• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Harry potter-2-ver-2
 

Harry potter-2-ver-2

on

 • 2,100 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,100
Views on SlideShare
1,085
Embed Views
1,015

Actions

Likes
1
Downloads
47
Comments
0

2 Embeds 1,015

http://seylanote.wordpress.com 1012
https://seylanote.wordpress.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Harry potter-2-ver-2 Harry potter-2-ver-2 Document Transcript

  • ហេរី ហោតធ័ រ និ ង បនទប់សម្ងត់ ា (រចនាក្របដ ោយ៖ ដេង ពិសិ ) ឋ និ ពនធហោយ J. K. ROWLING ប្រែសរមួលជាខេមរភាសាខោយ៖  ខសៀ លហួ ង ី  សុភក្តិ ម៉រ៉ ា ា  ខហង ពិសិដ្ឋ  ងយ គាឡុង ុា  ខ ៀន ហវក្ហវី ដដ្ល  អុឹង ទខអៀង ី
  • មាតិការ ឿងវគ្គ ១ ថ្ងៃខួបកំ ណ ើ តដ៏អាក្កក់បំផុ ត ទំ. ១វគ្គ ២ ការដាស់ណតឿនរបស់ដប ប៊ី ុ ទំ. ៨វគ្គ ៣ ណៅប៊ូរ៉ូ ទំ. ១៧វគ្គ ៤ ណៅហាងហា រីស និងបាត់ ា ទំ. ៣០វគ្គ ៥ ណដើមណ ើ វ៉ុ ម ភីង វី ឡូ ទំ. ៤៦វគ្គ ៦ ឺ ហ្គី លដរ័យ ឡក់ ហាត ទំ. ៦១វគ្គ ៧ ឈាមកខវក់ និងពាកយខសឹបណខសៀវ ទំ. ៧៣វគ្គ ៨ ពិធជប់ណលៀងបុ ី យសព ទំ. ៨៦វគ្គ ៩ សំ ណ រណលើជញ្ជ ំង ា ទំ. ១០០វគ្គ ១០ បាល់បាត់ជឺរកំ ណាច ា ទំ. ១១៦វគ្គ ១១ ក្កុមក្បយុទធតតាំង ទំ. ១៣១វគ្គ ១២ ទឹកថ្ន ំបំ លលងកាយ ា ទំ. ១៤៦វគ្គ ១៣ ណសៀវណៅកំ ត់ណហ្តុដ៏សំ ងាត់ ទំ. ១៦១វគ្គ ១៤ ខននឺលូស ហ្វូ ដហ្យ៍ ទំ. ១៧៦វគ្គ ១៥ អារ៉ហ្កក ៉ ទំ. ១៨៧វគ្គ ១៦ បនទបស ម្ងត់ ់ ៃ ទំ. ១៩៩វគ្គ ១៧ ទាយាទសាុ ី តឺរីន ទំ. ២១៥វគ្គ ១៨ អំណណាយសំ រ៉ប់ដុប ប៊ី ទំ. ២៣០
  • វគ្គ I ថ្ងៃខបកំណ ួ តដ៏អាក្កក់បំផុត ើមនមមនររឹមមរលលើកដំបូងលោះលេ មដលជលលះរបមកកមរងមរលកើរល ិ ល ើង លៅលពលេេួលទានអាហារលពលរពឹកឯមហាវថីរាយលវដ ិរាយ ផទះលលខបួន។ លោកលវរណន ល ើស្ី ររូវានាស្់ឲ្យភ្ញក់ពីដំលណកតាំងពីរពលឹមលមលះ លាយសារស្ំ ល ើ ុ ល ា ៉ ងេេុយយំដថងលចញ ី ៏ ល ់ពីបនទបកួ យរបុស្របស្់ គារ់ លមះលេរ។ ់ ម ម ី - បីដងលេើយកនុងមួយស្ាេ៍លនះ!- គារ់រគេម។ - របស្ិនជាឯងរគប់រគងេេុយលោះមនានលេ លយើងនងបលណញវា ា ឹ ី ិ ឹ ាលចញលេើយ! លេរពាយាមពនយល់ មងលេើយមាងលេៀរ។ ី ា - វាធុញណា- វាាននយាយ។ - វាធ្លប់មរលចញលេើរជុំវញលៅខាងលរៅ។ របស្ិន លបើខុ ំអាចឲ្យវាលចញលេើរលៅលពលយប់ាន ៎ ិ ល ិ ាលោះ... - លរើអញលមលលៅដូចមនុស្សលភលរ?- លោកលលវរណនរគេឹម លាយលនកំលេចពងទាលចៀនស្ំ យុងចុះពីពុកលរ់រស្មូវរបស្់ ើ ើ ឺ ើ ុគារ់។ - សានថាអញមនដឹងរ ឺ ថានឹងលនអវីលកើរល ម ិ ើង របស្ិនជាហានមរលអាយអាេីេុយលោះលចញលរៅ... ៊ គារ់ផ្លស្់បូ រនូវេកមុខលមងងឹរជាមួយនងរបពនធរបស្់ គារ់ ពេូលនៀ។ ល ា ឹ ម ឹ ី លេរពាយាមលមះរបវញ ប៉ុមនែ ពាកយស្មារបស្់ វាទាំងអមាលលនររូវរោយលៅវញលាយស្ំ ល ី ល ិ ី ៉ ិ ងលភដខាងលចញពីកូន ើ ៏ លំរបស្់ រគួសារល ើស្ី ល គឺារ់លី។ - ខាុំររូវការដុំខាញ់ របឡាក់លេៀរ។ ល - លនលេៀរលៅកនុងខទះលចៀន កូន ស្លញ់ - អនកមងពេូលនៀរស្ដី លាយ មបររកមស្មភនកដ៏រស្អាប់ាក់កូនរបុស្កោរ់របស្់ ល ី ី ធគារ់។ - លយើងររូវមរចញ្ចឹមកូនខណៈលពលមដលលយើងលៅលនឱកាស្....លក់មនចូលចរែមូ បអាហារលៅសាោលោះលសាះ... ិ ៉ ិ ិ ហ - គានានការលេ ពេូលនៀ បងមនមដលឃ្លនមាងណាល ម ី ិ ល ើយលៅលពលមដលបងលរៀនលៅ មស្មលេីងគ លោះ- លោកលលវរណន ើ ុនយាយយាងលពញចិរែលពញលថលើម។ - ារ់លីេេួលានលមមរគប់រគាន់លេើយ មមនលេ កូនរបុស្? ិ ៉ 1
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុត ារ់លី មដល លនល ធំរកអាញ គូេរបស្់ វាលរទាមលៅលលើរជុងទាំងស្ងខាងលៅអី ាន លស្ើចលស្ាញ លេយ មបរលៅរក ើលេរ។ ី - យកខទះលចៀនបនែិចលមល៎។ ើ - ឯងលភលចពាកយលវេមនែលេើយ - លេរនយាយយាងមួល៉៉ ជាខាង។ ី ិ ៉ លំ ការជះឥេធពលននរបលយាគដ៏សាមញ្ញ លនះលៅលលើមនុស្សកនុងរគួសារល ើស្ី លពិរជាមនគួរឲ្យលជឿទាល់មរលសាះ៖ ារ់ ិ ិ លីដងហក់ដលងហើម លេើយ ធ្លក់ចុះពីលៅអីរបស្់ វាលាយបនលឺស្ូរេងគិច លធវើឲ្យរញ្ជួ យផទះាយទាំងមូល ឯ អនករស្ីល ើស្ី ានបនលឺស្មរមកដ៏រូចមួយ ល លលេើយយកនដខទបលរ់របស្់ គារ់ រឯ លោកល ើស្ី លវញានលរកាកឈរល ់ ី ិ ើង លឃើញស្រនស្មមកំពុងមរលោរលផ្លរៗលៅកនុងលស្ៀរផ្ល ល ារបស្់ គារ់។ - ខាុំចង់លនន័យថា «ស្ូ មលមតា»! - លេរានរស្ដីយាងរេ័ស្។ - ខាុំមនមមនលនន័យថា… ែ ី ៉ ិ - លរើលយើងានរាប់ឯងយាងលម៉ចខលះ- លោកលរបស្់ វាានមរស្ក ខារេឹកលរ់លពញលលើរុ - ពីលរឿងនិយាយពាកយ “វ” លៅ ៉ ទកនុងផទះរបស្់ លយើង? - ប៉ុមនែ ខាុំ... - ឯងលថលើមធំហានគំរាមារ់លីផងរ!- លោកលលវរណនានរគេម លាយដំរុនឹងកណាប់នដរបស្់ គារ់។ ៊ ឺ ើ ុ ឹ ា - អញស្ូ មរពលនឯង! អញនងមនអនុញ្ញរឲ្យនិយាយពីភ្ញពមនធមមតារបស្់ ឯងលៅលរកាមដំបូលផទះលនះលេ! ឹ ិ ញ ិ លេរស្មលងលមលពីមុខពណផ្លឈូ ករបស្់ លោកលលវរណនលៅអនកមងរបស្់ វា ី ឹ ើ ៌ ា ើ ុ ី មដលលស្លកសាំង លេយ កំពុងមរពាយាម ល ើលលើការ់លីឲ្យលរកាកឈរល ើង។ - ាន- លេរនិយាយ - មនអីលេ... ី ិ លោកលលវរណនក៏អងគុយចុះវញ លាយ ដកដលងហើមដូចជារលស្មដលេរ់គឃូស្ លេើយស្មលងលមលលេរយាងជាប់នឹងរជុង ើ ុ ិ ឹ ើ ី ៉លងននមភនកដ៏រូច នងមុររស្ួចរបស្់ គារ់។ ា ិ តាំងពីលពលមដលលេរររលប់មកផទះវញលៅវស្សមកាលរដូវលៅ លោក ី ិ ិ ា លលវរណនានចារ់េុកលេរដូចជារគាប់មបកមួយ ើ ុ ីមដលអាចនងផទុះរគប់លពល ពី លរពាះលេរមនមមនជាលកមងធមមតាលក់លោះលេ។ តាមពិរលៅ វាមនមមនធមមតាដូចស្ំ បកលរៅរបស្់ វា ឹ ី ិ ន ិល ើ យ។ លេរ ី លផ្លរធ័រ គឺជាលវេគូលក់...ជានិស្សរលវេគូ មកពីសាោេុកវា៉រឆ្នេីមយ។ លេើយ របស្ិនលបើរកុមរគួសារល ើស្ី មន ន ិ នំ ួ ល ិលពញចរនឹងឲ្យវាមកវញលៅនថងឈប់ស្រលក ក៏គានអវីបះពាល់ដល់ អារមមណរបស្់ វាមដរ។ ិ ែ ិ ម ៉ ៍ វានកសាោេុកវា៉រខាងណាស្់ ដូចជាការចុកលពាះមនលចះារ់អញ្ច ឹ ង។ វា នឹករាសាេ មដល លនរចកផលូវស្លរ់ លេើយ ឹ លំ ិ ងនងលខាច លមលរៀន របស្់ វា (លទាះជាវាមនចូលចិរែរគូឱស្ថ លស្នព ក៏ លាយ) ស្ំ បុររលផាើតាមេីេុយ ការ េេួលទានអាហារកនុងពិធី ិ ម ិជប់លលៀងលៅកនុងមហាសាល លដកកនុងមរគលនបលគលបួនលៅកនុងប៉មស្យនាន ការ លៅស្ួ រស្ុ ខេុកាឆ្នរបលញ់ ហាហ្គេគដ កនុងផទះ គ ា មំ ីរបស្់ គារ់លៅលលើដីជាប់នឹងនរពហាមឃ្លរ់ លេើយ ជាពលស្ស្ បំផុរលោះ គឺកីឡាឃវីដ ីចឆ មដល ជាកីឡាដ៏លពញនិយមបំផុរលៅកនុង ិពភពលវេមនែ (បលគលខពស្់ៗរាំមយ ាល់ លហាះបួន លេើយនិងកីឡាករដប់បនោក់លៅលលើដងអំលាស្)។ ិ គ ួ ួ 2
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុត លស្ៀវលៅលវេមនែ ចងាឹះ លវេមនែ អាវរប ថា ង នង ដងអំលាស្នមប៊ូស្២០០០ចំោរ់ថាក់កំពូលរបស្់ លេរទាំងអស្់ ររូវចាក់ ៉ូ ល ិ ី ន ីលសាេុកកនុងបនទបលរកាមជលណរលាយលោកលលវរណនលពលមដលលេរមកដល់ ផះភ្ញម។ លន អវី ់ ាើ ើ ុ ី ទ ល មដលរកុមរគួសារល ើស្ី ររូវខាយ ល វខវល់របស្ិនលបើលេរារ់បង់រំមណងរបស្់ វាលៅកនុងរកុមឃវីដ ីចលាយសារមរវាមនានហារ់ស្មលពញមួយរដូវលៅលោះ? លនអវីររូវ ី ឆ ិ ាខវល់របស្ិនលបើលេរររលប់លៅសាោវញលាយមនានលធវើកិចចការសាោបនែិចលសាះលោះ? ី ិ ិ រកុមរគួសារល ើស្ី គឺជាអវីមដលពួកលវេគូ លលៅថាពួកលោកិយ (គានស្ូ មបមី រមមលវេមនែមយរំនក់លៅកនុងស្រនស្មមរបស្់ ពកលគ) តាមមដលពួកលគដឹង ការលនលវេគូ លៅ ម ួ ួកនុងរគួសារគឺជាបញ្ញអាលស្់មុខជាខាង។ លោក ហ ៉ លំ លលវរណនមថមទាំងានចាក់លសាេេុយរបស្់ លេរ ី លមះ ើ ុ ី ម េុដវក លៅ ី ី កនុងរេុងរបស្់ វាលេៀរផង លដើមបកុំឲ្យវាោំសារលៅកាន់នរណាលក់លៅកនុងពិភពលវេមនែាន។ ី ន លេរលមលលៅមនដូចជាស្លជិកលៅកនុងរគួសារលនះលេ។ លោក លលវរណនលនល ធំ លេើយ លស្ទើរមរគានក លាយ លនពុក ី ើ ិ ើ ុ មលរ់ពណលមដ៏ធំស្ំលបើម ឯអនកមងពេូលនៀលនមុខដូចលស្ះ លេើយ ស្ុ េមរឆអង រឯ ារ់លីវញស្ក់ពណេង់មដង ផ្ល ឈូ ក នង ធ្លរ់ ៌ ម ី ី ធ ឹ ី ិ ៌ ា ិដូចរជូក។ ផទុយរស្លះពីគា លេរ ី លនរាងរូច លេើយ ស្គម លា យលនមភនកពណនបរងដ៏មុរថា នង ស្ក់លមរស្ិលមដលមរងមរ ន ៌ ល ិ ម ៉រលញ៉ រនញ៉ ។ វាពាក់មវនតារាងមូល លេយលៅលលើថាស្របស្់ វាលនសាមស្លករាងដូចលផលកបលោរដ៏លស្ាើងមួយ។ ើ ង ន ល ទ សាកសាមលនះលេើយមដលលធវើឲ្យលេរមនធមមតាមដលខុស្មបលកពីលគឯង ស្ូ មប ី មរលវេគូ កី។ សាម លនះជាស្ញ្ញណមរមួយគរ់ ល ន ី ិ ា ន ញននអររកាលដ៏អាថ៌កំាងរបស្់ លេរ ី នន មូលលេរុ មដលវាររូវានលគេុកលចាលលៅលលើផូ វលដើរលៅកាន់ទារមុខផទះរបស្់ រគួសារល ើស្ី ល ី ំ ល វកាលពដប់មយឆ្នមុន។ ី ួ នំ លទាះបីជាយាងណាក៏លាយ លៅអាយុមយឆ្ន ំ លេរានេេួលនូវស្ិលប៍បណាសាពីលវេគូ ងងឹរដ៏ខាងអសារយលក់មនលចះ ៉ ួ ន ី ា លំ ច ន ិ ុ៉សាបរោប គឺវលដឺមរ មដល លមះរបស្់ លគ លមធមប់ និង លវេគូ លស្ទើរមរទាំងអស្់ លៅមរខាចមនហាននិយាយ។ ឪពុកលយរបស្់ លេរ ី ៉ ម ល ិ ៊ ា ល ុ៉សាប់លាយសារការវាយរបហាររបស្់ វលដឺមរ ប៉ុមនែ លេរានលគចខលួនជាមួយនងសាមលផលកបលោររបស្់ វា លេយ លទាះបីជាយាងណាក៏ ៉ ី ឹ ន ទ ើ ៉ ម ន ឹ វ ុ៉លាយ ... គាននរណាលក់ដងថាលេរុអីលោះលេ ...ានជាថាមពលរបស្់ វលដមរររូវានបំផ្លញខណៈលពលមដលគារ់បរាជ័យកនុង ឺ ៉ លការស្លប់លេរ។ ល ី ដូលចនះលេរររូវានលរស្យកមកចិញ្ចឹមលាយបងរស្ីរបស្់ លយវា មដលានមចកឋានលៅ លេើយ និងបាីរបស្់ គារ់។ វា ាន ី ើ ាចំោយលពលដប់ឆ្នរស្់ លៅជាមួយនងរគួសារល ើស្ី ល លាយ មនដងថា លេរុអានជាវាលធវើឲ្យលរឿងរា៉ វចមមលកៗលកើរល នំ ឹ ិ ឹ ីវ ើងជាបនែបោប់ ទលាយគានលចរោ មថមទាំងលជឿលរឿងរបស្់ រគួសារល ើស្ី មដលថា វាលនសាមលនះលាយសារការរកឡាប់ឡានមដលានស្លប់ឪពុក ម ល ន លលយរបស្់ វា។ ា លេើយបោប់មក យាង ជាក់ោក់កាលពីមយឆ្នកនលងលៅ សាោេុកវា៉រានស្រលស្រស្ំ បុររមកលេរ ី លេើយ លរឿងរា៉ វទាំង ទ ៉ ួ នំមូលានធ្លយលចញមក។ លេរានលៅលរៀនលៅសាោលវេមនែ មដល វា នង សាមស្លករបស្់ វាលនភ្ញពលបលាញ...ប៉ុមនែឥលូ វឆ្ន ំ ល ី ិ ន ល ី នស្ិការរូវានបញ្ច ប់លេើយ លេើយ វាររូវររលប់មករគួសារល ើស្ី វញលៅរដូវលៅ លពាលគឺររលប់មកឲ្យលគចារ់េុកជាស្ុ នខមដលលដើររួ ល ិ ាកនុងលរឿងអារកក់។ រគួសារល ើស្ី មថមទាំងមនចាំថានថងលនះជានថងបុណយខួបកំលណរេីដប់ពររបស្់ លេរផងលោះលេ។ ជា ការពរណាស្់ កាស្ងឃម ល ិ ើ ី ី ិ ី ឹរបស្់ វាមនជាខពស្់ណាស្់ ណាលេ ពួក លគមនមដលឲ្យវានូវអំលណាយស្មរមយមាងណាល ិ ិ ើយ គឺលអាយររមមរនំមយប៉ុលណាះ ... រួចមក ឹ ួ ោក៏រពលងើយកលនែើយនឹងវាទាំងរស្ុង... 3
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុត លៅខណៈលោះ លោកលលវរណនានជរមះបំពង់ករបស្់ គារ់ដូចជាលនការស្ំ ខាន់ លេើយនយាយថា៖ ើ ុ ិ - ឥលូ វ ដូចមដលលយើងដងរសាប់លេើយ នថងលនះជានថងស្ំខាន់ណាស្់ ។ ឹ លេរលងើយលមល លាយពិាកនឹងហានលជឿ។ ី ើ ៊ - លនះជានថងដលអបផុរ មដលខាុំលធវើកិចស្នាដ៏ធំមយពីការគររបស្់ ខុ ំ- លោកលលវរណនរស្ដី។ ៏ ំ ច ួ ា ើ ុ លេរររលប់លៅរកនំបងអាំងរបស្់វាវញ។ ជា ការពរណាស្់ វា ី ុ័ ិ ិ ស្ញ្ជ ឹ ងគិរទាំងលវីងជូរចរ់ លោក លលវរណនកំពុងមរ ើ ុនយាយពីពធីជប់លលៀងអាហារលពលោចដ៏គានានការលោះ។ គារ់គាននយាយអវីលរៅពីលរឿងេនងអស្់ ពរស្ាេ៍មកលេើយ។ អនក ិ ិ ង ម ម ិ ឹ ី ាសាងស្ង់មដលធូរធ្លរគួរស្មលក់ នងរបពនធរបស្់ គារ់នឹងមកបរលភ្ញគអាហារលពលោច លេើយលោកលលវរណនកំពុងមរស្ងឃមថា ន ិ ិ ង ើ ុ ឹនងេេួលាននូវការបញ្ញេិញដ៏ធំមយពីគារ់ (រកុមេ៊ុ នរបស្់ លោកលលវរណនផលិរលស្ុី នខួង)។ ឹ ជ ួ ើ ុ ៉ - ខាុំគរថាលយើងគួរមរហារ់ស្មពាកយស្មាមងលេៀរ- លោកលលវរណននយាយ។ - លយើងទាំងអស្់ គាគួរមរលៅកាន់រំមនង ិ ី ា ើ ុ ិ នលរៀងៗខលួនលៅលលងរាំប។ ពេូលនៀ អូននងលៅ...? ៉ ី ី ឹ - កនុងបនទបេេួលលភាៀវ- អនកមងពីេូលនៀរស្ដយាងរេ័ស្ - រង់ចាសាគមន៍ពកលគយាងគួរស្មមកកាន់ផះរបស្់ លយើង។ ់ ី ី ៉ ំ វ ួ ៉ ទ - លអៗ។ លេើយារ់លីវញ? ិ - ខាុំនងរង់ចាលបើកទារ។- ារ់លីបលញ្ច ញសាមញញឹមលងីលលងើគរលអាយចង់លស្ើច - លរើខុ ំអាចយកអាវធំលរៅរបស្់ អកានលេ ឹ ំ វ ន ួ ា នលោក នងអនករស្ីលមសាន់? ិ - ពួកលគនឹងរស្ោញ់ វាជាមនខានល ិ ើយ!- អនកមងពីេូលនៀមរស្កយាងស្បាយចិរ។ ី ៉ ែ - លអណាស្់ ារ់លី- លោកលលវរណនលពាល។ បោប់មកគារ់មបរមករកលេរ។ - លេើយចុះឯងវញ? ើ ុ ទ ី ិ - ខាុំនងលៅកនុងបនទបលដករបស្់ ខុ ំា មនបនលឺស្ំល ឹ ់ ិ ងមនលរ់ លេើយលធវើពុរជាខាុំមនលៅេីលនះល ិ ៉ ិ ើយ- លេរនយាយខាវៗ។ ី ិ - រាកដជាអញ្ច ឹ ងលេើយ- លោកលលវរណននយាយយាងកាច។ - ខាុំនងោំផូ វពួកលគចូលលៅកនុងបនទបេេួលលភាៀវ មណោំ ើ ុ ិ ៉ ឹ ល ់អូន ពីេូលនៀ លេើយចាក់លភស្ជជៈឲ្យលគផឹក។ លៅលលងរាំបីដប់រាំោេី... ៉ - អូននឹងរបកាស្អាហារលពលោច- អនកមងពីេូលនៀនិយាយ។ ង ី - លេើយារ់លី កូននយាយថា... ិ - លរើខុ ំអាចោំអករស្ីលៅបនទបេេួលទានអាហារានមដររលេ អនក រស្ីលមសាន់?- ារ់លីរស្ដី លាយ េុចនដកោរ់របស្់ វា ា ន ់ ឺ ធលៅកាន់ហ្គស្ី ែលក់មដលលមលមនលឃើញ។ ន ើ ិ - ស្ុ ភ្ញពបុរស្រូចដ៏អសារយរបស្់ ខុ ំ!- អនកមងពីេូលនៀឧទានល ច ា ី ើងលស្ទើរមនដកដលងហើម។ ិ - លេើយចុះឯងវញ?- លោកលលវរណននយាយលៅកាន់លេរយាងកាចសាហាវ។ ិ ើ ុ ិ ី ៉ - ខាុំនឹងលៅកនុងបនទបលដករបស្់ ខុ ំា មនបនលឺស្ំល ់ ិ ងមួយលរ់ លេើយលធវើពុរជាខាុំមនលៅេីលនះល ៉ ិ ើយ- លេរនិយាយយាងធុញ ី ៉រទាន់។ - ចាស្់ ជាអញ្ច ឹ ងលេើយ។ ឥលូ វ លយើង គួរមរស្ំ លៅរកការស្រលស្ើរលអៗពរបីលរឿងលៅលពលអាហារលពលោចលេើយ។ ពេូលនៀ ី ង ីលនគំនរអីលេ? ិ 4
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុត - លវរណនរាប់ខុ ំថាលោកគឺជាអនកវាយកូនលគាលដ៏អសារយលក់ លោក លមសាន់...រាប់ខុ ំមកលមល ថាលរើអកេញរបរបស្់ ើ ុ ា ច ន ា ើ ន ិ ៉ូអនកលៅឯណា អនករស្ីលមសាន់... - លអណាស្់...ារ់លី? - យាងលម៉ចមដររបស្ិនជាខាុំនិយាយថា៖ “លយើងររូវស្រលស្រស្ំ លនរអំពីវរៈបុរស្របស្់ លយើងលៅឯសាោ លោកលមសាន់ លេើយ ៉ ីខាុំានស្រលស្រអំពីលោក។” លរឿងលនះលនអរថនយលរចនលពកលេើយស្រលប់ទាងលេរ ី នង អនកមងពេូលនៀ។ អនក មងពេូលនៀមរស្កយំលាយរ ំលភបចរែ លេើយ ័ ើ ំ ិ ី ី ី ី ើ ិចាប់ឱបរកលសាបកូនរបុស្របស្់ គារ់ ខណៈលពលមដលលេរឱនចុះលរកាមរុ អញ្ច ឹ ងពួកលគនឹងមនលឃើញវាលស្ើចលោះលេ។ ី ិ - លេើយចុះឯងវញ អារចមក់? ិ លេរបងាំចរែលធវើេកមុខរបស្់ វាឲ្យលៅធមមតាខណៈលពលមដលវាលងើបល ី ិ ឹ ើង។ - ខាុំនងលៅកនុងបនទបរបស្់ ខុ ំា លាយមនបនលឺស្ំល ឹ ់ ិ ងមួយលរ់ លេើយលធវើពុរជាខាុំមនលៅេីលនះល ៉ ិ ើយ- វានយាយ។ ិ - ឯងនងលធវើអញ្ច ឹ ងរាកដណាស្់- លោកលលវរណននិយាយទាំងបងាំចិរ។ - រគួសារលមសាន់មនដឹងលរឿងអវីពីឯងលោះលេ ឹ ើ ុ ែ ិលេើយវានឹងលៅមរអញ្ច ឹ ងរលៅលេៀរ។ លៅលពលមដលអាហារលពលោចររូវានបញ្ច ប់ អូន ោំអករស្ីលមសាន់លៅបនទបេេួលលភាៀវវញ ង ន ់ ិលដើមបពសាកាលេវ ពេូលនៀ លេើយ បងនងយករបធ្លនបេទាក់េងនងលស្ុី នខួងមកនយាយ។ របស្ិន លបើលនស្ំ ណាង បងនង ី ិ ី ឹ ឹ ៉ ិ ឹេេួលានការចុះេរថលលខាលលើកចចស្នា លេយ ានស្លរមចមុនពរ៌លនលចញផាយលៅលលងដប់។ លយើងនងលៅលដើរេញអវា៉ន់ ិ ើ ៉ ឹ ិ ីស្រលប់យកលៅផទះនថងឈប់ស្រលកលៅលកាះ លចរកា នថងមស្អកលពលលនះ។ ៉ លេរគានអារមមណរ ំលភបអវីអំពីលរឿងលនះលេ។ វា មនគិរថា រគួសារល ើស្ី នឹងចូលចិរវាលៅលកាះ លចរកា ជាជាងលៅមហាវថី ី ម ៍ ើ ិ ល ែ ៉ ិរាយលវដ រាយលោះលេ។ - លអ...បងនងចុះលៅរកុងរកលមលេញអាវធំេេួលទានអាហារលពលោចស្រលប់ារ់លី លេយ នងបង។ លេើយឯង- គារ់ ឹ ើ ិ ង ើ ិរគេឹមាក់លេរ ី - ឯងមនលឃើញអនកមងឯងកំពុងមរស្លរលេរ? ឆ្នប់លចញភ្ញម... ិ ី អ ឺ ល លេរលចញតាមទារលរកាយ។ លនះជានថងមងគល នង ជានថងល។ វាលដើរការ់វាលលម េលក់ ខួ នចុះលលើបង់ស្ួនចារ លេើយ លរចៀង ី វ ិ អ ម ល លរចៗថា៖ ិ - រករាយនថងកំលណរ...រករាយនថងកំលណរ... ី ើ ី ើ គានការ គាន អំលោយ លេើយ វានងចំោយលពលមួយោចលាយលធវើពុរថាគានរូបវា។ វា ស្មលងលមលយាងលវេោលៅលដើម ម ម ឹ ង ម ឹ ើ ៉លឈមដលដុះជាជួរ។ វាមនមដលលនអារមមណថាឯលកាអវីលមលះលេ។ លរចន ជាងអវីៗលៅសាោេុកវា៉រ មថម ទាំងលរចើនជាងការលលង ើ ិ ៍ ៉ ើកឡាឃវីដ ចលៅលេៀរ លេរ នឹកមរដជរស្និេបំផុររបស្់ វា រន វស្លី នង េលយអូនី លហ្គេគនជរ ។ លទាះបីជាយាងណាក៏លាយ ពួក លគ ី ី ឆ ី ិ ែ ៏ ិ ិធ ៉ុ ី ិ ឺ ៉ ឺ ៉ហាក់ដូចជាមននឹកវាទាល់មរលសាះ។ គាននរណាលក់កុ ងចំលោមពួកលគ ស្រលស្រស្ំ បុររមកវាទាល់មរលសាះលពញមួយរដូវលៅលេើយ ិ ម ន ន ាលទាះបីជារនាននិយាយថាវានឹងលស្នើស្ុំឲ្យលេរមកសាក់លៅជាមួយក៏លាយ។ ៉ុ ី ន អស្់ លវោជាលរចនរាប់មនអស្់ មដល លេរ ី ធ្លប់គររបុងនឹងចាក់លសាលបើករេុងរបស្់ េុដវក លាយលវេមនែ រួចបញ្ជូ នវាលៅ រន ើ ិ ល ិ ី ី ៉ុនង េលយអូនី ជាមួយនងស្ំ បររមួយចាប់ ប៉ុមនែ វាមនដល់ ថាក់របថុយនងលរគាះថាក់លនះលេ។ លវេគូ មនរគប់អាយុមនអនុញ្ញរឲ្យ ិ ឺ ៉ ឹ ុ ិ ន ឹ ន ិ ិ ញលរបើរាស្់លវេមនែលៅលរៅសាោលោះលេ។ លេរ មនានរាប់រគួសារល ើស្ី ពីលរឿងលនះលេ។ វាដឹងថា កុំមរពួកលគខាចវាជប់ពកលគឲ្យលៅ ី ិ ល ល ួ 5
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុតជាស្រវចរងិរទាំងអស្់ កុំ អីពកលគចាក់លសាឃុវាេុកកនុងបនទបលរកាមជលណរដូច ចងាឹះ លវេមនែ នង អំលាស្លហាះរបស្់ វាារ់លៅ ួ ំ ់ ាើ ិលេើយ។ លៅ ពរស្ាេ៍ដំបូងលពលររលប់មកវញ លេរ ី លពញចរែនងការនយាយរអ៊ូរទាំនូវពាកយស្មាមនានការរចៗ លធវើឲ្យារ់លី ី ា ិ ិ ឹ ិ ី ិ ិភ័យររ់លចញពីបនទបយាងលលឿនស្ឹងនឹងលហាះ។ ប៉ុមនែ ការារ់ដំណងដ៏យូរពី រន និង េលយអូនី ានលធវើឲ្យ លេរ ី លនអារមមណថា ់ ៉ ឹ ៉ុ ឺ ៉ ៍ររូវានាច់លចញពីពិភពលវេមនែ មដលថាស្ូ មបមី រការចំអក ក យាក់ ារ់ លី ក៏មលងស្ូ វស្បាយលេៀរមដរ ... លេើយឥលូ វរន ឺ ៉ុនងេលយអូនីានលភលចនថងខបកំលណររបស្់ វាលេៀរ។ ិ ឺ ៉ ួ ើ ឥលូ វ លរើ លនអវីលៅ មដល វាមនហានលះបង់លដើមបលាះដូរនងសារមួយចាប់ពីសាោេុកវា៉រលោះ? ពីលមធមប់ រ ឺកលវេគូ ណា ិ ៊ ី ឹ ៏លក់លោះ? របស្ិនលបើានលឃើញស្ររូវស្៊ូពូជរបស្់ វា គឺ រាកូ លមលេវ័យ ក៏វារាងស្បាយចិរែបនែិចមដរ លដើមបបញ្ញក់ថា លរឿងរា៉ វ ន ី ជមដលលកើរល ើងកនលងមកលនះមនមមនរគាន់មរជាស្ុ បិនលោះលេ... ិ មនមមនថាលពញមួយឆ្នរបស្់ វាលៅឯសាោេុកវា៉រស្ុ េធមរស្បាយទាំងអស្់ លោះលេ។ លៅ លពលលេៀបនងជិរចប់ឆលស្ ិ នំ ឹ ី ឹ ុ៉ ទ ុ៉ចុងលរកាយ លេរានរបឈមមុខជាមួយនង គាននរណាលរៅពី វលដមរ លាយខលួនវាផ្លល់លោះលេ។ វលដមរ ម ឺ ៉ ឺ ៉ របមេលជាានបំផ្លញរាងកាយពីអរីររបស្់ គារ់លាយផ្លល់នដមមន ប៉ុមនែ គារ់លៅមរលធវើឲ្យលគភ័យខាច លៅ មរលនលបចកល លៅ មរលបាជាចិរែកុ ង ល ទ ល ិ ា នការដលណមយកថាមពលល ាើ ិ ី ទ ុ៉ ើងវញ។ លេរានឆលងផុរពីអោក់របស្់ វលដឺមរជាលលើកេីពីរលេើយ ប៉ុមនែវាលគចខលួនទាំងរបផិររបលផើយ ៉មរប៉ុលណាះ លេើយស្ូ មបមី រឥលូ វ លេរ លៅមរភ្ញក់ល ោ ី ា ុ៉ ើងលៅលពលយប់ លាយេេកលជាកកនុងអាវរគដ៏ររជាក់ ឆងល់ ថាលរើឥលូ វ វលដឺមរ ឹ ៉លៅឯណា លាយចងចាំនូវេកមុខដ៏ខងស្មា រពមទាំងមភនកដ៏នរពនផសធំៗរបស្់ គារ់... ឹ ឹ ភ្ញមលោះលេរអងគុយររង់ខួ នភលងលៅលលើបង់ស្ួនចារ។ វា កំពុងមរស្មលងលមលលៅលដើមលឈើ មដលដុះជាជួរលាយេឹកមុខភ័នែ ល ី ល ឹ ឹ ើភ្ញំង ... លេើយលដើមលឈមដលដុះជាជួរលោះរសាប់មរស្មលងលមលមកវាវញ។ មភនក ពណនបរងធំៗពីរានលលចល ើ ឹ ើ ិ ៌ ើងកនុងចំលោមស្លឹកលឈទាងលោះ។ ើ ំ លេរលរកាកឈរល ី ើងខណៈលពលមដលស្ំ ល ងលស្ើចចំអកអមណរការ់វាលលម។ ា ម - ខាុំដឹងថានថងលនះជានថងអីលេើយ- ារ់លីលរចៀង លាយលដើរលរេរលរទារៗស្ំ លៅមករកវា។ វ មភនកដ៏ធំទាងពីរលោះរពិច លេើយក៏រោយារ់លៅ។ ំ - អលគ?- លេរនយាយ លាយមនរគវាស្មភនកលចញពីកមនលងលោះល ី ី ិ ិ ើយ។ - ខាុំដងថានថងលនះជានថងអីលេើយ- ារ់លីនយាយមាងលេៀរ លាយលដើរល ឹ វ ិ ើងស្ំ លៅមករកវា។ - លអណាស្់- លេរាននិយាយ។ - អញ្ច ឹ ងចុងបញ្ច ប់ឯងានលរៀននថងកុ ងស្ាេ៍ចាអស្់ លេើយ។ ី ន ា ំ - នថងលនះជានថងខបកំលណររបស្់ ឯង- ារ់លីនិយាយលមលគយ។ - លម៉ចក៏ឯងមនេេួលានការអីលសាះអញ្ច ឹ ង? លរើឯង ួ ើ ើ ិគានមរែលៅកមនលងចមមលកលោះលេរ? ម ិ ឺ - យល់លកុំឲ្យលក់របស្់ ឯងដឹងថាឯងនិយាយពីសាោរបស្់ ខុ ំអី- លេរនិយាយយាងលសាះកលរកាះ។ អ ៉ ា ី ៉ ារ់លីលលើកលខារបស្់ វាល ើង មដលកំពុងមររអិលចុះលរកាមគូេកោរ់របស្់ វា។ ធ - លេរុអានជាឯងស្មលងលមលលដើមលឈមដលដុះជាជួរលោះ?- វានយាយទាំងស្ងស័យ។ ីវ ឹ ើ ើ ិ - ខាុំកំពុងមរពាយាមស្លរមចចរែថាលរើគរលរបើពាកយលវេមនែណាលដើមបបលញ្ឆ ះវា- លេរនយាយ។ ិ ួ ី ី ិ ារ់លីលដើរថយលរកាយភ្ញមមួយរ ំលពច លាយលនស្ភ្ញពស្លនលសារលៅលលើមុខកោរ់របស្់ វា។ ល ់ ល ធ 6
  • ថ្ងៃខួបកំណ ើតដ៏អាក្កក់បំផុត - ឯងមន ... មនអាច ... ាានរាប់ឯងថាមនឲ្យលរបើរាស្់ លវេមនែលោះលេ...គារ់នយាយថាគារ់នងរគមវងឯងលចញពី ិ ិ ៉ ិ ិ ឹផទះ...លេើយឯងគានកមនលងមដលររូវលៅលេៀរលេ...ឯងគានមរែភកែិមកយកឯងលោះលេ... ម ម ិ - ជីកគ័ររ ី ផក់លឃើរ!ី - លេរនិយាយយាងសាហាវ។ - េូខស្់ ផូខស្់ ...ស្គី កគលី វកគលី... ី ៉ វ ី - លកកកកក់!- ារ់លីមរស្ក រពមទាំងជំពប់លជើងខលួនឯងខណៈលពលមដលវាមបរររលប់លរកាយលៅផទះវញ។ -លកកក់! វា ៉ ិ ៉កំពុងមរលធវើអីមដលលក់ដឹងរសាប់លេើយ! វ ៉ លេរររូវរងលរគាះយាងធងនលាយសារមរការស្បាយមួយមភលររបស្់ វា។ លាយារ់លី រ ឺ ក៏លដើមលឈមដលដុះជាជួរគានខូច ី ៉ ់ ើ មខារអវី អនក មងពីេូលនៀដឹងថាវាមនមមនលរបើលវេមនែមមនមេនលោះលេ ប៉ុមនែ ី ិ វាររូវមរឱនចុះខណៈលពលមដលគារ់ររមង់គប់ឆ្នងខទះ នំរបឡាក់សាប៊ូមករកកាលវា។ បោប់ មកគារ់ឲ្យការគរវាលធវើស្នធឹក លាយឲ្យស្នាថាវានងមនេូបអវីល ទ ឹ ិ ើយលុ ះរតាមរវាលធវើការគរចប់ស្ពវរគប់។ ខណៈលពលមដលារ់លីកំពុងមរលដើរលរេរលរទារតាមលមលបលណរ ញ៉កាលរ ៉មបលណរ លេរលៅស្លរបងអួច ោងឡាន រចូរ ើ ាើ ុ ំ ាើ ី អលម លំ អ ស្ួ នផ្ល ការ់និង លរសាចផ្លកុ ោប លេយ ោបពណថាបង់ស្ួនចារល ម ា ា ើ ៌ នំ ើងវញ។ រពះអាេិរយ កំពុងមរឆ្នបលឆះលៅពីលលើ ិកាល លធវើឲ្យកខាងលរកាយរបស្់ វាលៅល ា ើងចង់លខាច។ លេរដឹងថា វាមនគួរលលើកយកស្មាី ឺដងរបស្់ ារ់លីមកគិរលោះលេ ប៉ុមនែ ល ី ិារ់លីាននយាយនូវអវីមដលលេរកំពុងមរគរ...របមេលជាវាគានមរលៅសាោេុកវា៉រលោះលេ... ិ ី ិ ម ិ ែ - លមលលៅលមល៍ ថាលរើលេរ ី លផ្លរធ័រ ដ៏លបលាញឥ ូវធ្លក់ខួ នយាងណា- វាគរយាងខងស្មា ខណៈលពលមដលវាាចជី ើ ើ ី ល ល ៉ ិ ៉ ឹលៅលលើស្ួនផ្ល ខនងរបស្់ វាកំពុងមរឈចាប់ លញើស្េូររស្ក់ចុះមុខរបស្់ វារក់ៗ។ ា ឺ - ចូលមកកនុងលនះមក! លេើយលដើរលលើរកាស្កាមស្រលៅ! លេរ ី លធវើដំលណរយាងលររកអរលៅកនុងមលបននផទះាយមដលភលចមញ្ច ងចញ្ញច។ លៅ ខាងលលើេូេកកកលនបមងអមពូ ញស្ំ រាប់ ើ ៉ ់ ឺ ិ ិ ច ឹ ិយប់លនះ៖ គំនរកាលរ ៉មដ៏ធំមយ នងរំណាប់សាយាក់ស្ារ។ សាច់រជូកនខវមយដុំកំពុងមរចំអនលៅកនុង ួ ិ វ ួ ិ ។ - ស្ុ ី ឲ្យលលឿនល ើងលៅ! រគួសារលមសាន់នឹងមកេីលនះកនុងលពលឆ្នប់ៗលនះលេើយ!- អនកមងពីេូលនៀនិយាយលរ់ៗ លាយ ី ៉ចងអុលលៅនំបុងពីរដុំ លេើយនិងរបូលស្់មយដុំលៅលលើរុផះាយ។ គារ់លស្លៀករបពណផ្លឈូ ករួចលៅលេើយ។ ័ ៉ ួ ទ ៉ូ ៌ ា លេរោងនដរបស្់ វា លេយ លលបអាហារលពលយប់របស្់ វាយាងររមង់ររលលច។ លៅ លពលមដលវាេូបរួច អនក មងពេូលនៀ ី ើ ៉ ី ីយកចានរបស្់ វាលចញ។ - ល ើងលៅលលើលៅ! លលឿនល ើង! ខណៈលពលមដលវាលដើរការ់ទារលៅកាន់បនទបេេួលលភាៀវ លេរ ី រកលលកលឃើញលោកលលវរណន និង ារ់លីពាក់រកវា៉រ់ករាង វ ់ ើ ុលកាង នង អាវធំស្រលប់អាហារលពលោច។ វា លេើបមរលៅដល់ កាជលណរចុងលរកាយរសាប់មរកណងទារផទះលរាេ៍ល ិ ង ំ ាើ ាឹ វ ើង លេើយ មុខដ៏ខងស្មារបស្់ លោកលលវរណនលលចល ឹ ើ ុ ើងលៅឯលរ់ជលណរ។ ាើ - ចាំណា អារចមក់ ... ហានមរបនលឺស្ំល ៎ ៊ ងអវីមយលោះ... ួ លេរលដើរលៅបនទបរបស្់វាលាយលបៗ ចូលលៅកនុង បិេទារ លេើយមបរលៅផាួលខលួនលលើមរគរបស្់ វា។ ី ់ វ បញ្ញគឺថា លននរណាលក់កំពុងមរអងគុយលៅលលើមរគារ់លៅលេើយ។ ហ ន 7
  • វគ្គ II ការដាស់ត ឿនរបស់ដបប៊ី ុហេរ ី ទប់ខ្ួ នឯងមនឲ្យស្រែកែឹងស្ែមនទាន់។ ែែវ ហៅហលើស្រែហោះមានែលឹករែហ ៀកដូ ែែវរបហ ៀវដ៏ធំៗមួយែូ និង ស្ភនកពណ ល ិ ិ ៌បបែងកំហ៉ងពីររាប់បុនរាប់៉ល់ែិនីែ។ ហេរ ី ដងភ្លមថា ហនះហេើយជាអ្វីស្ដល៉នហមលវាហៅហដើមហ ៉ ៉ ន ឹ ល ើ ស្ដលដុះជា រកនុងែួ ន ើ ួ ារខាងហរៅកាលពីរពកហោះ។ ឹ ខ្ណៈហពលស្ដលពួកហែែមលងហមលាហៅវញហៅមក ហេរឮែំ ហេងរបែ់ ដាែ់លីពីផូ វរហបៀង។ ឹ ើ ន ិ ី ល - ហែើខ្ុ ំអា កាន់អាវហរៅ ំនែអ្នកទាំងពីរ៉នហទ ហោកនងអ្នករែីហមសាន់? ញ ួ ិ ែែវហនះរ ំអ្ិលខ្លួន ុះពីហលើស្រែ ហេើយ ឱនយ៉ងទាបស្ដលហធវើឲ្យ ុងរ មុះហែឋើងដ៏ស្វងរបែ់ វាប៉ះហៅនឹងករមាលរពំ។ ហេរកែ់ ៉ ីែមាល់ហ គ ើញថា វាកំពុងស្ែហែលៀកពាក់អ្ីម៉៉ងដូ ជាហរសាមហខ្នើយ ស្ដលកាែ់បដ នងរបហោងហ ើងហ ញ។ វ ិ - អ្ឺ...ែួ ែី ត- ហេររែដយ៉ងភ័យខា ។ ី ី ៉ ល - ហេរ ី ហោែធ័រ !- ែែវហោះនិយ៉យ ហដាយែំ ហេងរែួយស្រែែ ស្ដលហេរដឹង ាែ់ណាែ់ថានឹងឮហៅដល់ ជាន់ហរកាម។ ី- ដុបប៊ពិែជា ង់ បហោកជាយូរណាែ់មកហេើយ ទាន...ពែជាមានកិែិយែស្មន... ី ួ ិ ត - អ្រ...អ្រែុណឯងហេើយ- ហេរ៉នរែដី ហដាយរ ំកលខ្លួនតាម ញ្ជង ហេយ បនទនខ្ួ នហៅហលើហៅអ្ីរបែ់ វា ជាប់នងេុដវក ី ិ ជ ំ ើ ់ ល ឹ ី ីស្ដលហដកលក់ហៅកនុងរទុង។ វា ង់ែួរថា៖ “ហែើឯងជាអ្វី?” ប៉ុស្នតែែថាសាប់ហៅដូ ជាមនែួរែម អ្ញ្ច ឹ ង ំនែវញ វាក៏នយ៉យថា៖ ិ ឋ ិ ួ ិ ិ- ហែើឯងជានរណា? - ដុបប៊ី ទាន។ រាន់ស្ែជាដុបប៊បុហណាះ។ ដុបប៊ជាហរមញែង្វល- ែែវហោះរែដី។ ី ៉ ោ ី វ - អ្ូ...ស្មនរ?- ហេរនយ៉យ។ - អ្ឺ...មនស្មនមន ង់ែរែម រក៏អ្ីហោះហទ ប៉ុស្នត ...ហនះមនស្មនជាហពលលអែរមាប់ខ្ុ ំកុ ងការ ឺ ី ិ ិ ិ ួ ឺ វ ិ ញ នមានហរមញែង្វលហៅកនុងបនទបហែងរបែ់ ខ្ុ ំហោះហទ។ វ ់ ញ ែំ ហណ ស្កលងកាយដ៏ខាងរបែ់ អ្កមងពីទូហនៀ៉នបនលឺហេើងហពញបនទប។ ហរមញែង្វលហធវើកាលងីហងើ។ ើ ល លំ ន ី ់ វ - មនស្មនថាខ្ញុំមនរករាយនឹង បឯងហោះហទ- ហេររែដយ៉ងរេ័ែ - ប៉ុស្នត អ្ឺ ...ហែើមានហេែុផលែំ ខាន់អ្ីស្ដលែរមូវឲ្យ ិ ិ ី ួ ី ី ៉ វឯងហៅទីហនះស្ដររហទ? ឺ 8
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី - អ្ូ! ៉ទ ទាន- ដុបប៊នយ៉យយ៉ងម៉ែ់ ែ់។ - ដុបប៊មកហដើមបរី ៉ប់ហោក ទាន...វាព៉កណាែ់ ទាន...ដុបប៊មនដឹងជា ី ិ ៉ ី ិ ី ិរែូវចាប់ហផឋមពីរែមណាហៅហោះហទ... ើ ឹ - អ្ងគុយ ុះហៅ- ហេររែដីយ៉ងែួរែម ហដាយ ងអុលហៅហលើស្រែ។ ី ៉ ហដាយភ្លពែក់ែុ លែរបែ់ វា ហរមញែង្វលហោះក៏ស្រែកយំ...ែឺជាែស្រមកយំដែរឲ្យថ្លងមយ។ វ ៏ ួ ់ ួ - អ្ង...អ្ងគុយ ុះ!- វារទហោយំ។ - មនស្ដល...មនស្ដលធ្លប់... ិ ិ ល ហេរ៉នែែថាវាឮែំ ហេងហៅជាន់ហរកាមមានការរអាក់រអ្ួល។ ី ិ - ខ្ញុំែុំហទាែ- វាខ្សប - ខ្ញុំានហ ែោនងហមលង្វយឯងរក៏អ្ីហោះហទ។ ឹ ម ឹ ើ ឺ វ - ហមលង្វយដុបប៊!- ហរមញែង្វលហោះ ើ ី វ ក។ - ដុបប៊មនស្ដលរែូវ៉នហែនើែុំឲ្យអ្ងគុយ ុះហដាយហវទែូ ណាមាក់ហោះ ល ់ ី ិ នហទ...ដូ ជាមានឋានៈហែមើា... ន ហដាយព៉យ៉មនយ៉យថា «ែហ!» នងហធវើ ែតឲ្យនងធងកនុងហពលស្ែមួយ ហេរ៉នបង្វញកស្នលងឲ្យដុបប៊អ្ងគុយហលើស្រែ រួ ិ ិ ិ ឹ ឹ ី ហ ីវាក៏អ្ងគុយ ុះហេើយហែអើក ហមលហៅោក់ដូ ជាែុកតាដ៏ធំមយយ៉ងែរែិ ។ ុង ហរកាយវាក៏រែប់រែងខ្លួនឯង៉ន ហេើយ អ្ងគុយ ើ ក ួ ៉ហដាយែមលងហមលហេរ ី តាមស្ខ្សស្ភនកធំៗហពារហពញហដាយទឹកស្ភនក ហដើមបែំ ស្ដងកឋីហារព។ ឹ ើ ី - ឯងមនស្ដលធ្លប់ បហវទែូ ហ ះែួរែមហរ នហោះហទ- ហេរ៉នរែដី ហដាយព៉យ៉មហលើកទក ែតវាហេើង។ ិ ល ួ ើ ី ឹ ិ ដុបប៊រែវកាលរបែ់ វា។ បោប់ មក ហដាយានរ៉ប់អ្ីជាមុន វាក៏ហោែហេើង ហេើយ ចាប់ហផឋមហ៉កកាលរបែ់ វាយ៉ងខ្ង ី ី ទ ម វ ើ ៉ ឹែំ ៉ហៅនឹងបងអួ ហដាយស្រែកថា៖ - ដុបប៊អារកក់! ដុបប៊អារកក់! ី ី - កុំ ... ហែើឯងកំពុងហធវើអ្ីេនឹង?- ហេរហោែហេើង ហេើយ ទាញដុបប៊រែលប់ហៅហលើស្រែវញ។ េុី ដវក៉នភ្លក់ហេើងជាមួយ វ ី ី ិ ី ញនងែូ រងឺែៗហរ ឹ ៗដ៏ខាងយ៉ងមនធមមតាមួយ ហេើយ៉នទទះសាបរបែ់ វាយ៉ងសាោវប៉ះនងរ៉ររទុងរបែ់ វា។ លំ ៉ ិ ល ៉ ឹ - ដុបប៊រែូវស្ែដាក់ទណកមមខ្ួ នឯង ទាន- ហរមញែង្វលហោះរែដី ស្ភនករបែ់ វាស្របជារែហេវ។ - ដុបប៊ហែទើរស្ែនយ៉យ ី ឌ ល វ ី ិអារកក់ពីរែួសាររបែ់ ខ្ួ នហៅហេើយ ទាន... ល - រែួសាររបែ់ ឯងរ? ឺ - រែួសារហវទែូ ស្ដលដុបប៊បហរមើ ទាន...ដុបប៊ែឺជាហរមញែង្វល...មកបហរមផះមួយ នងរែួសារមួយជាហរៀងរេូែ... ី ី វ ើ ទ ិ - ហែើពកហែដងថាឯងហៅទីហនះស្ដររហទ?- ហេរែួ រហដាយ ង់ដង។ ួ ឹ ឺ ី ឹ ដុបប៊ញ័រខ្លួន។ ី - អ្ូ! ហទ ទាន អ្ែ់ ហទ...ដុបប៊នឹងរែូវស្ែដាក់ទណកមមខ្ួ នឯងយ៉ងធងនធរបំផុែកនុងការមក បហោក ទាន។ ដុបប៊នឹងរែូវស្ែ ី ឌ ល ៉ ់ ង ួ ីាបរែហ ៀកកនុងទារេែំ រាប់ហរឿងហនះ។ របែិនហបើពកហែដង ទាន... វ ួ ឹ - ប៉ុស្នតហែើពកហែនឹងមនកែ់ែមាល់ហទររបែិនហបើឯងាបរែហ ៀករបែ់ ឯងហៅកនុងទារេហោះ? ួ ិ គ ឺ វ - ដុបប៊កឆ្ល់ពីហរឿងហនះស្ដរ ទាន។ ដុបប៊ី ស្ែងស្ែរែូវដាក់ទណកមមខ្ួ នឯងែំ រាប់ហរឿងអ្វីមយ ទាន។ ពួក ហែឲ្យដុបប៊បនតហធវើ ី ៏ ង ឌ ល ួ ីហរឿងហោះ ទាន។ នកាលពួកហែរ ំលឹកខ្ញុំឲ្យហធវើទណកមមបស្នែមហទៀែ... ួ ឌ - ប៉ុស្នតហេែុអ្ី៉នជាឯងមនចាកហ ញ? រក៏ហែ ខ្លួន? វ ិ ឺ 9
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី - ហរមញែង្វលែួរស្ែមានហែរភ្លព ទាន។ ហេើយរែួសារហោះនងមនស្ដលឲ្យដុបប៊មានហែរភ្លពហោះហទ...ដុបប៊នងរែូវស្ែ វ ី ឹ ិ ី ី ី ឹបហរមរែួសារហោះរេូែទាល់ស្ែសាប់ ទាន... ើ ល ហេរែមលងហមលមនដាក់ស្ភនក។ ី ឹ ើ ិ - ខ្ញុំែិែថាមានស្ែខ្ញុំហទស្ដលែំ ណាងអារកក់រែូវសាក់ហៅទីហនះបួនែ៉េ៍ហទៀែ- វា៉ននិយ៉យ។ - ហរបៀបហធៀបនឹងបញ្ជ ន ឋ ហរបែ់ ឯង រែួសារហ ើែី ករបស្េលជាមនអារកក់ដល់ ថាក់េនងស្ដរ។ ហែើាននរណាអា ល ៏ ិ ន ឹ ម យឯង៉នហទរក៏អ្ី? ហែើខ្ុ ំមនអា ហទរ? ួ ឺ ញ ិ ឺ ហែទើរស្ែមួយរ ំហព ហេរ៉នរ៉ថាថាវាមន៉ននយ៉យហៅ ុះ។ ដុបប៊៉នស្របកាយហៅជារទហោយំហដាយការដងែុណ។ ី ន ិ ិ ី ល ឹ - ែូ មអ្ងវរ- ហេរខ្សបហដាយរ ំហ ើបរ ំ លយ៉ងខាង - ែូ មសាែ់បនតិ ហៅ។ របែិន ហបើរែួសារហ ើែី ឮែំ ហេងអ្វីមយហោះ ី ឹ ួ ៉ លំ ង ល ួរបែិនហបើហែដឹងថាឯងហៅទីហនះហោះ... - ហេរែួ រថាហែើាែ់អា ី យអ្វីដល់ ដុបប៊៉ន...ដុបប៊ធ្លប់៉នឮពីភ្លពមេសារយរបែ់ ហោក ទាន ប៉ុស្នត ួ ី ី ល ច ំហពាះែបបរែ ុធម៌របែ់ ហោកវញ ដុបប៊មនស្ដលដងហទ... ិ ី ិ ឹ ហេរ ី ស្ដលកំពុងមានអារមមណថាហៅរកោយ នយ៉យថា៖ ៍ ឋ ិ - អ្វីកហដាយស្ដលឯង៉នឮពីភ្លពមេសារយរបែ់ខ្ុ ំែឺរាន់ស្ែជាែំ រាមមួយដុំបុហណាះ។ ខ្ញុំ ស្ថ្មទាំងមនស្មនជាែិែសពូស្ក ៏ ច ញ ៉ ោ ិហៅសាោេុកវា៉ែហោះហទ ហោះែឺេមាយអ្ូនីហទ ោង... ឺ ៉ ប៉ុស្នតវាបញ្ឈប់យ៉ងរេ័ែ ពីហរពាះការែែពីេមាយអ្ូនីហធវើឲ្យវា ៉ ិ ឺ ៉ ចាប់ណាែ់ ។ ឺ - ហេរ ី ហោែធ័រហ ះដាក់ខ្ួ ន- ដុបប៊រែដីយ៉ងែួរែម ស្ភនក ដូ ភូហាលរបែ់ វាបហញ្ច ញពនលឺរពឹមៗ។ - ហេរ ី ហោែធ័រ មន ល ី ៉ ិនយ៉យពី យ ំនះរបែ់ ហោកហៅហលើ អ្នកស្ដលមនរែូវហៅហមះហោះហទ។ ិ ័ ិ ម ុ៉ - វលដឺមររ?- ហេររែដី។ ៉ ឺ ី ដុបប៊យកបដខ្ទបរែហ ៀករបហ ៀវទាំងពររបែ់ វា ហេយស្រែកថ្ងូរថា៖ ី ់ ី ើ - អា! កុំនិយ៉យហមះហនះ ទាន! កុំនិយ៉យហមះហនះឲ្យហសាះ! ម ម - ែុ ំ ហទាែ- ហេរ៉ននិយ៉យយ៉ងរេ័ែ។ - ខ្ញុំដឹងថាមនុែសជាហរ ើនមន ូល ិែតវាហោះហទ...មែតភកតិរបែ់ ខ្ុ ំញ រន... ី ៉ ិ ិ ៉ុ វា ប់មងហទៀែ។ ការែែអ្ំពីរនក៏ ឋ ិ ៉ុ ចាប់ណាែ់ស្ដរ។ ឺ ដុបប៊ឱនហៅរកហេរ ី ស្ភនករបែ់ វាធំៗដូ ជាកាលអ្ំពូល។ ី - ដុបប៊ឮហែរ៉ប់- វានយ៉យយ៉ងែអក - ថាហេរ ី ហោែធ័រ ៉ន បហវទែូ ងងឹែជាហលើកទីពីរ ហទើប ស្ែប៉ុោនែ៉េ៍កនលង ី ិ ៉ ួ ម ឋហៅ...ថាហេរ ី ហោែធ័រ៉នហែ ខ្លួនមឋងហទៀែ។ ហេរងក់កាល ហេយស្ភនករបែ់ ដុបប៊បហញ្ច ញពនលឺហដាយទកស្ភនកភ្លម។ ី ើ ី ឹ ល - អា! ទាន- វានយ៉យទាំងដងហក់ ហដាយ ូែហែើៗហលើមុខ្របែ់ វានឹងរ ុងហរសាមហខ្នើយដ៏កខ្វក់ ស្ដលវាកំពុងស្ែហែលៀក។ - ិហេរ ី ហោែធ័រមានភ្លពកាោន ហេើយអ្ង់អា ! ហោក៉នរប ល មមុខ្នឹងហរាះថាក់ជាហរ ើនរួ មកហេើយ! ប៉ុស្នតដុបប៊មកហនះហដើមប ី ន ីការពារហេរ ី ហោែធ័រ ហដើមបដាែ់ហែឿនហោក ែូ មប ី ស្ែរែូវាបរែហ ៀកទាំងពរហៅកនុងទារេហៅហពលហរកាយក៏ហដាយ...ហេរ ី ហោែធ័រ ី ី វមិនរែូវរែលប់ហៅសាោេុកវា៉ែវញហោះហទ។ ិ 10
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី ភ្លពហែងៀមសាែ់៉នហកើែហេើង ង ឮស្ែែំ ហេងរណែិ ៗបនកាំបែ នង ែមពីជាន់ហរកាម ហេយ នងែូ ររនធកពី មាយបន ឋំ ិ ិ ើ ិ ឹ ងែំ ហេងរបែ់ ហោកមាហវរណន។ ើ ុ - ែអី...ែអី ហែ?- ហេរនិយ៉យជាប់ៗ។ - ប៉ុស្នតខ្ុ ំរែូវស្ែរែលប់ហៅវញ...ឆ្មាែចាប់ហផឋើមហៅបថ្ងមយកញ្ជហនះហេើយ។ ហរឿង ី ញ ិ ួ ដទាំងអ្ែ់ េនឹងហេើយស្ដលញ៉ំងខ្ញុំឲ្យហៅ។ ឯង មនដឹងថា ហៅទីហនះវាយ៉ងហម៉ ហោះហទ។ ខ្ញុំ មនស្មនជាមនុែសហៅទីហនះហទ។ ខ្ញុំ ុ ិ ៉ ិជាមនុែសហៅកនុងពភពរបែ់ ឯង ឯសាោេុកវា៉ែ។ ិ - ហទៗៗ- ដុបប៊បនលឺែូរងុែៗ ហដាយរែវកាលរបែ់ វាយ៉ងខាងរេូែដល់ ហធវើឲ្យរែហ ៀករបែ់ វាទទះោប់ៗ។ - ហេរ ី ហោែធ័រ ី ឹ ី ៉ លំ លរែូវស្ែហៅកស្នលងស្ដលមានែុ វែែិភ្លព។ ហោក អ្សារយហពកហេើយ លអ ហពកហេើយ មនអា ចាញ់ ៉នហទ។ របែិន ហបើហេរ ី ហោែធ័រ ច ិរែលប់ហៅសាោេុកវា៉ែវញ ហោកនងែែិែហៅកនុងហរាះថាក់ ស្ដលអា បណាលឲ្យសាប់៉ន។ ិ ឹ ន ឋ ល - ហេែុអ្?- ហេរែួ រហដាយហងឿងឆ្ងល់។ ីវ ី - មានែហរមាងការែមាែ់មយ ហេរ ី ហោែធ័រ។ ែំហរាងការមួយស្ដលហធវើឲ្យហរឿងអារកក់ជាហរ នហកើែហេើងហៅឯសាោហវទមនត ង ួ ើេុកវា៉ែោឆ្នហនះ- ដុបប៊ខ្សប ភ្លម ហោះវារសាប់ស្ែញ័ រខ្លួន ំរបប់។ - ដុបប៊៉នដឹងហរឿងហនះអ្ែ់ ជាហរ ើនស្ខ្មកហេើយ ទាន។ ហេរ ី នំ ី ឹ ល ីហោែធ័រ មនរែូវយកខ្លួនហៅរបថ្ុយកនុងហរាះថាក់ហោះហទ។ ហោកែំ ខាន់ណាែ់ ទាន! ិ ន - ហរឿងអារកក់អ្ីហៅ?- ហេរនយ៉យភ្លមមួយរ ំហព ។ - ហែើនរណាជាអ្នកហរៀប ំែហរមាងទាំងហនះ? វ ី ិ ល ដុបប៊បនលឺនូវែំ ហេង ី កដែរឲ្យអ្ែ់ ែំហណ មួយ ហេើយបោប់មកក៏ហ៉កកាលរបែ់ វាយ៉ងឆ្កួែលីោហៅនង ញ្ជំង។ ល ់ ៏ ួ ើ ទ ៉ ឹ ជ - មនអ្ីហទ!- ហេរ៉នស្រែក ហដាយចាប់បដរបែ់ ហរមញែង្វលហោះជាប់ហដើមបបញ្ឈប់វា។ - ឯងមនអា នយ៉យ៉នហទ ខ្ញុំ ិ ី វ ី ិ ិយល់។ ប៉ុស្នតហេែុអ្ី៉នជាឯងមកដាែ់ហែឿនខ្ញុំ?- ែំនិែមនរករាយភ្លមៗមួយ៉នហធវើឲ្យវាាំង។ - វ ិ ី ល ប់ែិន ហរឿងហនះមានពាក់ពនធ ័ ឹ ុ៉នងវល...ែុ ំ ហទាែ...នង អ្នកស្ដលឯងសាល់ ស្មន ហទ? ឯងរាន់ស្ែរែវ ី រ ឺ កងក់កាលហៅ៉នហេើយ- វានយ៉យបស្នែមយ៉ងរេ័ែ ឹ គ ៏ ិ ៉ខ្ណៈហពលស្ដលកាលរបែ់ ដុបប៊ហផអៀងយ៉ងែួរឲ្យរពួយ៉រមភហៅ ែនង ញ្ជំងមឋងហទៀែ។ ី ៉ ិ ឹ ជ ដុបប៊៉នរែវកាលរបែ់ វាយ៉ងយែៗ។ ី ី ៉ ឺ - មនស្មនហទ...មនស្មន អ្នកស្ដលមនរែូវហៅហមះ ហោះហទ ទាន។ ិ ិ ិ ម ប៉ុស្នតស្ភនករបែ់ ដុបប៊ហបើកធំៗ ោក់ ដូ ជាកំពុងស្ែព៉យ៉មរ៉ប់ហេរនូវែញ្ជណអ្វីមយ។ ហទាះ បីជាយ៉ងណាក៏ហដាយ ី ី ដ ួ ៉ហេរហៅកណាលមោសាែរទាំងរែុង។ ី ឋ - ាែ់មានបងបអូនរបុែស្ដររហទ? ឺ ដុបប៊រែវកាលរបែ់វា ស្ភនករបែ់ វាហបើកធំៗជាមុន។ ី ី - អ្ញ្ច ឹ ង ខ្ញុំ ែែមនហ ិ ិ ើញថាមាននរណាហទៀែស្ដលមានឱកាែកនុងការបហងកែហរឿងអារកក់ៗ ើ ឲ្យហកើែហេើងហៅឯសាោេុកវា៉ែហោះហទ- ហេរ៉នរែដី។ - ខ្ញុំ ង់និយ៉យថា ណាមួយ មានដាំបលដ័រហេើយ ឯងដឹងថាហែើដាបលដ័រជានរណាហេើយ ី ័ ំ ័ស្មនហទ? ដុបប៊៉នឱនកាលរបែ់ វា។ ី - អាល់បូែ ដាំបលដ័រែឺជាោយកសាោដ៏អ្សារយបំផុែស្ដលសាោេុកវា៉ែមនធ្លប់មាន។ ដុបប៊ី ដងហរឿងហនះ ទាន។ ៊ ័ ច ិ ល ឹដុបប៊ធ្លប់៉នឮពីថាមពលរបែ់ ហោក ដាំបលដ័រ របកួែនឹងថាមពលរបែ់ អ្នកស្ដលមនរែូវហៅហមះ រេូ ែដល់ ំណ កំពូល ី ល ័ ិ ម ុ 11
