông vôùi P/E thò tröôøng. Nhôø vaøo söï taêng tröôûng maïnh cuûa TTCK Vieät Nam neân PXP ñaõ caûi thieän nhanh keát quaû ñaàu tö, sau 2 naêm hoaït ñoäng giaù trò taøi saûn roøng treân moät ñôn vò quyõ ñaït 3,2 USD, taêng 33,3% so vôùi naêm tröôùc. Vôùi vieäc ñaàu tö vaøo Coâng ty Döôïc phaåm Imexpharm, trong cuøng thôøi gian naøy PXP ñaõ naâng toång soá coâng ty ñaõ ñaàu tö leân 23 ñôn vò vaø ñaït 93% toång löôïng voán huy ñoäng. Taát caû 10 coâng ty chieám tyû leä cao nhaát trong toång taøi saûn roøng cuûa PXP laø nhöõng doanh nghieäp ñaõ nieâm yeát treân TTCK vaø coù keát quaû kinh doanh toát trong naêm vöøa qua. Ngoaøi vieäc thaønh laäp quyõ môùi VEEF vaøo cuoái thaùng 11-2005, PXP taêng quy moâ quyõ töø 25,8 trieäu USD leân khoaûng 40 trieäu vaøo quyù 2-2006 baèng caùch phaùt haønh theâm hôn 2 trieäu coå phieáu. Vietnam Emerging Equity Fund (VEEF) Beân caïnh PXP Vieät Nam, PXP Asset Management ñaõ môû theâm quyõ ñaàu tö môùi Vietnam Emerging Equity Fund (VEEF) vaøo thò tröôøng Vieät Nam vôùi quyõ moâ voán khoaûng 15,9 trieäu USD töø thaùng 11-2005 vaø ñöôïc nieâm yeát taïi TTCK Ai-len (NCB). VEEF cuõng taäp trung ñaàu tö vaøo nhöõng coâng ty nieâm yeát hoaëc chuaån bò nieâm yeát treân TTCK Vieät Nam. Ñeán giöõa quyù 3-2006, VEEF ñaàu tö vaøo 28 coâng ty Vieät Nam, giaù trò taøi saûn roøng ñaït 52,5 USD, taêng 36% so vôùi luùc môùi thaønh laäp. Mekong Enterprise Fund (MEF) Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 29. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 29 Trong soá 7 quyõ tö nhaân vaø quyõ khoâng nieâm yeát cuûa nöôùc ngoaøi ñaàu tö taïi Vieät Nam, MEF ra ñôøi töø thaùng 4- 2002 vôùi quy moâ voán 18,5 trieäu USD vaø do Coâng ty Mekong Capital quaûn lyù. Ñoái töôïng ñaàu tö cuûa MEF laø nhöõng coâng ty gia ñình vöøa vaø nhoû, coù keát quaû kinh doanh toát, ñaëc bieät naêng ñoäng trong kinh doanh vaø coù khuynh höôùng nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. MEF khoâng quan taâm ñeán nhöõng coâng ty coù quy moâ lôùn vaø thöôøng cung caáp dòch vuï hoã trôï sau ñaàu tö ñeå giuùp caùc coâng ty ñoù caûi thieän hoaït ñoäng quaûn lyù doanh nghieäp vaø coù theå phaùt trieån vöôït baäc trong töông lai. Vôùi toác ñoä ñaàu tö khoaûng 3 - 4 coâng ty moãi naêm, ñeán nay MEF ñaõ ñaàu tö 10 doanh nghieäp vôùi toång voán khoaûng 13 – 14 trieäu USD. MEF ñaõ ñaàu tö gaàn heát löôïng voán huy ñoäng, vì vaäy Mekong Capital môû theâm quyõ môùi vaøo naêm 2006 vôùi quy moâ voán khoaûng 40 trieäu USD vaø cuøng chieán löôïc ñaàu tö nhö MEF. IDG Ventures Vietnam (IDG) Cuõng trong soá 7 quyõ vöøa neâu, IDG Ventures Vietnam (IDGVV) laø quyõ ñaàu tö maïo hieåm ñaàu tieân cuûa Myõ taäp trung vaøo lónh vöïc coâng ngheä cao ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 3-2004. Quyõ naøy öu tieân ñaàu tieân vaøo caùc doanh nghieäp treû kinh doanh caùc ngaønh coâng ngheä cao taïi Vieät Nam. Vôùi quy moâ 100 trieäu USD, IDGVV ñaàu tö vaøo nhöõng doanh nghieäp coù tieàm naêng phaùt trieån cao thuoäc caùc ngaønh coâng ngheä thoâng tin, vieãn thoâng, internet, truyeàn thoâng vaø coâng ngheä sinh hoïc. Ñeán nay, IDGVV ñaõ ñaàu tö 5 trieäu USD vaøo 4 doanh nghieäp PeaceSoft, Isphere, VinaGame vaø VietnamWorks.com. Coå phieáu daàu khí bò ñoát noùng 17/01/2007 Lao Ñoäng TTCK VN thôøi gian qua chöùng kieán söùc cuoán huùt maïnh meõ cuûa caùc Cty thuoäc ngaønh daàu khí (TCty Daàu khí VN) ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Ngaøy 5.12.2006, CP cuûa Cty CP vaø dòch vuï khoan daàu khí (maõ PVD) chaøo saøn HosTC vôùi möùc giaù 130.000ñ/ CP laøm söûng soát nhieàu nhaø ñaàu tö. Möùc giaù naøy cao hôn gaáp hai laàn so vôùi giaù giao dòch treân thò tröôøng phi taäp trung (OTC) tröôùc ñoù. Nhieàu ngöôøi cho raèng, möùc giaù treân ñaõ ñöôïc moät soá ñoái töôïng ñaåy leân quaù cao vaø seõ coù söï ñieàu chænh giaûm daøi ngaøy. Tuy nhieân chæ sau hai phieân ñieàu chænh, CP PVD laïi tieáp tuïc taêng vôùi khoái löôïng giao dòch khaù lôùn, trung bình khoaûng 200.000 CP/phieân. Taïi phieân giao dòch ngaøy 11.1, CP PVD ñaït möùc 222.000ñ/CP, taêng 70% sau hôn moät thaùng leân saøn, nhanh hôn so vôùi toác ñoä taêng 22% cuûa VN-Index trong cuøng thôøi gian. Coù theå giaûi thích nguyeân nhaân taêng giaù cuûa PVD thôøi gian qua laø do löôïng caàu cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi (NÑTNN) ñoái vôùi CP naøy khaù lôùn. Theo thoáng keâ hai tuaàn gaàn ñaây, NÑTNN ñaõ mua ñöôïc khoaûng 1 trieäu CP PVD. Phaûi chaêng ñang coù moät toå chöùc nöôùc ngoaøi naøo thöïc hieän caùc giao dòch quot;thaâu toùmquot; PVD? Chính ñoäng thaùi mua nhieàu PVD cuûa NÑTNN ñaõ loâi keùo theâm löôïng caàu cuûa nhaø ñaàu tö trong nöôùc vôùi CP naøy. Söï chaøo saøn thaønh coâng cuûa PVD coù veû nhö laø taùc nhaân gaây quot;coäng höôûngquot; söùc huùt cho CP cuûa Cty baûo hieåm daàu khí (PVI) trong laàn chaøo baùn laàn ñaàu ra coâng chuùng. Coù 8.000 nhaø ñaàu tö tham gia ñaêng kyù mua 303 trieäu coå phaàn, cao gaáp 26 löôïng coå phaàn chaøo baùn (11.729.900). Taïi buoåi ñaáu giaù ngaøy 29.12.2006, möùc giaù truùng thaàu bình quaân cao gaáp gaàn 16 laàn so vôùi giaù khôûi ñieåm ñaõ naèm ngoaøi suy nghó cuûa caùc chuyeân gia treân TTCK. Tieáp theo, vaøo ngaøy 2.1.2007, phieân ñaáu giaù cuûa Cty vaän taûi daàu khí (PVT) coù möùc giaù bình quaân 81.237ñ/CP. Ngay sau ñoù, CP cuûa caùc Cty thuoäc ngaønh daàu khí giao dòch treân thò tröôøng OTC cuõng ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö tìm mua moät caùch quot;raùo rieátquot; ñaõ laøm möùc giaù taêng leân raát nhieàu. CP PVT ngaøy 11.1 ñöôïc chuyeån nhöôïng möùc trung bình 89.000ñ/CP, taêng 11% so vôùi giaù ñaáu thaønh coâng. Töông töï, giaù CP Cty dòch vuï daàu khí ñaït 137.500ñ/CP taêng 269%, CP Cty dòch vuï du lòch daàu khí ñaït 47.000ñ/ CP, taêng 213%... Khoâng theå phuû nhaän söï haáp daãn cuûa CP daàu khí. Thöù nhaát ôû caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi, CP cuûa ngaønh naøy cuõng ñöôïc chaáp nhaän vôùi möùc PE khaù cao. Thöù hai, VN laø nöôùc ñöôïc ñaùnh giaù laø coù lôïi theá veà taøi nguyeân naøy. Naêm 2006, giaù trò xuaát khaåu daàu thoâ cuûa VN ñaït gaàn 6 tæ USD vaø coù ñoùng goùp lôùn nhaát vaøo ngaân saùch quoác gia. Theo nhieàu chuyeân gia kinh teá, sau khi VN gia nhaäp WTO, taêng tröôûng cuûa ngaønh daàu khí seõ ñaït toác ñoä nhanh. Tuy nhieân, vôùi möùc giaù maø nhieàu nhaø ñaàu tö chaáp nhaän traû cho caùc CP naøy nhö hieän nay khieán nhieàu Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 30. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 30 chuyeân gia treân TTCK ñaët caâu hoûi: Lieäu nhaø ñaàu tö coù kyø voïng quaù cao? Vôùi tröôøng hôïp cuûa PVI, chæ tieâu lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn qua caùc naêm 2003-2005 chæ ñaït 6,15%- 6,25%. Chæ soá lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu giaûm töø 19,81% xuoáng 18,63%. Coù theå thaáy hai chæ soá naøy khoâng coù söï gia taêng qua caùc naêm hoaëc möùc taêng khoâng ñaùng keå, chöùng toû hy voïng vaøo söï taêng tröôûng maïnh veà lôïi nhuaän laø raát ít. Hôn nöõa, söï kyø voïng cuûa chính laõnh ñaïo PVI cuõng khoâng quaù cao, theå hieän qua keá hoaïch vaø chæ tieâu döï kieán trong töông lai: Möùc voán ñieàu leä cuûa PVI giöõ nguyeân trong 3 naêm tôùi ôû möùc 500 tæ ñoàng. Lôïi nhuaän sau thueá 2007-2009 töông öùng laø 99,7 tæ, 119,2 tæ vaø 121,9 tæ ñoàng. Coå töùc döï kieán ñaït 10,57%, 12,64% vaø 12,93%. Theo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm 2007 cuûa PVI, chæ tieâu lôïi nhuaän treân coå phaàn (EPS) ñaït 1.993,56 ñoàng. Nhö vaäy vôùi möùc giaù truùng thaàu bình quaân 160.250 ñoàng, möùc giaù treân thu nhaäp (P/E) cuûa PVI xaáp xæ 80 laàn. Ñaây laø con soá quaù cao. Neáu ñònh giaù theo phöông phaùp chieát khaáu luoàng coå töùc vôùi giaû thieát lôïi nhuaän kyø voïng r =15%, möùc giaù öôùc ñoaùn cuûa PVI ñeán naêm 2009 ñaït 239.578ñ/CP. Ñaây laø möùc giaù coù theå ñaït ñöôïc neáu PVI coù toác ñoä taêng tröôûng baèng toác ñoä cuûa ngaønh. Tuy nhieân, ñieàu ñaùng noùi laø möùc giaù treân ñöôïc döï tính trong thôøi haïn 3 naêm. Vôùi ña soá coå ñoâng laø ngöôøi VN thì lieäu hoï coù ñuû kieân nhaãn naém giöõ CP PVI laâu nhö vaäy? Theo thoâng baùo keát quaû ñaáu giaù CP cuûa PVI thì coù 4 toå chöùc vaø coù tôùi 345 nhaø ñaàu tö caù nhaân truùng giaù. Khoâng coù nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi naøo thaønh coâng. Vôùi soá löôïng nhaø ñaàu tö ñaáu giaù thaønh coâng khaù ñoâng, khieán nhieàu ngöôøi nghó raèng phaûi chaêng ñaây laø moät trong nhöõng bieåu hieän tính phong traøo cuûa nhaø ñaàu tö VN khi maø hoï bò quot;tieáng goïiquot; lôïi nhuaän treân TTCK cuoán ñi? Coù ñaëc quyeàn thoâng tin taïi saøn chöùng khoaùn? 16/01/2007 VnEconomy Lieäu caùc trung taâm chöùng khoaùn ñang ñöôïc höôûng ñaëc quyeàn sôû höõu thoâng tin, thuaän lôïi cho giao dòch noäi giaùn phaùt trieån? Hieäp hoäi Caùc nhaø ñaàu tö taøi chính (VAFI) vöøa coù moät baûn kieán nghò 5 trang göûi ñeán Boä Taøi chính vaø UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc, goùp yù veà vieäc löïa choïn moâ hình cho caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn vaø trung taâm löu kyù. Baûn kieán nghò naøy ñeà caäp ñeán moät vaán ñeà ñaùng chuù yù, ñoù laø “thoâng tin giao dòch noäi giaùn ñang ngaøy caøng phaùt trieån” taïi caùc trung taâm naøy. Theo VAFI, tình traïng treân xuaát phaùt töø vieäc khoâng cho caùc coâng ty nieâm yeát vaø ñaêng kyù giao dòch ñöôïc coâng boá thoâng tin roäng raõi trong cuøng moät thôøi ñieåm, maø phaûi göûi thoâng tin cho trung taâm giao dòch chöùng khoaùn ñeå caùc trung taâm naøy ñöôïc höôûng ñaëc quyeàn sôû höõu thoâng tin tröôùc, vaø sau ñoù môùi coâng boá. “Cô cheá treân ñaõ taïo maûnh ñaát maøu môõ cho giao dòch noäi giaùn phaùt trieån. Quan saùt nhieàu phieân giao dòch, ngöôøi ta khoâng hieåu sao giaù moät vaøi loaïi coå phieáu töï nhieân ñöôïc mua nhieàu, roài sau ñoù laø giaù taêng do thoâng tin toát...”, VAFI nhaän ñònh. Ngoaøi ra, VAFI cuõng cho raèng coù tình traïng thoâng tin noäi giaùn veà danh saùch caùc nhaø ñaàu tö toå chöùc (trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi) tham gia ñaáu giaù coå phaàn bò roø ræ phoå bieán vaø trôû thaønh cô cheá xin-cho. Tình traïng naøy gaây thieät haïi cho ñoâng ñaûo nhaø ñaàu tö caù nhaân, cho nhöõng nhaø ñaàu tö khoâng quen bieát. Vôùi nhöõng nhaän ñònh treân, Hieäp hoäi Caùc nhaø ñaàu tö taøi chính khaúng ñònh “hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn laø chöa ñaït hieäu quaû, chöa baûo ñaûm ñöôïc nguyeân taéc hoaït ñoäng cô baûn cuûa thò tröôøng laø coâng khai, coâng baèng vaø minh baïch”. Coå phieáu coâng ty chöùng khoaùn haï nhieät 17/01/2007 VietNamNet Coå phieáu cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn giao dòch treân saøn Haø Noäi ñaõ haï nhieät sau nhöõng ngaøy taêng giaù “khuûng khieáp”. Coå phieáu SSI cuûa CTCP Chöùng khoaùn Saøi Goøn ngaøy 16/1 chæ taêng 0,2% vaø döøng chaân ôû möùc 224.000ñ. Vôùi möùc naøy, SSI ñaõ taêng 45,4% keå töø ñaàu naêm. Nhìn laïi lòch söû, SSI chæ giaûm phieân ñaàu tieân cuûa naêm 2007 vaø phieân ngaøy 8/1. Coøn laïi taát caû caùc ngaøy khaùc coå phieáu naøy ñeàu taêng maïnh. Tuy nhieân, söùc taêng cuûa SSI vaãn chöa laø gì. Moät ñaïi gia khaùc trong laøng chöùng khoaùn laø coå phieáu BVS cuûa CTCP Chöùng khoaùn Baûo Vieät coøn taêng maïnh hôn. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 31. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 31 Keå töø ñaàu naêm ñeán nay, ngaøy 16/1 laø phieân ñaàu tieân BVS chòu giaûm giaù, coøn ngaøy naøo coå phieáu naøy cuõng taêng maïnh. Coå phieáu naøy hoâm nay ñöùng ôû möùc 325.000ñ, taêng 52,5% so vôùi phieân cuoái cuøng cuûa naêm 2006. Vôùi möùc giaù naøy, BVS vaãn duy trì laø coå phieáu ñaét nhaát thò tröôøng. Maëc duø khoâng coù teân tuoåi lôùn nhö 2 ñaøn anh treân nhöng coå phieáu HPC cuûa CTCP Chöùng khoaùn Haûi Phoøng laïi coù veû gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh tích hôn. HPC giaûm 4,1%, laø phieân thöù 2 coå phieáu naøy giaûm giaù keå töø ñaàu naêm môùi. Ñöùng ôû möùc giaù 132.800ñ trong ngaøy 16/1, coå phieáu naøy ñaõ taêng leân ñeán möùc khoù tin laø 77% so vôùi hoài ñaàu naêm. Theo giôùi chuyeân moân thì thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ñang buøng noå laø nguyeân nhaân chính caùc nhaø ñaàu tö ñang kyø voïng vaøo keát quaû laøm aên cuûa caùc coâng ty ngaønh chöùng khoaùn. Coå phieáu theùp keùm haáp daãn 17/01/2007 Lao Ñoäng Theo nhieàu nhaø ñaàu tö, ruûi ro khi boû tieàn ra mua CP cuûa ngaønh theùp laø cuoäc caïnh tranh raát khoác lieät cuûa caùc Cty trong nöôùc vôùi nhau vaø vôùi caùc Cty nöôùc ngoaøi veà giaù caû, chaát löôïng vaø maãu maõ. Giaù CP HMC cuûa Cty cô khí TPHCM ngaøy caøng xa möùc giaù khi leân saøn (cuõng laø möùc giaù cao nhaát cuûa CP naøy). Giaù CP VIS cuûa Cty theùp Vieät - YÙ cuõng chæ dao ñoäng quanh möùc giaù leân saøn laø 45.000 ñoàng. Giaù CP cuûa Cty chuyeân phaân phoái theùp SMC cuõng giaûm 2,68% trong phieân giao dòch ngaøy 15.1. ITACO leân keá hoaïch huy ñoäng 1.450 tyû ñoàng 16/01/2007 VnEconomy Coâng ty Coå phaàn Khu Coâng nghieäp Taân Taïo (ITACO) ñaõ nhaát trí trieån khai moät soá döï aùn trong naêm 2007 vôùi toång nguoàn voán döï kieán 1.450 tyû ñoàng. Thoâng baùo treân ñöôïc Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn Tp.HCM ñöa ra ngaøy 13/1, döïa treân keát quaû cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng cuûa ITACO. Hoäi ñoàng Quaûn trò ITACO ñaõ thoáng nhaát keá hoaïch huy ñoäng soá voán naøy töø caùc nguoàn sau, traû coå töùc ñôït 2/ 2006 baèng coå phieáu (100 tyû ñoàng) töø nguoàn lôïi nhuaän giöõ laïi, phaùt haønh 100 tyû ñoàng traùi phieáu chuyeån ñoåi, phaùt haønh 200 tyû ñoàng coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu, caùn boä coâng nhaân vieân vaø phaùt haønh 200 tyû ñoàng coá phieáu cho ñoái taùc beân ngoaøi. Naêm 2006, ITACO döï kieán ñaït 153 tyû ñoàng lôïi nhuaän thuaàn, muïc tieâu naêm 2007 seõ ñaït 300 tyû ñoàng, döï kieán ñeán 28/2/2007, ITACO seõ taêng voán ñieàu leä töø 500 tyû leân 600 tyû ñoàng baèng hình thöùc traû coå töùc baèng coå phieáu Nhieät ñieän Phaû Laïi baùn theâm 27% coå phaàn nhaø nöôùc 16/01/2007 Kinh Teá & Ñoâ Thò CTCP Nhieät ñieän Phaû Laïi (thuoäc Taäp ñoaøn Ñieän löïc VN - EVN) cho bieát, hieän tyû leä coå phaàn cuûa coâng ty do nhaø nöôùc (EVN) naém giöõ laø 78%. Cty ñang xaây döïng ñeà aùn baùn bôùt 27% ra coâng chuùng. Thôøi gian vaø caùch thöùc baùn ñang ñöôïc baøn baïc cuï theå. Naêm 2006, Nhieät ñieän Phaû Laïi ñaït 740 tyû ñoàng lôïi nhuaän. Ngaøy 11/1 vöøa qua, Cty ñaõ chính thöùc rôøi saøn giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi. Neáu khoâng coù gì thay ñoåi, ngaøy 26/1 tôùi seõ laø ngaøy nieâm yeát ñaàu tieân taïi TTGDCK TPHCM. Kido baùn ñaáu giaù 900.000 coå phaàn phoå thoâng vaøo 2.2 17/01/2007 Lao Ñoäng Phieân ñaáu giaù dieãn ra luùc 14h taïi TTGDCK TPHCM. Coå phaàn cuûa Cty CP Kido coù meänh giaù 10.000 ñoàng (coå phaàn phoå thoâng), giaù khôûi ñieåm laø 27.000 ñoàng. Cty CP Kido coù voán ñieàu leä 40 tæ ñoàng, chuyeân saûn xuaát thöïc phaåm, ñoà uoáng (ñaù khoâ, kem caùc loaïi); saûn xuaát vaø mua baùn: Ñoà uoáng caùc loaïi; söõa vaø caùc saûn phaåm töø söõa; saûn xuaát vaø mua baùn nöôùc giaûi khaùt; saûn xuaát, mua baùn nöôùc eùp, söõa chua, thöïc phaåm, saûn phaåm töø söõa, rau caâu, baùnh... SSI môû chi nhaùnh môùi taïi Haø Noäi 17/01/2007 TTGDCK Caên cöù Coâng vaên soá 29/2007/CV-SSIHO ngaøy 11/01/2007 cuûa Coâng ty coå phaàn Chöùng khoaùn Saøi Goøn, TTGDCK Haø noäi xin thoâng baùo thoâng tin baát thöôøng cuûa CTCP Chöùng khoaùn Saøi Goøn cuï theå nhö sau: Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 32. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 32 Ngaøy 11/01/2007, Chuû tòch Uyû ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh quyeát ñònh soá 08/QÑ-UBCK chaáp thuaän cho CTCP Chöùng khoaùn Saøi Goøn ñöôïc môû chi nhaùnh taïi soá 1C Ngoâ Quyeàn, phöôøng Lyù Thaùi Toå, Quaän Hoaøn Kieám, Tp Haø Noäi. Noäi dung hoaït ñoäng : kinh doanh chöùng khoaùn; moâi giôùi chöùng khoaùn vaø löu kyù chöùng khoaùn; tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn; Töï doanh chöùng khoaùn; Baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn. Bibica phaùt trieån quy moâ lôùn 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Coâng ty Bibica laø moät trong 10 doanh nghieäp ñaàu tieân nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam (naêm 2001) coù toác ñoä phaùt trieån khaù oån ñònh vôùi doanh soá taêng tröôûng bình quaân 20%/naêm, haøng naêm baûo ñaûm ñöôïc lôïi nhuaän vaø möùc chia coå töùc cam keát vôùi coå ñoâng. Naêm 2006 Bibica ñaõ hoaøn thaønh vöôït keá hoïach lôïi nhuaän vaø doanh soá ñaït 350 tyû ñoàng, doanh thu taêng 20% so vôùi naêm 2005. Bibica ñaõ trôû thaønh teân tuoåi trong soá 100 thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng Vieät Nam vaø lieân tuïc ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm bình choïn laø haøng Vieät Nam chaát löôïng cao trong nhieàu naêm lieàn. Moät soá saûn phaåm cuûa Bibica nhö baùnh boâng lan kem cao caáp Hura, keïo cöùng coù nhaân cao caáp Volcano… ñöôïc choïn taøi trôï cho caùc hoäi nghò mang tính quoác teá nhö ASEM 5, APEC 14. Saûn phaåm Bibica ñaõ xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng Myõ, Nhaät, Philippines, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Cam- puchia, Singapore, Nam Phi, AÛ Raäp Saudi, Bangladesh… Toác ñoä phaùt trieån ngaøy caøng beàn vöõng cuûa Bibica ñaõ taïo nieàm tin cho caùc coå ñoâng cuõng nhö nhaø ñaàu tö tieáp tuïc ñaàu tö voán vaøo caùc döï aùn ñaày tieàm naêng vaø saûn xuaát quy moâ. Töø soá voán ñieàu leä 25 tyû ñoàng khi môùi thaønh laäp, ñeán nay nguoàn voán ñieàu leä cuûa Bibica ñaõ taêng leân 89,9 tyû ñoàng. Vôùi muïc tieâu tieáp tuïc phaùt trieån maïnh meõ trong thôøi gian tôùi, Bibica ñaõ coù nhöõng böôùc ñi taïo aán töôïng cho coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö ngay töø ñaàu naêm 2007. Ñoù laø quyeát ñònh ñoåi teân Coâng ty coå phaàn Baùnh keïo Bieân Hoøa thaønh Coâng ty coå phaàn Bibica. Ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh ñöôïc môû roäng vôùi caùc saûn phaåm nhö ñöôøng, baùnh, keïo, maïch nha, röôïu (thöùc uoáng coù coàn), boät dinh döôõng, söõa vaø caùc saûn phaåm töø söõa, söõa ñaäu naønh, nöôùc giaûi khaùt, boät giaûi khaùt. Vieäc ñoåi teân vaø ña daïng ngaønh ngheà SXKD chuyeân veà thöïc phaåm cheá bieán vaø thöïc phaåm dinh döôõng theå hieän ñònh höôùng phaùt trieån lôùn maïnh cuûa Bibica trong thôøi gian tôùi. Ngaøy 22-1-2007 tôùi ñaây Bibica khôûi coâng xaây döïng moät nhaø maùy môùi taïi Khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc 1 (tænh Bình Döông) vôùi dieän tích 40.000m2 vaø toång voán ñaàu tö giai ñoïan 1 laø 78,879 tyû ñoàng. Giai ñoaïn ñaàu ñöôïc ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát baùnh boâng lan kem cao caáp vôùi thieát bò cuûa chaâu AÂu coù coâng ngheä tieân tieán haøng ñaàu theá giôùi vôùi naêng suaát saûn xuaát 2.500 taán saûn phaåm/naêm. Vieäc ñaàu tö naøy seõ boå sung doanh thu bình quaân haøng naêm cho Bibica 93,6 tyû ñoàng/naêm vaø lôïi nhuaän tröôùc thueá 10,94 tyû ñoàng. Nhaø maùy Bibica Bình Döông ngay giai ñoaïn 1 saûn xuaát baùnh layer cake thöôøng mang nhaõn hieäu Hura, vôùi saûn löôïng chieám 70% coâng suaát daây chuyeàn; phaùt trieån nhaõn hieäu môùi baùnh layer cake cao caáp vôùi saûn löôïng chieám 30% coâng suaát daây chuyeàn bao goàm caùc saûn phaåm trang trí beà maët (raéc haït, ziczac socola), phuû socola moät maët hoaëc hai maët, laøm 3 lôùp... Chöông trình ñaàu tö saûn xuaát baùnh boâng lan kem Hura cao caáp ñöôïc coi laø neàn taûng cho Bibica trong tieán trình hoäi nhaäp. Môû cuoäc thi “Mekong Capital – thaùch thöùc 20 trieäu USD” 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Hoâm qua 16-1, Quyõ ñaàu tö Mekong Capital phaùt ñoäng cuoäc thi “Mekong Capital – thaùch thöùc 20 trieäu USD” nhaèm tìm kieám caùc caù nhaân coù tinh thaàn kinh doanh, sôû höõu nhöõng yù töôûng toát vaø coù khaû naêng trieån khai vaøo thöïc tieãn. Cuoäc thi nhaém ñeán caùc nhaø quaûn lyù ñang laøm vieäc taïi coâng ty trong nöôùc vaø quoác teá. Khaùc vôùi moïi chöông trình töøng dieãn ra tröôùc ñaây, cuoäc thi ñaët ra thaùch thöùc cho ngöôøi ñoaït giaûi laø phaûi phaùt trieån keá hoaïch kinh doanh cuûa mình trong voøng 5 naêm thaønh moät coâng ty coù theå baùn ñöôïc hoaëc nieâm yeát ñaït ñeán giaù trò 20 trieäu USD. Mekong Capital cam keát seõ ñaàu tö 400.000 USD vaøo keá hoaïch kinh doanh thaéng cuoäc vaø kyù keát moät baûn thoûa thuaän ñaàu tö hôïp phaùp giöõa caùc beân. Trong ñoù, moät khoaûn ñaàu tö trò giaù töông ñöông 10.000 USD ñöôïc taëng cho ngöôøi (hoaëc nhoùm) thaéng cuoäc ñeå söû duïng nhö laø moät khoaûn voán ñaàu tö cuûa chính hoï. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 33. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 33 Coâng ty coå phaàn Ñaïi lyù vaän taûi SAFI: Vöõng vaøng trong “bieån lôùn” 17/01/2007 Giao Thoâng Vaän Taûi Chính thöùc thaønh laäp vaøo naêm 1992 vaø coå phaàn hoaù vaøo thaùng 7/1998 vôùi voán ñieàu leä ban ñaàu laø 5,69 tyû ñoàng, ñeán nay, SAFI ñaõ coù voán ñieàu leä taêng gaáp ñoâi vôùi 6 chi nhaùnh traûi khaép caùc thaønh phoá ñaàu moái vaän taûi ñöôøng bieån, ñöôøng boä vaø ñöôøng haøng khoâng lôùn nhaát treân caû nöôùc, lieân doanh vôùi taäp ñoaøn haøng haûi lôùn nhaát Trung Quoác (Cosco) vaø taäp ñoaøn YUSEN Global Logistic (Nhaät Baûn), laøm toång ñaïi lyù cho haõng taøu Cosco, haõng taøu DongnamA (Haøn Quoác), ñaïi lyù haøng hoaù cho caùc haõng haøng khoâng Vietnam Airlines, Korea Airlines, Eva Air, China Airlines, Thai Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa, Air France...Coâng ty coå phaàn Ñaïi lyù vaän taûi SAFI (Sea & Air freight international) vöøa ñöôïc caáp Giaáy pheùp nieâm yeát soá 104/UBCK-GPNY vaø chính thöùc giao dòch vôùi maõ chöùng khoaùn SFI taïi Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM. Ñaây ñöôïc coi laø söï kieän ñaùnh daáu böôùc tröôûng thaønh ñaùng keå veà chaát löôïng hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö heä thoáng, trình ñoä quaûn trò doanh nghieäp cuûa Coâng ty. OÂng Traàn Maïnh Haø - Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty cho bieát, moät trong nhöõng theá maïnh cuûa SAFI laø dòch vuï vaän taûi haøng khoâng. Hieän taïi, SAFI laø 1 trong 5 ñaïi lyù coù löôïng haøng hoaù vaän chuyeån ñöôøng khoâng lôùn nhaát, chieám 8,5% toång löôïng haøng hoaù vaän chuyeån qua ñöôøng naøy treân caû nöôùc. Ñoái vôùi dòch vuï vaän taûi ñöôøng bieån, SAFI tham gia thò tröôøng cuøng vôùi caùc coâng ty coù teân tuoåi nhö Vinatrans, Gemadept, Viconship... vaø trong nhieàu naêm lieàn, SAFI ñöôïc ñaùnh giaù laø 1 trong 5 doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa ngaønh. Rieâng ñoái vôùi dòch vuï ñaïi lyù taøu, SAFI coù lôïi theá laø laøm ñaïi lyù cho hai haõng taøu lôùn laø haõng taøu container DongnamA (Haøn Quoác) töø naêm 1993 vaø haõng taøu Cosco (Trung Quoác) töø naêm 1996, neân ñaây cuõng ñöôïc coi laø loaïi hình dòch vuï coù öu theá cuûa coâng ty. Treân thò tröôøng dòch vuï haøng haûi hieän nay, theo nhaän ñònh cuûa nhieàu chuyeân gia trong ngaønh, SAFI ñaõ taïo ñöôïc theá ñöùng khaù vöõng trong dòch vuï thu gom haøng leû ñoùng container chung chuû ñi caùc caûng treân theá giôùi. Dòch vuï giao nhaän vaø khai thaùc kho baõi cuõng ñöôïc coi laø lónh vöïc coù nhieàu tieàm naêng ñoái vôùi Coâng ty. Ñöôïc bieát, trong thôøi gian tôùi, Coâng ty seõ taäp trung phaùt trieån theá maïnh veà dòch vuï vaän taûi ñöôøng khoâng baèng caùch naâng cao hôn nöõa chaát löôïng dòch vuï keát hôïp vôùi vieäc tieát kieäm vaø caét giaûm chi phí. Veà dòch vuï vaän taûi ñöôøng bieån, coâng ty seõ tieáp tuïc duy trì löôïng haøng hoaù chuyeån taûi qua Singapore, Hoàng Koâng, cuøng vôùi ñoù laø trieån khai tìm kieám theâm ñaïi lyù cho löôïng haøng nhaäp. Ñoái vôùi dòch vuï moâi giôùi, ñaïi lyù taøu seõ öu tieân taäp trung vaøo maûng taøu daàu thoâ, duy trì toát chaát löôïng dòch vuï thuyeàn vieân. Veà dòch vuï khai quan, giao nhaän, Coâng ty chuû tröông môû roäng hoaït ñoäng chaøo baùn haøng, khai thaùc toát kho baõi theo höôùng cung caáp dòch vuï troïn goùi, taäp trung phaùt trieån heä thoáng khaùch haøng lôùn... Beân caïnh ñoù, SAFI cuõng coù keá hoaïch môû roäng ñaàu tö xaây döïng caûng caïn ICD ôû khu vöïc Thò Vaûi, Caùi Meùp, ñaàu tö kho baõi ôû Ñaø Naüng, tham gia goùp voán vôùi Coâng ty Coå phaàn Logistic cuûa Vinalines… Tham gia nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn - saân chôi lôùn ñoøi hoûi nhöõng yeâu caàu khaét khe veà tính coâng khai minh baïch, nhieàu cô hoäi song cuõng laém thöû thaùch khaéc nghieät, ñoøi hoûi SAFI phaûi noã löïc hôn nöõa ñeå coù theå ñöùng vöõng hôn trong “bieån lôùn”. ABT laáy yù kieán coå ñoâng ñeå taêng voán ñieàu leä 17/01/2007 TTGDCK TPHCM Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn TP. HCM thoâng baùo veà ngaøy ñaêng kyù cuoái cuøng ñeå laáy yù kieán coå ñoâng baèng vaên baûn veà vieäc veà vieäc taêng voán ñieàu leä töø 33 tyû ñoàng leân 63 tyû ñoàng cuûa CTCP XNK Thuûy saûn Beán Tre (maõ CK ABT) nhö sau: Loaïi chöùng khoaùn: Coå phieáu phoå thoâng. Meänh giaù: 10.000 ñoàng (Möôøi ngaøn ñoàng). Ngaøy giao dòch khoâng höôûng quyeàn: 23/01/2007. Ngaøy ñaêng kyù cuoái cuøng: 25/01/2007 Trung taâm löu kyù chöùng khoaùn chi nhaùnh Tp.HCM seõ taïm ngöøng nhaän löu kyù chöùng khoaùn ABT vaøo caùc ngaøy 24,25,26 /01/2007. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 34. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 34 DOANH NGHIä E P Haønh khaùch treân maùy bay gaëp söï coá veà tôùi Haø Noäi 17/01/2007 VietNamNet 13h chieàu nay (17/1), chieác maùy bay Boeing 777 cuûa Vietnam Airlines ñaõ haï caùnh xuoáng saân bay quoác teá Noäi Baøi. 297 haønh khaùch vaø phi haønh ñoaøn ñeàu trong tình traïng söùc khoeû toát. Taïi saân bay chieàu nay, raát nhieàu haønh khaùch vui möøng oâm chaàm ngöôøi thaân sau hôn moät ngaøy mong moûi. Chuyeán bay döï tính veà Vieät Nam töø 8h45 saùng nay, song, laïi chaäm tôùi 5 tieáng röôõi do thuû tuïc xin pheùp bay qua caùc nöôùc phöùc taïp, chaäm hôn nhieàu so vôùi döï kieán. 18h toái qua, Vietnam Airlines môùi xin ñöôïc suaát bay qua AÁn Ñoä. Ñaây laø ñieåm caáp pheùp cuoái cuøng trong soá 14 nöôùc phaûi xin pheùp bay. Hôn nöõa, do nhaø ga quaù beù, vieäc laøm thuû tuïc taïi nhaø ga Baku, Azerbaijan cho chuyeán bay môùi raát chaäm. Ñeán 6h42 saùng nay, Vietnam Airlines môùi thöïc hieän ñöôïc chuyeán bay veà Vieät Nam. Trao ñoåi vôùi VietNamNet, oâng Nguyeãn Thaønh Trung, Phoù Toång giaùm ñoác Vietnam Airlines, cho bieát, coù raát nhieàu nguyeân nhaân gaây raïn kính chaén gioù buoàng laùi, nhöng coù theå do heä thoáng söôûi kính coù nhieät ñoä baát thöôøng do phaûi bay lieân tuïc trong thôøi gian daøi. Ngay sau ñoù, haõng cuõng cöû sang moät ñoäi thôï vaø khí taøi söûa chöõa ñeå khaéc phuïc söï coá. OÂng Trung noùi tröôùc ñaây, trong caùc chuyeán bay noäi ñòa, caùc loaïi maùy bay Airbus 320, Boeing 767 cuõng ñaõ xaûy ra tình traïng töông töï nhöng ñaõ ñöôïc phi haønh ñoaøn xöû lyù kòp thôøi. Cho ñeán nay, Vietnam Airlines chöa coù tröôøng hôïp naøo bò vôõ kính chaén gioù. Ngoaøi ra, theo oâng Nguyeãn Thaønh Trung, khi chuyeán bay phaûi haï caùnh baát thöôøng do loãi kyõ thuaät, haõng seõ phaûi chòu moïi chi phí nhö saân bay, xaêng daàu, aên ôû cho haønh khaùch... “Neáu trong tröôøng hôïp haønh khaùch bò thieät haïi veà kinh teá (lôõ hôïp ñoàng...) do chuyeán bay bò chaäm laïi thì Vietnam Airlines cuõng xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå coù theå ñeàn buø moät phaàn thieät haïi, nhöng treân tinh thaàn caûm thoâng töø phía khaùch haøng”, oâng Trung noùi. Seõ coå phaàn hoùa ba toång coâng ty deät may môùi 17/01/2007 Tuoåi Treû Boä Coâng nghieäp vöøa quyeát ñònh thaønh laäp ba toång coâng ty laø Toång coâng ty May Vieät Tieán, Toång coâng ty Phong Phuù vaø Toång coâng ty Deät may Haø Noäi. Vieäc thaønh laäp môùi döïa treân cô sôû toå chöùc laïi cô caáu hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty noùi treân. Ba toång coâng ty môùi thaønh laäp naøy ñeàu thuoäc Taäp ñoaøn Deät may Vieät Nam (Vinatex), ñöôïc Chính phuû ñoàng yù saép xeáp laïi hình thöùc hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï - coâng ty con. Sau khi chuyeån ñoåi thaønh toång coâng ty, Vinatex seõ tieán haønh coå phaàn hoùa ba toång coâng ty naøy ngay trong naêm 2007 vôùi toång voán ñieàu leä öôùc tính treân 500 tæ ñoàng. 5 thöông hieäu oâtoâ ñöôïc yeâu thích nhaát 17/01/2007 VnEconomy Theo keát quaû bình choïn treân VnEconomy, 5 thöông hieäu oâtoâ du lòch ñöôïc ñoäc giaû yeâu thích nhaát laø Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Ford vaø GM-Daewoo. Baét ñaàu töø chieàu 9/1 ñeán 9h saùng nay (16/1), cuoäc bình choïn ñaõ thu huùt ñöôïc toång soá 2.386 phieáu. Theo ñoù, Toyota laø thöông hieäu ñöôïc yeâu thích nhaát vôùi 37,1% soá phieáu, tieáp sau ñoù laø Honda vôùi 16,4%, Mercedes-Benz vôùi 15,3%, Ford vôùi 8,2%, GM-Daewoo vôùi 4,9%. Tieáp theo laø moät soá thöông hieäu khaùc nhö Mitsubishi vôùi 4,5%, Mazda vôùi 2,9%, Kia vôùi 2,3%. Xe Huyndai nhaäp khaåu chieám 2,2%, caùc thöông hieäu khaùc chieám 6,2%. Keát quaû bình choïn naøy ñaõ phaûn aùnh khaù thöïc teá veà taâm lyù löïa choïn vaø mua xe cuûa ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam, maëc duø chöa nhaéc ñeán caùc thöông hieäu noäi ñòa coù theá maïnh nhö Xuaân Kieân vaø Tröôøng Haûi. Theo thoáng keâ cuûa Hieäp hoäi Caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ Vieät Nam (VAMA), Toyota ñang chieám ngoâi vò soá 1 veà doanh soá baùn ra treân thò tröôøng naêm 2006 vôùi 14.784 chieác, tieáp theo laø Ford vôùi 3.610 chieác, Mitsubishi vôùi 3.398 chieác, Isuzu vôùi 2.344 chieác, Mercedes-Benz vôùi 1.202 chieác… Treân thöïc teá ñaõ coù moät soá söï khaùc nhau giöõa keát quaû bình choïn treân VnEconomy vaø doanh soá baùn ra cuûa caùc Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 35. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 35 nhaø saûn xuaát. Ñaây laø ñieàu deã hieåu, bôûi 2 keát quaû naøy coøn phuï thuoäc vaøo moät soá yeáu toá khaùc nhö söï kyø voïng cuûa khaùch haïng, soá maãu xe coù maët taïi thò tröôøng, giaù xe vaø ñoä khaû duïng cuûa töøng maãu xe ñoái vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng. Coù theå nhaän thaáy ñieàu naøy khi so saùnh giöõa 2 thöông hieäu Mitsubishi vaø Honda, duø neáu döïa treân doanh soá cuûa töøng maãu xe thì keát quaû so saùnh seõ khaùc haún.. Vôùi Mitsubishi, vieäc ngöôøi tieâu duøng ñaõ quen vôùi thöông hieäu naøy keå töø khi thaønh laäp taïi Vieät Nam (thuoäc lieân doanh VinaStar) vaø 4 maãu xe du lòch laø Lancer, Grandis, Pajero vaø Jolie ñaõ ñöa doanh soá cuûa haõng naøy vöôït qua thöông hieäu ñöôïc yeâu thích hôn laø Mercedes-Benz hay Honda. Trong khi ñoù, maëc duø Honda laø thöông hieäu ñöôïc yeâu thích thöù 2, nhöng hieän chæ vôùi 1 maãu xe coù maët taïi thò tröôøng, doanh soá cuûa haõng môùi chæ ñaït 1.110 chieác, ñöùng döôùi 7 lieân doanh khaùc thuoäc VAMA. Mercedes-Benz Vieät Giaù bao goàm VAT Nam giaûm giaù baùn kyû luïc STT Model Möùc giaûm (USD) (USD) 17/01/2007 VnEconomy 1 C180K Classic 49,900 10,000 Keå töø hoâm nay (16/1), caùc doøng xe C-class vaø E- C-180KC- class cuûa Coâng ty Lieân 2 61,000 8,900 180KSport doanh Mercedes-Benz Vieät Nam (MBV) ñoàng 3 C-180K Elegance 61,000 11,900 loaït giaûm giaù baùn. Trong ñoù, coù möùc giaûm C-280 Aavantgard- kyû luïc ñeán 15.900 USD 4 69,000 15,900 cho xe C-280 Avantgarde 7 Speed 7-speed. Ñaây ñöôïc coi laø ñoäng taùc giaûm giaù taùo baïo 5 E200K 2007 92,000 2,000 nhaát trong ngaønh oâtoâ Vieät Nam keå töø tröôùc ñeán nay. Nhaø saûn xuaát ñaõ goïi giaù 6 E280 2007 129,000 8,000 xe sau ñôït giaûm giaù naøy laø “möùc giaù trong mô” nhaèm kích caàu thò tröôøng. Tieán syõ Udo F. Loersch, Toång giaùm ñoác MBV, cho bieát ñaây laø laàn ñaàu tieân giaù xe 4 choã Mercedes-Benz trôû veà möùc giaù töông ñöông vôùi naêm 2004, trong ñoù coù loaïi xe giaù thaáp hôn 50.000 USD. “Chuùng toâi muoán baùn saûn phaåm ôû möùc giaù maø khaùch haøng muoán mua ngay laäp töùc”, oâng Loersch noùi. Theo giaûi thích cuûa MBV, neáu chöa tính thueá nhaäp khaåu, 50% thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø 10% thueá VAT, giaù cuûa moät chieác C180K Classic soá töï ñoäng chæ vaøo khoaûng 26.000 USD/chieác, moät möùc giaù raát caïnh tranh so vôùi khu vöïc vaø theá giôùi. Cuõng theo MBV, ñôït giaûm giaù kyû luïc naøy chính laø keát quaû töø nhöõng noã löïc giaûm chi phí töø khaâu nhaäp khaåu, ñeán saûn xuaát, laé#p raùp, löu kho, phaân phoái vaø baùn haøng. Vôùi ñoäng taùc giaûm giaù naøy, haõng cuõng döï baùo löôïng xe baùn ra thò tröôøng trong thôøi gian tôùi seõ taêng maïnh meõ. Nhö vaäy, sau laàn khuyeán maõi ñaàu naêm cuûa Ford Vieät Nam, MBV trôû thaønh nhaø saûn xuaát oâtoâ Vieät Nam ñaàu tieân tieán haønh giaûm giaù baùn leû oâtoâ treân thò tröôøng. Coù leõ sau ñoäng taùc naøy cuûa MBV, caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ khaùc cuõng khoâng theå ñöùng ngoaøi cuoäc. Baûng giaù xe môùi cuûa MBV “Chìa khoùa” thaønh coâng cuûa Toyota Vieät Nam naêm 2006 16/01/2007 VnEconomy Cuøng vôùi söï thaønh coâng treân toaøn caàu, taïi thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam naêm 2006, Toyota cuõng ñaõ chieám ñöôïc öu theá aùp ñaûo so vôùi nhieàu haõng oâtoâ khaùc, vôùi 36,2% thò phaàn. Trong khi phaân nöûa caùc haõng oâtoâ trong nöôùc giaûm suùt doanh soá so vôùi naêm 2005 thì Toyota Vieät Nam vaãn ñaït ñöôïc con soá taêng tröôûng ñeán 25%, töø 11.813 xe baùn ra trong naêm 2005 leân con soá kyû luïc 14.784 xe baùn ra Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 36. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 36 trong naêm 2006, naâng toång doanh soá keå töø khi thaønh laäp leân 72.000 xe. Neáu taïi thò tröôøng theá giôùi, ngoaøi nhöõng taùc ñoäng vaø söùc maïnh cuûa moät thöôøng hieäu haøng ñaàu thì vieäc Toyota vöôn leân ngoâi vò soá 1 trong naêm 2006 moät phaàn khoâng nhoû coøn nhôø söï sa suùt cuûa caùc ñoái thuû khaùc, trong ñoù ñaùng chuù yù laø 2 haõng xe Myõ laø General Motors vaø Ford. Coøn taïi thò tröôøng Vieät Nam, keå töø khi caùc lieân doanh thuoäc Hieäp hoäi Caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ Vieät Nam (VAMA) ñöôïc thaønh laäp vaø tung ra thò tröôøng caùc doøng saûn phaåm cuûa mình, Toyota vaãn chieám vò trí haøng ñaàu. Song ñeå coù ñöôïc thaønh coâng trong moät naêm ñaày bieán ñoäng baát lôïi cho xe saûn xuaát vaø laép raùp trong nöôùc, Toy- ota coù “vuõ khí” bí maät gì? Coù theå nhaän thaáy raèng, 2006 chính laø naêm thaønh coâng cuûa caùc maãu xe môùi. Vaø doøng xe ña duïng Innova chính laø saûn phaåm ñaïi thaønh coâng cuûa Toyota. Trong 14.784 chieác ñöôïc baùn ra, Innova ñaõ chieám ñeán 10.000 chieác. Vôùi con soá naøy, Innova ñaõ trôû thaønh moät “hieän töôïng” cuûa thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam naêm 2006. Vaäy taïi sao maãu xe naøy coù theå thaønh coâng nhö vaäy? Treân thöïc teá, ñieàu khieán thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam coù nhieàu bieán ñoäng chính laø yeáu toá giaù, töø caâu chuyeän xe ñaõ qua söû duïng nhaäp khaåu, xe nhaäp khaåu nguyeân chieác ñeán xe saûn xuaát trong nöôùc. Trong khi nhieàu chuyeân gia, caùc haõng xe vaø dö luaän coøn ñang tranh caõi vaø chôø ñeán hoài keát cuûa caâu chuyeän giaù xe trong nöôùc thì Toyota tung ra thò tröôøng “quaû bom taán” Innova vôùi möùc giaù 26.900 - 29.900 USD/chieác taïi thôøi ñieåm coâng boá. Möùc giaù naøy ñaõ coù theå coi laø taïm “chaáp nhaän” ñöôïc so vôùi maët baèng chung vaø so vôùi chaát löôïng cuûa chính noù. Giaù “meàm” hôn coäng vôùi söï ña duïng veà caùc tính naêng, Innova ñaõ trôû thaønh söï löïa choïn cuûa nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng khaùc nhau, trong ñoù ñaùng keå nhaát laø caùc gia ñình vaø caùc… haõng taxi. Taát nhieân, ñeå coù ñöôïc moät thaønh coâng naøo ñoù caàn phaûi coù nhieàu yeáu toá coäng laïi nhö chính saùch baùn haøng vaø sau baùn haøng. Nhöng roõ raøng, neáu thieáu Innova, doanh soá trong naêm 2006 cuûa Toyota khoâng cao hôn bao nhieâu so vôùi haõng ñöùng thöù 3 trong VAMA laø Ford, vôùi 3.610 xe. Taäp ñoaøn Bæ DEME ñaàu tö Hapa CTCP Hapaco 16/01/2007 Baûo Vieät CTCP Hapaco vöøa kyù keát thoaû thuaän hôïp taùc ñaàu tö vôùi Taäp ñoaøn Kinh teá IPEM NV (thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn DEME, Vöông quoác Bæ) veà vieäc ñaàu tö xaây döïng Nhaø maùy loïc daàu coù coâng suaát 1 trieäu taán/ naêm. Toång voán ñaàu tö cho döï aùn naøy laø 150 trieäu USD, treân dieän tích 10 hec-ta, taïi khu Coâng nghieäp Ñình Vuõ (Haûi Phoøng). Trong ñoù, 85% voán seõ do Ngaân haøng tieåu bang Sachsen (Coäng hoaø lieân bang Ñöùc) taøi trôï, IPEM vaø Hapaco keát hôïp cuøng goùp 15% voán ñoái öùng, töông ñöông 22 trieäu USD. Nguoàn voán naøy seõ ñöôïc Hapaco huy ñoäng töø vieäc phaùt haønh coå phieáu treân TTCK. Khaùnh thaønh nhaø maùy lieân doanh deät Laøo-VN taïi Laøo 16/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Ngaøy 15/1, taïi Vieâng Chaên, Laøo, nhaø maùy deät vaø nhuoäm vaûi thuoäc Coâng ty Lieân doanh Laøo-Vieät Nam, coù toång voán ñaàu tö hôn 4,5 trieäu USD, ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng. Coâng ty Lieân doanh Laøo-Vieät Nam laø ñôn vò lieân doanh giöõa Toång Cuïc Haäu caàn Quaân ñoäi Nhaân daân Laøo vôùi Coâng ty Thöông maïi vaø Dòch vuï toång hôïp Vaân Thu Ñaø Naüng. Trong döï aùn xaây döïng nhaø maùy deät vaø nhuoäm vaûi, Coâng ty Thöông maïi vaø Dòch vuï toång hôïp Vaân Thu Ñaø Naüng goùp 91% voán ñaàu tö. Trong giai ñoaïn ñaàu nhaø maùy coù khaû naêng saûn xuaát ñöôïc 2 trieäu meùt vaûi/naêm, ñaùp öùng nhu caàu may quaân trang phuïc vuï caùc löïc löôïng vuõ trang cuûa Laøo./ Kim ngaïch xuaát khaåu xe maùy cuûa Honda ñaõ vöôït 143 trieäu USD 15/01/2007 VnEconomy Honda Vieät Nam vöøa cho bieát, tính töø thaùng 5/2002 ñeán heát naêm 2006, coâng ty ñaõ ñaït giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu xe maùy treân 143 trieäu USD. Trong ñoù coù hôn 183.000 xe maùy Wave Alpha, 100.000 boä linh kieän IKD, 47.000 ñoäng cô nguyeân chieác vaø hôn 1,7 trieäu chi tieát phuï tuøng xe maùy. Thò tröôøng xuaát khaåu chuû yeáu cuûa Honda Vieät Nam laø Laøo, Campuchia vaø Philippines. Vôùi thaønh tích naøy, Honda Vieät Nam ñaõ trôû thaønh doanh nghieäp tieân phong trong ngaønh xe maùy veà hoaït Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 37. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 37 ñoäng xuaát khaåu vaø ñöôïc UÛy ban Quoác gia veà Hôïp taùc kinh teá Quoác teá trao taëng danh hieäu “Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù ñoùng goùp tích cöïc vaøo hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam”. Hieän taïi, Honda Vieät Nam ñang trieån khai döï aùn naâng coâng suaát nhaø maùy xe maùy leân 1 trieäu xe/naêm. Theo ñoù, nhaø maùy xe maùy hieän nay seõ ñöôïc trang bò theâm coâng ngheä tieân tieán, ñaëc bieät laø caùc phaân xöôûng laép raùp khung vaø laép raùp ñoäng cô, phaân xöôûng sôn, phaân xöôûng ñuùc vaø phaân xöôûng eùp nhöïa. Döï kieán, döï aùn naâng coâng suaát nhaø maùy xe maùy naøy seõ ñöôïc hoaøn thaønh vaøo ñaàu naêm 2007. AAA môû roäng baûo hieåm xe gaén maùy 16/01/2007 VnEconomy Coâng ty Baûo hieåm AAA seõ hôïp taùc vôùi Ban An toaøn giao thoâng Tp.HCM trong chöông trình baûo hieåm – an toaøn giao thoâng, döï kieán trieån khai töø 24/1 tôùi. Chöông trình naøy coù teân “Baûo Hieåm AAA - Vì cuoäc soáng an toaøn hôn”, gaén vôùi nghieäp vuï baûo hieåm xe gaén maùy cuûa AAA vaø keá hoaïch tuyeân truyeàn yù thöùc chaáp haønh luaät leä giao cuûa Ban An toaøn giao thoâng Tp.HCM. Ñaïi dieän Baûo hieåm AAA cho bieát ñaây laø moät chöông trình khoâng vì muïc ñích lôïi nhuaän, maø nhaèm goùp theâm nhöõng hoaït ñoäng haïn cheá tình traïng tai naïn giao thoâng ñang gia taêng. Cuï theå, chöông trình naøy seõ môû roäng nghieäp vuï baûo hieåm xe gaén maùy treân ñòa baøn, gaén vôùi nhöõng lôïi ích rieâng cuûa Baûo hieåm AAA cho khaùch haøng. Khi mua baûo hieåm 2 naêm cho 1 xe gaén maùy hoaëc mua baûo hieåm 1 naêm cho 2 xe gaén maùy, ngoaøi möùc phí ñöôïc giaûm, khaùch haøng seõ ñöôïc taëng moät muõ baûo hieåm töø AAA. Ñaàu tö 60 tæ ñoàng xaây nhaø maùy môùi 17/01/2007 Ngöôøia Lao Ñoäng Theo baø Nguyeãn Thò Kim Hoàng, Giaùm ñoác Coâng ty Cheá bieán Thuûy haûi saûn Lieân Thaønh, naêm 2007, coâng ty saûn xuaát vaø tieâu thuï 6 trieäu lít nöôùc maém; 1,8 trieäu saûn phaåm nöôùc maém chai (töø 10 ñeán 50 ñoä ñaïm); phaán ñaáu doanh thu taêng treân 20% so vôùi naêm 2006... Hieän coâng ty ñang trieån khai döï aùn thaønh laäp nhaø maùy saûn xuaát nöôùc maém cao ñaïm treân dieän tích 6 ha taïi ñaûo Phuù Quoác, vôùi coâng suaát 1,4 trieäu lít/naêm. Toång voán ñaàu tö nhaø maùy naøy gaàn 60 tæ ñoàng, döï kieán cuoái naêm 2007 ñi vaøo hoaït ñoäng giai ñoaïn 1. Ngoaøi ra, coâng ty coøn naâng caáp caûi tieán nhaø maùy ñoùng goùi bao bì, vôùi caùc daây chuyeàn töï ñoäng naâng coâng suaát leân 50%, baûo ñaûm chaát löôïng veä sinh. Ra maét caâu laïc boä caùc “seáp” 16/01/2007 VnEconomy Chieàu nay (16/1), Caâu laïc boä giaùm ñoác ñieàu haønh vaø giaùm ñoác coâng ngheä thoâng tin (CEO & CIO Club) chính thöùc ra maét taïi Haø Noäi. Theo nhöõng ngöôøi saùng laäp Caâu laïc boä, söï ra ñôøi cuûa CEO & CIO Club, moät toå chöùc phi lôïi nhuaän, seõ nhaèm naâng cao vò theá cuûa CEO vaø khaúng ñònh vai troø cuûa CIO taïi Vieät Nam. Ñaây cuõng laø nôi ñeå caùc thaønh vieân trao ñoåi, caäp nhaät caùc giaûi phaùp coâng ngheä môùi, hoaïch ñònh chieán löôïc, laäp keá hoaïch trieån khai vaø chia seû thoâng tin veà coâng ngheä thoâng tin. Ngoaøi ra, Caâu laïc boä seõ laø ñoái taùc cuøng Taäp ñoaøn Döõ lieäu Quoác teá (IDG) vaø caùc taäp ñoaøn coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng trong vaø ngoaøi nöôùc keát hôïp toå chöùc caùc söï kieän daønh cho CEO & CIO, trong ñoù coù söï kieän hoäi nghò thöôøng nieân vaø leã bình choïn laõnh ñaïo coâng ngheä thoâng tin xuaát saéc. CEO & CIO Club bao goàm caùc caù nhaân giöõ chöùc vuï giaùm ñoác coâng ngheä thoâng tin (CIO) vaø giaùm ñoác ñieàu haønh (CEO) coù lieân quan ñeán ngaønh coâng ngheä thoâng tin, truyeàn thoâng, hoaëc coù söû duïng coâng ngheä thoâng tin trong caùc ñôn vò. Caâu laïc boä seõ chính thöùc baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng töø naêm nay. Döï kieán buoåi sinh hoaït chuyeân ñeà ñaàu tieân cuûa Caâu laïc boä seõ coù noäi dung “ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng trong ngaønh giaùo duïc naêm 2007 Cô Sô Haï Taàng & TAØI NGUYEÂN Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 38. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 38 CÔ SÔÛ HAÏ TAÀ N G & TAØ I NGUYEÂ N Voán ODA giai ñoaïn 2006 – 2010 taäp trung vaøo phaùt trieån haï taàng 15/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam Giai ñoaïn naøy Chính phuû seõ daønh 33% trong soá 23,75 tyû USD voán ODA ñeå phaùt trieån giao thoâng, böu chính vieãn thoâng, caáp thoaùt nöôùc vaø ñoâ thò. Ñaàu tö troïng ñieåm vaøo phaùt trieån cô sôû haï taàng, laø moät trong nhöõng noäi dung quan troïng nhaát trong baûn ñeà aùn quot;Ñònh höôùng thu huùt vaø söû duïng nguoàn hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA) thôøi kyø 2006 - 2010quot; vöøa ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû kyù Quyeát ñònh pheâ duyeät soá 290/2006/QÑ - TTg ngaøy 29/12/2006. Theo baûn ñeà aùn, lónh vöïc phaùt trieån haï taàng giao thoâng tieáp tuïc laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa Chính phuû. Ñaëc bieät, ñaây cuõng laø lónh vöïc maø caùc nhaø taøi trôï voán ODA nhö ADB, JBIC, WB... raát quan taâm töø tröôùc tôùi nay cuõng nhö trong nhieàu naêm tôùi. Beân caïnh vieäc ñònh höôùng ñaàu tö cho caùc döï aùn giao thoâng caàu ñöôøng boä, Chính phuû cuõng ñaët söï quan taâm ñaëc bieät ñoái vôùi lónh vöïc ñöôøng saét, haøng khoâng, xaây döïng moät soá caûng nöôùc saâu./. Ñang choïn toång thaàu cho döï aùn tuyeán metro Haø Noäi 16/01/2007 VietNamNet Töø 2 ngaøy tröôùc khi tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò Nhoån - ga Haø Noäi khôûi coâng xaây döïng, Toå hôïp nhaø thaàu EPC Vieät-Phaùp ñaõ göûi coâng vaên ñeà nghò ñöôïc tham gia. Cuøng ñoù, moät soá ñôn vò khaùc cuõng muoán ñöôïc ñaêng kyù tham gia xaây döïng tuyeán metro ñaàu tieân cuûa Thuû ñoâ naøy. Sau khi xem xeùt, UBND TP Haø Noäi ñaõ giao Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö chuû trì, phoái hôïp vôùi Ban Quaûn lyù phaùt trieån vaän taûi coâng coäng vaø xe ñieän Haø Noäi toång hôïp danh saùch caùc ñôn vò ñaêng kyù tham gia döï aùn, ñeå xaây döïng phöông aùn ñaáu thaàu. Danh saùch cuøng hoà sô, keát quaû vieäc ñaáu thaàu naøy seõ ñöôïc UBND TP taäp hôïp, trình Thuû töôùng Chính phuû. Ñöôïc bieát, coâng ñoaïn ñaàu tieân cuûa tuyeán metro naøy laø khu ñeà-poâ (depot) dieän tích xaáp xæ 150.550m2 (treân toång maët baèng 161.829m2) ñaõ ñöôïc khôûi coâng töø 27/12/2006, vôùi toång möùc ñaàu tö xaây döïng haï taàng kyõ thuaät 20,2 tæ ñoàng (voán ngaân saùch). Caùc coâng ñoaïn tieáp theo cuûa döï aùn seõ keùo daøi ñeán naêm 2010, goàm: chuaån bò ñaàu tö (töø quyù I/2006 ñeán quyù III/2007), thi coâng xaây laép, cung öùng vaø laép ñaët thieát bò (töø quyù II/2007 ñeán quyù III 2010), quyù III/2010 seõ vaän haønh thöû vaø thaùng 10/2010 seõ khaùnh thaønh, ñöa vaøo söû duïng (ñuùng dòp 1.000 naêm Thaêng Long-Haø Noäi). Toång chi phí ñaàu tö döï toaùn hôn 10.300 tæ ñoàng (töông ñöông hôn 504,22 trieäu EURO). Trong ñoù, 200 trieäu EURO (duøng chuû yeáu cho vieäc cung caáp, laép ñaët caùc thieát bò vaø dòch vuï tö vaán) laø voán vay töø chính phuû Phaùp; 80 trieäu EURO (boå sung cho chi phí ñaàu tö cô sôû haï taàng) vay töø cô quan phaùt trieån Phaùp. Voán ñoái öùng phía Vieät Nam laø 225 trieäu EURO, seõ phaùt haønh döôùi daïng traùi phieáu Thuû ñoâ. Tuyeán metro Haø Noäi coù khoaûng 9,6km treân cao vaø 2,9km ñi ngaàm. Döï baùo nhu caàu giao thoâng treân tuyeán tôùi naêm 2010 coù theå ñaït 123.800 haønh khaùch/ngaøy. Soá haønh khaùch trong ngaøy seõ taêng leân thaønh 274.000 vaøo naêm 2020 vaø 360.000 vaøo naêm 2030. Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam hôïp taùc ñaàu tö taïi Ñaø Naüng 14/01/2007 Thanh Nieân Chieàu 12/1, Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam do oâng Ñinh La Thaêng - Chuû tòch vaø laõnh ñaïo caùc ñôn vò thaønh vieân ñaõ laøm vieäc vôùi UBND TP Ñaø Naüng ñeå tìm hieåu cô hoäi hôïp taùc, ñaàu tö, kinh doanh treân moïi lónh vöïc taïi TP Ñaø Naüng. OÂng Traàn Vaên Minh - Chuû tòch UBND TP Ñaø Naüng giôùi thieäu caùc döï aùn keâu goïi Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam ñaàu tö taïi Ñaø Naüng nhö: Caûng Lieân Chieåu, Khu haäu caàn Caûng, KCN Hoaø Khöông, Khu ñoâ thò nam Non Nöôùc, Khu ñoâ thò Taây Baéc, Khu bieät thöï baùn ñaûo Sôn Traø, Khu bieät thöï ven soâng... Ngoaøi ra, vieäc khaûo saùt, laäp thuû tuïc ñaàu tö caûng Lieân Chieåu cuõng seõ ñöôïc caùc ñôn vò thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam trieån khai trong quyù 1/2007.Ñaïi dieän Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam cho bieát, ñaõ coù nhieàu döï aùn ñaàu tö cuûa taäp ñoaøn naøy taïi Ñaø Naüng. Trong ñoù, seõ trieån khai haøng loaït döï aùn mang tính chieán löôïc trong Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 39. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 39 naêm 2007 nhö xaây döïng Toång kho xaêng daàu vaø caùc kho chöùa khí hoùa loûng treân 30.000 taán taïi Lieân Chieåu, Sôn Traø vaø caùc traïm cung caáp khí hoaù loûng cho caùc phöông tieän giao thoâng nhö taxi, xe buyùt, taøu thuûy, xe gaén maùy... Caû nöôùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch söû duïng ñaát ñeán naêm 2010 15/01/2007 Thanh Nieân Ñeán nay, caùc tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc ñaõ laäp xong keá hoaïch söû duïng ñaát ñeán naêm 2010 vaø ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. Trong ñoù, 57/64 tænh laäp xong phöông aùn ñieàu chænh quy hoaïch söû duïng ñaát ñeán naêm 2010 vaø keá hoaïch söû duïng ñaát 5 naêm 2006-2010 theo Luaät Ñaát ñai naêm 2003. ÔÛ caáp huyeän , vieäc laäp quy hoaïch söû duïng ñaát ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät môùi ñaït hôn 62% vaø caáp xaõ hôn 55%. Ñeå vieäc quaûn lyù cuõng nhö söû duïng ñaát ñai coù hieäu quaû, nhaát laø ñöa Luaät Ñaát ñai vaøo cuoäc soáng, Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng thöôøng xuyeân ñoân ñoác caùc tænh, thaønh phoá ñaåy nhanh tieán ñoä caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát (GCNQSDÑ). Ñeán nay, caû nöôùc ñaõ caáp 25.680.731 GCNQSDÑ cho caùc caù nhaân, gia ñình, toå chöùc; goàm caùc loaïi ñaát: noâng nghieäp, laâm nghieäp, ñaát ôû ñoâ thò, ôû noâng thoân, ñaát chuyeân duøng, ñaát cô sôû tín ngöôõng, ñaát nuoâi troàng thuûy saûn. Hieän nay 43/64 tænh, thaønh phoá ñaõ cô baûn hoaøn thaønh vieäc caáp GCNQSDÑ noâng nghieäp, ñaït hôn 85% dieän tích. Nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát khieáu naïi veà giaù ñieän môùi 16/01/2007 Lao Ñoäng Theo Cty ñieän löïc, ñeán ngaøy thu tieàn ñieän cuûa thaùng ñaàu tieân aùp duïng giaù ñieän môùi chaéc chaén seõ coù nhöõng khieáu naïi, thaéc maéc cuûa khaùch haøng. Ngaønh ñieän giaûi quyeát nhö theá naøo? OÂng Traàn Huøng - Phoù Giaùm ñoác Cty ñieän löïc Haø Noäi - cho bieát: Vieäc tính noäi suy cuõng chæ laø phöông aùn töông ñoái chính xaùc bôûi vì löôïng ñieän tieâu thuï haøng ngaøy cuûa