สถิติสำหรับการวิจัย

22,153 views
21,733 views

Published on

บรรยายเกี่ยวกับสถิติการวิจัย

Published in: Education

สถิติสำหรับการวิจัย

 1. 1. สถิติสำหรับการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน Mahasarakham University
 2. 2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยทั่วไปถูกนำไปใช้ใน 3 ลักษณะ สถิติสำหรับหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติ พื้นฐาน สถิติสำหรับทดสอบสมมุติฐาน
 3. 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 1.1 นวัตกรรม 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. สถิติพื้นฐาน ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ( ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ) การวัดการกระจาย ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พิสัย ) 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และ การหาความสัมพันธ์
 4. 4. สถิติสำหรับหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามหรือแบบวัดทางจิตวิทยา อำนาจจำแนก ความเที่ยง (Reliability) ความตรง ( Validity)
 5. 5. ประชากร (Population) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ค่าสถิติ (Statistics) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
 6. 6. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมี ลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ดี คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสำคัญ ครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง (Sample) Population and Sample
 7. 7. ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ <ul><li>เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมาดำเนินการ </li></ul><ul><li>ด้วยวิธีการทางสถิติ เช่น สัดส่วน พารามิเตอร์ p กลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>ค่าที่ได้จากประชากรเรียกว่า “ ค่าพารามิเตอร์ ( Parameters )” </li></ul><ul><li>ค่าที่ได้กลุ่มตัวอย่างเรียกว่า “ ค่าสถิติ (Statistics)” </li></ul>
 8. 8. สถิติ (Statistics) 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) สถิตินอนพาราเมตริก ( NonParametric Statistics) 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
 9. 9. มีข้อตกลงเบื้องต้น ที่ต้องทราบ ลักษณะการแจกแจง ของประชากร สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) สถิตินอนพาราเมตริก ( Nonparametric Statistics) ไม่มีข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ยวกับลักษณะการ แจกแจงของประชากร
 10. 10. <ul><li>ในการวิจัย สถาบัน ส่วนมากเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ไม่ต้องทดสอบสมมติฐานทางสถิติ </li></ul><ul><ul><li>การทดสอบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ ทำได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>โดยนำค่าพารามิเตอร์มาเปรียบเทียบกัน หรืออธิบาย ความสัมพันธ์ได้เลย </li></ul></ul><ul><ul><li>สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการ </li></ul></ul><ul><ul><li>รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น </li></ul></ul>ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้สถิติ
 11. 11. สถิติพื้นฐาน ความแปรปรวน ค่าเฉลี่ย สหสัมพันธ์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัดส่วน ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 12. 12. สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยสถิติ t การทดสอบด้วยสถิติ Z การทดสอบด้วยสถิติ F การทดสอบสหสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 13. 13. - กรณี 1 กลุ่มตัวอย่าง ( t-test for one sample ) - กรณี 2 กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน ( t-test Dependent samples ) - กรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่อิสระต่อกัน ( t-test Independent samples ) - ความแปรปรวนเท่ากัน ( Pooled Variance t-test ) - ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ( Separated Variance t-test ) - กรณี 3 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ( One-way Repeated Measure ) - กรณี 3 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน ( One-way ANOVA ) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ( เปรียบเทียบ )
 14. 14. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน t-test one group 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม มากกว่า 2 กลุ่ม อิสระ ไม่อิสระ ANOVA t-test Dependent t-separated t-pooled
 15. 15. 1. สหสัมพันธ์อย่างง่าย ( Simple Correlation ) r xy 2. สหสัมพันธ์พหุคูณ ( Multiple Correlation ) R Y.123…n 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ ( Factor Analysis : EFA,CFA ) 4. การวิเคราะห์การถดถอย ( Regression Analysis ) 5. การวิเคราะห์เส้นทาง ( Path Analysis ) : Par, PAQ, PAL(SEM) 6. การวิเคราะห์พหุระดับ ( Multi-Level Analysis ) : MMRA, MPAQ , MSEM สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ( ความสัมพันธ์ )

×