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ីបនកមាងរបែ់ ាែ់។ ប៉ុស្នត ទាន- ែំ ហេងរបែ់ ដុបប៊៉នធ្លក់ហៅែំ ហេងខ្សបជាបោន់មយ - មានថាមពលស្ដលហោកដាំបលដ័រ លំ ី ល ឹ ទ ួ ័ាន...ថាមពលស្ដលហវទែូ រែមរែូវ... ម ឹ ហេើយមុនហពលស្ដលហេរអា បញ្ឈប់វា៉ន ដុប ប៊៉នហោែ ុះពីហលើស្រែ ចាប់ ែុដាក់អ្ំពូលរបែ់ ហេរ ី ហេើយ ចាប់ហផឋើម ី ីហ៉កកាលរបែ់ វា រពមទាំងបនលឺនូវែស្រមកថ្លងហែទើរស្បករកដាែរែហ ៀក។ ់ ភ្លពហែងៀមសាែ់ភ្លមៗមួយ៉នធ្លក់ហៅជាន់ហរកាម។ ពរ វោទីហរកាយមក ហេរ ី ហបះ ដូងហោែយ៉ងខាង ៉ន ឮហោកមា ង ល ល ី ិ ៉ លំហវរណន ូលមកកនុងផលូវរហបៀង ហដាយស្រែកថា៖ ើ ុ - ដាែ់លី ាែ់ជាហភល បទទូរទែសន៍ហទៀែហេើយ អាកំេូ ហនះ! ិ - ឲ្យហលឿនហេើង! ហៅកនុងទូដាក់ហខាអាវហៅ!- ហេរនិយ៉យ ហដាយញ៉ែ់ដុបប៊ី ូលហៅកនុង បិទ ទារ ហេើយរែស្វងខ្លួនរបែ់ វា ី វហៅហលើស្រែខ្ណៈហពលស្ដលទាររហបើកហេើង។ វ - ហែើឯងកំពុងហធវើហរឿងហខា យក៍ែី េនង? - ហោកមាហវរណនរែដីទាងែហងកៀែហធមញ មុខ្របែ់ ាែ់ហែទើរស្ែប៉ះនងមុខ្ហេរ។ - ម អ ឹ ើ ុ ំ ឹ ីឯងហទើបស្ែបំោញហរឿងកំស្បលងអ្ំពីអ្កហលងកូនហាល នជាែិ ប៉ុនអ្ំ៉ញ់ មញហនះហទ...ហអាយស្ែឮែំ ហេងស្ែមឋងហទៀែ ល ន ិ បន់ហអាយហេើយហៅថាឯងមន៉នហកើែមកហទ យអាហកមងកំេូ ហនះ! ិ ី ាែ់ហដើរយ៉ងធងនៗនឹងហ ើងកោែ់របែ់ ាែ់ហ ញពីបនទបហោះ។ ៉ ់ ធ ់ ហដាយញ័ រខ្លួន ហេរឲ្យដុបប៊ហ ញពីទូដាក់ហខាអាវ។ ី ី -ហ ើញហទថាវាដូ ែអីហៅទីហនះ?- វា៉ននយ៉យ។ - ហ ិ ើញហទថាហែើហេែុអ្ី៉នជាខ្ញុំរែូវរែលប់ហៅសាោេុកវា៉ែវញ? វា វ ិជាកស្នលងស្ែមួយែែ់ស្ដលខ្ញុំមាន...ខ្ញុំែិែថាខ្ញុំមានមែភកតិ។ ិ ត - មែភកតិស្ដលស្ថ្មទាំងមនែរហែរែំ បរែមកហេរ ី ហោែធ័រផងហោះរ?- ដុបប៊៉នរែដស្បបហលងហែើ ។ ិ ត ិ ុ ឺ ី ី - ខ្ញុំរ ំពងទុកថាពួកហែរាន់ស្ែ... ឹ ប់ែិន- ហេរ៉ននយ៉យ ហដាយ ង ហញ្ច ើ ម។ - ហែើឯងហម៉ នងដងថាមែភកតិរបែ់ ខ្ុ ំញ ី ិ ិ ឹ ឹ ិ តមន៉នែរហែរែំ បុរែមកខ្ញុំហោះ? ិ ដុបប៊ហដើរអ្ូែហ ើងរបែ់ វា។ ី - ហេរ ី ហោែធ័រមនរែូវខ្ឹងជាមួយនឹងដុបប៊ហោះហទ...ដុបប៊ហធវើហនះហដើមបឲ្យលអហទហែើ... ិ ី ី ី - ហែើឯង៉នបញ្ឈប់ែំបុរែរបែ់ ខ្ុ ំស្មនហទ? ញ - ដុបប៊មានែំ បុរែហៅទីហនះទាំងអ្ែ់ ទាន- ហរមញែង្វលហោះ៉នរែដី។ ហដាយ មនហ ើងយ៉ងបុិនរបែប់ហ ញពីការ ី វ ៉ហមងដល់ របែ់ហេរ ី វា ៉នទាញនូវរបុំហរសាមែំ បុរែដ៏រកាែ់មយដុំពីខាងកនុងហរសាមហខ្នើយស្ដលវាកំពុងស្ែពាក់។ ហេរ ី អា ហមល ួ ើដងពីែំហនរយ៉ងមានរហបៀបហរៀបរយរបែ់ េមាយអ្ូនី ការ ែរហែររ ង្វ រ ងូវស្ដលានែណាប់ធ្លប់របែ់ រន ហេើយ ស្ថ្មទាំងការ ឹ ៉ ឺ ៉ ់ ម ឋ ន ៉ុែរហែរហខ្វៀកស្ដលហមលហៅោក់ដូ ជាហផញើមកពីឆ្នរបមាញ់ ហៅសាោេុកវា៉ែែឺ ោហ្គេគដ។ ើ មំ ី ដុបប៊ហធវើស្ភនករពឹមៗយ៉ងអ្នទះសាដាក់ហេរ។ ី ៉ ី - ហេរ ី ហោែធ័រ មនរែូវខ្ឹងហោះហទ...ដុបប៊៉នែងឃមថា...របែិនជាហេរ ី ហោែធ័រ ែិែថាមែតភកតិរបែ់ ាែ់៉នបំហភល ាែ់ ិ ី ឹ ិហចាលហៅហេើយ...ហេរ ី ហោែធ័ររបស្េលជានងមនវលរែលប់ហៅសាោេុកវា៉ែវញហោះហទ ទាន... ឹ ិ ិ ិ ហេរមនសាប់ហោះហទ។ វា៉នយកបដកញ្ឆ ក់ែំបុរែទាំងហោះ ប៉ុស្នតដុបប៊ហោែហ ញទាន់មនឲ្យហមងដល់។ ី ិ ឋ ី ិ 12
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី - ហេរ ី ហោែធ័រ នងទទួល៉នែំ បរែទាំងហនះ ឹ ុ ទាន របែិន ហបើហោកនយ៉យថាហោកនងមនវលរែលប់ហៅសាោ ិ ឹ ិ ិេុកវា៉ែវញហោះហទ។ អា ! ទាន ហនះ ែឺជាហរាះថាក់មយស្ដលហោកមនរែូវរប ិ ៎ ន ួ ិ មមុខ្ហោះហទ! នយ៉យថាហោកនងមនហៅវញហទ ិ ឹ ិ ិទាន! - ហទ- ហេរ៉នរែដយ៉ងខ្ងែមា។ - ឲ្យែំ បុរែមែភកតិរបែ់ ខ្ុ ំមក! ី ី ៉ ឹ ិ ត ញ - អ្ញ្ច ឹ ងហេរ ី ហោែធ័រានទុក ហរមែឲ្យដុបប៊ហោះហទ- ហរមញែង្វលហោះ៉ននិយ៉យយ៉ងហកើែទុក។ ម ើ ី វ ៉ ខ មុនហពលស្ដលហេរអា កហរមកខ្លួន៉ន ដុបប៊ី ៉នហ៉ះពួយហៅទារបនទបហដក ទាញ ទារឲ្យរហបើកហេើង ហេើយ រែ់រយ ុះហៅ ី ើ វ ់ វ ៉ុជាន់ហរកាម។ មាែ់ែួ ងែ ហពាះ កូររែូកៗ ហេរ៉នហោែតាមវា ហដាយ ព៉យ៉មមនបនលឺែំហេងហេើយ។ វា ៉នហោែរ ំលងកាំ ហណររ៉ំ ី ិ ឋើមួយ ុងហរកាយ ដូ ជាឆ្ន មកហលើករមាលរពំផូ វរហបៀង ស្ភនកែមលងរកហមលដុបប៊ី ុំវញ។ ពី បនទបទទួលទានអាោរ វា៉នឮហោក ម ល ឹ ើ ិ ់មាហវរណននយ៉យថា៖ ើ ុ ិ -...រ៉ប់ពទូហនៀនូវហរឿងកំស្បលងពីជាងបំពង់ទក នជាែិអាហមរ ិ ទាំងហោះហៅ ហោក ី ឹ ហមសាន់ ោង ង់សាប់ ែសាប់ហៅ ឋ ិ លហេើយ... ហេរ៉នរែ់ហេើងមកផលូវរហបៀងហៅកនុងផទះ៉យ ហេើយមានអារមមណថា របហោងហពាះធលុង ។ ី ៍ សាបដឯកបនការហធវើនំពូ ញរបែ់ អ្កមងពទូហនៀ ែំនរ កាហរ ៉ម នង ែំណាប់សាយដាក់ែករ កំពុង ស្ែអ្ស្ណែហេើងហៅ ិែនង ន ិ ន ី ី ិ វ ឋ ឹពតាន។ ដុបប៊កំពុងស្ែឱនហៅរ ុងទូដាក់ចានឆ្នង។ ិ ី នំ - ហទ- ហេររែដរែលរៗ។ -ែូ មអ្ងវរ...ពួកហែនឹងែមាប់ខ្ុ ំ... ី ី ល ញ - ហេរ ី ហោែធ័ររែូវស្ែនិយ៉យថាហោកនឹងមនរែលប់ហៅសាោវញហោះហទ... ិ ិ - ដុបប៊...ែូ មអ្ងវរ... ី - នយ៉យហៅ ទាន... ិ - ខ្ញុំនិយ៉យមនរួ ហទ! ិ ដុបប៊បង្វញនូវទឹកមុខ្ដ៏ហសាកែហងវែមួយ។ ី ហ - អ្ញ្ច ឹ ងដុបប៊រែូវស្ែហធវើហរឿងហនះហេើយ ទាន ហដើមបជារបហយ៉ ន៍ោល់ របែ់ហេរ ី ហោែធ័រ។ ី ី ទ នំពូ ញ៉នធ្លក់ហៅហលើករមាលឮែូ ររាំងហែទើរស្ែហធវើហអាយាំងហបះដូង។ កាហរ ៉ម ខាយហពញបងអួ នង ញ្ជំងខ្ណៈហពល ិ ល ច ិ ជស្ដលចានស្បកជាបំស្នកែូ ៗ។ ដុបប៊៉នរោយ៉ែ់ខ្ួ ន ហដាយបនលឺែូរផែដូ ែនូររ ំពាែ់។ ី ល មានែំ ហេងស្រែកពីបនទបទទួលទានអាោរ ហេើយ ហោកមាហវរណនែទុះហៅកនុងផទះ៉យក៏ហ ់ ើ ុ ើញហេរ ី ស្ដល រងឆ្កឹងហដាយ ឹការរែឡាំងកាំង ខ្លួនរែបដណប់ពីកាលដល់ ុងហ ើងនូវនំពូ ញរបែ់ អ្កមងពទូហនៀ។ ឋ ិ ន ី ី មុនដំបូង ហមលហៅ ោក់ដូ ជាហោកមាហវរណននងបលលកពនយល់ ហរឿងរា៉ វទាំងមូល (“រាន់ស្ែជាកមួយរបុែរបែ់ ពកហយើង ើ ើ ុ ឹ ួប៉ុហណាះ...ពិែជាែួរឲ្យរ ំខានណាែ់... ំនបាជាមួយនឹងមនុែស ស្មលកហធវើឲ្យវាមនែបាយ ិែតហេើយ អ្ញ្ច ឹ ង ោ ួ ន ិ ពួកហយើងក៏ទុកវាហៅជាន់ហលើហៅ...”) ាែ់៉នោំរែួសារហមសាន់ស្ដលរែឡាំងកាំងរែលប់ហៅបនទបទទួលទានអាោរវញ ហដាយ ែន៉នឹងហេរថាាែ់ ់ ិ ី 13
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ីនងពោែ់ស្ែបករបែ់ វាមឋងមួយែង់ទីស្ម៉ែៗហៅហពលស្ដលរែួសារហមសាន់ហ ញហៅ ហេយ យកហរែឿងដុែោងការឲ្យវា។ អ្នក មង ឹ ល ើ ឋ ីពទូហនៀ៉នដួែកាហរ ៉មមួយ ំននពកុ ងទូទកកក ហេើយហេរ ី ស្ដលហៅស្ែញ័ រខ្លួន ចាប់ហផឋើមដុែោងែមាែផទះ៉យ។ ី ួ ី ន ឹ អ ហោកមាហវរណនរបស្េលជាហៅស្ែអា មានលទធភ្លពហធវើកិ រពមហរពៀងរបែ់ ាែ់៉នហៅហេើយហទ ... របែិនហបើានែែវ ើ ុ ច មទទុយហទ។ ី អ្នកមងពីទូហនៀហទើបស្ែកាន់ ុំវញបដនូវរបអ្ប់ែកររាប់បោប់ពីអាោរហពលោ រួ ី ិ ទ ង រសាប់ស្ែទីទុយ រងុកដ៏ធំមយ៉នហេើរ ួឆ្នបកាែ់តាមបងអួ បនទប់ទទួលទានអាោរ ទមាក់ែំបុរែមួយ ាប់ហលើកាលរបែ់ អ្ករែីហមសាន់ ហេយ ហេើរហ ញហៅវញ។ អ្នក ល ន ើ ិរែីហមសាន់៉នស្រែកដូ ជាហខា ស្ប៊នែហី ហេើយរែ់ហ ញពីផះ ស្រែករហេរេូរបស្េលនងមនុែសឆ្កួែ។ ហោក ហមសាន់ហៅឲ្យ៉ន ម ទ ឹយូរលមមរែប់រាន់នឹងរ៉ប់រែួសារហ ើែី ថារបពនធរបែ់ ាែ់ពិែជាខា បកសរី ែប់របរាង ល ល ូ នងទំេទាងអ្ែ់ ហេើយ ែួ រថាហែើហនះជា ិ ំ ំែំនិែកំស្បលងរបែ់ ពកហែស្មនរក៏អ្ែ់។ ួ ឺ ហេរ ី រហៅកនុងផទះ៉យ ហដាយ កាប់ហរែឿងដុែោងហដើមប ី យទប់ទល់ខ្ណៈហពលស្ដលហោកមាហវរណនែំ ហៅមករកវា ឋ ួ ើ ុពនលឺចាងស្ភលែៗដ៏ែរមក់មយហៅកនុងស្កវស្ភនកែូ ៗរបែ់ ាែ់។ ំ ួ - អានវាហៅ!- ាែ់៉នបនលឺែូរែុឺ ៗយ៉ងកំណា ហដាយរែវែំ បុរែស្ដលែែវទីទុយ៉នស្ កឲ្យ។ - ហៅ...អានវាហៅ! ៉ ី ហេរ៉នយកវា។ កនុងហោះានែរហែរពាកយ ូនពរបថ្ងកំហណែហទ។ ី ម ើ សួសី លោកលោតធ័រ ដ ល ើ ងបានទទួលនូវពត៌មានថា លវទមនត មនរាកដររជាមួ ិ រតូវបានលររើរាស់លៅកន្នលងអ្នក ស្សុករបស់លោកនាោចលនះររន្ែលជាលមាងរា ំបួនដប់ពីរនាទ។ ា ោ ី ដូចន្ដលលោកដងស្ាប់លែើ ឹ លវទគូ មិនទាន់រគប់អា ុ មិនរតូវអ្នុញ្ញតឲ្យលររើរាស់លវទមនត ា លៅលរៅាោលនាះលទ លែើ ការលររើរាស់លវទមនតលផេងលទៀតលៅទកន្នលងរបស់លោក ររន្ែលជានឹង ី ឈានលៅដល ់ ការបលដញលចញពីាោដូចន្ដលបានន្ចងរួចស្ាប់លែើ ដ (រកឹតយសដីអ្ំ ពីបំរាមរតឹម រតូវចំលោះលវទគូមិនរគប់អា ុ ឆ្ន ំ១៨៧៥ កថាខដ គ )។ ន ឌ ល ើ ងក ៏លសនើឲ្យលោកចងចា ំថា សកមមភាពលវទមនតណាមួ ន្ដលអាចនឹងរតូវកត់សមាល ់ពីសមា- ា ជកននសែគមន៍គ្មនលវទមនត (ពួកលោកិ ិ ម ) គជាការររមាថដ ៏ធានធរមួ ឺ ់ ា លោងលៅតាមមារតាទ១៣ ី សដីអ្ំ ពីការសមាត់របស់សមពនអ្នតរជាតលវទមនត។ ា ័ ធ ិ សូមរករា ី នឹងនថាឈប់សរមាករបស់លោកចុះ! លោ កដលាះរតង ់ ី ោ មាហ្វល ់ោ ែុ បលឃើក ោ វ ការោល ័ ិ ន្ផនកការលររើរាស់មនរតឹមរតូវននលវទមនត ិ រកសួងលវទមនត 14
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី ហេរហងើយហមលពីែំបុរែហេើយហលបទកមាែ់កក។ ី ើ ឹ ឺអ - ឯងមន៉នរ៉ប់ហយើងថា ឯងមនរែូវ៉នអ្នុញ្ជែឲ្យហរបើរ៉ែ់ហវទមនតហៅហរៅសាោហោះហទ- ហោកមាហវរណន៉ន ិ ិ ដ ើ ុនយ៉យ ហេយ ពនលឺដខ្ឹងែមាមួយកំពុងហររា ំហៅកនុងស្កវស្ភនករបែ់ ាែ់។ - ហភល បញ្ជក់ពីហរឿងហនះហេអ ... េប់ែែិ ហយើង ោន ិ ើ ៏ ជ ៊នយ៉យថា... ិ ាែ់ហដើរហៅរកហេរដូ ជាស្ឆ្កកា សាោវដ៏ធំែំហបើម ហធមញរបែ់ ាែ់ទាងអ្ែ់ បហញ្ច ញហេើង។ - លអ ខ្ញុំ មានដំណងរ៉ប់ឯង ី ំ ឹអារ មក់ ... ខ្ញុំនងចាក់ហសា ឹ ុឯងទុក ... ឯងនងមនរែលប់ហៅសាោហោះវញហទ ... មនស្ដលហទ ... ហេើយរបែិនហបើឯងព៉យ៉ម ំ ឹ ិ ិ ិហរបើហវទមនតហដើមបរី ំហដាះខ្លួនឯងហ ញហោះ...ពួកហែនឹងបហណញកាលឯងហ ញជាមនខាន! ឋ ិ ាែ់៉នោំហេរហៅជាន់ហលើវញ ហេើយហែើ ដូ ជាមនុែសឆ្កួែ។ ី ិ ហោកមាហវរណនពែជាអារកក់ដូ ែមឋរបែ់ ាែ់ស្មន។ ហៅ រពកបោប់ ាែ់ ៉ន លបុរែមាក់ឲ្យវាយការបទបងអួ បនទប់ ើ ុ ិ ី ឹ ទ ួ ន ឋ ិហេរទាំងអ្ែ់ ាែ់ដាក់របហោងែំ រាប់ឆ្នមួយហដាយខ្លួនាែ់ោល់ហៅកនុងទារបនទបហដក អ្ញ្ច ឹ ង ំននអាោរដ៏ែិ ែួ ហោះអា រុញ ី ម ទ វ ់ ួ ូលហៅខាងកនុងបីដងកនុងមួយបថ្ង៉ន។ ពួក ហែអ្នុញ្ជែឲ្យហេរហី ញហៅហរបើរ៉ែ់បងគនហៅហពលរពឹក និង ហពលោ ។ ហរៅពីហនះ ដ ់ ងវារែូវចាក់ហសាជាប់ហៅកនុងបនទបរបែ់ វាទាំងយប់ទាងបថ្ង។ ់ ំ បីបថ្ងហរកាយមក រែួសារហ ើែី មន៉នបង្វញែញ្ជណបនការបនទន់ ែតហោះហទ ហេើយ ហេររកមនហ ល ិ ហ ដ ិ ី ិ ើញវធីហ ញពីសានភ្លពរបែ់ វា ិ ែឥលូ វហនះហេើយ។ វា ហផឋកខ្លួនហៅហលើស្រែែមលងហមលរពះអាទែយលិ ពីហរកាយរ៉របងអួ ហេយ មានការមនទលែងស័យយ៉ងហវទោថា ឹ ើ ិ ើ ិ ៉ហែើនឹងមានហរឿងអ្វីហកើែហេើង ំហពាះវា។ ហែើមានរបហយ៉ ន៍អ្ីស្ដររហទ ស្ដលហរបើហវទមនតហដើមបរី ំហដាះខ្លួនវាហ ញពីបនទបរបែ់ វារបែិនហបើ សាោេុកវា៉ែ នឹងបហណញវា វ ឺ ់ ឋហ ញកនុងការហធវើដូ ហនះហោះ? ីវែហៅមោវថ្ីរ៉យហវដរដាយ៉នមនដល់ កំរែទាបបំផុែមនហ ះរសាករសានតហេើយ។ ឥលូ វ ិ ិ ិ ិរែួសារហ ើែី ៉នដងថាពួកហែនងមនអា រែូវ ប់ហអាយកាយហៅជាែែវរបហ ៀវ៉នហោះហទ ហេរ ី ក៏៉ន៉ែ់បង់នូវអាវុធស្ែមួយែែ់ ល ឹ ឹ ិ លរបែ់ វាស្ដរ។ ដុបប៊ី របស្េលជា៉ន យែហហ្គង្វះវាឲ្យរួ ផុែពីហរាះកំណា ហៅឯសាោេុកវា៉ែស្មន ប៉ុស្នតហបើតាមវធីហនះ វារបស្េល ួ គ ិជានងអា ឃ្លនសាប់។ ឹ ល ល របហោងែំ រាប់ែែវឆ្នបនលឺែូររកិកៗ ហេយ បដរបែ់ អ្កមងពទូហនៀ៉នហល ហេើង ហដាយ រុញចានែមលដែូ មួយចានហៅ ម ើ ន ី ី ៏កនុងបនទប។ ហេរ ី ស្ដល ហៅខាងកនុងខ្លួនកំពុងស្ែ ់ ចាប់ហដាយែមានហោះ ៉នហោែ ុះពីហលើស្រែ ហេយ កញ្ឆ ក់យកចានហោះមក។ ឺ ល ើែមលហោះរែជាក់ដូ ដុំថ្ម ប៉ុស្នត វារាន់ស្ែផឹកមួយកអឺកអ្ែ់ ពាក់កណាល៉ែ់ហៅហេើយ។ បោប់ មកវាហដើរកាែ់បនទបហៅរករទុងរបែ់ ឋ ទ ់េុដវក ហេើយ ចាក់បស្នលស្ដលទទឹកហជាកហៅឯ៉ែចានហៅកនុងថាែអាោរទហទរបែ់ វា។ វា ៉នហធវើសាបរបែ់ វាអ្ង្វញ់ ៗ ហេើយ ី ី ល កបង្វញទកមុខ្ដូ ជាែអបហខ្ពមយ៉ងខាង។ ហ ឹ ់ ើ ៉ លំ - វាានរបហយ៉ ន៍ហទស្ដលស្បរ ំពុះរបែ់ ឯងហ ញពីអាោរហនះហោះ ហយង មានស្ែប៉ុណងហទ- ម ើ ោឹ ហេរ៉នរែដទាងមុខ្ ី ី ំរកញ៉ូ វ។ វា៉នទុកចានទហទហៅហលើករមាល ិែរបហោងឆ្នវញ ហេើយ ហផឋកខ្លួនហៅហលើស្រែ ហទាះបី ជាយ៉ងណាក៏ហដាយក៏ហៅស្ែឃ្លន ម ិ ៉ លជាងមុនហពលញ៉ំែមលហៅហទៀែ។ ុ 15
  • ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបប៊ី ឧបមាថារែ់ ហៅរែ់ ៉នបួនែ៉េ៍ហទៀែ ឋ ហែើនឹងមានហរឿងអ្វីហកើែហេើងរបែិនហបើវាមន៉នរែលប់ហៅសាោេុកវា៉ែវញ ិ ិហោះ? ហែើហែនងបញ្ជូ ននរណាមាក់ឲ្យមកហមលថាហែើហេែុអ្ី៉នជាវាមនរែលប់ហៅវញស្ដររហទ? ហែើពកហែនងមានែមែែភ្លពកនុងការ ឹ ន ើ វ ិ ិ ឺ ួ ឹបងខំឲ្យរែួសារហ ើែី អ្នុញ្ជែឲ្យវាហៅស្ដររហទ? ល ដ ឺ បនទបកាន់ស្ែងងឹែហេើងៗ។ ហដាយ ់ អ្ែ់ កមាង ហពាះ លំ កំពុងស្ែកូរ ែែិ វលវល់ ស្ែនឹងែំ នរស្ដលមនអា ហឆ្លយែប៉ន ិ ួ ិ ើដស្ដលៗ ហេរក៏លង់លក់នូវដំហនកដ៏មនែុ ខ្រែួល។ ី ិ វា៉នយល់ែបតិថាវាហៅហលើឆ្នកកនុងែួ នែែវមយ ហដាយមានកាែមួយថា «ហវទែូ មនទាន់រែប់អាយុ» ភ្លប់ហៅនងរទុង ួ ិ ជ ឹរបែ់ វា។ មនុែស មារកហលកហមលតាមរ៉រខ្ណៈហពលស្ដលវាហផឋកខ្លួន ឃ្លន ហេើយ ហខ្ោយកមាង ហៅ ហលើពំនូក ំហបើង។ វា ៉ន ន ើ ល លំហ ើញមុខ្របែ់ ដុបប៊ហៅកនុងេវូងមនុែស ហេើយក៏ស្រែកហៅហអាយ យ ប៉ុស្នតដុបប៊៉នស្រែកមកវញថា៖ - ហេរ ី ហោែ ធ័រមាន ី ួ ី ិែុ វែែភ្លពហេើយហៅទីហោះ ទាន!- ហេើយក៏រោយ៉ែ់ខ្ួ នហៅ។ បោប់ មករែួសារហ ើែី ៉នហល ហេើង ហេើយ ដាែ់លី៉នអ្រងួន ិ ល ទ លរ៉ររទុង ហដាយហែើ ដាក់វា។ - ប់ហៅ- ហេរនិយ៉យខ្ោវៗ ខ្ណៈ ហពលស្ដលែំ ហេងអ្រងួនបនលឺែូររោន់ៗហៅកនុងកាលដ៏ ី ធ របែ់ វា។ - កុំរ ំខាន ឺខ្ញុំ... ប់ហៅ...ខ្ញុំកំពុងស្ែព៉យ៉មហដក... វា៉នហបើកស្ភនករបែ់ វា។ ពនលឺ រពះ នទកំពុងស្ែស្ ងចាំងកាែ់តាមរ៉រហៅហលើបងអួ ។ ហេយ នរណាមាក់កំពុងស្ែែមលងហមល ើ ន ឹ ើវាតាមរ៉រហោះ៖ មនុែសមាក់ស្ដលមានមុខ្ែុ ទធស្ែអា ម៍រយ ែក់ពណរកេម នងមានរ មុះស្វង។ ន ុ ៌ ិ រន វែលីហៅខាងហរៅបងអួ របែ់ ហេរ។ ៉ុ ី ី 16
  • វគ្គ III នៅប៊រ៉ូ ូ- រន!- ហេរនយាយទាំងដងហក់ ហោយលបៗហៅបងអួច ហេើយរុញបងអួចហ ៉ុ ី ិ ើង អញ្ច ឹ ងពួកហគអាចនយាយគ្នតាមរបារបាន។ - រន... ហ ើ ិ ា ៉ុឯង...ហេើយចុះហនះ...? មា របស់ ហេរចំេធ្លុងចំហោះទិដភាពស្សែងៗហៅចំហោះមុខវា។ រន កំពុងស្ ស្ផអកហចញពីបងអួចខាងហរោយននឡានពណហខៀវ ់ ី ឋ ៉ុ ៌លាយនប ងដ៏កញ្ចស់ មយហរគឿង ស្ដល រ ូវបានច ហៅហលើហវហាស៍។ អាក ស្ដលហសើចហសេញោក់ហេរគឺហ្េវដ និង ចច ស្ដល រ ូវជា ច ួ ីបងរបុសហភាះរបស់ រន។ ល ៉ុ - មនអីហទរ ឺ ហេរ? ិ ី - ហ ើមានហរឿងអវីហកើ ហ ើង?- រនបាននិយាយ។ - ហេ ុអីបានជាឯងមនហឆលើយ បនឹងសំ បុរ របស់ ខុ ំ? ខេុំបានហសាើសុំឲ្យឯង ៉ុ វ ិ េមកហៅផទះខេុំអស់ ដប់ពរដងហៅហេើយ ហេើយ បន្ទប់មកហលាកបាខេុំកមកផទះ ហេយ នយាយថាឯងទទួលបាននូវោររពមានជាផលូវោរ ី ទ ៉ ៏ ើ ិមួយហោយសារោរហរបើរបាស់ហវទមនតហៅមុខពួកហលាកយ... ិ - ហន្ទះមនស្មនខេុំហទ...ហេើយគ្ន ដងយាងហម៉ចហៅ? ិ ់ ឹ ៉ - គ្ន ហធ្វើោរឲ្យរកសួ ង- រនបានរសដី។ - ឯងដឹងហេើយថាហគមនឲ្យហយើងហរបើហវទមនតហៅហរៅសាលាហន្ទះហទ... ់ ៉ុ ិ - ឯងដូចរាងមានរគ្នន់ហបើស្ដរហ ើ- ហេរបានរសដី ហោយសមលងហមលឡានស្ដលកំពុងអស្ណ ។ ី ឹ ើ ែ - អូ! ហនះហគមនរាប់ថាមានហន្ទះហទ- រនបាននយាយ។ - ពួកហយើងរគ្នន់ស្ ខចីវាមកហទ វា ជារបស់ បាខេុំ ហយើងមនបានោក់ ិ ៉ុ ិ ៉ ិហវទមនតហលើវាហន្ទះហទ។ ប៉ុស្នតោរហរបើហវទមនតហៅពីមុខពួកហលាកិយទាំងហន្ទះស្ដលឯងរស់ ហៅជាមួយ... - ខេុំបានរបាប់ឯងហេើយ ខេុំ មនបានហធ្វើហទ...ហរឿងេាឹងវាស្វងឆ្ងយណាស់។ ហមល ចុះ ហ ើ ឯងអាចពនយល់ ដល់ ពកហគហៅឯ ិ ា ើ ួសាលាេុកវា៉ ថារគួសារហ ើសី លបានចាក់ហសាឃុខុ ំទុក ហេើយ មនអនុញ្ច ឲ្យខេុំរ លប់ហៅវញ ហេើយ ចាស់ណាស់ខុ ំេមនអាចហរបើ ំ េ ិ ា ិ ិហវទមនតហដើមបរី ំហោះខលួនហចញបានហទ ពីហរោះថារកសួ ងនងគិ ថាហន្ទះគឺជាហវទមនតទីពរស្ដលខេុំបានហរបើកុ ងរយៈហពលបីនងាហនះ អញ្ច ឹ ង... ឹ ី ា - កុនិយាយោសវាលោសោលហពក- រនហោលោ ់ - ហយើងមកយកឯងហៅហៅផទះជាមួយពួកហយើងហេើយ។ ំ ៉ុ - ប៉ុស្នតឯងក៏មនអាចហរបើហវទមនតរ ំហោះខេុំហចញបានស្ដរ... ិ 17
  • នៅប៊ូរ៉ូ - ហយើងមនចាំបាច់ហន្ទះហទ- រនបានរសដី ហោយ ហោចកាលរបស់ វាហៅហៅអីខាងមុខ ហេើយ ហសើចហសេញ។ - ឯងហភលចថាខេុំ ិ ៉ុន្ទំអកណាមកហេើយរ។ ា ឺ - ចងអាហន្ទះជុំវញរបារហៅ- ហ្េវដបាននិយាយ ហោយរគស្វងចុងស្ខែពួរហៅឲ្យហេរ។ ិ ី - របសិនហបើរគួសារហ ើសី ភាក់ហ ល េ ើងហន្ទះ ខេុំ ចាស់ជាសាប់ហេើយ- ហេរបានរសដី ខណៈ ហពលស្ដលវាចងស្ខែពួរយាង ឹងជុំ ល ី ៉វញរបារមួយ ហេើយហ្េវដក៏បហងកើនហលបឿនឡាន។ ិ - កុំបារមភអី- ហ្េវដបាននយាយ - ហេើយឈរងយហរោយបនតចហៅ។ ិ ិ ហេរបានរ ំកិលខលួនហៅហរោយកាុងទីងងឹ ី ឈរជិ េុដវក។ េុដវកហាក់ដូចជាដឹងថាហរឿងហនះវាសំ ខាន់យាងណា ហេើយ ី ី ី ី ៉ហៅហសាៀមមនកំហរក។ ឡានហន្ទះបានបហងកនហលបឿនោន់ស្ ខាងហ ិ ើ ើ លំ ើងៗ ហេើយ ភាមហន្ទះ ជាមួយនឹងសំ ហ ល ងរគូបៗ របាររ ូវបានទាញហចញយាងសា ពីបងអួចខណៈហពលស្ដល ហ្េវដ ហបើកហ ៉ អ ើងរ ង់ហៅកាុងអាោស...ហេរ ី បានរ រ លប់មកបងអួចវញហដើមបហមលរបារ ់ ិ ី ើហៅរយងរហយាងពរបីស្ម៉ ពីហលើដ។ រន បានហលើករបារហន្ទះមកទុកកាុងឡាន។ ហេរ ី ហផទៀងរ ហចៀកសាប់យាងរពួយបារមភ ប៉ុស្នត គ្នន ី ី ី ៉ុ ែ ៉ ាសំ ហ ងពីបនទបហដករបស់ រគួសារហ ើសី លហន្ទះហទ។ ់ ហៅហពលស្ដលរបារសថិ ហៅកស្នលងអងគុយខាងហរោយយាងមានសុ វ ិភាពជាមួយនឹងរនហេើយ ហ្េវដ បានងយឡានឲ្យបាន ៉ ថ ៉ុជិ នងបងអួចរបស់ ហេរតាមស្ដលអាចហធ្វើបាន។ ឹ ី - ចូលមកកាុងមក- រនបានរសដ។ ៉ុ ី - ប៉ុស្នតវ ុ ហរបើរបាស់ហៅសាលាេុកវា៉ របស់ ខុ ំ...ចងកឹះហវទមនតរបស់ ខុ ំ...អំហបាសរបស់ ខុ ំ... ថ េ េ េ - ហ ើទុកហៅឯណា? - ជាប់ហសាហៅកាុងបនទបហរោមជហណរឯហន្ទះ ហេយខេុំមនអាចហចញពីបនទបហនះបានហទ... ់ ែើ ើ ិ ់ - គ្ននបញ្ចហទ- ចចបាននយាយពីហៅអីអងគុយអាកដំហណរខាងមុខ។ - សុ ំ ផូ វមួយ ហេរ។ ា ហ ិ ើ ល ី ហ្េវដ នងចចបានហ ិ ើងតាមបងអួចហៅកាុងបនទបរបស់ ហេរយាងរបុងរបយ័ ។ ហរឿងប៉ុណងៗទុកចិ តពកហគចុះ ហេរបានគិ ់ ី ៉ ា ណឹ ួ ីខណៈហពលស្ដលចចយក ហងកៀបសក់ធ្មាតាមួយពីកុ ងហហាហ៉៉ របស់ វា ហេយចាប់ហផែើមោន់ហមហសា។ ា ើ - ហវទគូ ជាហរចនគិ ថា គជាោរខជះខាយហពលហវលា កាុងោរស្សវងយល់ពីលបចពួកហលាកយរហបៀបៗហនះ- ហ្េវដបានរសដី - ើ ឺ ជ ិ ិប៉ុស្នតហយើងមានអារមាណថាជំន្ទញរបស់ ពកហគមាន នមលនងគួរស្ ស្សវងយល់ ហទាះបីជាយឺ បនតចស្មន។ ៍ ួ ឹ ិ មានសំ ហ ងរកកមួយបនលឺហ ិ ើង ហេើយទារក៏រហបើកហ វ ើង។ - អញ្ច ឹ ង...ហយើងនឹងហៅយកវា៉លិសរបស់ ឯង...ឯងយកអវីៗស្ដលឯងរ ូវោរពីបនទបរបស់ ឯង ហេើយរបគល់ វាហៅហអាយរន ់ ៉ុចុះ- ចចបានខែប។ ឹ - របយ័ ាហជើងោំជហណរផង វា ឮសូ រហរក រក ៗ- ហេរបានខែបោក់វញ ខណៈ ហពលស្ដលកូនហភាះទាំងពីរបា ខួ នចុះតាម ែើ ី ឹ ិ ល ់ លជហណរស្ដលងងឹ សូ នយសុ ង។ ែើ ហេររី ហឆលឆ្ងហពញបនទប់ របមូល របស់ វាោក់មុ ែំ ហេយ យកហចញហរៅបងអួចហៅឲ្យរន។ បន្ទប់ មកវាបានហៅជួយហ្េវដ នង ់ ល ើ ៉ុ ទ ិចចហលើកវា៉លិសរបស់ វាហ ើងហលើជហណរ។ ហេរបានឮសូ រសំ ហ ែើ ី ងកអករបស់ ហលាកមាហវរណន។ ើ ុ 18
  • នៅប៊ូរ៉ូ ចុងបញ្ច ប់ ទាំងេ គឃូស ពួកហគបានហៅដល់កាលជហណរ បន្ទប់មកក៏យរវា៉លិសហន្ទះោ បនទបហេរហៅបងអួចស្ដល ់ ែើ ទ ួ ់ ់ ីហបើកចំេ។ ហ្េវ ដបានហ ើងរ លប់ហៅកាុងឡានវញហដើមបជួយទាញរន ចំស្នកឯហេរ ី នង ចចជួយរុញពីមាងបនទបហដក។ វា៉លិសហន្ទះ ិ ី ៉ុ ិ ា ់រអលតាមបងអួចបនតិចមែងៗ។ លោកមាលវរណនបានកអកមឋងលទៀត។ ិ ើ ុ - បនតិចលទៀត- ល្រេដនិយាយទាំងដងហក់ ដដលកំពុងដតទាញពីខាងកនុងឡាន - រុញមួយទំរឹងលទៀតផុតលរើយ... លររ ី នងចចបានគ្រដវងស្មរបស់ពួកលរទល់នងវ៉៉លិស លរើយវ៉៉លិសលោះក៏រអលលចញពខាងលគ្ៅបងអួចលៅកនុងលៅអខាង ិ ា ឹ ិ ី ីលគ្ោយឡាន។ - អញ្ច ឹ ងលៅ- ចចបានខ្សប។ ឹ ប៉ុដនតខ្ណៈលពលដដលលររលេើងលលើទារបងអួច មានសូ រងឺតៗលគ្ចចៗដ៏ខាងររ័សមួយមកពីខាងលគ្ោយវ៉ លពលលោះសំ លេង ី េ ាំដូចផគរោន់របស់លោកមាលវរណនផទុះមកពខាងលគ្ោយ។ ើ ុ ី - អាទទុយរំរក់លោះ! ី - ខ្ញុំលភាចយករុដវកលរើយ! ី ី លររបានរត់លលឿនលសាវមកកនុងបនទបវញខ្ណៈលពលដដលលភាងលៅោំជលណរបានលបើកលេើង។ វ៉បានកញ្ឆ ក់យកគ្ទុងរបស់ ី ់ ិ ើ ឋើរុដវក រត់វងលៅបងអួច លរយរុចវ៉លចញលគ្ៅឲ្យរន។ វ៉កំពុងដតវ៉រគ្បលវគ្បវ៉លៅលលើទូលខាគ្ទោប់លៅលពលដដលលោកមាលវរណន ី ី ឹ ើ ៉ុ ើ ុ ំដដដផាំងៗលៅលលើទារដដលមនបានចាក់លស្ម...លរយវ៉ក៏រលបកលេង។ េ ិ ើ ើ ើ មនដល់មយវោទីផង លោកមាលវរណនមកដល់ទារចូលបនទបលៅលរើយ បោប់មកគាត់កបនាឺនូវសដគ្មកមួយដូចលគាឆកួត ិ ួ ិ ើ ុ េ ់ ទ ៏លរើយលបាះពួយលៅរកលររ ី លោយចាប់វ៉បានគ្តង់ដកងលជើង។ រន ល្រេដ នងចចបានចាប់ដដរបស់លររ ី លរើយទាញយាងខាងតាមដដលពួកលរអាចលធេបាន។ ៉ុ ិ ៉ ាំ ើ - ពទូលនៀ!- លោកមាលវរណនបានគ្ររម។ - វ៉កំពុងដតលួ ចរត់លរយ! វ៉កំពុងដតលួ ចរត់លរយ! ី ើ ុ ឹ ើ ើ បងបអូនគ្តកូលវសាីបានទាញយាងខាង លរើយលជើងរបស់លររក៏របូតលចញពីដដរបស់លោកមាលវរណន។ លពលដដលលររលៅ ី ៉ ាំ ី ើ ុ ីកនុងឡាន លរើយបានទាញទារបិទភ្លម រនបានដគ្សកថា៖ េ ា ៉ុ - ោក់លជងរបស់បងឯងចុះលៅ ល្រេដ! ើ លរយឡានបានលបកគ្តង់វងលពះលៅរកគ្ពះចនទ។ ើ ើ ឹ ោ លររលសទើរដតមនលជឿ...វ៉មានលសរភ្លពលរើយ។ វ៉បានលបើកកញ្ច ក់ឡាន ខ្យល់រាគ្តីបក់សក់របស់វ៉រវចៗ។ វ៉សមាងលមលលៅ ី ិ ី ិ ឹ ើ ំដបូលដដលកំពុងដតរួញតូចដនមហាវថីគ្បាយលវដគ្ោយ។ លោកមាលវរណន អនកមងពីទូលនៀ និងោត់លីទាងអស់គាកំពុងដតលតាង ិ ើ ុ ី ំ នរយងរលយាង លោយគ្សឡាំងោំង លចញលគ្ៅបងអួចរបស់លររ។ ី ី - ជួបគាលៅរដូវលៅពលគ្ោយ!- លររបានដគ្សក។ ន ឋ នំ ី គ្រួស្មរវសាីបានគ្ររឹមលោយអស់សំលណច លរើយលររក៏ដផអកមកលៅអីអងគុយរបស់វ៉វញ ចូលរួមញញឹមលសញញស្មញនឹងលរ ី ើ ី ិ ញដដរ។ - ឲ្យរុដវកលចញលៅលគ្ៅលៅ- វ៉បានគ្បាប់រន - វ៉អាចលររពលគ្ោយលយងបាន។ វ៉គានឱោសលដមបគ្តោងស្មបរបស់វ៉ជា ី ី ៉ុ ើ ី ើ ា ើ ី ាយូរមកលរើយ។ 19
  • នៅប៊ូរ៉ូ ចចបានរុចតលងកៀបសក់លៅឲ្យរន លរយមួយគ្សបក់លគ្ោយមក រុដវកបានលហាះលេងយាងរករាយលចញពលគ្ៅបងអួចលៅ ៉ុ ើ ី ី ើ ៉ ី ីលររសំ ោងលៅមាងពួកលរដូចជាលខាចអញ្ច ឹ ង។ ើ ំ ា ា - អញ្ច ឹ ង...លរឿងវ៉យាងលម៉ចលៅ លររ?- រនបានគ្សដីទាងមនអត់ធត។ - លតើមានលរឿងអីលកើតលេើង? ៉ ី ៉ុ ំ ិ ា ់ លររបានគ្បាប់ពួកលរពីលរឿងរបស់ដុបប៊ទាងអស់ គ្ពមទាំងោរោស់លតឿនដដលវ៉បានផឋល់មកឲ្យលររ ី លរើយនិងមរនតរាយ ី ី ំដនពូឌញតំណាប់ស្មយ។ មានភ្លពលសងៀមស្មត់លោយគ្សឡាំងោំងដ៏យូរមួយលៅលពលដដលវ៉បានបញ្ច ប់។ ិ េ ង - ពតជារួរឲ្យសងស័យដមន- ល្រេដបានគ្សដចុងលគ្ោយ។ ិ ី - គ្បាកដជាោរលគ្បលបចលរើយ- ចចបានយល់គ្សបតាម។ - អញ្ច ឹ ងវ៉ដថមទាំងមនគ្បាប់ឯងថាលតើនរណាលរៀបចំនូវលរឿងទាំង ើ ិ ិអស់លនះលទរ? ឺ - ខ្ញុំមនរតថាវ៉អាចនយាយបានលោះលទ- លររបាននយាយ។ - ខ្ញុំបានគ្បាប់ឯងលរយ រាល់លពលដដលវ៉ជិតភ្លត់មាត់ ិ ិ ិ ី ិ ើ ានយាយលរឿងអេមយលោះ វ៉ក៏ចាប់លផឋមលបាកកាលរបស់វ៉លៅនងជញ្ជងភ្លម។ ិ ី ួ ើ ឹ ជ ំ ា វ៉បានល ើញល្រេដ និងចចសមាងលមលមុខ្គាលៅវញលៅមក។ ឹ ើ ន ិ - សអីលរ ឯងរិតថាវ៉កំពុងដតកុរកខ្ញុំរ?- លររបានគ្សដី។ ឺ ី - អលញ្ច ះវញ- ល្រេដបាននយាយ - ស្មករតតាមវធលនះលមល...លគ្មញរង្វលគ្បចាំផះមានថាមពលលវទមនតផាល់ខ្ួ នរបស់ ិ ិ ិ ិ ី ើ េ ទ ទ ាពួកលរ ប៉ុដនតជាធមាតាវ៉មនអាចលគ្បគ្បាស់លវទមនតបានលោយគានោរអនុញ្ជតពមាស់របស់វ៉លេយ។ ខ្ញុំរតថាដុបប៊ចំោស់លោះគ្តូវ ិ ើ ា ដ ី ច ើ ិ ីលរបញ្ជូ នមកលដើមបឃាត់ឃាងឯងមនឲ្យគ្តលប់លៅស្មោរុកវ៉៉តវញ។ ជារំនិតកំដបាងរបស់នរណាមាក់។ លតើឯងមានរិតល ី ំ ិ ិ ន ើញថាមាននរណាមាក់លៅស្មោគ្ចដណននឹងឯងដដររលទ? ន ឺ - មាន- លររ ី នងរនគ្សដីគ្ពមៗគា ភ្លមមួយរ ំលពច។ ិ ៉ុ ន ា - គ្ោកូ លមលរេ័យ- លររបានពនយល់។ - វ៉សអបខ្ុ ំ។ ី ់ ញ - គ្ោកូ លមលរេ័យរ?- ចចបាននិយាយ លោយដបរជុំវញ។ - កុំគ្បាប់ថាជាកូនគ្បុសរបស់លូសុីស លមលរេ័យណា? ឺ ិ ៎ - គ្បាកដជាដមនលរើយ វ៉មនដមនជាលមះធមាតាលោះលទ ដមនលទ?- លររបានគ្សដី។ - លរតុអីេ? ិ ា ី - ខ្ញុំបានឮបានយាយពគាត់- ចចបាននយាយ។ - គាត់រជាអនកគាំគ្ទដ៏ធំមយរបស់អកដដលឯងស្មល់។ ៉ ិ ី ិ ឺ ួ ន គ - លរយលៅលពលដដលអនកដដលឯងស្មល់បានបាត់ខ្ួ នលៅ- ល្រេដបានគ្សដី លោយលអតមករកលររ ី - លូ សុីស លមលរេ័ល ើ គ ា ើបានគ្តលប់មកវញលោយនិយាយថាគាត់គានពាក់ពននឹងលរឿងរនឹងលោះលទ។ ភូតទាំងគ្សុង ... បាខ្ញុំបានដឹងតាំងពីយូរមកលរើយថា ិ ា ័ ធ ៉គាត់ចូលដដលជើងជាមួយអនកដដលឯងស្មល់។ គ លររធ្លប់បានឮពពាកយចចាមអារា៉ មអំពគ្រួស្មររបស់លមលរេ័យទាំងលនះពមុនមកដដរ លរយពួកលរមនលធេឲ្យវ៉ភ្លក់លផអលអេី ី ា ី ី ី ើ ិ ើ ញ ើបនតចលស្មះ។ លបលគ្បៀបលធៀបនឹង គ្ោកូ លមលរេ័យ ោត់លី លឌើសី ាលមលលៅដូចជាលកាងគ្បុសដដលមានសុ ភវនិចយ លចះពិចារណាដវង ិ ើ ើ ិ ឆ័ពយ និងមានសោនចិតលអជាងផង។ ង ឋ ត - ខ្ញុំមនដឹងថាលតគ្រួស្មរលមលរេ័យមានលគ្មញរង្វលរក៏អត់លោះលទ...- លររបាននយាយ។ ិ ើ េ ឺ ី ិ - អនកណាក៏លោយដដលមានសតេគ្បលភទលនះនងោយជាគ្រួស្មរលវទរូដចំោស់មយ លរយពួកលរនងមានសឋុកសឋមភ- ល្រេដ ឹ ា ៏ ួ ើ ឹបានគ្សដ។ ី 20
  • នៅប៊ូរ៉ូ - ដមនលរយ មាក់ខ្ុ ំដតងដតគ្បាថាថាលយើងមានលគ្មញរង្វលគ្បចាំផះមួយទុកគ្គាន់លគ្បអុតលខាអាវ- ចចបាននយាយ។ - ើ ៉ ញ ន េ ទ ើ ៊ ិប៉ុដនតអដដលលយើងមានឲ្យពតគ្បាកដលោះ រជាលខាចកញ្ជស់ដអាគ្កក់លៅកនុងស្មក លរយនងមនុសសកលនតឿលៅលពញសួ នចារ។ ីេ ិ ឺ ា ច ៏ ក ើ ិលគ្មញរង្វលគ្បចាំផះោំចូលមកនូវោភសំ ណាង លររោនសឋុកសឋមភ លរយនិងគ្បាស្មទ គ្ពមទាំងលគ្រឿងមងគលលផសងៗលទៀត េ ទ ឌ ើចំដនកឯងវញចាស់ជាចាប់មនបានមួយលេើយលៅកនុងផទះរបស់ពួកលយង... ិ ិ ើ លររលៅលសងៀម។ លបរតឲ្យសពេៗលៅ ជាធមាតា គ្ោកូ លមលរេ័យ មានរបស់លអលលើសលរគ្រប់យាង អញ្ច ឹ ងគ្រួស្មររបស់វ៉ ី ើ ិ ៉ចាស់ជាកំពុងដតរលមៀលលលើរំនរមាសលវទរូលរយ។ ឥេូវ វ៉គ្សដមដល់ លមលរេ័យ កំពុងដតលដរលពងគ្ទូងលៅជុំវញលររោន ើ ើ ើ ិ ឌសឋុកសឋមដធំសឹ កមដសកមយ។ ោរបញ្ជូ នអនកបលគ្មកុ ងគ្រួស្មរមកបញ្ឈប់លររមនឲ្យគ្តលប់លៅស្មោរុកវ៉៉តស្មប់លៅក៏ដូចជាគ្បលភទ ភ ៏ ួ ើ ន ី ិ ឋដនលរឿងដដលលមលរេ័យនឹងលធេើលោះដដរ។ លតើលររភាលភារដដលគ្តូវលៅលជឿដុបប៊ទាងគ្សុងលោះ? ី ី ើ ឺ ី ំ - នយាយអញ្ច ឹ ង លយងរករាយណាស់ដដលបានមកយកឯង- រនបាននយាយ។ - ខ្ញុំពតជាគ្ពួយបារមភខាងណាស់លៅលពល ិ ើ ី ៉ុ ិ ិ ាំដដលមនល ិ ើញឯងលឆាយតបសំ បគ្តរបស់ខ្ុ ។ មុនដំបូង ខ្ញុំរតថាវ៉ជាកំរុសរបស់លអរល... ើ ុ ំញ ិ ៉ូ - លតើនរណាលរលអរល? ៉ូ - ជាទទុយរបស់លយើង។ វ៉បុរាណណាស់។ មនដមនគ្តឹមដតជាលលើកទីមយលទដដលវ៉ដួលសនាបលៅលពលលធេើោរដចកចាយ ី ិ ួ ់សំ បុគ្តលោះ។ អញ្ច ឹ ង បោប់មកខ្ញុកស្មកលបងខ្ចរដមស... ទ ំ ៏ ី ឺ - នរណាលរ? - ទទុយដដលមាក់ និងបាទិញឲ្យលពឿរសុី លៅលពលដដលលរគ្បរល់តដណងជាគ្បធ្លនឲ្យគាត់- ល្រេដបានគ្សដីមកពីខាង ី ៉ ៉ ំមុខ្។ - ប៉ុដនតលពឿរសុី មនគ្ពមឲ្យវ៉មកខ្ញុំខ្លោះលទ- រនបាននយាយ - លោយយកលលសថាគាត់គ្តូវោរវ៉។ ិ ីច ៉ុ ិ - លពឿរសុី ពតជាសំ ដដងអាកបបករយាដបាកៗណាស់លៅរដូវលៅលនះ- ចចបានគ្សដី លោយចងចលញ្ច ើ ម។ - លរយគាត់បានលផញើ ិ ិ ិ ឋ ិ ើសំ បុគ្តជាលគ្ចើន លរើយចំោយលពលមួយរំនរបិទទារលៅកនុងបនទបរបស់គាត់...ខ្ញុ ំចង់មានន័យថា គាត់ចាស់ជាលៅកនុងបនទបចំោយ េ ់ ់លពលដុសខាត់ផាកសញ្ជគ្បធ្លនសិសសលរើយលមលលៅ...ឯងលៅទិសខាងលិចពយលពកលរើយ ល្រេដ- វ៉បានបដនែម លោយចងអុល ា ដ ើ ងលៅគ្តវស័យមួយលៅលលើបាណោេោ។ ល្រេដក៏ោច់ចងកូចឡាន។ ី ិ ៉ ូ ិ - អញ្ច ឹ ង លតបារបស់ឯងដងថាឯងយកឡានមកដដររលទ?- លររបាននយាយ លោយរកនកលមលចលមាយ។ ើ ៉ ឹ ឺ ី ិ ឹ ើ ើ - អ...លទ- រនបានគ្សដី - គាត់គ្តូវលធេើោរលៅយប់លនះ។ ជាឱោសលអ លយើងនឹងអាចយកវ៉លៅទុកកនុងយានោនវញបាន ឺ ៉ុ ឌ ិលោយមនឲ្យមាក់ដឹងថាពួកលយើងបានបលង្វះវ៉លោះលទ។ ិ ៉ ហ - នយាយអញ្ច ឹ ង លតបារបស់ឯងលធេោរអេដដរលៅគ្កសួ ងលវទមនតលោះ? ិ ើ ៉ ើ ី - គាត់លធេើោរលៅកនុងអគារដដលរួរឲ្យធុញគ្ទាន់ជាទីបំផុត- រនបាននិយាយ។ - ោរយាល័យដផនកោរលគ្បើគ្បាស់មនគ្តឹមគ្តូវ ៉ុ ិ ិដនឧបករណពួកលោកិយ។ ៍ - សអីលរ? - ោរង្វរកនុងដផនករនងរឺ លរោក់លវទមនតលលើរបស់ដដលបលងកតលេងលោយពួកលោកយ ឯងដងលទ កនុងករណដដល របស់ ទាង ឹ ើ ើ ិ ឹ ី ំហន្ទះរ ូវយកមកហរបើលៅកនុងហាងរផទះពួកលោកិយតលៅលទៀត។ ដូចជា ោលពីពមុន លមធាបដចំោស់មាក់បានស្មប់ លរយគ្បោប់ ឺ នំ ់ ៏ ន ា ើ 21
  • នៅប៊ូរ៉ូចាក់ដតរបស់គាត់គ្តូវបានលក់លៅហាងលក់វតែុបុរាណមួយ។ ្សតីលោកយមាក់លនះបានទញវ៉ យកវ៉លៅផទះ លរយស្មកលបងលគ្បើ ិ ន ិ ើបាន់ដតលោះបំលរដតឲ្យមតភកតរបស់ោង។ វ៉រជាសុ បនអាគ្កក់មយ...បាខ្ញុំគ្តូវលធេោររួសលមាងអស់ជាលគ្ចនសបារ៍ឯលណាះ។ ៉ ើ ិ ត ិ ឺ ិ ួ ៉ ើ ៉ ើ ឋ - លតើមានលរឿងអេីលកើតលេើង? - បាន់ដតលោះគ្ស្មប់ដតឆកួត លរើយបាញ់ ទឹកដតពុះលពញទីកដនាង លរើយបុរសមាក់បានមកមនទរលពទយលោយមានតលងកៀបចាប់ ៉ ន ីសកររតភ្លប់នងគ្ចមុះរបស់គាត់។ បាលៅជាឆកួតអស់លរយ មានដតគាត់ នងគ្រូមនតអារមចំោស់មាក់ដដលលៅថាលភើ នប៉ុលណាះលៅ ឹ ជ ឹ ៉ ើ ិ ន ី ោកនុងោរយាល័យ លរយពួកគាត់គ្តូវដតលគ្បសិលប៍កំលទចោរចងចាំ នងអារមគ្រប់គ្បលភទទាំងអស់លដមបបទបាំងលរឿងទាំងអស់លនះ... ិ ើ ើ ិ ើ ី ិ - ប៉ុដនតបារបស់ឯង...ឡានលនះ... ៉ ល្រេដបានលសើច។ - ដមនលរើយ បាខ្ញុំឆួ តអំពីអីៗគ្រប់យាងរបស់ពួកលោកិយ លធនើររបស់លយើងសុ ទដតលពញលៅលោយរបស់ ៉ ក េ ៉ ធរបរពួកលោកយទាំងអស់។ គាត់យកវ៉លៅោក់ោច់ពគា ោក់លវទមនតលលើវ៉ លរយោក់វ៉ចូលគាមឋងលទៀត។ គ្បសិនលបគាត់ចូល ិ ី ន ើ ន ើទ្ោនផទះរបស់ពួកលយង មានស្ គ្ន ខួ នឯងប៉ុហណាះជាអាកចាប់ខួ នឯងយកហៅឃុឃាង។ វ៉លធេឲ្យមាក់ខ្ុ ំឆួ តអស់លរយ។ ទ ើ ់ ល ណ ល ំ ំ ើ ៉ ញ ក ើ - លោះលរើយជាផាូវធំ- ចចបានគ្សដី លោយសមាងលមលចុះលៅលគ្ោមតាមបងអួចឡានខាងមុខ្។ - លយើងនឹងលៅដល់ទីលោះ ឹ ើលៅលពលដប់ោទីលទៀត...លរងវញ វ៉ចាប់លផឋើមមានពនាលរើយ... ិ ឺ ពនាសលៅពណផាឈូ កគ្ពាងៗមួយបានលលចលេងតាមលជើងលម ឺ ធ ៌ ក ើ លៅទសខាងលកត។ ិ ើ ល្រេដបោបឡានឲ្យោន់ដតទាបចុះ លរយលររបានល ទ ើ ី ញវ៉លដគ្សចំោរដ៏ងងតមួយ នងរុមលឈជាលគ្ចន។ ើ ឹ ិ ោ ើ ើ - លយើងលចញពយពីភូមបនតចលរើយ- ចចបាននិយាយ។ - អតលធើរ ី មហាវថី ខាច់បូល... ង ិ ិ ិ ៉ ័ ឡានលហាះោន់ដតទាបលៅៗ។ ដរមគ្ពះទិវនពណគ្ករមដ៌លអមយឥលូ វកំពុងដតបលញ្ច ញពនាឺោត់តាមលដើមលឈ។ ៌ ួ ើ - ចុះចតលរយ!- ល្រេដបានគ្សដី ខ្ណៈលពលដដល ពួកលរបានបុកលៅនងដី ជាមួយនងោរទងគិចយាងគ្ស្មលមួយ ។ ពួក ើ ឹ ឹ ៉លរបានចុះចតជាប់លៅនងយានោនកញ្ជស់លៅកនុងធ្លតូចមួយ លរយលររបានលមលលចញលៅលគ្ៅជាលលើកដំបូងឯផទះរបស់រន។ ឹ ឌ ច ា ើ ី ើ ៉ុ ផទះលោះលមលលៅដូចធ្លប់ជាគ្ទុងគ្ជូកលធេើពីថដធំមយ ប៉ុដនតបនទបគ្តូវបានលរបដនែមលៅទីលនះបនតិច លៅទីលោះបនតចររូតទាល់ ើ ា ា ៏ ួ ់ ិដតមានកំពស់ជាលគ្ចើនជាន់ លរើយវ៉លមលលៅដូចជាបត់ដបនលគ្ចើនណាស់ហាក់ដូចជាផទះលនះគ្តូវបានលធេើលេងលោយលគ្បើលវទមនត (ដដល ើ ើលររបានរ ំលឹកខ្ាួនឯងថា វ៉គ្បដរលជាអញ្ច ឹ ងលរយ)។ បំពង់ដផសងបួនគ្បាំគ្តូវបានលរោក់បនតុបលលើដំបូលផទះពណគ្ករម។ ផាក ី ើ ៌ ាសញ្ជលផអៀងមាងដដលជាប់នងដជតផាូវចូលអានថា “ប៊ូរ”៉ូ ។ លៅជុំវញទារមុខ្ផទះមានដសបកលជង ុ ាបរលញ៉ រដញ៉ ជាលគ្ចន លរយនងថាង ដ ា ឹ ី ិ ិ េ ើ ើ ើ ិ ាដ៌លគ្ចះចាប់មយ។ កូនមាន់ពណលតាតធ្លត់ៗជាលគ្ចើនកំពុងដតកោយដីលៅជុំវញធ្លផទះ។ ួ ៌ ន ិ ា - វ៉មនលអណាស់ណាលោះលទ- រនបានគ្សដី។ ិ ៉ុ - វ៉លអណាស់- លររបាននយាយយាងរករាយ លោយរតលៅដល់មហាវថគ្បាយលវដគ្ោយ។ ី ិ ៉ ី ិ ិ ី ពួកលរបានលចញពីឡាន។ - ឥលូ វ លយើងនឹងលៅជាន់លលើយាងលសងៀមស្មត់ជាទីបំផុត- ល្រេដបានគ្សដី - លរើយរង់ចាឲ្យមាក់លៅពួកលយើងញ៉ំអាហារ ៉ ង ំ ៉ ុលពលគ្ពក។ បោប់មករន ឯងចុះមកជាន់លគ្ោមលរយនយាយថា “មាក់ លមលរន៎! នរណាលរមកទាំងគ្ពលប់រនង! ” គាត់នងរករាយ ឹ ទ ៉ុ ើ ិ ៉ ើ ឹ ឹ ីដដលបានជួបលររ ី លរយនងគាននរណាមាក់ដងថាលយងបានបលង្វះឡានលោះលទ។ ើ ិ ា ន ឹ ើ ហ - គ្តូវលរើយ- រនបាននិយាយ។ -ឲ្យលលឿនលេើង លររ ី ខ្ញុំលដកលៅ... ៉ុ 22
  • នៅប៊ូរ៉ូ ទកមុខរនបានដគ្បលៅជាពណដបតងគ្សង្វត់ដរួរឲ្យខាច ដភនករបស់វ៉សមាងជាប់លៅនងផទះ។ បោក់លទៀតបងេិលខ្ាួនដបរមក ឹ ៉ុ ៌ ៏ ា ឹ ឹ ីលមលដដរ។ ើ អនកគ្សីវសាីកំពុងដតលដើរដូចចលោទ័ពោត់ធ្ល លធេើឲ្យកូនមាន់ភយរត់ដបកដខ្ញកអស់ លរើយលបើរិតដល់ថាគាត់ជា ្សតីមាក់រាង ី ា ័ នទាប មាឌធ្លត់ និងទឹកមុខ្គ្បកបលោយសោនចិតត មននឹកស្មនថាលពលលនះគាត់លមលលៅដូចជាខាបលញ្ច ញចងកូមអញ្ច ឹ ង។ ឋ ិ ា ើ ា - ស្ ប៉ុហណះចប់ហេើយ!- ល្រេដបានគ្សដី។ ណ - អូ! ចាស់ជាស្មប់មនខានលេើយ- ចចបាននយាយ។ ៎ ា ិ ិ អនកគ្សីវសាីបានមកឈរលសងៀមលៅពីមុខ្ពួកលរ ដដរបស់គាត់គ្ចត់ចលងកះ សមាងលមលមុខ្មាក់មងៗ។ គាត់កំពុងដតលសាៀក ី ឹ ើ ន ឋលអៀមលំ អលោយផាលោយមានចងកឹះលវទមនតលលៀនលចញពីលហាល៉៉ ។ ក - អញ្ច ឹ ង- គាត់បានគ្សដី។ - អរុណសួ សី ឋ មាក់- ចចបាននយាយ លោយរតថាវ៉នងមនអលោះលទ។ ៉ ិ ិ ឹ ិ ី - លតើឯងមនដឹងថាមាក់បារមភពីឯងយាងណាលទ?- អនកគ្សីវសាីបានគ្សដីខ្សបៗគ្បកបលោយលគ្គាះថាក់។ ិ ៉ ៉ ី ឹ ន - សុំ លទាស មាក់ ប៉ុដនតលមលលៅ លយើងគ្តូវដត... ៉ ើ កូនគ្បុសរបស់អកគ្សីទាងបី មានកំពស់ខ្ស់ជាងគាត់លៅលទៀត ប៉ុដនតពួកលរគ្តូវដតរួញបោបខ្ាួនខ្ណៈលពលដដលកំរង ន ំ ោ ទ ឹរបស់គាត់បានលធេឲ្យពួកលរបាក់សាត។ ើ - ដគ្រទលទស្មត! គានស្មរ! បាត់ឡាន...អាចគ្តូវគ្កឡាប់...គ្តូវគ្ពួយចិតបារមភនឹងពួកឯង...លតើឯងមានខ្េល់លទ ?...មិនដដល អ ា តលទ មាក់គ្បាកដជាគ្តូវគ្ពួយចិតស្មប់លោយស្មរដតពួកឯងរនឹងលរើយ...ចាំបាឯងមកផទះវញនឹងដឹងដដគាលរើយ លយើងមិនដដលមាន ៉ ត ា ៉ ិ នបញ្ជដបបលនះពីបល រពលី រកលពឿរសុី លោះលទ... ហ ៊ី ឺ ឺ ៏ - លពឿរសុី លអររូត- ល្រេដបានរអ៊ូ។ - លបឯងអាចលរៀនសូ គ្តបានមួយចំដនកពីលពឿរសុី លោះ ទុកថាគ្បដពណាស់លរយ!- អនកគ្សីវសាីបានដគ្សក លោយរុញគ្មាមដដ ើ ើ ីមួយលៅលលើគ្ទូងរបស់ល្រេដ។ - ឯងអាចស្មប់ ឯងអាចគ្តូវលរលមលល ា ើ ើញ ឯងអាចលធេើឲ្យបារបស់ឯងបាត់បង់ោរង្វរ... ៉ វ៉ហាក់ដូចជាបនតលៅអស់ជាលគ្ចនលមាង។ អនកគ្សីវសាីបានដគ្សកររូតទាល់ដតខ្ាួនគាត់សអកកមុនលពលដដលគាត់ដបរលៅរក ើ ៉ ីលររ ី ដដលកំពុងដតលដរថយលគ្ោយ។ ើ - មងពិតជារករាយណាស់ដដលបានជួបឯង លររ ី កាួយសមាញ់ - គាត់បានគ្សដី - ចូលមកកនុង លរើយគ្សស់គ្សូបអាហារ ី ី ាលពលគ្ពកខ្ាះលៅ។ ឹ គាត់បានដបរ លរយលដរគ្តលប់លៅកនុងផទះ ឯលររបានលដរតាមគាត់ លគ្ោយពសមាងយាងរួរឲ្យខាចោក់រន ដដលបានងក់ ើ ើ ី ើ ី ឹ ៉ ា ៉ុកាលយាងលពញចិតលពញលថាើម។ ៉ ត ផទះបាយមានសភ្លពតូច លរើយពិតជាលទើសដទងដមន។ មានតុ នងលៅអីលធេើពីលឈដដលបានដុសោងរួចស្មត លៅចំ ិ ើ អកណាល លរយលររបានអងគុយចុះលលើដរមលៅអរបស់វ៉ សមាងលមលជុំវញ។ វ៉មនដដលលៅកនុងផទះលវទរូពមុនមកលទ។ ឋ ើ ី ី ឹ ើ ិ ិ ី ោេោលៅលលើជញ្ជំងទល់មុខ្វ៉មានដតគ្ទនចមួយដតប៉ុលណាះ លរយគានលលខ្លេយ។ ពាកយសរលសរលៅដរមលោះមាន ិ ជ ិ ោ ើ ា ើដូចជា “លពលឆុងដត” “លពលឲ្យចំណមាន់” នង “ឯងយតលពលលរយ”។ លសៀវលៅគ្តូវបានររជាបរំនរលៅលលើលជងគ្ោនគ្រួ៖ លសៀវលៅ ី ិ ឺ ើ ី ើ 23
  • នៅប៊ូរ៉ូទាំងលោះមានចំណងលជើងដូចជា ោក់ហវទមនតហលើនវនី របស់ អក ោរោក់ហវទមនតកុ ងោរដុ នំបុង នង ោរហរៀបចំអាហារជប់ហលៀង ា ា ័ ិកាុងហពលមួយន្ទទី-វាជាហវទមនត! លរយលបលររស្មប់មនគ្ចលំ លទ វទយកញ្ជស់ដដលលៅជាប់នងសនូកទកបានផាយថា កមាវធបោប់រឺ ើ ើ ី ឋ ិ ិ ុ ច ឹ ឹ ិ ី ទ“លមាងលវទមនត ជាមួយនងតារាចំលរៀងលវទរូដមានគ្បជាគ្បយភ្លព ៉ ឹ ៏ ិ លលសទណា វ៉៉បក ”។ ិ ី ិ ី ើ ំ ិ អនកគ្សីវសាីកំពុងដតលដររអ៊ូរទាំជុវញ ចំអនអាហារលពលគ្ពកលោយលធេសគ្បដរសបនតចបនតួច ដថមទាំងលចាលនូវទកមុខ្ដ៏ ិ ឹ ិ ឹអាគ្កក់ោក់កូនៗរបស់គាត់ខ្ណៈលពលដដលគាត់គ្រដវងស្មច់គ្កកលៅកនុងខ្ទះលចៀន។ មឋងមាល គាត់បានរអ៊ូរទាំនូវពាកយសមឋដូចជា ក ី“មនដឹងជាពួកឯងកំពុងដតរិតអេី” និង “លសទើរដតមនលជឿលស្មះ”។ ិ ិ - មងមនបានថាឲ្យឯងលទ កាួយសមាញ់ - គាត់បានអះអាង លោយោក់ស្មច់គ្កកគ្បាំបគ្បាំបនលៅលលើចានរបស់វ៉។ - ី ិ ា ី ួអស៍សឺ និងមងក៏គ្ពួយបារមភអំពីឯងណាស់ដដរ។ លទើបដតយប់មញលទ ដដលលយងកំពុងដតនិយាយគាថា លយងនឹងមកយកឯងលោយ ី ិ ើ ន ើផាល់គ្បសិនលបើឯងមនបានសរលសរសំ បុគ្តតបមកវញលៅដថងសុគ្កលោះលទ។ ប៉ុដនតពិតដមន- (ឥលូ វគាត់កំពុងដតបដនែមពងទាលចៀនបី ទ ិ ិគ្គាប់លទៀតោក់ចានរបស់វ៉) - ោរបលង្វះឡានខ្ុសចាប់ឆងោត់គ្បលទស...អាចមាននរណាមាក់លមលឯងល ហ ា ន ើ ញបាន... ើ គាត់បានរោស់ចងកះលវទមនតសំលៅចានលៅកនុងសនូកទក ដដលចាប់លផឋមោងសមាតលោយឯងៗ លឺសូរកាកៗយាងថនមៗ ឹ ឹ ើ អ ិ ៉លៅពលគ្ោយ។ ី - យប់មញមានពពកលគ្ចើនណាស់ មាក់!- ចចបានគ្សដី។ ិ ៉ - បទមាត់លៅលពលដដលឯងកំពុងដតញ៉ំ!- អនកគ្សីវសាីនយាយមាត់ៗ។ ិ ុ ី ិ ៉ - ពួកលរបានបងអតអាហារលររណា មាក់!- ចចបានគ្សដ។ ់ ី ៎ ៉ ី - លរយឯងក៏អញ្ច ឹ ងដដរ!- អនកគ្សីវសាីបាននិយាយ ប៉ុដនតសមឋលនះហាក់ដូចជាទន់បនតិចដដលគាត់បានចាប់លផឋើមោត់នំបុងឲ្យ ើ ី ី ័លររ ី លរយោក់បរឲ្យវ៉។ ើ ័ លៅលពលលោះ គ្ស្មប់ដតមានលរឿងលរតុតូចមួយលកតលេង។ រូបរាងមនុសសសក់កាលពណគ្ករមលសាៀកសលមាៀកបំពាក់ដដវង ើ ើ ៌ ៏មួយ ដដលបានលលចលេងលៅកនុងផទះបាយ បានផឋល់នូវសដគ្មកដ៏តូចមួយ លរយបានរត់លចញលៅមឋងលទៀត។ ើ ើ - គឺជីននី- រនបានគ្សដីតិចៗគ្បាប់លររ។ - បអូនគ្សីរបស់ខ្ុ ំ។ ោងនិយាយពីឯងលពញមួយរដូវលៅលៅលរើយ។ ៉ុ ី ញ ឋ - ដមនលរើយ ោងចង់បានរតែលលខារបស់ឯងខាងណាស់ លររ-ី ល្រេដបានលសើចលសញញ ប៉ុដនតវ៉បានគ្បទះដភនកមាយរបស់ ាំ ឋវ៉ លរយក៏ឱនមុខ្ចុះលៅលលើចានរបស់វ៉វញលោយគានសឋីមយមាត់។ គានអេលទៀតដដលគ្តូវនយាយលទររូតដល់ចានទាំងបួនគ្តូវ ើ ិ ា ួ ៉ ា ី ិស្មត ដដលចំោយលពលយាងខ្ាដរួរឲ្យភ្លក់លផអល។ អ ៉ ី ៏ ញ ើ - អា! ខ្ញុំលនឿយរត់ណាស់- ល្រេដបានស្មប លោយទមាក់ោបិត និងសមរបស់វ៉ជាលលើកចុងលគ្ោយ។ - ខ្ញុំរិតថាខ្ញុំនឹងលៅ ៎ ង ា ំលដក លរើយ... - មនឲ្យឯងលៅលដកលទ- អនកគ្សីវសាីបាននយាយមាត់ៗ។ - វ៉ជាកំរុសរបស់ឯងដដលឯងអត់លដកលពញមួយយប់។ ឯងនង ិ ី ិ ៉ ឹគ្តូវលៅបលណញពួកមនុសសកលនតឿលចញពសួនចារឲ្យមាក់ ពួកវ៉កំពុងដតបងកលរឿងរ ំខានមឋងលទៀតលរយ។ ឋ ី ៉ ើ - អូ! មាក់... ៉ - លរើយមានឯងទាំងពីរោក់លទៀត- គាត់បានគ្សដី លោយសមាងលមលរន និងល្រេដ។ - កាួយអាចលៅលដកបាន កាួយ ឹ ើ ៉ុសមាញ់ - គាត់បានបដនែមលៅលររ។ - ឯងមនបានស៊ុមគ្រលុំ ជាមួយពួកលរកនុងោរបលង្វះឡានកញ្ជស់លោះលទ។ ា ី ិ ហ ច 24