khaùch haøng coù theå khaùc nhau, nhöng qua tính toaùn haàu heát vieäc söû duïng ñieän cuûa hoä gia ñình laø oån ñònh, möùc cheânh leäch khoâng ñaùng keå. Ñeå giaûi ñaùp thaéc maéc, khieáu naïi cuûa khaùch haøng, Cty ñaõ toå chöùc taäp huaán, höôùng daãn veà thöïc hieän giaù ñieän cho caùn boä, nhaân vieân, ñaëc bieät laø ñoäi nguõ thu ngaân, nhaân vieân ghi chæ soá coângtô vaø nhaân vieân tröïc taïi trung taâm hoã trôï khaùch haøng. Moïi khieáu naïi khaùch haøng coù theå goïi 24/24h theo soá 2222000 hoaëc truy caäp vaøo trang web www.hanoipc.evn.com.vn. Ñeå traùnh tieâu cöïc ñoái vôùi nhaân vieân khi ghi chæ soá coângtô ñoái vôùi hoä gia ñình cuõng nhö caùch tính tieàn ñieän treân hoaù ñôn, ngaønh ñieän ñaõ trieån khai nhöõng bieän phaùp gì, thöa oâng? Coâng taùc ghi chæ soá coângtô laø raát quan troïng, bôûi leõ vieäc xaùc nhaän ñieän naêng tieâu thuï cuûa khaùch haøng seõ laø caên cöù ñeå tính toaùn hoaù ñôn tieàn ñieän. Do vaäy Cty quaûn lyù raát chaët cheõ nhieäm vuï naøy baèng caùch thöôøng xuyeân hoaùn ñoåi nhaân vieân ghi chæ soá giöõa caùc ñòa baøn quaûn lyù khaùch haøng. Ngoaøi ra, ñeå traùnh khieáu naïi, thaéc maéc cuûa khaùch haøng duøng ñieän, haøng thaùng ñeàu coù boä phaän phuùc tra xaùc suaát vieäc ghi chæ soá coângtô cuûa nhaân vieân caùc ñieän löïc. Veà coâng taùc laäp hoaù ñôn tieàn ñieän, hieän Cty ñang söû duïng phaàn meàm tính toaùn, in hoaù ñôn do Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam xaây döïng vaø aùp duïng thoáng nhaát treân toaøn quoác. Giaù gas giaûm 4.000-5.000 ñoàng/bình 12kg 17/01/2007 Saøi goøn Giaûi Phoùng Caùc coâng ty kinh doanh gas cho bieát, töø ngaøy 16-1, giaù gas giaûm 4.000-5.000 ñoàng/bình 12kg. Giaù baùn leû cuûa Saigon Petro (SP) ñeán ngöôøi tieâu duøng 174.000 ñoàng/bình; Petro VN Gas 172.000 ñoàng/bình, VT- Gas 170.000 ñoàng/bình… Nguyeân nhaân giaù gas giaûm ñoät ngoät laø do caùc nhaø nhaäp khaåu gas trong nöôùc ñaõ döï baùo sai tình hình. Theo döï baùo, giaù gas dòp Teát Ñinh Hôïi seõ taêng cao do nhu caàu tieâu thuï nhieàu, neân caùc coâng ty ñaõ nhaäp vôùi soá löôïng lôùn veà döï tröõ baùn Teát. Tuy nhieân, giaù daàu theá giôùi trong maáy ngaøy qua lieân tuïc giaûm khieán giaù gas theá giôùi cuõng haï nhieät. Vì vaäy, caùc coâng ty kinh doanh gas buoäc phaûi haï giaù baùn ñeå giaûi phoùng nguoàn haøng. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 40. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 40 XAÂ Y DÖÏ N G & DU LÒCH Nhu caàu nhaø cao caáp cho thueâ seõ sôùm giaûm 16/01/2007 Ñaàu Tö OÂng Marc Townsend, Toång giaùm ñoác Coâng ty CBRE, cho bieát, tröôùc ñaây, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng ñoå voán xaây caùc caên hoä ñeå baùn, thì vaøi naêm trôû laïi ñaây, thò tröôøng nhaø cho thueâ ñaõ ñöôïc ñeå yù hôn. Nhöng döï baùo, ñoä quot;noùngquot; chæ coøn trong 5 naêm tôùi. Taäp ñoaøn ñaàu tö baát ñoäng saûn Nahucorp ñaõ coâng boá keá hoaïch ñöa toaø nhaø Skyline Tower (naèm ven hoà Truùc Baïch, Haø Noäi) vaøo khai thaùc. Skyline Tower coù 90 caên hoä cao caáp vôùi caùc loaïi 1, 2, 3, 4 phoøng nguû vaø bieät thöï. Giaù thueâ döï kieán ôû Skyline Tower dao ñoäng töø 2.170 USD/thaùng (cho caên hoä 1 phoøng nguû) ñeán 6.400 USD/ thaùng (cho caên hoä 4 phoøng nguû). Theo oâng Marc Townsend, Toång giaùm ñoác Coâng ty CBRE, ñaây laø moät trong nhieàu döï aùn baát ñoäng saûn cung caáp caùc caên hoä cao caáp naêm 2007. OÂng Marc Townsend phaân tích, tröôùc ñaây, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng ñoå voán vaøo xaây döïng caùc caên hoä ñeå baùn, thì vaøi naêm trôû laïi ñaây, thò tröôøng nhaø cho thueâ ñaõ ñöôïc nhieàu nhaø ñaàu tö ñeå yù hôn. Coù nhöõng caên hoä cao caáp cho thueâ taïi Haø Noäi giaù thueâ hôn 8.000 USD/thaùng. Ví duï, Toaø nhaø Hanoi Lake View ôû 28 ñöôøng Thanh Nieân, coù nhöõng caên hoä giaù thueâ tôùi 8.400 USD/thaùng maø cuõng khoâng coøn phoøng troáng. Theo thoáng keâ cuûa Coâng ty CBRE Vieät Nam, giaù thueâ caên hoä taïi Khu ñoâ thò môùi Ciputra (Haø Noäi) dao ñoäng ôû möùc 800-1.400 USD/thaùng ñoái vôùi loaïi caên hoä 3 vaø 4 phoøng nguû. Khu bieät thöï coù giaù thueâ 900-2.800 USD/thaùng. Caùc caên hoä cao caáp naèm raûi raùc trong khu vöïc noäi thaønh coù tyû leä khaùch thueâ ñaït hôn 95%. Trong khi ñoù, caàu vaãn khoâng ngöøng taêng maïnh do ngaøy caøng coù nhieàu “laøn soùng” doanh nhaân Myõ, Nhaät Baûn, Haøn Quoác vaø chaâu AÂu ñeán Vieät Nam ñaàu tö, ñaëc bieät laø khi Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO). Caên hoä taïi caùc cao oác haïng B, nhö Hoøa Bình Towers (treân ñöôøng Hoaøng Quoác Vieät) hay MDC Tower (treân ñöôøng Kim Maõ) coù giaù cho thueâ moãi naêm 100-120 USD/m2; cao oác haïng A nhö Pacific Place (ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät) leân tôùi 180-220 USD/m2. Giaù cao nhö vaäy, nhöng haàu heát caùc caên hoä taïi caùc döï aùn naøy ñaõ ñöôïc ñaët mua töø khi baét ñaàu khôûi coâng. Cao oác The Garden caïnh toå hôïp The Manor cuûa Bitexco ôû Myõ Ñình vöøa khôûi coâng ñaõ ñöôïc ñaët mua ñeán 80%. Giaù cao, laïi ít chòu caïnh tranh, neân thò tröôøng caên hoä cao caáp ñang laø maûnh ñaát maøu môõ thu huùt ñaàu tö. Sau khi hoaøn thaønh giai ñoaïn I, Ciputra ñaõ trieån khai giai ñoaïn II (döï kieán cung caáp 8.000 caên hoä cao caáp). Duø chöa hoaøn thaønh The Manor cuõng ñaõ trieån khai khu The Garden, döï kieán hoaøn thaønh vaøo naêm 2008. Cuõng taïi Haø Noäi, moät toå hôïp caùc nhaø ñaàu tö Haøn Quoác ñang chuaån bò khôûi coâng döï aùn Taây Hoà Taây. Döï kieán, khi hoaøn thaønh vaøo naêm 2010, Taây Hoà Taây seõ coù khoaûng 4.800 caên hoä cao caáp vaø bieät thöï... Tuy nhieân, theo caùc chuyeân gia, vieäc thò tröôøng caên hoä cao caáp “noùng” hieän nay raát coù theå seõ “nguoäi” trong voøng 5 naêm tôùi. Tình traïng “chaùy” caên hoä cao caáp cho thueâ laø do töø naêm 2003 ñeán nay, haàu nhö khoâng coù nguoàn cung môùi cho thò tröôøng. Nhöng töø cuoái naêm 2006 vaø sang ñaàu naêm 2007, vieäc gaàn moät chuïc döï aùn ñöa vaøo söû duïng taïi Haø Noäi seõ giuùp thò tröôøng caên hoä cao caáp vaø vaên phoøng seõ phaàn naøo “haï nhieät”. Trong khi ñoù, nhu caàu söû duïng thöïc söï ñoái vôùi chung cö cao caáp taïi Vieät Nam laø khoâng lôùn, möùc giaù hieän taïi laïi quaù cao so vôùi thu nhaäp cuûa ñaïi boä phaän ngöôøi daân. Theo oâng Quaùch Nghieâm, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Baát ñoäng saûn Xöù Ñoaøi, ñieàu ñaùng lo ngaïi laø coù quaù nhieàu nhaø ñaàu tö ñoå xoâ vaøo thò tröôøng caên hoä cao caáp, trong khi ñaây chæ laø phaàn noåi cuûa “taûng baêng” baát ñoäng saûn. Trong khi ñoù, thò tröôøng caên hoä cho caùc ñoái töôïng bình daân laïi chöa ñöôïc quan taâm moät caùch ñuùng möùc (bôûi ngay nhöõng caên hoä taïi caùc khu ñoâ thò môùi cuûa Haø Noäi cuõng chæ daønh cho nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp khaù trôû leân). Haøng traêm nghìn hoä gia ñình coù thu nhaäp trung bình vaø caùc caëp vôï choàng treû coù nhu caàu mua nhaø vôùi giaù phaûi chaêng laïi khoâng ñöôïc quan taâm. Ñaàu tö caên hoä cao caáp oà aït coù theå khieán nhu caàu baõo hoøa trong vaøi naêm tôùi vaø nhieàu khaû naêng caên hoä cao caáp seõ trôû neân dö thöøa. Moät khía caïnh khaùc cuõng ñöôïc caùc chuyeân gia löu yù laø, ñoái töôïng söû duïng thöïc söï caùc caên hoä cao caáp chuû yeáu laø ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø ngöôøi coù thu nhaäp raát cao. Caùc khaùch haøng naøy thöôøng coù xu höôùng thueâ caùc khu caên hoä cao caáp vôùi ñaày ñuû tieän nghi vaø cam keát dòch vuï ñi keøm cuûa caùc taäp ñoaøn baát ñoäng saûn chuyeân nghieäp, hôn laø nhöõng caên hoä bieät laäp thueâ laïi töø tö nhaân. Hieän taïi, do nguoàn cung taïi caùc khu cao oác coù dòch vuï troïn goùi khoâng coøn, hoï môùi tìm thueâ caùc caên hoä rieâng leû. Moät khi caùc khu caên hoä cao caáp phaùt trieån maïnh thì khaùch haøng seõ choïn caùc khu cao oác vôùi caùc dòch vuï ñi keøm, chöù khoâng phaûi laø caùc caên hoä rieâng leû cuûa tö nhaân mua laïi roài cho thueâ. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 41. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 41 TP.HCM: Trung taâm Ñoâng Nam AÙ 16/1/2007 Thanh Nieân Ngaøy 15/1, Vieän Quy hoaïch xaây döïng TP.HCM ñaõ toå chöùc hoäi thaûo “Nghieân cöùu ñieàu chænh quy hoaïch chung xaây döïng TP.HCM ñeán naêm 2025”. Nhieàu saùng kieán, phöông aùn ñaõ ñöôïc caùc chuyeân gia ñöa ra taïi hoäi thaûo ñeå tìm ra moät lôøi giaûi cho baøi toaùn quy hoaïch toång theå nhaèm ñöa thaønh phoá lôùn nhaát Vieät Nam naøy trôû thaønh moät trong nhöõng ñoâ thò lôùn cuûa khu vöïc. Ñôn vò tö vaán cho döï aùn naøy laø Taäp ñoaøn Nikken Sekkei, moät trong nhöõng taäp ñoaøn tö vaán lôùn nhaát cuûa Nhaät Baûn. Caùc chuyeân gia cuûa taäp ñoaøn naøy ñaõ trình baøy caùc yù töôûng quy hoaïch TP.HCM döïa treân nhöõng kinh nghieäm töø caùc ñoâ thò lôùn cuûa Nhaät nhö Tokyo, Osaka, Nagoza... Theo oâng An Masatoshi, Phoù chuû tòch taäp ñoaøn, quaù trình phaùt trieån cuûa caùc ñoâ thò lôùn taïi Nhaät coù raát nhieàu ñieåm töông ñoàng vôùi ñieàu kieän hieän nay ôû TP.HCM. Do ñoù, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå hoïc taäp nhöõng kinh nghieäm quy hoaïch, phaùt trieån töø Nhaät. OÂng Matsumura Shigehisa, Giaùm ñoác döï aùn cuûa Nikken Sekkei, cho bieát phöông aùn quy hoaïch cuûa taäp ñoaøn naøy ñöa ra nhaèm ñöa TP.HCM trôû thaønh trung taâm kinh teá cuûa vuøng troïng ñieåm phía Nam. Trong töông lai, söï phaùt trieån cuûa moät ñoâ thò vôùi nhöõng dòch vuï tieân tieán nhö TP.HCM seõ goùp phaàn thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo caùc ñòa phöông laân caän nhö Ñoàng Nai, Bình Döông. Hôn theá nöõa, phöông aùn naøy cuõng nhaèm ñeán muïc tieâu ñöa TP.HCM trôû thaønh moät quot;trung taâm, moät sieâu ñoâ thò haáp daãn cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙquot;. Theo döï ñoaùn cuûa caùc chuyeân gia tö vaán Nhaät Baûn, ñeán naêm 2025 daân soá cuûa TP.HCM seõ ñaït con soá 10 trieäu ngöôøi. Beân caïnh ñoù laø toác ñoä phaùt trieån cuûa thaønh phoá, theo Vieän Kinh teá TP.HCM, ñeán naêm 2020 seõ ñaït 11- 12%. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng nhanh nhö vaäy, chaát löôïng daân cö cuûa thaønh phoá seõ coù nhieàu thay ñoåi trong thôøi gian tôùi. OÂng Traàn Du Lòch, Vieän tröôûng Vieän Kinh teá TP.HCM, cho raèng vieäc quy hoaïch thaønh phoá caàn phaûi coù moät taàm nhìn thaät xa vôùi moät loä trình cuï theå ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån laâu daøi trong töông lai. NOÂ N G NGHIEÄ P Ngaønh thuûy saûn caàn coù caùch laøm aên lôùn treân bieån 16/01/2007 VOV News Ñeán naêm 2010, ngaønh thuyû saûn phaán ñaáu xuaát khaåu ñaït 4,5-5 tyû USD; naâng cao löôïng haøng hoaù tieâu duøng noäi ñòa; toå chöùc caùc haûi ñoaøn ñaùnh baét lôùn treân bieån, theo Phoù Thuû töôùng thöôøng tröïc Nguyeãn Sinh Huøng Phoù Thuû töôùng cuõng neâu ra moät soá nhieäm vuï quan troïng cho ngaønh töø nay ñeán 2010: “Töø nay ñeán 2010, ngaønh thuyû saûn phaán ñaáu xuaát khaåu ñaït 4,5 ñeán 5 tyû USD. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngaønh taïo ra moät löôïng haøng hoaù nhaát ñònh vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho hôn 3 trieäu lao ñoäng trong ngaønh thuûy saûn. Thöù hai, ngaønh taäp trung vaøo vieäc naâng cao löôïng haøng hoaù cho ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc, hieän nay tieâu duøng noäi ñòa ñöôïc treân 1 trieäu taán, phaán ñaáu ñeán 2010 con soá naøy leân khoaûng 3 trieäu taán”. Phoù Thuû töôùng cuõng löu yù ngaønh thuyû saûn caàn taäp trung vaøo vieäc giaûi quyeát gioáng thuyû saûn, qui hoaïch vuøng nuoâi, cheá bieán, nghieân cöùu khoa hoïc öùng duïng, toå chöùc khai thaùc kinh teá bieån. Phoù Thuû töôùng ñaëc bieät löu yù ñeán vaán ñeà khai thaùc: “Phaán ñaáu ñeán naêm 2010, Vieät Nam phaán ñaáu coù nhöõng haûi ñoaøn khai thaùc lôùn, khai thaùc gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng. Vöøa khai thaùc vöøa cheá bieán lieân hoaøn treân bieån ñeå baûo ñaûm an toaøn veä sinh thöïc phaåm”. Thöù tröôûng Boä Thuyû Saûn Nguyeãn Vieät Thaéng neâu roõ: Naêm 2006, thò tröôøng xuaát khaåu thuyû saûn vaãn gaëp nhieàu khoù khaên vaø thaùch thöùc nhöng xuaát khaåu thuyû saûn vaãn ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao, cô caáu saûn phaåm, cô caáu thò tröôøng chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc. Caùc doanh nghieäp cheá bieán xuaát khaåu thuyû saûn ñaõ chuû ñoäng chuyeån höôùng thò tröôøng, vöøa giöõ ñöôïc caùc thò tröôøng truyeàn thoáng, vöøa môû roäng phaùt trieån caùc thò tröôøng môùi. Cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu coù chuyeån bieán veà tyû troïng taïi caùc thò tröôøng chính: Nhaät Baûn 25,3%, EU 21,6%, Hoa Kyø 19,9%... so vôùi naêm 2005: Nhaät Baûn 30%, EU 16%, Hoa Kyø 23%. Cô caáu saûn phaåm xuaát khaåu coù chuyeån bieán tích cöïc. Toâm vaãn laø saûn phaåm chuû löïc, veà giaù trò chieám 44,3%, caù ñoâng laïnh 33,8% (so vôùi naêm 2005, toâm 51%, caù 24%). Saûn phaåm caù tra vaø ba sa coù möùc taêng tröôûng raát Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 42. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 42 nhanh, xuaát khaåu öôùc ñaït 250 ngaøn taán vôùi giaù trò öôùc ñaït 750 trieäu USD. Neùt môùi cuûa xuaát khaåu thuyû saûn naêm nay laø caù tra, ba sa ñöôïc tieâu thuï maïnh ôû EU vaø Ñoâng AÂu, cho thaáy trieån voïng cuûa caùc thò tröôøng naøy veà tieâu thuï caù tra, ba sa. Xuaát khaåu naêm 2006 cuûa toaøn ngaønh öôùc ñaït 3,3 tyû USD. Nuoâi troàng thuyû saûn phaùt trieån maïnh theo höôùng saûn xuaát haøng hoaù. Dieän tích nuoâi troàng thuyû saûn taêng theâm 15.600 ha, ñöa toång dieän tích nuoâi troàng thuyû saûn cuûa caû nöôùc öôùc ñaït treân 1 trieäu ha. Saûn xuaát gioáng thuyû saûn ñaõ cô baûn ñaùp öùng nhu caàu veà löôïng. Caû nöôùc ñaõ saûn xuaát 20 tyû caù gioáng vaø 25 tyû toâm gioáng. Tuy nhieân, chaát löôïng toâm gioáng vaãn chöa ñöôïc kieåm soaùt, quaûn lyù toát, chöa xaây döïng ñöôïc thöông hieäu gioáng thuyû saûn töøng vuøng. Naêm 2007, ngaønh thuyû saûn phaán ñaáu ñaït toång saûn löôïng 3,8 trieäu taán; giaù trò xuaát khaåu ñaït 3,6 trieäu USD (taêng 7,02%% so vôùi naêm 2006)./. Vieät Nam s eõ cung caáp cho Philippines 474.000 taán gaïo 17/01/2007 Tuoåi Treû VN ñaõ truùng thaàu cung caáp 474.000 taán gaïo (loaïi 25% taám) cho Philippines, trong toång soá 500.000 taán gaïo ôû ñôït môû thaàu cuûa Philippines dieãn ra ngaøy 16-1. Theo thoâng tin töø Hieäp hoäi Löông thöïc VN (VFA), giaù truùng thaàu cuûa loâ gaïo naøy laø 308 USD/taán (bao goàm giaù gaïo, cöôùc phí vaän chuyeån, laõi traû chaäm...), thôøi haïn giao haøng töø thaùng hai ñeán heát thaùng 4-2007. Ñöôïc bieát, soá löôïng gaïo coøn laïi (26.000 taán) do hai ñôn vò nöôùc ngoaøi truùng thaàu, vôùi giaù khoaûng 307,7 USD/ taán, nguoàn gaïo töø Thaùi Lan vaø Pakistan. Cuõng theo VFA, löôïng gaïo ñaõ kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu trong naêm 2007 cuûa VN ñeán thôøi ñieåm naøy ñaït hôn 1,6 trieäu taán. Ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän Khu noâng nghieäp coâng ngheä cao 17/01/2007 Lao Ñoäng Ngaøy 16.1, Phoù Chuû tòch UBND TPHCM Nguyeãn Trung Tín ñaõ coù cuoäc hoïp, chæ ñaïo caùc sôû, ngaønh chöùc naêng treân ñòa baøn TPHCM thöïc hieän Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Khu noâng nghieäp coâng ngheä cao theo tinh thaàn ñaây laø döï aùn troïng ñieåm cuûa TP, coù vai troø quan troïng trong vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá noâng nghieäp cuûa TP giai ñoaïn 2006 - 2010. Treân tinh thaàn naøy, UBND chæ ñaïo Ban quaûn lyù Khu noâng nghieäp coâng ngheä cao phaûi ñaåy nhanh vieäc trieån khai thöïc hieän döï aùn; taäp trung xaây döïng caùc cô cheá chính saùch hoaït ñoäng cuûa Khu noâng nghieäp coâng ngheä cao trình caùc sôû ngaønh lieân quan xem xeùt thaåm ñònh vaø trình UBND TP pheâ duyeät ñeå trieån khai thöïc hieän... COÂ N G NGHEÄ THOÂ N G TIN & VIEÃ N THOÂ N G Quaûn lyù thueâ bao di ñoäng traû tröôùc ñöôïc pheùp trieån khai 17/01/2007 VnEconomy Hoâm qua (16/1), thay maët Thuû töôùng Chính phuû, Phoù thuû töôùng Thöôøng tröïc Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ ñoàng yù chuû tröông quaûn lyù thueâ bao ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc vaø cho pheùp trieån khai ñeà aùn quaûn lyù naøy. Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng giao Boä Böu chính Vieãn thoâng phoái hôïp vôùi Boä Coâng an vaø UBND caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông coù caùc bieän phaùp cuï theå, phuø hôïp ñeå trieån khai thöïc hieän coù keát quaû ñeà aùn; xaây döïng vaø ban haønh theo thaåm quyeàn quy ñònh quaûn lyù thueâ bao ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc, sau khi laáy yù kieán caùc cô quan vaø caùc doanh nghieäp lieân quan. Do noäi dung ñeà aùn coù taùc ñoäng, aûnh höôûng ñeán haøng chuïc trieäu ngöôøi söû duïng dòch vuï vaø coù lieân quan nhieàu ñeán caùc cô quan Nhaø nöôùc cuõng nhö caùc doanh nghieäp vieãn thoâng, neân Boä Böu chính Vieãn thoâng ñaõ trình Thuû töôùng Chính phuû ñoàng yù cho chuû tröông tröôùc khi toå chöùc trieån khai thöïc hieän. Muïc tieâu cuûa ñeà aùn laø ngaên ngöøa caùc phaàn töû xaáu lôïi duïng dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng ñeå gaây roái; ngaên chaën, Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 43. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 43 phaùt hieän vôùi caùc haønh vi söû duïng dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc vaøo hoaït ñoäng troäm caép cöôùc vieãn thoâng; naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, khai thaùc vaø söû duïng caùc taøi nguyeân vieãn thoâng (kho soá cuûa quoác gia),… Tröôùc ñoù, Boä Böu chính Vieãn thoâng ñaõ 2 laàn toå chöùc laáy yù kieán cuûa doanh nghieäp cung caáp dòch vuï, keát quaû caùc nhaø cung caáp ñeàu ñoàng tình vôùi vieäc ban haønh quy ñònh quaûn lyù thueâ bao ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc cuûa Boä. Tuy nhieân, theo Thöù tröôûng Boä Böu chính Vieãn thoâng Traàn Ñöùc Lai, khi trieån khai, ñeà aùn seõ gaëp nhöõng khoù khaên gioáng nhö vieäc quaûn lyù caùc troø chôi tröïc tuyeán (game online). Coøn caùc nhaø cung caáp dòch vuï cuõng lo raèng vieäc quaûn lyù thueâ bao traû tröôùc, chieám tôùi 80% soá thueâ bao hieän nay cuûa caû Vieät Nam, seõ aûnh höôûng ñeán toác ñoä phaùt trieån thueâ bao môùi vaø taêng chi phí cuûa doanh nghieäp. Naêm môùi, VNPT khuyeán maõi môùi 16/01/2007 Kinh Teá & Ñoâ Thò Töø 1/2/2007, cöôùc lieân laïc ñieän thoaïi quoác teá seõ ñöôïc tính theo möùc ñoä söû duïng: Ngoaøi vieäc tính cöôùc thaønh 2 vuøng cöôùc nhö cuõ, VNPT seõ baét ñaàu aùp duïng tính cöôùc theo möùc ñoä söû duïng caùc dòch vuï IDD vaø Goïi 171 trong thaùng ñoái vôùi caùc thueâ bao traû sau. Cuï theå, seõ coù 4 nhoùm cöôùc, goàm toång soá ñeán 600 giaây/thaùng/thueâ bao; töø 601 ñeán 3.000 giaây/thaùng/thueâ bao; töø 3.001 ñeán 6.000 giaây/thaùng/thueâ bao vaø töø treân 6.001 giaây/thaùng/thueâ bao. Toång soá giaây lieân laïc trong thaùng ñöôïc xaùc ñònh baèng toång thôøi gian ñaøm thoaïi cuûa hai dòch vuï IDD vaø Goïi 171 ñi quoác teá, khoâng bao goàm thôøi gian ñaøm thoaïi ñi quoác teá qua nhaân coâng (110, 1713). Caùc möùc cöôùc neâu treân chæ aùp duïng taïi nhaø thueâ bao cuûa VNPT, khoâng ñöôïc aùp duïng taïi caùc böu cuïc, ñieåm BÑ-VH xaõ, ñaïi lyù, cardphone. VMS MobiFone toå chöùc chöông trình quot;Hoaø cuøng nieàm vui, chung moät yù nghóquot; Chöông trình dieãn ra taïi Haø Noäi töø ngaøy 19-22/1/2007 taïi sieâu thò BigC vaø taïi caùc tænh Höng Yeân, Ninh Bình töø 9-18/1/2007. Trong chöông trình, MobiFone giôùi thieäu vôùi khaùch haøng veà nhöõng dòch vuï vaø caùc chöông trình khuyeán maõi ñang ñöôïc cung caáp theo heä thoáng thoâng qua caùc troø chôi thoâng minh vaø hoaït ñoäng tö vaán tröïc tieáp. Khaùch haøng cuõng coù nhieàu cô hoäi tham gia vaøo caùc troø chôi, boác thaêm may maén vôùi nhuõng phaàn thöôûng coù giaù trò haáp daãn. Töø nay ñeán 10/3/2007, Vinaphone toå chöùc chöông trình khuyeán maõi môùi vaø laàn ñaàu tieân coù taïi Vieät Nam vôùi teân goïi quot;Lì xì baèng SMSquot; daønh cho thueâ bao traû tröôùc. Theo ñoù, khi tham gia chöông trình naøy, thueâ bao Vina- phone traû tröôùc coù theå möøng tuoåi cho thueâ bao traû tröôùc khaùc cuøng maïng nhaân dòp xuaân môùi vôùi möùc quot;lì xìquot; töø 10.000 - 20.000 ñoàng/laàn Nhaân dòp teát Ñinh Hôïi, thueâ bao Vinaphone coøn coù cô hoäi tham gia caùc chöông trình khuyeán maõi khaùc: Caùc thueâ bao traû tröôùc hoaø maïng môùi seõ ñöôïc taëng 100.000 ñoàng vaø theâm 100 ngaøy söû duïng vaø 100% meänh giaù cuûa theû naïp laàn 1, 2,3. Neáu kích hoaït hoaøn maïng tröôùc 10/1/2007, thueâ bao môùi coøn ñöôïc taëng 27% giaù trò theû naïp laàn 1,2,3. Thueâ bao khoaù 2 chieàu tröôùc 01/01/2007 naïp theû trôû laïi ñöôïc taëng 50% giaù trò theû naïp laàn 1, taëng 27% theû naïp laàn 2,3. Töø nay ñeán 5/2/2007, Böu ñieän TP Haø Noäi tieáp tuïc toå chöùc chöông trình khuyeán maïi lôùn vôùi teân goïi quot;Quaø taëng ñoùn xuaân Ñinh Hôïiquot; ñoái vôùi dòch vuï MegaVNN. Theo ñoù, khaùch haøng hoaøn thaønh thuû tuïc ñaêng kyù hoøa maïng môùi dòch vuï Mega VNN vaø cam keát söû duïng dòch vuï toái thieåu 06 thaùng keå töø ngaøy nghieäm thu baøn giao seõ ñöôïc khuyeán maõi 100% cöôùc ñaáu noái hoøa maïng treân ñöôøng daây ñieän thoaïi saün coù (töông öùng vôùi tröôøng hôïp khaùch haøng töï caøi ñaët 150.000 ñoàng/acc hoaëc Böu ñieän caøi ñaët 250.000 ñoàng/acc) hoaëc taëng 50% cöôùc ñaáu noái hoøa maïng khi khaùch haøng laép ñaët môùi ñöôøng daây Mega VNN treân ñoâi caùp rieâng (töông öùng vôùi quaø taëng laø 275.000 ñoàng). Beân caïnh ñoù, ñoái vôùi khaùch haøng töï mua hoaëc ñaõ coù modem ADSL coøn ñöôïc taëng 300.000 ñoàng cöôùc söû duïng dòch vuï trong 3 thaùng ñaàu tieân, moãi thaùng tröø toái ña 100.000 ñoàng. Caùc thueâ bao môùi chöa coù modem ADSL coøn ñöôïc taëng theâm 50.000% giaù trò modem ADSL coù trò giaù toái ña 600.000 ñoàng/chieác (ñaõ bao goàm thueá GTGT). Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 44. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 44 Maïng CDMA: Chôø söï böùt phaù 17/01/2007 VnEconomy Vôùi theá caân baèng môùi veà maët löïc löôïng, thò tröôøng vieãn thoâng di ñoäng ñang chôø ñôïi nhöõng böùt phaù töø theá heä maïng söû duïng coâng ngheä CDMA. Hoâm qua (15/1), vôùi vieäc HT Moblie chính thöùc khai tröông ñaàu soá 092, laøng vieãn thoâng di ñoäng Vieät Nam ñaõ chính thöùc ôû traïng thaùi caân baèng giöõa nhoùm caùc nhaø cung caáp dòch vuï söû duïng coâng ngheä GSM (Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile) vaø nhoùm söû duïng coâng ngheä CDMA (EVN Telecom, S-Fone, HT Mobile). Vôùi quot;quaân soáquot; ñoâi beân ngang nhau, ít nhaát cho ñeán taän naêm 2010, theo quy hoaïch veà caùc maïng di ñoäng cuûa Boä Böu chính Vieãn thoâng, vaø vôùi nhieàu öu vieät veà maët coâng ngheä, thò tröôøng ñang chôø ñôïi söï ñoät phaù thöïc söï cuûa theá heä maïng CDMA, bôûi nhöõng naêm qua, söï phaùt trieån cuûa CDMA vaãn coøn ì aïch vaø chöa taïo ñöôïc teân tuoåi thöïc söï treân thò tröôøng. Ñôn cöû môùi ñaây, khi Giaûi thöôûng maïng vaø haõng ñieän thoaïi di ñoäng ñöôïc öu chuoäng nhaát naêm 2006 (Vietnam Mobile Awards 2006) coâng boá keát quaû, ngoaøi giaûi thöôûng chính laø maïng di ñoäng ñöôïc öu chuoäng nhaát naêm 2006 thuoäc veà MobiFone, nhöõng giaûi thöôûng phuï khaùc nhö maïng chaêm soùc khaùch haøng toát nhaát, maïng coù thöông hieäu ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán... vaãn chöa coù teân cuûa nhaø khai thaùc naøo duøng coâng ngheä CDMA. Ngay nhö anh caû cuûa CDMA laø S-Fone, sau nhieàu naêm cuõng môùi leït ñeït ôû con soá 1,5 trieäu thueâ bao tích luõy, trong khi ñoù Viettel Mobile - ra maét thò tröôøng sau S-Fone - nay ñaõ ñaït con soá 7,5 trieäu thueâ bao. Söï chaäm tieán cuûa CDMA khoâng naèm ôû giaù cöôùc, caùc dòch vuï giaù trò gia taêng, vì ôû maët naøy CDMA coù phaàn nhænh hôn, maø coù leõ naèm ôû tính phoå thoâng cuûa CDMA. Tính phoå thoâng cuûa CDMA ñang gaëp trôû ngaïi ôû caùc thieát bò ñaàu cuoái. S-Fone ñaõ khaù nhanh choùng cung caáp khaû naêng duøng SIM, tuy nhieân vaãn khoâng theå “phuû soùng” ñeán vôùi khaùch haøng treân dieän roäng do giaù maùy coøn cao, keøm theo ñoù laø khoâng coù nhieàu maãu maõ haáp daãn. Caùc nhaø cung caáp treân neàn coâng ngheä CDMA cuõng khoâng sôùm khai thaùc toái ña söùc maïnh voán coù cuûa CDMA ñeå laøm ñoøn baåy caïnh tranh, hoaëc neáu coù thì giaù dòch vuï vaãn coøn ôû möùc khoù cho nhieàu thöôïng ñeá. Vì theá, duø löïc löôïng ñaõ lôùn maïnh, song ôû phía beân kia, caùc “boâ laõo” cuûa coâng ngheä GSM chöa heà nao nuùng tröôùc caùc “trai treû” cuûa coâng ngheä CDMA. Moät nhaø khai thaùc GSM töï tin noùi vôùi VnEconomy raèng GSM seõ tieáp tuïc giöõ vò theá thöôïng phong treân thò tröôøng vieãn thoâng di ñoäng Vieät Nam, chöøng naøo nhöõng ñieåm yeáu cuûa CDMA coøn chöa ñöôïc khaéc phuïc, trong ñoù coù yeáu toá thieát bò caàm tay. Coù leõ do ruùt ñöôïc kinh nghieäm cuûa nhöõng nhaø tieân phong, em uùt cuûa CDMA laø HT Mobile ñaõ sôùm phuû soùng toaøn quoác roài môùi chính thöùc khai tröông sau nhieàu laàn lôõ heïn, ñoàng thôøi cung caáp haøng loaït caùc dòch vuï giaù trò gia taêng öu vieät so vôùi GSM. Ngoaøi ra, HT Mobile coøn taïo cuù soác treân thò tröôøng, song ñoù khoâng phaûi laø cuù soác töø söùc maïnh cuûa coâng ngheä CDMA maø laø töø chöông trình khuyeán maïi raát quy moâ daønh cho caùc thöôïng ñeá. Ñieåm baõo hoøa cuûa thò tröôøng vieãn thoâng di ñoäng taïi Vieät Nam coøn ñang naèm ôû thì töông lai, neáu quot;phequot; CDMA taêng cöôøng hôïp taùc ñeå khai thaùc moät caùch hieäu quaû caùc dòch vuï giaù trò gia taêng, hoï vaãn coù quyeàn hy voïng laät ngöôïc theá côø. CHÍNH PHUÛ & LUAÄ T Vieät Nam ñang ôû giai ñoaïn quan troïng trong lòch söû 17/01/2007 Tuoåi Treû Boä tröôûng coá vaán Singapore Lyù Quang Dieäu ñaõ hoäi kieán vôùi Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng hoâm qua (16-1) taïi Haø Noäi. Vui möøng trôû laïi VN sau 10 naêm, oâng Lyù Quang Dieäu giaûi thích: quot;Toâi ñeán VN laàn ñaàu naêm 1992 vaø töø ñoù cho tôùi 1997 coù nhieàu chuyeán thaêm khaùc. Toâi thaáy trong moät thôøi gian VN khoâng coù nhieàu chuyeån ñoåi vaø chöa saün saøng hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi neân toâi khoâng tôùi. Song hai naêm qua, toâi nhaän thaáy VN ñang chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä nhanh ñeå buø ñaép thôøi gian bò maát”. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 45. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 45 Phaûi ñaøo taïo nhaân löïc Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng baøy toû söï traân troïng ñoái vôùi chuyeán thaêm VN laàn naøy cuûa Boä tröôûng coá vaán Lyù Quang Dieäu vaø coi ñoù laø bieåu hieän cuûa tình caûm caù nhaân boä tröôûng ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñaát nöôùc VN. Thuû töôùng khaúng ñònh VN seõ laøm heát söùc ñeå keá tuïc nhöõng thaønh quaû veà phaùt trieån quan heä song phöông maø cöïu thuû töôùng Lyù Quang Dieäu vaø caùc nhaø laõnh ñaïo VN tieàn nhieäm ñaõ laøm. Moät caùch töø toán, oâng Lyù Quang Dieäu theå hieän söï am hieåu cuûa mình veà phaùt trieån cuûa VN. OÂng noùi: “Baây giôø caùc baïn ñaõ laø thaønh vieân WTO vaø trong naêm naêm tôùi seõ coù taêng tröôûng raát cao, nhöng ñoàng thôøi caùc baïn seõ thieáu nhaân löïc. Ñeå coù möùc ñaàu tö 1 tæ USD, caàn nhieàu hôn nöõa caùc kyõ sö vaø lao ñoäng gioûi. Toâi nhôù laø vaøo nhöõng naêm 1990, toâi ñaõ noùi vôùi caùc baïn raèng: ñöøng ngaïi, haõy ñaøo taïo hoï vaø vieäc laøm seõ ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo”. Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng tieáp Boä tröôûng coá vaán Singapore Lyù Quang Dieäu - AÛnh: Vieät Duõng Vaán ñeà xuyeân suoát nhöõng lôøi goùp yù cuûa oâng Lyù Quang Dieäu laø giaùo duïc - ñaøo taïo. Theo oâng, ngöôøi Haøn Quoác vaø Nhaät Baûn seõ ñaàu tö vaøo Trung Quoác nhöng ñeå ñaûm baûo ñoä an toaøn, hoï seõ duøng bieän phaùp “1 coäng 1”, töùc laø ñaàu tö ôû Trung Quoác vaø moät nöôùc khaùc. Nöôùc khaùc ñoù laø VN hoaëc AÁn Ñoä. Tuy “côn gioù thay ñoåi” ñang thoåi veà VN nhöng cuõng seõ coù nhieàu khoù khaên veà maët nhaân löïc. “Trong khi caùc ngaønh coâng nghieäp cuõ daàn nhöôøng choã cho caùc ngaønh môùi thì lao ñoäng ôû ñoä tuoåi 45-50 khoâng theå tìm laïi caùc vieäc ñoù - oâng Lyù noùi - Vieäc laøm môùi yeâu caàu nhöõng kyõ naêng môùi vaø khoâng theå duy trì caùc coâng vieäc cuõ vì chuùng khoâng coøn tính caïnh tranh”. OÂng nhaéc laïi sai laàm cuûa Singapore caùch ñaây 25 naêm khi heä thoáng giaùo duïc cuûa Singapore khoâng cung caáp cho ngöôøi hoïc ñaày ñuû caùc kyõ naêng cô baûn vaø ñeå hoï rôøi tröôøng hoïc quaù sôùm. “Ñeán khi maát vieäc, quay laïi hoïc haønh laø voâ cuøng khoù khaên. Vì theá duø laøm gì, haõy ñaøo taïo nhaân löïc heát möùc coù theå. Duø taïm thôøi chöa coù vieäc laøm nhöng hoï seõ coù ñuû kyõ naêng ñeå ñoùn baét cô hoäi”. Cô cheá naøo roài cuõng ñeán luùc loãi thôøi OÂng Lyù Quang Dieäu toû lôøi khen sinh vieân VN ñang theo hoïc taïi Singapore laø “nghieâm tuùc, chaêm chæ vaø thoâng minh neân luoân ñöùng ñaàu”. OÂng Lyù Quang Dieäu cho raèng VN ñang ôû giai ñoaïn quan troïng trong lòch söû. Theo oâng, VN khoâng neân ngoài moät choã maø caàn ñoäi nguõ lao ñoäng treû, naêng ñoäng, nhieät huyeát thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån ñeå taêng tröôûng maïnh meõ hôn. Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng baøy toû söï caûm ôn nhöõng lôøi gôïi yù chaân thaønh vaø thieát thöïc cuûa Boä tröôûng coá vaán Lyù Quang Dieäu. Thuû töôùng cuõng ñeà caäp nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc maø VN ñang gaëp phaûi trong vieäc caûi caùch theå cheá, luaät phaùp, heä thoáng haønh chính nhaø nöôùc, cô sôû haï taàng, qui moâ vaø chaát löôïng doanh nghieäp VN. Chia seû kinh nghieäm giaûi quyeát caùc thaùch thöùc naøy, oâng Lyù Quang Dieäu noùi: “Caùc baïn ñang ôû giai ñoaïn nhöõng naêm 1980 cuûa Trung Quoác vaø nhôø ñoù, chuùng ta bieát ñöôïc qui trình caàn phaûi traûi qua. Chuùng ta coù theå coù moät soá ngöôøi gioûi chæ ñaïo lónh vöïc chöùng khoaùn, ngaân haøng... ñeå ruùt ngaén quaù trình naøy vaø traùnh nhöõng sai laàm khoâng ñaùng coù”. Veà caûi caùch haønh chính, oâng Lyù Quang Dieäu khaúng ñònh raèng baát cöù cô cheá naøo cuõng ñeán luùc loãi thôøi bôûi con ngöôøi trong cô cheá ñoù laøm vieäc theo thoùi quen. Nhöng ñeå giaûi quyeát baøi toaùn ñoù, oâng giôùi thieäu kinh nghieäm Singapore: “Chuùng toâi ñöa caùc coâng chöùc quay laïi caùc tröôøng dòch vuï coâng ñeå hoï hoïc caùch laøm vieäc, quaûn lyù môùi. Baûn thaân hoï seõ trôû thaønh caùc nhaân toá thay ñoåi. Chuùng toâi cuõng luaân chuyeån caùc coâng chöùc sang boä phaän khaùc. Nhö vaäy laø chuùng ta taïo ra moät doøng chaûy lieân tuïc vaø khoâng cho pheùp caùc vuõng nöôùc ao tuø ñoïng laïi. Vaø khi khoâng coøn nhöõng boä oùc môùi vaø yù töôûng môùi, caàn moät ngöôøi laõnh ñaïo khaùc treû hôn ñeå taïo ñoäng löïc môùi. Chuùng toâi cöû caùn boä laõnh ñaïo tham gia caùc khoùa hoïc quaûn lyù ôû Myõ, chaâu AÂu, Nhaät Baûn ñeå hoïc caùch laøm vieäc cuûa hoï vaø quay laïi aùp duïng trong nöôùc. Coù theå ñieàu ñoù taïo ra söï ñaûo loän nhöng laø söï ñaûo loän caàn thieát”. Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng khaúng ñònh VN chuû tröông nhaát quaùn veà ñaåy nhanh vaø maïnh toác ñoä ñoåi môùi laø moät lôïi theá. Thuû töôùng chia seû vôùi oâng Lyù Quang Dieäu veà moät söùc eùp tích cöïc chính töø boä phaän daân soá treû cuûa VN. “71% daân soá VN döôùi 40 tuoåi vaø 60% döôùi 30 tuoåi. Hoï thuùc ñaåy Nhaø nöôùc vaø Ñaûng phaûi ñoåi môùi vaø phaùt trieån, neáu khoâng hoï seõ khoâng chaáp nhaän” - Thuû töôùng noùi. Baét ñaàu phieân ñaøm phaùn chính thöùc veà Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá Vieät Nam - Nhaät Baûn 16/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Saùng 16-1, phieân ñaøm phaùn thöù nhaát veà xaây döïng Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá Vieät Nam - Nhaät Baûn (JVEPA) ñaõ khai maïc taïi thuû ñoâ Tokyo (Nhaät Baûn). Ñoaøn ñaøm phaùn Nhaät Baûn do oâng Jun Yokota, Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 46. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 46 quyeàn veà quan heä kinh teá vaø thöông maïi Boä Ngoaïi giao Nhaät Baûn, daãn ñaàu. Tröôûng ñoaøn ñaøm phaùn Vieät Nam laø Thöù tröôûng Thöông maïi Phan Theá Rueä. Khai maïc phieân ñaøm phaùn, oâng Yokota ñaõ chuùc möøng Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO), ñaùnh giaù cao quan heä hôïp taùc giöõa Vieät Nam vaø Nhaät Baûn treân caùc lónh vöïc chính trò, ngoaïi giao, kinh teá, xaõ hoäi; nhaán maïnh quan heä hai nöôùc ñaõ ñöôïc naâng leân moät taàm cao môùi sau chuyeán thaêm laãn nhau cuûa laõnh ñaïo hai nöôùc hoài cuoái naêm ngoaùi. OÂng ñaëc bieät ñaùnh giaù cao toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø oån ñònh cuûa Vieät Nam thôøi gian qua, ñoàng thôøi baøy toû mong muoán tieán trình ñaøm phaùn EPA song phöông seõ ñöôïc ñaåy nhanh ñeå goùp phaàn taêng cöôøng hôn nöõa quan heä hôïp taùc ñaàu tö, thöông maïi giöõa hai nöôùc. Thöù tröôûng Phan Theá Rueä ñaùnh giaù cao söï phaùt trieån toát ñeïp cuûa quan heä hôïp taùc kinh teá - thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Nhaät Baûn, ñoàng thôøi cho bieát dö luaän Vieät Nam raát quan taâm tôùi tieán trình ñaøm phaùn vaø kyù keát EPA song phöông vôùi Nhaät Baûn. OÂng baøy toû mong muoán treân cô sôû quan heä toát ñeïp giöõa hai nöôùc, treân cô sôû hieåu bieát laãn nhau vaø lôïi ích cuûa caû hai beân, hai ñoaøn seõ tieán haønh ñaøm phaùn moät caùch thöïc chaát ñeå sôùm thoáng nhaát ñöôïc nhöõng noäi dung cô baûn cuûa hieäp ñònh. Taïi phieân ñaøm phaùn thöù nhaát, oâng ñeà nghò phía Nhaät Baûn neâu roõ quan ñieåm ñoái vôùi nhöõng ñeà xuaát cuûa Vieät Nam. Sau phieân khai maïc, caùc nhoùm veà thöông maïi haøng hoùa, dòch vuï, caïnh tranh, xuaát xöù haøng hoùa, sôû höõu trí tueä, haûi quan, caùc lónh vöïc hôïp taùc seõ nhoùm hoïp. Toaøn boä phieân ñaøm phaùn thöù nhaát seõ keát thuùc vaøo ngaøy 18-1. THEÁ GIÔÙ I Giaù daàu giaûm döôùi 53 USD/thuøng 16/01/2007 Tuoåi Treû | AP Keát thuùc phieân giao dòch tröa nay, 16-1, giaù daàu treân saøn giao dòch Chaâu AÙ ñaõ giaûm xuoáng döôùi 53 USD/ thuøng, khi nhieàu thaønh vieân OPEC chöa chính thöùc uûng hoä cho vieäc caét giaûm saûn löôïng laàn nöõa. Vieäc caét giaûm naøy nhaèm ngaên chaën tình traïng giaûm giaù daàu. Giaù daàu thoâ ngoït taïi Singapore tröa nay giaûm xuoáng 30 cent/thuøng so vôùi ngaøy hoâm qua, ñöùng ôû möùc giaù 52, 50 USD/thuøng. Ñöôïc bieát, Boä tröôûng daàu moû Venezuela Rafael Ramirez ngaøy 15-1 ñaõ keâu goïi Toå chöùc Caùc nöôùc xuaát khaåu daàu (OPEC) toå chöùc moät phieân hoïp baát thöôøng ñeå thuùc ñaåy moät ñôït caét giaûm saûn löôïng khaùc nhaèm ngaên chaën tình traïng giaù daàu giaûm. Theo oâng Ramirez, hieän löôïng daàu thoâ dö thöøa haøng ngaøy treân thò tröôøng theá giôùi laø töø 700 ngaøn ñeán 1 trieäu thuøng.Trong thaùng tröôùc, OPEC ñaõ cam keát caét giaûm saûn löôïng toång coäng laø 1,7 trieäu thuøng/ngaøy, trong ñoù coù vieäc caét giaûm 500.000 thuøng/ngaøy ñöôïc baét ñaàu vaøo ngaøy 1-2 tôùi. Theo caùc nhaø phaân tích, giaù daàu treân theá giôùi vaãn coù theå tieáp tuïc giaûm vaø coøn seõ giaûm xuoáng gaàn 50 USD/ thuøng. Lyù do cuûa döï ñoaùn naøy laø do nhieân lieäu döï tröõ cuûa Myõ vaãn raát doài daøo do thôøi tieát muøa ñoâng naêm nay aám leân baát thöôøng, nhu caàu veà khí ñoát giaûm ñaùng keå. Chính quyeàn Ñöùc sôï maát quyeàn löïc trong Airbus 17/01/2007 AFP Laõnh ñaïo thaønh phoá Bremen ôû mieàn Baéc nöôùc Ñöùc tuyeân boá saün saøng chi 30 trieäu euro ñeå mua coå phaàn cuûa EADS (taäp ñoaøn sôû höõu haõng maùy bay Airbus). Nhieàu chính quyeàn ñòa phöông khaùc cuûa Ñöùc cuõng phaùt tín hieäu töông töï, sau khi haõng xe hôi Ñöùc DaimlerChrysler coù keá hoaïch baùn bôùt coå phaàn trong EADS. Sau haøng loaït söï coá chaäm giao sieâu maùy bay Airbus A380, haõng xe hôi danh tieáng DaimlerChrysler môùi ñaây cho bieát seõ baùn bôùt coå phaàn trong EADS, nhaèm giaûm tyû leä sôû höõu töø möùc 22,5% hieän nay xuoáng 15%. Ban laõnh ñaïo EADS seõ khoâng quaù lo ngaïi neáu phaûi chia tay vôùi coå ñoâng quan troïng DaimlerChrysler, vì raát nhieàu nöôùc chaâu AÂu ñeàu tuyeân boá muoán roùt voán, mua laïi coå phaàn maø Chrysler baùn ra. Song söï ruùt lui cuûa DaimlerChrysler laïi khieán chính quyeàn Ñöùc ñau ñaàu. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 47. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 47 Thò tröôûng thaønh phoá Bremen, Jens Boehrnsen vaø caáp phoù cuûa oâng ñaõ ñoàng yù vôùi keá hoaïch mua coå phaàn EADS vaø trình leân chính quyeàn lieân minh chaâu AÂu trong ngaøy 16/1. Moät soá ñòa phöông khaùc nhö Hamburg hay Lower Saxony cuõng toû yù quan taâm tôùi vieäc mua laïi 7,5% coå phaàn EADS töø tay DaimlerChrysler. Cuõng nhö Bremen, hai thaønh phoá Hamburg vaø Lower Saxony ñeàu laø nôi EADS ñaët xöôûng saûn xuaát hay vaên phoøng giao dòch. Ñoäng thaùi cuûa caùc chính quyeàn ñòa phöông cho thaáy Ñöùc khoâng muoán ñeå quyeàn löïc trong EADS rôi veà tay caùc coå ñoâng ngöôøi Phaùp. Baûn thaân DaimlerChrysler laø moät taäp ñoaøn lieân doanh giöõa Myõ vaø Ñöùc. Vì vaäy, töø khi haõng xe hôi naøy tuyeân boá baùn bôùt coå phaàn EADS, ngöôøi Ñöùc luoân lo sôï Phaùp seõ taän duïng cô hoäi taêng quyeàn bieåu quyeát. Moái lo caøng lôùn khi EADS rôi vaøo khuûng hoaûng taøi chính sau söï coá A380, vaø chính quyeàn Phaùp tuyeân boá seõ chôùp cô hoäi taêng tyû leä naém giöõ coå phaàn trong taäp ñoaøn. Hieän Phaùp naém giöõ 30% coå phaàn EADS. TTCK Chaâu AÂu giaûm 17/01/2007 Lao Ñoäng CK Chaâu AÂu hoâm 16.1 ñaõ giaûm laàn ñaàu tieân trong voøng 4 ngaøy qua. Chæ soá Dow Jones Stoxx 600 Index giaûm 0,2% xuoáng coøn 373,78 ñieåm taïi London luùc 18h (HN). Chæ soá Stoxx 50 giaûm 0,1%. Treân TTCK Myõ, chæ soá coâng nghieäp Dow Jones taêng 0,33% leân 12.556,08 ñieåm. Caùc chæ soá Nasdaq vaø S&P 500 giöõ nguyeân so vôùi phieân giao dòch tröôùc. Chöùng khoaùn chaâu AÙ ñoàng loaït taêng 16/01/2007 Reuters Chæ soá chöùng khoaùn cuûa caùc thò tröôøng chöùng khoaùn lôùn nhaát chaâu AÙ trong phieân giao dòch saùng 16/1 tieáp tuïc taêng do trieån voïng baùn haøng cuûa caùc nhaø xuaát khaåu ñang raát saùng suûa. Ñaàu tieân laø vieäc caùc nhaø quan saùt döï baùo raèng chi tieâu cho ñôït nghæ leã Luther King hieän nay seõ taêng maïnh, tieáp tuïc ñoøi hoûi nguoàn haøng xuaát khaåu töø chaâu AÙ sang. Tieáp ñoù, vieäc Ngaân haøng Myõ Goldman Sachs vöøa ñöa ra lôøi khuyeân vôùi caùc nhaø ñaàu tö neân mua coå phieáu cuûa caùc nhaø xuaát khaåu haøng ñieän töû cuûa chaâu AÙ, giuùp coå phieáu caùc haõng naøy taêng voït, keùo theo ñaø taêng chung cuûa caùc thò tröôøng chöùng khoaùn khu vöïc. Vaøo luùc 11h00 saùng nay, chæ soá Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông cuûa Morgan Stanley Capital International taêng 0,2% so vôùi phieân lieàn tröôùc, leân möùc 140,43 ñieåm. Chæ soá Nikkei 225 cuûa Nhaät taêng 0,2%, leân möùc 17.241,86 ñieåm. Chæ soá chöùng khoaùn cuûa caùc thò tröôøng hoaït ñoäng trong ngaøy hoâm nay ôû chaâu AÙ ñeàu taêng, ñaëc bieät chæ soá Australia vaø Singapore, ñeàu ñaït kyû luïc leân ñieåm. Rieâng hai thò tröôøng Thaùi Lan vaø New Zealand xuoáng ñieåm. Taïi Vieät Nam, trong phieân giao dòch ngaøy 16/1, chæ soá VN-Index ñaõ taêng theâm 36,45 ñieåm (töông ñöông taêng 3,85%) leân moät kyû luïc cao môùi laø 983,6 ñieåm, vöôït xa nhieàu döï baùo laïc quan tröôùc ñoù. Chöùng khoaùn Myõ - Nhaät baét tay hôïp taùc 17/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Phaùt ngoân vieân Sôû giao dòch chöùng khoaùn Tokyo (TSE) cho bieát, cuoái thaùng naøy Chuû tòch TSE Taizo Nishimuro seõ tôùi Myõ ñaøm phaùn vôùi caùc quan chöùc Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn New York (NYSE), nhaèm ñaït ñöôïc thoaû thuaän cuûng coá moái quan heä giöõa hai thò tröôøng chöùng khoaùn lôùn nhaát theá giôùi naøy. Hoài thaùng 10/2006, caùc quan chöùc NYSE vaø TSE ñaõ tieán haønh ñaøm phaùn nhaèm môû roäng moät thoaû thuaän hôïp taùc ñang ñöôïc thöïc hieän giöõa hai beân, trong ñoù coù vieäc chia seû moät soá thoâng tin giao dòch. Giaùm ñoác ñieàu haønh NYSE, John Thain, cho bieát NYSE ñang tìm caùch môû roäng hoaït ñoäng taïi Nhaät Baûn, Trung Quoác vaø AÁn Ñoä. Caùch ñaây khoâng laâu, NYSE vaø taäp ñoaøn taøi chính Goldman Sachs ñöùng ñaàu moät nhoùm caùc nhaø ñaàu tö ñaõ mua 20% coå phaàn cuûa Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn quoác gia AÁn Ñoä. OÂng Thain cho bieát, tham voïng cuûa NYSE laø trôû thaønh thò tröôøng daãn ñaàu trong caùc hoaït ñoäng giao dòch coå phieáu baèng 3 loaïi tieàn laø ñoàng USD, euro vaø ñoàng yeân. Theo nhaän ñònh cuûa nhaø phaân tích Ken Worthington thuoäc coâng ty JPMorgan Chase & Co., caùi baét tay giöõa TSE vaø NYSE coù theå caûi thieän nhöõng cô hoäi vaø ñem laïi lôïi ích ñaùng keå cho caû hai sôû giao dòch chöùng khoaùn naøy. Caùc thò tröôøng chöùng khoaùn treân theá giôùi ñang chaïy ñua ñeå tieán haønh caùc thöông vuï mua baùn hoaëc lieân minh vôùi caùc thò tröôøng khaùc, trong noã löïc nhaèm môû roäng hoaït phaïm vi vaø lónh vöïc hoaït ñoäng. Naêm 2006, ñoái thuû Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 48. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 48 caïnh tranh cuûa NYSE laø Nasdaq Stock Market Inc. ñaõ ñaït thoaû thuaän hôïp taùc vôùi Sôû giao dòch chöùng khoaùn Haøn Quoác, trong khi Sôû giao dòch chöùng khoaùn Jasdaq (Nhaät Baûn) cuõng baét tay vôùi Sôû giao dòch chöùng khoaùn Thöôïng Haûi. Thò tröôøng chöùng khoaùn Trung Quoác seõ ñöùng thöù ba theá giôùi trong 10 naêm tôùi 17/01/2007 Lao Ñoäng Toång giaùm ñoác taäp ñoaøn Goldman Sachs Group (Asia) Ltd. Hu Zuliu nhaän ñònh thò tröôøng chöùng khoaùn Trung Quoác luïc ñòa meänh giaù ñoàng nhaân daân teä (NDT) seõ trôû thaønh thò tröôøng chöùng khoaùn lôùn thöù ba theá giôùi, sau Myõ vaø Nhaät Baûn trong 10 naêm tôùi. Giaù trò thò tröôøng cuûa caùc coå phieáu Trung Quoác seõ leân tôùi 5.000 tyû USD vaøo naêm 2016 vaø 10.000 tyû USD vaøo naêm 2020, töông ñöông vôùi 70% GDP cuûa Trung Quoác. So vôùi caùc thò tröôøng chöùng khoaùn quan troïng nhaát treân theá giôùi, thò tröôøng chöùng khoaùn coå phieáu loaïi A cuûa Trung Quoác vaãn coøn nhoû beù, maëc duø ñaõ coù söï taêng tröôûng ñaùng keå trong naêm 2006 ñaït toång giaù trò thò tröôøng kyû luïc 10.250 tyû NDT (1,31 tyû USD) trong phieân ngaøy 9.1.07, töông ñöông vôùi 50% GDP cuûa Trung Quoác, so vôùi tyû leä töông öùng 160% GDP ôû Myõ vaø 124% GDP ôû AÁn Ñoä. OÂng Hu cho bieát thò tröôøng voán cuûa Trung Quoác bò caûn trôû phaùt trieån chuû yeáu do ngaønh ngaân haøng chieám öu theá trong heä thoáng taøi chính, trong khi caùc doanh nghieäp laâu nay vaãn phaûi phuï thuoäc vaøo caùc khoaûn vay ngaân haøng trong lónh vöïc taøi chính. Coøn caùc doanh nghieäp Trung Quoác tröôùc khi ñöôïc pheùp coå phaàn hoùa laïi bò caùc thuû tuïc phöùc taïp, quaù nhieàu chi tieát vaø toán thôøi gian gaây phieàn toaùi, khieán nhieàu coâng ty khoâng tieáp caän ñöôïc caùc khoaûn taøi chính tröïc tieáp. Döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác vöôït 1.000 tyû USD 16/01/2007 BBC Ngaøy 15/1, Ngaân haøng Nhaân daân Trung Quoác thoâng baùo tính ñeán cuoái thaùng 12/2006, döï tröõ ngoaïi teä cuûa nöôùc naøy ñaït 1.066,3 tyû USD, taêng hôn 30% so vôùi cuøng kyø naêm 2005. Ñaây laø laàn ñaàu tieân döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác ñöôïc xaùc nhaän vöôït 1.000 tyû USD. Laàn ñaàu tieân döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác ñöôïc xaùc nhaän vöôït 1.000 tyû USD Möùc döï tröõ ngoaïi teä khoång loà cuûa Trung Quoác phaûn aùnh nhöõng thaønh töïu kinh teá maø nöôùc naøy ñaõ ñaït ñöôïc keå töø khi tieán haønh caûi caùch kinh teá vaøo cuoái nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû tröôùc. Moät giaùo sö cuûa Tröôøng ñaïi hoïc Nhaân daân Trung Quoác cho raèng möùc döï tröõ naøy chöùng toû Trung Quoác coù söùc maïnh kinh teá coù theå aûnh höôûng ñeán neàn kinh teá theá giôùi. Tuy nhieân, moät soá nhaø phaân tích toû ra lo ngaïi vieäc döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác taêng quaù nhanh vaø quaù lôùn coù theå taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán ñoàng noäi teä cuûa nöôùc naøy. Moät chuyeân gia kinh teá cho raèng möùc döï tröõ ngoaïi teä naøy coù theå laøm moät soá nöôùc, trong ñoù coù Myõ, gia taêng söùc eùp ñoøi Baéc Kinh ñònh giaù laïi ñoàng Nhaân daân teä voán ñaõ bò chæ trích laø ñöôïc ñònh giaù thaáp hôn so vôùi thöïc teá nhaèm taïo lôïi theá veà xuaát khaåu. Theo caùc chuyeân gia kinh teá nöôùc ngoaøi, 70% löôïng döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác laø ñoàng USD, phaàn lôùn soá coøn laïi laø ñoàng ô-roâ (euro) vaø moät löôïng nhoû laø ñoàng Yeân cuûa Nhaät Baûn. EU chi 1,84% GDP cho R&D trong naêm 2006 16/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Theo Cô quan Thoáng keâ chaâu AÂu (Eurostat), Lieân minh chaâu AÂu (EU) ñaõ chi 201 tyû euro (259 tyû USD), töùc 1,84% GDP cuûa khoái, cho hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) naêm 2006, töông ñöông naêm 2005. Trong toång voán ñaàu tö noùi treân cho R&D, 55% laø töø caùc doanh nghieäp vaø 35% töø chính phuû, vaø möùc ñaàu tö 1,84% tính theo GDP vaãn thaáp hôn nhieàu so vôùi caùc neàn kinh teá lôùn khaùc. Treân thöïc teá, chi tieâu lónh vöïc R&D cuûa EU ñaõ taêng 1,5%/naêm trong giai ñoaïn 2001-05, so vôùi möùc taêng 1,7% ôû Myõ vaø 2% ôû Nhaät Baûn trong giai ñoaïn 2001-04. Trong soá caùc nöôùc thaønh vieân EU, Thuïy Ñieån laø nöôùc chi tieâu nhieàu nhaát cho R&D vôùi 3,86% GDP, tieáp theo laø Phaàn Lan (3,48% GDP) vaø Ñöùc (2,51% GDP). Trong khi ñoù, möùc ñaàu tö cho R&D cuûa caùc nöôùc thaønh vieân EU môùi cuûa EU nhìn chung ñeàu thaáp hôn nhieàu so vôùi 3 nöôùc treân, trong ñoù thaáp nhaáp laø Síp vôùi chæ 0,4% GDP. Tuy vaäy, moät soá nöôùc thaønh vieân môùi cuûa EU nhö Síp, EÂxtoânia vaø Laùtvia ñaõ ñaït möùc taêng tröôûng nhanh hôn trong lónh vöïc nghieân cöùu (15-18% GDP trong giai ñoaïn 2001-05) so vôùi caùc thaønh vieân cuõ cuûa khoái. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 • 49. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 49 Lo laéng ñaàu tö ôû Thaùi Lan 17/01/2007 BBC Thaùi Lan laâu nay noåi tieáng laø moät trong nhöõng nôi haáp daãn ôû chaâu AÙ, nhôø khuyeán khích thò tröôøng töï do, hoan ngheânh caùc coâng ty nöôùc ngoaøi vaøo ñaàu tö. Nhöng keå töø hoài ñaûo chính thaùng 9 naêm ngoaùi, ñaõ xaûy ra moät loaït caùc söï kieän laøm cho doanh nghieäp toû ra lo ngaïi. Beân caïnh ñoù, chính phuû Thaùi Lan ñaõ ñöa ra nhieàu chính saùch kinh teá gaây nhieàu tranh caõi. Ñoù laø sieát chaët luaät Doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, giôùi haïn quyeàn kieåm soaùt caùc coâng ty Thaùi. Ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö quoác teá, ñaây laø tin tieâu cöïc nhaát keå töø sau vuï ñaûo chính. Caùc nhaø chöùc traùch Thaùi Lan cho raèng, chính saùch naøy giuùp ñoàng Baht khoâng noùng theâm laøm aûnh höôûng ñeán xuaát khaåu, nhöng chính noù laøm cho thò tröôøng coå phieáu suït giaûm 15% chæ trong moät ngaøy. Nhieàu nhaø quan saùt cho raèng, chính phuû Thaùi Lan ñaõ khoâng nghieân cöùu kyõ tröôùc khi ñöa ra nhöõng thay ñoåi môùi, vaø luaät naøy khoâng roõ raøng. Lieäu caùc coâng ty lôùn nhö Tesco vaø Carrefour coù bò aûnh höôûng hay khoâng. Tuy nhieân, caùc haõng nhö Ford vaø Toyota khoâng heà aûnh höôûng nhôø coù luaät khuyeán khích caùc doanh nghieäp chuyeân xuaát khaåu. Döïa vaøo nhöõng ñieàu xaûy ra trong thôøi gian qua, nhieàu ngöôøi coù caûm giaùc caùc nhaø laõnh ñaïo môùi cuûa Thaùi Lan muoán theo con ñöôøng kinh teá coù khuynh höôùng höôùng noäi hôn. Song ñieàu naøy chöa roõ raøng, vì chöa coù baèng chöùng cho thaáy hoï chaéc chaén söû duïng chính saùch naøy. Cuùm gia caàm moái ñe doïa Thò tröôøng toaøn caàu 16/01/2007 Tuoåi Treû Online Nguy cô ñaïi dòch cuùm gia caàm buøng phaùt treân theá giôùi trong naêm nay ñang ngaøy caøng taêng vaø coù theå gaây ra moät ñôït suït giaûm ñaùng keå treân thò tröôøng chöùng khoaùn toaøn caàu, tôø Thôøi baùo taøi chính (Financial Times) soá ra ngaøy 15-1 daãn nguoàn töø caùc chuyeân gia phaân tích cho bieát. Theo phaân tích cuûa Taäp ñoaøn cung caáp thoâng tin taøi chính Thomson Financial vaø Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi (WEF), neáu cuùm gia caàm laây lan ñeán 60 nöôùc trong naêm nay, chæ soá DJIA (*) (Dow Jones Industrial Average - chæ soá quan troïng nhaát cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Hoa Kyø) seõ giaûm ñeán 10%. Thôøi baùo taøi chính cuõng ñaêng taûi caùc phaân tích cho bieát cuùm gia caàm laø moät trong caùc nguy cô lôùn nhaát gaây aûnh höôûng ñeán thò tröôøng chöùng khoaùn trong naêm nay, lôùn hôn caû moái ñe doïa töø khuûng boá. “Ñieàu naøy coù veû khaùc thöôøng, tuy nhieân chuùng toâi cho raèng cuùm gia caàm coù aûnh höôûng ñeán thò tröôøng chöùng khoaùn lôùn hôn moät vuï taán coâng khuûng boá”, Thoms Aubrey, giaùm ñoác quaûn lyù ñaàu tö taïi Thomson Financial noùi. Trong khi ñoù, Boä Noâng nghieäp Nhaät Baûn hoâm nay (16-1) ñaõ chính thöùc xaùc nhaän ñôït buøng phaùt cuùm gia caàm môùi taïi moät traïi chaên nuoâi ôû taây nam nöôùc naøy laø do virus H5N1. Ñaây laø ñôït buøng phaùt dòch cuùm gia caàm ñaàu tieân taïi Nhaät trong voøng 3 naêm nay. Hieän chính phuû Nhaät Baûn ñaõ caám vaän chuyeån gaø vaø tröùng gaø töø caùc traïi chaên nuoâi naèm trong baùn kính 10 km töø oå dòch môùi naøy sang nôi khaùc. HEÁT./. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i