ស្រះ និង លេខ                           ២០១២               http://www.seylanote.wor...
-
គ
ឃ
ឆ
ឈ
ញ  ញ
ដ
ឋ
ឌ
ឍ
ថ
ធ
ផ
ភ
ល
វ
ហ
ឡ
-
ញឥ-ឳ
ឥ
ឦ
ឧ
ឩ
ឪ
ឫ
ឬ
ឭ
ឮ
ឯ
ឰ
ឱ
ឳ
ល០-៩
០
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
ឡ  ឡ    ពយញ្ជ នៈររលររ            ”|    |    |      |    |  |  ឡ    ញ្ជ នៈររលររ    ...
លល០    ១  ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩  ល៰ ៱ ៲ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸ ៹
រញ្ញ វណ្ណ យុត្ិត      ា  ឬ            ឬ     ៊    ៊      ៊              ឬ ...
ខណ្រញ្ញ       ឌ ា        ឬ ,    ៖    ?        !              ឬ      ឬ   ...
កំណ្ត្់ប្ារិ លា http://www.seylanote.wordpress.com               រូ រអ្រគុ ណ្!
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

3,213
-1

Published on

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,213
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

 1. 1. ស្រះ និង លេខ ២០១២ http://www.seylanote.wordpress.comប្រភព៖- Khmer Arrow - អ្ន ករចនាទប្រង់ អ្កសរ៖ រុ ខ ចំលរ ើន- ៖ Khmer OS System - ៖
 2. 2. -
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. ញ ញ
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. -
 21. 21. ញឥ-ឳ
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. ល០-៩
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. ឡ ឡ ពយញ្ជ នៈររលររ ”| | | | | | ឡ ញ្ជ នៈររលររ ”| | |
 47. 47. លល០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ល៰ ៱ ៲ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸ ៹
 48. 48. រញ្ញ វណ្ណ យុត្ិត ា ឬ ឬ ៊ ៊ ៊ ឬ ឬ ន៍៊ ៊ ៊៍ ៊ ឬ ឬ៊ - + ៗ
 49. 49. ខណ្រញ្ញ ឌ ា ឬ , ៖ ? ! ឬ ឬ ()“....” ‘....’ ... () ឬ ឬ ឬ[.....] {....} ៘ ។ ឬ ឬ ៕ . ៙ ។៚
 50. 50. កំណ្ត្់ប្ារិ លា http://www.seylanote.wordpress.com រូ រអ្រគុ ណ្!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×