  • នៅប៊ូរ៉ូ ប៉ុដនតលររ ី ដដលមានអារមាណថាស្មងទាំងគ្សុងលរយលោះ បាននយាយយាងររ័ស - ខ្ញុំនងជួយរន ខ្ញុំមនដដលល ៍ េ ើ ិ ៉ ឹ ៉ុ ិ ញោរ ើបលណញពួកមនុសសកលនតឿលោះលទ... ឋ - កាួយពិតជាចិតលអដមន កាួយសមាញ់ ប៉ដនតវ៉ជាោរង្វរធុញគ្ទាន់ណាស់ - អនកគ្សីវសាីបានគ្សដី។ - ឥលូ វ ចាំលមលថាលតើ ត ា ុ ី ើេក់ហាតនិយាយអេខ្ះចំលពាះគ្បធ្លនបទលនះ។ ី ា លរយគាត់បានទាញលសៀវលៅដ៏ធនមយពរំនរលសៀវលៅលៅលលើលជើងគ្ោនគ្រួ។ ចចបានរអ៊ូរទាំ។ ើ ង ់ ួ ី - មាក់ លយងដងថាគ្តូវលធេយាងលម៉ចលដមបបលណញពួកមនុសសកលនតឿលចញពសួនចារលរយ។ ៉ ើ ឹ ើ ៉ ើ ី ឋ ី ើ លររបានលមលលៅលលើគ្កបលសៀវលៅរបស់អកគ្សីវសាី។ សរលសរលៅលលើគ្កបលោះជាអកសរពណមាសភាលផាករឺពាកយ ី ើ ន ី ៌ ឺ “លំ ដនោំរបស់ រគីលដឺរ ័យេក់ហាត ចំលពាះរបស់របរកនុងផទះដដលចដគ្ង ”។ មានរូបថតដ៏ធំមយលៅគ្កបមុខ្ ជារូបលវទរូដសង្វមាក់ ដដលមាន ួ ៏ ហ នសក់ពណទង់ដដងបក់រវចៗ លរយនងដភនកពណលខ្ៀវដចងចាំង។ លវទរូ ដដលលរររតថាជារគលដឺរ ័យ េក់ហាតលោះ បានបនតគ្ពច ៌ ិ ើ ិ ៌ ី ិ ី ិដភនកយាងលឈាយោក់ពួកលរទាំងអស់គា។ អនកគ្សីវសាីបានញញឹមយាងរករាយោក់គាត់។ ៉ ើ ន ី ៉ ី - អូ! គាត់ពិតជាអស្មរយណាស់- គាត់បានគ្សដី - គាត់ដឹងពីរបស់របរចដគ្ងៗកនុងផទះរបស់គាត់ លអ វ៉ជាលសៀវលៅដ៏អស្មរយ ច ចមួយ... - មាក់យល់ថាគាត់រួរឲ្យទាក់ទាញ- ល្រេដបាននយាយខ្សបៗ ដដលលសទើរដតមនអាចឮបាន។ ៉ ិ ឹ ិ - កុំនយាយមនទំនងលពក ល្រេដ- អនកគ្សីវសាីបានគ្សដី ថាល់របស់គាត់ដគ្បពណផាឈូ ក។ - លអ គ្បសិនលបឯងរតថាឯង ិ ិ ី ោ ៌ ក ើ ិដងលគ្ចើនជាងេក់ហាតលោះ ឯងលៅលធេើោរចុះ លរើយចាស់ជាលរឿងលរយគ្បសិនលបើមានមនុសសកលនតឿដតមាក់លៅកនុងសួ នចារលោះ ឹ ើ នលៅលពលដដលមាក់លចញលៅលគ្ៅពិនិតយលមល។ ៉ ើ លោយស្មប នងរអ៊ូរទាំ គ្កុមវសាីបានលដើរលៅលគ្ៅលោយមានលររលៅពលគ្ោយពួកលរ។ សួ នចារលោះមានទំរធំ លរយ លៅ ង ិ ី ី ី ំ ើកនុងដភនករបស់លររ ី លនះលទបសកតសមជាសួ នចារពតគ្បាកដ។ គ្រួស្មរលឌសី មនចូលចតសួនចាររលបៀបលនះលទ...មានរុកជាតដដលឥត ើ ិ ិ ើ ា ិ ិ ត ា ិបានោរជាលគ្ចន និងលមដដលគ្តូវោរោត់លចញ...ប៉ុដនតមានលដើមលឈដដលមានថាងលគ្ចើនលៅជុំវញជញ្ជំងទាំងអស់ រុកជាតិដដល ើ ា ើ នំ ិ ជ ាលររមនដដលបានល ី ិ ើញលូ តលចញពីសួនផារ លរើយនិងគ្តពាំងដ៏ធំមយដដលលពារលពញលៅលោយកដងកប។ ក ួ - ពួកលោកយក៏មានពួកមនុសសកលនតឿកនុងសួ នចារដដរ ពួកឯងដងលទ- លររបានគ្បាប់រនខ្ណៈលពលដដលពួកលរឆាងោត់ធ្ល ិ ឹ ី ៉ុ ាលម។ ា - ដមនលរើយ ខ្ញុំបានល ើញរបស់ទាងលោះលរើយ ដដលលរលៅថាពួកមនុសសកលនតឿលោះ- រនបាននិយាយ លោយឱនកាល ំ ៉ុលអតលមលលៅកនុងរុមផាភអូនី។ - ដូចជាលោកតាណដអលតូចកោត់ដដលមានោន់ដងសនទូចរនឹងរអី.. ើ ើ ោ ក ី ូ ធ មានសំ លេងគ្បវ៉យគ្បតប់គាដ៏ថងរួរឲ្យស្មហាវមួយ រុមផាភអនកញ័រ លរយរនក៏លងបខ្ាួនគ្តង់លេង។ - លនះជាមនុសស ន ា ់ ោ ក ី ូ ី ៏ ើ ៉ុ ើ ើកលនតឿមួយកាល- វ៉គ្សដីយាងម៉តចត់។ ៉ ់ - ដលងខ្ញុំ! ដលងខ្ញុំ!- មនុសសកលនតឿលោះបានបនាឺសូរលញ៉ កៗ។ វ៉ពិតជាមនដូចលោកតាណដអលអេបនតចលស្មះលេយ។ វ៉មានរាងតូច លរយលមលលៅដូចជាដសបកសតេ លោយមានកាល ិ ូ ី ិ ើ ើ ើទំដពក នងពកដ៏ធំមយពតជាដូចដំេូងបារា ំងណាស់។ រនបានោន់សតេលោះឲ្យលៅពយអស់មយដដ ខ្ណៈលពលដដលវ៉ខ្ំគ្បងលរ ើ ិ ួ ិ ៉ុ ង ួ ឹបគ្មះលចញលោយលគ្បលជើងតូចៗដូចដសនងរបស់វ៉។ រនបានចាប់វ៉យាងតឹងជុំវញកលជើងលរយសំ យុងកាលវ៉ចុះលគ្ោម។ ើ ៉ុ ៉ ិ ើ 25
  • នៅប៊ូរ៉ូ - លនះលរយជាអេដដលឯងគ្តូវលធេើ- វ៉បានគ្សដី។ វ៉បានលលើកមនុសសកលនតឿលោះលេងខ្ោស់ផុតលលើកាលរបស់វ៉ ( “ដលងខ្ញុំ!”) ើ ី ើលរយចាប់លផឋមគ្រវយាងខាងដូចជាគ្រវដខ្ស។ លោយលមលល ើ ើ ី ៉ ាំ ី ើ ញទកមុខ្គ្សឡាំងោំងរបស់លររ ី រនក៏បដនែម៖ ើ ឹ ៉ុ - ពួកវ៉អត់ឈលទ...ឯងគ្តូវដតលធេើឲ្យពួកវ៉វលមុខ្ខាង អញ្ច ឹ ងពួកវ៉មនអាចរកល ឺ ិ ាំ ិ ើញផាូវគ្តលប់លៅរនធរបស់វ៉លទៀតលទ។ វ៉ក៏គ្ពដលងកលជើងរបស់មនុសសកលនតឿលោះ វ៉លហាះគ្បាំមយដម៉តលៅកនុងខ្យល់ លរើយធ្លក់ចុះមកវញលោយបនាឺសូរកឍូកលៅកនុង ួ ា ិទវ៉លកដនាងលដើមលឈដុះជាជួរ។ ី ើ - ពតជារួរឲ្យអាណតដមន- ល្រេដបានគ្សដ។ - ខ្ញុំហានភ្លល់ថាខ្ញុំអាចចាប់បានរបស់ខ្ុ លៅដងគតលឈខាងលណាះ។ ិ ិ ី ៊ ន ំញ ់ ើ លររបានដសេងយល់យាងពប់ររ័សថាមនគ្តូវមានអារមាណលស្មកស្មយចំលពាះមនុសសកលនតឿលោះលទ។ វ៉បានសលគ្មចចិតត ី ៉ ិ ៍ ឋថានងទមាក់អាទីមយដដលវ៉ចាប់បានលលើលដើមលឈដដលដុះជាជួរ ប៉ុដនតមនុសសកលនតឿលោះ ដដលលមលលៅដូចជាខ្សត់លខ្ាយលទ គ្ស្មប់ ឹ ា ួ ើ ើដតបានពនាចលធាញមុតដូចគ្បោប់លោរពុកមាត់ លៅកនុងគ្មាមដដរបស់លររ ី លរយមានោរលំ បាកខាងណាស់ទំរា ំដតរោស់វ៉លចញ ិ ើ ាំបាន ររូតទាល់ដត... - អស្មរយដមន លររ...វ៉គ្បាកដជាដប់គ្បាំមយដម៉តលរើយ... ច ី ួ មនយូរប៉ុោន ដផទលម ិ ា ទាំងមូលលពារលពញលៅលោយមនុសសកលនតឿដដលកំពុងដតលហាះ។ - ល ញលទ ពួកវ៉មនសូ វពតទាល់ដតលស្មះ- ចចបាននយាយ លោយចាប់បានមនុសសកលនតឿបួនគ្បាំកុ ងលពលដតមួយដភាត ើ ិ ា ិ នលស្មះ។ - លពលដដលពួកវ៉ដងថាោរបលណញពួកវ៉លចញកំពុងដតលកតលេងលរយ វ៉ក៏លលើកគាទាំងរេូងលដមបមកលមល។ ឯងនងរត ឹ ឋ ើ ើ ើ ន ើ ី ើ ឹ ិថាឥលូ វ ពួកវ៉ទទួលបានលមលរៀនលរើយ។ មនយូរប៉ុោនរេូងមនុសសកលនតឿលៅកនុងទីវ៉លបានចាប់លផឋមលដើរលចញលៅពយជាជួរៗ គ្ពមទាំងញ៉ក់ស្មតូចៗរបស់ពួកវ៉លធេើ ិ ា ើ ង ាដូចឆងល់។ - ពួកវ៉នងគ្តលប់មកវញ- រនបានគ្សដី ខ្ណៈលពលដដលពួកលរសមាងលមលពួកមនុសសកលនតឿ ដដលបាត់ខ្ួ នលៅកនុងលដម ឹ ិ ៉ុ ឹ ើ ា ើលឈដដលដុះជាជួរលៅទីវ៉លមាងលទៀត។ - ពួកវ៉ចូលចិតលៅទីលនះ ... បាចិតទន់ោក់ពួកវ៉លពកលរើយ គាត់រិតថាពួកវ៉រួរឲ្យអស់ ើ ា ត ៉ តសំ លណច... ើ គ្ស្មប់ដតលគ្ោយមក ទារមុខ្ផទះក៏បទយាងខាង។ េ ិ ៉ ាំ - គាត់គ្តលប់មកវញលរយ!- ចចបាននយាយ។ - បាមកផទះវញលរយ! ិ ើ ិ ៉ ិ ើ ពួកលរគ្បញ៉ប់គ្បញ៉ល់រត់ោត់តាមសួ នចារ លរើយចូលលៅកនុងផទះវញ។ ិ ី ន ៉ លោកវសាីបានអងគុយលលើលៅអីកុ ងផទះបាយលោយលោះដវនតាលចញ លរើយបិទដភនករបស់គាត់។ គាត់រឺជាបុរសសគមមាក់ នដដលចាប់លផឋមទំដពកកាល ប៉ុដនតសរដសសក់បនតចបនតួចដដលគាត់មាន ពណគ្ករមដូចជាកូនៗគាត់អញ្ច ឹ ងដដរ។ គាត់កំពុងដត ើ ិ ៌លសាៀករបលធេើដំលនើរពណដបតងដវងមួយដដលលពញលោយធូលី។ ៉ូ ៌ - យប់លនះរវល់ដមនដទន- គាត់និយាយតិចៗ លោយរាវរកបាន់ដតខ្ណៈលពលដដលពួកលរទាំងអស់អងគុយចុះលៅជុំវញគាត់។ ៉ ិ- ោរវ៉យគ្បហារលលើកទគ្បាំបនលរយ។ ទគ្បាំបន! លរយតាកញ្ជស់មាន់ោន់ហាស រាតឆរលោះពាយាមោក់អារមមកលលើខ្ុ ំលៅ ី ួ ើ ី ួ ើ ច ៉ គ ិ ឺ ញលពលដដលខ្ញុំដបរខ្នង... លោកវសាីបានផឹកដតមួយកអឺក លរើយក៏ដកដលងហើមធំ។ ី 26
  • នៅប៊ូរ៉ូ - មានរកអេល ី ញលទ បា?- ល្រេដបាននយាយលោយចង់ដឹង។ ើ ៉ ិ - អេដដលបារកល ី ៉ ញរជាកូនលស្មទារដដលកំពុងដតរួញតូចពរបី និងកំលសៀវយាងមុតមួយ- លោកវសាីបានស្មប។ - លទាះបី ើ ឺ េ ី ៉ ី ងជាយាងណាក៏លោយ មានរបស់ស្មហាវៗស្មតៗមួយចំនួនដដលមនដមនគ្តូវដផនកោយកោនរបស់បា។ ម៉តលលកគ្តូវបានលរយក ៉ អ ិ ឌ ៉លចញលៅសួ រចលមាយអំពីសំលពាចសបវយាងចដមាកមួយចំនួន ប៉ុដនតអកទទួលបនទុកខាងចំលណាទសួ រ រឺជារណៈកមាធិោរដផនកលវទមនត ើ ូ ៉ ន ាពលស្មធឯលណាះលៅវញលទ អររុណគ្ពះជាមាស់... ិ ិ ច - លរតុអីបានជាលរលៅខ្េល់ខាយលធេឲ្យលស្មទាររួញតូចលធេអីេ?- ចចបាននយាយ។ េ េ ើ េ ើ ិ - លធេើឲ្យពួកលោកិយគាខ្េល់ខាយអត់អំលពើ- លោកវសាីបានដកដលងហើមធំ។ - លក់ឲ្យពួកលរនូវកូនលស្មដដលលចះដតរួញលៅររូត ន េ ីដល់រោយបាត់ អញ្ច ឹ ងពួកលរមនអាចរកវ៉ល ិ ើញលោះលទលៅលពលដដលពួកលរគ្តូវោរវ៉...ជាោរពិតណាស់ វ៉ពតជាពិបាកកនុងោរ ិោក់លទាសនរណាមាក់ឲ្យគ្បាកដណាស់ ពលគ្ពាះគានពួកលោកយណាសុ ខ្ចតឲ្យកូនលស្មរបស់លរលចះដតរួញលោះលទ ... ពួកលរនង ន ី ា ិ ិ ត ឹទទូចថាពួកលរកំពុងដតបាត់បង់វ៉បនតចមឋងៗ។ គ្ពះលអយ ពួកលរសុ ខ្ចតនងលៅលទាះជាដល់ទណាក៏លោយ លដមបកុំឲ្យរវរវល់នងលរឿង ិ ើ ិ ត ឹ ី ើ ី ី ឹលវទមនត លទាះជាវ៉លកើតលេើងលៅចំលពាះមុខ្ពួកលរក៏លោយ...ប៉ុដនតចំដនកវតែុដដលគ្កុមពួកលយើងបានយកមកោក់លវទមនតលោះ ពួកឯងចាស់ជាមនលជឿលេើយថា... ិ - ដូចជាឡានរ? ឺ អនកគ្សីវសាីបានបង្វញខ្ាួនលេើង លោយោន់ដដកឆកះរលងកលភាងដ៏ដវងមួយដូចជាោវ។ ដភនករបស់លោកវសាីកក្ោក់លេង។ ី ហ ឹ ើ ើ ី ៏ ត ើគាត់បានសមាងមុខ្គ្បពនធរបស់គាត់ដបបោក់ពុតកំរុស។ ឹ - េ-ឡានឬ ម៉ូលី អូនសមាញ់ ?- ា - ចាស អស៍សឺ ឡាន- អនកគ្សីវសាីបានគ្សដី ដភនករបស់គាត់បលញ្ច ញពនាភបដភាត។ - គ្សដមលមលថាមានលវទរូមាក់ទញ ី ឺ ាឹ ើ ន ិឡានកញ្ជស់ដលគ្ចះចាប់មយ លរយគ្បាប់គ្បពនធរបស់គាត់ថា គាត់គ្គាន់ដតចង់យកវ៉លៅោក់មយដេកលដមបលមលថាវ៉ដំលណរោរ ច ៏ ួ ើ ួ ើ ី ើ ើយាងលម៉ចខ្ាះ ដតតាមោរពិតគាត់កំពុងដតលួ ចោក់លវទមនតលលើឡានលោះឲ្យវ៉លចះលហាះលស្មះ។ ៉ លោកវសាីបានគ្ពិចដភនក។ ី - អ...អូនសមាញ់ បងរតថាអូននងយល់ល ឺ ា ិ ឹ ញថាគាត់មាក់លោះលធេលោយគ្សបចាប់បំផុត លទាះបជា...អ...គ្បដរលជា ើ ន ើ ី ឺគ្បលសើរជាង...អម..លបគាត់គ្បាប់គ្បពនធរបស់គាត់ពោរពត...លរឿងគ្រប់យាងវ៉មនលចះដតដូចតាមោរដចងលៅកនុងចាប់លោះលទ អូននង ឹ ើ ី ិ ៉ ិ ឹយល់...ដតលបើោលណាគាត់គានលចតោនឹងបលង្វះឡានលោះលទ លរឿងដដលថាឡានលោះអាចលហាះបានចាស់ជាមន... ា ហ ិ - អស៍សឺ វសាី បងចាស់ជានិយាយថាលរឿងគ្រប់យាងមនដូចតាមអេីដដលសរលសរកនុងចាប់លរើយ!- អនកគ្សីវសាីបានដគ្សក។ ី ៉ ិ ី- ចាស់ណាស់ តាមគ្ទសី ឋលនះ បងនងអាចបនតលធេោរឥតគ្បលយាជន៍ជាមួយនងសំ រាមពួកលោកយទាំងលោះលៅកនុងលរាងជាងរបស់ ឹ ឹ ើ ឹ ិបង! លរយគ្បាប់បងឲ្យដឹងលរឿងមួយចុះ លររបានមកដល់លៅលពលគ្ពឹកលនះកនុងឡានដដលបងគានបំនងនឹងបលង្វះលោះ! ើ ី ា ហ - លររ?- លោកវសាីបានគ្សដីទាងមនដឹងខ្យល់។ - លររនរណាលរ? ី ី ំ ិ ី ឹ ើ ំ ិ គាត់សមាងលមលជុវញ បានល ញលររ ី លរយក៏លោតកលញ្ឆ ងលេង។ ើ ើ ើ - គ្ពះជាមាស់លអយ លតលនះរជាលររ ី លផាតធ័រ ? ពតជារករាយដដលបានជួបឯងណាស់ រនបានគ្បាប់ពួកលយងលគ្ចនណាស់ ច ើ ើ ឺ ិ ី ៉ុ ើ ើអំពី... 27
  • នៅប៊ូរ៉ូ - កូនគ្បុសរបស់បងបានបលង្វះឡានលោះលៅោន់ផះរបស់លររ ី លរើយគ្តលប់មកវញោលពីមសលមិញ!- អនកគ្សីវសាីបាន ហ ទ ិ ិ ីដគ្សក។ - លតបងមានពាកយអេចង់នយាយលទៀត ហាស? ើ ី ិ អ៎ - លតឯងពិតជាបានបលង្វះឡានដមន?- លោកវសាីបានគ្សដីលោយចង់ដឹងចង់ឮ។ - លតើវ៉ដំលណរោរលអលទ ? បា...បាចង់មាន ើ ហ ី ើ ៉ ៉ន័យថា- គាត់បានរអាក់រអួល ខ្ណៈលពលដដលមានផាលភាងភាគ្ពាតៗលចញពីគ្កដសដភនករបស់អកគ្សីវសាី - លោះពិតជាមនគ្តឹមគ្តូវលទ ក ើ ឺ ន ី ិលកាងៗ...ពតជាខ្ុសដមន... ិ - ឲ្យពួកគាត់រវល់នងលរឿងរនងចុះ- រនបាននយាយរអ៊ូរទាំោក់លររ ី ខ្ណៈលពលដដលអនកគ្សីវសាីលេើងលបាងដូចជាសតេ ឹ ឹ ៉ុ ិ ី ៉សុ នក។ - លតាះ ខ្ញុំនឹងបង្វញបនទបរបស់ខ្ុ ំដល់ឯង។ ហ ់ ញ ពួកលរលដើរលបៗលចញពីផះបាយ លរើយចុះលៅលគ្ោមគ្ចកផាូវចលងអៀតមួយ លៅោន់ជលណរោំមនលសាើគា ដដលោច់ចុះោច់ ទ ឋើ ិ នលេងលៅលលើតាមគ្ទង់គ្ទាយផទះលោះដដរ។ លៅោំជលណរទបី ទារមួយលៅចំរបនតច។ លររបានគ្បទះល ើ ឋើ ី េ ិ ី ញដភនកពណលតាតដដលភាឺ ើ ៌ នចញ្ជចមួយរូដដលសមាងលមលមកវ៉ មុនលពលដដលទារលោះបទលោយបនាសំលេងឮសូ រគ្រប។ ិ ច ឹ ើ េ ិ ឺ ឹ - ជីននី- រនបាននិយាយ។ - ោរលអៀនខាសរបស់ោងដូចជាដបាកៗដល់លរើយ ោងមនដដលបិទទារតាមធមាតាលោះលទ... ៉ុ ា ិ េ ពួកលរលេើងោំជលណរពីរលទៀតទំរា ំពួកលរលៅដល់ទារមួយលោយមានថាពណរបក និងមានសនាឹកលោរធ្លតុលៅលលើវ៉ ឋើ េ នំ ៌សរលសរថា “បនទបរបស់រណាល់ ”។ ់ ៉ូ លររបានលបាះជំហានចូលលៅកនុង កាលរបស់វ៉លសទើរដតប៉ះនងពតានដដលគ្ជាលលៅលរយ លរយបានគ្ពចដភនក។ វ៉ដូចជា ី ឹ ិ ើ ើ ិោរលដរចូលលៅកនុងច្ង្វនអញ្ច ឹ ង៖ លសទើរដតគ្រប់អីៗដដលលៅកនុងបនទបរបស់រនហាក់ដូចជាមាបលដើមគ្កូចដ៏សុ កគ្សមូមគ្សមាមមួយ ើ ក េ ់ ៉ុ ់ ឋអញ្ច ឹ ង៖ កគ្មាលពូក ជញ្ជំង លរើយដថមទាំងពិតានលទៀតផង។ បោប់មកលររបានដឹងថារនបានគ្របលសទើរដតគ្រប់សង់ទីដម៉តដន ជ ទ ី ៉ុគ្កោសបតជញ្ជំងរយករយាកជាមួយនងប័ណគ្កោសដនរូបលមធាប់ នងលវទរូគ្បាំពរដូចៗគា សុ ទដតលសាៀករបពណទកគ្កូចទាំង ិ ជ ី ឹ ោ ិ ី ន ធ ៉ូ ៌ ឹអស់ ោន់ដងអំលបាស លរយបក់ដដយាងស្មហាប់។ ើ ៉ េ - គ្កុម េីដឌីចរបស់ឯងរ?- លររបានគ្សដី។ ឆ ឺ ី - ដឹ ពត់លី ោណង- រនបាននិយាយ លោយចងអុលលៅកគ្មាលពូកពណទឹកគ្កូច ដដលគ្តូវបានលមអលោយអកសរ ុ ៉ុ ៌ Csពណលមធំៗពរ នងគ្គាប់ោលភាងធំដដលកំពុងដតបលងកនលលបឿនមួយ។ - ទគ្បាំបនលៅកនុងសមោន។ ៌ ា ី ិ ំ ើ ើ ី ួ ័ ធ លសៀវលៅលវទមនតរបស់រនគ្តូវបានររយាងគានសណាប់ធ្លប់លៅគ្ជុងមាង ជាប់នងរំនរលរឿងរូបភ្លព ដដលសុ ទដតជាគ្បលភទ ៉ុ ៉ ា ឋ ន ា ឹ ធលរឿង ដំលណរផសងលគ្ពងរបស់មាទន មកស៍ ពួកលោកិយឆកួតលីោ។ ចងកឹះលវទមនតរបស់រនសែិតលៅលលើកំពូលអាងគ្តីដដលលពារលពញ ើ ៉ ី ី ៉ុលៅលោយពងកដងកបលៅលលើទារបងអួច លៅជាប់នឹងកណរពណគ្បលផះដ៏ធ្លត់របស់វ៉ លសកបប៊រ ដដលកំពុងដតលដកលៅលគ្ោមចំណតដន េ ុឋ ៌ ឺ ិពនាគ្ពះអាទតយ។ ឺ ិ លររបានលបាះជំហានលៅលលើកញ្ច ប់លបៀរស្មប់លោយឯងៗលៅលលើកគ្មាល លរើយលមលលចញលៅលគ្ៅបងអួចដ៏តូចលោះ។ លៅ ី ើកនុងទីវ៉លយាងពយខាងលគ្ោម វ៉អាចល ៉ ង ើញគ្កុមពួកមនុសសកលនតឿកំពុងដតលបចូល មឋងមួយៗ គ្តលប់លៅោន់លដើមលឈដដលដុះជា ើជួររបស់គ្រួស្មរវសាីវញ។ បោប់មកវ៉ក៏ដបរលៅលមលរន ដដលកំពុងដតសមាងលមលវ៉យាងភ័យខាច ហាក់ដូចជាកំពុងដតរង់ចានូវោរ ី ិ ទ ើ ៉ុ ឹ ើ ៉ ា ំបលញ្ច ញរំនតរបស់វ៉។ ិ 28
  • នៅប៊ូរ៉ូ - វ៉តូចបនតចលរយ- រនបានគ្សដីយាងពប់ររ័ស។ - មនដូចបនទបដដលឯងលៅជាមួយនងពួកលោកយលោះលទ។ លរយខ្ញុំ ិ ើ ៉ុ ៉ ិ ់ ឹ ិ ើសែិតលៅខាងលគ្ោមពួកមនុសសកលនតឿកនុងបនទបតូចលគ្ោមដំបូលផទះ វ៉ដតងដតលបាកកាលនងបំពង់ លរយថងូរដតររូតរនង... ់ ឹ ើ ឹ ប៉ុដនតលររ ី ដដលញញឹមយាងអស់ពីចិតពីលថាើម បាននិយាយថា៖ ៉ ត - លនះរឺជាផទះដ៏លបំផុតដដលខ្ញុំធ្លប់លៅ។ អ ា គ្តលចៀករបស់រនដគ្បជាពណផាឈូ ក។ ៉ុ ៌ ក 29
  • វគ្គ IV នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា ជវតនៅប៊ូរអាចខុសប្បលកពីជីវតនៅ រាយនវដ រាយ។ រគួសារន ើសី ចូលចិតតអ្ីៗប្ដលនរៀបចំានសាត និងមានសណ្ដប់ ី ិ ៉ូ ិ ល វ ា ឋធ្នប់។ ផទះរបស់ រគួសារ វសលីនោរនពញនៅនាយនរឿងចប្មលកៗ នងនឹកសានមនដល់។ នេរតក់សុ លតនៅនពលដំបូងប្ដលវាាននមល ន ី ិ ម ិ ី ើនៅកនុងកញ្ច ក់នលើនធនើរននឡកំនៅកនុងផទះាយ នេើយឮវាប្រសក៖ - ជបអាវរបស់ ឯងឲ្យរសួលនៅ រនញ៉ រនញ៉ ប្មន! ី សតវប្របតនៅកនុងសាកនោះានប្រសកលូ ា នងទមាក់បំពង់នោលជានរៀងរាល់ នពលឲ្យប្តកាលណ្ដវាគិតថាសងបសាត់នពក ិ ល ់ ងនេើយសនមលងបនទុះតិចៗនចញពីបនទបនគងរបស់ ចច នងន្េវដគឺជានរឿងធមមតានៅនេើយ។ នោះបីជាយ៉ងណ្ដកឋី អ្វីប្ដលនេរានជួប ់ ិ ៉ ីរបទះយ៉ងចប្មលកបំផុតកនុងជីវតនៅផទះរបស់ រននោះគឺ មនប្មនកញ្ច ក់នចះនយ៉យរប្របតប្ដលមានសនមលងរោវៗនោះនទ៖ វាគឺជាការ ៉ ិ ៉ុ ិ ិ ឺពតមួយប្ដលថា អ្នកោំងអ្ស់ នៅទីនោះហាក់ដូចជាចូលចតតវា។ ិ ិ នោករសីវសលីយកចិតតទុកាក់តាងពីសភាពនននរសាមនជើងរបស់ វា ី ំ នេើយពាយ៉មបងខំវាឲ្យញ៉ំបនោនរាល់ នពលទទួល ុ ួោនអាហារមឋងៗ។ នោកវសលីចូលចិតតឲ្យនេរអ្ងគុយប្កបរគាត់នៅតុអាហារនពលោច ដូនចនះគាត់អាចជជីកសួ រវានូវសំ ណរជានរចើន ី ី ង ួ ិ ិ ើ ិ ី ំ ើអ្ំពីជីវតរស់ នៅជាមួយពួកនោកយ នសនើឲ្យវាពនយល់ ថានតើវតថុដូចជា ុយនភលង នងនសវាកមមនរបសណយ៍ ដនណរការនៅយ៉ងដូច ៉នមឋច។ - គួរឲ្យោប់អារមមណប្មន!- គាត់ប្តងនិយ៉យ នពលនេរនិយ៉យរាប់គាត់ពីបំនរបំរាស់ ទូរស័ព។ - វធីទំោក់ទំនងគាោំង ៍ ី ើ ទ ិ នប៉ុោន ប្ដលពួកនោកិយានរកនឃើញនាយមននរបើនវទមនតពិតជាបុិនរបសប់ប្មន។ ម ិ នេរានទទួលដំណងពីសាោ េុកវា៉ត ោរពករពហាមមួយរបប្េលជាមួយសាេ៍នរកាយពីវាានមកដល់ ប៊ូរ។ វា ី ឹ ឹ ឋ ៉ូនងរនានចុះនៅញ៉ំអាហារនពលរពក ជួបនោក នងនោករសីវសលី រពមោំងជននីប្ដលកំពុងអ្ងគុយរួចនរសចនៅឯតុផះាយ។ ិ ៉ុ ុ ឹ ិ ី ី ទខណៈនពលប្ដលោងាននឃើញនេរ ី ជននីាននធវើឲ្យធ្នក់ោនបបររបស់ ោងនាយនចដនយនៅនលើកំរាលឥដឌនាយសនមលងលឺយ៉ង ី ល ៉ខ្លងមួយ។ ជននីហាក់ដូចជាឆាប់នធវើឲ្យរបស់ របរធ្នក់ប្បក នៅនពលណ្ដក៏នាយ ប្ដលនេរចូលកនុងបនទប។ ោងលូ នចូលនរកាមតុ លំ ី ល ី ់នដើមបរកោននគាមនោះ នេើយនងើបមកវញជាមួយនងមុខរកេមដូចពនលឺរពះអាទតយ។ នាយនធវើពុតជាមននឃើញ នេរានអ្ងគុយចុះ ី ិ ឹ ិ ិ ីនេើយយកនំបុងអាំងប្ដលនោករសីវសលីឲ្យវា។ ័ ី - សំ បុរតពីសាោមក- នោកវសលីនិយ៉យ េុចឲ្យនេរ ី នងរននូវនរសាមសំ បុរតរកាសប្សបកនចៀមពណនលឿងខចីដូចគា ី ិ ៉ុ ៌ ននងានចុះអាស័ យានជាទឹកប៊ចពណនបតង។ ិ ឌ ិ ៌ 30
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា- ាំបលដ័រ ដងនេើយថាឯងនៅទីននះ នេរ។ ោក់សី ជាមួយគាត់េនងមនជិតនទ។ ឯងោំងពរក៏មានសំ បុរតប្ដរ- គាត់នោលបប្នថម ័ ឹ ី ា ឹ ិ ីនៅនពលន្េវដ នងចចនដើរយតៗចូលមក កនុងសនមលៀកបំោក់នគងរបស់ ពកនគនៅនឡើយ។ ិ ឺ ួ មានភាពសងបសាត់មយប្ភលតនៅទីនោះ ់ ង ួ នពលប្ដលពួកវាោំងអ្ស់ ានអានសំ បុរតរបស់ ពកនគ។ ួ សំ បុរតរបស់ នេរាន ីរាប់វាឲ្យជិះរថនភលង េុកវា៉តនលបឿននលឿន ដូចធមមតាពីសានីយ៍ ឃញរកុស នៅនដើមប្ខកញ្ញ។ នេើយក៏មានបញ្ជ ី នសៀវនៅថមីមយប្ដរ ើ ថ ី ដ ួប្ដលវារតូវការសរមាប់ឆាននះ។ នំ សិសសឆាទីពរនងរតូវមាន៖ នំ ី ឹ - នសៀវនៅ គំរននមនតអាគមកំរត ២ នាយ មរា៉ន់ា េាូសេក។ ូ ិ ី - នសៀវនៅ បំប្បករពលឹង នាយ េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាត - នសៀវនៅ ការនធវើដំនណរជាមួយប្របត នាយ េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាត ើ - នសៀវនៅ វសសមកាលជាមួយ្សតីនមធមប់ នាយ េគីលដរ ័យ ឡក់ហាត ិ ឺ - នសៀវនៅ ការនធវើដំននើរជាមួយមនុសសចប្មលក នាយ េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាត - នសៀវនៅ ដំននើរតាមសមុរទជាមួយរោយជញ្ជ ក់ឈាម នាយ េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាត - នសៀវនៅ ដំននើរគាននគាលនៅជាមួយមនុសសចចក នាយ េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាត ម - នសៀវនៅ រយៈនពលរស់ នៅជាមួយមនុសសរពលគួរឲ្យនខពម នាយ េគីលដរ ័យ ឡក់ហាត ិ ើ ឺ ន្េវដប្ដលាននមលបញ្ជ ី របស់ វារួចនេើយ ក៏ប្បរមកនមលបញ្ជ ី របស់ នេរ។ ើ ើ ី - ឯងក៏រតូវានរាប់ឲ្យទញនសៀវនៅរបស់ ឡក់ហាត ោំងអ្ស់ ប្ដរ!- វានយ៉យ។ - រគូមុខវជា ការោររបឆាំងនងមនត ិ ិ ិ ជ ឹអាគមងងតថមីនោះ រាកដជាអ្នកគាំរទមាក់របស់ គាត់នេើយ...ភាល់នទថានគគឺជានវទគូ រសី។ ឹ ន ន រតង់ចំនុចននះ ន្េវដានរបោក់ប្ភនកមាយរបស់ វា នេើយក៏របញ៉ប់ញ៉ដំណ្ដប់រកូចយ៉ងនលឿន។ ឋ ុ ំ ៉ - នសៀវនៅោំងអ្ស់ នោះមននថាកនទ- ចចនយ៉យនាយសមលងនមលយ៉ងនលឿននៅឪពុកមាយរបស់ វា។ - នសៀវនៅរបស់ ិ ិ ឹ ើ ៉ ឋឡក់ហាត ពតជានថលណ្ដស់ ... ិ - អ្ឺ ពួកនយើងនឹងោត់ប្ចង- នោករសី វសលី និយ៉យ ប៉ុប្នតគាត់ដូចជាារមភណ្ដស់។ - ខញុំគិតថានយើងនឹងទិញរបស់ របរជជុះ ីឲ្យជននីាននរចើន។ ី - អ្ូ! នតើោងនងចូលនរៀននៅសាោេុកវា៉តឆាននះរ?- នេរសួ រជីនន។ ៎ ឹ នំ ឺ ី ី ោងងក់កាល មុខប្របជារកេមដូចពណសក់របស់ ោង នេើយានាក់ប្កងនដរបស់ ោងចូលកនុងោនបបរ។ សំ ោងលា ៌ប្ដលគាននរណ្ដនឃើញ នលើកប្លងនេរ ី ពីនរោះអ្ំាញ់ មញននះ នពឿរសុ ី បងរបុសរបស់រន ាននដើរចូលមក។ វាាននសលៀកោក់រច ម ិ ៉ុ ួនេើយ នេើយផ្លកសំ គាល់ ដរសស់សាត េុកវា៉ត របស់ វាក៏ានខ្លស់នឹងអាវោក់វាលនកលៀករបស់ វារួចប្ដរ។ ល ៏ ា ទ - អ្រុណសួ សី ឋ អ្នកោំងអ្ស់ គា- នពឿរសុី នយ៉យយ៉ងរេ័ស។ - ពតជានថងលប្មន។ ន ិ ៉ ិ ា វាានអ្ងគុយចុះនលើនៅអ្ី ប្ដលនៅសល់ប្តមួយប៉ុនណ្ដះ ប៉ុប្នតវានោតនឡើងនសទើរប្តភាមៗ នាយានោញនចញពីនរកាម ោ លគូទវាមកនូវនរាមសតវពណរបនផះ...ដំបូងនេរគិតថាវារគាន់ប្តជានរាមសតវបុនណ្ដះ រសាប់ប្តនឃើញថាវានចះដកដនងហើម។ ៌ ី ៉ ោ 31
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - នអ្រល!- រននយ៉យ យកសតវទទុយដ៏ទន់នខោយនោះពី នពឿរសុ ី នេើយានដកយកសំ បុរតមួយចាប់ពីនរកាមសាបរបស់ ៉ូ ៉ុ ិ ី លវា។ - ជាចុងនរកាយ...វាទទួលានការនឆលយតបរបស់ េមាយអ្ូនីនេើយ។ ខញុំានសរនសរនៅោង នាយរាប់ថា ពួកនយើងនង ើ ឺ ៉ ឹពាយ៉មជួយសន្រះឯងពីរគួសារ ន ើសី ល។ គ វាានយក នអ្រល នៅរទុងនៅខ្លងកនុងោរផទះនរកាយ នេើយពាយ៉មឲ្យវាឈរនលើរទុងនោះ ប៉ុប្នតនអ្រលធ្នក់ចុះមកនទៀត ៉ូ វ ៉ូ លដូនចនះ រន ទុកវានៅនលើទូាក់ោនជំនសវញ នាយនយ៉យតចៗថា៖ ៉ុ ួ ិ ិ ិ - ពតជាគានានការប្មន។ ិ ម នរកាយមក វាប្េកសំ បុរតរបស់ េមាយអ្ូនីនមលរួចអានឮៗ៖ ឺ ៉ ើ រនជាទនឹករលឹក និងហេរររសិនហ ើឯងហៅទហោះដែរ ុ៉ ី ី ី ខ្សងឃមថា ររ យ៉ងមនអីហទ ហេើយហេរបានសុខ្សរាយ ដែមទាងសងឃមថា ឯងមន ំុ ញ ឹ ់ ៉ ិ ី ំ ឹ ិ បានហ្វអវីខ្ុសច្បា ់ ហែមបហៅយកហេរហច្បញមក រន ហរោះថា ហរឿងហនះក ៏អាច្បោ ំ ញ្ហឲ្យវាផង ើ ើ ី ី ុ៉ ា ដែរ។ ខ្ពិតជារពួយបារមភណាស់ ហេើយររសិនហ ើ ហេរ ី មនអីហោះ សូមឯងរា ឲ្យខ្ែងភ្លម ំុ ញ ិ ់ ំុ ញ ឹ ល ុដនែររដេលជាររហសើរជាង ហ ើឯងហររើទទុយហផេងមួយហទៀត ពីហរោះខ្រតថា ហ ើហររើវាោ ំសារមក ៉ ី ំុ ញ ិ ហទៀតហោះ អាច្បហ្វឲ្យវាអស់កលា ំងណា។ ើ ំ ៎ ជាការពិតណាស់ ខ្រវល ់ជាមួយកច្បចការសាលាខ្លងដមនដទន។ ំុ ញ ិ ល ំ - នតើោងអាចនធវើានយ៉ងនម៉ចនៅ?- រននយ៉យនាយភាក់នផាើល។ - ពួកនយើងកំពុងវសសមកាលណ្ដ! ៉ ៉ុ ិ ញ ិ ៎ ហេើយពួកហយើងនឹងហៅទរកុងឡុងហៅថ្ែៃព្ហរកាយ ហែមបទញហសៀវហៅែមី។ ហេតុអី វក ៏ពួកហយើងមិន ី ុ ើ ី ិ ហៅជួ គ្នហៅផលូវកាត់ទទងហៅ? ា ឹ សូមឲ្យខ្ែងនូវអវីដែលកំពងហកតហឡើងកាន់ដតឆា តាមដែលឯងអាច្ប។ ហោយកដស្សឡាញ់ ពី ំុ ញ ឹ ុ ើ ់ ី េឺម៉យអូនី។ ៉ - អ្ឺ នធវើអ្ញ្ច ឹ ងនេើយនទើបលា ពួកនយើងក៏អាចនៅទិញរបស់ របរោំងអ្ស់ របស់ ពកឯងនៅនពលនោះប្ដរ- នោករសីវសលី ួ ីនយ៉យ ោប់នផឋើមសំ អាតតុ។ - នតើពកឯងនឹងនធវើអ្ីខះនថងននះ? ិ ួ វ ល នេរ ី រន ន្េវដ នងចចមានគំនរាងនឡើងភននដើមបនៅនរកាលចញ្ចឹមនសះតូចមួយប្ដលរគួសារវសលីជាមាស់ ។ នរកាលនសះនោះ ៉ុ ិ ំ ី ិ ី ចរតូវានព័ទធជុំវញនៅនាយនដើមនឈើ ប្ដលាំងជតនមលមននឃើញនទសភាពភូមនៅខ្លងនរកាម ដូចននះនេើយពួកនគអាចេវកហាត់ ិ ិ ើ ិ ិ ឹកឡាឃវីដ ីចនៅទីនោះយូរប៉ុណ្ដក៏ាន នបើពកនគមននហាះនៅខពស់នពក។ ពួកនគមនអាចនរបើាល់ ឃវីដ ីចឆ ពិតាននទ ប្ដលអាច ី ឆ ោ ួ ិ ិនងលំ ាករបសិននបើពកនគរតូវនគច នេើយនហាះឆាយនៅពីនលើភូម។ ពួកនគានរគប្វងប្ផលនាមនៅគានដើមបោប់ជំនសវញ។ ពួកនគ ឹ ួ ង ិ ៉ ន ី ួ ិ 32
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ាបឋូរនវនគាមឋងមាក់ជិះអ្ំនាស នមប៊ូស ២០០០ របស់ នេរ ី ប្ដលជាអ្ំនាសដ៏លបំផុត។ សូ មបប្តនមអ្ំនៅក៏នហាះនលឿនជាង អ្ំនាស ន ន ី ា ីផ្លយរនទះ ោស់របស់ រនប្ដរ។ ា ៉ុ រាំោទីនរកាយមក ពួកនគនដើរជាកបននឡើងនៅភនំ ាក់អ្ំនាសនហាះនលើសារបស់ ពកនគ។ ពួកនគានសួ រ នពឿរសុី ថានតើវា ួ ម ួចង់ចូលរួមជាមួយពួកនគរនទ ប៉ុប្នតវានិយ៉យថាវារវល់។ នេរានជួប នពឿរសុ ី នៅនពលញ៉ំអាហារប្តប៉ុនណ្ដះ រេូតមកដល់ នពល ឺ ី ុ ោននះ។ វានៅប្តកនុងបនទបបទជិតរបស់ វាប៉ុនណ្ដះនរៅពីនពលនោះ។ ់ ិ ោ - ខញុំសងឃមថាានដងនូវនរឿងអ្វីប្ដលវាានជួបរបទះ- ន្េវដនយ៉យោំងចងចនញ្ច ើ ម។ - វាមនដូចជាខលួនវានទៀតនទ។ លទធ ឹ ឹ ិ ិ ិផលរបលងរបស់ វាាននចញមុននថងប្ដលពួកឯងានរបលង។ វានធវើ ក.ប.វ.ក.ស. ានដប់ពីរពិនុ ទ នេើយវានសទើរប្តមននមលនៅ ិ ើនាយភាពនពញចតតោល់ប្តនសាះ។ ិ - ោកយនពញគឺ ការរបលងនវទមនតកំរតសាមញ្ដ - ចចពនយល់ នាយនឃើញនូវការមនយល់របស់ នេរ។ - ប៊លក៏ទទួលានដប់ ិ ិ ី ីពរប្ដរ។ របសិននបើពកនយើងមនរបយ័តននទ នយើងនងមានអ្នុរកសរកុមសិសសចបងមាក់នទៀតនៅកនុងរគួសារនេើយ។ ខញុំមនគតថា ខញុំអាច ី ួ ិ ឹ ន ិ ិរោំរទនូវភាពអាមាសនោះនទ។ ៉ ប៊លគឺជាបងរបុសនគបងាស់កុ ងរតកូលវសលី។ គាត់ នងបងរបុសបោប់ ឆាលី ានឈប់នរៀននៅសាោ េុកវា៉តនេើយ។ ី ន ី ិ ទនេរមនប្ដលានជួបមាក់នសាះកនុងចំនោមពួកនគ ប៉ុប្នតវាដងថាឆាលីនៅរបនទសរមានី កំពុងសិកោពីសតវោគ នេើយនងប៊លនៅ ី ិ ន ឹ ៉ូ ៉ ិ ីរបនទសនអ្េសប កំពុងនធវើការឲ្យធោគាររបស់ នវទគូ ្េគីងេុ ាត។ ុី គ - ខញុំមនដឹងថានតើមាក់ ិ ៉ និងានឹងនលលកយ៉ងណ្ដចំនោះសំ ភារៈសិកោរបស់ ពកនយើងោំងអ្ស់ គានៅឆាននះនទ- ៉ ៉ ួ ន នំ ចចនយ៉យនៅមួយសនទុះនរកាយមក។ - នសៀវនៅរបស់ ឡក់ហាត ោំងរាំរបនភទ! នេើយជីននីរតូវការរប នងចងាឹះនវទមនតមយនដើម ិ ៉ូ ិ ួនេើយនៅអ្វីៗរគប់យ៉ងនទៀត... ៉ នេរមននិយ៉យអ្វីនសាះ។ វាមានអារមមណខ្លសនអ្ៀនបនតិច។ អ្វីប្ដលសតុកទុកកនុងបនទបនរកាមដីនៅ្េគីងេុ ាតទីរកុងឡុង គឺ ី ិ ៍ ម ់ គជារទពយសមបតតិប្ដលឪពុកមាយវាានបនសល់ ទុកឲ្យវា។ ពិតណ្ដស់ វាមានលុ យានប្តនៅកនុងពិភពនវទមនតបុនណ្ដះ។ អ្ ្នកមន ឋ ៉ ោ ិអាចោយលុ យហាលឡុន សុី កគ័ល នងណ្ដត់កុ ងហាងពួកនោកយាននទ។ វាមនប្ដលនយ៉យពីគណនីកុ ងធោគារ្េគីងេាុត ា ិ ន ិ ិ ិ នរាប់ដល់ រគួសារន ើសី នទ។ វាមនានគតថា ភាពភ័យខ្លចរបស់ ពកនគចំនោះអ្វីៗប្ដលោក់ទងនងនវទមនតនោះអាចនងោមោរវញ ល ិ ិ ល ួ ឹ ឹ ិនូវមាសមួយពំនូកធំនោះនទ។ នោករសីវសលីានាស់ពកនគោំងអ្ស់ គាឲ្យភាក់តាងពីរពលឹមនៅនថងពុធនរកាយមក។ ី ួ ន ញ ំ បោប់ពីមាក់ៗានញ៉ំសាន់វច ទ ន ុ ិសាច់រជូកអ្ស់ រាំមយដុំយ៉ងនលឿនរួចមក ពួកនគានោក់អាវធំ នេើយអ្នករសីវសលីានយកនផើងផ្លមួយនចញពីនលើនធនរឡកំនៅកនុង ួ ៉ ី ា ើផទះាយ និងនអ្ើតនមលនៅខ្លងកនុង។ ើ - ពួកនយើងជិតនរបើវាអ្ស់ នេើយ អ្ស៍សឺ- គាត់ដកដនងហើមធំ។ - នយើងរតូវទិញប្ថមនទៀតនៅនថងននះ...អា! ប្មននេើយ នភញៀវមុន! ៎រតូវឯងមុន នេរកមួយសមាញ់ ! ី ល គាត់ានឲ្យនផើងផ្លនោះនៅវា។ ា នេរសមលងនៅពួកនគោំងអ្ស់ ប្ដលកំពុងនមលវា។ ី ឹ ើ - ត...នតើខុ ំនឹងរតូវនធវើអ្ីនៅ?- វានិយ៉យជាប់ៗ។ ញ វ 33
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - វាមនប្ដលនធវើដំននើរនាយនរបើនមៅភលូនទ- រននយ៉យភាម។ - សុ ំ នោស នេរ ី ខញុំនភលចនៅ។ ិ ៉ុ ិ ល - មនប្ដលនទរ?- នោកវសលីនយ៉យ។ - ប៉ុប្នត នតើឯងនៅផលូវកាត់ទទងនដើមបទញសំ ភារៈសិកោរបស់ ឯងកាលពីឆាមុននាយ ិ ឺ ី ិ ឹ ី ិ នំសារអ្វីនៅ? - ខញុំាននៅតាមផលូវនរកាមដី... - ពតរ?- នោកវសលីនយ៉យោំងោប់អារមមណ។ - នតើមានជនណរយនតនទ? នតើវារាកដ... ិ ឺ ី ិ ៍ ឋើ - មនប្មននពលននះនទ អ្ស៍សឺ- នោករសីវសលីនយ៉យ។ - កមួយសមាញ់ នមៅភលូគឺនលឿនជាងនរចនណ្ដស់ ប៉ុប្នតពុនោ! ិ ី ិ ល ើ ធ៎របសិននបើឯងមនប្ដលនរបើវាពីមុន... ិ - វានឹងមនអ្ីនទណ្ដ មាក់- ន្េវដនិយ៉យ។ - នេរ ី ោំនមលពួកនយើងមុនណ្ដ។ ិ ៎ ៉ ើ ៎ វាយកនមៅភលបនតិចនចញពីកុ ងនផើង ឈានចូលនៅកនុងនភលង នេើយាចនមៅនោះនៅកនុងអ្ណ្ដតនភលង។ ឺ ន ើ ឋ ើ នាយមានសនូរមួយបនលឺនឡើង នភលងានប្របជាពណនបតងភលឺ នេើយផទុះនឡើងខពស់ជាង ន្េវដ ប្ដលានឈាននជើងចូលកនុង ើ ៌នោះអ្ំាញ់ មញ រួចប្រសកថា៖ - ផលូវកាត់ទទឹង!- នេើយក៏ាត់ខួ ននៅ។ ិ ល - កមួយសមាញ់ ឯងរតូវនិយ៉យឲ្យចាស់ៗ- នោករសីវសលីរាប់នេរនៅនពលប្ដលចចានាក់នដរបស់ វាចូលនៅកនុងនផើង។ ល ី ី- នេើយប្ដលសំ ខ្លន់គឺនចញនៅដល់ កប្នលងរតមរតូវនោះ... ឹ - រតមរតូវអ្វីនៅ?- នេរនយ៉យោំងមនដងអ្ី នពលប្ដលនភលងានផទុះសូ រ នេើយោំចចនចញពីកប្នលងនោះផងប្ដរ។ ឹ ី ិ ិ ឹ ើ - អ្ឺ ឯងដឹងនទថា មាននភលងនវទមនតអារកក់នៅចំរះគាជានរចើនប្ដលរតូវនរជើសនរស ប៉ុប្នតយ៉ងណ្ដក៏នាយឲ្យប្តឯងនិយ៉យ ើ ុ ន ើ ៉ឲ្យានចាស់... - វានងមនអ្ីនទ ម៉ូលី កុំារមភអ្ី- នោកវសលីនយ៉យ កំពុងប្តយកនមៅភលូសរមាប់ខួ នគាត់ប្ដរ។ ឹ ិ ី ិ ល - ប៉ុប្នតបងសមាញ់ របសិននបើវាវនងវងនោះ នតើពកនយើងនឹងរតូវពនយល់ ពូមងរបស់ វាយ៉ងនម៉ចនៅ? ល ួ ី ៉ - ពួកគាត់មនរបកាន់នទ- នេរបញ្ញក់ឲ្យគាត់ទុកចិត។ - ាត់លីនឹងគិតថាវាជានរឿងកំប្បលងដ៏អ្សារយមួយរបសិននបើខុ ំវនងវង ិ ី ជ ត ច ញកនុងបំពង់ប្ផសងមួយនោះ កុំារមភពីនរឿងនោះអ្។ ី - អ្ឺ...ប្មននេើយ...មងនៅបោប់ពីអ្ស៍សឺ- អ្នករសីវសលីនយ៉យ។ - ឥឡូវ នពលប្ដលឯងចូលនៅកនុងនភលង រតូវនយ៉យ ី ទ ី ិ ើ ិនឈាះទីកប្នលងប្ដលឯងនឹងនៅ... ម - នេើយាក់ប្កងនដរបស់ ឯងចូលកនុង- រនផឋល់នយ៉បល់។ ៉ុ - នេើយប្ភនករបស់ ឯងបទ- អ្នករសីវសលីនយ៉យ។ - ប្រមងនភលង... ិ ី ិ ើ - នៅឲ្យនសងៀម- រននយ៉យ។ - នបើមនអ្ញ្ច ឹ ងនទ ឯងអាចនងធ្នក់នចញនៅឡច្រននផសង... ៉ុ ិ ិ ឹ ល ា - ប៉ុប្នតកុំភយ នេើយកុំនចញនៅនលឿននពក រង់ោរេូតោល់ប្តឯងជួប ន្េវដ និងចច។ ័ ំ នាយពាយ៉មយ៉ងខ្លងនដើមបចងោំចំនុចោំងអ្ស់ ននះកនុងចិតត នេរានយកនមៅភលូបនតិច នេើយនដើរនៅឈរមុខនភលង។ វា ៉ លំ ី ី ើដកដនងហមធំ ាចនមៅនៅកនុងអ្ណ្ដតនភលង នេើយឈាននជើងសំ នៅនៅ។ នភលងហាក់ដូចជាខយល់ ដកក់នៅមួយ។ វានបើកមាត់របស់ វា ើ ឋ ើ ើ ៏ ឋនេើយភាមៗនោះវាាននលបនផះនៅយ៉ងនរចើន។ ល ឋ ៉ - ផ...ផលូវ...កាត់ ទទឹង- វាានកាក។ 34
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា វាមានអារមមណហាក់ដូចជា វាានកំពុងរតូវធ្នក់នចញពីរបនហាង ុយនភលងដ៏ធំមយ។ វាហាក់ដូចជារតូវបងវិលយ៉ងនលឿន ៍ ើ ួ ៉...សនមលងនរាទ៍កុ ងរតនចៀករបស់ វាកំពុងនធវើឲ្យេង...វាពាយ៉មនបើកប្ភនករបស់ វា ប៉ុប្នតចលោយ៉ងរេ័សននអ្ណ្ដតនភលងពណនបតង ន ឹ ៉ ឋ ើ ៌នធវើឲ្យវាឈ...វតថុ រងមួយានបុកប្កងនដរបស់ វា នេើយរុញវាចូលវញ នៅប្តបងវិលនេើយបងវិលនទៀត...ឥឡូវ វាមានអារមមណដូចជា ឺ ឹ ិ ៍ ើ ៉មាននដរតជាក់កំពុងទះមុខរបស់ វា...នាយនបើកប្ភនកនមលរពឹមៗតាមប្វនតារបស់ វា វាាននឃើញឡកំនៅមួយកនុងសភាពរពឹលៗ នង ិរគនលៀសប្ភនកមួយប្ភលតនៅនឃើញបនទបនៅខ្លងមុខ ... នំសាន់វចសាច់រជូករបស់ វាកំពុងប្តនរកនុងរកពះ ... វាបទប្ភនកមឋងនទៀត បន់ឲ្យ ់ ិ ើ ិ ា ម ល ៉ឈប់ នេើយបោប់មក វាានដួលផ្លប់មុខនៅនលើថរតជាក់ នេើយក៏ធ្នក់ប្វនតាប្បក។ ទ ិ ិ ើ ៉ នាយវលមុខ នងមានសាមជាំ នេើយរបោក់សុទធប្តនផះនទៀតនោះ វាានកំនរកនជើងរបស់ វាថនមៗ កាន់ប្វនតាប្បករបស់ វា នយកមកនមល។ វានៅប្តមាក់ឯងគត់ ប៉ុប្នតកប្នលងប្ដលវានៅ វាមនសាល់ នទ។ វាអាចនយ៉យរាប់ានថា វាកំពុងប្តឈរនៅកនុងថម ើ ន ិ គ ិឡកំនៅ ប្ដលនមលនៅដូចជាហាងរបស់ នវទគូយ៉ងងងឹតមួយ... ប៉ុប្នតគានអ្វីនៅទីននះប្ដលមានដូចកនុងបញ្ជ ី សាោេុកវា៉តនសាះ។ ើ ៉ ម របអ្ប់ប្កវមួយនៅជតនោះប្ដលមានាក់របអ្ប់នដរកនមាងនៅនលើនខនយរោប់ នបៀកនុងេ៊ូប្ដលមានសាមឈាមមួយេ៊ូ នង ិ ិ ខ ើ ន ិប្ភនកសិបបនិមតមួយចំនេៀង។ រាំងមុខដ៏អារកក់ជានរចើនាក់បនតុបនៅជាប់ជញ្ញំងប្បរនៅនរកាម....លាយននឆាឹងមនុសសានាក់ មិ ជនៅនលើតុតាងទំនិញ នេើយមានប្រចះសុី និងឧបករណនផសងនទៀតពយរនៅនលើពិតាន។ អារកក់ជាងននះនៅនទៀត ផលូវតូចចនងាៀតដ៏ងងឹត ំ ៍ ួនោះ ប្ដលនេរអាចនមលនឃើញតាមបងាួចហាងសុ ទធប្តធូលី គឺពតជាមនប្មននៅផលូវកាត់ទទឹងនទ។ ី ើ ិ ិ ជាការរបនសើរ វាាននចញពីទីនោះយ៉ងឆាប់។ រចមុះវានៅប្តឈរតង់កប្នលងបុកនងាតឡកំនៅ។ នេរនដើរនចញយ៉ង ៉ ឺ ឹ ី ៉រេ័សសាត់ៗសំ នៅនៅោរ ង វ ប៉ុប្នតមុននពលវានដើរានោក់កណ្ដលផលូវ ឋ បុរសពីរោក់ានបរញខលួននៅខ្លងប្ប៉កមួយនទៀតនន ហកញ្ច ក់...មាក់កុ ងចំនោមពួកនគគឺជាមនុសសប្តមាក់គត់ប្ដលនេរមនចង់ជបនៅនពលវាវនងវង នេើយមានរបោក់សុទធប្តនផះ នងោក់ ន ន ន ី ិ ួ ិ ៉ប្វនតាប្បកនទៀតនោះ គឺរាកូ នមលេវ័យ។ នេរសំ ឡឹងនមលជុំវញយ៉ងនលឿន នេើយានរកនឃើញទូពណនមធំមយនៅខ្លងនឆវងវា។ វាសទុះចូលនៅកនុងនោះ នេើយ ី ើ ិ ៉ ៌ ម ួោញោរបិទនាយទុករបនហាងតូចមួយសរមាប់នមលមកនរៅ។ បនតចនរកាយមក កណងមួយាននរាទ៍នឡើង នេើយនមលេវ័យក៏ វ ើ ិ ឋឹានឈាននជើងចូលកនុងហាង។ បុរសមាក់ប្ដលនដើរតាមនោះមានប្តឪពុកវាប៉ុនណ្ដះ។ គាត់មានសំ បុរសដូចវា មុខរសួច នងប្ភនកពណរបនផះរសាលនសទើរប្ត ន ោ ិ ៌ដូចគានបះបិត។ នោកនមលេវ័យឆលងកាត់ហាង សំ លឹងនមលយតៗនៅទំនិញនៅ នលើតុតាង នេើយានចុចកណងនៅនលើតុតាង ន ើ ឺ ំ ឋឹ ំទំនិញនោះ នរកាយមកក៏ប្បរមករកកូនរបុស នេើយនិយ៉យថា៖ - កុំបះអ្វីនអាយនសាះ រាកូ។ ៉ នមលេវ័យ ប្ដលនេៀបនងនឈាងយកប្កវប្ភនកកញ្ច ក់នៅនេើយនោះ ក៏តបវញ៖ ឹ ិ - ខញុំគិតថាានឹងទិញអ្ំនណ្ដយឲ្យខញុំមយ។ ៉ ួ - ានិយ៉យថាានឹងទិញអ្ំនាសរបកួតមួយឲ្យឯង- ារបស់ វានិយ៉យ នគាះរមាមនដរបស់ គាត់នៅនលើតុនោះ។ ៉ ៉ ៉ - នតើនោះមានអ្វីលនៅ នបើកូនមននៅកនុងរកុមមាស់ផះផង?- នមលេវ័យនយ៉យ នមលនៅនាយមនសបាយចតត នងខង ា ិ ច ទ ិ ើ ិ ិ ិ ឹយ៉ងខ្លង។ - នេរ ី នផ្លតធ័រ ទទួលានអ្ំនាសនមប៊ូស ២០០០ កាលពីឆាមុន។ នាយមានការអ្នុញ្ញតជាពិនសសពី ាំបលដ័រ ៉ លំ ី នំ ដ ័ 35
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ាដូនចនះវាអាចនលងឲ្យរកុម្េគីេវីនដ័រាន។ វាមនលាអ្ីណ្ដស់ណ្ដនទ។ ក៏នរោះប្តមកពីវាលប...លបនាយសារប្តមានសាកសាមដ៏ ិ ី ី ល នឆាួតៗមួយនៅ នលើថាសរបស់ វា... ង នមលេវ័យនអាននមលនធនើរមួយនពញនៅនាយឆាឹង។ ើ -...អ្នករាល់ គាគិតថាវាឆាតណ្ដស់ នផ្លតធ័រដ៏អ្សារយជាមួយនឹងសាកសាមរបស់ វា និងអ្ំនាសរបស់ វា... ន ល ច ល ន - ឯងានរាប់ានូវនរឿងននះយ៉ងនហាចណ្ដស់ដប់ពីររួចដងមកនេើយ- នោកនមលេវ័យនយ៉យ នាយទកមុខសងស័យ ៉ ៉ ិ ឹនមលនៅកូនរបុសរបស់ គាត់ - នេើយាក៏ចង់រ ំលឹកឯងប្ដរថា...ោំសាប់ប្ន៎...មនរតូវបរញនអាយនគនឃើញថាឯងសាបនេរ ី នផ្លតធ័រ ើ ៉ ឋ ិ ហ ់ខ្លងនពកនោះនទ ពីនរោះនពលននះ ពួកនវទគូ ភាគនរចើនោត់ទុកវា ដូចជាវរបុរសប្ដលាននធវើឲ្យនមនវទគូ ងងឹតរោយាត់ខួ ន...អា! លំ ី ល ៎នោក បូេគីន។ បុរសខនងនកាងមាក់ាននលចមុខពីនរកាយតុតាងទំនញ កំពុងប្តប្វកពររបសក់ប្ដលមាននរបងរបស់ គាត់នចញពីមុខរបស់ ន ំ ិគាត់។ - នោកនមលេវ័យ រករាយណ្ដស់ប្ដលានជួបនោកមឋងនទៀត- នោកបូេគីននិយ៉យកនុងសំ នឡងយ៉ងរអ្ិលរោល់ ដូច ី ៉ ិ ី ច ័សក់របស់ គាត់។ - ពតជារករាយណ្ដស់...មានោំងនោកមាស់នមលេវ័យដ៏វយនកមងផងប្ដរ...គួរនអាយរសឡាញ់ ណ្ដស់ ។ នតើនោកមានការអ្វីប្ដរ? ខញុំរតូវប្តបរញនោក រតមប្តកនុងនថងននះនងតំនលសមរមយបំផុត... ហ ឹ ិ - ខញុំមនទញអ្វីនទនថងននះ នោកបូេគន ប៉ុប្នតលក់- នោកនមលេវ័យនយ៉យ។ ិ ិ ី ិ - លក់រ?- សាមញញឹមានាត់បនតិចមឋងៗពីមុខរបស់ នោកបូេគីន។ ឺ ន - តាមពតនៅ នោកានឮថា រកសួ ងកំពុងប្តដឹកោំការចុះរតួតពិនិតយកាន់ប្តនរចើននឡើង- នោកនមលេវ័យនិយ៉យនាយ ិយករកាសប្សបកនចៀមមួយដុំពីខ្លងកនុងនហានៅ៉ របស់ គាត់ នេើយានរសាយវាឲ្យនោកបូេគនអាន។ - ខញុំមាន...អា...មុខទំនញពរ ី ិ ីបីនៅផទះប្ដលអាចនធវើឲ្យខញុំអាមាស់ របសិននបើរកសួ ងរតូវនៅ... ៉ ូ ៉ នោកបូេគីនតំរវប្វនតាឲ្យរសួលមករចមុះរបស់ គាត់ នេើយពិនិតយបញ្ជ ី នោះ។ - រកសួ ងពតជាហានបងាបញ្ញដល់ នោករាកដប្មនរ? ិ ៊ ហ ឺ បបូរមាត់របស់ នោកនមលេវ័យនឡើងរួញ។ - ខញុំនៅមនោន់ាននៅនមលនៅនឡើយ។ នឈាះនមលេវ័យនៅសកតិសមនឹងទទួលាននូវការនគារពដ៏ពិតរាកដមួយ ប្ត ិ ើ មរកសួ ងប្របជាចូលចិតតនរជៀតប្រជកខ្លងនឡើង។ លំ មានោកយចោមអារា៉ មពីសកមមភាពការោររបស់ ពកនោកិយថមីមយ...គានអ្វីរតូវ ួ ួ មសងស័យពីបញ្ញបនតចបនតួចនោះនទ គឺ អ្ស៍សឺ វសលី ឆាួតប្ដលរសឡាញ់ ពកនោកយ នៅពីនរកាយនរឿងនោះ... ហ ិ ី ួ ិ នេរមានអារមមណខងកន្ញ្ញលនឡើងមួយ។ ី ៍ ឹ ជ -...នេើយដូចប្ដលនោកនឃើញរសាប់នេើយ ធ្នតុពិតននថាពុលោំងននះអាចនធវើឲ្យនលចនឡើង... នំ - ខញុំយល់នេើយ នោក រាកដណ្ដស់- នោកបូេគីននិយ៉យ - ទុកឲ្យខញុំនមល... ើ - នតើខុ ំអាចយកអាននះាននទ?- រាកូនយ៉យកាត់ ចងាុលនៅរបអ្ប់នដរកននោះនៅនលើនខនយរោប់របស់ វា។ ញ ិ ិ ើ 36
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - អា! នដននភាពរុងនរឿង!- នោកបូេគនឧោននឡើង នាះបញ្ជ ី របស់ នោកនមលេវ័យនោល នេើយនដើរយ៉ងនលឿននៅរាកូ។ ី ៉- បញ្ចូ លនទៀនមួយនៅ នេើយវានងផឋល់ពនលឺដល់ រតមប្តអ្នកកាន់វាប៉ុនណ្ដះ! មតតដលបំផុតរបស់ នោរ! កូនរបុសរបស់ នោកមាន ឹ ឹ ោ ិ ៏ ាចំនូលចិតខ្លងណ្ដស់ នោក។ ត លំ - ខញុំសងឃមថាកូនរបុសរបស់ ខុ ំនឹងមានឥទធិពលនលើសពីនោរមាក់នៅនទៀត បូេគីន- នោកនមលេវ័យនិយ៉យោំងនសាះ ឹ ញ នកនរកាះ នេើយនោកបូេគននយ៉យយ៉ងនលឿនថា៖ - កុំរបកាន់អ្ី នោក កុំរបកាន់ថា... ី ិ ៉ - នោះជាយ៉ងណ្ដកឋី នបើពនុ ទនៅសាោរបស់ វាមននឡើងនោះនទ- នោកនមលេវ័យនយ៉យោំងនៅប្តនសាះកនរកាះ - ៉ ិ ិ ិអ្ញ្ច ឹ ងមុខរបរលួ ចបលនននះរបប្េលជាសកតិសមនឹងវានេើយ។ ់ - វាមនប្មនជាកំេុសរបស់ ខុ ំនទ- រាកូនឆលើយតបយ៉ងនលឿន។ - រគូោងអ្ស់ មានអ្នកប្ដលនគនពញចិតត េមាយអ្ូនី ិ ញ ៉ ំ ឺ ៉ន្េគនជឺរ សាីនគនោះ... - ាានគតថាឯងនងរតូវអាមាស់នាយសារនកមងរសីននរគួសារធមមតាមាក់នោះផឋួលឯងរាល់ ការរបលងនេើយ- ៉ ិ ឹ ៉ ន នោកនមលេវ័យនិយ៉យមាត់ៗ។ ៉ - ហា!- នេរនិយ៉យតិចៗ នាយសបាយរករាយកនុងការនឃើញរាកូសិ ថតកនុងសភាពឲ្យអាមាស់មុខ និងមានកំេង។ ី ី ៉ ឹ - វាគឺដូចគាប្តោំងអ្ស់ េនង!- នោកបូេគននយ៉យកនុងសំ នឡងយ៉ងរអ្លរោល់របស់ គាត់។ - ឈាមជ័រនវទគូ កំពុងប្ត ន ឹ ី ិ ៉ ិមានចំននតចនៅៗរគប់ទីកប្នលង... ួ ិ - មននាយោំងខញុំនទ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យ រនធរចមុះប្វងៗរបស់ គាត់រកធំបនតិចមឋងៗ។ ិ ី - នទ នោក ក៏មននាយោំងខញុំប្ដរ នោក- នោកបូេគីននិយ៉យនាយនអានបោបខលួន។ ិ ទ - នបើអ្ញ្ច ឹ ងនេើយ នយើងរបប្េលជាអាចរកមកនមលបញ្ជ ី របស់ ខុ ំវញ- នោកនមលេវ័យនយ៉យយ៉ងខល។ - ខញុំកំពុងប្ត ើ ញ ិ ិ ៉ ីរបញ៉ប់ បូេគីន ខញុំរតូវនធវើមុខជំនញសំ ខ្លន់ៗនៅកប្នលងនផសងនទៀតោនថងននះ។ ួ ពួកនគោប់នផឋើមតនថល។ នេរាននមលោំងភ័យខ្លច នៅនពលរាកូ នធវើចលោកាន់ប្តជិតនៅៗមករកកប្នលងោក់ខួ នរបស់ វា ី ើ ល លកំពុងពនតយនមលរបស់ នរបើរាស់សំរាប់លក់។ វាឈប់មយប្ភលតនដើមបនមលប្ខសពួរសំ រាប់ឃាតករមួយចរយប្វង នងពនតយនមលបនទះ ិ ិ ើ ួ ី ើ វ ិ ិ ិ ើមួយមានរទប្ខសកតបងសដ៏រសស់សាតមួយប្ខស៖ បំរាម “ហាមប៉ះោល់ ។ មានបណ្ដសា...ានោក់យកជវតមាស់ជាពួកនោកយ ូ ា ឋ ី ិ ច ិអ្ស់ ដប់រាំបនោក់នេើយអារស័យនៅតាមកាលបរនចឆទ។” ួ ិ រាកូប្បរមកនមល នេើយាននឃើញទូនោះភាមនៅពីមុខវា។ វានដើរសំ នៅនៅ...វានឈាងនដោញនដោរទូនោះ... ើ ល វ - រួចរាល់ នេើយ- នោកនមលេវ័យនយ៉យនៅតុតាងទំនញ។ - មក រាកូ! ិ ំ ិ នេរយកនដជូតថាសរបស់ វានៅនពលប្ដលរាកូបញ្ឈប់សកមមភាពនៅ។ ី ង - សូ មឲ្យមានសំ ណ្ដងលា នោកបូេគីន ខញុំសងឃមថានោកនឹងនៅភូមរគឹះនោះនៅនថងប្សាកនដើមបយកទំនិញ។ ឹ ិ ី ខណៈនោះោរានបិទ នោកបូេគីនបញ្ឈប់នូវឫកោសុ ភាពគួរសមរបស់ គាត់។ វ - សូ មឲ្យសំ ណ្ដងលា នោកនមលេវ័យ នេើយនបើនរឿងរា៉ វោំងនោះវាពតប្មន នោកមនប្ដលានលក់ឲ្យខញុំសូមបប្ី តោក់ ិ ិកណ្ដលនូវអ្វីប្ដលានោក់ទុកកនុងភូមរគះនោះផង... ឋ ិ ឹ នាយនយ៉យរអ្៊ូរោំអ្ស់ យ៉ងនរចើន នោកបូេគីនានរោយាត់ខួ ននៅតាមបនទបខ្លងនរកាយ។ ិ ៉ ល ់ 37
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា នរកាយមក នេរានរង់ោបនតច រួចវាាននចញមកយ៉ងសាត់ៗតាមប្ដលវាអាចនាយនដើរលបៗនចញពីកុ ងទូនោះ នដើរ ី ំ ិ ៉ ង នកាត់របអ្ប់ប្កវ នេើយនចញនៅតាមោរហាង។ វ ៉ នាយកាប់ប្វនតាប្បករបស់ វាយកមកាក់ពីមុខ វាានពនិតយនមលជុំវញ។ វាាននដើរចូលតាមផលូវតូចចនងាៀតមួយដ៏កខវក់ ឋ ិ ើ ិប្ដលនឃើញហាក់ដូចជាហាងោំងអ្ស់ រតូវានរបមូលផឋុំនដើមបបូជាឲ្យមនតអាគមងងឹត។ ី ហាងមួយប្ដលវានទើបនឹងនចញមកនោះគឺហាង បូេគន នងប៊ក ដូចជាធំជាងនគ ប៉ុប្នតនៅទល់ មុខនោះគឺមានការាក់តាងបរញតាមបងាួចយ៉ងគរគចនូវកាលមនុសសរួមតូច ី ិ ឺ ំ ហ ៉ ិនេើយោរពីរនៅខ្លងនរកាមមានរទុងដ៏ធំមយប្ដលមានាក់សតវពងោងនមនៅរស់ ដធំសំនបើមពរកាល។ វ ួ ី ម ៏ ី នវទគូមុខអារកក់ពរោក់ ីកំពុងតាមនមលវាពីរសនមាលននផលូវនដើរមួយ កំពុងខសបនខសៀវគា។ នាយមានអារមមណភ័យខ្លច នេរតាំងចិតត នេើយពាយ៉មោក់ ើ ឹ ន ៍ ល ី ៉ប្វនតារបស់ វាឲ្យរតង់ និងសងឃមថាវានឹងអាចរកនឃើញផលូវមួយនចញពីទីននះ។ ឹ ផ្លកសញ្ញនៅតាមផលូវនធវើពីនឈដោស់មយានពយរពីនលើហាងមួយប្ដលលក់នទៀនមានជាតិពុល ល ដ ើ ៏ ួ ួ រាប់ឲ្យវាដឹងថាវាសថិតនៅកនុងផលូវរារតី។ ននះមនានជួយអ្វីនទ នរោះនេរមនធ្នប់ានឮនឈាះកប្នលងណ្ដមួយនោះនទ។ វាគតថា វាមនាននយ៉យនចញ ិ ី ិ ល ម ិ ិ ិឲ្យានចាស់រតឹមរតូវតាមមាត់ប្ដលនពញនាយនផះរបស់ វានៅកនុងភនកនភលងរបស់ វសលី។ នាយពាយ៉មនៅនសងៀមសាត់ វាានគតនូវ ់ ើ ី ង ិអ្វីប្ដលរតូវនធវើ។ - នតើឯងមនវនងវងនទរ ឺ កមួយសមាញ់ ?- សនមលងមួយបនលឺនឡើងកនុងរតនចៀករបស់ វានធវើឲ្យវាភាក់រពឺត។ ិ ល ញ នវទគូោស់មាក់ានឈរនៅពីមុខវា កាន់ថាសមួយប្ដលនមលនៅគួរឲ្យនខពមដូចរកចកនដមនុសសោំងរសុង។ គាត់សមលង ន ើ ើ ឹនមលវា បរញនូវនធមញប្ដលមានប្សល។ នេរានប្បរនរកាយខិតនៅឆាយ។ ើ ហ ី ង - ខញុំមនអ្ីនទ អ្រគុណ- វានិយ៉យ។ - ខញុំរគាន់ប្ត... ិ - នេរ!ី នតើឯងគតថាឯងកំពុងនៅនធវើអ្ីនៅទីនោះ? ិ វ នបះដូងរបស់ នេរនោតញ៉ប់ ឯនវទគូ នោះក៏អ្ញ្ច ឹ ងប្ដរ។ រកចកនដដ៏នរចើនានធ្នក់មកនលើនជើងរបស់ គាត់ នេើយគាត់ាន ី លនជរនៅនពលរូបរាងដ៏ធំសនមបមននហា្េគីដ ើ អ្នកឆារបមាញ់ នៅសាោេុកវា៉ត មំ បរញនឡើងកនុងជំហានប្វងៗសំ នៅនៅរកពួកនគ ហនាយរកប្សប្ភនកដូចសតវលិ ាតមា៉ងពណនមកំពុងបនញ្ច ញពនលឺពីនលើពុកចរដ៏រសមូមរបស់ គាត់។ ៌ ម ា - ហា្េគដ!- នេរបនលឺនឡើងនាយភាពកក់នៅ។ - ខញុំានវនងវង...នមៅភលូ ... ី ី ឋ ហា្េគីដោប់នេរចំកញ្ច ឹ ងក នងោញវានចញឲ្យឆាយពីនវទគូ នោះ នគាះថាសនោះភាមឲ្យនចញពីនដរបស់ គាត់។ សំ ប្រកដ៏ ី ិ ង លរគលួ ចរបស់ គាត់នៅបនលឺតាមពីនរកាយពួកនគនពញតាមបនណ្ដយផលូវតូចចនងាៀត ឋ បត់ប្បននចញនៅផលូវមានពនលឺរពះអាទតយោំងប្ចង។ ិនេរាននឃើញអ្គារនធវើពីថប្កវពណសកបសមួយពីចមាយ៖ ធោគារ្េគីងេុ ាត។ ហា្េគដានបនណរវានៅផលូវកាត់ទទង។ ី ម ៌ ុ ង គ ី ឋើ ឹ - ឯងឆាួតនេើយ!- ហា្េគដនយ៉យយ៉ងតងសរនសក រួចសំ អាតនផះនចញពីមុខនេរខ្លងៗ។ គាត់នសទើរប្តនធវើឲ្យវាដួលចូល ី ិ ៉ ឹ ី លំកនុងធុងោមកសតវោគនៅខ្លងនរៅហាងលក់ឱសថមួយនៅនេើយ។ - នពលកំពុងនដើររកឡឹងជុំវញផលូវរារតី ខញុំមនានដឹង...កប្នលង ិ ិនរគាះថាក់ នេរ...មនរតូវឲ្យនរណ្ដមាក់នឃើញឯងនៅទីនោះនទ... ន ី ិ ន - ខញុំដឹងនរឿងនោះនេើយ- នេរនយ៉យ នអានកាលនគចនៅនពលហា្េគដរកសំ អាតនផះនចញឲ្យវាមឋងនទៀត។ - ខញុំានរាប់ ី ិ ីនោកនេើយ ខញុំានវនងវង...ចុះនោកនៅនធវើអ្ីទីនោះប្ដរ? 38
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - ខញុំកំពុងនៅរកនមល ថាបនណញខយងសុី សាច់ - ហា្េគីដនយ៉យនាយខងតចៗ។ - ពួកវាកំពុងបំផ្លញនសពនកាបនៅ ើ នំ ឋ ិ ឹ ិ ល ឋសាោនេើយ។ ឯងមកប្តមាក់ឯងនទរ? ន ឺ - ខញុំកំពុងសាក់នៅជាមួយរគួសារវសលី ប៉ុប្នតពកនយើងានប្បកគា- នេរពនយល់ ។ - ខញុំរតូវប្តនៅរកពួកនគភាម... ន ី ួ ន ី ល ពួកនគនធវើដំនណររួមគានៅតាមផលូវ។ ើ ន - នេតុអ្ានជាឯងមនប្ដលសរនសរសំ បុរតតបមកខញុំវញអ្ញ្ច ឹ ង?- ហា្េគដនយ៉យ នៅនពលប្ដលនេររត់រតឹកៗតាមប្កបរ ីវ ិ ិ ី ិ ីគាត់ (វារតូវនដើរបីជំហាននដើមបឲ្យោន់ជំហានប្វងៗននប្សបកនជើងកប្វងដ៏ធំរបស់ ហា្េគដមួយៗ)។ នេរានរាប់នរឿងរា៉ វោំងអ្ស់ ពី ី ី ីដុបប៊ី និងន ើសី ល។ - ពួកនោកិយនឃារនៅោំងអ្ស់ ននះពិតជាចំប្មន- ហា្េគីដបនញ្ច ញកំេង។ - របសិននបើខុ ំានដឹង... ឹ ញ - នេរ!ី នេរ!ី នៅទីននះ! នេររកនឡកនមលនៅនឃើញ េមាយអ្ូនី ន្េគនជរ កំពុងឈរនៅនលើចុងជនណរពណសនឡើងនៅធោគារ្េគីងេុ ាត។ ោង ី ើ ឺ ៉ ឺ ឋើ ៌ គានរត់ចុះមកនដើមបជបពួកនគ សក់ពណនតាតដ៏នសឋើងរបស់ ោងាននយ៉លនយ៉កនៅពីនរកាយោង។ ី ួ ៌ ន ៉ - នតើប្វនតារបស់ ឯងនកើតអ្ីេនឹង? សួ សី ឋ ហា្េគីដ...អ្ូ! វាពិតជាអ្សារយណ្ដស់ប្ដលានជួបអ្ ្នកោំងពីរមឋងនទៀត...នតើឯង ចនងចូលនៅ្េគីងេុ ាតរ ឺ នេរ? ឹ គ ី - បនតចនទៀតនៅនពលខញុំរករគួសារវសលីនឃើញ- នេរនយ៉យ។ ិ ី ី ិ - ឯងនឹងមនាច់ោយូរនទៀតនទ- ហា្េគីដនសើចនសញញ។ ិ ំ នេរ ី និងេមាយអ្ូនីរកនមលជុំវញ។ អ្នកប្ដលរត់នលឿនកាត់េូ វងមនុសសនោះគឺ រន ន្េវដ ចច នពឿរសុ ី នងនោកវសលី។ ឺ ៉ ើ ិ ៉ុ ិ ី - នេរ-ី នោកវសលីនយ៉យោំងដងហក។ - ពួកនយើងគតថាឯងនងនៅដល់ កប្នលងមួយដ៏ឆាយ...- គាត់ជូតកប្នលងទំប្ពកដ៏ ី ិ ់ ិ ឹ ងរនោងនលើកាលរបស់ គាត់។ - មូលីរពួយារមភខ្លងណ្ដស់...ោងនឹងមកដល់ ឥឡូវនេើយ។ លំ - នតើឯងាននចញនៅដល់ កប្នលងណ្ដ?- រនសួ រ។ ៉ុ - ផលូវរារតី- ហា្េគដនយ៉យោំងមុខរកញ៉ូ វ។ ី ិ - អ្សារយណ្ដស់ !- ន្េវដ នងចចនយ៉យរពមគា។ ច ិ ិ ន - ពួកនយើងមនប្ដលរតូវានអ្នុញ្ញតឲ្យចូលនទ- រននិយ៉យោំងរចប្ណន។ ិ ដ ៉ុ - ខញុំគរប្តនិយ៉យថាខញុំមនគិតដូនោះនទ- ហា្េគីដនិយ៉យោំងខឹងតិចៗ។ ួ ិ ន ឥឡូវនោករសីវសលីានរត់មកយ៉ងនលឿនដូចនហាះ កាបូបយួរនដរបស់ គាត់រគវរគវាត់យ៉ងខ្លងនៅកនុងនដមាង ជីននីកាន់ ី ៉ ី ៉ លំ ខនដមាងនទៀត។ ខ - អ្ូ! នេរ...អ្ូ! កមួយសមាញ់ ...ឯងអាចនៅដល់ កប្នលងណ្ដមួយ... ី ល នាយដកដនងហមោំងដងហក់ ើ គាត់ានោញយករកណ្ដត់ជូតធំមយនចញពីកាបូបរបស់ គាត់ ួ នេើយោប់នផឋើមសំ អាតនផះ ី ិ ៉ប្ដលហា្េគដមនានសំ អាតនចញអ្ស់ នៅនឡើយ។ នោកវសលីយកប្វនតារបស់ នេរមក នគាះវាតចៗនាយចងាឹះនវទមនតរបស់ គាត់ ី ី ិនេើយនធវើឲ្យវាលាដូចថមីអ្ញ្ច ឹ ង។ 39
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - អ្ឺ ប្នក...នៅចុះ- ហា្េគដាននយ៉យនពលនោកវសលីសំប្ដងការសាគមន៍នាយោប់រោក់នដរបស់ គាត់ (ផលូ វរារតីណ្ដ! ី ិ ី វ ៎របសិននបើនោកមនាននឃើញវានទ មនដងជាមាននរឿងអ្វីនកើតនឡើងនោះនទ ហា្េគដ!) ។ - ជួបគានៅេុកវា៉ត!- នេើយគាត់នាះ ិ ិ ឹ ី នជំហានប្វងៗយ៉ងនលឿន កាលនិងសារបស់ គាត់ខស់ជាងអ្នកឯនទៀតនៅផលូវដ៏កកកុញនោះ។ ៉ ម ព - ោយនមល៍ នតើខុ ំាននឃើញនរណ្ដនៅហាង បូេគីននិងប៊ក?- នេរានសួ ររន និងេមាយអ្ូនីនៅនពលពួកនគនឡើង ើ ញ ឺ ី ៉ុ ឺ ៉ជនណរ ្េគីងេុ ាត។ - នមលេវ័យ នងឪពុករបស់ វា។ ឋើ គ ិ - នតើលូសុីស នមលេវ័យមានទញអ្វីនទ?- នោកវសលីនយ៉យភាមនៅពីនរកាយពួកនគ។ ិ ី ិ ល - នទ គាត់កំពុងនៅលក់វញនតើ។ ិ - ដូនចនះគាត់ារមភនេើយ- នោកវសលីនិយ៉យនាយភាពសបាយចិតតបងាបការរពួយ។ - អ្ូ! ខញុំចង់ទិញរបស់ មយចំននពី ី ់ ួ ួលូ សុីស នមលេវ័យ... - បងរតូវរបយ័តន អ្ស៍សឺ- នោករសីវសលីនយ៉យនៅនពលពួកនគរតូវានបរញកប្នលងចូលនៅកនុងធោគារនាយនរមញ ី ិ ហគរលមាក់ប្ដលកំពុងនអាននគារពនៅមាត់ោរ។ - រគួសារនោះមនរសួលនទណ្ដ។ នឃើញដំរជុះ កុំជុះតាមដំរ។ វ ន វ ិ ី ី - អ្ញ្ច ឹ ងអ្ូនគិតថាបងគឺជានដគូរបស់ លូសុីស នមលេវ័យនទរ?- នោកវសលីនិយ៉យោំងខឹងចិតត ប៉ុប្នតគាត់ប្បកអារមមណមួយ ឺ ី ៍រ ំនពច នាយសារនឃើញរគួសាររបស់ េមាយអ្ូនី ប្ដលកំពុងឈរនាយភាពនងឿងឆងល់នៅឯតុតាងទំនញ ប្ដលោតសនធងនពញ ឺ ៉ ំ ិ ឹសាលនធវើពីថប្កវដ៏ធំនោះ កំពុងរង់ោឲ្យេមាយអ្ូនីប្ណោំពកគាត់។ ម ំ ឺ ៉ ួ - ប៉ុប្នតពកអ្នកគឺជាពួកនោកិយ!- នោកវសលីនិយ៉យនាយរករាយ។ - ពួកនយើងរតូវប្តរកអ្ីផឹកសិននៅ! នតើពកអ្នកនៅទីននះ ួ ី ី ួនធវើអ្ីប្ដរ? អ្ូ! អ្នកកំពុងដូរលុ យពួកនោកិយផង។ មូលី នមលប្នក!- គាត់ចងាុលនាយភាពរ ំនភបនៅរកាសរាប់ដប់នផ្លននៅកនុង វ ើ ើនដរបស់ នោកន្េគនជរ។ ឺ - ជួបគាវញនៅទីននះ- រននិយ៉យនៅកាន់េមាយអ្ូនីនៅនពលរគួសារវសលី នងនេររតូវានោំផូ វចូលនៅបនទបនរកាមដី ន ិ ៉ុ ឺ ៉ ី ិ ី ល ់នាយនរមញគរលនៅ្េគីងេុ ាតមាក់នផសងនទៀត។ វ គ ន បនទបនរកាមដីនោះរតូវាននៅដល់ នាយនរបើមនធាាយតាមទូរថនភលងតូចមួយ នបើកបរនាយពួកនរមញគរលប្ដលបនងាើន ់ ើ វនលបឿននលើផូ វរថនភលងដ៏តូចកាត់តាមផលូវនរកាមដីរបស់ ធោគារនោះ។ ល ើ នេររី ករាយនងការនធវើដំននើរយ៉ងនលឿននសលវចុះនៅបនទប់ ី ឹ ៉សុ វតថិភាពរបស់ វសលី ប៉ុប្នតវាមានអារមមណមនលានទ គឺមនលាខ្លងជាងនពលវានៅផលូវរារតី នៅនទៀត នពលោរបនទបសុវតថិភាពរនបើក ី ៍ ិ ិ លំ វ ់នឡើង។ មានគំនរននរាក់សីកគ័លដ៏តូចមួយនៅខ្លងកនុង នេើយមានប្តហាលុ នមាសមួយប៉ុនណ្ដះ។ នោករសីវសលីានចូលភាម ា ោ ី លនៅតាមផលូវកាច់រជុងនេើយញ៉ត់រាក់ោងប៉ុោនចូលកនុងកាបូបរបស់ គាត់។ នេរមានអារមមណរតប្តមនលា នៅនពលពួកនគាននៅ ំ ម ី ៍ ឹ ិដល់ បនទបសុវតថភាពរបស់ វា។ ់ ិ វាពាយ៉មបទាំងវតថុនៅកនុងរបអ្ប់ពីអ្កោំងអ្ស់ ិ ន នៅនពលវាាក់កាក់ប្ដលមាននៅកនុងនដយ៉ង ៉របញ៉ប់ចូលនៅកនុងកាបូបប្សបកមួយ។ រតឡប់មកខ្លងនរៅនលើជនណរថមប្កវវញ ពួកនគោំងអ្ស់ គាានប្បកគា។ នពឿរសុ ី និយ៉យរអ្៊ូតិចៗចង់ានសាបាកាថមី។ ឋើ ិ ន ន ល ៉ន្េវដ និងចចចំណ្ដំានមតតភកតិរបស់ ពកនគមាក់នៅេុកវា៉តគឺ លី ចចាន់។ អ្នករសីវសលី នងជីននីកំពុងនៅហាងលក់របជជុះ ិ ួ ន ី ិ ៉ូមួយ។ នោកវសលីទទូចចង់ោរគួសារន្េគនជរនៅផកអ្ីនៅហាង លីគី កូលរដុន។ ី ំ ឺ ឹ 40
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - ពួកនយើងោំងអ្ស់ នងជួបគាវញនៅឯហាង ហារស នងបលតកុ ងរយៈនពលមួយនមាង នដើមបទញនសៀវនៅសិកោរបស់ ពក ឹ ន ិ ល ី ិ ់ ន ៉ ី ិ ួឯង- នោករសីវសលីនយ៉យរួចនដើរនចញនៅជាមួយជនន។ - នេើយមនឲ្យឈាននជើងមួយជំហាននៅផលូវរារតីាច់ខ្លត!- គាត់ប្រសក ី ិ ី ី ិនៅបងបាូននភាះប្ដលកំពុងនដើរបកនរកាយ។ ល នេរ ី រន នងេមាយអ្ូនីនដើរលំ ប្េតាមដងផលូវប្ដលរកាលនាយថម និងមានខយល់ បក់រ ំនភយ។ ថង់មាស រាក់ និងសំ រទធិ ៉ុ ិ ឺ ៉ ើ ឹកំពុងទងគិចឮសូ ររោវៗយ៉ងរណកនុងនហានៅ៉ របស់ នេរ ី ប្ដលោមោរឲ្យវារតូវចំោយ ដូនចនះវាានទញប្ផល្សតបរធំបីប្ផល នងកានរ ៉មប័រ ៉ ឋំ ិ ៊ឺ ី ិសប្ណកដី ឋ រួចពួកនគានទំោរឮសូ ររគូបៗយ៉ងរករាយនៅនពលពួកនគនដើរយតៗតាមដងផលូវចនងាៀត ៉ ី ឺ នងសមលងនមលតាមកញ្ច ក់ ិ ឹ ើហាងប្ដលគួរឲ្យោប់អារមមណជានរចើន។ រនសមលងនមលយ៉ងជក់ចិតនៅរបឆាត់លី កាណងមួយឈុ តតាមកញ្ច ក់ននហាង ផគតផង់ ៍ ៉ុ ឹ ើ ៉ ត ៉ូ ុ ់ គសំ ភារៈកីឡាឃវីដ ីចរគប់របនភទ រេូតោល់ប្តេមាយអ្ូនីរតូវបងខំអ្ូសពួកនគនចញនដើមបនៅទិញទឹកនម និងរកាសប្សបកនចៀម ឆ ឺ ៉ ី មនៅហាងបោប់។ កនុងហាង របាប់នលងសំ រាប់នវទគូ េុ គមបូល នងនចប ពួកនគានជួបន្េវដ ចច នងលី ចចាន់ប្ដលកំពុងទញ ទ ិ ិ ិឧបករណនធវើឲ្យទទកដ៏អ្សារយរបស់ ដុកទ័រេវីលីាសទ័រ នងកាំរជួចគានកំនៅ ជានរចន នេើយនៅកនុងហាងលក់របស់ នឡឡុងតូច ៍ ឹ ច ិ ម ើមួយប្ដលនោរនពញនៅនាយចងាឹះនវទមនតាក់ៗ ជញ្ជ ី ងរងគីរនងគើនធវើពីទង់ប្ដង នងអាវខលកោស់ ៗរគបដណប់នាយសាមរបោក់ ពួក ិ ឋ ននគាននឃើញនពឿរសុ ី កំពុងប្តជក់ចិតតយ៉ងខ្លងនលើនសៀវនៅតូចមួយប្ដលគួរឲ្យធុញរោន់មានចំនងនជើងថា របធ្ននសិសសប្ដលមាន ៉ លំអ្ំណ្ដច។ - ការសិកោមួយរបស់ សិសសចបងកនុងសាោេុកវា៉ត នងមុខរររបស់ ពកនគបនតបោប់នទៀត- រនានអានឮៗពីរកបខ្លង ិ ួ ទ ៉ុនរកាយ។ - សាប់នៅគួរឲ្យោប់អារមមណប្ដរ... ឋ ៍ - នចញឲ្យឆាញនៅ- នពឿរសុី និយ៉យោំងគំនរាះគំនរយ។ ង ើ - ពតណ្ដស់ វាមានមេចតាខ្លងណ្ដស់ នពឿរសុ ី វាាននរៀបចំគំនរាងការរួចអ្ស់ នៅនេើយ...វាចង់នធវើជារដឌម្នតីរកសួ ងនវទ ិ ិ ឆ លំមនត...- រនរាប់នេរ ី និងេមាយអ្ូនីសាត់ៗនៅនពលពួកនគោកនចញពីនពឿរសុ ី ។ ៉ុ ឺ ៉ ង មួយនមាងនរកាយមក ៉ ពួកនគាននដើរសំ នៅនៅហារស ល ី នងបលត។ ិ ់ មានប្តពួកនគប៉ុនណ្ដះប្ដលនធវើដំនណរនៅហាងលក់ ោ ើនសៀវនៅ។ នពលប្ដលពួកនគជិតនៅដល់ ទីនោះ ពួកនគាននឃើញយ៉ងភាក់នផាើលនូវេវូងមនុសសដ៏ធំកំពុងរបនរជៀតគានៅខ្លងនរៅ ៉ ញ នោរនដើមបពាយ៉មចូលនៅកនុង។ មូលនេតុនននរឿងននះគឺមានការរបកាសជាសាធ្នរណៈនាយោញបាដ៏ធំមយកាត់តាមបងាួចខ្លង វ ី ួនលើជានរចើន៖ ហ្គីលដឺរយ ឡក់ ហាត ័ នឹងចុះហ្តថលលខាលលើល ៀវលៅ វយជីវប្រវតតិររ ់ គាត់ ័ លវទមនតននខ្ញំ ុ នងៃលនះពី ល៉ង ១២:៣០ - ៤:៣០ ល្ងច ោ ៃ - ពួកនយើងរាកដជាអាចជួបគាត់!- េមាយអ្ូនីបនលឺសំនឡងប្ញ៉ តៗ។ - ខញុំចង់មានន័យថា គាត់ានសរនសរនសទើរប្តរគប់ ឺ ៉នសៀវនៅកនុងបញ្ជ ី នសៀវនៅសាោនៅនេើយ! េវូងមនុសសនោះហាក់ដូចជារតូវាននរៀបចំជាជួរ ប្ដលភាគនរចនបំផុតនននវទគូោងនោះមានអាយុរបប្េល អ្នករសី វសលី។ ើ ំ ីនវទគូ ប្ដលនមលនៅគួរឲ្យរ ំខ្លនមាក់ានឈរនៅនកៀកោរ និយ៉យថា៖ ើ ន វ 41
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - សូ មនសងៀមសាត់ សូ ម្សតីោងឡាយ...កុំរញគា មាន...កុំរបកាន់នងនសៀវនៅោំងនោះអ្ី ឥឡូវននះ... ង ំ ុ ន ឹ នេរ ី រន នងេមាយអ្ូនី ានរបនរជៀតចូលនៅខ្លងកនុង។ ជួរដ៏ប្វងមួយាននាលចូលនៅតាមនរកាយហាងប្ដលជាកប្នលង ៉ុ ិ ឺ ៉ប្ដលេគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាតកំពុងចុះេតថនលខ្លនលើនសៀវនៅរបស់ គាត់។ ពួកនគមាក់ៗានកញ្ឆ ក់យកនសៀវនៅ ការរបយុទធជាមួយ ននងនខ្លចប្ប៊នសហី នេើយលួ ចចូលតាមជួរសាត់ៗនៅកប្នលងប្ដលសមាជិករគួសារវសលីឯនទៀតកំពុងឈរជាមួយនោក និងនោករសី ឹ ម ង ីន្េគនជឺរ។ - អ្ូ ពួកឯងនៅទីននះនទ លា- នោករសីវសលីនយ៉យ។ គាត់បនលឺសំនឡងនសទើរប្តមនដកដនងហម នងអ្ប្ងាលតចៗនលើសក់របស់ ី ិ ិ ើ ិ ិគាត់។ - ពួកនយើងនឹងអាចជួបគាត់នៅនពលបនតិចនទៀតននះ... េគីលដឺរ ័យ ឡក់ហាតនដើរមកយតៗកាត់េូ វងមនុសស ឺ ានអ្ងគុយនៅឯតុមយព័ទធជុំវញនៅនាយរូបភាពធំៗននមុខរបស់ ួ ិគាត់ផ្លល់ប្ដលកំពុងមចប្ភនក នងបនញ្ច ញពនលឺសសាញនចញពីនធមញសរបស់ គាត់យ៉ងគួរឲ្យោក់ោញនៅកាន់េូ វងមនុសស។ នោក ទ ិ ិ ញ ៉ឡក់ហាតពតនៅខ្លងនរៅនសលៀករបននផ្ល បំនភលចមនាន ពណនខៀវប្ដលពតជារតូវគានងពណប្ភនករបស់ គាត់។ មួកនវទគូរសួចរបស់ ិ ៉ូ ា ិ ៌ ិ ន ឹ ៌គាត់រតូវានបំោក់នៅរតង់កប្នលងដ៏ោក់ោញមួយនៅនលើសក់រញដូចទឹករលករបស់ គាត់។ ួ បុរសនឆវឆាវោបមាក់កំពុងឈរនផាៀងថតរូបនាយនរបើមាសុី នថតរូបពណនមធំមយ ន ៉ ៌ ម ួ ប្ដលបនញ្ច ញប្ផសងពណសាយេុយ ៌ វមកជាមួយពនលឺប្ចងោំង។ - នជៀសនចញពីទីនោះ- គាត់នយ៉យោំងកំេងនៅរន ិ ឹ ៉ុ រួចរតឡប់នៅថតរូបថមីមយនទៀត។ ួ - ននះគឺសំរាប់កាប្សតសារព័តមានរបោំនថងសំរាប់នវទគូ។ ៌ - អ្ញ្ច ឹ ងវាយ៉ងនម៉ច- រននិយ៉យ វាដុសនជើងរបស់ វាប្ដលជាងថតរូបនោះាននដើរជាន់។ ៉ ៉ុ េគីលដរ ័យ ឡក់ហាតានឮវា។ គាត់រកនមល។ គាត់ាននឃើញរន..នេើយបោប់មកនឃើញនេរ។ គាត់សំឡក់។ បោប់ ឺ ើ ៉ុ ទ ី ទមកគាត់កនរកាកឈរប្ភលត រួចប្រសកយ៉ងភាក់នផាើល៖ ៏ ៉ ញ - វាមនអាចជានេរ ី នផ្លតធ័រនទ ប្មននទ? ិ េវូងមនុសសានប្បកនចញនេើយខសបនខសៀវគាយ៉ងភាក់នផាើល។ ឡក់ហាតេក់សំនៅនៅោប់នដរបស់ នេរ ី នេើយោញវា ឹ ន ៉ ញនៅខ្លងមុខ។ េវូងមនុសសានទះនដអ្បអ្រសាទរ។ មុខរបស់ នេរនឡើងរកេមនពលឡក់ហាតោប់រោក់នដរបស់ វា ប្បរនៅជាងថត ីរូបប្ដលកំពុងចុចមាសុី នថតឮសូ ររកឹកយ៉ងរេ័សនាយមានប្ផសងខមួលខ្លញ់ រសាត់នៅនលើរគួសារវសលី។ ៉ ៉ ម ី - ញញឹមនអាយរសស់ណ្ដ នេរ-ី ឡក់ហាតនិយ៉យតាមរយៈនធមញដ៏ភប្ចងោំងរបស់ គាត់។ - ោំងអ្ស់ គា ឯងនិងខញុំសិ ថត ៎ លឺ ននៅនលើរកបមុខដ៏សំខ្លន់។ នៅនពលគាត់ឈប់កាន់នដរបស់នេរ ី នេរពាកនងកំនរករមាមនដរបស់ វាខ្លងណ្ដស់។ វាពាយ៉មនដើរសំ នៅរតលប់នៅវសលី ី ិ ឹ ើ លំ ីវញ ប៉ុប្នតឡក់ហាតនលើកនដមាងាក់នលើសារបស់ វាោំងពីរ នេើយនរកៀកវាយ៉ងជាប់នឹងខលួនគាត់។ ិ ខ ម ៉ - សុ ភាពោរ ី និងសុ ភាពបុរសោំងឡាយ- គាត់និយ៉យឮៗ នងរគវនដឲ្យនសងៀមសាត់។ - ឱកាសអ្វីកពិនសសនមលះ! ឱកាស ិ ី ង ៏ ៉ដ៏លឥតនខ្លះសំ រាប់ខុ ំនដើមបនធវើការរបកាសបនតិច ប្ដលខញុំានអ្ងគុយរង់ោអ្ស់ យូរមកនេើយ! ា ច ញ ី ំ - នៅនពលប្ដលនកមងរបុសនេរននះានឈាននជើងចូលកនុងហាងហារស នងបលតនៅនថងននះ វារគាន់ប្តចង់មកទញនសៀវនៅ ី ល ី ិ ់ ិសវ័យជីវរបវតតិរបស់ ខុ ំប្តប៉ុនណ្ដះ...ប្ដលខញុំគរប្តរករាយនឹងរបគល់ ឲ្យវាឥឡូវននះ ញ ោ ួ ី នាយមនាច់បង់នថល...- ិ េវូងមនុសសានអ្បអ្រ 42
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា ិ ិ ី ៉សាទរមឋងនទៀត - វាមនគតថា- ឡក់ហាតបនត រួចោប់អ្រងួននេរប្ដលនធវើឲ្យប្វនតារបស់ វារអ្លធ្នក់មកដល់ ចុងរចមុះរបស់ វា - កនុង ិ លនពលដ៏ខីកនថុចញ៉ុ ចននះ វានងទទួលាននូវអ្វីប្ដលនលើសលប់ជាងនសៀវនៅ នវទមនតននខញុំ របស់ ខុ ំនៅនទៀត។ តាមការពត វានងមតត ល ឹ ញ ិ ិ ិនៅសាោរបស់ វានឹងទទួលាននសៀវនៅនវទមនតននខញុំចាប់នដើមប្តមឋង។ ាទ សុ ភាពោរ ី នងសុ ភាពបុរសោំងឡាយ ខញុំមាន ិនសចកឋីរករាយនិងនមាទនៈនរកប្លងកនុងការរបកាសថា នៅប្ខកញ្ញននះ ខញុំនឹងរតូវនៅបំនពញការររជារគូការោររបឆាំងនឹងមនតអាគម ី ដងងតនៅសាោេុកវា៉តនេើយ! ឹ េវូងមនុសសរករាយ នងទះនដ នេើយនេរដងខលួនថា វាកំពុងរតូវានបរញខលួនជាមួយនងការររោំងមូលរបស់ េគីលដរ ័យ ី ិ ី ឹ ហ ឹ ឺឡក់ហាតនេើយ។ នាយដំនណរនរទតនរោតតិចៗ នរកាមទំងន់របស់ ពកនគោំងនោះ វាានរកផលូវនចញពីការយកចិតតទុកាក់របស់ ើ ួអ្នកកាប្សតនៅចុងននបនទបប្ដលជីននីកំពុងឈរប្កបរថាងថមីរបស់ ោង។ ់ ល - ោងយកនសៀវនៅោំងននះនៅ- នេរនយ៉យរេុមៗនៅោង វាានាក់នសៀវនៅចូលនៅកនុងថាងនោះ។ - ខញុំនងទញ ី ិ ឹ ល ឹ ិនាយខលួនឯង... - ខញុំភាល់ថាឯងចូលចិតប្បបនោះ ប្មននទ នផ្លតធ័រ?- សំ នឡងមួយបនលឺនឡើងប្ដលនេរមនពិាកកនុងការចំណ្ដំនោះនទ។ វា ន ត ី ិតំរង់ខួ ននេើយមករបឈមមុខនឹងរាកូ នមលេវ័យប្ដលកំពុងបនញ្ច ញសាមញញឺមប្បកមាក់រយជាធមមតារបស់ វា។ ល ន - នេរ ី នផ្លតធ័រដ៏លបលាញ- នមលេវ័យនយ៉យ។ - មនអាចចូលសូ មបប្ី តកនុងហាងលក់នសៀវនៅមួយនបើគានការថតរូប ី ិ ិ មាក់ទំពរមុខនោះនទ។ ័ - នចញឲ្យឆាយពីគាត់នៅ គាត់មនប្មនចង់នធវើនរឿងោំងអ្ស់ នោះនទ!- ជននីនិយ៉យ។ វាជានលើកដំបូងនេើយប្ដលោង ង ិ ីនយ៉យនៅពីមុខនេរ។ ោងនមលោំងខឹងយ៉ងខ្លងចំនោះនមលេវ័យ។ ិ ី ើ ៉ លំ - នផ្លតធ័រ ឯងមានមតតរសីខួ នឯងនៅនេើយ!- នមលេវ័យនយ៉យបងាូស។ ជននីប្របជារកេមមុខនៅនពលរន នង ិ ល ិ ី ៉ុ ិេមាយអ្ូនីប្វកផលូវចូលមក ោំងពីរោក់នាយមានកាន់គំនរនសៀវនៅរបស់ នោកឡក់ហាត។ ឺ ៉ - អ្ូ! គឺឯង- រននិយ៉យ សំ ឡងនមលនៅនមលេវ័យចំនពលកំពុងប្តមានអ្វីមនរសួលនៅនឹងាតប្សបកនជើងរបស់ វា។ - ៉ុ ឹ ើ ិនយើងភាល់ថាឯងភាក់នផាើលណ្ដស់ប្ដលាននឃើញនេរនៅទីននះ ហា? ន ញ ី ៎ - មនភាក់នផាលដូចប្ដលខញុំនឃើញនៅកនុងហាងតូចមួយនោះនទ វសលី- នមលេវ័យតបនៅវញយ៉ងនលឿន។ - ខញុំគតថាឪពុក ិ ញ ើ ី ិ ៉ ិមាយរបស់ ឯងនឹងរតូវអ្ត់ឃានរយៈនពលមួយប្ខនដើមបចំោយនរចើននលើរបស់ ោងនោះ។ ឋ ល ី ំ រនប្របជាមុខរកេមដូចជីននីប្ដរ។ វាទំោក់នសៀវនៅរបស់ វាចូលកនុងថាងប្ដរ នេើយសំ ឡក់នមលេវ័យ ប៉ុប្នតនេរ ី នង ៉ុ ល ិេមាយអ្ូនីានកញ្ឆ ក់ោញអាវររពីនរកាយខនងវា។ ឺ ៉ - រន!- នោកវសលីនយ៉យ សទុះនចញមកជាមួយន្េវដ នងចច - នតើឯងកំពុងនធវើអ្ីេនង? វាមនសមនទនៅទីននះ នតាះនចញ ៉ុ ី ិ ិ ឹ ិនៅនរៅ។ - នម៉ចនេើយ...អ្ស៍សឺ វសលី។ ី នោះគឺនោកនមលេវ័យ។ គាត់ឈរនាយាក់នដនលើសារបស់ រាកូ បនញ្ច ញសាមញញឹមចំអ្កកនុងកាយវការប្តមួយ។ ម ន ិ - លូ សុីស- នោកវសលីនយ៉យ រួចងក់កាលោំងមននពញចត។ ី ិ ិ ិ ត 43
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - ខញុំឮថានោករវល់ ណ្ដស់នៅរកសួ ង- នោកនមលេវ័យនយ៉យ។ -ការវាយឆមកអ្ស់ ោងនោះ...ខញុំសងឃមថាពួកនគនងឲ្យ ិ ់ ំ ឹ ឹលុ យនោកនរចនចំនោះការររបប្នថមនមាង មនថាអ្ញ្ច ឹ ងរ? ើ ៉ ិ ឺ គាត់ានលូ កនដចូលនៅកនុងថាងរបស់ ជីននី នេើយយកនចញពីកុ ងចំនោមនសៀវនៅរនោងៗរបស់ ឡក់ហាតនូវនសៀវនៅដ៏ ល នោស់នមលមនយល់មយកាលមានចំណងនជើងថា ការប្ណោំកំរតទីមយអ្ំពីមុខវជានិមតកមម។ ើ ិ ួ ិ ួ ិ ជ មិ - មនពតនោះនទ- គាត់នយ៉យ។ - សមាញ់ នតើានរបនយ៉ជន៍អ្នៅ កនុងការនធវើជាភាពអាមាស់ដល់ នឈាះនវទគូ របសិននបើ ិ ិ ិ ល ីវ ៉ មនគមនោំងបង់នថលឲ្យនោកខពស់ផងេនង? ិ ឹ នោកវសលីប្របជាមុខរកេមខ្លងជាងរន រជីននីនៅនទៀត។ ី លំ ៉ុ ឺ - ពួកនយើងមានគំនិតខុសពីគាចំនោះអ្វីប្ដលនធវើឲ្យអាមាស់ដល់ នឈាះនវទគូ នមលេវ័យ- គាត់និយ៉យ។ ន ៉ ម - ចាស់ ណ្ដស់- នោកនមលេវ័យនយ៉យ ប្ភនកសនរពៀតរបស់ គាត់ប្បរសំ ឡឹងនៅនោក នងនោករសីន្េគនជឺរប្ដលកំពុង ិ ិនមលមកោំងរពួយារមភ។ - រកុមេ៊ុនប្ដលនោករគប់រគងនោះ វសលី....នេើយខញុំគតថារគួសាររបស់ នោកអាចនងធ្នក់ចុះដុនាប ើ ី ិ ឹ លមនខ្លន... ិ មានសំ នឡងនោេៈមួយធ្នក់ឮសូ រកឍុក ខណៈនពលប្ដលថាងរបស់ ជីននីកំពុងនហាះ។ នោកវសលីានរុញខលួនគាត់នៅបុក ល ល ីនោកនមលេវ័យ ផឋួលគាត់ឲ្យដួលផ្លរនរកាយចូលនៅកនុងនធនរនសៀវនៅមួយ។ នសៀវនៅោកយាលីធនៗជានរចនកាលានធ្នក់ចុះឮ ង ើ ង ់ ើ លសូ រយ៉ងខ្លងមកនលើកាលរបស់ ពកនគោំងអ្ស់ គា។ មានសំ ប្រកមួយបនលឺនឡើង - វាយគាត់នៅ ា!- ពីន្េវដ នងចច។ នោករសី ៉ លំ ួ ន ៉ ិវសលីប្រសកខ្លងៗ៖ ី លំ - នទ អ្ស៍សឺ នទ! េវូងមនុសសរត់របនសចរបសាចសំ នៅនៅខ្លងនរកាយ បុកនធនរអ្ស់ ជានរចនប្ថមនទៀត។ ើ ើ - សុ ភាពបុរស សូ ម...សូ ម!- អ្នកជំនយការហាងានប្រសក នេើយនរកាយមក ឮខ្លងប្តមឋង - បញ្ឈប់ភាម សុ ភាពបុរស ួ លំ លនៅទីនោះ រតូវបញ្ឈប់ភាម... ល ហា្េគដាននដើរកាត់នលើនសៀវនៅដ៏នរចនសំ នៅនៅរកពួកនគ។ ភាមៗនោះ គាត់ានោញនោកវសលី នងនមលេវ័យនចញពី ី ើ ល ី ិគា។ នោកវសលីានាច់បបូរមាត់ នងនោកនមលេវ័យរតូវានវាយចំប្ភនកនាយនសៀវនៅ សពវវចោធិបាយអ្ំពីឧបករណនរបើ ន ី ិ ៍រាស់ មួយកាល។ គាត់នៅប្តកាន់នសៀវនៅ និមតកមម ដ៏ោស់របស់ ជីននី។ គាត់ានេុចវានៅឲ្យោងវញ...វាគឺជារបស់ លបំផុត មិ ិ ាប្ដលឪពុករបស់ ោងអាចផឋល់ឲ្យោងាន... នាយនរបំរះនចញពីការោប់របស់ហា្េគដ គាត់ានបក់នដនៅរាកូ នេើយនចញពីហាងយ៉ងនលឿន។ ើ ី ៉ - នោកគួរប្តកុំរវល់ នងនគអ្ី អ្ស៍សឺ- ហា្េគដនយ៉យ នសទើរប្តនលើកនោកវសលីនឡើងនលើនៅនពលគាត់ោញតរមង់របរបស់ ឹ ី ិ ី ៉ូគាត់។ - អ្នករាល់ គាដឹងថារគួសារនោះោំងមូលមាននឈាះសាុយរលួ យណ្ដស់ ។ នមលេវ័យគានយករតនចៀកសាប់នទ។ ឈាមជ័រ ន ម ម ឋអារកក់គឺវាអ្ញ្ច ឹ ងនេើយ។ ឥឡូវឆាប់នឡើង...នតាះនចញពីទីននះ។ ំ ួ ជនយការហាងនោះសំ ឡងនមលហាក់ដូចជាចង់ឃាត់ពកនគមនឲ្យនចញនៅ ឹ ើ ួ ិ ប៉ុប្នតគាត់រគាន់ប្តនដើរមកជិតចនងាះរបស់ហា្េគដ នេើយក៏ប្របគំនតវញភាម។ ពួកនគនធវើដំនណរយ៉ងរបញ៉ប់នលើផូ វ រគួសារន្េគនជរភ័យញ័ រ ឯនោករសីវសលីមានកំេង ី ិ ិ ល ើ ៉ ល ឺ ី ឹយ៉ងខ្លងនៅកនុងខលួនគាត់។ ៉ លំ 44
  • នៅហាងហា រីស និងប្ា ត់ ា - ជាឧោេរណលាមយទុកឲ្យកូនរបស់ បង...ការវាយតប់គានៅទីសាធ្នរណៈ...អ្វីប្ដលឡក់ហាតនងគតនោះគឺ... ៍ ួ ន ឹ ិ - គាត់រករាយនទ- ន្េវដនយ៉យ។ - នតើមាក់មនឮគាត់នយ៉យនពលនយើងកំពុងនដើរនចញនទរ? គាត់ានកំពុងសួ របុរសមាក់ ី ិ ៉ ិ ិ ឺ នប្ដលមកពីសារពត៌មានរបោំនថងសំរាប់នវទគូ ថា នតើគាត់អាចនឹងសរនសរពីការវាយគាននះចូលកនុងរាយរបស់ គាត់ានរនទ...រួចផោយ ន ឺវាជាសាធ្នរណៈនៅ។ ប៉ុប្នតនោះគឺជារកុមមនអ្ស់ ចតមយ ប្ដលាននធវើដំនណររតលប់នៅកប្នលងឡច្រនវញនៅ លីគី កូលរដុន។ នេរ ី វសលី នង ិ ិ ត ួ ើ ា ិ ី ិអ្ីវា៉ន់របស់ ពកនគោំងអ្ស់ នងរតូវនធវើដំនណររតលប់នៅ ប៊ូរ ៉ូ វញ នាយនរបើនមៅភលូ។ ពួកនគាននយ៉យោរគួសារន្េគនជរ ប្ដល ួ ឹ ើ ិ ិ ឺកំពុងោកនចញពីនតៀមនៅផលូវពួកនោកិយវញនៅមាងនទៀត។ នោកវសលីោប់នផឋើមសួ រពួកនគពីដំនណរការននចំណតរថយនត ប៉ុប្នតពក ិ ខ ី ើ ួនគរតូវបញ្ឈប់យ៉ងនលឿន នពលនឃើញមុខរបស់ នោករសីវសលី។ ៉ ី ី ៉ នេរនាះប្វនតាវានចញ នេើយាក់យ៉ងថនមៗចូលនៅកនុងនហានៅ៉ របស់ វាមុននពលវានរបើនមៅភលូ។ ពតជាមនប្មនជាមនធា- ៉ ិ ិាយនធវើដំននើរ ប្ដលវានពញចតនោះនទ។ ិ ត 45
  • វគ្គ V ដ ើមដ ើ វ៉ុមភីង វីឡូ ចុងបញ្ច ប់ននវស្សមកាលរដូវក្ដបានមកដល់ ឆាប់ក្ពកក្ ិ ឋ ើយស្ំ រាប់ក្ រ។ វាបានទនទងរង់ចាក្ដើមបក្ៅ សាលា ី ឹ ំ ី ុកវា៉ត វញ ិមមន ប៉ុមនែរយៈក្ពលប៉ុន្មនមែរបស្់ វាក្ៅប៊ូរគឺជាក្ពលដ៏រករាយបំផុតននជីវតរបស្់ វា។ វាពបាកកនុងការមនច្ចមនននងរនក្ពលវាបាន ា ៉ូ ី ិ ិ ិ ឹ ៉ុគតក្ៅដល់ ច្គួសារក្ ើស្ី ល ិ នងរក្បៀបននការសាគមន៍មដលវាគតថា ិ ា ិ នងក្កើតក្ ឹ ើងក្លើកក្ច្កាយក្ពលវាច្តលប់ក្ៅក្ៅវថីច្បាយក្វដ ិច្ាយវញ។ ិ ក្ៅលាចចុងក្ច្កាយរបស្់ ពកក្គ ង ួ ក្លាកច្ស្ីវស្លីបានក្ច្បើស្ិលប៍ជប់ជាអាហារក្ពលលាចដ៏អធិកអធមមួយមដលរួមមានទាំង ី ងរបស្់ ទាងអស្់ មដលក្ ំ ី ិ ិ ៊័ រចូលចតែ នងចុងក្ច្កាយគឺនំបរស្ុ ី រម៉ូ ដលក្ធាើឲ្យច្ស្ក់ទកមាត់មយចាន។ ក្្ ឹ ួ ាដ នងចចបានបញ្ច ប់ក្ៅក្ពល ិលាចក្ន្មះក្ាយការបង្ហញកាំច្ជួច ង ា ាីលីបាស្ទ័រ។ ពួកក្គតុបមតងផទះបាយក្ាយផ្កយពណច្ក ា ៌ ម នងក្ែៀវ ក្ាយក្លាតចុះក្ ិ ើងពីក្លើពិតានក្ៅជញ្ជង យ៉ងក្ហាចណាស្់អស្់ មយក្មាងកនលះ។ ក្ច្កាយមក ដល់ ក្ពលផឹកទឹកស្ូ កូឡាក្ដមួយមពងធំចុងក្ច្កាយ ជ ំ ៉ ួ ៉ ឋក្ ើយចូលក្គង។ វាចំន្មយក្ពលយូរក្ដើមបចាប់ក្ផឋមចូលដល់ ច្ពកបន្មប់។ ពួកក្គបានក្ច្កាកក្ៅក្ពលច្ពះអាទតយរះ ប៉ុមនែមនដងជាយ៉ងក្ម៉ច ី ើ ឹ ទ ិ ិ ឹ ៉ក្ទ ពួកក្គហាក់ដូចជាក្ៅមានកិចចការក្ច្ចើនច្តូវក្ធាើក្ទៀត។ អនកច្ស្ីវស្លីបានស្ទុះក្ៅរកក្ច្សាមក្ជើង នងសាបបាកាមដលបានក្ច្តៀមទុក ី ិ ល ៉ទាំងអារមាណមនលអ ពួកក្គបានរត់បះគ្នក្ៅក្លើជក្ណរ ទាំងមានស្ក្មលៀកបំពាក់មនទាន់ច្តឹមច្តូវ នងនំបុងអាំងបនែិចក្ៅកនុងនដរបស្់ ៍ ិ ៉ ន ឋើ ិ ិ ័ពួកក្គ ក្ ើយក្លាកវស្លីក្ស្ទើរមតបាក់ក ក្ាយដួលក្លើមាន់វក្ងាងផលូវមួយកាល ក្ពលគ្នត់ក្ដើរកាត់ទីធ្លយួរវា៉លិស្របស្់ ជីននីក្ៅាក់ ី លឡាន។ ក្ រមនយល់ក្សាះថាក្តើមនុស្សច្បាំបីន្មក់ វា៉លិស្ច្បាំមយធំៗ ទទុយពីរកាល និងស្តាកណរមួយកាលអាចនឹងស្ម ី ិ ួ ី ុឋលាមចូលក្ៅកនុងឡាន ាត មអ៊ងក្គលៀ បានយ៉ងដូចក្មឋចក្ន្មះក្ទ។ ពតណាស្់ វាបានបាន់សានក្ាយមនគិតទាំងរបស្់ របរពិក្ស្ស្ ៉ ិ ៉ ា ិជាក្ច្ចនក្ទៀតមដលក្លាកវស្លីបានបមនែមក្ទៀតក្ន្មះក្ទ។ ើ ី - កុំនិយ៉យច្បាប់មូលីអី- គ្នត់ែសបាក់ក្ ឹ រ ី ក្ពលក្បើកឃ្លុបឡានខាងក្ច្កាយ ក្ ើយបង្ហញថាក្តើឡានច្តូវបានពច្ងីក ាក្ាយក្ច្បើក្វទមនែតាមរក្បៀបណា ក្ដើមបឲ្យវា៉លិស្ទាំងក្ន្មះអាចាក់បានយ៉ងច្ស្ួល។ ី ៉ 46
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ ចុងក្ច្កាយពួកក្គទាំងអស្់ បានស្ែិតក្ៅកនុងឡាន ក្លាកច្ស្ីវស្លីក្មលក្ៅក្ដអីខាងក្ច្កាយ មដលក្ ី ើ រ ី រន ក្្ ៉ុ ាដ ចច នង ិក្ពឿរស្ុ ី ទាងអស្់ គ្នកំពុងអងគុយយ៉ងច្ស្ួលបនែបន្មប់គ្ន ក្ ំ ន ៉ ទ ន ើយគ្នត់នយ៉យថា៖ ិ - ពួកក្លាកិយពិតជាដឹងក្រឿងក្ច្ចើនជាងការមដលពួកក្យើងស្រក្ស្ើរក្ៅក្ទៀត មមនក្ទ?- គ្នត់ នងជីននីចូលក្ៅអងគុយក្ៅ ិក្ដអីមុែមដលច្តូវបានទាញ មដលវាក្មលក្ៅដូចជាក្ដអីអងគុយក្ៅស្ួ នចារអញ្ច ឹ ង។ - ែញុំចង់មានន័យថា ឯងមនដឹងក្ទថា វាគឺធំ ើ ិទូលាយក្ពលក្មលពីខាងក្ច្ដ មមនក្ទ? ើ ក្លាកវស្លីបក្ញ្ឆ ះមាស្ុ ី ន ក្ ី ៉ ើយពួកក្គបានក្ធាើដំក្ណរយតៗក្ចញពីទីធ្ល ក្ ើ ឺ ល រង្ហកក្ច្កាយមបរក្ៅក្មលផទះក្ន្មះជាក្លើកចុង ី ើក្ច្កាយ។ វាច្គ្នន់មតគិតថា វាអាចមកក្មលផទះក្ន្មះបានមឋងក្ទៀតក្ពលពួកក្គច្តូវបកមកវញ៖ ើ ិ ចចបានក្ភលចច្បអប់កាច្ជួច ំ ាីលីបាស្ទ័ររបស្់ វា។ ច្បាំន្មទីក្ច្កាយមក ពួកក្គច្តូវឈប់ឡានក្ៅក្លើទីធ្លផទះមឋងក្ទៀត ក្ដើមបក្អាយចចរត់ចូលក្ៅយកអំក្បាស្ ល ីក្ហាះរបស្់ វា។ ពួកក្គក្ធាើដំក្ណរជិតក្ៅផលូវថនល់ក្ៅក្ ើ ើយ ក្ពលជីននីមច្ស្កយ៉ងខាងថា ន្មងបានក្ភលចក្ស្ៀវក្ៅកំណត់ក្ ៉ លំ តុរបស្់ន្មង។ ច្តមក្ពលមដលន្មងក្តាងចូលកនុងឡានវញ ពួកក្គកំពុងយតក្ពលក្ច្ចនណាស្់ ក្ ឹ ិ ឺ ើ ើយកំ ងក៏កាន់មតខាងក្ ឹ លំ ើងៗមដរ។ ក្លាកវស្លីក្មលក្ៅន្ម ី ើ ិកានដរបស្់ គ្នត់ ក្ ើយក្មលក្ៅច្បពនធរបស្់ គ្នត់។ ើ - មូលី អូនស្ំ ឡាញ់ ... - ក្ទ អស្៍ស្ឺ។ - គ្នននរណាមាក់អាចក្ឃ្ើញក្ទ។ ច្គ្នប់ចុចតូចមួយក្ៅទីក្នះ គឺជាឧបករណបំបាងកាយមួយមដលបងបានាក់...ក្ន្មះវា ា ន ៍ ំនងន្មំក្យើងក្ ឹ ើងក្ៅក្លើអាកាស្...បន្មប់មក ពួកក្យើងនឹងក្ហាះក្លើពពក។ ពួកក្យើងនឹងក្ៅដល់ ទីក្ន្មះកនុងក្ពលដប់ន្មទី ក្ ទ ើយគ្ននមក្ធោបាយណាមដលនវឆាតជាងក្នះក្ទៀតក្ទ... ា ល - អូនថាក្ទគឺក្ទក្ ើយ អស្៍ស្ឺ មនច្តូវក្ច្បើក្វទមនែទាងកណាលនថងច្តង់អញ្ច ឹ ងក្ន្មះក្ទ។ ិ ំ ឋ ពួកក្គបានក្ៅសានីយ៍ ឃ្ញច្កុស្ ក្ៅក្មាងដប់មស្ស្ិបច្បាំន្មទី។ ក្លាកវស្លីរត់ឆងផលូវយ៉ងក្លឿនក្ដើមបក្ៅយករក្ទះរុញ ែ ី ៉ ី ល ៉ ីស្ំ រាប់ាក់វា៉លិស្របស្់ ពកក្គ ក្ ួ ើយពួកក្គទាំងអស្់ គ្នបានច្បញាប់ចូលកនុងសានីយក្ន្មះ។ ន ែ ៍ ក្ របានជិះរថក្ភលងក្លបឿនក្លឿនរបស្់ សាលា ី ើ ុកវា៉តកាលពីឆាមុន។ មានភាពរក្ញ៉ រនញ៉ បនែចក្ដើមបចូលក្ៅច្ចកផលូវច្បាំបន នំ ិ ី ួបីភាគបួន មដលមនអាចក្មលក្ឃ្ើញក្ាយមភនកពួកក្លាកយបានក្ទ។ អាីមដលអ ្នកច្តូវក្ធាើគឺក្ដើរបុករបាំងដ៏រងមាំមដលមចករវាងច្ចក ិ ើ ិ ឹផលូវក្លែច្បាំបននិងក្លែដប់។ វាមនក្ធាើឲ្យឈអីក្ទ ប៉ុមនែច្តូវក្ធាើវាក្ាយច្បុងច្បយ័តនក្ទើបគ្ននពួកក្លាកិយណាមាក់អាចកត់ស្ំគ្នល់ ួ ិ ឺ ា ា នបានក្ពលអនកកំពុងរលាយបាត់ែួ ន។ ល - ក្ពឿរស្ុ ី ក្ៅមុនក្គ- អនកច្ស្ីវស្លីនយ៉យ គ្នត់ក្មលទាំងមនច្ស្ួលចតក្ៅន្ម ី ិ ើ ិ ិ ែ កាក្ៅខាងក្លើមដលបង្ហញថាពួកក្គមាន ិ ាក្ពលច្តមមតច្បាំន្មទីបុក្ណាះក្ដើមបរត់ចូលដូចធមាតាតាមរបាំងក្ន្មះ។ ឹ ៉ ោ ី ក្ពឿរស្ុ ី បានក្បាះជំហានយ៉ងសាហាប់ស្ំក្ៅក្ៅមុែ ក្ ៉ ា ើយក៏រលាយបាត់ក្ៅ។ ក្លាកវស្លីក្ៅបន្មប់ ក្្ ី ទ ាដ នងចចក្ៅ ិតាមក្ច្កាយ។ - ែញុំនងន្មំជីននីក្ៅ ក្ ឹ ើយឯងទាំងពរចូលក្ៅភាមបន្មប់ពីពកក្យើង- ក្លាកច្ស្ីវស្លីច្បាប់ក្ ី ល ទ ួ ី រ ី នងរន រួចកញ្ឆ ក់នដជីននី ិ ៉ុក្ ើយចូលក្ៅ។ មតមួយប៉ច្បិចមភនកពួកក្គក៏ក្ៅបាត់។ - ក្តាះក្ៅជាមួយគ្ន ក្យើងមានក្ពលមតមួយន្មទីបុក្ណាះ- រននិយ៉យក្ៅក្ ន ៉ ោ ៉ុ រ។ ី 47
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ ក្ រច្បាកដថាច្ទុងរបស្់ ី ុដវកច្តូវបានក្ស្ៀតចូលក្ៅក្លើវា៉លិស្របស្់ វាក្ាយស្ុ វតែភាព ក្ ី ី ិ ើយវាបានរុញរក្ទះរបស្់ វាឲ្យចំមុែរបាំងក្ន្មះ។ វាមានទំនុកចតែយ៉ងខាង ក្នះគឺមនមមនក្ស្ទើរមតមនមានស្ុ វតែភាពដូចការក្ច្បើក្មៅភលូក្ន្មះក្ទ។ ពួកក្គទាំងពរបាន ិ ៉ លំ ិ ិ ិ ីបក្ង្ហនែលួនឲ្យទាបជាងដងរក្ទះរុញរបស្់ ពកក្គ ក្ អ ួ ើយក្ដើរយ៉ងក្ជឿជាក់ស្ំក្ៅក្ៅរបាំងក្ន្មះក្ាយបក្ងាើនក្លបឿនច្ពមគ្ន។ ស្ល់មតពីរ ៉ នបីជំហានក្ទៀតពីរបាំង ពួកក្គបានរត់បុកចូលក្ៅ ក្ ើយ... ផ្កំង រក្ទះរុញទាំងពរបានបុករបាំងក្ន្មះ ក្ ី ើយបានខាតមកវញ។ វា៉លិស្របស្់ រនច្ជុះធ្លក់មកឮយ៉ងខាង ក្ ទ ិ ៉ុ ល ៉ លំ របានបុកដួលច្តូវ ីក្ជើង ក្ ើយច្ទុងរបស្់ ុដវកបានខាតក្ៅក្លើកំរាលឥដឌដភរក្លាងរួចវាបានរក្មៀលក្ៅឆាយ វាមច្ស្កយ៉ងឮក្ាយកំ ី ី ទ ៏ លឺ ង ៉ ង។ មនុស្ស ឹ ំ ិមាមដលក្ៅជុវញពួកក្គបានស្មលងក្មល ក្ ន ឹ ើ ើយស្នែិស្ុែមាក់ក្ៅមកបរក្ន្មះបានមច្ស្ក៖ ន - ក្តើពកឯងកំពុងក្ធាើស្ី ឆួ តៗ ួ អ ា នង? ឹ - ទប់រក្ទះមនជាប់- ក្ ិ រនយ៉យទាំងដងាក។ វាក្អាបឆអងជំនររបស្់ វាក្ពលក្ច្កាកក្ ី ិ ់ ឹ ី ើង។ រនរត់ក្ៅក្រស្យក ុដវក បក្ងាត ៉ុ ើ ី ី ើនូវទស្សនីយភាពមួយបងាឲ្យមានការែសបក្ែសៀវគ្នពីស្ំន្មក់មហាជនទាក់ទងនឹងភាពក្ោរក្ៅចំក្ពាះស្តា។ ឹ ន - ក្ តុអីបានជាក្យើងមនអាចឆលងកាត់បាន?- ក្ ា ិ រនិយ៉យតិចៗក្ៅរន។ ី ៉ុ - ែញុំមនដឹងក្ទ... ិ រនបានច្កក្ ៉ុ កក្មលជុំវញទាំងកំ ើ ិ ង។ មនុស្សមដលចង់ដងក្រឿងដប់ពរន្មក់ក្ៅមតក្មលពួកក្គ។ ឹ ឹ ី ើ - ពួកក្យើងនឹងែករថក្ភលងក្ ើ ើយ- រនែសប។ - ែញុំមនយល់ក្ទថាក្ ៉ុ ឹ ិ តុអីបានជាច្ចកចូលច្តូវបានបិទក្ាយឯងៗដូក្ចនះ... ា ក្ រក្មលក្ៅន្ម ី ើ ិកាយកសជាមួយនឹងអារមាណមនច្ស្ួលកនុងច្កពះរបស្់ វា។ ដប់វន្មទី...ច្បាំបនវន្មទី... ៍ ិ ិ ួ ិ វាបានរុញរក្ទះរបស្់ វាក្ៅមុែក្ាយច្បុងច្បយ័តន រ ូតទាល់មតក្ៅដល់ ទល់ នងរបាំងក្ន្មះ ឹ ក្ ើយរុញយ៉ងខាងអស្់ ពី ៉ លំលទធភាពរបស្់ វា។ ក្លា ៈក្ន្មះក្ៅមតរងមាំដមដល។ ឹ បីវន្មទី...ពីរវន្មទី...មួយវន្មទី... ិ ិ ិ - វា ស្ក្ពលក្ ួ ើយ- រននយ៉យក្ាយស្ំ ក្ ៉ុ ិ ងតក់ស្ុ លត។ - រថក្ភលងបានក្ចញក្ ើ ើយ។ ក្តើក្ធាើយ៉ងក្ម៉ចក្ៅក្បើបានងមាក់ ៉ ៉ ិ ៉មនអាចច្តលប់មករកពួកក្យើងវញក្ន្មះ? ក្តើឯងមានលុ យពួកក្លាកយែលះក្ទ? ិ ិ ិ ក្ រក្ស្ើចទាំងអស្់ កមាង។ - ច្គួសារក្ ើស្ី មនបានឲ្យលុ យែញុំាក់ក្ហាក្៉៉ អស្់ ច្បាំមយឆាមកក្ ី លំ ល ិ ួ នំ ើ យ។ រនផអឹបច្តក្ចៀកវាក្ៅនឹងរបាំងច្តជាក់ក្ន្មះ។ ៉ុ - មនអាចឮអាីក្សាះ- វានយ៉យទាំងច្ពួយបារមភ។ - ក្តើពកក្យើងគតក្ធាើអីក្ៅ? ែញុំមនដឹងថាក្តើវានងចំន្មយក្ពលយូរប៉ុណា ិ ិ ួ ិ ា ិ ឹ ោក្ដើមបឲ្យមាក់ នងបាច្តលប់មករកពួកក្យើងវញក្ន្មះក្ទ។ ី ៉ ិ ៉ ិ ពួកក្គច្កក្ កក្មលជុំវញ។ មនុស្សមាក្ៅមតក្មលពួកវា ជាពិក្ស្ស្ក៏ក្ច្ពាះមត ើ ិ ន ើ ុដវកបនែបនលឺស្ំក្ ី ី ងងតៗ។ ឺ - ែញុំគិតថាពួកក្យើងគួរមតក្ៅចាំជិះឡានវញលអជាង- ក្ ិ រនិយ៉យ។ - ពួកក្យើងកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារមាណក្ច្ចើនក្ពក ី ៍ក្ ើយ... - ក្ រ!- រននយ៉យ មភនករបស្់ វាបង្ហញភាពរករាយ។ - ឡានក្ន្មះ! ី ៉ុ ិ ា ី - វាយ៉ងក្ម៉ច? ៉ 48
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - ពួកក្យើងអាចជិះឡានក្ហាះក្ៅសាលា ុកវា៉តបានណា! - ប៉ុមនែែុ ំញគតថា... ិ - ពួកក្យើងអស្់ ផូ វក្ ល ើយ មមនក្ទ? ក្ ើយពួកក្យើងច្តូវការក្ៅដល់ សាលាក្រៀន មមនក្ទ? ក្ ើយច្បស្ិនក្បើវាគឺជាក្រឿងបន្មន់ ទមួយពិតមមនក្ន្មះ ក៏ក្វទគូ ក្ច្កាមអាយុច្តូវបានអនុញ្ជតឲ្យក្ច្បើក្វទមនែបានមដរ មាច្តាទីដប់ច្បាំបន កនុងលកខែណហាមោត់ ដ ួ ឍ ប់ៗស្អីក្គក្ន្មះ... ក្ រកំពុងមតមានអារមាណភ័យខាចក៏មច្បជារករាយវញភាមៗ។ ី ៍ ល ី ិ ល - ក្តើឯងអាចបក្ង្ហះឡានក្ន្មះបានក្ទ? ា - គ្ននបញ្ជក្ទ- រននិយ៉យ បងាលរក្ទះរបស្់ វាមបរក្ៅច្ចកក្ចញវញ។ - ឆាប់ក្ ា ា ៉ុ ិ ិ ើង ក្តាះក្យើងក្ៅ! ច្បស្ិនក្បើក្យើងច្បញាប់ក្ៅ ក្យើងអាចនងក្ៅតាមទាន់រថក្ភលងក្លបឿនរបស្់ សាលា ឹ ើ ុកវា៉ត។ រួចក្ ើយពួកក្គក៏ក្ដើរក្ាយរងបុងកាត់ ូ ាងពួកក្លាកយមដលចង់ដងក្រឿងទាំងក្ន្មះ ក្ចញពីសានយ៍ ក្ ឹ ឹ ិ ឹ ែ ី ើយច្តលប់ក្ៅតាមផលូវមាងក្ទៀតមដលឡាន ខ ាត មអ៊ងក្គលៀ ដ៏ចាស្់ ច្តូវបានយកក្ៅចត។ រនបានក្បើកក្សាឃ្លុបាក់ឥវា៉ន់ដធំក្ច្ៅ ក្ាយក្ច្បើចងាឹះក្វទមនែក្គ្នះពីក្លើ។ ពួកក្គបានក្លើកវា៉លិស្របស្់ ពកក្គាក់ចូល ៉ុ ៏ ួក្ៅកនុង នងាក់ ុដវកក្ៅកមនលងអងគុយខាងក្ច្កាយ ក្ ិ ី ី ើយពួកក្គចូលក្ៅអងគុយខាងមុែ។ - ក្មលក្ៅគ្នននរណាមាក់កំពុងក្មលមកក្ទៀតក្ទ- រននយ៉យ វាបក្ញ្ឆ ះមាស្ុី នក្ាយក្ច្បើចងាះក្វទមនែរបស្់ វាក្គ្នះតចៗមឋង ើ ា ន ើ ៉ុ ិ ៉ ឹ ិក្ទៀត។ ក្ របានក្អើតកាលក្ចញក្ច្ដបងអួច៖ ចរាចរណកំពុងមតមមាញឹកក្ៅក្លើមហាវថីខាងមុែក្ន្មះ ប៉ុមនែពកក្គគ្ននជក្ច្មស្ក្ទ។ ី ៍ ិ ួ ា ើ - ក្តាះក្ៅ- វានិយ៉យ។ រនបានចុចប៊ូតុងពណច្បាក់ដតូចមួយក្ៅក្លើចងាូត។ ៉ុ ៌ ៏ នផទឡានក៏រលាយបាត់...ក្ ើយពួកក្គក៏អញ្ច ឹ ងមដរ។ ក្ រមាន ីអារមាណថាក្ដអីអងគុយកំពុងញ័ រក្ៅពីក្ច្កាមវា វាឮស្ំ ក្ ៍ ិ ៉ ងមាស្ុី ន រួចវាាក់នដក្លើជងគង់ នងមវនតាក្លើច្ចមុះ ប៉ុមនែអីមដលវាអាច ៉ ាក្មលក្ឃ្ើញក្ាយក្បើកច្គ្នប់មភនកទាំងគូក្ន្មះគឺវាកំពុងអមណតក្ជើងផុតពីដីតាមផលូវកែាកមយក្ពញក្ាយឡានចត។ ើ ឋ ់ ួ - ក្តាះក្យើងក្ៅ- រននយ៉យក្ៅពីខាងសាំ នដរបស្់ វា។ ៉ុ ិ ឋ ក្ៅក្លើដី នងអគ្នរកែាកទាងក្ន្មះមដលក្ៅស្ងខាងផលូវបានោតឆាយក្ៅៗ ក្ចញផុតពីចកខុក្ៅក្ពលឡានបានក្ ិ ់ ំ ល ង ើងក្ៅក្លើ។ មួយមភលតក្ច្កាយមក ទីច្កុង ុងទាំងមូលបានច្គបដណប់ក្ាយមផសង និងបក្ញ្ច ញពនលឺភចិញ្ជចក្ៅពីក្ច្កាមពួកក្គ។ ឋ លឺ ច ក្ច្កាយមកមានស្ំ ក្ ងផទុះផស្់ៗច្តូវនឹងឡាន ក្ រ ី និងរនក៏ក្លចែលួនក្ ៉ុ ើងវញ។ ិ - អុ អូ- រននយ៉យ។ វាចុចក្លើបូតុងបំបាងកាយយ៉ងរ ័ស្។ - វាមានបញ្ជក្ ៉ុ ិ ៊ ំ ៉ ា ើយ... ពួកក្គទាំងពរបានចុចជាក្ច្ចនដងក្លើវា។ ី ើ ឡានបានបាត់របភាមៗ។ ូ ល ក្ច្កាយមកវាបានបក្ញ្ច ញក្ភលងភលបមភលតមកវញមឋង ើ ឹ ិក្ទៀត។ - ចាំបនែិចក្ៅ!- រនបានមច្ស្ក រួចវាបានយកក្ជើងវារុញយ៉ងខាងក្ៅក្លើឧបករណបក្ងាើនក្លបឿន។ ពួកក្គក្ធាើដំក្ណរបាញ់ ៉ុ ៉ លំ ៍ ើក្ឆាះក្ៅកនុងពពកទាបៗមានរាងដូចក្រាមក្ចៀម ក្ ោ ើយអាៗច្គប់យ៉ងមច្បជាច្ស្អាប់ នងមានអ័ពក្ច្ចើន។ ី ៉ ិ ទ - ឥ ូវក្ធាើយ៉ងក្ម៉ចក្ទៀត?- ៉ ក្ រនយ៉យ ី ិ វាក្ធាើមភនកច្ពិចៗក្មលក្ៅផ្កងពពកដ៏ច្កាស្់កំពុងច្គបដណប់ក្លើពកក្គច្គប់ ើ ទំ ឋ ួកមនលង។ 49
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - ពួកក្យើងច្តូវរករថក្ភលងឲ្យក្ឃ្ើញក្ដើមបដឹងថាច្តូវក្ៅតាមទស្ណា- រននយ៉យ។ ើ ី ិ ៉ុ ិ - ចុះក្ច្កាមវញមឋងក្ទៀត...ក្លឿនក្ ិ ើង... ពួកក្គបានក្ធាើដំក្ណរចុះក្ច្កាមពពក នងមច្បែលួនក្លើកមនលងអងគុយរបស្់ ពកក្គ រួចក្បើកមភនកច្ពឹមៗក្មលក្ៅខាងក្ច្កាម... ើ ិ ួ ើ - ែញុំក្មលក្ឃ្ើញវាក្ ើ ើយ!- ក្ រមច្ស្ក។ - ក្ៅខាងមុែក្ន្មះ...ក្ៅទីក្ន្មះ! ី រថក្ភលងក្លបឿនក្លឿនរបស្់ សាលា ើ ុកវា៉តកំពុងក្ធាើដំក្ណរយ៉ងក្លឿនក្ៅពីក្ច្កាមពួកក្គ ើ ៉ ហាក់ដូចជាពស្់ ពណច្ក ៌ មឆអន ិក្អមួយ។ អ - តាមទស្ខាងក្ជើងចាស្់ណាស្់- រននិយ៉យ។ វាពិនិតយក្មលច្តីវស្័យក្ៅក្លើចងាូតឡាន។ - មមនក្ ិ ៉ុ ើ ិ ើយ ពួកក្យើងនឹងច្គ្នន់មតច្តូវពិនិតយក្មលវាក្រៀងរាល់ មយក្មាងកនលះ រក្ច្ចើនជាងក្នះមឋង។ ក្ៅឲ្យក្ស្ងៀម...- រួចក្ ើ ួ ៉ ឺ ើយពួកក្គបានក្ធាើដំក្ណរក្ឆាះក្ៅកាត់ ើ ោតាមពពក។ មួយមភលតក្ច្កាយមក ពួកក្គបានចូលក្ៅកនុងកមនលងមដលមានពនលឺច្ពះអាទិតយមចងចាំង។ វាគឺជាពភពដ៏ែុស្គ្នមួយ។ កង់ឡានរអលពីក្លើពពកទន់ៗមដលមានពនលឺច្ពិចៗ នផទក្មឃ្ភលពណក្ែៀវគ្ននទីបញ្ច ប់ ក្ៅពី ិ ន ិ ឺ ៌ ាក្ច្កាមច្ពះអាទតយដ៏ភចិញ្ជចចិមញ្ច ង។ ិ លឺ ច - អាីមដលក្យើងច្តូវមតបារមភក្ៅក្ពលឥ ូវក្នះគឺយនែក្ហាះ- រននិយ៉យ។ ៉ុ ពួកក្គក្មលមុែគ្នរួចចាប់ក្ផឋើមក្ស្ើច អស្់ យ៉ងយូរ ពួកក្គក្ៅមតក្ស្ើចមនឈប់។ ើ ន ៉ ិ វាហាក់ដូចជាពួកក្គច្តូវបានធ្លក់ចូលក្ៅកនុងស្ុ បនដ៏អសារយមួយ។ ក្ ល ិ ច រគតថាក្នះច្បាកដជាផលូវមតមួយគត់ក្ដើមបក្ធាើដំក្ណរ៖ ី ិ ី ើក្ាយច្តូវឆលងកាត់គំនច នងដុំពពកច្ពិលតូចៗជាក្ច្ចើន ក្ៅកនុងឡានច្គបដណប់ក្ាយពនលឺច្ពះអាទតយភលមចងចាំងដ៏មស្នក្ដ និង ួ ិ ឋ ិ ឺ ឋមានកញ្ច ក់ស្ារស្ូ កូឡាដ៏ធំមយក្ៅកនុងច្បអប់ាក់ឥវា៉ន់ខាងមុែ ក្ ួ ើយនិងការទនទឹងរង់ចាក្មលមុែច្ចមណនរបស្់ ក្្ ំ ើ ាដ នងចច ក្ៅ ិក្ពលពួកក្គបានចុះចតក្ាយច្ស្ួលជាពក្ស្ស្ក្ៅក្លើវាលក្មគ្ននចក្ន្មះក្ៅពីមុែច្បាសាទសាលា ិ ា ា ល ុកវា៉ត។ ពួកក្គបានពិនិតយតាមានយ៉ងជាប់ក្លើរថក្ភលងក្ៅក្ពលពួកក្គក្ហាះគ្នន់មតឆាយក្ៅៗក្ៅទិស្ខាងក្ជើង រាល់ ការចុះក្ច្កាម ៉ ើ ងពពកមឋងៗ គឺបានបង្ហញពួកក្គនូវក្ទស្ភាពែុស្ៗគ្ន។ ទីច្កុង ា ន ុងក្ពលក្នះស្ែិតក្ៅខាងក្ច្កាយឆាយពីពកក្គ ក្ ង ួ ើយច្តូវជំនស្ ួក្ៅក្ាយវាលពណនបតងច្ស្ស្់សាតវញ ែោងរាបពណសាយដ៏ធំលឹ ាងក្លាើយ មានភូមមដលមានច្ពះវហារកាតូលិកតូចៗ នងទីច្កុង ៌ អ ិ ់ ៌ ា ិ ិ ិដ៏ធំមយក្ពញក្ាយឡានដូចជាច្ស្ក្មាចចំរះពណ។ ួ ុ ៌ ក្ទាះបីជាយ៉ងណាក៏ក្ាយ អស្់ រយៈក្ពលជាក្ច្ចើនក្មាងមដលគ្ននអាីរ ំក្ភបក្ច្កាយមក ក្ ៉ ៉ ា ើ រច្តូវមតទទួលសាល់ថាស្ំ ក្ណច ី គ ើែលះៗច្តូវបានបញ្ឈប់។ ស្ារស្ូ កូឡាបានក្ធាើឲ្យពួកក្គក្ច្ស្កទឹកយ៉ងខាង ក្ ៉ លំ ើយពួកក្គគ្ននអាីផឹកក្ន្មះក្ទ។ វា និងរនបានទាញយក ា ៉ុអាវរង្ហរបស្់ ពកក្គ ប៉ុមនែអាវយតរបស្់ ក្ ួ ឺ របានជាប់ស្ិ អតក្ៅនងខាងក្ច្កាយក្ដអីអងគុយរបស្់ វា ក្ ី ឹ ៉ ើយមវនតារបស្់ វាក្ៅមតរអលធ្លក់ ិ លមកចុងច្ចមុះស្ុ ទធមតក្ញើស្របស្់ វា។ ឥ ូវក្នះ ក្ រឈប់ចាប់អារមាណក្លើរបរាងពពកដ៏អសារយក្ន្មះក្ទៀតក្ ី ៍ ូ ច ើយ វាកំពុងគតយ៉ង ិ ៉យូរពីចមាយដ៏ឆាយននផលូវរថក្ភលងក្ៅខាងក្ច្កាមមដលជាកមនលងអនកអាចទិញទឹកមផលក្ពច្តជាក់ខាងពីរក្ទះរុញមួយ ង ង ើ ោ លំ រុញក្ាយ្ស្ែីក្វទគូ មាក់រាងធ្លត់បនែិច។ ក្ ន តុអីបានជាពួកក្គមនអាចចូលកនុងតាមច្ចកផលូវច្បាំបនបីភាគបួនបាន? ា ិ ួ - វាមនអាចឆាយជាងក្ទ មមនក្ទ?- រននយ៉យច្គលរៗ អស្់ ក្ច្ចនក្មាងក្ច្កាយមកក្ៅមតដមដល ដល់ ក្ពលច្ពះអាទតយចាប់ ិ ង ៉ុ ិ ើ ៉ ិអស្ឋងតចូលក្ៅកនុងផ្កងពពក ក្ គ ទំ ើយមច្បពណជាពណផ្កឈូ កលាស្់។ - ក្តើក្គក្ធាើការពនតយក្ៅក្លើរថក្ភលងក្ ៌ ៌ ា ិ ិ ើ ើយរក្ៅ ន៎? ឺ 50
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ វាក្ៅមតស្ែិតក្ៅខាងក្ច្កាមពួកក្គ វាបត់មបនតាមផលូវរបស្់ វាក្ាយឆលងកាត់ភច្ពលមួយ។ វាកាន់មតងងឹតក្ៅៗក្ច្កាមដំបូលដុំ នំ ិពពក។ រនយកក្ជើងរបស្់ វាជាន់ក្លើឧបករណបក្ងាើនក្លបឿន ក្ ៉ុ ៍ ើយក្បើកក្ ើងក្ៅក្លើមងក្ទៀត ប៉ុមនែក្ពលវាក្ធាើដូក្ចនះ ក្ច្គឿងមាស្ុី ន ឋ ៉ចាប់ក្ផឋើមបក្ញ្ច ញស្ំ ក្ ងចមមលក។ ក្ រ ី នងរនក្មលមុែគ្នទាំងក្ងឿងឆងល់។ ិ ៉ុ ើ ន - វាទំនងជាច្គ្នន់មតអស្់ កំលាំងប៉ុក្ណាះ- រននយ៉យ - វាមនមដលអញ្ច ឹ ងក្ទពីមុនមក... ោ ៉ុ ិ ិ ពួកក្គទាំងពីរក្ធាើពុតជាមនឮស្ំ ក្ ិ ងចមមលកក្ន្មះមដលកាន់មតឮក្ ើងៗក្ៅក្ពលក្មឃ្ក្ៅមតងងឹតមនមច្បច្បួល។ ិ ូ ាងតារាកំពុងបក្ញ្ច ញពនលឺកុ ងស្ភាពក្មងងឹត។ ក្ ន ា របានទាញយកអាវរង្ហរបស្់ វាមកដណប់ នងពោយ៉មមនែាល់នឹងស្កមាភាពរបស្់ ផិត ី ឋ ិ ិ លទកក្ៅខាងមុែមដលកំពុងបក់រវចៗយ៉ងក្ែោយដូចជាស្ែិតកនុងភាពប្ញ្ជស្។ ឹ ិ ៉ ច - មនឆាយក្ទ- រននយ៉យក្ៅឡានក្ច្ចនជាងក្ៅកាន់ក្ ិ ង ៉ុ ិ ើ រ។ - មនឆាយក្ទៀតក្ទ- រួចវាទះក្លើចងាូតទាំងច្ពួយបារមភ។ ី ិ ង ក្ៅក្ពលពួកក្គក្ហាះក្ច្កាមពពកអស្់ ក្ពលមួយមភលតក្ច្កាយមក ពួកក្គច្តូវមតក្បើកមភនកច្ពឹមៗក្មលក្ៅកមនលងមួយមដលពួក ើក្គចំណាំបាន។ - ទីក្ន្មះក្ ើយ!- ក្ រមច្ស្កក្ធាើឲ្យរននង ី ៉ុ ិ ុដវកភាក់ក្ច្ពត។ - ក្ៅខាងមុែភាមក្ៅ! ី ី ញ ើ ល ក្ាយស្ែិតជាច្ស្ក្មាលក្ៅឯក្ជើងក្មឃ្ក្មងងត ា ឹ ក្ៅក្លើផ្កងថាែស្់ផុតពីបងក្ន្មះ ទំ ោ ឹ វាបានបង្ហញក្ ា ើងនូវកំពូលនងប៉ម ិតូចៗននច្បាសាទសាលា ុកវា៉ត។ ប៉ុមនែឡានចាប់ក្ផឋើមញាក់ញ័រ ក្ ើយមលងបក្ងាើនក្លបឿនបាន។ - ឆាប់ក្ ើង- រននយ៉យទាំងលួ ងក្លាម វាកាច់ចងាូចឡានរាងញ័ របនែច - ជតដល់ ទីក្ន្មះក្ ៉ុ ិ ិ ិ ើយ ឆាប់ក្ ើង... មាស្ុ ី នឡានបានបក្ញ្ច ញស្ំ ក្ ៉ ងថងូរ។ ចំហាយតិចៗបានភាយក្ចញពីគំរបមាស្ុី នឡាន។ ក្ ៉ រដឹងែលួនវាកំពុងកាន់មគម ីក្ដអីអងគុយរបស្់ វាយ៉ងជាប់ក្ពលពួកក្គក្ហាះស្ំ ក្ៅក្ៅបឹងក្ន្មះ។ ៉ ឡានក្ន្មះបានរក្ងគើយ៉ងខាង។ ច្កក្ ៉ លំ កក្មលក្ៅក្ច្ដកញ្ច ក់របស្់ វា ក្ ើ របានក្ឃ្ើញនផទទកថាមានពណក្មរក្លាងច្ស្ិល ី ឹ ល ៌ ាក្ៅជាមួយគី ូមម៉តខាងក្ច្កាមក្ន្មះ។ ច្កញរនដរបស្់ រនក្ ៉ុ ើងក្ស្លកសាំ ងក្ៅក្លើចងាូតឡាន។ ឡានក្ន្មះបានរក្ងគើមងក្ទៀត។ ល ឋ - ក្លឿនក្ ើង- រននិយ៉យែសបៗ។ ៉ុ ឹ ពួកក្គស្ែិតក្ៅពីក្លើបឹងក្ន្មះ...ច្បាសាទស្ែិតក្ៅខាងមុែ...រនាក់ក្ជើងវាចុះក្ច្កាម។ ៉ុ មានស្ំ ក្ ងទងគចដ៏ខាងមួយនងស្ំ ក្ ិ លំ ិ ងផទុះផស្់ៗ រួចក្ ើយមាស្ុី នឡានបានគ្នំងទាំងច្ស្ុង។ ៉ - ពុក្ទា- រននយ៉យសាត់ៗ។ ធ ៉ុ ិ ង មផនកខាងមុែឡានបានាំចុះ។ ពួកក្គកំពុងធ្លក់ចុះក្ាយក្លបឿនច្ពមគ្នស្ំ ក្ៅច្តង់ក្ៅជញ្ជំងច្បាសាទដ៏រងមាំក្ន្មះ។ ល ន ជ ឹ - ក្ទ!- រនមច្ស្ក បងាិលចងាូតឡានជុំវញ ពួកក្គបានបុកនឹងជញ្ជំងថាក្មជាក្ច្ចើនដងក្ៅក្ពលឡានមច្បជាក្កាងដូចធនូដ៏ធំ ៉ុ ិ ជ ាមួយ ស្ំ កាងពីក្លើផ្កងកញ្ច ក់ច្កាស្់ៗ ក្ ំ ទំ ើយក្ច្កាយមកធ្លក់មកក្លើចំការបមនល នងបន្មប់មកក្ចញមកក្លើវាលក្មក្ម រួចធ្លក់ចុះ ល ិ ទ ា ា លមកបនែក្ទៀត។ រនបានក្ៅចាប់កាច់ចងាូតយ៉ងជាប់ រួចទាញយកចងាឹះក្វទមនែរបស្់ វាក្ចញពីក្ហាក្៉៉ ក្ច្កាយមក។ ៉ុ ៉ 51
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - ឈប់! ឈប់!- វាមច្ស្ក វាទះក្លើចងាូតឡាននងកញ្ច ក់មុែ ប៉ុមនែពកក្គក្ៅមតបនែធ្លក់ចុះមកក្ច្កាម ក្ ិ ួ ល ើយជិតធ្លក់ដល់ ដី លក្ ើយ... - ច្បយ័តនក្ដើមក្ឈក្ន្មះ!- ក្ ើ រមច្ស្កយ៉ងខាង។ វា ី ៉ លំ ក់ក្ៅចាប់ចងាូត ប៉ុមនែយតក្ពលក្ ឺ ើយ... ប៉ូក ពួកក្គបានបុកនងមមកក្ឈដធំមយ ក្ ឹ ើ ៏ ួ ើយធ្លក់ចុះមកក្ច្កាយក្ាយកក្ច្កកយ៉ងខាងជាមួយនងស្ំ ក្ ល ើ ៉ លំ ឹ ងននក្ច្គឿងក្លា ៈបុកនងក្ឈដឮខាងមួយ។ ចំហាយបានកំពុងភាយក្ចញពីក្ច្កាមគំរបមាស្ុី នមដលក្ែទចែទីអស្់។ ឹ ើ ៏ លំ ៉ ុដវកកំពុងមច្ស្កយ៉ងច្គលួ ច ី ី ៉កនុងស្ភាពភ័យខាច សាមពកមួយដុំបានក្លចក្ ល ន ើងឈក្ខាកៗក្ៅក្លើកាលរបស្់ ក្ ឺ ទ រ ី មដលវាបានបុកនឹងកញ្ច ក់មុែ ក្ ើយក្ៅខាងសាំ នដវាវញគឺរនបានមច្ស្កថងូរតិចៗទាំងអស្់ ស្ងឃម។ ឋ ិ ៉ុ ឹ - ក្តើឯងមនអីក្ទរ?- ក្ ិ ឺ រនយ៉យទាំងបន្មន់។ ី ិ ទ - ចងាះក្វទមនែរបស្់ ែុ ំ- រននយ៉យក្ាយស្ំ ក្ ឹ ញ ៉ុ ិ ងែោវៗ។ - ក្មលចងាះែញុំក្ៅ។ ើ ឹ វាច្តូវបានបាក់ក្ស្ទើរមតាច់ជាពីរកំណាត់ ចុងរបស្់ វាកំពុងស្ំ យុងចុះយ៉ងទន់ នងក្យ៉លតិចៗ ហាក់ដូចជាបាក់ជាបំមនក ៉ ិតូចៗពីរបី។ ក្ រក្ី ើបមាត់នយ៉យថាវាក្ជឿជាក់ ពួកក្គនងអាចជួស្ជុលវាវញបានក្ៅសាលា ប៉ុមនែវាមនមដលធ្លប់បានសាកលបងមឋង ិ ឹ ិ ិ លក្ទ។ រ ំក្ពចក្ន្មះ ច្សាប់មតមានអាីមោ៉ងបានបុកនងឡានរបស្់ វា ក្ាយកំ ឹ ងដូចស្តាពា ឹ នៈក្បាលមក ក្ធាើឲ្យវាក្ច្ទតែលួនក្ៅក្លើរន ៉ុមដលអាចក្ស្ាើនឹងកំលាំងបុកដ៏ខាងមួយក្ៅក្លើដំបូល។ លំ - មានក្រឿងអី នឹង...? រនដងាក់ ស្ំ ៉ុ ងក្មលក្ៅកញ្ច ក់មុែ ក្ ឹ ើ ើយក្ រស្ំ លឹងក្មលជុំវញក្ាយក្ៅក្ពលក្ន្មះវាក្ឃ្ើញមមកក្ឈមយដ៏ធំដូចពស្់ ី ើ ិ ើ ួថាន់មយកាលបុកទំលុះចូលមក។ ល ួ ក្ដើមក្ឈមដលពួកក្គបានបុកក្ន្មះកំពុងវាយច្បហារពួកក្គវញ។ មមករបស្់ វាច្តូវបានពត់ក្ស្ទើរ ើ ិក្ចញជាពរ ក្ ី ើយមមកមដលមានពកៗក្ច្ចើនរបស្់ វាបានកំពុងវាយវាត់មកក្លើឡានច្គប់ទីកមនលងទាំងអស្់ ឲ្យមតក្ោងដល់ ។ - អាក...!- រនឧទានក្ ៉ុ ើងក្ពលមានមមកក្ឈដធំមយក្ផសងក្ទៀតបានបុកទំលុះចូលក្ធាើឲ្យមានសាមកំពតក្ៅទាររបស្់ វា។ ើ ៏ ួ ន ិ ាកញ្ច ក់មុែក្ៅក្ពលក្ន្មះបានរក្ងគើស្ិ ែតក្ៅក្ច្កាមការវាយច្បហារជាក្ច្ចនដងពីគន្មក់មមកក្ឈតូចៗ ើ ល ើ ក្ ើយមានមមកក្ឈមយធំដូច ើ ួដំបងកំពុងវាយក្ាយកំ ងយ៉ងខាងពីក្លើដំបូលមដលហាក់ដូចជានឹងច្តូវច្ស្ុតចុះ... ឹ ៉ លំ - រត់ក្ចញក្ៅ!- រនមច្ស្ករួចបក្ញ្ច ញកមាងអស្់ ពីែួ នបុកនឹងទាររបស្់ វា ប៉ុមនែក្ច្កាយមកវាច្តូវដួលមកក្ច្កាយវញក្ៅក្លើក្ៅ ៉ុ លំ ល ា ិ លរបស្់ ក្ រក្ាយសារការបុកទំលុះដ៏ខាងក្ៅ ខាងក្លើពីមមកក្ឈមយក្ផសងក្ទៀត។ ី លំ ើ ួ - ចប់ក្ ើយមតប៉ុក្ណះ!- រនថងូរក្ៅក្ពលពតានបានធ្លក់ ប៉ុមនែភាមៗក្ន្មះ បាតឡានបានរក្ងគើ...មាស្ុី នឡានបានក្ឆះក្ ោ ៉ុ ិ ល ល ៉ ើងវញ។ ិ - ច្តលប់ក្ច្កាយក្ៅ!- ក្ រមច្ស្ក ក្ ី ើយឡានក៏ច្តលប់ក្ច្កាយយ៉ងក្លឿន។ ក្ដើមក្ឈក្ន្មះក្ៅមតពោយ៉មវាយលុ កពួក ៉ ើក្គ។ ពួកក្គអាចឮរស្បស្់ វាបក្ញ្ច ញស្ំ ក្ ឹ ងក្ច្កតច្កតៗក្ស្ទើរមតក្ធាើឲ្យរក្បើកែលួនវា រួចច្គវច្គវាត់ពកក្គក្ៅក្ពលពួកក្គបក្ងាើនក្លបឿន ី ួក្ដើមបក្ចញឲ្យផុត។ ី - វា- រនដងាក់ - ជួយក្យើង។ ក្ធាើបានលអមមន ឡានក្នះ។ ៉ុ 52
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ ក្ទាះបីជាយ៉ងណាក៏ក្ាយ ឡានក្ន្មះបានបក្ញ្ច ញអស្់ កមាងរលីង។ ក្ាយស្ូ រច្គ្នំងពរ ទារបានក្បើកក្ចញ ក្ ៉ លំ ី ា ើយក្ រីដងថាវាបានធ្លក់ក្ចញឆាយពីក្ដអីអងគុយ៖ ក្រឿងបន្មប់មដលវាដងគឺវាច្តូវក្ដកស្នធងក្ៅក្លើដីក្ស្ើម។ ស្ូ រកឍុកយ៉ងឮច្បាប់ឲ្យដងថា ឹ ល ង ទ ឹ ឹ ៉ ឹឡានក្ន្មះបានច្គមវងវា៉លិស្របស្់ ពកក្គក្ចញពីឃ្ុ លបឡាន។ ច្ទុងរបស្់ ួ ុដវកក្ហាះក្ ី ី ើងក្ៅក្លើ ក្ ើយរក្បើកក្ចញ។ វាបានខាត ទក្ចញពីច្ទុងក្ាយស្ំ មរកទាំងកំ ងយ៉ងលឺ ក្ ឹ ៉ ើយបានបក្ងាើនក្លបឿនក្ហាះក្ចញក្ៅ ស្ំ ក្ៅក្ៅច្បាសាទក្ាយគ្ននបកក្ច្កាយក្មល ា ើក្សាះ។ ក្ច្កាមមក ក្ាយមានសាមកំពត សាមឆូត នងចំហាយភាយក្ចញ ឡានក្ន្មះបានក្បើកក្ចញក្ៅលាន់ស្ូរស្នធកចូលកនុងទី ន ិ ន ិ ឹងងត ចក្ងាៀងក្ភលងក្ច្កាយរបស្់ វាកំពុងបក្ញ្ច ញពនលឺយ៉ងខាងក្ៅទាំងកំ ឹ ើ ៉ លំ ង។ ឹ - ច្តលប់មកវញមក៍!- រនមច្ស្កក្ច្កាយពីឡានក្ចញក្ៅ រួចវាច្គវចងាឹះបាក់របស្់ វា។ - បានឹងស្មាប់ែុ ំក្ ិ ៉ុ ី ៉ ល ញ ើយ! ប៉ុមនែឡានក្ន្មះបានក្ចញក្ៅបាត់ច្ស្ក្មាលក្ាយបក្ញ្ច ញមផសងដ៏ខាងចុងក្ច្កាយមួយក្ចញមក។ លំ - ក្តើឯងអាចក្ជឿថា ក្នះជាស្ំ ណាងរបស្់ ពកក្យើងរ?- រននយ៉យទាំងមនស្បាយចតែ វាក្អានក្ៅក្រស្កណរក្ស្ាបបរ។ - ួ ឺ ៉ុ ិ ិ ិ ើ ុឋ ឺអញ្ច ឹ ងរាល់ ក្ដើមក្ឈទាងអស្់ មដលក្យើងអាចបុកក្ន្មះ ក្យើងនងច្តូវមតទទួលការវាយបកវញ។ ើ ំ ឹ ិ វាបានច្កក្ កក្មលក្ៅក្ដើមក្ឈបុរាណក្ន្មះមដលក្ៅមតក្បាកបក់មមករបស្់វាក្ាយភាពច្ពមាន។ ើ ើ - ក្លឿនក្ ើង!- ក្ រនិយ៉យទាំងអស្់ កមាង។ - ពួកក្យើងគួរមតក្ច្កាកក្ ី លំ ើងក្ៅសាលាវញច្បក្ស្ើរជាង... ិ វាមនមមនជាការមកដល់ ក្ាយស្បាយរករាយដូចមដលពួកក្គបានច្ស្នមក្សាះ។ ពួកក្គបានចាប់មគមវា៉លិស្របស្់ ពកក្គ ិ ី ួក្ ើយចាប់ក្ផឋមអូស្វាតាមជំរាលមដលមានក្ម ទាំងស្ោឹកែលួន រង្ហ នងមានសាមជាំ ស្ំ ក្ៅទារមុែមដលមានក្ដើមមស្នដ៏ធំមយ។ ើ ា ិ ន ា ួ - ែញុំគិតថាពិធីជប់ក្លៀងច្តូវបានចាប់ក្ផឋើមរួចក្ ើយ- រននិយ៉យ ៉ុ រួចវាទំលាក់វា៉លិស្របស្់ វាចុះក្ៅបាតជក្ណរខាងមុែ ឋើក្ ើយក្ដើរឆលងក្ៅយ៉ងសាត់ៗ ក្ដើមបក្មលតាមបងអួចដ៏មានពនលឺភមចងចាំងមួយ។ - ក្ ៉ ង ី ើ លឺ ! ក្ រ ី មកក្មលមក៍...វាគឺជាពិធីមបងមចក ើអគ្នរក្ទក្តើ! ក្ របានច្បញាប់ក្ៅ ក្ ី ើយទាំងអស្់ គ្ន វានិងរនបានក្មលក្ៅកនុងមហាសាល។ ន ៉ុ ើ ក្ទៀនដ៏ក្ច្ចើនរាប់មនអស្់ កំពុងស្ំ កាងក្លើអាកាស្ពីក្លើតុមវងៗបួនមដលមានមនុស្សក្ច្ចើនអងគុយ ិ ំ ក្ធាើឲ្យចានមានពនលឺពណ៌មាស្នងមកវក្ដញពនលឺក្ផលកៗ។ ក្ៅខាងក្លើវញ មានពតានគួរឲ្យទាក់ចតែមដលមតងមតឆលុះក្ៅនងនផទក្មឃ្ក្ៅខាងក្ច្ដមដលមានពនលឺ ិ ិ ិ ិ ឹផ្កយភលក្ផលក។ ា ឺ ក្ាយមនែាល់ពីមក ិ ួ ុកវា៉ត ពណក្មច្ស្ួច ៌ ា ក្ របានក្ឃ្ើញពួកស្ិស្សឆាទីមយមួយជួរមវងមដលច្បកបក្ាយភាពភាក់ ី នំ ួ ញក្ផអលទាំងភ័យខាចកំពុងក្ដើរជាជួរចូលក្ៅកនុងសាល។ ើ ល ជននីស្ិ ែតកនុងចំក្ន្មមពួកក្គក្ន្មះ ី មដលង្ហយច្ស្ួលនឹងក្មលក្ឃ្ើញក្ាយ ើសារស្ក់ពណក្ឆើតននច្តកូលវស្លីរបស្់ ន្មង។ ក្ៅកនុងកំ ុងក្ពលក្ន្មះ អនកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល គឺជា្ស្ែីក្វទគូមដល ៌ ី ែ ៉ ា ៉ពាក់មវនតាមាក់នងស្ក់របស្់ គ្នត់បងក្ៅក្ច្កាយក្លើកក្ ើងក្លើ កំពុងាក់មកស្ិលប៍សាលា ុកវា៉តដ៏លបលាញក្ៅក្លើក្ជើងមាមួយ ន ិ ួ ួ ី ៉មុននឹងពួកស្ិស្សថាីមកដល់។ ជាក្រៀងរាល់ ឆា ំ ន មួកចាស្់មដលមានសាមបំណះរសាត់ាច់សាច់ ន នងគច្គិចមួយក្នះបានក្រៀបចំស្ិស្សថាីចូលក្ៅកនុងច្កុម ិទាំងបួនរបស្់ សាលា ុកវា៉ត (្ គី ាីនដ័រ ហា ័ាលផ ា រា៉ វនកា ី ល ្វ នងស្លុីតរន)។ ពតណាស្់ កាលមួយឆាកនលងក្ៅ ក្ ិ ឺ ី ិ នំ រ ី ក្ៅចាំយ៉ងចាស្់ថាវាបានាក់មកក្ន្មះក្លើកាល ៉ ួ ក្ ើយរង់ចាទាងភ័យខាចយ៉ងខាង ំ ំ ល ៉ លំ ចំក្ពាះការស្ក្ច្មចចតែរបស្់ មកស្ិលប៍ មដល ិ ួនយ៉យែោវៗយ៉ងឮៗាក់ច្តក្ចៀករបស្់ វា។ ិ ៉ អស្់ រយៈក្ពលពីរបីន្មទីយ៉ងរនធត់ ៉ វាភ័យខាចថាមួកក្ន្មះនឹងាក់វាក្ៅកនុងច្កុម ល 53
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុស្លុីតរន មដលជាច្កុមមានវតែមានពួកក្វទគូ ច្ស្ីច្បុស្ចតែអាច្កក់ៗក្ច្ចនជាងច្កុមដនទក្ទៀត...ប៉ុមនែវាបានោនចូលកនុងច្កុម្ ឺ ី ិ ើ គី ាីនដ័ររួមជាមួយ រន ៉ុ មាយអូនី នងច្តកូលវស្លីទាងអស្់។ ចុងក្ច្កាយ ក្ ឺ ៉ ិ ី ំ រ ី នងរនបានជួយឲ្យច្កុម្ ិ ៉ុ គី ាីនដ័រឈនះក្ជើងឯកច្បចាំឆា ំ នក្ាយបានផឋួលច្កុមស្លីុ តឺរនជាក្លើកដំបូងកនុងរយៈក្ពលច្បាំពីរឆាមកក្ ី នំ ើ យ។ ក្កាងច្បុស្ស្ក់ពណក្តាតច្ស្អាប់តូចមាក់ច្តូវបានក្ៅក្ៅខាងមុែក្ដើមបពាក់មកក្ន្មះក្ៅក្លើកាលរបស្់ វា។ ៌ ន ន ី ួ មភនករបស្់ក្ រច្កក្ ី កយ៉ងក្លឿនកាត់ក្កាងក្ន្មះស្ំ ក្ៅក្ៅកមនលង មដលក្លាកសា្សាចារយាំបលដ័រ មដលជាន្មយកសាលាកំពុងអងគុយក្មល ៉ ែ ័ ើ ិ ា ៌ ៏ ិ ៉ក្ៅពធីមបងមចកអគ្នរពីតុក្ឈើ ពុកចង្ហពណច្បាក់ដមវងរបស្់គ្នត់ នងមវនតារាងចំណតច្ពះមែកំពុងបក្ញ្ច ញពនលឺយ៉ងភលតបនងពនលឺ ិ ៉ ឺ ឹក្ភលងក្ទៀន។ កមនលងអងគុយជាក្ច្ចើនក្ៅតាមបក្ណាយក្ន្មះ ក្ ើ ឋ របានក្ឃ្ើញក្លាក ី គីលដឺរ ័យ ក់ហាតក្ស្លៀករបពណនបតងមរកត។ ៉ូ ៌ក្ៅខាងចុងទីក្ន្មះគឺហា្ គីដជាមនុស្សមា ធំ និងមានក្រាមក្ច្ចើនកំពុងផឹកទឹកយ៉ងក្ច្ចើនពីមកវរបស្់ គ្នត់។ ៉ - ចាំមយមភលត...- ក្ ួ រនយ៉យតចៗក្ៅកាន់រន។ - មានក្ដអីទំក្នរមួយក្ៅតុសា្សាចារយ...ក្តើក្ស្នពក្ៅឯណា? ី ិ ិ ៉ុ ែ ក្លាកសា្សាចារយក្ស្ក្វរូស្ ក្ស្នពគឺជាច្គូមដលក្ ែ រចូលចតែតចបំផុត។ ក្ ី ិ ិ រក៏ជាស្ិស្សមដលក្ស្នពចូលចតែតចបំផុតមដរ។ ី ិ ិក្ស្នពបក្ច្ងៀនមផនកឱស្ថមដលជាច្គូកាច ចូលចិតែចំអកនិងមនគួរឲ្យចូលចិតែពីអករាល់ គ្ន ក្លើកមលងមតស្ិស្សមកពីច្កុមគ្នត់ផ្កល់ ិ ន ន ទ(ស្លីុ តឺរន)។ ី - ច្បម លជាគ្នត់ឈក្ ឺ ើយ!- រននយ៉យយ៉ងក្ជឿជាក់។ ៉ុ ិ ៉ - ច្បម លជាគ្នត់ច្តូវចាកក្ចញក្ ើយ- ក្ រនយ៉យ - ពីក្ច្ពាះមតគ្នត់គ្ននឱកាស្ស្ច្មាប់ការង្ហរជាច្គូបក្ច្ងៀនមុែវជា ី ិ ា ិ ជការពារច្បឆាំងនឹងមនែអាគមងងឹតមឋងក្ទៀត! - រមួយគ្នត់អាចច្តូវបានក្គបក្ណញក្ចញ!- រននិយ៉យយ៉ងក្ច្តកអរ។ - ែញុំចង់មានន័យថា អ ្នករាល់ គ្នស្អបគ្នត់... ឺ ឋ ៉ុ ៉ ន ់ - រច្បម ឺ លជា- ស្ំ ក្លងដ៏ច្សាលមួយបនលឺក្ ើងក្ៅពីក្ច្កាយពួកក្គ - គ្នត់កំពុងរង់ចាដំណងថាក្ ំ ឹ តុអីបានជាពួកឯងទាំង ាពរមនបានមកជិះកនុងរថក្ភលងសាលា។ ី ិ ើ ក្ របានមបរមកក្ច្កាយ។ ក្លាកសា្សាចារយ ក្ស្ក្វរូស្ ក្ស្នព បានឈរក្ៅទីក្ន្មះកនុងស្ំ ក្លៀកបំពាក់របពណក្ម របស្់ គ្នត់ ី ែ ៉ូ ៌ ាមដលមានសាមរម ន ក។ គ្នត់គឺជាបុរស្ស្គមមាក់មដលមានមស្បកក្លឿងក្ច្ពឿងៗច្ចមុះក្កាង មានខាញ់ ក្ច្ចន ក្ ន ល ើ ើយមានស្ក់ក្មមវង ាច្តមសា។ ក្ៅែណៈក្ន្មះ គ្នត់បានញញឹមកនុងន័យច្បាប់ក្ ឹ ា រថា វានិងរនស្ែិតក្ៅកនុងបញ្ជដ៏ធនធរមួយក្ ី ៉ុ ា ង ់ ង ើ យ។ - តាមែញុំមក- ក្ស្នពនិយ៉យ។ ក្ាយមនហានស្ូ មបមី តក្មលមុែគ្ន ក្ ិ ៊ ើ ន រ ី នងរនក្ដើរតាមក្ស្នពក្ ិ ៉ុ ើងជក្ណរចូលក្ៅទារចូលសាលដ៏ធំមយច្ស្ក្ដៀងនឹងគ្ន ឋើ ា ួ នក្ន្មះ មដលបំភក្ាយពលយ៉ងភល។ កលនអាហារដ៏ឈុយកំពុងបក្ងាើរក្ចញមកពីសាលដ៏ធំក្ន្មះ ប៉ុមនែក្ស្នពបានន្មំពកក្គក្ចញក្ៅឆាយ លឺ ិ ៉ ឺ ិ ង ួ ងពីកមនលងកក់ក្ដ នងមានពនលឺក្ន្មះចុះក្ៅតាមជក្ណរថាចក្ងអៀតមដលន្មំក្ៅកាន់គុកងងតវញ។ ឋ ិ ឋើ ឹ ិ - ចូលក្ៅ!- គ្នត់និយ៉យ គ្នត់បានក្បើកទារមួយច្តឹមពាក់កណាល ក្ៅតាមច្ចកដ៏ច្តជាក់ ក្ ា ឋ ើយចងអុលក្ៅ។ ពួកក្គបានចូលក្ៅកនុងការយ៉ល័យរបស្់ ក្ស្នពទាំងភាពញីញ័រ។ ច្ស្ក្មាលតាមជញ្ជំងស្ែិតក្ៅខាងកនុងជាមួយក្ធនើរាក់មកវ ិ ជធំៗមដលបមណតរាល់ វតែុអាច្កក់ៗទាំងអស្់ មដលក្ ឋ រពតជាមនចង់សាល់ ក្ោះក្ ី ិ ិ គ ា ើយក្ៅក្ពលក្ន្មះ។ ច្ង្ហនមានស្ភាពងងឹត ានងទក្ទរសាត។ ក្ស្នពបានបទទារ ក្ ិ អ ិ ា ើយមបរមកក្មលពួកក្គ។ ើ 54
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - មានន័យថា- គ្នត់នយ៉យយ៉ងច្ស្ទន់ - រថក្ភលងក្ន្មះវាមនលអច្គប់ច្គ្នន់ស្ច្មាប់ក្ ិ ៉ ើ ិ រ ី ក្ផ្កតធ័រដ៏លបលាញ នងមតវស្លី ី ិ ិ ែ ីមដលក្ចះជួយយកអាសា នងក្សាះច្តង់របស្់ ក្គក្ន្មះក្ទ ពួកឯងច្តូវការក្ធាើដំក្ណរមកដល់ ក្ាយមានការចាប់អារមាណមមនក្ទ ហា? ិ ា ើ ៍ ៎ - ក្ទ ក្លាកសា្សាចារយ វាក្ាយសារមតរបាំងក្ៅសានីយឃ្ញច្កុស្ វា... ែ ែ ៍ ី - សាត់ក្ៅ!- ក្ស្នពនិយ៉យទាំងគំក្រាះគំក្រយ។ - ក្តើពកឯងបានក្ធាើអីែះជាមួយឡានក្ន្មះ? ង ើ ួ ា ល រនក្លបទកមាត់ក្កអឿក។ ក្នះមនមមនជាក្លើកដំបូងក្ទ មដលក្ស្នពផឋល់ឲ្យ ក្ ៉ុ ឹ ិ រ ី នូវគំនតមួយយល់ថា គ្នត់ក្ចះក្មលចតែ ិ ើ ិមនុស្សធលុះ។ ប៉ុមនែមយមភលតក្ច្កាយមក វាបានយល់ក្ៅក្ពលក្ស្នពពន្មតច្កាស្កាមស្តស្ឋីពីពត៌មាននថងក្នះននសារពត៌មានក្វទគូ ួ លក្ពលលាច។ ង - ពួកឯងច្តូវបានក្គក្ឃ្ើញក្ ើយ- គ្នត់បនលឺស្ំក្ ងលឺស្ូរស្ឺៗ គ្នត់បង្ហញពួកក្គពីចំណងក្ជើងធំៗ៖ ឡានក្ហាះមាក ា ៉ ាតមអ៊ងក្គលៀក្ធាើឲ្យពួកក្លាកយច្ស្ឡាំងកាំង។ គ្នត់ចាប់ក្ផឋើមអានឮៗ។ - ពួកក្លាកយពរន្មក់ក្ៅទីច្កុង ិ ិ ី ុងក្ជឿថាពួកក្គបានច្បទះក្ឃ្ើញឡានចាស្់មយបានកំពុងក្ហាះក្ ួ ើរពីក្លើអាគ្នរការយ៉ល័យនច្បស្ណយ៍...ក្ៅក្ពលនថងច្តង់ក្ៅកនុងតំបន់ ណរ ុ ាក អនកច្ស្ី ិ ី ័ក្ ធី ក្ប៊លីស្ ែណៈក្ពលកំពុងហាលក្ខាអាវរបស្់ គ្នត់...ក្លាក ក្អន ុ គស្ ាីត ននច្តកូល ភបបល បានរាយការណច្បាប់ ល ី ៍ប៉ូលីស្...ស្រុបក្ៅមានពួកក្លាកិយច្បាំមយរច្បាំពីរន្មក់។ ែញុំក្ជឿជាក់ថា បារបស្់ ឯងក្ធាើការក្ៅកនុងន្មយកានមផនកការក្ច្បើច្បាស្់ មន ួ ឺ ៉ ឌ ិច្តមច្តូវននវតែុពួកក្លាកយ មមនក្ទ?- គ្នត់នយ៉យ ក្ាយក្មលក្ៅរន ក្ ឹ ិ ិ ើ ៉ុ ើយក្ៅមតញញឹមមដលកាន់មតអាច្កក់ក្ ើងៗ។ - ពុក្ទា ធពុក្ទា...កូនច្បុស្របស្់ គ្នត់... ធ ក្ រី មានអារមាណដូចជាវាក្ទើបមតច្តូវបានវាយចំច្កពះក្ាយមមកក្ឈមយកនុងចំក្ណាមមមកក្ឈធំៗរបស្់ ក្ដើមដ៏ឆួ តមួយ ៍ ើ ួ ើ ាក្ន្មះ។ ច្បស្ិនក្បើមាននរណាមាក់បានក្ឃ្ើញក្លាកវស្លីក្ច្បើក្វទមនែក្លើឡានក្ន្មះ...គ្នត់មនបាច់គិតដល់ ... ន ី ិ - ែញុំបានពនតយកំ ិ ិ ុងក្ពលក្ដើរក្មលកនុងឧទោនរបស្់ ែុ ំក្ឃ្ើញថាមានការបំផ្កញដ៏ធនធរក្ន្មះហាក់ដូចជាច្តូវបានក្កើតក្ ើ ញ ល ង ់ ង ើង ើ ៏ ួ ុ៉ ីចំក្ពាះក្ដើមក្ឈដមានតនមលមយគឺក្ដើម វមភង វ ី ូ - ក្ស្នពបានបនែ។ - ក្ដើមក្ឈក្នះបានវាយច្បហារមកក្លើពកក្យើងក្ច្ចើនជាងពួកក្យើង...- រនរបូតមាត់និយ៉យក្ចញមក។ ើ ួ ៉ុ - សាត់ក្ៅ!- ក្ស្នពនយ៉យយ៉ងគំក្រាះគំក្រយមឋងក្ទៀត។ - ស្ំ ណាងលអក្ ង ិ ៉ ើ ើយមដលពួកឯងមនក្ៅកនុងច្កុមរបស្់ ែុ ំញ ក្ ិ ើយការស្ំ ក្រចចតែបក្ណញពួកឯងក្ចញក្ន្មះមនច្តូវបានស្ំ ក្រចក្ាយរូបែញុំ។ ែញុំគរមតក្ៅន្មំមនុស្សមាក់ មដលមានស្មតែភាពអាចក្ធាើមបប ិ ឋ ិ ួ នក្ន្មះមក។ ពួកឯងច្តូវរង់ចាក្ៅទីក្នះ។ ំ ក្ រ ី និងរនស្មលងក្មលគ្នក្ាយទឹកមុែក្ស្លកសាំ ង។ ក្ ៉ុ ឹ ើ ន ល រមនមានអារមាណោនក្ទៀតក្ទ។ ឥ ូវ វាមានអារមាណឈចាប់ ី ិ ៍ ល ៍ ឺយ៉ងខាងក្ៅវញ។ ៉ លំ ិ វាពោយ៉មមនក្មលក្ៅអាីធំមោ៉ងមដលមានរាងតូចអមណតកនុងទកពណក្ែៀវ ិ ើ ឋ ឹ ៌ ក្ៅក្លើក្ធនរខាងក្ច្កាយតុរបស្់ ើក្ស្នព។ ច្បស្ិនក្បើក្ស្នពបានន្មំអកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល មដលជាច្បធ្លនច្កុម ្ ន ែ ៉ ា គី ាីនដ័រ មកក្ន្មះ ពួកក្គពបាកនង ិ ឹស្បាយដូចមុនណាស្់ ។ គ្នត់អាចនឹងមានក្ តុផលជាងក្ស្នព ប៉ុមនែគ្នត់ក្ៅមតមុងមាត់ដមដល។ ឺ ៉ ដប់ន្មទីក្ច្កាយ ក្ស្នពបានច្តលប់មកវញ ក្ ិ ើយច្បាកដណាស្់ មដលមានក្លាកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល អម ែ ៉ ា ំ ើដក្ណរជាមួយគ្នត់មក។ ក្ រធ្លប់បានក្ឃ្ើញក្លាកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល ែងជាក្ច្ចនក្លើកមកក្ ី ល ែ ៉ ា ឹ ើ ើយ ប៉ុមនែវាក្ភលចទាំងមាត់ដក្ស្ឋើងរបស្់ គ្នត់នយ៉យរក្បៀបក្ម៉ច រក៏វាមនធ្លប់ក្ឃ្ើញគ្នត់ែងដូចក្នះក្ទពីមុនមក។ គ្នត់បានក្លើកចងាះក្វទមនែរបស្់ ៏ ិ ឺ ិ ល ឹ ឹ 55
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុគ្នត់ក្ ើងក្ៅក្ពលគ្នត់បានចូលមក។ ក្ រ ី នងរនច្កក្ញងែលួនទាំងពរន្មក់ ប៉ុមនែគ្នត់ច្គ្នន់មតតំរង់វាក្ៅ ិ ៉ុ ី កំក្ៅក្ទក្ន្មះ មដលភាមៗ លក្ន្មះមានអណាតក្ភលងក្ឆះក្ ឋ ើ ើង។ - អងគុយចុះ- គ្នត់និយ៉យ ក្ ើយពួកក្គទាំងពីរមបរមកអងគុយក្លើក្ដអីក្ៅមកបរក្ភលងក្ន្មះ។ ើ ៉ - បកច្សាយមក- គ្នត់និយ៉យ មវនតារបស្់ គ្នត់មានចាំងពនលឺមភលតៗគួរឲ្យខាច។ ល រនចាប់ក្ផឋើមក្រៀបរាប់ពីដំក្ណរក្រឿងចាប់ពីរបាំងសានយរថក្ភលងមដលរារា ំងពួកក្គមនឲ្យឆលងកាត់បាន។ ៉ុ ើ ែ ី ៍ ើ ិ - ...ដូក្ចនះក្ ើយ ពួកក្យើងគ្ននជំក្រស្ក្ទ អនកច្គូ ពួកក្យើងមនអាចក្ ា ើ ិ ើងជះរថក្ភលងបានក្ទ។ ិ ើ - ក្ តុអីបានជាពួកឯងមនក្ផញើស្ំបច្តមកពួកក្យើងតាមស្តាទីទុយក្ៅ? ែញុំចាស្់ណាស្់ ថាឯងមានទីទុយមួយកាល មមន ា ិ ុក្ទ?- ក្លាកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល និយ៉យក្ៅក្ ែ ៉ ា រទាំងក្សាះកក្ច្កាះ។ ី ក្ រ ី ស្មលងគ្នត់ទាងចំ ឹ ំ មាត់។ ក្ៅក្ពលមដលគ្នត់និយ៉យដល់ ក្រឿងក្នះ ក្ទើបយល់ថាវាពតជាក្រឿងមដលគួរមតក្ធាើណាស្់ ិក្ៅក្ពលក្ន្មះ។ - ែញុំ...ែញុ ំមនបានគិត... ិ - ក្រឿងក្ន្មះ- ក្លាកច្ស្ីសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល និយ៉យ - គឺច្បាកដណាស្់ ។ ែ ៉ ា មានស្ំ ក្ ងក្គ្នះទារ ក្ ា ើយក្ស្នពមដលក្មលក្ៅរាងស្បាយចតជាងមុនក្ន្មះ បានក្ៅក្បើកទារ។ អនកមដលឈរក្ៅទីក្ន្មះ ើ ិ ែ ាគឺក្លាកន្មយក ក្លាកសា្សាចារយាំបលដ័រ។ ែ ័ រាងកាយទាំងមូលរបស្់ ក្ រមច្បជាស្ោឹកអស្់។ ាំបលដ័របានកំពុងក្មលមកក្ាយមុងមាត់ែុស្ពីធមាតា។ គ្នត់បានស្មលង ី ័ ើ ឺ ៉ ឹក្មលក្ៅពួកក្គមនាក់មភនកជាមួយនឹងច្ចមុះកងិកកងករបស្់ គ្នត់ ក្ ើ ិ ់ ើយភាមៗក្ន្មះ ក្ ល រដឹងថាែលួនឯងកំពុងចង់ឲ្យវានិងរនក្ៅមតច្តូវ ី ៉ុ ុ៉ ីបានវាយច្បហារក្ាយក្ដើម វមភង វ ី ូ ក្ន្មះដមដល។ មានភាពស្ងបសាត់អស្់ យ៉ងយូរ។ ក្ច្កាយមក ាំបលដ័រនិយ៉យ៖ ់ ង ៉ ័ - ចូរបកច្សាយមកថាក្ តុអីពកឯងក្ធាើដូក្ចនះ។ ា ួ វាអាចនងមានភាពច្បក្ស្ើរ ច្បស្ិនក្បើវាបានមច្ស្កលឺៗក្ន្មះ។ ក្ ឹ រស្អបនូវការែកចតកុ ងស្ំ ក្ ី ់ ិ ែ ន ងរបស្់ វាណាស្់។ ស្ំ រាប់ក្ តុផលមួយចំនន ួ វាមនអាចក្មលក្លាកាំបលដ័រចំមភនកបាន ិ ើ ័ ក្ ើយនយ៉យពីកំ ុស្របស្់ វាក្ន្មះក្ទ។ ិ វាបានច្បាប់ក្លាកាំបលដ័រច្គប់យ៉ងក្លើកមលងមតថាក្លាកវស្លីជាមាស្់ឡានក្វទមនែក្ន្មះ ក្ធាើឲ្យក្គយល់ថាដូចជាវា និងរនបានមស្ាងរកឡានក្ហាះ ័ ៉ ី ច ៉ុមួយចតក្ៅខាងក្ច្ដសានីយ។ វាដងថា ាំបលដ័រអាចយល់ក្រឿងក្នះភាមៗ ប៉ុមនែាបលដ័រមនបានស្ួ រន្មំពីក្រឿងឡានក្ន្មះក្ទ។ ក្ៅ ែ ៍ ឹ ័ ល ំ ័ ិក្ពលក្ ី ិ ិ ើ ៉ រនយ៉យចប់ គ្នត់មនបនែក្មលមកពួកក្គតាមមវនតារបស្់ គ្នត់ក្ទៀតក្ន្មះក្ ើ យ។ - ពួកក្យើងនងក្ៅយកឥវា៉ន់របស្់ ពកក្យើង- រននយ៉យកនុងស្ំ ក្ ឹ ួ ៉ុ ិ ងអស្់ ស្ងឃម។ ឹ - ក្តើឯងកំពុងនិយ៉យពីអីា នឹង វស្លី?- សា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលមច្ស្កគំ ី ែ ៉ ា ក។ - បាទ អនកច្គូកំពុងបក្ណញពួកក្យើងក្ ឋ ើយ មមនក្ទ?- រននិយ៉យ។ ៉ុ ក្ រស្មលងក្មលយ៉ងក្លឿនក្ៅក្លាក ាំបលដ័រ។ ី ឹ ើ ៉ ័ 56
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - មនមមននថងក្នះក្ទ ក្លាកវស្លី- ាំបលដ័រនយ៉យ។ - ប៉ុមនែែុ ំច្តូវស្រក្ស្ើរពួកឯងទាំងពរវញក្ទចំក្ពាះស្ភាពច្បកបក្ាយ ិ ី ័ ិ ញ ី ិក្ច្គ្នះថាក់ននអាីមដលពួកឯងបានក្ធា។ ែញុំនងច្តូវស្រក្ស្រស្ំ បុច្តក្ៅច្គួសាររបស្់ ពកឯងក្ៅយប់ក្នះ។ ែញុំកច្តូវមតហាមពួកឯងមដរថា ន ើ ឹ ួ ៏ច្បស្ិនក្បើពកឯងក្ធាើក្រឿងក្ផសងដូចក្នះមឋងក្ទៀត ែញុំនឹងគ្ននជំក្រស្ក្ច្ដពីបក្ណញពួកឯងក្ចញក្ន្មះក្ទ។ ួ ា ើ ឋ ក្ស្នពក្មលក្ៅក្ច្បៀបដូចជាពិធីបុណយណមអលច្តូវបានលុ បក្ចាល។ គ្នត់ច្គម ើ ូ មរួចនិយ៉យ៖ - សា្សាចារយាំបលដ័រ ែ ័ ក្កាងច្បុស្ទាំងពរក្នះបានក្មលង្ហយដល់ ច្កតច្កមននការហាមោត់ចំក្ពាះក្វទគូ មនទាន់ច្គប់ ី ើ ិ ិអាយុ បងាឲ្យមានការបំផ្កញយ៉ងធងនធរក្ៅក្លើក្ដើមក្ឈចាស្់ដមានតនមលមយក្ដើម...ពតណាស្់ ការប៉ះពាល់ក្ៅដល់ ធមាជាតិ... ល ៉ ់ ង ើ ៏ ួ ិ - វានងច្តូវទុកឲ្យសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល ក្ធាើការស្ំ ក្រចចិតែាក់ទណកមាក្លើក្កាងច្បុស្ទាំងពីរន្មក់ក្នះចុះ ក្ស្ក្វរូស្- ឹ ែ ៉ ា ឍាំបលដ័រនិយ៉យយ៉ងក្ស្ងៀមសាត់។ - ពួកក្គស្ែិតក្ៅកនុងច្កុមរបស្់ គ្នត់ ក្ ័ ៉ ង ើយដូក្ចនះវាជាការទទួលែុស្ច្តូវរបស្់ គ្នត់។- គ្នត់មបរក្ៅសា្សាចារយ មាក ូ ាណាហាល ។ - ែញុំច្តូវច្តលប់ក្ៅពធីជប់ក្លៀងវញក្ ែ ៉ ា ិ ិ ើយ មមណរវា៉ ែញុំច្តូវក្ចញក្ៅផឋល់ការច្បកាស្ពររប។ ី ី ឺ ីមក ក្ស្ក្វរូស្ មាននំដុតឆាញ់ ៗមដលែញុំចង់ភកស។ ង ល ក្ស្នពបាញ់ មកវមភនកក្ាយកំ ងស្ុ ទធសាធក្ៅក្ ឹ រ ី នងរន ក្ៅក្ពលគ្នត់ច្តូវក្ៅស្ំ អាតការយ៉ល័យ របស្់ គ្នត់ក្ាយែលួន ិ ៉ុ ិឯង ទុកពួកក្គឲ្យក្ៅជាមួយសា្សាចារយមាក ូ ាណាហាល មដលក្ៅមតស្ំ លឹងពួកក្គក្ច្បៀបដូចជាឥ្នទីមដលក្ពារក្ពញក្ាយកំ ែ ៉ ា ង ឹមួយកាល។ - ឯងគួរមតក្ៅអគ្នរមនទីរក្ពទយច្បក្ស្ើរជាង វស្លី ឯងកំពុងមតក្ចញោមក្ ី ើ យ។ - មនអីក្ទ- រននិយ៉យ វាច្បញាប់ជូតសាមមុតក្លើមភនករបស្់ វាក្ន្មះក្ាយនដរបស្់ វាក្ចញ។ - អនកច្គូ ែញុំចង់ក្ៅក្មលបអូនច្ស្ី ិ ៉ុ ន ើែញុំមដលកំពុងក្ច្ជើស្តាំងាក់ច្កុម... - ពធីក្ច្ជស្តាំងក្ន្មះបានចប់ក្ ិ ើ ើយ- សា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលនយ៉យ។ - បអូនច្ស្ីរបស្់ ឯងក៏ស្ិ ែតក្ៅកនុងច្កុម ែ ៉ ា ិ្ គី ាីនដ័រមដរ... - អូ! លអមមន- រននិយ៉យ។ ៉ុ - ក្ ើយនយ៉យដល់ ច្កុម្ ិ គី ាីនដ័រវញ...- សា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលនយ៉យយ៉ងក្លឿន ប៉ុមនែក្ ិ ែ ៉ ា ិ ៉ របានកាត់ស្មឋ៖ ី ី - អនកច្គូ ក្ៅក្ពលពួកក្យើងបានជះឡានក្ន្មះ ក្ពលស្ិកោមនទាន់ចាប់ក្ផឋើមក្ន្មះក្ទ អញ្ច ឹ ង...អញ្ច ឹ ងច្កុម្ ិ ិ គី ាីនដ័រពតជា ិមនគួរច្តូវបានដកពិនុ ក្ចញក្ន្មះក្ទ មមនក្ទ?- វាឈប់និយ៉យ ក្ ិ ទ ើយក្មលក្ៅគ្នត់ទាងច្ពួយបារមភ។ ើ ំ សា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលក្មលក្ៅវាក្ាយច្កមស្មភនកមុតមាំ ប៉ុមនែវាក្ជឿជាក់ថា គ្នត់បានញញឹមែលះក្ៅក្ ែ ៉ ា ើ ើយ។ មោ៉ងក្ទៀត មាត់របស្់ គ្នត់ក្មលក្ៅរាងក្ស្ឋើងអន់ក្ស្ឋើងបនែិច។ ើ - ែញុំនងមនដកពនុ ទពីច្កុម្ ឹ ិ ិ គី ាីនដ័រក្ទ- គ្នត់នយ៉យ រួចក្ ិ ើយក្ធាើឲ្យក្បះដូងរបស្់ ក្ របានធូរច្សាលយ៉ងខាង។ - ប៉ុមនែ ី ៉ លំឯងទាំងពីរន្មក់ច្តូវទទួលទណកមាមយ។ ឍ ួ វាមានភាពច្បក្ស្ើរជាងអាីមដលក្ របានរ ំពឹងទុក។ ចំក្ពាះស្ំ បុច្តរបស្់ ាំបលដ័រ ស្រក្ស្រឲ្យក្ ើស្ី ក្ន្មះ វាគ្ននបញ្ជអីក្ន្មះ ី ័ ល ា ាក្ទ។ ក្ ី ឹ ិ ុ៉ ី របានដឹងយ៉ងចាស្់ថា ពួកក្គនងច្គ្នន់មតច្តូវែកចតែមដលក្ដើមវមភង វ ី ូ មនបានកំក្ទចវាឲ្យក្ែទច។ ៉ ិ សា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលក្លើកចងាះ ក្វទមនែរបស្់ គ្នត់ក្ ែ ៉ ា ឹ ើងមឋងក្ទៀត ក្ ើយតំរង់ក្ៅតុរបស្់ ក្ស្នព។ នំសាន់វចមួយ ិចានធំ មកវមានក្ជើងពណច្បាក់ពីរ និងទឹកក្ពច្តជាក់មយថូ បានក្លចក្ ៌ ោ ួ ើងក្ាយស្ំ ក្ ងផទុះផស្់ៗ។ 57
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ - ពួកឯងច្តូវញាំក្ៅទីក្នះ ក្ ុ ើយបន្មប់មកច្តូវក្ ទ ើងក្ៅស្យនានរបស្់ ពកឯង- គ្នត់នយ៉យ។ - ែញុំច្តូវមតច្ត ឌ ួ ិ ប់ក្ៅពធី ិជប់ក្លៀងវញក្ ិ ើ យ។ ក្ៅក្ពលទារបានបិទ ក្ច្កាយក្ពលគ្នត់ក្ចញក្ៅ រនមច្ស្ក ា ៉ុ ចតិចៗយ៉ងយូរ។ ួ ៉ - ែញុំគិតថាពួកក្យើងច្តូវមតញាវាក្ ុ ំ ើយ- វានិយ៉យរួចកាន់នំសាន់វចមួយ។ ិ - ែញុំកអញ្ច ឹ ងមដរ- ក្ ៏ រនយ៉យរួចយកមួយមដឬ។ ី ិ - នយ៉យអញ្ច ឹ ង ក្តើឯងអាចក្ជឿក្លើស្ំណាងពួកក្យើងក្ទ?- រននយ៉យស្អកៗតាមមាត់មដលក្ពញក្ាយសាច់មាន់ នង ិ ៉ុ ិ ិសាច់ច្ជូកបីជាន់។ - ក្្ ាដ នងចចច្តូវក្បើកឡានក្ហាះក្ន្មះច្បាំរច្បាំមយដងមកក្ ិ ឺ ួ ើយ ប៉ុមនែគ្ននពួកក្លាកិយណាធ្លប់បានក្ឃ្ើញ ា លពួកក្គក្ហាះ។- វាក្លបទឹកមាត់ ក្ ើយខាំនំមយមាត់ក្ទៀតអស្់ យ៉ងធំ។ - ក្ ួ ៉ ៉ តុអីកពកក្យើងមនអាចឆលងកាត់របាំងថាក្ន្មះបាន? ា ៏ ួ ិ ក្ រញាក់សា។ - ក្ទាះបីជាយ៉ងណាកឋី ពួកក្យើងនងច្តូវមតពនតយពីស្កមាភាពរបស្់ ពកក្យើងពីឥ ូវក្នះក្ៅ- វានយ៉យ ី ា ៉ ឹ ិ ិ ួ ិរួចផកទកក្ពអស្់ យ៉ងក្ច្ចើន។ - ស្ងឃមថាពួកក្យើងអាចនងបានក្ៅអបអរកនុងពធីជប់ក្លៀង... ឹ ឹ ោ ៉ ឹ ឹ ិ - គ្នត់មនបានចង់ឲ្យពួកក្យើងក្ធាើឲ្យក្គស្រក្ស្ើរក្ទ- រននិយ៉យទាំងភាពនវឆាត។ - មនចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាវាគឺជាការោស្ ិ ៉ុ ល ិ លនវកនុងការក្ធាើដំក្នើរមកដល់ ក្ាយឡានក្ហាះក្ន្មះក្ទ។ ក្ៅក្ពលពួកក្គបានញានំសាន់វចអស្់ យ៉ងក្ច្ចនតាមមដលពួកក្គអាច (ចានក្ន្មះបានបក្ញ្ច ញនំមកមឋងក្ទៀតក្ាយែលួនវា) ុ ំ ិ ៉ ើពួកក្គបានក្ច្កាកក្ ើង ក្ ើយចាកក្ចញពីការយ៉ល័ យ ិ ក្ដើរក្លើផូ វលំ មដលង្ហយច្ស្ួលចំណាំក្ន្មះក្ៅកាន់អគ្នរច្កុម្ ល គី ាីនដ័រ។អគ្នរក្ន្មះមានភាពស្ងបសាត់ វាហាក់ដូចជាថាពិធីជប់ក្លៀងច្តូវបញ្ច ប់ក្ ់ ង ើយ។ ពួកក្គបានក្ដើរកាត់របភាពជាក្ច្ចើនមដលកំពុងែសប ូ ឹែោវគ្ន នងអាវក្ច្កាះមដលបនលឺស្ំក្ ន ិ ងងតងត ក្ ឺ ើយក្ដើរក្ ើងក្ៅក្លើជក្ណរថាក្ហាះដ៏ចក្ងអៀតជាក្ច្ចើនដំណាក់រ ូតដល់ ចុងក្ច្កាយ ឋើមដលពួកក្គបានក្ៅដល់ ច្ចកមួយក្ន្មះ ជាច្ចកចូលស្ំ ង្ហត់ក្ៅអគ្នរច្កុម្ គី ានដ័រ មដលច្តូវបានលាក់ក្ៅពីក្ច្កាយរូបគំនូរក្ច្បង ីមួយនន្ស្ែីកន្មត់មាក់កុ ងស្ក្មលៀកបំពាក់ស្ូច្តពណផ្កឈូ កមួយស្ំ រាប់។ ធ ន ន ៌ ា - ពាកយស្មាត់?- គ្នត់និយ៉យក្ៅក្ពលពួកក្គក្ដើរស្ំ ក្ៅក្ៅ។ ង - អឺ...- ក្ រនយ៉យ។ ី ិ ពួកក្គមនបានដងពីពាកយស្មាត់ឆាថីក្ន្មះក្ទ ក្ ិ ឹ ង នំ ា ើយមនទាន់បានជួបស្ិស្សចបងននច្កុម្ ិ គី ាីនដ័រមាក់ណាក្ ន ើយ ប៉ុមនែមានជំនយមកដល់ ក្ស្ទើរមតភាមៗក្ន្មះ។ ពួកក្គបានឮស្ំ របក្ជើងយ៉ងញាប់ៗពីក្ច្កាយពួកក្គ ក្ ួ ល ឹ ៉ ើយមបរក្ៅក្ឃ្ើញ មាយអូនីកំពុង ឺ ៉រត់យ៉ងក្លឿនស្ំ ក្ៅមករកពួកក្គ។ ៉ - ពួកឯងក្ៅទីក្នះក្ទ! ក្តើពកឯងបានក្ៅណា? ពាកយចចាមអារា៉ មដ៏ឆួ តលីលាបំផុត...មានមនុស្សមាក់បាននយ៉យថាពួក ួ ា ន ិឯងច្តូវបានក្គបក្ណញក្ចញក្ាយសារការបុកទងគិចក្ាយឡានក្ហាះមួយក្ច្គឿង។ ឋ - អឺ ពួកក្យើងមនច្តូវបានក្គបក្ណញក្ចញក្ន្មះក្ទ- ក្ ិ ឋ រអះអាងច្បាប់ន្មង។ ី - ពួកឯងនឹងមនច្បាប់ែុ ំថាពួកឯងបានក្ហាះក្ ិ ញ ើរក្ៅទីក្នះក្ទ មមនក្ទ?- មាយអូនីនិយ៉យ សាប់ក្ៅហាក់ដូចជាធងនធរ ឺ ៉ ឋ ់ ងក្ស្ទើរមតដូចសា្សាចារយមាក ូ ាណាហាលនយ៉យមដរ។ ែ ៉ ា ិ - កុំក្ធាើដូចជាសា្សាចារយអី- រននយ៉យទាំងម៉ក្៉៉ - ក្ ែ ៉ុ ិ ួ ើយច្បាប់ពកក្យើងពីពាកយស្មាត់ថីមក។ ួ ង ា - វាគឺ “បកសក្ី ឈ”- ើ មាយអូនីនិយ៉យទាំងម៉រក្៉៉ មដរ - ប៉ុមនែកុំថាពិនុ ទក្ន្មះ... ឺ ៉ ួ 58
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុ ក្ទាះជាយ៉ងណាក៏ក្ាយ ៉ ពាកយស្ំ ដីរបស្់ ន្មងច្តូវបានកាត់ែីល ក្ៅក្ពលរូបគំនូរននច្ស្ីកន្មត់ក្ន្មះបានមបរច្តលប់ក្ច្កាយ ធក្ ើយមានស្ំ ក្ ងទះនដយ៉ងខាងមួយភាមៗក្ន្មះ។ វាក្មលក្ៅហាក់ដូចជាថាច្កុម្ ៉ លំ ល ើ គី ាីនដ័រទាំងមូលក្ៅមនទាន់ក្ដកក្ៅក្ ិ ើយពួកក្គបានក្រៀបចំបនទបឲ្យកាយជាបនទបរាងរងាងមូលធមាតា ក្ ់ ល ់ ់ ើយឈរក្ៅក្លើតុធំមយ និងមានក្ដអីភាក់នដបាក់មបកជាក្ច្ចើន មដល ួ នកំពុងរង់ចាពកក្គមកដល់។ នដជាក្ច្ចនបានក្ោងតាមច្បក្ហាងរូបគំនូរក្ដើមបទាញក្ ំ ួ ើ ី រ ី និងរនចូលក្ៅកនុង រួចទុកឲ្យ ៉ុ មាយអូនីច្តូវ ឺ ៉ក្តាងចូលក្ច្កាយក្គ។ ិ ើ ា ួ ុ៉ ី - ពតជាអសារយមមន!- លី ចចាន់បានមច្ស្ក - រ ំក្ភបមមន! ក្រឿងដ៏ថីមយ! ក្បើកឡានក្ហាះក្ៅបុកក្ដើមវមភង វ ី ូ មនុស្សមា ច ននងនិយ៉យពីក្រឿងក្នះមនតិចឆាក្ទ! ឹ ិ នំ - ពួកឯងក្ធាើបានលអណាស្់ - ស្ិស្សឆាទីច្បាំមាក់បាននិយ៉យ មដលក្ នំ ន រមនមដលនិយ៉យជាមួយក្សាះ មនុស្សមាក់បានទះ ី ិ នសាវាតចៗពីក្ច្កាយដូចជាវាក្ទើបមតបានឈនះការរត់មារា៉ តុងអុចង។ ា ិ ៉ ី ឹ ក្្ ាដ នងចចបានមវកផលូវរបស្់ ពកក្គក្ដើមបចូលក្ៅមុែ ូ ាង ិ ួ ីមនុស្ស ក្ ើយនយ៉យច្ពមគ្ន៖ ិ ន - ក្ តុអីបានជាពួកឯងមនក្ៅពួកក្យើងឲ្យមកវញ ហាស្? ា ិ ិ អ រនមច្បជាមុែច្ក ៉ុ ម រួចក្ស្ើចសាញទាំងខាស្ក្អៀន ប៉ុមនែក្ ញ ា រអាចក្ឃ្ើញមនុស្សមាក់មដលក្មលក្ៅហាក់មនស្បាយចិតែ ី ន ើ ិទាល់មតក្សាះ។ ក្ពឿរស្ុី អាចក្មលរ ំលងពីក្លើកាលពួកស្ិស្សឆាទីមយមដលកំពុងស្បាយរករាយមួយចំនន ក្ ើ នំ ួ ី ួ ើយវាហាក់ដូចជាពោយ៉មចូលមកជតបនែចក្ដើមបស្ឋីបក្ន្មស្ពួកក្គ។ ក្ ិ ិ ី ទ របានក្កះរន នងមកងនដច្តង់ឆងជំនរ ក្ ី ៉ុ ឹ ឹអ ី ើយមបរកាលក្ៅកនុងទស្ក្ៅរបស្់ ិក្ពឿរស្ុ ី ។ រនបានដឹងពីមូលក្ ៉ុ តុមយរ ំក្ពច។ ួ - ច្តូវក្ ើងក្ៅខាងក្លើក្ ើយ...អស្់ កំលាំងបនែិចក្ ើយ- វានិយ៉យ ក្ ើយពីរន្មក់កុ ងចំក្ណាមពួកក្គទាំងក្ន្មះចាប់ក្ផឋើមមវក នផលូវស្ំ ក្ៅក្ៅទារក្ៅមផនកមួយក្ផសងក្ទៀតននបនទបមដលភាប់ក្ៅជក្ណរក្កាង នងស្យនាន។ ា ់ ជ ឋើ ិ ឌ - រាច្តីស្ួស្ី ឋ- ក្ រច្បាប់ក្ៅ ី មាយអូនីវញមដលកំពុងចងចិក្ញ្ច ើ មដូចក្ពឿរស្ុ ី អំបាញ់ មញមដរ។ ឺ ៉ ិ ិ ពួកក្គបានស្ក្ច្មចក្ៅកមនលងក្ផសងពីបនទបរមក្ន្មះ ក្ាយក្ៅមតមានក្គទះែនងពីក្ច្កាយ ក្ ់ួ ើយបានក្ៅដល់ មាត់ជក្ណរ។ ឋើពួកក្គច្បញាប់ក្ ើងក្ៅ ក្ៅឲ្យដល់ ខាងក្លើ ក្ ើយចុងក្ច្កាយពួកក្គបានក្ៅដល់ មាត់ទារននស្យនានចាស្់របស្់ ពកក្គមដល ា ឌ ួឥ ូវមានផ្កកស្ំ គ្នល់ មយក្ៅក្លើក្ន្មះក្ាយនយ៉យថា៖ “ឆាទី២”។ ពួកក្គក្ដើរចូលក្ៅកនុងបនទបរាងរងាងមូលមដលង្ហយច្ស្ួល ល ួ ិ នំ ់ ់ចំន្មក្ាយសាររូបបួនច្ជុងច្បាំស្នលឹកក្ៅទីក្ន្មះបិតនឹងជញ្ជំងជាមួយនឹងកាំមពណច្ក ំ ជ ញី ៌ ម នងបងអួចតូចែោស្់។ វា៉លិស្របស្់ ពកក្គ ិ ួច្តូវបានន្មំយកក្ ើងមកឲ្យពួកក្គ ក្ ើយបានាក់ក្ៅចុងមច្គរបស្់ ពកក្គ។ ួ រនញញឹមតចៗាក់ក្ ៉ុ ិ រទាំងមដលក្ធាើែុស្។ ី - ែញុំដងែញុំមនគួរស្បាយរករាយចំក្ពាះក្រឿងក្ន្មះរអាីក្ផសងក្ ឹ ិ ី ឺ ើយ ប៉ុមនែ... ទារស្យនានក្ន្មះបានក្បើកចំ ា ឌ ក្ ើយមានក្កាងច្បុស្កនុងច្កុម្ គី ាីនដ័រឆាទីពីរក្ផសងក្ទៀតបានចូលមកគឺ នំ ស្ុី មយស្ ុ ាីនីក្ គន ីន ថូមាស្ និង ក្នវល ៉ ី ង់បត់ថម។ - ពតជាមនគួរឲ្យក្ជឿមមន!- ស្ុី មយស្ញញឹមយ៉ងរករាយ។ ិ ិ ុ ៉ ី - ពតជា ិ ូយមមន- ននយ៉យ។ ី ិ - គួរឲ្យភាក់ក្ផអើលណាស្់- ក្នវល និយ៉យយ៉ងចាប់អារមាណ។ ញ ី ៉ ៍ 59
  • ដ ើមដ ើ វ៉មភីង វីឡូ ុក្ រមនអាចនយ៉យអាីបានក្ទ។ វាក៏ញញឹមតចៗមដរ។ ី ិ ិ ិ 60
  • វគ្គ VI ឺ ហ្គ លដរ័យ ឡក់ហាត ី ទោះបីជាយ៉ងណាក៏ទោយ ទៅថ្ងងបន្ទប់មក ទេរត្រូវញញឹមមដងៗោំងពបាក។ ទរឿងរ៉៉ វបានចាប់ទផដមអាត្កក់ទ ៉ ទ ី ិ ើ ើងៗចាប់ពីទពលញ៉ំអាហារទពលត្ពឹកកនុងមហាសាល។ រុវវងបួនទៅកនុងសាលទន្ទះបានោក់យ៉ងទត្ចើនទៅទោយចានបបរ ត្រីត្បឡាក់ នំបុង ុ ៉ ័អាំង នងស៊ុរ ទេើយនិងសាច់ត្ជូកត្បលាក់ ទៅពីទត្ោមពិតានទវទមនត (ថ្ងងទនះទមឃត្សទំមនភលទទ)។ ទេរ ី និងរនអងគុយទៅរុត្កុម ិ ិ ឺ ៉ុហ្គេគីេវីនដ័រ វកបរេម៉យអូនីវដលកំពុងទមលទសៀវទៅដំទ ឺ ៉ ើ ើ រតាមសមុត្ទជាមួយត្ាយជញ្ជ ក់ឈាមទោយទបើកោក់ទល់ នងវកវទក ឹ ឹទោះទោ។ វាម៉នោរលំ បាកបនតិចទៅទពលន្ទងនយ៉យថា “អរុ ិ សួ សី ដ” វដលត្បាប់ទេរថា ន្ទងទៅវរមនទពញចរតពីវធីវដលន្ទំ ី ិ ិ ិពួកទគមកដល់ សាលាដវដល។ ម៉៉ងវញទទៀរ ទនវល ិ ី ង់បរ់ងមបានសាគមន៍ពកទគយ៉ងកក់ទដ។ ទនវលគឺជាទកេងត្បុសម៉ក់ វ ួ ៉ ដ ី នម៉នមុខមូល ទេើយសទសលើកសសលកជាមួយនឹងោរចងចាំអន់ជាងទគបំផុរកនុងចំទន្ទមអនកវដលទេរធ្លប់បានជួប។ ់ ី ល - ទសវាថ្ត្បស ី យ៍នងមកដល់ នូវប៉ុន្ទនន្ទទីទនះទេើយ...ខញុ ំគរថាទលាកយ៉យនងទផញើរបស់ ពរបីវដលខញុំបានទភលច។ ឹ េ ិ ឹ ី ជាោរពរណាស់ ទេរទទើបវរចាប់ទផដមញ៉ំបបររបស់ វាវដលទៅទពលទន្ទះម៉នសទមលងបន្ទន់មយទៅខាងទលើ នងម៉នសរវ ិ ី ើ ុ ទ ួ ិទទុយរ៉ប់រយកាលទេើរចូលមកយ៉ងទលឿនព័ទធជុំវញសាល ទេើយទំលាក់សំបុត្រនិងកញ្ច ប់ជាទត្ចើនទៅកនុងេវូងមនុសសវដលកំពុង ី ៉ ិេូរកទហ្គញ្ជៀវ។ កញ្ច ប់មយដុំធំបានធ្លក់ចូលមកកនុងវកវរបស់ េម៉យអូនី ទធវើឲ្យខារទឹកទោះទោ និងសាបសរវមកទលើពកទគទពញ។ ួ ល ឺ ៉ ទ ល ួ - ទអរល!- រននយ៉យ រួចយកទទុយវដលត្បឡាក់ត្ប ូ សទន្ទះទចញមកទោយោញទជើងវា។ ទអរលបានធ្លក់ចុះមក ទេើយ ៉ូ ៉ុ ិ ី ៉ូ លសនលបឥរដឹងខលួនទៅទលើរុ ទជើងរបស់ វាបះទ ់ ើងទលើ ទេើយម៉នទត្សាមសំ បុត្រមួយព ៌ ត្កេមទសើមបនតិចទៅកនុងចំពុះរបស់ វា។ - អូ! ទទ- រនដងហក។ ៉ុ ់ - វាមនអីទទ វាទៅរស់ ទៅទ ិ ើយ- េម៉យអូនីនិយ៉យរួចចាក់ទអរលងនមៗទោយចុងត្ម៉មថ្ដរបស់ ន្ទង។ ឺ ៉ ៉ូ - វាមនវមនទរឿងទនះវទ...វាគឺទរឿងទនះ។ ិ រនបានចងអុលទៅទត្សាមសំ បុត្រព ៉ុ ៌ ត្កេមទន្ទះ។ វាទមលទៅដូចជាសាមញ្ញ ចំទាះទេរ ី ប៉ុវនតរន នងទនវលោំងពីរន្ទក់ ើ ៉ុ ិ ីកំពុងសមលងទមលទៅទត្សាមសំ បុត្រទន្ទះវដលពួកទគបានគិរថាវានឹងផទុះទចញ។ ឹ ើ - ម៉នបញ្ហអេនង?- ទេរនយ៉យ។ ហ ី ឹ ី ិ 61
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - ោរ់បាន...ោរ់បានទផញើសំបុត្រសដីបទន្ទសមួយឲ្យខញុំ- រននិយ៉យយ៉ងទខោយ។ ទ ៉ុ ៉ - ឯងគួរទបើកវាទមលទៅ រន- ទនវលនិយ៉យខសបៗរ៉ងកំសាក។ - វានងមនលអទទ ត្បសិនទបើឯងមនទបើកទមលទន្ទះ។ ទលាក ើ ៉ុ ី ឹ ឹ ិ ិ ើយ៉យរបស់ ខុ ំបានទផញើឲ្យខញុំមងវដរ ទេើយខញុំមនទអើទពើនងវា ទេើយ...- វាទលបទកម៉រ់ទកអឿក - វាគួរឲ្យរនធរណាស់ ។ ញ ដ ិ ឹ ឹ ់ ទេរទមលពីទកមុខភ័យខាចរបស់ ពកទគទៅទត្សាមសំ បុត្រព ី ើ ឹ ល ួ ៌ ត្កេមទន្ទះ។ - ទរើអីទៅជាសំ បុត្រសដីបទន្ទសទន្ទះ?- វានិយ៉យ។ វ ទ ប៉ុវនតអារមេ ៍ ោំងមូលរបស់ រនទដរវរទៅទលើទត្សាមសំ បុត្រទន្ទះវដលចាប់ទផដើមម៉នវផសងទចញទៅតាមត្ជុង។ ៉ុ ដ - ទបើកវាទមលទៅ- ទនវលជំរញ។ - វរពរបីន្ទទីបុទណាះវាអស់ អីទេើយ... ើ ី ុ ី ៉ ោ រនទលើកយកថ្ដកំពុងញ័ រទចញមក ទេើយលូ កយកទត្សាមសំ បុត្រពីចំពុះរបស់ ទអរលរួចវេកវាទមល។ ទនវលញ៉ុ កថ្ដរបស់ វា ៉ុ ៉ូ ើ ីចូលកនុងត្រទចៀក។ ទេរដឹងពីមូលទេរុមយរ ំទពច។ វាបានគរមួយសនទុះទត្ោយទពលទត្សាមសំ បុត្របានផទុះទចញមក។ សូ រសទមលងដ៏ ី ួ ិខាងមួយបានលាន់លឺទពញសាលោំងមូលត្ពមជាមួយនឹងធូលីេុយទចញពីពិតានមក។ លំ -...លួ ចយកឡានមក ទយើងនងមនភ្ញក់ទផអើលទទ ទបើទគបទ ឹ ិ ញ ដ ញឯងទន្ទះ វរជួបមុខឯងោលណានងដឹងោទេើយ ទយើង ឹ នហានភ្ញល់ថាទពលទន្ទះឯងោននកគរដល់ ថាទរើទយើង នងបាឯងត្រូវឆលងោរ់ឧបសគគបុណាទន្ទះទទទៅទពលវដលបារ់ឡានទន្ទះ ៊ ន េ ឹ ិ ិ ៉ ៉ ោទៅ... សវត្មករបស់ អកត្សីវសលីបានបនលឺទ ន ី ើងឮជាងសវត្មកធមេតារ៉ប់រយដងទធវើឲ្យចាន នងសាបត្ាទងគិចោទៅទលើរុ ិ ល ន ទេើយសទមលងទន្ទះបានឮសូ រខទរមកវញយ៉ងខាង។ ិ ៉ លំ មនុសសទពញោំងសាលបានងាកមកទមលអនកវដលបានទទួលសំ បុត្រសដីបទន្ទស ើ ទទេើយរនបានពនលចខលួនចុះយ៉ងោបទៅទដអីរបស់ វាវដលអាចទមលទឃើញត្រមវរថាសត្កេមរបស់វាប៉ុទណាះ។ ៉ុ ិ ៉ ើ ឹ ង ោ -...សំ បុត្រពីទលាកោំបលដ័រោលពីយប់មញ...ទយើងគិរថា ័ ិ បារបស់ ឯងត្បាកដជានឹងត្រូវសាប់ទោយសារវរោរអាម៉ស់ ៉ ល ៉មុខជាមនខានទ ិ ើយ ទយើងមនបានអប់រ ំឯងឲ្យម៉នចររដូទចនះទទ ឯង និងទេរោំងពីរន្ទក់អាចនឹងសាប់ណា... ិ ិ ី ល ៎ ទេរកំពុលឆងល់ទៅទពលឮទឈាះរបស់ វាបានទលើកទ ី េ ើង។ វាព៉យ៉មយ៉ងខាងទដើមបទធវើដូចជាមនបានឮសទមលងទន្ទះវដល ៉ លំ ី ិកំពុងទធវើឲ្យត្កោសត្រទចៀកវាឈទខាកៗ។ ឺ ទ -...ពរជាចថ្ត្ងណាស់ បារបស់ ឯងកំពុងត្បឈមមុខនឹងោរទសុើ បអទងេរមួយទៅកវនលងទធវើោរ វាគឺជាកំេុសរបស់ ឯងោំង ិ ៉ត្សុង ទេើយត្បសិនទបើឯងទធវើឲ្យម៉នកំេុសអវីទផសងទទៀរ ទយើងនងន្ទំឯងឲ្យត្រលប់មកផទះវញភ្ញម។ ឹ ិ ល សទមលងឮចាស់មយទន្ទះបានសារ់ទៅវញ។ ួ ង ិ ទត្សាមសំ បុត្រត្កេមវដលបានធ្លក់ទចញពីថ្ដរបស់ រនបានទឆះកនុងអណារ ល ៉ុ ដទភលងរេូរោយទៅជាទផះ។ ើ ល ទេរ ី នងរនបានអងគុយភលកដូចជាត្រូវរលកទជារមករ ំលងពួកទគអញ្ច ឹ ង។ ិ ៉ុ ឹ មនុសសពីរបីន្ទក់បានទសើចទេើយចុងទត្ោយ សទមលងជវជកោទោកោកបានបនលឺទ ន ើងមដងទទៀរ។ េម៉យអូនីបានបទទសៀវទៅ “ដំទ ឺ ៉ ិ ើ រតាមសមុត្ទជាមួយត្ាយជញ្ជ ក់ឈាម” ទេើយសមលងទមលទៅរនវបកម៉ក់ងាយ។ ឹ ើ ៉ុ - អឺ ខញុំមនដងនូវអវី វដលឯងបានរ ំពងទុកទទ រន ប៉ុវនតឯង... ិ ឹ ឹ ៉ុ - កុំត្បាប់ខុ ំថាខញុំសកតិសមនឹងវបបទនះទអាយទសាះ- រននិយ៉យម៉រ់ៗ។ ញ ៉ុ ៉ ទេររុី ញបបររបស់ វាទចញ។ ខាងកនុងខលួនរបស់ វាកំពុងវរឆាបទឆះទៅទោយកំេុស។ ទលាកវសលីកំពុងត្បឈមមុខនឹងោរ ីទសុើ បអទងេរទៅកវនលងទធវើោរ។ សរុបទៅ ទលាក នងអនកត្សីវសលីទទួលរ៉៉ ប់រងទរឿងវាោំងអស់ ទពញមួយរដូវទដទនះ... ិ ី ដ 62
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត ប៉ុវនតវាោនទពលសត្ម៉ប់គិរពីទរឿងទនះទទ។ សាហ្គសាចារយ ម៉កេេូណាហាល បានកំពុងទធវើដំទ េ ត ៉ េ ើ រតាមបទណាយរុត្កុម ដហ្គេគីេវីនដ័រទោយោន់មកនូវតារ៉ងោលវភ្ញគ។ ទេរបានយកោលវភ្ញគរបស់ វា ទេើយទឃើញថាពួកទគម៉នទម៉ងភូរោមសាហ្គសត ិ ី ិ ៉ឌុបជាមួយនងត្កុម ហាេវ័លផេវ ដំបូងទគ។ ឹ ទេរ ី រន នងេម៉យអូនី បានចាកទចញពីត្បាសាទរួមោ រួចឆលងោរ់ចំោរបវនល ទេើយសំ ទៅទៅផទះកញ្ច ក់ ជាកវនលងវដល ៉ុ ិ ឺ ៉ នរុកជារិទិពត្រូវបានរកោទុក។ យ៉ងទហាចណាស់កសំបុត្រសដីបទន្ទសបានទធវើទរឿងលអមយវដរ៖ េម៉យអូនីហាក់ដូចជាគិរថា ពួក ខ វ ៉ ៏ ទ ួ ឺ ៉ទគឥ ូវត្រូវបានោក់ទ ឌ កមេត្គប់ត្ោន់ទេើយ ទេើយកំពុងវរទទួលបានោររ៉ក់ោក់យ៉ងលអមងទទៀរ។ ៉ ដ ទៅទពលពួកទគសថិរទៅវកបរផទះកញ្ច ក់ ពួកទគបានទឃើញអនកឯទទៀរកនុងថាក់កំពុងឈរទៅខាងទត្ដរង់ចាសាហ្គសតចារយ ន ំសទត្បារ។ ទេរ ី រន នងេម៉យអូនីទទើបវរចូលរួមជាមួយពួកទគទៅទពលវដលោរ់កំពុងទបាះជំហានវវងៗចូលមកឆលងោរ់វាល ៉ ៉ុ ិ ឺ ៉ទមវដលអមទោយទលាក េគីលដឺរ ័យ េ ក់ហារ។ ថ្ដរបស់ សាហ្គសាចារយ សទត្បារ ទពញទោយបង់រ ុ ំរបួស នងរបួសទសើវសបកប៉ុន្ទន ត ៉ ិ េ ី ើ ុ៉ ីកវនលងទទៀរ។ ទេរទមលទឃើញទដើមវមភង វ ី ូ ពីចម៉យ វមករបស់ វាជាទត្ចើនឥ ូវសថិរកនុងសភ្ញពត្គវវងត្គវារ់។ ង សាហ្គសាចារយ សទត្បារ គឺជាទវទគូ រូចកនតុលម៉ក់ ាក់មកម៉នបំ ត ៉ ន ួ ះទត្ចនមួយទៅពីទលើសក់សរថ្សឆារៗរបស់ ោរ់។ ជា ើ េធមេតាម៉នធូលីដទត្ចនទៅទលើសំទលៀកបំាក់របស់ ោរ់ ទេើយត្កចកថ្ដរបស់ ោរ់អាចទធវើឲ្យអនកមង ពទូទនៀ សនលបបាន។ ទោះជា ៏ ើ ី ី ់យ៉ងណាក៏ទោយ េគីលដឺរ ័យ ៉ ក់ហារបានទសលៀករបព ៉ូ ៌ ទខៀវថ្បរងដ៏ងីវចស សក់ព េ ៌ ម៉សរបស់ ោរ់បទញ្ច ញពនលឺវចងចាំងពីទត្ោមមួកព ៌ ទខៀវថ្បរង វដលសថិរកនុងទីតាងដ៏សកតិសមមួយជាមួយនឹងោររុបវរងទោយម៉ស។ ំ - អូ! សួ សី ដ!- ក់ហារបាននយ៉យទោយញញឹមយ៉ងរករ៉យទៅជុំវញប ុ ដំ សិសស។ - ត្ោន់វរមកបងាញសាហ្គសាចារយ ិ ៉ ី ិ ហ ត ិ ៏ ឹ ុ៉ ីសទត្បារពីវធីដត្រមត្រូវកនុងោរព៉បាលទដើម វមភង វ ី ូ វរប៉ុទណាះ! ប៉ុវនតខុ ំមនចង់ឲ្យពួកឯងទចញទៅទោយម៉នគំនរថាខញុំពូវក ៉ ោ ញ ិ ិខាងភូរោមសាហ្គសតទន្ទះទទ! ខញុំទទើបវរចាប់ទផដើមត្បទះទឃើញរុកជារិចវមលកោំងទនះជាទត្ចើនកនុងោរទធវើដំទ ខ ើ ររបស់ ខុ ំ... ញ - ថ្ងងទនះទៅផទះកញ្ច ក់ទលខបី ោំងអស់ ោ!- សាហ្គសាចារយសទត្បារនិយ៉យ ទកមុខមនសូ វទពញចិរតខុសពីអាោរធមេតា ន ត ៉ ឹ ិរបស់ ោរ់។ ម៉នសទមលងខសបទខសៀវដ៏គរទអាយចាប់អារមេ ឹ ួ ៍ មួយ។ ពួកទគធ្លប់វរទធវើោរកនុងផទះកញ្ច ក់ទីមយប៉ុទណាះោលពីមុន...ផទះ ល ួ ោកញ្ច ក់ទីបីទុកោក់រកជារិវដលម៉នទត្ោះថាក់ នងគួរឲ្យចាប់អារមេ ុ ខ ន ិ ៍ ទត្ចនជាងឆាយណាស់ ។ សាហ្គសាចារយសទត្បារយកទសាដ៏ធំ ើ ង ត ៉មួយទចញពីវខសត្កវា៉រ់របស់ ោរ់ ទេើយចាក់ទសាោរទន្ទះ។ ទេរធុំកនដីទសើម នងជីផស ំជាមួយកលនទកអប់ឆលថ្នដទំេំបុនឆ័ត្រធំៗ វ ី ិល ិ ិ ឹ ួ េ ៉មួយចំននរយងរទយ៉ងពីពតានចុះមក។ វាទេៀបនងទៅ តាមរន នងេម៉យអូនីចូលទៅកនុង ត្សាប់វរថ្ដរបស់ ួ ី ិ ឹ ៉ុ ិ ឺ ៉ ក់ហារចងអុលមក។ - ទេរ!ី ខញុំចង់និយ៉យបនតិច...អនកមនត្បោន់ទទរទបើវាទៅយរពីរបីន្ទទី វមនទទ សាហ្គសាចារយសទត្បារ? ិ ឺ ឺ ត ៉ ោរោរ់ទសចកដទោយោរចងចទញ្ច ើ មរបស់ សាហ្គសាចារយ សទត្បារ គឺោរ់ត្បោន់ ប៉ុវនត ី ិ ត ៉ ក់ហារនយ៉យបទញ្ច ើ ច៖ ិ - អនកទធវើបានលអណាស់ ...- ទេើយបានបទោរផទះកញ្ច ក់ទៅចំទាះមុខោរ់។ ិ វ - ទេរ-ី ក់ហារនិយ៉យ ទធេញព ៌ សធំរបស់ ោរ់ភចាងកនុងពនលឺត្ពះអាទរយទៅទពលោរ់ទអាបកាលរបស់ ោរ់។ - ទេរ ី លឺ ំ ិទេរ ី ទេរ។ ី ទោយភ្ញពភ្ញក់ទផអើលយ៉ងខាង ទេរមននយ៉យអវីទសាះ។ ញ ៉ លំ ី ិ ិ 63
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - ទៅទពលខញុំបានឮ...អឺ ពិរណាស់ វាគឺជាកំេុសរបស់ ខុ ំោងអស់។ គួរវរត្រូវបទន្ទសខញុំ។ ញ ំ ទ ទេរមនយល់ពីអីវដលោរ់កំពុងនិយ៉យទទ។ វាទំនងជាចង់និយ៉យទៅទពល ី ិ វ ក់ហារបនតនិយ៉យ៖ - មនដឹងថាទពលណាវដលខញុំធ្លប់រក់សុ លរជាងទនះទ ិ ល ើយ។ ទបើកឡានទហាះមកសាលាេុកវា៉រ! អឺ តាមពរទៅ ខញុំដឹងភ្ញម ិ លថាទេរុអីបានជាឯងទធវើទរឿងទនះ។ ទធវើដំទ វ ើ របានទលឿន។ ទេរ ី ទេរ ី ទេរ។ ី វាគឺអសារយណាស់វដលថាោរ់អាចបងាញត្គប់ទធេញមួយៗកនុងចំទណាមទធេញដ៏ត្សស់សារោំងទន្ទះទចញមក ច ហ អ ទោះបីជាទពលោរ់មនកំពុងនិយ៉យក៏ទោយ។ ិ - ខញុំបានទធវើឲ្យឯងភលកសរសជារិថ្នត្បជាត្បយភ្ញព មនថាអុចង?- ិ ិ ី ឹ ក់ហារនយ៉យ។ - ន្ទំទអាយឯងខូចអស់ រលីង។ ឯង ិបានសថិរទៅទលើទំពរមុខថ្នោវសរជាមួយខញុំ ទេើយឯងមនអាចរង់ចាបានកនុងោរទធវើវាមដងទទៀរ។ ័ ិ ំ - អូ...ទទ ទលាកសាហ្គសាចារយ ទមល... ត ើ - ទេរ ី ទេរ ី ទេរ-ី ក់ហារនិយ៉យ រួចត្ចបាច់សារបស់ វា។ - ខញុំយល់។ ធមេតាទទវដលចង់សាកទទៀរទពលបានភលកសរស េជារិមងទេើយទន្ទះ ... ខុសមកពីខុ ំញ ទោយសារវរទរឿងទន្ទះបានជាទធវើឲ្យខួរកាលឯងទចះវរវលវល់មនោច់ត្សលះ។ ...ប៉ុវនតចាសាប់ ដ ិ ិ ំ ដវន៎! អនកកទម៉ះ ឯងមនអាចទចះវរទដើរបទងាះឡាន ទដើមបត្ោន់វរចង់ោក់ោញោរចាប់អារមេ ល ិ ហ ី ៍ ទន្ទះទទ។ ទធវើចរឲ្យសងបទៅ បាន ិ ត ់ទទ? ឯងម៉នទពលទត្ចនណាស់សត្ម៉ប់ទធវើទរឿងអស់ ោងទន្ទះទពលធំទ ើ ំ ើង។ វមន វមន ខញុំដងនូវអវីវដលឯងកំពុងគរ! “វាោនអវទទ ឹ ិ េ ីសត្ម៉ប់ោរ់ ោរ់គឺជាទវទគូ វដលលបលាញជាអនតរជារិមយរូបទៅទេើយ!” ប៉ុវនតទៅទពលខញុំអាយុដប់ពីរឆា ំ ខញុំត្រឹមវរជាមនុសសមន ី ួ ន ិសំ ខាន់ម៉ក់ដូចជាឯងទពលទនះអញ្ច ឹ ង។ តាមពរ ខញុំថាខលួនខញុំអន់ជាងមនុសសមនសំ ខាន់ទៅទទៀរ! អវីវដលខញុំចង់និយ៉យទន្ទះគឺ ម៉ន ន ិ ិមនុសសមនទត្ចើនទទវដលដឹងឮពីរបឯង វមនទទ? គឺអំពីទរឿងរ៉៉ វោក់ទងនឹង អនកវដលមនត្រូវទៅទឈាះ!- ោរ់ទចាលកនទុយវភនកទមល ិ ូ ិ េ ើទៅសាកសាមទផលកបទន្ទរទៅទលើថាសរបស់ ទេរ។ - ខញុំដឹង ខញុំដឹង វាមនលអដូចជាោរឈនះរងាន់សាមញញឹមដ៏ម៉នមនតទសនេ៍បំផុរ ល ន ទ ង ី ិ វ នរបស់ ពកទវទគូ ត្បចាំសបាេ៍ត្បាំទលើកបនតបន្ទប់ោទន្ទះទទ ដូចវដលខញុំទទួលបានទន្ទះទទ...ប៉ុវនតវាគឺជាោរចាប់ទផដើមមួយ ទេរ ី វាគឺជា ួ ដ ទ នោរចាប់ទផដមមួយ។ ើ ោរ់បានមចវភនកោក់ទេរទោយភ្ញពកក់ទដមួយ ទេើយទបាះជំហានវវងៗទចញទៅ។ ទេរឈរត្សឡាំងោំងអស់ មយវភលរ ិ ី ដ ី ួបន្ទប់មក ទោយចាំថាវាត្រូវទៅផទះកញ្ច ក់ វាបានទបើកោរ ទេើយត្បញ៉ប់ចូលទៅខាងកនុង។ ទ វ សាហ្គសាចារយសទត្បារកំពុងឈរពីទត្ោយទដអីវវងទជើងទត្ោងមួយទៅចំកណាលថ្នផទះកញ្ច ក់។ ត ៉ ដ ម៉នត្បោក់ាក់ោរារត្រទចៀកព ៌ ខុសៗោត្បវេលថ្មៃគូ ោក់រំទរៀបោទលើទដអីវវងទន្ទះ។ ទៅទពលទេរមកអងគុយកវនលងរបស់ វាវដលទៅចទន្ទះរន នង ន ន ី ល ៉ុ ិេម៉យអូនី ោរ់និយ៉យ៖ ឺ ៉ - ពួកទយើងនងោក់ោទដើម ម៉នវត្ឌក ទ ឹ ំ ៉ ើងវញទៅថ្ងងទនះ។ ឥ ូវទរើនរណាអាចត្បាប់ខុ ំពីគុ ិ ញ សមបរតិថ្នរុកជារិ ម៉នវត្ឌក ខ ៉ទនះបាន? មនបាច់ភ្ញក់ទផអើលទន្ទះទទ ចាស់ ជាេម៉យអូនីទលើកថ្ដទឆលើយមុនទគជាមនខាន។ ិ ញ ឺ ៉ ិ - ម៉នវត្ឌក រ ឺ ម៉នវត្ឌេេូរ៉៉ គឺជារុកជារិមយវដលជួយឲ្យម៉នកម៉ងខាងោទ ៉ ៉ ខ ួ លំ លំ ល ើងវញ- េម៉យអូនីសូត្រចាំររ់ម៉រ់ហាក់ ិ ឺ ៉ដូចជាន្ទងបានយកទសៀវទៅពុមពទៅោំទកផកអញ្ច ឹ ង។ ឹ ឹ - វាត្រូវបានទត្បើត្បាស់សត្ម៉ប់ន្ទមនុសសវដលត្រូវបានទគបដូររូប ំ រត្រូវ ឺបណាសាឲ្យត្រលប់មករកសភ្ញពទដើមរបស់ ពកទគវញ។ ដ ួ ិ 64
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - លអណាស់។ ដប់ពិនុ បានទៅត្កុមហ្គេគីេវីនដ័រ- សាហ្គសាចារយសទត្បារនិយ៉យ។ - ម៉នវត្ឌក ទដើររួជាវផនកដ៏សំខាន់មយថ្ន ទ ត ៉ ៉ ួថាបនោបភ្ញគទត្ចើន។ ទោះជាយ៉ងណាក៏ទោយ វាក៏ម៉នទត្ោះថាក់ផងវដរ។ ទរើនរណាអាចត្បាប់ខុ ំបានទទថាទេរុអីទៅ? នំ ៉ ន ញ វ ៊ិ ឹ ៉ ថ្ដរបស់ េម៉យអូនីបះនងត្រូវប៉ះវវនតារបស់ ទេរទពលន្ទងទលើកវាទ ឺ ៉ ី ើងមដងទទៀរ។ - សំ វរកយំថ្នទដើម ម៉នវត្ឌក គឺម៉នទត្ោះថាក់ដល់ ជវរចំទាះនរណាម៉ក់វដលបានលឺវា- ន្ទងទឆលយយ៉ងរេ័ស។ ៉ ន ី ិ ន ើ ៉ - ត្បាកដណាស់។ ទទួលបានដប់ពិនុ ទទទៀរ- សាហ្គសាចារយសទត្បារនិយ៉យ - ឥលូ វទដើម ម៉នវត្ឌក វដលទយើងម៉នទៅ ទី ត ៉ ៉ទនះគឺទៅខចីខាងណាស់។ លំ ោរ់បានចងអុលទៅសពកទត្ៅៗមួយជួរ ទៅទពលោរ់នយ៉យ ិ ទេើយអនកោំងអស់ ោបានទដើរអូសទជើងសំ ទៅទៅទមលឲ្យ ន ើចាស់។ រុកជារិរូចៗវដលម៉នទមដុះចាក់រសរ៉ប់រយ រទត្ចនជាងទនះ ព ខ េ ឹ ឺ ើ ៌ ថ្បរងលាយសាយខចីបានកំពុងលូ រលាស់ទៅទទន្ទះ វ ីជាជួរៗ។ ពួកទគទមលទេរដូចជាោនអវីគរឲ្យចាប់អារមេ ើ ី េ ួ ៍ ទសាះ វដលវាោនចមងល់ពីអីវដលេម៉យអូនីចង់ម៉នន័យពី “សំ វរកយំ” េ វ ឺ ៉ថ្នទដើម ម៉នវត្ឌក ទន្ទះ។ ៉ - អនករ៉ល់ ោយកត្បោប់ាក់ោរារត្រទចៀកម៉ក់មយគូមក- សាហ្គសាចារយសទត្បារនយ៉យ។ ន ន ួ ត ៉ ិ ម៉នភ្ញពត្ចបូកត្ចបល់ មយទពលសិសសោំងអស់ ោព៉យ៉មចាប់យកម៉ក់មយគូ វដលមនវមនជាព ួ ន ន ួ ិ ៌ ដឈូ ក នងទន់ េ ិទលេើយទន្ទះទទ។ - ទៅទពលខញុំត្បាប់ពកឯងឲ្យាក់វា ួ ត្រូវត្បាកដថាត្រទចៀកពួកឯងត្រូវបានបិទជិរោំងត្សុង- សាហ្គសាចារយសទត្បារ ត ៉នយ៉យ។ - ទៅទពលវាម៉នសុ វរថភ្ញពទដើមបឲ្យទោះទចញវញបាន ខញុំនងទលើកទមថ្ដទ ិ ិ ី ិ ឹ ើងទៅពួកឯង។ ឥ ូវ...បំាក់ត្បោប់ោរារភ្ញម។ ល ទេរោញត្បោប់ោរារាក់ទលើត្រទចៀករបស់ វា។ វាមនបានឮសទមលងោំងត្សុង។ សាហ្គសាចារយសទត្បារបានាក់ត្បោប់ ី ិ ត ៉ោរារមួយគូព ៌ ដឈូ កោន់ទលេើយពីទលើត្រទចៀករបស់ ោរ់ដល់រចមូរថ្ដអាវរបរបស់ ោរ់ទ េ ទ ួ ៉ូ ើង ចាប់ោន់មយកនុងចំទន្ទមរុកជារិ ួ ខម៉នទមចាក់រសោំងទន្ទះយ៉ងជាប់ ទេើយទលើកទ េ ឹ ៉ ើងោំងលំ បាក។ ទេរបទញ្ច ញនូវសទមលងភ្ញក់ទផអើលមួយវដលោននរណាម៉ក់សាប់ឮទទ។ ី ញ េ ន ដ ំ ួ ជនសឲ្យរស កូនទឈខីដកខវកទពញទោយភក់រូចមួយទដើមទលចទចញពីកុ ងដី។ សលឹកកំពុងលូ រលាស់ភ្ញមៗទពញពីកំពូល ឹ ើ ច ៏ ់ ន លវា។ វាម៉នសំ បកព ៌ ថ្បរងខចីចំរះ ទេើយវត្សកយំយ៉ងអស់ មយទំេង។ ុ ៉ ួ ឹ សាហ្គសាចារយសទត្បារបានយកទផើងោក់រកជារិធំមយពីទត្ោមរុ ទេើយោក់ទដើម ម៉នវត្ឌក ទៅកនុងទន្ទះ ទេើយកប់វាទៅ ត ៉ ុ ខ ួ ៉កនុងដីទត្ៅទមរេូរសូ មបវី រទមក៏កប់បារ់វដរ។ សាហ្គសាចារយសទត្បារទបាសសំ អារថ្ដរបស់ ោរ់ ទេើយទលើកថ្ដជាសញ្ហទៅពួកទគ េ េ ត ៉ ញោំងអស់ ោ និងទោះត្បោប់ោរារត្រទចៀករបស់ ោរ់ទចញ។ ន - ទៅទពលទដើម ម៉នវត្ឌក របស់ ពកទយើងទទើបវរប ុ ដ ះ សំ វរករបស់ ពកវានងមនោន់អាចសម៉ប់ទយើងបានទៅទ ៉ ួ ួ ឹ ិ ល ើយទទ-ោរ់នយ៉យអះអាង ដូចជាោរ់មនបានទធវើអីឲ្យភ្ញក់ទផអើលជាជាងទត្សាចទកដចំរះព ិ ិ វ ញ ឹ េ ុ ៌ ទន្ទះទទ។ ទោះបីជាយ៉ងណាក៏ទោយ ពួក ៉វានងទធវើឲ្យពួកឯងសនលបជាទត្ចើនទម៉ង ទេើយខញុំទជឿជាក់ថា មនម៉ននរណាម៉ក់កុ ងចំទន្ទមពួកឯងចង់អវរតម៉នទៅថ្ងងចូលទរៀនដំបូង ឹ ់ ៉ ិ ន នទ ើយ ត្រូវត្បាកដថាត្បោប់ោរារត្រទចៀករបស់ ពកឯងម៉នសុ វរថិភ្ញព ខ ួ ៈទពលវដលពួកឯងទធវើោរ។ ខញុំនឹងទធវើឲ្យពួកឯងចាប់អារមេ ៍ ទៅទពលវាដល់ ទពលត្រូវបញ្ច ប់។ 65
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - បួនទដើមោក់កុ ងមួយសពក...ម៉នទផើងជាទត្ចើនវដលផដល់ឲ្យទៅទីទនះ ... ដីទៅកនុងបាវទៅទីទន្ទះ ... ទេើយត្រូវត្បយ័រន នចំទាះទដើម ងិនថាឃយឡាម៉នពិស ទត្ាះវាកំពុងវរដុះទធេញទេើយ។ ូ ោរ់បានទះមួយថ្ដយ៉ងធងនទៅទលើរកជារិព ៉ ់ ុ ខ ៌ ត្កេមជាំរងមួយ ឹ ទពលោរ់នយ៉យ ិ ទធវើឲ្យរុកជារទន្ទះោញសថ្ស ខ ិវញ្ហ ិ ញ វវងៗរបស់ វាវដលកំពុងពនលូរពីទលើសារបស់ ោរ់សនសមៗ ចូលទៅវញ។ េ ឹ ិ ទេរ ី រន នងេម៉យអូនីត្រូវសិសសត្បុសសក់រញអងាញ់ ម៉ក់ទៅត្កុម ហាេវ័លផេវ ចូលរួមជាត្កុម។ ម៉ក់ទនះ ទេរធ្លប់ ៉ុ ិ ឺ ៉ ួ េ ន ន ី លសាល់ទោយថ្ចដនយប៉ុវនតមនវដលនិយ៉យោទទ។ គ ិ ន - ចាស់សី ទន េវន-េលិរឈល- វានយ៉យទោយរករ៉យរួចចាប់ថ្ដទេរ។ - តាមពរទៅ ខញុំសាល់ថាឯងជានរណាទេើយ ទេរ ី ី ី ិ ី ី ិ គទដរធ័រដ៏លបលាញ...ទេើយន្ទងគឺេម៉យអូនី ី ឺ ៉ ទហ្គេគនជរ...វរងវរឈានទ ឺ ើងដល់ កំពូលត្គប់យ៉ង...- ៉ (េម៉យអូនីញញឹមរក ឺ ៉ ីរ៉យទពលន្ទងបានចាប់ថ្ដទគ) - និងរន វសលី។ ទរើឡានទហាះទន្ទះជារបស់ ឯង មនអញ្ច ឹ ងរ? ៉ុ ី ិ ឺ រនមនបានញញឹមទទ។ កំេងទៅ វរម៉នកនុងចិររបស់ វាយ៉ងត្បាកដ។ ៉ុ ិ ឹ ត ៉ - ទលាក ក់ហារ ទន្ទះម៉នភ្ញពអសារយ វមនទទ?- ចាស់សី ទននយ៉យទោយរករ៉យទពលពួកទគចាប់ទផដើមបំទពញទផើង ច ិ ីរុកជារិរបស់ ពកទគទោយជអាចម៍ន្ទគ។ - បុរសដ៏ោហាន។ ទរើឯងបានអានទសៀវទៅរបស់ោរ់ទទ? ខញុំអាចនងភ័យសាប់ ទបើខុ ំត្រូវ ខ ួ ី ល ឹ ល ញទគទធវើមនឲ្យទររួើ ចទៅកនុងទូទូរស័ពទមយទោយមនុសសចចកម៉ក់ ប៉ុវនតោរ់ទៅទសងៀម ទេើយ...វាយត្បហារយ៉ងទលឿន...ពិរជាអសារយ។ ិ ួ ន ៉ ច - ឯងដងទទ ទឈាះរបស់ ខុ ំត្រូវបារ់ាកយ ទអរុន ខញុំមនអាចត្បាប់ឯងថា ទរើខុ ំរករ៉យប៉ុណាទទវដលខញុំបានមកទីទនះ។ ពិរ ឹ េ ញ ិ ញ ី ោណាស់ ម៉យខញុំម៉នោរអន់ចរតបនតច ប៉ុវនតតាងពីខុ ំឲ្យោរ់អានទសៀវទៅរបស់ ដ ិ ិ ំ ញ ក់ហារមក ខញុំគរថាោរ់កចាប់ទផដមទមលទឃើញ ពី ិ ៏ ើ ើសារៈត្បទយ៉ជន៍កុ ងោរម៉នទវទគូ ទទួលោរេវកេវនទពញទលញម៉ក់ទៅកនុងត្គួសារ... ន ឹ ឺ ន ទត្ោយមកពួកទគមនម៉នឱោសជវជកោទត្ចើនទទ។ ត្បោប់ាក់ោរារត្រទចៀករបស់ ពកទគត្រូវាក់ទ ិ ន ួ ើងវញ ទេើយពួកទគ ិត្រូវផចងសាររីទៅទលើទដើម ម៉នវត្ឌក។ សាហ្គសាចារយ សទត្បារ បានទធវើឲ្យវាទមលទៅហាក់ដូចជាងាយត្សួលខាងណាស់ ប៉ុវនតវាមន ់ េ ៉ ត ៉ ើ លំ ិអញ្ច ឹ ងទន្ទះទទ។ ទដើម ម៉នវត្ឌក មនចង់ទចញពីកុ ងដី ប៉ុវនតកដូចជាមនចង់ត្រលប់ចូលកនុងដីវញវដរ។ ពួកវាកំទរករទវកៗ ធ្លក់ រលស់ ៉ ិ ន ៏ ិ ិ ើ ើកណាប់ថ្ដរូចៗដ៏មុរត្សួចរបស់ ពកវា ទេើយសហ្គងឺរទធេញរបស់ វា ទេរ ី ចំន្ទយទពលដប់ន្ទទីទពញព៉យ៉មសងេរទដើមវដលធំជាង ដ ួ េ ់ទគមួយចូលទៅកនុងទផើង។ ទៅទពលចប់ទម៉ងទន្ទះ ទេរក៏ដូចជាអនកឯទទៀរវដរ បានវបកទញើស ចុកខលួន ទេើយត្បលាក់សុទធវរដី។ ពួកទគទដើរទត្ទរ ៉ ីទត្ោរត្រលប់ទៅត្បាសាទវញទដើមប ី លាងសំ អារខលួនឲ្យទលឿន នងបន្ទប់មកត្កុមហ្គេគីេវីនដ័រត្រូវត្បញ៉ប់ទៅទម៉ងទរៀនមុខវជានមរ។ ិ ិ ទ ៉ ិ ជ ិ េិ ទម៉ងបទត្ងៀនរបស់ អកត្សីសាហ្គសាចារយ ម៉កេេូណាហាល វរងវរជាទម៉ងលំ បាក ប៉ុវនតថ្ងងទនះោន់វរលំ បាកជាងមុនទៅ ៉ ន ត ៉ េ ៉ទទៀរ។ អវៗវដលទេរបានទរៀនោលពីឆាមុនហាក់ដូចជាត្រូវបានបារ់ទចញពីកុ ងខួរកាលរបស់ វាអស់ កុ ងកំ ុងទពលរដូវទដ។ វា ី ី នំ ន ន ដទំនងជាត្រូវវត្បរូបសរវលិ អរម៉៉ងមួយកាលឲ្យទៅជាទ វមួយ ប៉ុវនតវាត្រមវរទធវើទអាយសរវលិ អរទន្ទះររ់ត្បញ៉យទជើងទៅទលើរុ ទត្ាះ ឹវរចង់ទគចពីចងេះរបស់ ទេរ។ ឹ ី រនកំពុងម៉នបញ្ហអាត្កក់ជាទត្ចើន។ វាបានជួសជុលចងេឹះទវទមនតរបស់ វាទោយទត្បើសុ េរ ខចីពីទគ ប៉ុវនតវាហាក់ដូចជាត្រូវទខទច ៉ុ ហទៅទេើយទត្ោយទពលជួសជុលរួច។ វាទៅវរបាក់ ទេើយវបកដទភលងយ៉ងចវមលក ទេើយរ៉ល់ ទពលវដលរនសាកលបងវត្បរូបសរវ េ ើ ៉ ៉ុលអិររបស់ វា វាវបរជាម៉នវផសងព ៌ ត្បទផះេុយព័ទធជុំវញវាទៅវញ វដលម៉នកលនដូចស៊ុរសអុយ។ ទោយមនអាចទមលនូវអវីវដលវា ិ ិ ិ ិ ើ 66
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាតបានកំពុងទធវើទន្ទះ រនបានសងេរសរវលិ អររបស់ វាទោយថ្ចដនយទោយវកងថ្ដរបស់ វា ទេើយវាត្រូវសុ ំ សរវងីមយទទៀរ។ សាហ្គសាចារយ ៉ុ ់ េ ួ តម៉កេេូណាហាលមនទពញចិរតទន្ទះទទ។ ៉ េ ិ ទេរ ី ម៉នអារមេ ៍ ធូរត្សាលទពលឮសូ រក ដឹ ងអាហារថ្ងងត្រង់។ ខួរកាលរបស់ វាហាក់ដូចជាដុំទដស៊ូទន់រមូរចូលោ។ នសិសសោំងអស់ បានទដើរជាជួរទចញពីថាក់ទរៀនទលើកវលងវរវា នងរនវដលកំពុងវាយបំបាក់ចងេះទវទមនតរបស់ វាោំងកំេងទៅទលើរុ។ ន ិ ៉ុ ឹ ឹ - អារបស់ ...ឆេួ រ...ឥរបានោរ... - សរទសរសំ បុត្រទៅផទះសុំ មយទទៀរទៅ- ទេរផដល់ទយ៉បល់ ទៅទពលវដលចងេះទវទមនតទន្ទះផទុះឮសូ រផូងដំងដូចដវ។ ួ ី ឹ - អូ! វមនទេើយ ទេើយក៏ទទួលសំ បត្រសដីបទន្ទសមួយមកទទៀរវដរ- រននយ៉យ ទេើយញ៉រ់ចងេឹះទវទមនតវដលកំពុង ុ ទ ៉ុ ិបទញ្ច ញសទមលងរចៗចូលកនុងោតាបរបស់ វា។ - វាគឺជាកំេុសរបស់ ឯងវដលចងេះទវទមនតរបស់ ឯងបាក់... ិ ឹ ពួកទគបានចុះទៅកវនលងញ៉ំអាហារថ្ងងត្រង់។ អារមេ ុ ៍ របស់ រនមនលអទទ ទពលេម៉យអូនី បងាញពួកទគនូវទ ៉ុ ិ ឺ ៉ ហ វអាវមួយោប់ថ្ដដ៏លឥរទខាះវដលន្ទងជប់បានទៅកនុងទម៉ងទរៀនវជានិមរកមេ។ ដ អ ច ៉ ិ ជ េិ - ទរើពកទយើងទរៀនអវីទៅរទសៀលទនះ?- ទេរនយ៉យដស់បូ រត្បធ្លនបទយ៉ងរេ័ស។ ួ ី ិ ល ដ ៉ - ោរោរារត្បឆាំងនងមនតអាគមងងរ- េម៉យអូនីនយ៉យភ្ញមៗ។ ឹ ឹ ឺ ៉ ិ ល - ទេរុអី- រនសមលុរ ទោយកញ្ឆ ក់យកោលវភ្ញគរបស់ ន្ទង - បានជាន្ទងោក់សញ្ហសំ ោល់ ទៅទម៉ងបទត្ងៀនរបស់ វ ៉ុ ិ ញ ៉ ក់ហារោំងអស់ ជារូបទបះដូងដូទចនះ? េម៉យអូនីកញ្ឆ ក់យកោលវភ្ញគមកវញ មុខន្ទងទ ឺ ៉ ិ ិ ើងត្កេមទោយខងទត្កវទត្ោធ។ ឹ ពួកទគញ៉ំអាហារថ្ងងត្រង់រចទេើយ ក៏ទចញទៅទលងខាងទត្ដសំ ទៅទៅទីធ្លទត្ោមថ្ផទទមឃត្សទំ។ េម៉យអូនី អងគុយចុះទលើ ុ ួ ល ឺ ៉ ួ ំដងងេមយ ទេើយយក ទសៀវទៅដទ ទំ ើ រតាមសមុត្ទជាមួយត្ាយជញ្ជ ក់ឈាម មកទមលទទៀរ។ ទេរ ី និងរនឈរជវជកពីកីឡា ើ ៉ុឃវីដឌីចអស់ ជាទត្ចើនន្ទទីមុនទពលទេរដឹងថាវាកំពុងវរត្រូវទគឃ្លទមល។ ពនិរយទមលទៅ វាបានទឃើញទកេងត្បុសសក់រទញ៉ រថ្ញ៉ ដរូច ឆ ី លំ ើ ិ ើ ៏ម៉ក់ វដលវាធ្លប់ទឃើញ ទពលាក់មកទវទមនតោលពីយប់មញទន្ទះកំពុងសមលងទមល ទេរ ី មនោក់វភនកោំងមនកំទរកខលួន។ វាកំពុង ន ល ួ ិ ឹ ើ ិ ិ ើោន់វរថុម៉៉ងវដលទមលទៅដូចជាម៉សុ ី នងររូបធមេតារបស់ពកទលាកិយ ទេើយខ ើ ៉ ួ ៈទន្ទះ ទេរទមលទៅវា វាក៏ត្កេមមុខ។ ី ើ ី ិ ំ - វមនទេើយ ទេរ? ខញុំគឺ...ខញុ ំគឺ ខូលីន ត្គីវ-ី វានិយ៉យទសទើរវរមនដកដទងហើម វាទបាះជហានោំងសាក់ទសទើរមកមុខ។ - ខញុំកទៅ ទ ៏កនុងត្កុម ហ្គេគីេវីនដ័រ វដរ។ ទរើឯងគរថា...វាមនអីទទរត្បសិនទបើ...ទរើខុ ំអាចងររូបមួយបានទទ?- វានយ៉យ រួចទលើកម៉សុី នងរទ ិ ិ ឺ ញ ិ ៉ ើងទោយទជឿជាក់។ - ងររូបមួយរ?- ទេរថាតាមោំងមនយល់។ ឺ ី ិ - ោល់វរអញ្ច ឹ ង ទទើបខញុំអាចបញ្ហក់ត្បាប់ទគបានថា ខញុំធ្លប់ជបឯង- ខូលីន ត្គីវ ី និយ៉យោំងកំពុងចង់យ៉ងខាង វាបងខិរ ជ ល ួ ៉ លំទៅឆាយបនតចមដងៗ។ - ខញុំដឹងោំងអស់ ពីឯង។ អនកោំងអស់ ោបានត្បាប់ខុ ំ។ អំពីថាទរើឯងអាចរស់ រ៉នម៉នជីវរបានទោយរទបៀប ង ិ ន ញ ិណាទពល អនកវដលឯងសាល់ ព៉យ៉មសម៉ប់ឯង ទេើយសាមទផលកបទន្ទរទៅទលើថាសរបស់ ឯងវាយ៉ងទម៉ច- (វភនករបស់ វាទទរទៅ គ ល ន ទ ង ៉ទមលទជើងសក់របស់ ទេរ)ី - ទេើយទកេងត្បុសម៉ក់កុ ងសយនោនរបស់ ខុ ំនិយ៉យថា ត្បសិនទបើខុ ំផិររូបងរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទន្ទះ រូប ើ ន ន ឋ ញ ញ ដភ្ញពនងម៉នចលន្ទ។- ខូលីន សំ វដងនូវភ្ញពរ ំទភបទ ឹ ើ ើងញ័ រខលួនយ៉ងខាងទេើយនិយ៉យ៖ ៉ លំ - វាអសារយណាស់ទៅទីទនះ វមនទទ? ខញុំមនវដលដឹងថា ទរឿងរ៉៉ វចវមលកៗោំងឡាយវដលខញុំបងេទ ច ិ ើង គឺជាទវទមនតទន្ទះទ ើយ 67
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាតរេូរដល់ ទពលខញុំបានទទួលសំ បុត្រពីេុកវា៉រ ទទើបបានដឹង។ ឪពុករបស់ ខុ ំគឺជាអនកបំទរទឹកទោះទោតាមផទះម៉ក់ ោរ់កសឹងវរមន ញ ើ ន ៏ ិទជឿវដរ។ ដូទចនះខញុំកំពុងងររូបជាទត្ចើនទដើមបទី ផញើទៅផទះឲ្យោរ់។ ទេើយវានឹងពិរជាលអត្បទសើរ ទបើខុ ំបានងររូបជាមួយឯង...- វាទមល ញ ើទៅទេរទោយភ្ញពអងវរ -...ទរើមរតរបស់ ឯងអាចជួយងររូបទយើងពរន្ទក់បានទទ? ទេើយបន្ទប់មក ទរើឯងអាចចុះេរថទលខាទលើរប ី ិ ី ទ ូងរេនងបានទទ? ឹ - រូបងរម៉នចុះេរថទលខា? ឯងទអាយរូបងរម៉នចុះេរថទលខាតាំងពីអងាល់ទេើយ ហា ទដរធ័រ? េ ៎ សទមលងរះគន់ដលឺៗរបស់ ត្ោកូ ទមលេវ័យឮសូ រខទរជុំវញទីធ្ល។ វាបានឈប់ភ្ញមទៅពីទត្ោយ ខូលីន វាត្រូវម៉នទគឈរអម ិ ៏ ិ ល លដូចវដលវាវរងវរទធវើទៅេុកវា៉រទោយបកសពួកទោងោចធំៗរបស់ វាគឺ ទត្កប នង េគូយល៍។ ិ - អនកោំងអស់ ោចូលជួរ!- ទមលេវ័យវត្សកទៅេវូងមនុសស។ - ទេរ ី ទដរធ័រកំពុងវចករូបងរចុះេរថទលខាវនក! ន - ទទ ខញុំមនវមនវចកទទ- ទេរនិយ៉យទោយកំេង វាោប់ថ្ដវាយ៉ងវ ិ ី ឹ ដ ៉ ន។ - បិទម៉រ់ឯងទៅ ទមលេវ័យ។ - ឯងត្ោន់វរត្ចវ នប៉ុទណាះ- ខូលីន នយ៉យោរ់។ ខលួនវាោំងមូលយ៉ងទត្ចើនណាស់បុនត្រឹមកទត្កបវរប៉ុទណាះ។ ោ ិ ៉ ៉ ោ - ត្ចវ នរ?- ទមលេវ័យនយ៉យទោយមនបាច់ត្រូវវត្សកទទៀរទទ។ មនុសសាក់កណាលទៅទីធ្លកំពុងសាប់។ - ពីអីវ ឺ ិ ិ ដ ល ដទៅ? ខញុំមនចង់បានសាកសាមឆេួរមួយទៅទលើកាលរបស់ ខុ ំទទ អរគុ ិ ល ន ញ ទេើយ។ ខញុំខួ នឯងមនគរថា ោរទធវើឲ្យកាលរបស់ ឯងម៉ន ល ិ ិរបួសអាចទធវើឲ្យឯងពិទសសយ៉ងទនះទសាះ។ ៉ ទត្កប នងេគូយល៍កំពុងទសើចចំអកយ៉ងឆេួរលីលា។ ិ ៉ - ទមលេវ័យចថ្ត្ង- រននយ៉យោំងកំេង។ ទត្កបឈប់ទសើច ទេើយចាប់ទផដមត្រដុសោច់ត្ម៉មថ្ដរបស់ វាកនុងន័យគំរ៉ម។ ៉ុ ិ ឹ ើ - ត្បយ័រនផង វសលី- ទមលេវ័យនយ៉យទមលងាយ - ឯងមនចង់បងេបញ្ហទទៀរទទ ទបើមនអញ្ច ឹ ងទទម៉យរបស់ ឯងនងត្រូវមក ី ិ ើ ិ ហ ិ ដ ឹយកឯងទចញពីសាលាទេើយ- វាបាននិយ៉យកនុងសទមលងដ៏មុរត្សួចត្សួយមួយ។ - ត្បសិនទបើឯងទធវើអីទផសងទទៀរវដលខុសវន័យ... វ ិ សិសសមួយត្កុមរូចថ្នត្កុម សលីុ រឺរន ឆាទីត្បាំទៅវកបរទន្ទះទសើចខាងៗចំទាះទរឿងទនះ។ ី នំ លំ - វសលីចង់បានរូបងរចុះេរថទលខាមួយវដរ ទដរធ័រ- ទមលេវ័យចំអកឲ្យ។ - វាទំនងជាម៉នរថ្មលជាងផទះោំងមូលរបស់ ីត្គួសារវាទៅទទៀរ។ ឹ ឺ ៉ ំ រនោញ ចងេះទវទមនតបិរសេុររបស់ វាទចញមក ប៉ុវនត េម៉យអូនីបានបិទ ទសៀវទៅដទ ៉ុ ើ រតាមសមុត្ទជាមួយនឹងត្ាយជញ្ជ ក់ឈាម ទោយលឺសូរត្ោំង ទេើយខសប៖ ឹ - ទមលន៎! ើ - ទរើទនះម៉នទរឿងអី េនឹង ម៉នទរឿងអីេនឹង?- េគីលដឺរ ័យ ក់ហារ កំពុងទបាះជំហានយ៉ងទលឿនសំ ទៅទៅពួកទគ របព ៉ ៉ូ ៌របងមរកររបស់ ោរ់ដយដរ់ពីទត្ោយោរ់។ - ទរើនរណាវចករូបងរចុះេរថទលខា? ូ ទេរ ី ចាប់ទផដើមនយ៉យ ប៉ុវនតវាត្រូវ ិ ក់ហារោរ់សំដី ទពលោរ់ត្គវារ់ថ្ដោក់ជុំវញសារបស់ វា ទេើយសំ វដងភ្ញពរករ៉យ ិ េ ីយ៉ងខាង៖ ៉ លំ - មនគួរសួ រអវីទទ! ទយើងត្រូវជួបោមដងទទៀរទេើយ ទេរ!ី ិ ន ទោយត្រូវទកៀកជាប់នឹងខលួនរបស់ ក់ហារ នងកំពុងម៉នភ្ញពអាម៉ស់ផងទន្ទះ ទេរបានទឃើញ ទមលេវ័យ វបរទៅទសើច ិ ៉ ីរទបៀបចំអកឲ្្យទៅកនុងេវូងមនុសស។ 68
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - ទលឿនទ ើងមក ទលាកត្គីវ-ី ក់ហារនិយ៉យ ញញឹមយ៉ងរួសរ៉យោក់ ខូលីន ។ - រូបភ្ញពពីរន្ទក់ មនអាចនិយ៉យថា ៉ ិវាលអជាងទន្ទះទទរ ឺ ទេើយពួកទយើងោំងពីរនឹងចុះេរថទលខាទលើវាឲ្យឯង។ ខូលីន ោន់ម៉សុ ី នងររបស់ វាោំងឆគង ទេើយងររូបទន្ទះចំទពលវដលក ៉ ដឹ ងទរ៉ទ៍ពីទត្ោយពួកទគ ជាសញ្ហត្បាប់ថាដល់ ញទពលចាប់ទផដមចូលទរៀនទៅទពលរទសៀលទេើយ។ ើ - ពួកឯងទចញទៅ ទដើរតាមទីទន្ទះ- ក់ហារត្បាប់ទៅេវូងសិសស ទេើយោរ់ទដើរត្រលប់ទៅត្បាសាទជាមួយទេរ ី វដលត្រូវោរ់ទត្កៀកជាប់នឹងខលួន។ ទេរបន់ទអាយវរទចះបាលីបំបាងោយទន្ទះទទ។ ី ំ - ខញុំសូមផដល់ដំបូន្ទនលអមយណា ទេរ-ី េ ួ ៎ ក់ហារនយ៉យដូចឪពុកត្បទៅកូន ទពលវដលពួកទគចូលទៅអោរ ទោយឆលង ិោរ់ោរមួយ។ - គឺខុ ំជយលាក់បាងទរឿងឯងជាមួយទកេង ត្គីវ ី ។ ត្បសិនទបើវាងររូបខញុំវដរ មរតភកតិរបស់ ឯងនងមនគរថាឯងកំពុង វ ញ ួ ំ ិ ឹ ិ ិទលើករំទកើងខលួនឯងទពកទន្ទះទទ... ទោយមនតាំងចិរតសាប់នូវសំ ដីរោក់រដុបរបស់ ទេរ ី ិ ដ ក់ហារ បានរុញវាទៅតាមផលូវរទបៀងឆលងោរ់ពកសិសសវដលកំពុង ួសមលងទមលមក ទេើយទ ឹ ើ ើងតាមជទ ដើ រមួយទៅ។ - ខញុំត្ោន់វរនយ៉យថា ោរវចកចាយ រូបងរចុះេរថទលខា កនុងដំន្ទក់ោលថ្នអាជពរបស់ ឯងទនះមនសមរមយទទ...ទបើ ិ ី ិនយ៉យឲ្យត្រង់ទៅ ទេរ ី ោរទធវើវបបទនះដូចជាទលចមុខទលចម៉រ់ទពកទេើយ។ អាចនឹងម៉នទពលណាមួយវដល...ដូចជាខញុំអញ្ច ឹ ង... ិឯងនងត្រូវោរយករូបងរមួយគំនរទុកតាមខលួនទពលទៅណាមកណា ប៉ុវនត...- ោរ់ទសើចបនតិច - ខញុំមនគិរថា ឯងមនោន់ដល់ អាយុ ឹ ិ ិេនងទទ។ ឹ ពួកទគបានទៅដល់ ថាក់ទរៀនរបស់ ន ក់ហារ ទេើយោរ់ទុកឲ្្យទេរចូលទៅទត្ោយទគ។ ី ទេរកហ្គន្ទក់របរបស់ វាឲ្យត្រង់ ី ត ៉ូទេើយសំ ទៅរកកវនលងអងគុយទៅខាងទត្ោយទគបងអស់ថ្នថាក់ វដលវាកំពុងរវល់ នឹងគរទសៀវទៅោំងត្បាំពីររបស់ ន ក់ហារ ោំងអស់ទៅពីមុខវា ដូទចនះទេើយ វាអាចទគចទវសពីពកទគោំងទន្ទះបាន។ ួ អនកឯទទៀរទៅកនុងថាក់កំពុងបទងេរសទមលងទត្ោកត្ោក ទេើយ រន នង េម៉យអូនី បានអងគុយចុះទៅវកបរទេរ។ ន ើ ៉ុ ិ ឺ ៉ ី - មុខរបស់ ឯងទពលទន្ទះទ ើងត្កេមសឹងនឹងអាចទចៀនពងោបាន - រននិយ៉យ។ - ឯងគួរវរសងឃមថា ត្គីវ ី មនបាន ៉ុ ឹ ិជួបជីននីទ ើយ ទបើមនអញ្ច ឹ ងទទ ពួកទគនឹងទបើក កលឹបោំត្ទទេរ ី ទដរធ័រ ទេើយ។ ិ - បទម៉រ់ទៅ- ទេរនយ៉យម៉រ់ៗ វាមនចង់ទអាយ ិ ី ិ ៉ ិ ក់ហារ លឺឃ្លថា “កលបោំត្ទទេរ ី ទដរធ័រ” ទទ។ ល ឹ ទៅទពលសិសសទពញមួយថាក់ត្រូវបានឲ្យអងគុយចុះ ន ក់ហារជត្មះបំពង់ករបស់ ោរ់យ៉ងលឺ ទេើយសារ់ទៅវញ។ ោរ់ ៉ ង ិទដើរសំ ទៅទៅយកទសៀវទៅ ោរទធវើដំទ ើ រជាមួយវត្បរ របស់ ទនវល ី ង់បរ់ងម ទេើយទលើកវាទ ើងទដើមបបងាញរូបងរមចវភនក ី ហ ិរបស់ ោរ់ដល់ វដលសថិរទៅត្កបមុខ។ ទ - ខញុំ- ោរ់នយ៉យ ចងអុលទៅរូបទន្ទះ ទេើយមចវភនកយ៉ងសារ - េគីលដរ ័យ ិ ិ ៉ អ ឺ ក់ហារ ជាវខសត្សឡាយត្រកូលទមលីន ើថាក់ទីបី ន សម៉ជកករិយសថ្នត្កបខ ិ ិ ត ឌ ោរោំារត្បឆាំងនងកំលាំងងងរ ឹ ឹ នងជាអនកឈនះានរងាន់ត្បាំទលើកថ្នសាមញញឹមដ៏ ិ វ នម៉នមនតទសនេ៍បំផុរកនុងចំន្ទរ់ថាក់ទវទគូ ត្បចាំសបាេ៍...ប៉ុវនតខុ ំមននិយ៉យពីទរឿងទន្ទះទទ។ ខញុំមនបានកំចារ់ទខាច វប៊នដុន បានសហុី ន ដ ញ ិ ិ េទោយោរញញឹមទ ើយ!- ោរ់ចាឲ្យពួកទគទសើច។ សិសសពីរបីន្ទក់ញញឹមរិចៗ។ ំ 69
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - ខញុំទឃើញអនកោំងអស់ ោបានទិញទសៀវទៅរបស់ ខុ ំត្គប់ត្បទភទរួចអស់ ទេើយ...លអណាស់ ។ ខញុំគិរថា ពួកទយើងចាប់ទផដើម ន ញទរៀនថ្ងងទនះទោយទធវើសំនរបនតិច។ ោនអវីត្រូវបារមៃទទ...ត្ោន់វរសាកលបងថាទរើពកឯងបានអានវាទត្ចើនប៉ុណា ទរើពកឯងត្សាវត្ជាវ ួ េ ួ ោ ួបានទត្ចនប៉ុណា... ើ ោ ទៅទពលោរ់វចកត្កោសត្បលងរួច ោរ់ត្រលប់ទៅខាងមុខថាក់ ទេើយនយ៉យថា៖ ន ិ - ពួកឯងម៉នរយៈទពល៣០ន្ទទី ចាប់ទផដើមឥ ូវទនះ! ទេរពិនិរយទលើត្កោសរបស់ វា ទេើយអាន៖ ី ១. ទរើព ៌ អវីវដល េគីលដឺរ ័យ ក់ហារ ចូលចរត? ិ ២. ទរើមេចតាសម៉រ់របស់ េគីលដរ ័យ ិ ឆ ង ឺ ក់ហារ ជាអវី? ៣. កនុងគំនិររបស់ អក ទរើអីជាទជាគជ័យធំបំផុររបស់ េគីលដឺរ ័យ ន វ ក់ហារ រេូរមកដល់ សពវថ្ងងទនះ។ បនតបន្ទប់មកទទៀរ ត្បវេលជាជាងបីវផនកថ្នត្កោសរេូរដល់៖ ទ ៥៤. ទរើខបកំទ ួ ើ ររបស់ េគីលដឺរ ័យ ក់ហារ ទៅទពលណា ទេើយទរើអំទន្ទយវដលោរ់ចង់បានបំផុរជាអវី? កនលះទម៉ងទត្ោយមក ៉ ក់ហារ បានត្បមូលសនលកកចចោរ ទេើយពនរយទមលត្កោសមដងមួយៗទៅពីមុខថាក់។ ឹ ិ ិ ិ ើ ន - ទទ ទទ...ទសទើរវរោនអនកណាម៉ក់កុ ងចំទណាមពួកឯងចាំថាព េ ន ន ៌ វដលខញុំចូលចិរ ្រគឺព ៌ សាយត្ពវលរ។ ខញុំនិយ៉យ វ នំ ំដូទចនះកនុងទសៀវទៅ ឆាថ្នមនុសសត្ពិលកំណាច។ ទេើយពួកឯងពីរបីន្ទក់ត្រូវអានទសៀវទៅ ដទ ើ រតាមសមុត្ទជាមួយមនុសសចចក ឲ្យម៉រចរ់បនតច...ខញុ ំបានទាលយ៉ងចាស់កុ ងជំពូកដប់ពរថាអំទន្ទយថ្ងងខបកំទនើរវដលត្រូវខញុំចង់បានបំផុរទន្ទះគឺភ្ញពចុះសំ រងោរវាង ់ ិ ៉ ន ី ួ ុ នមនុសសម៉នទវទមនត នងអនកោនទវទមនតោងអស់ ...ទោះជាយ៉ងទនះកដី ខញុំកមនបដទសធថាខញុំមនចង់បានត្សា វសគីទដបុរ៉ ិ េ ំ ៉ ៏ ិ ិ ិ ី ដ របស់អចដន មួយដបធំវដរ! ិ ោរ់បានមចវភនកគួរឲ្យចង់ទសើចមដងទទៀរ។ ិ ឥ ូវ រន ៉ុ កំពុងសំ ក់ ក់ហារទោយភ្ញពមនទជឿទៅទលើមុខរបស់ វា។ ិសុី មយស េវននទេគន នង ឌន ងូម៉ស វដលកំពុងអងគុយទៅខាងមុខកំពុងចាប់ថ្ដោទសើចសារ់ៗ។ ឯ េម៉យអូនីវញ កំពុងសាប់ ុ ី ី ិ ី ៉ ន ង ឺ ៉ ិ ដ ក់ហារយ៉ងជក់ចិរត ទេើយក៏ភ្ញក់ទត្ពើរទៅទពលោរ់និយ៉យដល់ ទឈាះន្ទង។ ៉ ញ េ -...ប៉ុវនតកញ្ហេម៉យអូនី ទហ្គេគនជឺរដឹងពីមេចតាសម៉រ់របស់ ខុ ំគឺ កំចារ់ពិភពបិសាច នងបទញ្ច ញលក់នូវត្បទភទទឹកថាំ ញ ឺ ៉ ិ ឆ ង ញ ិ នវងរកោសក់របស់ ខុ ំដល់...ទកេងត្សីឆារ! ជាោរពរ...- ោរ់បានត្រលប់ត្កោសន្ទងទ ញ ទ ល ិ ើង - ពនុ ទទពញ! ទរើកញ្ហេម៉យអូនីទៅឯ ិ ញ ឺ ៉ណា? េម៉យអូនីទលើកថ្ដោំងញ័ រទ ឺ ៉ ើង។ - លអណាស់!- ក់ហារញញឹម។ - លអណាស់! យកដប់ពិនុ សត្ម៉ប់ត្កុមហ្គេគីេវីនដ័រ! ទេើយដូទចនះ ទដើមបបនតទៅទទៀរ... ទ ី ោរ់បានទអានចុះទៅពីទត្ោយរុរបស់ ោរ់ ទេើយបានទលើកត្ទុងងេីធំមយមកោក់ទលើវា។ ួ - ឥលូ វ...ត្រូវត្បយ័រន! វាគឺជាោរងាររបស់ ខុ ំវដលត្រូវផដល់អាវុធដល់ ពកឯងទដើមបទប់ទល់ នងសរវដអាត្កក់បំផុរ...ពួកឯង ញ ួ ី ឹ ៏ត្រូវត្បឈមមុខនឹងភ្ញពភ័យខាចអាត្កក់បំផុររបស់ ពកឯងកនុងបនទបទនះទោយដល់។ ដងត្រឹមវរថា ោនទុកខទោសអវីអាចបងេដល់ ល ួ ់ ទ ឹ េពួកឯងខ ៈទពលវដលខញុំទៅទីទនះទទ។ អវីោងអស់ វដលខញុំទសនើគឺសូមឲ្យពួកឯងរកោភ្ញពសងបសារ់។ ំ ់ ង 70
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត ទោយវ ក ទេរបានបវងវងខលួនជុំវញគំនរទសៀវទៅរបស់ វាទដើមបទមលត្ទុងទន្ទះឲ្យបានចាស់។ ី ិ ី ើ ក់ហារបានោក់ថ្ដទលើកគំរបត្ទុង។ ឌីន និង សុី មយស ឈប់ទសើចទេើយឥលូ វ។ ទនវលកំពុងទធវើត្កទញ៉នៗទៅទដអីជរមុខរបស់ វា។ ុ ី ួ - ខញុំរំរវឲ្យពួកឯងកុំវត្សក- ូ ក់ហារនយ៉យទខោយៗ - វាអាចនងទធវើឲ្យពួកវាខង។ ិ ឹ ឹ ទៅទពលថាក់ោងមូលសារ់ទត្ជៀបទសទើរវរមនដកទងហមទន្ទះ ន ំ ង ិ ើ ក់ហារបានវាយគំរបត្ទុង។ - វមនទេើយ- ោរ់និយ៉យភ្ញមៗ។ - ទនះជា សរវទត្មញគងាលរបុិលរប៉ូចវដលចាប់បានត្សស់ៗ។ ល វ សុ ី មយស េវីនីទេគនមនអាចម៉ស់ ោរទលើខួ នវាបានទ ុ ិ ច ល ើយ។ វាបានផទុះសំ ទ ើ ចយ៉ងលឺទចញមកវដលសូ មបវី រ ៉ ក់ហារ ក៏មនអាចត្ច ិ ំថា ជាសវត្មកថ្នភ្ញពភ័យខាចវដរ។ ល - ម៉នទរឿងអី?- ោរ់ញញឹមោក់សុីមយស។ ុ - អឺ ពួកវាមន...ពួកវាមន...ទត្ោះថាក់ខាងទទ វមនទទ?- វានិយ៉យោំងឈលក។ ិ ិ ន លំ ់ - កុំត្បាកដទពកអី- ក់ហារនិយ៉យ ត្គវត្ម៉មថ្ដមួយោំងម៉ទ៉៉ បនតិចោក់សុីមយស។ - ពួកវាគឺជា សរវបំផិចបំដញរូចៗ ី ួ ុ ល លទារទពញទោយលបចមួយរយជំពូក! ិ សរវចវមលកោំងទន្ទះ ម៉នព ៌ ទខៀវដូចអគគសនី ទេើយត្បវេលជាកំពស់ ត្បាំបីអុីង ម៉នមុខត្សួច នងសទមលងដ៏ត្សួយ ិ ិវត្សស ដូចជាកំពុងសាប់ទគទឈាះោវបកវផសងអញ្ច ឹ ង។ ខ ដ ល ន ៈទន្ទះគំរបត្ទុងបានរទបើក ពួកវាចាប់ទផដើមទចចចាច នងទហាះជុំវញ បនលឺ ិ ិសូ រត្កិកៗនឹងបនទះវដក ទេើយទធវើមុខវបលកៗោក់សិសសវដ ទៅជរពួកវាបំផុរ។ ិ - អញ្ច ឹ ង- ក់ហារនយ៉យឮៗ។ - ចាំទមលទរើពកឯងនងទធវើអីចំទាះវា!- ទេើយោរ់បានទបើកត្ទុងទន្ទះ។ ិ ើ ួ ឹ វ ម៉នសទមលងត្ទេងអងកងទកើរទ ឹ ឺ ើង។ សរវចវមលកទហាះសទុយទចញទៅត្គបទសទីដូចរកវករ។ ិ ៉ុ ពួកវាពរន្ទក់បានចាប់ ីត្រទចៀកទនវល ទេើយទលើកវាទបាះទ ី ើង។ ជាទត្ចើនកាលទទៀរទហាះត្បុយទៅតាមបងអួច ទម៉ក់អំពូល វបកទខទចទៅជួរខាងទត្ោយ។ លទៅសល់ពីទនះ បានបនតបំដញថាក់ទរៀនខាងជាងរម៉សកំទរ៉លចូលមួយកាលទៅទទៀរ។ ពួកវាទហាះឆាបយកដបទឹកទម ទេើយ ល ន លំ េចាក់ទពញថាក់ វេកទសៀវទៅ នងត្កោស ទម៉ក់របភ្ញពពីជញ្ហំង ផដួលធុងសំ រ៉ម ឆាបយកោតាប នងទសៀវទៅ ទេើយត្គវវង ន ិ ល ូ ជ ិទចាលតាមបងអួច។ កនុងទពលមួយវភលរទន្ទះ សិសសាក់កណាលថាក់បានត្ោបចុះទត្ោមរុ ទេើយទនវលកំពុងជាប់ទៅនឹងចទងេៀង ដ ន ីវដលពយរទលើពិតាន។ ួ - ឆាប់ទ ើងមក ព័ទធពកវា ពួកវាត្ោន់វរជាសរវចវមលកប៉ុទណាះ...- ួ ោ ក់ហារបានវត្សក។ ោរ់បានមូរថ្ដអាវទ ើង ត្គវចងេះទវទមនត ទេើយវត្សក៖ ី ឹ - ទភសគីភីគសុី ទភសទ័រនូមី! វាពរជាោនឥទធិពលបនតិចទសាះ មួយកាលកនុងចំទន្ទមសរវចវមលកោំងទន្ទះបានចាប់ចងេឹះទវទមនតរបស់ ិ េ ក់ហារ ទេើយត្គវវងទចាលតាមបងអួចវដរ។ ក់ហារទលបទកម៉រ់ទកអឿក ទេើយទលារចូលទត្ោមរុរបស់ ោរ់ ប៊ះនងត្រូវសំ វប៉រទោយទនវល វដល ឹ ិ ឹ ីបានធ្លក់មកតាមទត្ោយបនតិច ទពលវដលចទងេៀងោច់ធ្លក់មក។ ល ល ក ដឹ ងបានទរ៉ទ៍ ទេើយេវូងសិសសបានសទុះទចញយ៉ងត្បញ៉ប់សំទៅទៅត្ចកទចញ។ ៉ សថិរកនុងសភ្ញពសងបសារ់បនតិច ់ ងទត្ោយមក ក់ហារទងើបទ ើង ចាប់ទេរ ី រន និងេម៉យអូនី វដលជិរទៅដល់ ោរទេើយ ទេើយនិយ៉យ៖ ៉ុ ឺ ៉ វ 71
  • ឺ ហ្គ ីលដរ័យ ឡក់ហាត - អឺ ខញុំនឹងទសនើឲ្យឯងោំងបីជាអនកចាប់ពកវាវដលទៅសល់ចូលកនុងត្ទុងរបស់ ពកវាវញ។- ោរ់បានទចញទៅ ទេើយបិទោរ ួ ួ ិ វយ៉ងទលឿនពីទត្ោយោរ់។ ៉ - ទរើពកឯងអាចទជឿោរ់ទទ?- រនគំេក ទៅទពលសរវចវមលកមួយកាលវដលទៅសល់ខាវាទ ួ ៉ុ ំ ើងចុកទលើត្រទចៀក។ - ោរ់ត្ោន់វរចង់ផល់ឲ្យទយើងនូវបទពទសាធដល់បុទណាះ- េម៉យអូនីនយ៉យ ទពលកំពុងទធវើឲ្យសរវចវមលកពរកាលទៅ ដ ិ ទ ៉ ោ ឺ ៉ ិ ីណាវលងរួចភ្ញមទោយបាលីបងេក ទេើយរុញពួកវាចូលទៅកនុងត្ទុងរបស់ ពកវាវញ។ ល ួ ិ - ដល់រ?- ទេរនិយ៉យ កំពុងព៉យ៉មទឈាងចាប់សរវចវមលកមួយកាលកំពុងទេើរចុះទ ទ ឺ ី ើងទលៀនអណារទចញមក។ - ដេម៉យអូនី ោរ់មនបានគរដល់អីវដលោរ់កំពុងទធវើទន្ទះទទ។ ឺ ៉ ិ ិ វ - ឆេួរ- េម៉យអូនីនយ៉យ - ឯងបានអានទសៀវទៅោរ់ទេើយ...ទមលទៅទរឿងអសារយវដលោរ់បានទធវើោងអស់ ទន្ទះទៅ... ឺ ៉ ិ ើ ច ំ - ោរ់ទចះវរនិយ៉យថាោរ់បានទធវើវរប៉ុ ោឹ ង- រននិយ៉យរិចៗ។ ៉ុ 72
  • វគ្គ VII ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ ហេរបានចំនាយហពលជាហ្ចើននាប៉ុនានថ្ងងបនាប់ហនាះ ហដើមបតែហេចហចញពី្រតែតភនររបែ់ េគីលដឺរ ័យ ឡរ់ហាែ ហៅហពល ី ា ទ ីតដលគាែ់ចុះមរផលូវរហបៀងមឋងៗ។ កាន់តែពបារហេចហ ៀែហនាះេឺ ខូលីន ្េីវ ី តដលហារ់ដូចជាចាំស្ទែ់ហខទចនូវកាលវភាេែិរា ិ ទ ិរបែ់ ហេរ។ ហារ់ដូចជាគានអ្វីតដលហ្វើឲ្យ ខូលីន រ ំហភបចែតជាជាងបាននយាយថា “មនអ្ីហ រ ឺ ហេរ?” ្បាំមយ្បាំពរដងរនុងមួយថ្ងង ី ា ើ ិ ិ ិ ី ួ ី្ពមទាំងស្ទប់ឮ “ែួ ែី ឋ ខូលីន” ែបមរវញហនាះហ ឋ ិ ុរជាហេរនិយាយតបបហ្រវហ្កា្ហម៉ចរ៏ហោយ។ ី េុដវរហៅមនទាន់បាែ់ខឹងនឹងហេរអ្ំពីដំហ ិ ី ិ ី ើ រតាមឡានយាងមហាហ្គាះថារ់ហនាះហៅហឡើយហ ៉ ន ចំតនរចងកឹះហវ មនតរបែ់ រន ៉ុរ៏មនទាន់ហ្បើការបានតដរ ហេើយតងមទាំងបានបហចច ញមេិ ឬ ិធេែរ្មែហៅ្ពរថ្ងងែុ្រ ហោយរបូែភលុចហចញពីថ្ដរបែ់ រនរនុង ិ ិធ ួ ិ ឹ ៉ុហ៉ងហរៀនហវ មនត ្ពមទាំងខ្ទែហៅប៉ះចំស្ទស្ត្ស្ទចារយ េលីែវរ ចំនាែ់៉ឌលអិែប៊ះ្ែូវតភនរហ ៀែផង។ ការហនះហ្វើឲ្យ៉នស្ទមខទុះ ៉ ទ ត ី ិ នព ៌ ថ្បែងដ៏្ំមយហៅចហនាះតភនរទាំងពីររបែ់ ហោរស្ទស្ត្ស្ទចារយ។ ួ ល ត ហោយស្ទរតែហរឿងអ្ហចច ះអ្ចចុ ះមនហចះចប់មនហចះហេើយទាំង ិ ិអ្ែ់ េនឹងហេើយ តដលហ្វើឲ្យហេរបន់ឲ្យតែដល់ ថ្ងងចុងែបាេ៍។ វា រន និងេ៉យអ្ូនី៉នេំហោងថានឹងហៅហលងហាស្ត្េគីដហៅ្ពឹរថ្ងង ី ឋ ៉ុ ឺ ៉ហៅរ ៍។ ហទាះជាយាណារឋី ហេរ្ែូវបាន ដំបង អ្្ងួនោែ់ឲ្យភារ់តាងពីជាហ្ចនហ៉ងមុន ខុែពី ៉ប់ហដររបែ់ វា។ ៉ ី ញ ំ ើ ៉ ល - ៉នការអ្ី?- ហេរនិយាយទាំងរងីរហងើ។ ី - ហៅហាែ់ែមរីឡាឃ្វីដឌីច!- ដំបងឧទានហឡើង។ - ឲ្យហលឿនហឡើង! ឆ ហេរ ី ហបើរតភនរ្ពឹមៗហមលហៅបងអួច។ ៉នអ្័ពទដហែឋើងមួយ រំពុងតែរស្ទែ់ព័ ធរណាលហមឃ្ព ើ ៏ ឋ ៌ ផ្កឈូ រោយ៉ែ។ កឥឡូវវាភារ់ហៅហេើយ ប៉ុនតវាហៅតែមនអាចយល់បានថា ហែើវាអាចហដរលរ់បានហៅហ្កាមែូ ររងរ ំពងបនលឺហឡើងហោយបរាបរសហី ម៉ច ញ ិនងហរើែហៅ។ ឹ - ដំបង- ហេរនិយាយ្េលរៗ។ - ហ ើបនឹងថ្ងងចាប់រះហ ហែើ។ ី ំ - ្បារដហេើយ- ដបងហោលែប។ ហពលហនាះ វាជាែិែសឆ្ន ំ ី្បាំមយ ្ពមទាំង៉នោងហៅខពែ់្ែឡះ នង៉ឌ៉ំមន ឯ ន ួ ិ ួតភនររបែ់ វាបហចច ញពនលឺ្ពិចៗហោយហែចរឋីហ្ែរ្ែអាលហឡើងចង់ហៅជាឆកួែ។ 73
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - វាជាតផនរមួយហៅរនុងរមាវ្ីហាែ់ែមងាីរបែ់ ពរហយើង។ ្បញាប់ហឡើង ឆ្នប់ហៅយរអ្ំហបាែឯងមរ រួចហេើយ ហតាះហៅ- ិ ួ ំដបង្ែដយាងោរ់ទារ់។ - ្រុមហផសងៗហ ៀែមនទាន់បានចាប់ហផឋមេវរហាែ់ហៅហឡើយហ ។ ពួរហយើងចាែ់ជា ី ៉ ិ ើ ឹ លពនុ ខពែ់ ួ ិ ទជាងហេហេើយឆ្នហនះ... នំ ហោយស្ទប និងរោែ់ ខួ នបនតិច ហេររ៏ហងើបហចញពីត្េ ហេើយពាយាមររហមលអាវរបហលងរីឡាឃ្វីដឌីចរបែ់ វា។ ង ល ី ើ ៉ូ ឌ - ពែជាហរាងលអតមន- ដំបងបនលឺហឡើង។ - ចាំជបឯងហៅ ោនរឡាោនដប់្បាំនា ីហ្កាយ។ ិ ួ ី ី ឌ ហៅហពលតដលវាររហឃ្ើញអាវ្រុមព ៌ ្រេម្ចាបរបែ់ វា ្ពមទាំងហែលៀរបតនថមអាវខលរពីហលើហដើមបឲ្យ៉នភាពររ់ហដ វា ី ឋរ៏ែរហែរហខវៀរនូវែំ ប្ែមួយ ុរឲ្យរនហោយពនយល់ ពី ីរតនលងតដលវាហៅ រួចចុះតាមជហ ុ ៉ុ ឋើ រវលហៅកាន់ស្ទលរួម តងមទាំង៉នលី ិអ្ំហបាែនីមប៊ូែ ២០០០ ោរ់ហលើស្ទរបែ់ វា។ វាហ ើបតែហៅដល់ ចហនាះ្បហហាងហចញពីបនទបហនាះ ្ស្ទប់តែឮែូ រែហមលងហ្ការ ា ល ់្ការពីហ្កាយវា ហេើយរ៏ហឃ្ើញ ខូលីន ្េីវ ី រែ់្ែហេប្ែេបចុះតាមកាំជហ ឋើ រវល ឯ៉ែុី នងែរបែ់ វាវញវលរហ ិ ៉ ិ ិ ងរហណាងជុំវញររបែ់ វា ្ពមទាំង៉នកាប់ត ិ ឋ នអ្វីមយយាងជាប់ហៅរនុងថ្ដ។ ួ ៉ - ខញុំបានឮនរណា៉រ់និយាយហមះរបែ់ ឯងហៅជាន់ហលើហនាះ ហេរ!ី ហមលត ន ា ើ ៎ ហែើខុ ំញ៉នអ្វី! ខញុំបានយរហៅផឋិែហេើយ ខញុំចង់បង្ហញឲ្យឯងហមល... ា ើ ហេរែមលងហមលយាងភ័នភាងហៅរូបងែតដលខូលីនរំពុងតែ្េវចុះហឡើងពីហ្កាម្ចមុះរបែ់វា។ ី ឹ ើ ៉ ត ំ ី រូបហោរឡរ់ហាែព ៌ ហមែតដល៉នចលនារំពុងតែទាញថ្ដមួយយាងខ្ទងតដលហេរចំនាបានថាជាថ្ដរបែ់ វា។ វាពែ ា ៉ លំ ី ំ ិជាររោយណាែ់តដលបានហឃ្ើញថា ី រូបរបែ់វារំពុងតែហរបំរះហចញ ើ ហេើយរ៏គានបង្ហញឲ្យហឃ្ើញរនុងរូបងែហនាះតដរ។ ា ា ខ ៈតដលហេរែមលងហមល ឡរ់ហាែរ៏្ពមចុះចាញ់ ហេើយរ៏អ្ងគុយចុះតផអរនឹងតេមព ី ឹ ើ ៌ ែថ្នរូបងែ ទាំងដរដហងាើមមន្ែូវគា។ ិ ន - ហែើឯងនងចុះេែថហលខ្ទហលើវាតដររហឺ ?- ខូលីនែួ រទាំងចង់ដង។ ឹ ឹ - ហ - ហេរែបវញតបបេី ្ពមទាំង្រហឡរហមលជុំវញហដើមបពិនិែយហមលថា ហែើរុ ងបនទបហនាះ៉នមនុែសហៅររ៏អ្ែ់។ - ែុំ ី ិ ើ ិ ី ើ ន ់ ឺហទាែ ខូលីន ខញុំ្បញាប់ខ្ទងណាែ់...្ែូវហៅេវឹរហាែ់ហលងឃ្វីដឌីចផង... លំ ឆ នយាយរួច វារ៏ហឡើងវារតាមចហនាះ្បហហាងហចញហៅហ្ដ។ ិ ល - អ្ូ! វវ៉ូ ! ចាំខុ ំផង! ខញុំមនតដលធ្លប់ហមលរឡាឃ្វីដឌចពីមុនមរហ ! ញ ិ ល ើ ី ី ឆ ខូលីនរ៏វារហឡើងតាមចហនាះ្បហហាងហនាះពីហ្កាយហេរ។ ល ី - វានងចាែ់ជា្ុញ្ទាន់មនខ្ទនហ - ហេរនិយាយយាងរេ័ែ ប៉ុតនតខូលីនមនខវល់ហ ឹ ិ ី ៉ ិ មុខរបែ់ វាតចងចាំងហៅហោយរឋីរ ំហភប។ ើ - ឯងេឺជាអ្នរហលងរឡាឃ្វីដឌចហរាងជាងហេហៅរនុងកាលមួយរយឆ្នហនះ តមនហ ី ី ឆ នំ ហេរ? តមនហ ?- ខូលីនបនលឺហឡើង ហោយ ីហដើរែ្ែុរជិែវា។ - ឯង្បារដជាហលងបានលអណាែ់ ហេើយ។ ខញុំមនតដលធ្លប់ហហាះហ ។ ហែើវាង្ហយ្ែួលរហឺ ? ហែើហនាះជាអ្ំហបាែ ិ លផ្កល់ខួ នរបែ់ ឯងរ? ហែើវាជាអ្ំហបាែលអជាងហេតមនហ ? ទ ល ឺ ហេរមនដឹងជា្ែូវដរខលួនហចញពីវាហោយវ្ីណាហនាះហ ។ វាហារ់ដូចជា្ែហ៉លអ្ហនាលតាម្បា ី ិ ិ ទ អ្ចច ឹ ង។ 74
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - ខញុំពែជាមនយល់អ្ំពីរឡាឃ្វីដឌចទាល់តែហស្ទះ- ខូលីននយាយហែទើរអ្ែ់ដហងាើម។ - ហែើពែហ តដលថា៉នបាល់បន ិ ិ ី ី ឆ ិ ិ ួ្គាប់ហនាះ? ហេើយ្បារដតមនរតដលថា ៉នបាល់ពរ្គាប់ហហាះហៅហហាះមរហដើមបបុរ ៉រ់រឡាររពីហលើអ្ំហបាែហហាះរបែ់ ពរ ឺ ី ី ល ី ួហេ? - េនឹងហេើយ- ហេរនិយាយែងកែោរយមួយៗ ហោយខំ ប់ចិែមនពនយល់ អ្ំពីចាប់ដែុ ាេស្ទញហៅរនុងរីឡាឃ្វីដឌីច។ - ី ់ ត ិ ៏ ា ឆពួរវាហៅថា បាែ់ជឺរ។ ៉នរឡាររ្បយុ ធពរនារ់ហៅតាម្រុមមួយៗតដលកាន់ដំបង ុរចាំវាយបាល់បាែ់ជឺរឲ្យហៅឆ្នយពីខ្ទង ល ី ី ល ងពួរហេ។ ហស្ត្េដ នង ចច វែលី េឺជារឡាររ្បយុ ធហៅ្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រ។ វ ិ ី ី - ហេើយចុះបាល់ហផសងៗហ ៀែ ុរហ្វើអ្ី?- ខូលីនែួ រ ហោយហដើរចុះជហ ឋើ រមឋងពីរកាំ ហោយស្ទរតែវារវល់ តែភលរហមលហេរទាំង ឹ ើ ី្ចេ៉ែ់្ុ ង។ ល - បាល់ ឃ្វព...វាជាបាល់ព ័ ៌ ្រេម្ំជាងហេ...េឺជាបាល់ែ្៉ប់ែុ ៊ែបចចូ ល ។ រឡាររ្បហដញបីនារ់ហៅ្រុម៉ងៗ ី ី ា្េតវងបាល់ ឃ្វពភ័ល ហៅឲ្យគាហៅវញហៅមរ ហេើយពាយាមបចចូ លវាហៅបហង្ហល ីហៅខ្ទងចុង ីោន...ពួរវាេឺជាបហង្ហលតវងៗ ័ ន ិ គ គបីហដើម ៉នវ ឍ មូលៗហៅខ្ទងចុង។ - ហេើយចុះបាល់ ីបនវញ... ួ ិ - ...េឺជាែនីែ៉ែ- ហេរនយាយកាែ់ - ហេើយវាពែជាែូចណាែ់ ឯហលបឿនរ៏ហលឿន តងមទាំងពបារចាប់ហ ៀែផង។ ប៉ុតនត ី ិ ិ ិហនាះហេើយេឺជាែួនា ីរបែ់ រឡាររហដញចាប់បាល់ ពីហ្ោះថារឡាឃ្វីដឌចនងមន្ែូវបចច ប់ហ ី ី ី ឆ ឹ ិ លុ ះ្តាតែែនីែ៉ែ្ែូវហេចាប់បាន។ ហេើយរីឡាររហដញចាប់បាល់្រុមណាមួយ ចាប់បានែនីែ៉ែមុនហេ នង ឹ លបានពិនុ ទបតនថមមួយរយហាែិបពិនុ ។ ួ ទ - ហេើយឯងេឺជារីឡាររហដញចាប់បាល់ រុ ង្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រ តមនហ ?- ខូលីននិយាយតបបហែងើច។ ន - តមនហេើយ- ហេរហោលែប ខ ី ៈហពលតដលពួរហេចារហចញពី្បាស្ទ ហេើយចាប់ហផឋើមហដើរកាែ់វាលហៅតដល ា រ ឺហជារជាំហោយ ឹរែហនសម។ - ហេើយរ៏៉នអ្នរចាំ ីផងតដរ។ ហេ៉ននា ីយាមបហង្ហល ី។ អ្ែ់ ហេើយ តែប៉ុ ណឹ ងឯង។ ើ គ ប៉ុតនត ខូលីន មន្ពមឈប់ែួរហេរទាល់តែហស្ទះតាមផលូវហពលហដើរកាែ់វាលហៅោងហ រែំ ហៅហៅ ីោន្បរួែរីឡាឃ្វីដឌីចឆ ិ ី ាហេើយហេរហី ើបតែអាចរ ំហោះខលួនហចញពីវាបានហៅហពលតដលវាហដើរហៅដល់ បនទបផ្កែ់បូ រែហមលៀរបំោរ់។ ់ ល ឋ ខូលីនបានត្ែរហៅវាពីហ្កាយហោយែំ ហឡងយាង្េលួ ចថា៖ ៉ - ខញុំនឹងហៅររហមលរតនលងអ្ងគុយឲ្យ្ែួលបួលមួយណា ហេរ!ី ើ ៎ ថារួចរ៏្បញាប់ចុះហៅររហជើង៉អ្ងគុយ។ ៉ ី ឋ ួ ំ រឡាររហផសងៗហ ៀែហៅរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រែថិែហៅរនុងបនទបផ្កែ់បូ រែហមលៀរបំោរ់រចហៅហេើយ។ ៉នតែ ដបង ៉រ់េែ់ ់ ល នតដលហមលហៅហារ់ស្ទងទាំង្ែុងតែមឋង។ ហស្ត្េវដ នង ចច វែលី រំពុងតែអ្ងគុយ តភនរហឡើងហេើម ឯែរ់ញរ់ញីហឡើងរថ្ញ៉ ហៅជែ ើ វ ិ ី ិអាលីែា ែពីនហ ែ តដលហារ់ដូចជារំពុងតែលង់លរ់ហោយតផអរខលួនហៅនឹងជញ្ជំងពីហ្កាយនាង។ រឡាររ្បហដញតដល្ែូវជា ជ ីហភឿនរបែ់ នាង ហមះ តឃ្ែ្ី ហបល និង ហអ្នជឺលីណា ចនែុ ន រំពុងតែអ្ងគុយជិែគាស្ទបមាបៗ។ ា ន ង ៉ ំ - មរហេើយហែើ ហេរ!ី ហេែុអ្ីរយូរហមលះ?- ដបង្ែដយាងរេ័ែ។ - ឥឡូវ ខញុំចង់នយាយជាមួយពួរឯងមួយតភលែ មុននង ៏ ី ៉ ិ ឹពួរហយើង្ែូវហចញហៅ ោន ពីហ្ោះខញុំបានចំនាយហពលវែសមកាលរដូវហដឆ្នមុនហដើមបតែររនរបហងកែរមាវ្ីេវរហាែ់ងីា តដលខញុំ ី ិ ឋ នំ ី ឹ ើ ិ ឹពែជាេិែថានឹងហ្វើឲ្យ៉នភាពខុែគាោច់្ែឡះតែមឋង... ិ ន 75
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ ំ ដបង រំពុងតែហលើរកាន់ដា្កាមដ៏្ំមយបង្ហញរូប ោន្បរួែរឡាឃ្វីដឌចឆ តដល៉នេូែវាែបនាែ់ជាហ្ចន តងម ួ ា ី ី ី ទ ើទាំង៉នែញ្ជ្ពួញ នងែញ្ជតខវងហោយហ្បើព ដ ិ ដ ៌ ហផសងៗគា។ វាបានយរចងកះហវ មនតរបែ់ វាហចញមរ រួចហគាះនងបនទះការហនាះ ន ឹ ឹ ឋបនតច ិ ហេើយែញ្ជ្ពួញរ៏ចាប់ហផឋើមបំរះហខវើរៗហៅពីហលើដា្កាមដូចជាដងកូវហមអ្ំហៅ។ ដ ខ ៈហពលតដល ដំបង ចាប់ហផឋើមតងលងែុ នររថាអ្ំពីយុ ធស្ទស្ត្ែត្បយុ ធងីរបែ់ វា ្ស្ទប់តែរាលរបែ់ ហស្ត្េវដ វែលី ធ្លរ់ខរចំពីហលើស្ទរបែ់ អាលីែា ែពីនហ ទ ា ី ល ព ា ែ ហេើយវាចាប់ហផឋើម្ែមុរខុរៗ។ បនទះការ ីមយចំនាយហពលជែថ្មៃនា ី ំោ ំតែពនយល់ ចប់ ប៉ុតនតហៅ៉នបនទះការហៅពីហ្កាមហនាះមួយហ ៀែ ឋ ួ ិ ឋ តងមទាំង៉នអា ីបីពីហ្កាមហ ៀែផង។ ហេរចាប់ហផឋើមកាន់តែ្ែឡាំងកាំង ខ ី ៈតដល ដំបង បនលឹែូររេុមៗរេូែហៅ។ ឹ ំ - ដូហចនះ- ដបងនិយាយហពលពនយល់ ចប់ ហ្វើឲ្យហេររស្ត្នារ់អារមា ី ត ៍ ហចញពីេំនិែរហវរវាយយាងលនលងលហនាចថា ហែើហពល ើ ៉ ់ លេនងវានងបានញាំអ្ជាអាហារហពល្ពរហៅហៅឯ្បាស្ទ ហនាះ។ - ហែើចាែ់ោែ់ហ ប៉ុ ណឹ ង? ៉នែំ នរអ្វីចង់ែួរហ ? ឹ ឹ ុ ីវ ឹ ួ ំ - ដបង ខញុំ៉នែំ នរមួយចង់ែួរ- ចចបនលឺហឡើង តដលហ ើបតែោងស្ទងបនតច។ - ហេែុអ្ីបានជាឯងមន្ពម្បាប់ពរហយើង ួ វ ិ វ ិ ួទាំងអ្ែ់ គាឲ្យហេើយកាលពីមសលមញហៅ ហៅហពលតដលពួរហយើងមនទាន់ហៅហដរហនាះ? ន ិ ិ ិ ំ ដបងមនែូ វជាែបាយចិែបុនានហឡើយ។ ិ ត ៉ ា - ឥឡូវ ចាំស្ទប់ណា អ្នរទាំងអ្ែ់ គា- វានយាយ ហោយែមលងហមលទាំងចងចហចច ើ មោរ់ពរហេទាំងអ្ែ់ គា។ - ពួរហយើង ឋ ៎ ន ិ ឹ ើ ិ ួ នេួរតែបានឈនះោនរង្ហន់ឃ្ដឌចឆតាងពីឆ្នមុនហមលះ។ វ វី ី ំ នំ ៉ ពួរហយើងេឺជា្រុមដ៏លបំផុែ។ អ ប៉ុតនតជាអ្រុែល...ហោយបានហពើប្ប ះនង ឹស្ទនការ ថ ៍ តដលពួរហយើងមនអាច្េប់្េងបាន... ិ ហេរផ្កែ់បូ ររតនលងអ្ងគុយរបែ់ វាទាំងអា៉ែ់មុខនឹងរំេុែខលួន។ វាបានែនលបបាែ់ស្ទរែីហៅរនុងេិោនោនរំឡុងហពល ី ល ឋ ៉ ់ ា ឌការ្បរួែចុងហ្កាយហៅឆ្នមុន តដល៉នន័យថា ្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រខវះរឡាររ៉រ់ ហេើយរ៏ នំ ី ន លនូវបោជ័យដ៏តែនឈចាប់បំផុែ ួ ឺហៅហពលបីរយឆ្នហនះ។ នំ ំ ដបង ចំនាយហពលមួយ្ែបរ់ ំោ ំនឹងហរៀបឥរយាបងមរ្មាតាវញ។ ជារ់តែឋងណាែ់ ការបោជ័យហលើរចុងហ្កាយរបែ់ ិ ិពួរហេហៅតែោរ់ ឍ រមាចំហោះវាហៅហឡើយហនាះហ ។ - អ្ចច ឹ ងរនុងឆ្នហនះ ពួរហយើងនងេវរហាែ់ឲ្យកាន់តែខ្ទងកាជាងឆ្នមុនៗហៅហ ៀែ...យល់្ពម ហតាះហៅអ្នុវែត្ ឹែី ប ងាៗ នំ ឹ ឹ វ លំ ល នំ ឋ ីរបែ់ ពរហយើង!- ដំបងត្ែរ ហោយចាប់កាន់អ្ំហបាែហហាះរបែ់ វា ហេើយនាំផូ វហចញពីបនទបផ្កែ់បូ រែហមលៀរបំោរ់រីឡា។ ហោយ ួ ល ់ ល ឋហជើងែពឹរ្ែពន់ និងហៅតែស្ទប៉ែ់មបៗហៅហឡើយ ្រុមរបែ់ វារ៏ហដើរតាមពីហ្កាយ។ ង ា ពួរហេហៅរនុងបនទបផ្កែ់បូ រែហមលៀរបំោរ់រឡាអ្ែ់យូរណាែ់ រេូែដល់ ្ពះអា ែយរះចាំងថ្ងងហៅហេើយ ហទាះជា៉នហៅ ់ ល ឋ ី ិែល់ រែហនសមស្ទចហពញវាលហៅរនុងរឡាោនរ៏ហោយ។ ខ ឹ ើ ា ី ឌ ៈហពលតដលហេរហដើរហៅកាន់វាល្បរួែ វារ៏ហឃ្ើញ រន នង ី ៉ុ ិេ៉យអ្ូនីរំពុងតែអ្ងគុយហលើហជើង៉។ ឺ ៉ ៉ - ឯងមនទាន់ហាែ់ចប់ហ រ?- រនត្ែរហហាះទាំងហងឿងឆងល់។ ិ ឺ ៉ុ - មនទាន់ទាងចាប់ហផឋើមផង- ហេរហោលែប ហោយែមលងហមលយាង្ចត ិ ំ ី ឹ ើ ៉ នហៅនំបុង នងដំណាប់តផលហឈតដល រន នង ័ ិ ើ ៉ុ ិេ៉យអ្ូនីយរហចញពីមហាស្ទល។ - ដំបងរវល់ តែបហ្ងៀនពួរហយើងអ្ំពីយុ ធស្ទស្ត្ែតងៗ។ ឺ ៉ ីា 76
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ វាចាប់ហឡើងហលើដងអ្ំហបាែហហាះ រួចធ្លរ់ដីបហង្ហះខលួនហឡើងហៅរនុងអាកាែ។ ខយល់ អាកាែ្ែជារ់ហពល្ពរបរ់ផ្កែ់ហផើយ ា ឹ ៉ ិធ ទ ំកាែ់មុខរបែ់ វា តដលោែ់វាឲ្យស្ទងយាង៉ន្បែិ ភាពជាជាងការតងលងែុ នររថាដ៏តវងរបែ់ ដបង ហៅហ ៀែ។ ពែជា៉ន វ ិអារមា ៍ ថាអ្ស្ទរយណាែ់ តដលបាន្ែលប់មរហលើ ីោន្បរួែរីឡាឃ្វីដឌីចមងហ ៀែ។ ច ឆ ឋ វាហហាះជុំវញរីឡាោនហោយបហងកើន ិ ឌហលបឿនហពញៗតែមឋង ហដើមប្បណាំងជាមួយ ហស្ត្េវដ និង ចច។ ី - ហែើែំហឡង្រិរៗចុះហឡើងហនាះមរពីណា?- ហស្ត្េវដ ត្ែររ ំពងហឡើងខ ៈតដលពួរហេហបាះពួយជុំវញតេមរឡាោន។ ិ ី ឌហេរែមលងហមលហៅហជើង៉អ្ងគុយ។ ខូលីនរំពុងតែអ្ងគុយពីហលើហជើង៉ខពែ់បំផុែ ឯកាហមោ៉ របែ់ វាហលើរហឡើង ងែរូបជាបនតបនាប់ ី ឹ ើ ៉ ៉ ទបនលឺែូរែំ ហឡងកាន់តែខ្ទងហឡើងៗយាងចតមលរហៅរនុងរីឡាោនតដលគានមនុែស។ លំ ៉ ឌ ា - ហមលនុះ! ហេរ!ី ីហនះ!- វាត្ែរហឡើងយាង្ែួយ។ ើ ៉ - ហែើហនាះជានរណា?- ហស្ត្េវដ្ែដី។ - មនដងតដរ- ហេររុេរ ហោយកាន់តែបតនថមហលបឿនហចញឲ្យឆ្នយពីខូលីនតាមតដលអាចហ្វើហៅបាន។ ិ ឹ ី ង ំ - ហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង?- ដបងឧទានហឡើង ទាំងចងចិហចច ើ ម ខ ៈតដលវាហបាះពួយកាែ់អាកាែែំ ហៅមរររពួរហេ។ -ហេែុអ្ីបានជាែិែសឆ្ន ំ ីមយ៉រ់ហនាះហចះតែងែរូបអ្ចច ឹ ង? ខញុំមនចូលចិែតហ ។ វាអាចជាចារជនរបែ់ ្រុមែលីុ ែឺរន តដលចង់ដឹង វ ន ួ ន ិ ីអ្ំពីរមាវ្ីេវរហាែ់ងីរបែ់ ពរហយើងហ ដង? ិ ឹ ា ួ ឹ - វាហៅរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រហ ហែើ- ហេរែបវញយាងញាប់៉ែ់។ ី ិ ៉ ំ - ហេើយ្រុមែលីុ ែឺរនមន្ែូវការចារជនហនាះហ ដបង- ចចនិយាយ។ ី ិ - ហែើឯង៉នអ្វីអ្ះអាងបានជានិយាយដូហចាះ?- ដំបងែួ រវញតបបម៉ហ៉៉ ។ ន ិ ួ - ហ្ោះអ្ី ពួរហេហលើរ ពមរជួបហោយផ្កល់តែមឋង - ចច្ែដី តងមទាំងហលើរថ្ដចងអុលផង។ ័ ទ ៉នមនុែសោរ់អាវរបព ៉ូ ៌ ថ្បែងជាហ្ចនរំពុងតែហចញមរវាល្បរួែ ្ពមទាំង៉នកាន់អ្ំហបាែរនុងថ្ដផង។ ើ ិ ំ - ខញុំមនហជឿហ !- ដបងនិយាយទាំងមនហពញចិែតហោយហ្កា្ខឹង។ - ខញុំបានររ់ ីោនហនះមុនហេើយ! ចាែ់ជាដឹងថ្ដគា ិ នមនខ្ទនហនាះហ ! ិ ំ ដបងហបាះពួយ្ែង់ែំហៅហៅដី រួច ៉រ់ខួ នចុះហពញមួយ ំេងហៅតាមរំេងរបែ់ វា តងមទាំងហ្ ែហ្ទាែខលួនបនតចផង ល ល ឹ ឹ ិខ ៈតដលវាចុះពីហលើអ្ំហបាែ។ ហេរ ី ហស្ត្េវដ និង ចច ហៅតាមពីហ្កាយ។ ំ - េលីនែ៍!- ដបងត្ែរោរ់ហម្រុមែលីុ ែឺរន។ - ហនះជាហពលហាែ់ែមរបែ់ពរហយើង! ពួរហយើង ី ួ លបានការអ្នុញ្ជែជា ួ ដពហែែណា! យរលអ ឯងេួរតែហចញហៅ! ិ ៎ ៉រហរែ េលីនែ៍ ្គាន់តែ៉ឌ ្ំជាងដំបងបាែ់ហៅហេើយ។ វា៉នមុខ៉ែ់ដូចជាត្បែ ហពលតដលវាហឆលយែបថា៖ ៉ ើ ើ - ដំបង ហៅ ីហនះ៉នរតនលង ំហនរហ្ចើនណាែ់ែ្៉ប់ពរហយើងទាំងអ្ែ់ គា។ ួ ន ហអ្នជឺលីណា អាលីែា និង តឃ្ែ្ីរបានចុះមរហដើរ។ គានមនុែស្ែីហៅ្រុមែលីុ ែឺរនហនាះហ ។ ពួរ្បុែៗឈរតផអរស្ទ ៏ ា ី ាគាហៅវញហៅមរ ល់ មុខនង្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រ ហោយហមៀងហមលហៅបុរែ៉រ់។ ន ិ ឹ ើ ន ញ ី ំ - ប៉ុតនតខុ ំបានររ់ ោនហនះមុនហេើយ!- ដបងឧទានហឡើង ឥឡូវរំពុងតែឆ្នបឆួលហោយរំេងហោលោលហពញខលួនតែមឋង។ ឹ- ខញុំររ់វា ុរមុនហេើយ! 77
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - អា!- េលីនែ៍្ែដីែប។ - ប៉ុតនតខុ ំ៉នលិខែតដលបានចុះេែថហលខ្ទជាពហែែពីហោរស្ទស្ត្ស្ទចារយហែនព។ ញ ិ ិ ត “ខញុំស្ទស្ត្ស្ទចារយហែនព ែូ មផឋល់ឲ្យ្រុមែលុីែរននូវការអ្នុញ្ជែហដើមបេវរហាែ់នាថ្ងងហនះ ហលើ ីោន្បរួែរឡាឃ្វីដឌចឆ ហោយហេែុ្ែូវ ត ឺ ី ដ ី ឹ ី ីការបងវឹររីឡាររហដញចាប់បាល់ងីរបែ់ ពរហេ។” ា ួ - ឯង៉នរីឡាររហដញចាប់បាល់ងីរ?- ដំបងនិយាយទាំងស្ទរែីមនមូល។ - ហៅឯណា? ា ឺ ា ិ ហេើយពីហ្កាយមនុែស៉ឌ្ំៗទាំង្បាំមយនារ់ហនាះ បាន្បារដហឡើងនូវហរាង្បុែ៉ឌែូច ី្បាំពរ៉រ់ តដលរំពុងតែ ួ ី នញញឹមចំអ្រហពញថ្ផទមុខហែលរស្ទំងដ៏្ែួច្ជហលមរបែ់ វា។ វាេឺ ្ោរូ ហមលេវ័យ។ ល - ហែើឯងរជារូន្បុែរបែ់ លូ ហែៀែ ហមលេវ័យហនាះ?- ហស្ត្េវដែួ រ ហោយែមលងហមលហមលេវ័យទាំងហទាមនែស។ ឺ ឹ ើ - ពែជាេួរឲ្យចង់ហែើចតមន តដលឯងនិយាយពីឪពុររបែ់ ្ោរូហនាះ- េលីនែ៍ ហោលែបខ ិ ៈ្រុមែលីុ ែឺរនទាំងមូលហៅតែ ីញញឹមព្ោយ។ - ចាំហមលណា ហយើងនងបង្ហញពួរឯងអ្ំពីអ្ំហនាយដ៏ែបបរែតដលវាបានផឋល់ដល់ ្រុមែលុីែរនហយើង។ ើ ៎ ឹ ា ុ ឺ ី ថារួច ពួរហេទាំង្បាំពរនារ់ហលើរអ្ំហបាែខលួនហឡើង។ េឺជាអ្ំហបាែទាំង្បាំពរតដល្ែូវបានដុែខ្ទែ់យាងស្ទែ ៉នដង ី ី ៉ អកាន់៉រងាីៗ តងមទាំងអ្រសរព ៉ ៌ ៉ែតចងចាំងោរយថា នមប៊ូែ ២០០១ បហចច ញពនលឺភចិញ្ជចពីហ្កាម្ចមុះរបែ់ ្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រ ី លឺ ចទាំង្ពឹរ្ពលឹម។ - េឺជា៉រចុងហ្កាយបងអែ់។ ហ ើបតែហចញលរ់កាលពីតខមុនហ - េលីនែ៍្ែដទាងហ្វែ្បតេែ ហោយផ្កែ់្ូលីមយ ៉ ី ំ ទ ួ្គាប់ហចញពីចុងអ្ំហបាែរបែ់ វា។ - ខញុំហជឿថា វាចាែ់ជាឈនះោច់អាហែ៊ រ ី នមប៊ូែ ២០០០ មុនោប់រយដងឯហណាះ។ ហេើយចំតនរ ី ច ិ ំអាហែ៊ រ ី ឃ្លីនែវីព រញ្ជែ់ ៗវញ- វាហែើចញឹមៗោរ់ហស្ត្េវដ និង ចច តដលទាំងពីរនារ់ែុ ធតែកាន់អ្ំហបាែ ឃ្លីនែវីព ជនាន់ ី្បាំ -ហបើជិះពួរវាចាែ់ ជារហបើរការអ្ែ់ មនខ្ទន។ ឋ ិ គានពួរ្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រណា៉រ់ររនរហឃ្ើញថា្ែូវនយាយអ្វីែបវញហ ។ ហមលេវ័យវញ រំពុងតែញញឹមចំអ្រោរ់យាង ា ន ឹ ិ ិ ិ ៉ព្ោយរេូែដល់ តភនរែស្ទំងរបែ់ វា្ែូវរួញែូចហៅែល់តែស្ទមកាែ់ែូចៗពីរ។ ល ន - អ្ូ! ហមលនុះ- េលីនែ៍្ែដី។ - អាពួរមរមនោន ីោន្បរួែហ ហែើ។ ើ ល រន នងេ៉យអ្ូនីរំពុងតែហដើរកាែ់វាលហៅហដើមបមរហមលថាហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង។ ៉ុ ិ ឺ ៉ ា ី ើ - ហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង?- រនែួ រហេរ។ - ហេែុអ្ីបានជាឯងមនហាែ់ហៅ? ហេើយចុះ ហេមរហ្វើអ្ីហៅ ីហនះតដរ? ៉ុ ី វ ិ វ វារំពុងតែែមលងមរហមលេវ័យ តដលោរ់របរីឡាឃ្វីដឌីច្រុមែលុីែឺរន។ ឹ ៉ូ ឆ ី - ខញុំេឺជារីឡារហដញចាប់បាល់ងីរបែ់ ្រុមែលីុ ែឺរនណា វែលី- ហមលេវ័យ្ែដីតបបឡែ។- អ្នរោល់ គារំពុងតែហកាែែរហែើរ ា ី ៎ ី ឺ នអ្ំហបាែតដលឪពុររបែ់ ខុ ំបាន ិញឲ្យ្រុមរបែ់ ពរហយើង។ ញ ួ រន្ចេ៉ែ់្ុ ងែមលងហមលអ្ំហបាែហហាះដ៏លវហែែទាំង្បាំពរហៅពីមុខវា។ ៉ុ ល ឹ ើ អ ិ ី - លអណាែ់ តមនហ ?- ហមលេវ័យនិយាយយាង្បែប់។ - ប៉ុតនត្បតេលជា្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រ៉នល ភាពនឹងថ្រអ្ហងគៀែ ៉ ធ៉ែមួយចំននហដើមប ី ិញអ្ំហបាែងាីតដរហេើយ។ អ្ំហបាែឃ្លីនែវីពជំនាន់្បាំហនាះ ្គាន់តែហេចាប់ហឆ្នែ រ៏បានហៅហេើយ។ ខញុំរ ំពឹង ួ ន ុរថា ស្ទរមនទីរនង្ែូវការហដញថ្ងល ញអ្ំហបាែអ្ែ់ េនងយរហៅតាំងហេយ។ ឹ ិ ឹ ើ ្រុមែលុីែរននាំគាហែើចេល។ ឺ ី ន ឹ 78
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - យាងហហាចណាែ់ រគាននរណា៉រ់ចូលរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដ័រតាមផលូវ រ្បារ់ហនាះតដរ- ៉ ៏ ា ន ឹ េ៉យអ្ូនីបនលឺហឡើងយាង ឺ ៉ ៉្េលួ ច។ - ពួរហេែុ ធតែចូល្រុមហោយហ្បើហ ពហកាែលយពែៗ។ ិ ភាពហរអងកាងហៅហលើ ឹរមុខរបែ់ ហមលេវ័យចាប់ហផឋើមរហង្ហះរហងគើ។ អ គ - គាននរណាែួ រឯងហនាះហ នាង៉ែ់បាែ់រខវរ៉ឌលអិែហអ្ើយ- វាែឋីឲ្យហឡើងញាប់៉ែ់ហោយខឹងែមារ។ ា ៉ ល៊ ់ ហេរដឹងភាមថា ហមលេវ័យចាែ់ជាបាននយាយោរយអ្វីមយមនែមេួរហេើយ ហោយស្ទរតែ៉នែូ រែពទ្ េងអ្ងរង ី ល ិ ួ ិ ឹ ឺភាមៗបនលឺហឡើងហៅហពលតដលវានយាយចប់។ េលីនែ៍្ែូវហបាះពួយហៅពីមុខហមលេវ័យហដើមបឃាែ់រុំឲ្យ ហស្ត្េវដ នង ចច េរ់មរររវា ល ិ ី ិឯអាលីែា ត្ែរហឡើងថា៖ - ឯងហានហមលះ! ៊ ៉ ចំតនររនវញ លូ រថ្ដចូលហៅរនុងអាវរបរបែ់ វា រួចទាញចងកឹះហវ មនតរបែ់ វាហឡើង ្ពមទាំងត្ែរថា៖ ៉ុ ិ ៉ូ - ឯងចាែ់ ជា លែំ ួ ងវញចំហោះោរយែមឋរបែ់ ឯង ហមលេវ័យ! ិ ី ថារួច វារ៏ចងអុលចងកឹះហវ មនតរបែ់ វាយាងខឹងហ្រវហ្កា្ពីហ្កាមថ្ដរបែ់ េលីនែ៍ ែំ ហៅហៅមុខរបែ់ ហមលេវ័យ។ ៉ ៉នែូ រផទុះមួយយាងខ្ទងបនលឺហឡើង្ េឹងអ្ឺងរងហៅជុំវញរីឡាោន ៉ លំ ិ ឌ ហេើយ៉នពនលឺហភលងព ើ ៌ ថ្បែងបាញ់ ហចញពីហដើមចងកះរបែ់ រន រែ់ហៅប៉ះ្ែូវវា្ែង់ហោះ នងបំហបុងវាទាំង ហ្ ែ ហ្ទាែខ្ទែហៅហលើវាលហៅ។ ឹ ៉ុ ិ ើ ទ ា - រន! រន! ហែើឯងមនអ្ីហ រ?- េ៉យអ្ូនីត្ែរែួ រ។ ៉ុ ៉ុ ិ ឺ ឺ ៉ រនបហងាើប៉ែ់របែ់ វាររនិយាយ ប៉ុតនតនិយាយមនហចញ។ ផទុយហៅវញ វា្ស្ទប់តែ្ពួែហចញខយងជាហ្ចើនហៅហលើហលរបែ់ ៉ុ ិ ិ លវា។ ្រុមែលុីែរន្ែូវហែើចហឡើងរងហោះ។ េលីនែ៍ហែើចហលើែេនងហៅហ ៀែ ហ្វើឲ្យវា្ែូវ ប់នងដងអ្ំហបាែងាីរបែ់ វារុំឲ្យដួល។ ឯ ឺ ី ឹ ឹ ឹហមលេវ័យ្ែូវ្កាបខពរហលើដី ហោយយររណាប់ថ្ដរបែ់ វាដំហៅនឹងដីផូងៗ។ ្រុមស្ត្េគីេវីនដ័របាន្បមូលផឋុំគាជុំវញរន តដលហចះតែ ឋ ន ិ ៉ុរអួែហចញខយងភលហផលរ្ំៗ។ គាននរណាហារ់ជាចង់ហៅប៉ះវាហឡើយ។ ឺ ា - យរលអ ពួរហយើងេួរតែនាំវាហៅឲ្យហាស្ត្េគដហមលហៅ ហ្ោះហៅជែជាងហេ- ហេរនយាយហៅកាន់េ៉យអ្ូនី តដលងរ់ ី ើ ិ ី ិ ឺ ៉រាលយល់្ពមយាងហរលៀវកា ហេើយពួរហេទាំងពររ៏ចាប់ទាញថ្ដរនហឡើងមរ។ ៉ ល ី ៉ុ - ហែើ៉នហរឿអ្វីហរើែហឡើង ហេរ? ហែើ៉នហរឿងអ្ី? ហែើហេឈតមនហ ? ប៉ុតនតឯងអាចពាបាលហេបាន មនថាអ្ុីចឹងរ?- ខូលីនបាន ី ឺ ិ ឺរែ់ចុះពីហលើហជើង៉របែ់ វា ហេើយឥឡូវរំពុងតែរែ់ហឆវលចុះហឡើងជុំវញពួរហេ ហពលតដលពួរហេហចញពី ីោន។ រនរអួែកាន់តែខ្ទង ៉ ិ ៉ុ លំហេើយ៉នខយងកាន់តែហ្ចនហឡើងៗេូរហេៀរហៅហលើដីខ្ទងមុខវា។ ើ - អ្៊ូ...- ខូលីន្ែដី ហោយចាប់អារមា ៍ នងរំពុងតែហលើរ៉ែុី នងែវាហឡើង។ - ហែើឯងអាច ប់ហេឲ្យនងបនតិចបានហ ិ ៉ ឹហេរ? ី - ហចញឲ្យឆ្នយហមល៍ ខូលីន!- ហេរឧទានហឡើងទាំងខឹង។ វា នងេ៉យអ្ូនី្គាេ៍រនហចញពីរីឡាោន ហេើយហដើរែំ ហៅ ង ើ ី ិ ឺ ៉ ៉ុ ឌហៅកាន់តេមថ្្ព។ - ជែហៅដល់ ហេើយ រន- េ៉យអ្ូនីបញ្ជរ់ ខ ិ ៉ុ ឺ ៉ ច ៈតដលផទះរបែ់ ឆ្ន្ប៉ញ់ ្បារដហឡើងមរចំហោះមុខ។ - បនតចហ ៀែ ាំ ិឯងនង៉នអាការ្មាតាវញហេើយ...ជិែដល់ ហេើយ... ឹ ិ 79
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ ពួរហេហៅ្បតេលជាថ្មៃេវែពីផះរបែ់ ហាស្ត្េគដ ី ទ ី ហៅហពលតដលទារមុខផទះរហបើរហឡើង វ ប៉ុតនតមនតមនជាហាស្ត្េគដហ តដល ិ ី ឺ ំហចញមរហនាះ។ េឺហោរេគីលដរ ័យ ឡរ់ហាែហ ហែើ តដលហបាះជហានតវងៗហចញមរហ្ដ ហៅថ្ងងហនះ គាែ់ហែលៀរអាវរបព ៉ូ ៌ ផ្ក ក្ែតបរថ្្ពោង្ែតលែ ។ - ហលឿនហឡើង មរពួនពីហ្កាយហនះមរ៎- ហេរនិយាយែិចៗ ហោយចាប់ទាញរនហៅពីហ្កាយេុហ៉ែជិែហនាះ។ េ៉យអ្ូនី ី ៉ុ ព ឺ ៉ហៅតាម ប៉ុតនតហារ់ដូចជាោងស្ទរ់ហែទើរ។ ទ - វាជាបញ្ជស្ទមចដ ហនាះហ ្បែិនហបើហោរដងថាហោររំពុងតែហ្វើអ្ីហនាះ!- ឡរ់ហាែឧទានហឡើងខ្ទងៗោរ់ហាស្ត្េគដ។ - ា ឹ វ លំ ី្បែិនហបើហោរ្ែូវការជំនយ ហោរដឹងថា ខញុំហៅរតនលងណាហេើយ! ខញុំ នឹងឲ្យចាប់ចមលងហែៀវហលរបែ់ ខុ ំហៅហោរ។ ខញុំពិែជា ួ ញភារ់ហផអើលណាែ់តដលហោរមនទាន់៉នមួយរាលហនាះ ... ខញុំនឹងចុះេែថហលខ្ទរបែ់ ខុ ំហអាយហៅយប់ហនះ រួចនឹងបចជូ នមរឲ្យ ញ ិ ញហោរ។ អ្ចច ឹ ង ោែិនហេើយ!- បនាប់មរ គាែ់រហបាះជំហានហចញឆ្នយែំ ហៅហៅ្បាស្ទ ។ ទ ៏ ង ហេររង់ចារេូែដល់ ហោរ ឡរ់ហាែ ហចញផុែពី្រតែតភនរ បនាប់មរ រ៏ទាញរនហចញពីេុហ៉ែ នងហដើរហឡើងហៅកាន់ទារ ី ំ ទ ៉ុ ព ិ វមុខផទះហាស្ត្េគីដ។ ពួរហេហគាះទារជាបនាន់។ វ ទ ហាស្ត្េគីដបង្ហញខលួនហឡើងភាមតែមឋង ា ល ហមលហៅោងម៉ហ៉៉ ហដ្រហាយ ើ ួ ឋ ប៉ុតនត ឹរមុខរបែ់ គាែ់្ែែ់្ស្ទយហឡើងវញហៅ ិហពលតដលហឃ្ើញថានរណាហេមរហគាះទារ។ វ - ហចះតែឆងល់ថា មនដងជាឯងមរហលងខញុំររ៏អ្ែ់...ចូលមរ ិ ឹ ឺ ចូលរនុងមរ...ស្ទនថាជាហោរស្ទស្ត្ស្ទចារយ ា ត ឡរ់ហាែ្ែលប់មរវញមឋងហ ៀែហេើយ... ិ ហេរ ី នងេ៉យអ្ូនីហៅឈរ ប់រនពីហលើផូ វចូលហៅរនុងផទះ៉នបនទបតែមួយហនាះ ិ ឺ ៉ ៉ុ ល ់ តដល៉នត្េដ៏្ំមេ៉មួយហៅ្ជុង ិ៉ង ឯហភលងរំពុងតែបនលឺែូរផទុះត្បែៗយាងែបាយររោយហៅ្ជុង៉ងហ ៀែ។ ហមលហៅ ហាស្ត្េគដមនែូ វជាខវល់ចែតអ្ំពីបញ្ជ ា ើ ៉ ី ា ើ ី ិ ិ ាខយងរបែ់ រនប៉ុនានហ តដលហេរបានពនយល់ ោ៉យោប់្បាប់យាងរេ័ែ ខ ៉ុ ា ី ៉ ៈហពលតដលវាបនាបរនចុះអ្ងគុយហលើហដអ្ីមយ។ ទ ៉ុ ួ - យរលអ េួរតែយរហចញហ្ដ្បហែើរជាង ុរហៅរនុង- គាែ់និយាយលួ ងហោម ហោយ ៉រ់្ុង ឹរហ្វើពីស្ទន់ដ្ំមយឮ ល ព ៏ ួែូ រ្ពូែហៅហលើដីពីមុខគាែ់។ - រអួែហចញឲ្យអ្ែ់ មរ រន។ ៉ុ - ខញុំមនេែថា ៉នវ្ីអ្ីហ្ដពីរង់ចារេូែដល់ វាបចឈប់ហោយខលួនឯងហនាះហ - េ៉យអ្ូនីនយាយទាំងអ្នទះអ្តនទង ហោយ ិ ិ ិ វ ំ ឺ ៉ ិែមលងហមលរនរំពុងតែ ហ្មែខលួនពីហលើ្ុង ឹរ។ - វាពិែជាបាលីបណាស្ទដ៏ខ្ទងមួយ តដលេួរតែហ្បើហៅហពលហនាះណាែ់ ប៉ុតនតហបើ ឹ ើ ៉ុ ឋ លំហ្បើជាមួយចងកឹះបារ់វញហនាះ... ិ ហាស្ត្េគដរំពុងតែជាប់រវល់ ឆុងតែឲ្យពួរហេ។ តឆករបែ់ គាែ់ េឺអាចងកូម រំពុងតែហេៀរ រ៉ែ់រខ្ទរ់ពីហលើខួ នហេរ។ ី ឹ ល ល ី - ហែើហោរ ឡរ់ហាែ ចង់បានអ្វីពីហោរហៅ ហាស្ត្េគដ?- ហេរហចា ជាែំ នរ ហោយហអ្ះ្ែហចៀរអាចងកូមបហ ី ី ួ ឋើ រ។ - េឹផល់ដំបូនានឲ្យខញុំហៅយរហខ្ទច ឹរហចញពីអ្ ូ ឋ ងេនឹងណា- ហាស្ត្េគីដនិយាយតបបែំ ឡុែ ហោយយរ៉ន់ហមល ឋ ា ា ៎ ាហបាចហោមអ្ែ់ ោរ់រណាលហចញពីែុតដលគាែ់បានដុែោង រួចោរ់បាន់តែចុះ។ - ហ្វើដូចខញុំមនដឹងខយល់ អ្ីអ្ចច ឹ ង។ ហេើយរ៏ ឋ ៉ ិចាប់ហផឋើមអ្ួែហរអងកាងអ្ំពីហខ្ទច តប៊នែាី ប៉ុនានរាលតដលគាែ់បានបហ អ ា ា ឋ ញហចញ។ ្បែិនហបើោរយមួយ៉ែ់ណាជាការពែតមន ៉ ិហនាះ ខញុំនង ំោរំហែៀវរបែ់ ខុ ំឲ្យហមល។ ឹ ញ ើ 80
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ វាពែជាមន ំនងទាល់តែហស្ទះតដលថា ហាស្ត្េគដរះេន់អ្ំពី្េូបហ្ងៀនស្ទោេុរវា៉ែហនាះ ហេើយហេរែមលងហមលគាែ់ទាង ិ ិ ី ិ ី ឹ ើ ំភារ់ហផអល។ ហទាះជាយាងណារឋី េ៉យអ្ូនី នយាយហោយែំ ហឡងតបបខ្ទងជាង្មាតា៖ ញ ើ ៉ ឺ ៉ ិ លំ - ខញុំេិែថា ហោររំពុងតែលំ ហអ្ៀងបនតិចហេើយ។ ហោរស្ទស្ត្ស្ទចារយ ោំបលដ័រ ពិែជាេិែថា គាែ់េឺជាមនុែសលអបំផុែ ត ័ែ្៉ប់ឲ្យហ្វើការង្ហរហនះ... - គាែ់េឺជាមនុែសតែ៉រ់គាែ់តដល ន លយរការង្ហរហនះ- ហាស្ត្េគដ្ែដី តងមទាំងេុចែករ្កាមរងូ ឲ្យហេមួយចានហពញ ួ ីខ ៈហពលតដលរនរអរហឡើងនយាយតលងហចញ តបរមុខហៅ្ុង ររបែ់ វា។ - ខញុំចង់នយាយថា ររបានតែគាែ់៉រ់េនងហ ។ ពែ ៉ុ ិ ឹ ិ ន ឹ ិជាលំ បារខ្ទងណាែ់រុ ងការររនរណា៉រ់ឲ្យបហ្ងៀនមុខវជាតផនរ មនតអាេមងងឹែ ហនាះ។ ពួរហេដូចជាខ្ទចរអាមនចង់ លំ ន ន ិ ជ ល ិ លយរ ួការង្ហរហនះហស្ទះ ដូចតដលឯងហឃ្ើញ្ស្ទប់ហេើយ។ ពួរហេចាប់ហផឋើម៉នេំនិែរហវរវាយថាែំត ើ ងេនឹង្ែូវបានហេោរ់បណាស្ទ។ ឋគាន្េូណា៉រ់ហៅបហ្ងៀនបានយូរហនាះហ ។ អ្ចច ឹ ង្បាប់ខុ ំមរ- ហាស្ត្េគដនយាយ ហោយង្ហររាលឆ្នច់ហៅរររន។ - ហែើវាចង់ ា ន ញ ី ិ វ ៉ុោរ់បណាស្ទហលើអ្រណាហេ? ឋ ន - ហមលេវ័យបានហៅេ៉យអ្ូនីថាអ្វីមា៉ង ខញុំមនដឹងតដរ។ ប៉ុតនតខុ ំដឹងថា វាចាែ់ជាអា្ររ់ណាែ់ហេើយ ពីហ្ោះថាអ្នរ ឺ ៉ ិ ញោល់ គាែុ ធតែ៉ន្បែិរមាទាងអ្ែ់។ ន ំ - វាពែជាអា្ររ់តមន- រនបនលឺហឡើងទាំងែអរ ហោយហងើបមរហោបហលើែុ ិ ៉ុ រមុខហែលរស្ទំ ងគានមមមួយែំនរ់ ្ពមទាំង ឹ ល ាតបរហញើែហជារខលួន។ - ហមលេវ័យបានហៅនាងថា “មមរខវរ” ណា ហាស្ត្េគដ... ់ ៎ ី រន្ជមុជរាលហៅរនុង្ុង ឹរមឋងហ ៀែ ហពលតដលខយង្ែែ់ៗប៉ុនានរាលចាប់ហផឋើម្បារដហឡើង។ ហាស្ត្េគីដហមលហៅ ៉ុ ា ើដូចជាខឹងឡាំបា។ ៉ - វានយាយអ្ចច ឹ ងតមន?!!- គាែ់ត្ែរេំេរោរ់េ៉យអ្ូន។ ិ ឺ ៉ ី - េនឹងហេើយ- នាងហោលែប។ - ប៉ុតនតខុ ំមនដឹងថា វា៉នន័យយាងហម៉ចហនាះហ ។ ខញុំអាច្ែឹមតែថា វាពិែជាអ្ែុ ហោះតែ ញ ិ ៉ប៉ុ ណឹ ង... - វាេឺជាោរយ្ប៉ង៉រ់ង្ហយដ៏អា្ររ់បំផុែហេើយ ហចះតែវានរហឃ្ើញហរើែ- រននយាយទាំងេែ់េឃ្ូែ ហពលហងើបរាល ឹ ៉ុ ិហឡើងមរវញ។ - ៉ែ់បាែ់ េឺពែជាហមះដ៏េំហោះេំហរយមួយ ហ្បើែ្៉ប់នយាយដល់ នរណា៉រ់តដល៉នហដើមរំហ ិ ៉ ល៊ ិ ា ើ ិ ន ើ ែពីពរ ួហោរយ...ឯងដឹងហ ិ េឺឪពុរ៉យតដលឥែហចះហវ មនត។ ៉នហវ េូ មយចំនន...ដូចជា្េួស្ទររបែ់ ហមលេវ័យ...តដលេិែថាពួរហេ ឋ ួ ួ្បហែើរជាងអ្នរឯហ ៀែៗ ហោយស្ទរតែពួរហេ្ែូវមនុែស៉ហៅថាអ្នរ៉នមមជ័រែុ ។- វាហែអើរបនតិច ហេើយ៉នខយងមួយរាល ន ធធ្លរ់ហៅហលើថ្ដរបែ់ វា តដលោែែនធងចាំចាប់។ វាចាប់្េវាែ់ខយងហនាះហៅរនុង្ុង រ រួចបនត៖ ល ឹ ឹ - ខញុំចង់បានន័យថា ពួរហយើងឯហ ៀែដងហេើយថា ឹ វានងមនផ្កែ់បូ រអ្វីទាល់តែហស្ទះ។ ជាឧទាេរ ឹ ិ ល ឋ ៍ ហមលហនវល ើ ីឡង់បែ់ងម ហមល៍...វាជាអ្នរ៉នមមជ័រែុ ធតមន តែ្គាន់តែចាប់ផ្កប់ថាងឲ្យ្ែង់ហនាះ រ៏វាមនហចះផង... ើ ក ល ិ - ហេើយពួរវារ៏មនហចះថ្ចនបហងកើែបាលីអ្ីវតដលេ៉យអ្ូនីរបែ់ ហយើងមនហចះតដរ- ហាស្ត្េដឧទានហឡើងហោយហ៉ នភាព ិ ឺ ៉ ិ គីតដលហ្វើឲ្យមុខេ៉យអ្ូនីហឡើង្រេមហ្ពឿងៗ។ ឺ ៉ - វាពែជាោរយមនែមេួរនងនយាយហៅកាន់នរណា៉រ់ហនាះហ - រន្ែដី ហោយយរថ្ដញ័ រ ហ្ ររបែ់ វាជូែហញើែ ិ ិ ឹ ិ ន ៉ុ ើហចញពីថាែ។ - មមរខវរ់ យល់ហ ។ េឺមម្មាតា។ វាពិែជាមនែមហេែុផលទាល់តែហស្ទះ។ ុរជាយាងណា រ៏៉នហវ េូ ង ិ ៉ 81
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវភាេហ្ចនែពវថ្ងងហនះជារូនកាែ់តដរហែើ។ ្បែិនហបើពរហយើងមនបានហៅហរៀបការជាមួយនងពួរហោរយខលះណាែ់ ពួរហយើងចាែ់ ើ ួ ិ ឹ ិជាោច់ពូជតាំងពីយូរមរហេើយ។ វារររលចង់រួ ែ ហេើយរ៏ហអានរាលផុែពី្រតែតភនរមឋងហ ៀែ។ អ - ខញុំមន្បកាន់ឯងហជរ្បហ ចផ្កស្ទវាហនាះហ ិ ឋ រន- ហាស្ត្េគីដនិយាយខ្ទងៗ ែនធបពីហលើែំហឡងខយងធ្លរ់ហៅប៉ះនឹង្ុង ៉ុ លំ ់ ល រតដលឮែូ ររឍូរៗ។- ឹ ប៉ុតនត្បតេលវារ៏ជាហរឿងលអមយតដរ ួ តដលចងកះរបែ់ ឯងបាញ់ បស្ត្ញ្ជែមរវញហនាះ។ ឹ ច ិ ចាំតែហមលហៅ ើលូ ហែៀែ ហមលេវ័យចាែ់ជាហ្វើដំហ ើ របារ់ របារ់ដីមរកាន់ស្ទោហនះតែមឋង ្បែិនហបើឯងោរ់បាលីបណាស្ទហលើរូនរបែ់ ឹ ឋហេហនាះ។ ហហាចណាែ់ រ៏ឯងមនបានបងកហរឿង្ំដុំតដរ។ ិ ហេរនឹរចង់បញ្ជរ់្បាប់ថា គានបញ្ជណា្ងន្ ្ងរជាជាង៉នែែវខយងេូរហចញពី៉ែ់ហនាះហ ី ច ា ា ់ ប៉ុតនតវានិយាយមនហចញ ិហ ។ ែករ្កាមរងូបានហ្វើឲ្យថាមរបែ់ វាែអិែជាប់គាដូចបាយ៉នអ្ចច ឹ ង។ គ ន ៉ - ហេរ-ី ហាស្ត្េគដ្ែដីយាងរួែោន់ ហារ់ដូចជានរហឃ្ើញអ្វីមយភាមៗ។- ៉នហរឿងមួយចង់នយាយជាមួយឯង។ ខញុំឮ ី ៉ ឹ ួ ល ិដំ ឹ ងរហេៀងៗមរថា ឯងបានតចរចាយរូបងែតដល៉នេែថហលខ្ទរបែ់ឯង។ ហម៉ចរ៏ខុ ំអ្ែ់ ញ លបានមួយនឹងហេហស្ទះអ្ចច ឹ ង? ួ ហោយខងខ្ទងហពរ ហ្វើឲ្យហ្ាញរបែ់ ហេរចាប់តបរហចញពីគាតែមឋង។ ឹ លំ ី ន - ខញុំមនបានតចរចាយរូបងែ៉នេែថហលខ្ទខញុំឯណា- វានយាយទាំងហដ្រហាយ។ - ្បែិនហបើហោរ ឡរ់ហាែ ហៅតែ ិ ៎ ិ ឋផសពវផាយហរឿងហនាះហ ៀែ... ប៉ុតនតបនាប់មរ វាហឃ្ើញថាហាស្ត្េគីដរំពុងតែអ្ែ់ ែំហ ទ ើ ច។ - ខញុំ្គាន់តែនិយាយហលងហ ហែើ- គាែ់បនលឺហឡើង ហោយ ះខនងហេរយាងរួែោយ ហែទើរតែហ្វើឲ្យវាផ្កប់មុខហៅនឹងែុ។- ខញុំរដឹង ី ៉ ក ៏តដរថាឯងមនហ្វើហរឿងដូហចាះហ ។ ខញុំបាន្បាប់ ឡរ់ហាែ ថាឯងមន្ែូវការហនាះហ ។ ឯងលបលាញជាងគាែ់ហៅហ ៀែទាំងមនបាច់ ិ ន ិ ី ិ្បឹងអ្វីបនតិចហឡើយ។ - ខញុំហានភាល់ថា គាែ់មនចូលចិែតបបហនាះហ - ហេរហោលែប ហោយែ្មង់ខួ នអ្ងគុយហឡើងវញ ្ពមទាំងអ្តងអលចង្ហ ៊ ន ិ ត ី ល ិ ករបែ់ វា។ - ខញុំរេែអ្ុចងតដរ- ហាស្ត្េគដនយាយ តភនររបែ់ គាែ់បហចច ញពនលឺ្ពិចៗ។ - ហេើយហ្កាយមរ ខញុំបាន្បាប់គាែ់ថា ខញុំនង ៏ ិ ី ឹ ី ិ ឹមនអានហែៀវហលរបែ់ គាែ់ែូមបតី ែមួយរាល រួចគាែ់រែហ្មចចិែតចារហចញហៅ។ ញាំែករ្កាមរងូហ ិ ៏ ុ រន?- គាែ់បតនថមែមឋី ហពល ៉ុតដលហឃ្ើញរនហលចខលួនមរមឋងហ ៀែ។ ៉ុ - ហ អ្រេុ ហ្ចន- រនែបយាងហខាយរ៉ង។ - យរលអរុំ្បងុយអ្ីលជាង។ ើ ៉ុ ៉ លំ អ - មរហមលតន៎ ថាខញុំរំពុងតែោំអ្ី- ហាស្ត្េគដឧទានហឡើង ខ ើ វ ី ៈតដលហេរ ី នងេ៉យអ្ូនីផរបហងាយតែចុងហ្កាយរបែ់ ពរ ិ ឺ ៉ ឹ ើ ួហេ។ ហៅរនុងដីោបតនលមយរាលែូចខ្ទងហ្កាយផទះហាស្ត្េគីដ ៉នោំហដើមហព្ំៗបំផុែចំននដប់ពីរតផល តដលហេរមនធ្លប់បាន ំ ួ ព ួ ី ិ ល្ប ះពីមុនមរហស្ទះ។ ្គាន់តែមួយតផលៗ៉ន ំេំបុននងផ្កងងាមយផ្កង្ំហៅហេើយ។ ៉ ឹ ទំ ួ ទំ - លូ ែោែ់លតដរហែើ មនថាអ្ចច ឹ ងរ?- ហាស្ត្េគដនយាយទាំងហស្ទមនែស។ - េឺ ុរែ្៉ប់ព្ីជប់ហលៀងហៅថ្ងងបុ អ ិ ឺ ី ិ ិ យហាឡូវន... ំោ ំតែដល់ ហពលហនាះ េួរតែ្ំលាមតដរហេើយ។ ី 82
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - ហែើហោរោរ់អ្ីបំបនពួរវា?- ហេរែួ រ។ វ ៉ ី ហាស្ត្េគដែមលងហមលពីហលើស្ទរបែ់ គាែ់ហដើមប្ែួែពនែយបញ្ជរ់ថា ពួរហេ៉នតែបួននារ់។ ី ឹ ើ ា ី ិ ិ ជ - ខញុំោរ់...ឯងដឹងហ ...េឺ...ហ្បើជំនយបតនថមបនតិចបនតួច... ួ ហេរបានរែ់ែ៉ល់ហៅឆ័្ែព ី គ ៌ ផ្កឈូ រដ៏្ែែ់ហឆើែឆ្នយរបែ់ ហាស្ត្េគីដ ក តដលរំពុងតែោរ់ហផឋរ ល់ នឹងជញ្ជំងខ្ទង ជហ្កាយផទះរបែ់ គាែ់។ ហេរ៉នហេែុផលនងហជឿកាលពីមុនឥឡូវថា ឆ័្ែរបែ់ គាែ់មនតមនដូចជាែំ បរខ្ទងហ្ដរបែ់ វាហនាះហ ។ ី ឹ ិតាមពែហៅ ិ វា៉នអារមា ៍ ែងកែ្នថា ់ ង ់ ចងកះហវ មន ្ែរបែ់ ហាស្ត្េគដកាលពីហៅហរៀន ឹ ី េឺ្ែូវបានោរ់ ុរហៅរនុងឆ័្ែហនាះ។ហាស្ត្េគីដ្ែូវបានហេហាម្បាមមនឲ្យហ្បើ្បាែ់ហវ មនតហនាះហ ។ ិ គាែ់្ែូវបានបហ ឋ ញហចញពីស្ទោេុរវា៉ែហៅរនុងឆ្នែិរា ីបី នំរបែ់ គាែ់ ប៉ុតនតហេរមនតដលដឹងអ្ំពីមូលហេែុហឡើយ...ោល់ ហលើរ ឲ្យតែ៉នការបហងាបបនតិចបនតួចអ្ំពីបញ្ជហនាះ ហាស្ត្េគីដចាែ់ ជា ី ិ ើ ា ំជរះបំពង់រឮែូ រខ្ទងៗ រួចហ្វើជាេហ្វើជាងលងយាងអាង៌រំបាងរេូែទាល់តែផ្កែ់បូ រ្បធ្លនប ហៅហរឿងហផសងវញ។ លំ ់ ៉ ំ ល ឋ ិ - ខញុំេែថា ្បតេលជាអាេមហ្វើឲ្្យវាែុី ហ្ចនហេើយហមលហៅ?- េ៉យអ្ូនី្ែដី ោរ់រណាលតបបមនឯរភាពតាម ឯ ិ ើ ើ ឺ ៉ ឋ ិោរ់រណាលតបបលហលង។ - ហោរពិែជាហ្វើបានលអតមន។ ឋ - ហនាះហេើយេឺជាអ្វីតដលបអូន្ែីែូចរបែ់ ឯងនិយាយ- ហាស្ត្េគីដបនលឺហឡើង ្ពមទាំងងរ់រាលហៅរន។ - បានជួបនាងកាល ៉ុពីមសលមញ។- ហាស្ត្េគដហមៀងហមលហៅកាន់ហេរ ី ពុរចង្ហរបែ់ គាែ់ចារ់ឈហខ្ទរៗ។ - បាននយាយថា នាង្គាន់តែហដើរហមលដី ិ ិ ី ើ ក ឺ ទ ិ ើហលង ប៉ុតនតខុ ំដងថា នាងែងឃមថានងបានជួបនរណា៉រ់ហោយថ្ចដនយហៅឯផទះរបែ់ ខុ ំ។- គាែ់្ពចតភនរោរ់ហេរ។ - ្បែិនហបើ ញ ឹ ឹ ឹ ន ញ ិ ីឯងែួ រខញុំវញណា ខញុំេិែថានាងមន្បតររហ ចំហោះរូប... ិ ៎ ិ - អ្ូ! ឈប់និយាយហៅ- ហេរនិយាយ។ រនផទុះែំ ហ ី ៉ុ ើ ច ហេើយរ៏្ពូែហចញខយងជាហ្ចើនហៅហលើដី។ - ្បយ័ែន!- ហាស្ត្េគដត្ែរ្េេម ្ពមទាំងទាញរនហចញឆ្នយពីហដើមហពដ៏៉នែថ្មលរបែ់ គាែ់។ ី ឹ ៉ុ ង ព ជែដល់ ហពល ិ លទានអាហារថ្ងង្ែង់ហៅហេើយ ហេើយហោយ ហេរ ី ហ ើបតែបានឆី ែករ្កាមរងូ មួយ៉ែ់េែ់តាងពី ួ ៉ ំ្ពលឹមមរ វាដូចជាចង់្ែលប់ហៅេូបអ្វីហៅស្ទោវញណាែ់។ ពួរហេនិយាយោរយោគាហៅកាន់ហាស្ត្េគីដ រួចហដើរហឡើង្ែលប់ ិ នហៅកាន់្បាស្ទ វញ ឯរនហែអរមឋង៉លៗ ប៉ុតនត្គាន់តែរអួែហចញខយងែូចៗពរតែប៉ុហណាះ។ ិ ៉ុ ើ ក ី ណ ពួរហេមនទាន់ទាងបានមនហជើងហលើ្ចរចូលផលូវរហបៀងដ៏្ែជារ់ផង ្ស្ទប់តែែហមលងមួយហោ ហឡើង៖ ិ ំ ៍ - ពួរឯងហៅ ីហនាះហ ហែើ ហផ្កែ្័រ...វែលី- ស្ទស្ត្ស្ទចារយ៉រេកូណាហាលរំពុងតែហដើរែំ ហៅមរររពួរហេ ហមលហៅតបបមុង ី ត ៉ ក ើ ឺ៉ែ់។ - ពួរឯងទាំងពីរនារ់នឹង្ែូវ ៉ លការពិនយនាោចហនះ។ ួ ័ ង - ហែើពរហយើងនង្ែូវហ្វើអ្ីហៅ អ្នរ្ែីស្ទស្ត្ស្ទចារយ?- រនែួ រ ហោយខំ្បង ប់រំអ្ែរបែ់ វាទាំងភែភ័យ។ ួ ឹ វ ត ៉ុ ឹ ួ ិ - ឯង នង្ែូវហៅជូែែំ អាែ្បារ់ហៅរនុងបនទបជយភ័ ឍ ជាមួយនងហោរ េវីលចឆ- ស្ទស្ត្ស្ទចារយ៉រេកូណាហាលបនលឺ ឹ ់ ័ ឹ ត ៉ កហឡើង។ - ហេើយមនឲ្យហ្បើហវ មនតហ វែលី...េឺ្ែូវហ្បើ្រណាែ់្ជលរ់ហ្បង។ ិ ី រនហលប ឹរ៉ែ់រឹរៗ។ អារេគូែ េវីលចឆ តដលជាឆ្នយាម ែុ ធតែ្ែូវែិែស្េប់គាហៅរនុងស្ទោមនហពញចិែទាងអ្ែ់ ៉ុ អ ាំ ន ិ ត ំេនឹង។ - ហេើយឯង ហផ្កែ្័រ នង្ែូវហៅជួយស្ទស្ត្ស្ទចារយ ឡរ់ហាែ ហឆលយែបនងែំ បុ្ែអ្នរគាំ្ របែ់ គាែ់- ស្ទស្ត្ស្ទចារយ ឹ ត ើ ឹ ត៉រេកូណាហាលនិយាយ។ ៉ ក 83
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ - អ្ូ! ហ ...អ្ ្នរ្ែីស្ទស្ត្ស្ទចារយ ហែើខុ ំអាចហៅហ្វើការហៅបនទបជយភ័ ឍ បានហ ?- ហេរ្ែដទាងអ្ែ់ ែងឃម។ ត ញ ់ ័ ី ី ំ ឹ - ្បារដជាមនបានហ - ស្ទស្ត្ស្ទចារយ៉រេកូណាហាលែប ហោយ្ជួញចហចច ើ ម។ - ហោរស្ទស្ត្ស្ទចារយ ឡរ់ហាែ បានហែនើ ិ ត ៉ ក ិ តែុំ ឯងជាពិហែែ។ ហៅហ៉ង្បាំបី ចាំឲ្្យចាែ់ណា ពួរឯងទាំងពីរនារ់។ ៉ ៎ ហេរ ី នងរនហដើរចូលហៅរនុងមហាស្ទលដូចអ្ែ់្ពលឹង ិ ៉ុ ហោយែថិែរនុងែភាព្ែហងះ្ែហង្ហចយាង្ជាលហ្ៅបំផុែ ៉េ៉យអ្ូនីហៅពីហ្កាយពួរហេ ហោយបង្ហញ រមុខដូចចង់នយាយថា “េនងហេើយមរពីពរឯងមនហគារពវន័យស្ទោ”។ ហេរ ី ឺ ៉ ា ឹ ិ ឹ ួ ិ ិមនហពញចែតនងនំថ្ផែនូលស្ទច់ហគាទាល់តែហស្ទះ តែកាលណាេែដល់ ហរឿងតដលវា នងរននឹង្ែូវ្បឈមមុខ។ ិ ិ ឹ ិ ិ ៉ុ - េវីលចឆ ចាែ់ជាបង្ហងខញុំ ុររនុងហនាះមួយយប់តែមឋង- រននិយាយហោយែងកែោរយ្ងនៗ។ - មនហអាយហ្បើហវ មនត! ាំ ៉ុ ់ ់ ិចាែ់ជា៉នជាងមួយរយតពងហេើយហៅរនុងបនទបហនាះ។ ខញុំមនែូ វ្បែប់អាខ្ទងការែំ អាែដូចពួរហោរិយផង។ ់ ិ - ្បែិនហបើដូរបាន ខញុំដូរបាែ់ហៅហេើយ- ហេរនយាយទាំងគានខលមស្ទរ។ - ខញុំ៉នការអ្នុវែតជាហ្ចនជាមួយនង្េួស្ទរ ី ិ ា ឹ ើ ឹហឌើែី ល។ ការហឆលយែបែំ បុ្ែអ្នរគាំ្ របែ់ ឡរ់ហាែ...គាែ់េឺពែជាែុ បនតអា្ររ់មយតមន... ើ ិ ិ ួ រហែៀលថ្ងងហៅរ ៍ហារ់ដូចជារស្ទែ់ហចញឆ្នយ ហេើយហារ់ដូចជាគានហពលហ៉ង ឥឡូវហ៉ង្បាំបីខះ្បាំនា ី ហេើយហេរ ី ង ា ៉ ៉ វរំពុងតែហដើរអ្ូែហជើងទាំងរួញោតាមផលូវរហបៀងជាន់ ីពីរែំ ហៅហៅកាន់ការយាល័យរបែ់ហោរ ឡរ់ហាែ។ វាខ្ទំហ្ាញែងកែចិែត រួច ិ ់រ៏ហគាះទារ។ វ ទាររហបើរហឡើងភាមមួយរ ំហពច។ ហោរ ឡរ់ហាែ រំពុងតែញញឹមព្ោយោរ់វា។ វ ល - ហា! ជនមនហស្ទះ្ែង់ហៅ ីហនះហ ហែើ!- គាែ់ឧទានហឡើង។ - ចូលមររនុងមរ៍ ហេរ ី ចូលមរ... អ ិ ា តដលតចងចាំយាងភលចិតចច ងចិញ្ជចហៅហលើជញ្ជំងបំភលហោយហ ៀនជាហ្ចន េឺែុ ធតែជារូបងែរបែ់ ហោរ ឡរ់ហាែ ោរ់ ៉ ឺ ច ជ ឺ ើរនុងែ៊ុមោប់មនហចះអ្ែ់។ ិ គាែ់តងមទាំងបានចុះេែថហលខ្ទហលើរបងែខលះហ ៀែផង។ ូ ៉នមួយេំនរ្ំហផសងហ ៀែែថិែហៅហលើែុការយាល័ យរបែ់គាែ់។ ិ - ឯងោរ់អាែ័យោនហលើហ្ស្ទមែំ បុ្ែហៅ!- ឡរ់ហាែហោល្បាប់ហេរ ី ហារ់ដូចវាជាការង្ហរដ៏ែបាយមួយអ្ចច ឹ ង។ - ឌែំ បុ្ែ ីមយ្ែូវហផញើហៅ ហេលឌី ហាែ់ជិន ជួយជូនពរដល់ នាងផង...េឺជាអ្នរគាំ្ ដ៏ខ្ទងកា៉រ់របែ់ ខុ ំ... ួ ក លំ ល ន ញ មួយនា ីៗរនលងហៅដូចខយងវារ។ ែំ ហឡងរបែ់ ឡរ់ហាែ ហចះតែែនធបពីហលើហេរជានចច ជួនកាលនយាយថា “ហអ្ើ” រ ឺ “្ែូវ ់ ី ិ ិហេើយ” ហេើយហពលខលះហ ៀែនយាយថា “េនឹងហេើយ”។ មឋង៉ល វាស្ទប់ឮឃាបនលឺហឡើងដូចជាថា “រិែិនាមេឺជាមែតមនហស្ទះ្ែង់ ិ ក ឋ ល ត ិ ិ ា៉រ់ណា ហេរ”ី ររ៏ “ភាពលបលាញេឺជាអ្វីតដលជនលបលាញហ្វើ ឯងេួរតែចងចាំោរយហនះ ុរហៅ។” ន ៎ ឺ ី ី ទានកាន់តែបំភទាបហៅៗ លឺ ហ្វើឲ្យពនលឺហៅហរោ ំពីហលើមុខរបែ់ ហោរឡរ់ហាែ៉នចលនា តដលរំពុងតែតាមែមលងហមល ឹ ើគាែ់។ ហេរ ី ៉រ់ថ្ដ តដល្ែូវែរហែរហឡើងចុររបែ់ វា ហៅហលើេំនរតដលហារ់៉នហ្ស្ទមែំ បុ្ែោប់ោន់ តងមទាំង្ែូវែរហែរ លអាែ័ យោនរបែ់ ហវរនីកា ហែាែលី ហ ៀែ។ វាចាែ់ជាជិែដល់ ហ៉ងចារហចញហេើយ ហេរែចជ ឹ ងេិែទាំងហវ នា ែូ មឲ្យជិែដល់ ឌ ៉ូ ៉ ីហ៉ង្ែូវហចញហៅចុះ... ៉ ហេើយបនាប់មរ ្ស្ទប់តែវាឮែំ ហឡងអ្វីមា៉ង...មនជាែូ រត្បែៗែចៗបនលឺហចញពីហ ៀនជែរលែ់ ររ៏ែមឋឥែបានការរបែ់ ទ ិ ិ ិ ឺ ីហោរ ឡរ់ហាែ នយាយអ្ំពីអ្រគាំ្ របែ់គាែ់ហនាះហ ។ ិ ន 84
  • ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ វាេឺជាែំ ហឡងមួយ ជាែហមលងតដលហ្វើឲ្យ្ពឺឆឹងខនង អ ជាែហមលងថ្នដំ រដហងាមរបែ់ ែែវ៉នពែតដល្ែជារ់ដូច រ ើ ិ ឹររ។ - មរ...មរររខញុំមរ៍...ឲ្យខញុ ំចាប់ហ្ចៀរឯងជាចហ្មៀរៗមរ៍...ឲ្យខញុ ំចាប់តេរឯងែុី ហៅ...ឲ្យខញុំែ៉ប់ឯងហចាលហៅ... ល ហេរហងើបឈរហឡើងតភលែ ហេើយស្ទម្បឡារ់ព ី ន ៌ ស្ទយ្ពតលែមួយហលចហធ្លហឡើងហៅហលើ អាែ័យោនផលូវហៅផទះ ហវរនីកា វ ល ឌ ៉ូហែាែលី។ - ែអីហេេនង?- វានយាយខ្ទងៗ។ ឹ ិ លំ - ខញុំដឹងហេើយ!- ឡរ់ហាែហោលែប។ - បានជាប់ហមះហលើហេបងអែ់ រនុងបចជ ី ហមះហែៀវហលលរ់ោច់បំផុែ ោច់្បាំមយ ា ា ួតខ្ែម! ពិែជាបំតបរឯែ េគរមាតមន! ឹ - ហ - ហេរ្ែដយាងរេ័ែ។ - េឺែហមលងហនាះ! ី ី ៉ - ឯងចង់នយាយែអីេនង?- ឡរ់ហាែែួ រ ហមលហៅតបប្ែឡាំងកាំង។ - ហែើែហមលងអ្វីហៅ? ិ ឹ ើ - េឺែហមលងហនាះ...ែហមលងតដលបាននិយាយោរយប៉ុនាន៉ែ់ហនាះ...ហែើហោរស្ទប់មនឮហ រអ្វី? ា ៉ ឋ ិ ឺ ឡរ់ហាែែមលងហមលមរហេរហោយភារ់ហផអើលយាងខ្ទង។ ឹ ើ ី ញ ៉ លំ - ហែើឯងរំពុងតែនយាយពីអ្ីេនង ហេរ? ្បតេលជាឯងងងុយហដរហេើយ។ ្ពះ៉ែ់ថ្ងល...ហមលហ៉ងហៅហមល៍! ពួរហយើង ិ វ ឹ ី ច ើ ៉ ើហៅ ីហនះអ្ែ់ ជែបួនហ៉ងមរហេើយ! ខញុំហែទើរតែមនហជឿទាល់តែហស្ទះ...ហពលហវោដូចជា រេូរអ្ចច ឹ ង មនថាអ្ុចងរ? ិ ៉ ិ ឹ ិ ី ឹ ឺ ហេរមនហឆលើយែបវញហ ។ ី ិ ិ វារំពុងតែហផទៀង្ែហចៀរស្ទប់ែហមលងហនាះមឋងហ ៀែ ឋ ប៉ុតនតគានែហមលងណាបនលឺហឡើងហ្ដពីែមឋី ាតដលហោរ ឡរ់ហាែ ្បាប់វាថា វាមន្ែូវេិែថាវានឹង្ែូវហ្វើការអ្ចច ឹ ងៗោល់ ហពលតដលវា្ែូវពិនយហនាះហ ។ ហោយ៉នអារមា ិ ័ ៍ភ័នតភាង ហេររ៏ចារហចញហៅ។ ំ ី វាយប់ណាែ់ហៅហេើយ ឯែេស្ទល្រុមស្ត្េគីេវីដរហែទើរតែគានមនុែស៉រ់។ ហេរហដើរ្ែង់ៗែំ ហៅហៅែយនោន។ រន ័ ា ន ី ឌ ៉ុមនទាន់្ែលប់មរវញហ ។ ហេរហែលៀរហខ្ទអាវហដរយប់របែ់ វា ហដរហលើត្េ ហេើយរង់ចា។ រនលះហ៉ងហ្កាយមរ រនរ៏មរដល់ ិ ិ ី ំ ៉ ៉ុហោយ ប់ថ្ដស្ទំរបែ់ វាងនមៗ ្ពមទាំងបំភាយរលន រថាដុែោងហពញបនទបងងឹែែូ នយែុ ងហនាះ។ ឋ ិ ឹ នំ ់ - ស្ទច់ដុំរបែ់ ខុ ំខនអ្ែ់ ហៅហេើយ- វាែអូញតែអរ្បាប់ ហោយ ៉រ់ខួ នហៅហលើត្េ។ - អ្ែ់ ដប់បនដង តដលគាែ់បងាំឲ្យខញុំ ញ ិវ ល ល ួដុែខ្ទែ់ោនរង្ហន់ឃ្វីដឌីចហនាះ វ ឆ ំោ ំតែគាែ់ហពញចិែ។ ហេើយបនាប់មរ ខញុំររួ ែហចញខយងធ្លរ់ហ្ស្ទចហៅហលើរង្ហន់ចំហោះហែវារមា ត ទ ៏ អ ល វលអែំោប់ស្ទោ។ ្ែូវចំនាយហពលជាយូរ ំោ ំតែហ្វើឲ្យបាែ់ជាែិែិ អែ...ចុះយាងហម៉ចតដរ ហៅជាមួយឡរ់ហាែហនាះ? ៉ ហោយបនាបែហមលងរបែ់ វារុំឲ្យោែ់ភារ់ ហនវល ឌន នងែុ ី មយែ ហេររ៏្បាប់រននូវអ្វីទាងឡាយតដលវាបានស្ទប់ឮ។ ទ ញ ី ី ិ ុ ី ៉ុ ំ ឋ - ហេើយឡរ់ហាែនយាយថាគាែ់ស្ទប់មនឮរ?- រននយាយ។ ហេរអាចហឃ្ើញចហចច ើ មរបែ់ វាហឡើង្ជួញតាមពនលឺ្ពះចនទ។ ិ ឋ ិ ឺ ៉ុ ិ ី ិ- ហែើឯងេិែថាគាែ់និយាយរុេរតដររហឺ ? ប៉ុតនតខុ ំមនយល់ហឡើយ...ហទាះបីជានរណា៉រ់ហចះបំបាងកាយ រ៏្ែូវតែហបើរទារហនាះហដើមប ី ញ ិ ន ំ វចូលមររនុងបានតដរ។ - ខញុំដឹងហេើយ- ហេរ្ែដី ហោយហផឋរខលួនហៅហលើត្េបហង្ហលបួន ហេើយែមលងហមលមនោរ់តភនរហៅកាន់បុែបរហៅពីហលើ ី គ ឹ ើ ិ ុវា។ - ខញុំរមនយល់អ្ំពីវាដូចតែគាេនឹង។ ៏ ិ ន 85
  • វគ្គ VIII ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសព ខែតុលាបានមកដល់ នាំយកមកនូវខផែងអ័ពទរតជាក់រពឺសមបរទាំងនៅនលើដី នងកនុងរបាសាទ។ អនករសីផុមហ្វ្វី ខដលរតូវជា ុ ិគលានុបដ្ឋយិកា កំពុងខតរតូវជាប់រវល់ នដ្ឋយសារខតមានការរករាលដ្ឋលន ិ ឌ ី ើងជាបនាន់ ននជមងផ្ដសាយកនុងចំននាមបុគលិកនធវើការ ទ ឺ ឋ គនងពួកកូនសិសែផងខដរ។ ិ ឱសថបំបាត់ផ្ដសាយរបស់ គាត់មានរបសិទភាពភាមៗខតមឋង ឋ ិធ ល នទាះជាអនកខដលផឹកវារតូវ្ុយខផែងនចញតាមរតនចៀកអស់ ជានរចននមាងយ៉ងណាកឋ។ ជននី វសលី ខដលនមលនៅដូចជានសលកសាំ ង ក៏រតូវ នពឿរសុ ី ចាប់បហ្វ្ចកែលះៗខដរ។ ើ ៉ ៉ ី ី ី ើ លចំហាយទឹកភាយនចញពីនរកាមសក់ដនឆើតរបស់នាង នមលនៅមានអារមមណដូចជា កាលទាំងមូលរបស់ នាងរតូវនភលងនឆះអ្ច ឹ ង។ ៏ ើ ៍ ើ តំណក់ទឹកនភលៀងប៉ុនរគាប់កានភលងចាប់នផឋើមបងអុរធ្លក់មកតាមបងអួចរបាសាទអស់ ជានរចើននថងទំរា ំខតឈប់នភលៀង។ ំ ើ ល ផ្ដកុលាប ានៅមាត់បង ន្ើយនងនផើងផ្ដរតូវខរបកាយនៅជាខែែទកនជាកជាំនដ្ឋយភក់រជាំ រឯខផលនពរបស់ ហាហ្វ្គដរកនបាងន ឹ ិ ា ល ឹ ី ៅ ី ី ៉ ើងទំ្ំនសមើនង ឹនរាងសួ នចារនៅន្ើយ។ ទុកជាយ៉ងនម៉ចក៏នដ្ឋយ នសចកឋនរតករតអាលរបស់ ដំបង ចំនោះការហាត់សមជានទៀងទាត់ នៅខតមន ៉ ី ិអាចបហ្វរបបាន ខដលជាមូលន្តុពនយល់ ថានតើ ន្តុអបានជាន្ររតូវនគន ា ីវ ី ើញរតលប់មកអគារហ្វ្គី្វីនដ័រវញ នៅលាចនថងនៅរ ៍ ិ ងប៉ុនាននថងមុនបុណយហា ម ូវន ទាំងទទកនជាក នងរបឡាក់សុទធខតភក់... ី ឹ ិ នទាះជាមនខមននដ្ឋយសារខតនភលៀង នងែយល់ ក៏វាមនខមនជាការ្វកហាត់ដរករាយមួយននាះខដរ។ នហ្វ្វដ នងចច ខដល ិ ិ ិ ឹ ៏ ី ិបាននៅលបនមលរកុមសលុីតឺរន បានន ើ ី ើញនឹងផ្ដល់ខភនកពួកនគនូវនលបឿនដ៏អសារយននអំនបាស នីមប៊ូស ២០០១ ថមីៗទាំងននាះ។ ពួក ទ ចនគបានរាយការណថា ពួកនគនមលរកុមសលីុ តឺរនមនចង់ទាងទាន់ផង នរោះន ៍ ើ ី ិ ំ ើញខតរូបរាងពណនបតងរសពិចរសពិលទាំងរបាំពីរនាក់ ៌នហាះវូនៅវូមក ដូចជារគាប់រកខកតអ្ច ឹ ង។ ៉ុ ែណៈនពល ខដលន្រនដើរសាត់ៗតាមផលូវរនបៀងខដលគានមនុសែ វារសាប់ខតជួបមនុសែមាក់នដ្ឋយនចដនយខដលនមលនៅ ី ង ម ន ើែវល់ខ្វយដូចជាវាអ្ច ឹ ង។ នកនសទើរឥតកាល ខដលជានខ្វចអគារហ្វ្គី្វីនដ័រ កំពុងខតសមលងនមលយ៉ងទុកខនសាកនចញនៅនរៅ វ ី ម ឹ ើ ៉បងអួច ខថមទាំងនិយ៉យរអ៊ូរទាំតិចៗខតមាក់ឯងថា៖ ន - ...កុំបំនពញតរមូវការរបស់ ពកនគអី...របសិ ននបើដូនចាះខមន ចាស់ ជាអស់ មយសង់ទីខម៉តន្ើយ។ ួ ន ួ - សួ សី ឋ នក- ន្ររសដ។ ី ី ី 86
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសព - សួ សី ឋ សួ សី ឋ- នកនសទើរឥតកាលតប រពមរករកនមលរបភពសនមលង។ គាត់ោក់មកនរាមបកែដសរមួយនៅពីនលើសក់ ី ើ ួ ី ៏ ារួញខវងរបស់ គាត់ ន្ើយនងនសលៀកអាវផ្ដយ នដ្ឋយមានទាំងរបរង ខដលលាក់កំបាងនូវការពតខដលថា ករបស់ គាត់នសទើរខតរតូវនគ ិ ៉ូ ឹ ំ ិកាត់ដ្ឋច់ទាងរសុងនៅន្ើយ។ គាត់មានទឹកមុែនសលកសាំ ងដូចជាខផែង ន្ើយន្រអាចនមលគាត់ធុ ះនៅដល់ នផទនម ំ ល ី ើ ល ដ៏ងងឹត នង ិនភលៀងខដលធ្លក់នជាកជាំនៅខ្វងនរៅ។ ល - ឯងនមលនៅដូចជាមានបញ្ហ អនកកនមាះនផ្ដតធ័រ- នកបនលឺន ើ ា ល ី ើង នដ្ឋយចាប់រមូរសំ បុរតខដលអាចនមលន ើ ើញធលុះ ែណៈនពលខដលគាត់នយ៉យ រពមទាំងញាត់វាចូលនៅកនុងអាវសម័យបុរាណរបស់ គាត់។ ិ - នលាកក៏អ្ច ឹ ងខដរ- ន្រនោល។ ី - ហា!- នកនសទើរឥតកាលរគវនដដ៏យ៉ងសមសួ ន - គានការអវីសំខ្វន់ននាះនទ...វាមនខមនថា ែញុំពិតជាចង់ចូលរួមននាះ អ ី ី ៉ ម ិនទ...គតថាែញុំនងដ្ឋក់ោកយនសនើសុំ ប៉ុខនែចាស់ណាស់ ែញុំគានកាយសមបទារគប់រគាន់តាមតរមូវការន ិ ឹ ម ើយ... ផទុយពីសំន ងដ៏រស់ រនវករបស់ គាត់ ទកមុែរបស់ គាត់ខបរជានោរនពញនៅនដ្ឋយភាពជូរចត់។ ើ ឹ - ប៉ុខនែឯងចាស់ជាគិតអ្ច ឹ ងខដរន្ើយ ខមននទ- គាត់ផុ ះសមឋន ទ ី ើងភាមៗ នដ្ឋយចាប់ទាញសំ បុរតនចញពីនហាន៉៉ របស់ លគាត់ន ើងវញ - ចាស់ជាគិតថា ការរតូវវាយដំនឹងពូនៅរលមុែយ៉ងដំណខសសិបរបាំដងចំរតង់កាល នឹងនធវើឲ្យឯងមានលកខណៈ ិ ឹ ៉ ំសមបតែិរគប់រគាន់នងចូលរួមរកុមរបមាញ់ ឥតកាលន្ើយ ខមនរនទ? ឹ ឺ - អូ...ខមនន្ើយ- ន្រនឆលយតប ខដលជាក់ខសឋងណាស់ គឺនធវើពុតជាយល់រសបតាម។ ី ើ - ែញុំចង់មានន័យថា គាននរណារបាថានរចើនជាងែញុំននាះនទ ថាចង់ឲ្យវាឆាប់ចប់ និងសាតផង ខថមទាំងឲ្យកាលរបស់ ែុ ំកាត់ ម ន អ ញដ្ឋច់នចញឲ្យរសួលបួល។ អវីខដលែញុំចង់និយ៉យននាះគឺថា វាចាស់ជាផឋល់មកឲ្យែញុំនូវនសចកឋធូររសាលកនុងចិតនរចើន អំពីការឈចាប់ ី ែ ឺនងភាពមនសមន្តុសមផលទាំងននាះ។ ទុកជាយ៉ងណាកឋី- នកនសទើរឥតកាលរលាស់ សំបុរតរបស់ គាត់ ន្ើយអានទាំងែងនរកវ ិ ិ ៉ ី ឹនរកាធ៖ “ពួកនយើងអាចរតមខតទទួលយកអនករបមាញ់ ណាខដលកាលរបស់ នគរតូវដ្ឋច់នចញពីែួ នខតប៉ុនណាះ។ នបើមនដូនចាះនទ វា ឹ ល ោ ិ នមនអាចនៅរួចនទសរមាប់សមាជិកកនុងការចូលរួមសកមមភាពនដញរបមាញ់ ដូចជា ការរត់របនដញតាមចាប់កាលនដ្ឋយជិះនលើែង ិ ននសះ នងខលបងប៉ូ ូ នបាះកាលជាអាទ៍។ នដ្ឋយន្តុននះ ែញុំពិតជានសាកសាយខ្វងណាស់ខដលរតូវជរមាបរបាប់នលាកនអាយដឹង ិ ឋ លំថា នលាកគានកាយសមបទារគប់រគាន់នៅតាមតរមូវការរបស់ ពកនយើងននាះនទ។ នដ្ឋយកឋីជូនពរ ពីនលាក ផ្ដរទក នេឡានី-នផ្ដដម័រ។ ម ួ ី នដ្ឋយម៉ន៉៉ នៅរកហាយ នកនសទើរឥតកាលក៏ញាត់សំបុរតនអាយបាត់ពីមុែពីមាត់។ ួ ឋ ី - ដ្ឋច់អស់ ខសបកកនលះអុីង ន្ើយនៅមានសរនសភាប់កាលែញុំនទៀតណា ន្រ!ី មនុសែភាគនរចើនចាស់ជាគិតថា កាត់កាល ជ ៎ប៉ុណងគឺវាលអណាស់នៅន្ើយ ប៉ុខនែពុនទានអើយ! នទ វានៅមនទាន់រគប់រគាន់សរមាប់នលាក នផ្ដដម័រឥតកាលទាំងរសុង ននាះនទ។ ោឹ ធ ិ នកនសទើរឥតកាលដកដនងាមខវងៗ ន្ើយបនាប់មកក៏នយ៉យ ខតសំ ន ី ើ ទ ិ ងរាងសងបជាងមុនឆាយ៖ ់ ង - និយ៉យអ្ច ឹ ង នតើមានអវីរ ំខ្វនឯង? នតើមានអវីខដលែញុំអាចនធវើបាននទ? - នទ- ន្ររសដី។ - ជួយមនបាននទ លុ ះរតាខតនលាកដឹងពីកខនលងខដលពួកនយើងអាចនៅយកអំនបាស នមប៊ូស ២០០១ ី ិ ីរបាំពរនដ្ឋយមនគតនថល នដើមបនៅរបកួតនងរកុមសលុី... ី ិ ិ ី ឹ ចុងរបនយ៉គរបស់ ន្រ ី រតូវកប់បាត់នដ្ឋយសារសំ ន ងនម៉វៗយ៉ងរសួយខរសសមួយ ពីកខនលងណាមួយខកបរខកងនជើងរបស់ ៉វា។ វាសមលងនមលចុះនរកាយ ន្ើយក៏ន ឹ ើ ើញខភនកពណនលឿងដូចនងាៀងនភលងមួយគូសមលកមករកវា។ វាគឺ អនករសី ណរស ឆាពណ ៌ ើ ់ ូ ី ម ៌ 87
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសពរបនផះសគមសល់ខតឆអងខដល ឆាយ៉ម អា្គូស ្វីលចឆ នរបើរបាស់ជាអាវុធនៅកនុងការរបយុទធមននចះចប់មននចះន្ើយរវាងពួកកូន ឹ មំ ិ ិសិសែ នងរូបគាត់។ ិ - យល់លអ ឯងគួរខតចាកនចញពីទីននះនៅ ន្រ-ី នកនិយ៉យយ៉ងរ្័ស។ - ្វីលចឆមនសូ វមានអារមមណលអបុនាន ី ៉ ិ ៍ ៉ មនទ...គាត់ឆងនរាគផ្ដសាយផង ណាមួយមានពួកកូនសិសែឆាទីបីបូកបាន់រចលំ លាយែួរកខងាបោសនពញពិតាននៅកនុងគុកងងឹតទី ល ឋ នំ ៉របាំផង។ គាត់រតូវសមាតនចញនពញមួយរពក ន្ើយរបសិននបើគាត់ន អ ឹ ើញឯងនធវើឲ្យរបឡាក់ភក់នពញទីកខនលងដូនចនះននាះ... - រតូវន្ើយ- ន្របនលឺន ី ើង ខថមទាំងនដើរថយនរកាយឲ្យនចញផុតពីរកខសខភនកនចាទរបកាន់របស់ អករសីណរស ប៉ុខនែនៅខត ន ូ ីនគចមនផុត។ មានថាមពលដ៏អាថ៌កំបាងមួយខដលហាក់ដូចជា ភាប់ទំនាក់ទំនងងរវាងគាត់ នងឆាដ៏អារកក់របស់ គាត់អ្ច ឹ ង។ ិ ំ ជ ិ មអា្គូស ្វីលចឆនដើរសរមុកមកភាមៗតាមករមាលឥដឌនៅខ្វងសាំ នដន្រ ី នដ្ឋយដកដនងាើមតឹងៗ និងសមលងរកនមលអនកនធវើែុសវន័យ ល ឋ ឹ ើ ិដូចចង់សុីសាច់្ុតឈាម។ មានកខនែងរកឡាៗយ៉ងរកាស់មយបង់ជុំវញកាលរបស់ គាត់ ៉ ួ ិ ន្ើយរចមុះរបស់ គាត់ន ើងពណ៌សាយែុសពីធមមតា។ វ - កែវកណាស់ !- គាត់ខរសកខ្វងៗ នធវើឲ្យថាមនរកាមរបស់ គាត់ន ់ លំ គ ើងញ័ រ ឯខភនករបស់ គាត់បាញ់ សំនៅយ៉ងតក់សុ លតនៅកាន់ ៉រគលុ កសុ ទធខតភក់ខដល្ូរន្ៀរនចញពីអាវរបនលង ៉ូ វីដេីចរបស់ ន្រ។ - នធវើឲ្យរនញ៉ រនញ៉ និងនធវើឲ្យនសាកនរគាករគប់ខតទីកខនលង! ែញុំ ឆ ី មសូ មរបាប់ឯងនៅចុះថា លមមៗបានន្ើយ! មកតាមែញុំមក នផ្ដតធ័រ! ដូនចនះ ន្រក៏បក់នដលាគាយ៉ងរសនងះរសនរចនៅរកនកនសទើរឥតកាល ី ន ៉ ី ន្ើយក៏នដើរតាមពីនរកាយ្វីលចឆចុះនៅជាន់នរកាម នដ្ឋយបខនែមសាមនជើងរបឡាក់ភក់ពីរដងនៅនលើកំរាល។ ន ន្រមនខដលបាននៅកនុងការយ៉ល័យរបស់ ្វីលចឆពីមុនមកនទ។ វាជាកខនលងមួយខដលកូនសិសែភាគនរចើននជៀសនគចមន ី ិ ិ ិចង់ចូល។ បនទបននាះគរគច ់ ិ ន្ើយគានបងអួចសូ មបខី តមួយ ម នងរតូវបំភលន ិ ឺ ើងនដ្ឋយចនងាៀងនរបងរតមខតមួយគត់ខដលរតូវចងពយរ ឹ ួរពយុ ងចុះនរកាមពីពតានដ៏ទាប។ មានកលនឆាបរតីនចៀនតិចៗឆួលនពញកខនលងននាះ។ ទូដ្ឋក់ឯកសារនធវើអំពីនឈរតូវប្ឈរនៅជុំវញ ិ ិ អ ើ ិជញ្ហំង។ នដ្ឋយនមលតាមផ្ដកនឈាះ ន្រអាចនមលន ជ ើ ល ម ី ើ ើញថា កនុងឯកសារទាំងននាះក៏មានផទុកនូវនសចកឋីលំអិតអំពីកូនសិសែរគប់រូបខដល្វីលចឆធ្លប់ដ្ឋក់ទណកមម។ នហ្វ្វដ នង ចច វសលី មានកំណត់ន្តុនសទើរខតនពញទូនៅន្ើយ។ មានរចវា៉ក់ និងនខ្វះនដខដល ល ឍ ិ ី នរតូវដុសខ្វត់យ៉ងសាតនធងមួយចរយ ពយរនៅនលើជញ្ហំងពីនរកាយតុការយ៉ល័យរបស់ ្វីលចឆ។ វាជាការយល់ដងជាទូនៅមួយ ៉ អ វ ួ ជ ិ ឹនៅន្ើយ ខដលថា្វីលចឆខតងខតអងវរករនលាកដ្ឋំបលដ័រ ័ នដើមបអនុញ្ហតឲ្យគាត់ចាប់ចងកនជើងកូនសិសែពយរន ី ដ ួ ើងពីពតាន។ ិ្វីលចឆនរសយកសាបបាកាមួយពីភាជន៍នៅនលើតុការយ៉ល័យរបស់ គាត់ រពមទាំងចាប់នផឋើមរាវជុំវញរកនមលរកដ្ឋសខសបកនចៀម។ ើ ល ៉ ិ ិ ើ - សុ ទធខតចនរង!- គាត់រអ៊ូរទាំនដ្ឋយម៉រន៉៉ - រពលឹងនខ្វចនាគកាចៗ...ែួរកខងាប...នោះនវៀនកណរ...លមមន្ើយប៉ុណង...ទុក ួ ម ុឋ ោឹនមនរៀនមួយឲ្យពួកឯងចុះ...ឯណាអីនចះ រកដ្ឋសបំនពញននាះ...នៅននះនទនតើ... គាត់ដក្ូតនចញមកនូវរកដ្ឋសខសបកនចៀមមួយដុំធំពីថតតុ របស់ គាត់ ន្ើយលាតនៅពីមុែគាត់ រពមទាំងរជលក់សាប លបាកាពណនមដ៏ខវងរបស់ គាត់នៅកនុងដបទឹកនម។ ៉ ៌ ម ម - នឈាះ...ន្រ ី នផ្ដតធ័រ។ ឧរកិដកមម... ម ឌ - វារគាន់ខតជាភក់បនែិចប៉ុនណាះនទនតើ!- ន្រឧទានន ោ ី ើង។ 88
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសព - អារចមក់ វារគាន់ខតជាភក់បនែិចប៉ុនណាះសរមាប់ឯង ខតចំនោះែញុំវញ វារតូវនរបើនពលមួយនមាងនទៀតនដើមបដុសជូតឲ្យសាត ោ ិ ៉ ី អណា!- ្វីលចឆខរសកគំ្កដ្ឋក់វញ នដ្ឋយមានតំនក់ទករ្ជួ យយ៉ងមនគួរឲ្យរករាយឯចុងរចមុះមូលធលុញរបស់ គាត់។ ៎ ិ ឹ ៉ ិ ី នដ្ឋយជូតរចមុះគាត់បនែិច ្វីលចឆសមលងនមលរពឹមៗនៅកាន់ន្រយ៉ងមននពញចិត ្ត ឯន្រវី ញកំពុងខតរង់ចាឲ្យគាត់បនលឺ ឹ ើ ី ៉ ិ ិ ំរបនយ៉គមួយនទៀតនសទើរថប់ដនងាើមសាប់។ ល ប៉ុខនែែណៈខដល្វីលចឆបនាបសាបបាការបស់ គាត់ចុះ រសាប់ខតមានសូ រផទុះកាង នៅនលើពតានការយ៉ល័យននាះ ខដលនធវើ ទ ល ៉ ឍំ ិ ិឲ្យចនងាៀងនរបងរនរះរនងគ។ គ ើ - ភវ!- ្វលចឆខរសករគ្ឹម រពមទាំងរគខវងនចាលសាបបាការបស់ គាត់នដ្ឋយនរកាធែឹងខ្វង។ - ែញុំនឹងចាប់ឯងឲ្យបាន ី ី ល ៉ លំនលើកននះ ែញុំនឹងចាប់ឯងឲ្យបាន! ន្ើយនដ្ឋយគានសមលងនមលមកន្រមឋងនទៀត ្វីលចឆករត់ទាងនជើងទនទពីការយ៉ល័យ ចំខនក អនករសីណរស រត់របកត ម ឹ ើ ី ៏ ំ ិ ូ ី ិជតគាត់។ ិ ភវគឺជានខ្វចលងរបចាំសាលា ន្ើយជាអនកគំរាមកំខ្ងនជើងអាកាសនសើចនសញញជានិចចមាក់ ខដលរស់ នៅនដើមបខតបងាឲ្យ ី ម ន ីវនាស្ននហាច នងនធវើទុកខបុកនមនញនគឯង។ ន្រមនសូ វជាចូលចិតែភវប៉ុនានននាះនទ ប៉ុខនែកមនអាចនឹងមនដឹងគុណចំនោះការ ិ ិ ិ ី ិ ី ម ៏ ិ ិបងាន្តុទាន់នពលរបស់ គាត់ខដរ។ នដ្ឋយមានសងឃមជាងមុន នទាះជាភវបាននធវើនរឿងអវីកនដ្ឋយ (ន្ើយសាប់នមលនៅ ហាក់ដូចជា ឹ ី ៏ ឋ ើគាត់បាននធវើឲ្យខបកអវីមយធំខ្វងណាស់ នលើកននះ) ក៏វាអាចទាញការចាប់អារមមណរបស់ ្វលចឆពីន្របានមួយរគាខដរ។ ួ លំ ៍ ី ី នដ្ឋយគតថាវាគួរខតរង់ចាឲ្យ ្វីលចឆ រត ិ ំ ប់មកវញ ន្រក៏បនាបែលួនចុះនៅនលើនៅអីខដលរតូវែមូតសុ ី មយនៅជាប់នឹងតុ ិ ី ទ ួការយ៉ល័ យននាះ។ ិ មានខតរបស់ ម៉៉ងគត់ ខដលនៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ កពីរកដ្ឋសបំនពញខបបបទខដលសរសរន្ើយោក់កណាល ឋរបស់ គាត់៖ គឺនរសាមសំ បុរតពណសាយរនលាងដ៏ធំមយខដលមានសរនសរអកែរពណរបាក់នៅែនងខ្វងមុែ។ នដ្ឋយរកន ៌ វ ួ ៌ កនមល ើមួយឆាច់ឯទារនដើមបបញ្ហក់ថា ្វីលចឆមនទាន់រតលប់មកវញនទ ន្រក៏នរសយកនរសាមសំ បុរតននាះ ន្ើយអានថា៖ វ វ ី ជ ិ ិ ី ើ បាលីរយនរៀន វគគសិកាតាមសំ បុរត ំ សរមាប់អកសិកានវទមនែដបូង ន នដ្ឋយន្តុខតចង់ដឹង ន្រក៏ផ្ដត់នរសាមសំ បុរតឲ្យរនបើកន ី ទ ើង រួចទាញបំនត់រកដ្ឋសខសបកនចៀមនចញពីខ្វងកនុង។ មានអកែរពណរបាក់ជានរចននទៀតសរនសរនៅទំពរខ្វងមុែថា៖ ៌ ើ ័ ំ នទើបខតឈាននជើងចូលនៅកនុង ពិភពនវទមនែទំននើប ដបូងរ? មានន្តុផលផ្ដល់ែួ ន ខដលហាមរបាមមិនឲ្យនរបើនវទមនែ ឺ ទ ល សាម្ដ ៗរ? ធ្លប់រតូវនគចំអក កឡាយនដ្ឋយសារខតការនរបើចងាឹះនវទមនែមិនលអរបស់ អកខដររនឺ ទ? ឺ ល ន ននះន្ើយគឺជាចនមលយចំនោះសំ ណរទាំងប៉ុនានខ្វងនលើននះ! ើ ួ ម 89
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសព បាលីរយនរៀន គឺជាវគគសិកាខដលផឋល់ភាពរយរសួល ទទួលបានលទធផលឆាប់រ្័ស និងមានសុ វតែិភាពមួយ រយភាគ រយ ខថមទាំងនទើបនចនបនងាើតថមីៗទាំងអស់។ មានធមប់ និងនវទគូ រាប់រយនាក់ ខដលទទួលបាននូវគុណសមបតែិអំពីវធីបាលី ិ រយនរៀនននះ! អនករសី ្ែ. ននតថល ននរតកូល ថប់ខសាម បានសរនសរថា៖ “ែញុំគានែួរកាលនឹងសូ រតឲ្យចាំនូវរនបៀនអាគមគាថាទាល់ខតនសាះ ចំខនកវធីផែឱសថរាវរបស់ ែុ ំរតឹមខតអាចនធវើឲ្យសមាជិក ម ិ ំ ញ រគួសារែញុំនសើចចំអកដ្ឋក់ខតប៉ុណង! ឥ ូ វននះ នរកាយពីបានសិកាវគគបាលីរយនរៀនរួចមក ែញុំកាយជាមជឈដ្ឋននចាមនរាមពី ឹោ ល ឌ ំ រគប់បកែរគប់រកុម ចំខនកឯនភឿនរបស់ ែុ ំខថមទាំងបានមកតាមសុំ អងវរករែញុំឲ្យបនរងៀនពួកនគនូវដនណាះរសាយកនុងការបនងាើត ញ ផ្ដនភលើងរបស់ ែុ ំនទៀតផង!” ា ញ រឯនលាក វា៉ ក់ ដ. ច. នរបាត ននរតកូល េីដប៊រ ី វញនិយ៉យថា៖ ី ឺ ិ “ភរយ៉របស់ ែុ ំធ្លប់ខតនិយ៉យនមើលរយចំនោះនវទមនែដែែត់នែាយរបស់ ែុ ំញ ប៉ុខនែរគាន់ខតចាប់នផឋើមសិកាវគគបាលីរយនរៀន ិ ញ ល ៏ ភាម ែញុំកទទួលបាននជាគជ័យកនុងការបំខបលងរូបនាងនៅជាសតវចាបរបាត់នៅន្ើយ! អរគុណន្ើយ បាលីរយនរៀន! ល ៏ ី នដ្ឋយមានការចាប់អារមមណ ន្រក៏អានតចុះរ្ូតមកនូវែលឹមសារនៅកនុងនរសាមសំ បុរតននាះ។ នតើមានន្តុផលខដលអាច ៍ ី ំុនៅរួចណាមួយនៅ ខដលជរញឲ្្យ្វីលចឆមានចិតចង់នរៀនវគគបាលីរយនរៀនននាះ? នតើននះបានន័យថា គាត់មនខមនជានវទគូ លគត់ ែ ិ អ ន ឺ ី ួ ំ មមត់មាក់រ? ន្រនទើបខតបានអាន “នមនរៀនទីមយ៖ រនបៀបកាន់ចងាឹះ (ដបូនានលអៗែលះៗ)” រសាប់ខតសនមលងនដើរអូសនជើងនៅខ្វងនរៅបានផឋល់សញ្ហឲ្យវាថា ្វីលចឆរតលប់មកវញន្ើយ។ នដ្ឋយញាត់រកដ្ឋសខសបកនចៀមចូលនៅកនុងនរសាមសំ បុរតវញ ន្រក៏រគខវងវា ដ ិ ិ ីនៅនលើតុការយ៉ល័ យវា ចំនពលខដលទារបនងាើបន ិ វ ើង។ ្វីលចឆនមលនៅដូចជាទទួលបាននជាគជ័យន្ើយ។ ើ - ទូបំបាងកាយននាះពតជាមានតនមលខ្វងណាស់!- គាត់ឧទានន ំ ិ លំ ើងនដ្ឋយកឋីរករាយនៅកាន់អករសីណរស។ - ពួកនយើង ី ន ូ ីចាស់ជាបានបនណញភវនចញជាមនខ្វន ឆាសមាញ់ ... ឋ ី ិ ម ល ខភនករបស់ គាត់ខបរមករកន្រ ី ន្ើយនរកាយមក ក៏សំនៅនៅនរសាមសំ បុរតបាលីរយនរៀន ខដល...ទំរា ំខតន្រដឹង វា្ួស ីនពលនៅន្ើយ គឺវាសែិតនៅចមាយពីរ្វីតពីកខនលងនដើមរបស់ វាឯនណាះ។ មុែដ៏ខែងខរ ៉ងរបស់ ្វីលចឆខរបកាយនៅជាពណរក្ម ង ល ៌ដូចដុំឥដឌ។ ន្រ ី របុងនរបៀបែលួនទប់ទល់ នងរលករ្ជួ យរពះធរណននកំ្ងនរកវនរកាធខដលនងនកើតន ឹ ី ឹ ឹ ើងនានពលបនែចនទៀតននះ។ ិ្វីលចឌនដើរែចកៗនៅកាន់តុការយ៉ល័យរបស់ គាត់ រួញទាញក្ឆ ក់នបើកនរសាមសំ បុរត ន្ើយរគខវងវានៅកនុងថតមួយ។ ិ - នតើឯង...មានបានអាននទ?- គាត់និយ៉យន ើងញាប់នសអក។ - នទ- ន្រកុ្កយ៉ងរ្័ស។ ី ៉ របអប់នដកំពកៗជាដុំរបស់ ្វីលចឆកំពុងមួលរតបាញ់ ប្ចូ លគា។ ន 90
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសព - របសិននបើឯងគតថា ឯងបានអានរទពយជាកមមសិទិធឯកជនរបស់ ែុ ំននាះ...មនខមនថាវាជារបស់ ែុ ំនទ...គឺជារបស់ មតែមាក់... ិ ញ ិ ញ ិ នចាត់ទុកថាអ្ច ឹ ងចុះ...នទាះជាយ៉ងណាក៏នដ្ឋយ... ៉ ន្រកំពុងសមលងនមលគាត់មនដ្ឋក់ខភនក នដ្ឋយភតភ័យ។ ្វលចឆមនខដលែឹងដល់ មងៗននាះនទ។ ខភនករបស់ គាត់កំពុងខត ី ឹ ើ ិ ិ ី ិ លឹនលៀននចញមក ឯថាល់ដូចជាថង់របស់ គាត់កំពុងខតញញាក់ញញ័ រ ន្ើយសូ មបខី តកខនែងបង់ករាងរកឡាៗននាះក៏ជយមនបានខដរ ៅ ួ ិនពលននះ។ - លអណាស់អ្ច ឹ ង...នៅ...ន្ើយកុំបនងាបអវីសូមបខី តមួយមាត់...កុំឲ្យនសាះ...ទុកជាយ៉ងណាកឋី ើ ៉ ៉ របសិននបើឯងពតជាមន ិ ិបានអានអវីននាះនទ...នចញឥ ូវភាមនៅ ែញុំរតូវសរនសររបាយការណរបស់ ភវផង...នម៉ចក៏មននៅ... ល ៍ ី ិ នដ្ឋយខសនភាក់នផអើលនឹងសំ ណាងរបស់ វា ន្ររត់ផ្ដយរកញាំនចញពីការយ៉ល័យននាះ ន ញ ី ិ ើងនៅផលូវរនបៀង ន្ើយរតលប់មកជាន់នលើវញ។ ការនគចផុតពីការយ៉ល័យរបស់ ្វីលចឆនដ្ឋយគានទទួលទណកមម របខ្លជាការបំខបកឯតទគគកមមមយនៅកនុង ិ ិ ម ឍ ួសាលាន្ើយ។ - ន្រ!ី ន្រ!ី នតើវាមានរបសិទិភាពខដររនទ? ធ ឺ នកនសទើរឥតកាលនហាះសំ កាងនចញពីថាក់នរៀនមួយ។ នៅពីនរកាយគាត់ ន្រអាចនមលន ី ំ ន ី ើ ើញបំខណកបាក់ខបកននទូពណ៌មាសរកន៉ ដ៏ធំមយ ខដលហាក់ដូចជារតូវបានទំលាក់ពីកំពស់ ដមហាខសនែៅស់មយ។ ួ ៏ ួ - ែញុំបានប្ចុ ះប្ចូ លភវឲ្យទមាក់វាចំពីនលើការយ៉ល័យរបស់ ្វីលចឆ- នកនយ៉យទាំងចង់ដងចង់ន ី ល ិ ី ិ ឹ ើញ។ - គតថាវា ិរបខ្លជាអាចបំខបកអារមមណរបស់ គាត់បាន... ៍ - នតើនលាកជាអនកនធវើនរឿង្នឹងរ?- ន្ររសដនដ្ឋយកឋីដឹងគុណ។ - ខមនន្ើយ វាពិតជាមានរបសិទិភាពខមន ែញុំខថមទាំងមន ឺ ី ី ធ ិទទួលការពនយនទៀតផង។ អរគុណនរចនន្ើយ នក! ិ ័ ើ ី ពួកនគនដើរន ើងតាមផលូវរនបៀងជាមួយគា។ ន ន្រកត់សមាល់ថា ី គ នកនសទើរឥតកាលនៅខតកំពុងកាន់សំបុរតបដនសធរបស់ ី ិនលាក ផ្ដរទីក ដខដល... - ែញុំសងឃមថា ែញុំអាចជួយអវីបាននៅចុះអំពីការរបមាញ់ ឥតកាលននាះ- ន្របនលឺន ឹ ី ើង។ នកនសទើរឥតកាលទុចដំននើរង៉ក់ ន្ើយន្រក៏នដើរកាត់ែួ នគាត់។ វាបន់ខតកុំឲ្យនដើរឆលងកាត់ែួ នគាត់នៅចុះ នរោះថា វាដូចជា ី ី ល ល ំនបាះជហានឆលងកាត់ទកផ្ដឈូ ករតជាក់ដូចទកកកអុចង។ ឹ ា ឹ ី ឹ - ប៉ុខនែមាននរឿងមួយខដលឯងអាចនធវើឲ្យែញុំបាន- នកឧទានន ី ើងយ៉ងរ ំជួលចិត។ - ន្រ...នបើែុ ំមននសនើសុំនរចើននពកននាះ ៉ ែ ី ញ ិនទ...ប៉ុខនែ មនចាំបាច់នទ ឯងចាស់ជាមនចង់... ិ ិ - នតើវាជាអវីនៅ?- ន្រសួ រ។ ី - អឺ...ពិធីបុណយហា ូវនឆាននះគឺជាពិធីរ ំលឹកសពទីរបាំរយរបស់ ែុ ំ- នីកនសទើរឥតកាលនិយ៉យ រពមទាំងបនរះែលួនន ី នំ ញ ា ើងបនែច ន្ើយនមលនៅដូចជាមានកិតិយសណាស់។ ិ ើ ែ - អូ!- ន្រនោលតប នដ្ឋយមនរបាកដថា នតើវាគួរខតនធវើមុែនសាកសាយ រក៏រករាយអំពីដំណងននះននាះនទ។ - ខមនន្ើយ។ ី ិ ឋ ឺ ី ឹ - ែញុំនងរបារពធពធីជប់នលៀងមួយនៅកនុងគុកងងតខដលមានកខនលងរាងធំបនែច។ មតែភកែិនងមកចូលរួមពីទូទាងរបនទស។ វា ឹ ិ ឹ ិ ិ ឹ ំពតជាមានកិតិយសខ្វងណាស់ ិ ែ លំ ខដលបានឯងនៅចូលរួម។ នលាកវសលី ី នងកញ្ហនហ្វ្គនជឺរក៏នឹងសាគមន៍ខដរ ិ ដ វ ជាការពត ិ 91
  • ពិធជប់ល ី ៀងបុណ្យសពណាស់...ប៉ុខនែែុ ំខ្វចថា ឯងចង់នៅចូលរួមពធីជប់នលៀងជាមួយសិសែសាលាគាឯងជាង ខមនរក៏នទ?- គាត់សមលងនមលមកន្រ ី ញ ល ិ ន ឺ ឹ ើទនទងសាប់ចនមលយតប។ ឹ ឋ ើ - នទ- ន្ររសដយ៉ងរបញាប់របញាល់ - ែញុំនឹងនៅ... ី ី ៉ - នកមងរបុសសំ ណពវចិតែុ ំញនអើយ! ន្រ ី នផ្ដតធ័រ នៅឯពធីជប់នលៀងបុណយសពរបស់ ែុ ំ! ន្ើយ- គាត់និយ៉យខបបសាក់នសទើរ ែ ិ ញ ទនដ្ឋយនមលនៅរាងរ ំនភបចតជាខ្វង - នតើឯងអាចបញ្ហក់របាប់នលាក នផរទក ថានតើ ឯងយល់ថាែញុំ្នង គួរឲ្យខ្វច នងគួរឲ្យសរនសើរ ើ ើ ិ ែ លំ ជ ី ឹ ល ិយ៉ងណាបានខដររនទ? ៉ ឺ - បាន...ពិតជាបាន- ន្រតប។ ី នកនសទើរឥតកាលញញឹមយ៉ងរបិមរបិយដ្ឋក់វា។ ី ៉ *- ពធីជប់នលៀងបុណយសពរ?- ្មាយអូនីឧទានន ិ ឺ ឺ ៉ ើងយ៉ងរ្័សរ្ួន នៅនពលខដលន្របានផ្ដស់បូ រសនមលៀកបំោក់ នងចូលរួម ៉ ី ល ឋ ិជាមួយនាង និងរនកនុងស្សាល។ - ែញុំហានភាល់ថា មនមានមនុសែនៅរស់ នរចើននទ ខដលអាចនយ៉យថា ពួកនគធ្លប់នៅចូលរួម ៉ុ ៊ ន ិ ិ លពធីននាះ...វាចាស់ ជាគួរឲ្យចាប់អារមមណណាស់ន្ើយ! ិ ៍ - នតើន្តុអីបានជាមាក់ៗចង់របារពធពធីនៅនថងខដលពួកនគសាប់នៅវញ?- រនសួ រ វាកំពុងខតនធវើលំហាត់កចចការផទះខផនកឱសថ វ ន ិ ល ិ ៉ុ ិរាវរបស់ វាបានោក់កណាល ន្ើយក៏រាងម៉ន៉៉ ផងខដរ។ - ឥ ូវខតឮោកយថា សាកសព ែញុំអារមមណមនលអខតមឋង... ឋ ួ ៍ ិ នភលៀងនៅខត្ូរចុះសរសាក់តាមបងអួច ខដលឥ ូវន ើងពណទឹកនម ៌ ម ប៉ុខនែនៅខ្វងកនុងសុ ទធខតមានសភាពភលថា ឺ ល នងរួស ិរាយ។ ពនលឺនភលងខចងចាំងពនលឺពីនលើនៅអីភាក់នដរសួយៗជានរចើនរាប់មនអស់ ខដលមនុសែមានៅអងគុយអាននសៀវនៅ ជខជកគា នធវើ ើ ន ិ ន នលំ ហាត់កចចការផទះ រក៏...នបើកុ ងករណនហ្វ្វដ នងចច វសលីវញ...គឺព៉យ៉មរកនកនមលថានតើ នងមានអវីនកើតន ិ ឺ ន ី ិ ី ិ ឹ ើ ឹ ើងរបសិននបើនគឲ្យរតកួតសុ ី ការជួចនចារសមុរទវញននាះ។ នហ្វ្វដបាន “ជួយសនហ្វរះ” សតវរតកួតរស់ នៅកនុងនភលងពណទករកូចភលថាមួយកាលកាលពី ំ ិ គ ើ ៌ ឹ ឺ លនៅនរៀនមុែវជា ខថរកាសតវនវទមនែ ន្ើយឥ ូវ សតវរតកួតននាះកំពុងខតនឆះងំៗនៅនលើត