Yakshaprashna malayalam

584 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yakshaprashna malayalam

 1. 1. yÑzps[nh (aRËxHith)http://hinduebooks.blogspot.com
 2. 2. യ ം(മഹാഭാരത ിെല യ ധി ിരസംവാദം) E-book published by http://hinduebooks.blogspot.com
 3. 3. യ ം  ആ ഖംമഹാഭാരത ി അ ഗതമായ ം അത ംവി ാന ദ മായ ഒ ആഖ ാനമാണ് യ പംധരി യമ ം ധി ിര മാ സംവാദ പ ി "യ ം". യമധ ന്‍ ഉ യിഅതി ി മായ 126 േചാദ ് ധി ിരന്‍ന ഉ ര ഓേരാ ം അത ം ഉചിത ംഅ തകര മാണ്.യ ിന് േ ാടിയായി നട സംഭവ ി വിവരി ാം. പാ വ െട വനവാസകാല ് ഒരി അവ ഒ നി അഭ ിത സരി ് ഒ മാനിെന േതടി റെ . മാനിെകാ ാ കള് േനാ ി പി ട അവ ഒേഘാരവന ിെല ിേ ക ം, അവിെട െവ ് ധി ിരന് അത ധികമായ ദാഹമ ഭവെ ക ംെച . സഹേദവന്‍ അ ഉയരേമറിയ ഒ ി കയറി ം േനാ ിയേ ാ അധികം െരയ ാതായി ഒ ജലാശയം ിതിെച തായികെ ി. ഉടന്‍ തെ എ ാവ ം േവ ി ജലംെകാ വ വാനായി സഹേദവന്‍ റെ ക ംെച . 2 
 4. 4. യ ം സഹേദവന്‍ ജലാശയ ി നി ം ജലെമ വാന്‍ നി േ ാ ഒ ശ ം േക , "njാന്‍ ഈജലാശയ ി ചിരകാലമായി കഴി ഒെകാ ാണ്. ഈ ജലാശയം എെ ികസ ാണ്. അ െകാ ് എെ അ വാദം ടാെതഈ ജലം ടി ാ നീ മരി വീ താണ്".അതിെന വകെവ ാെത അയാ ജലം ടി ക ംഉടന്‍ തെ മരി വീ ക ം െച . വളെരേനരംകഴി ി ം സഹേദവന്‍ തിരി വരാ െകാ ് ധി ിരന്‍ ആ ാപി ത സരി ് ന ലന്‍ജലാശയ ിേല ് േപാ ക ം തെ സേഹാദരെനേ ാെല മരണമട ക ം െച . പി ീട് അ ന ം,ഭീമ ം ഇേതവിധം തെ മരണ ിന് ഇരയാക ം െച . അവസാനം തെ നാ സേഹാദര ാ െ സംഭവി എ റി വാനായി ധി ിരന്‍ സ യം ജലാശയ ിന ് െച ക ംഅതിെ കരയി നിേ രായി കിട തെനാ സേഹാദര ാെര കാ ക ം െച .ദാഹി ് അവശനായ ധി ിരന്‍ ജലാശയ ിനി ് റ െവ ം ടി ാന്‍ നി േ ാേനരെ മ പാ വ ാേരാട് പറ േപാെലആ െകാ ് ധി ിരേനാ ം തെ അ മതിയി ാെത ആ സാഹസ ി തിര ത് എ ് പറ 3 
 5. 5. യ ം ക ം താന്‍ ഒ യ നാെണ വ ത െവളിെ ക ം െച . തെ േചാദ ് ികരമായഉ രം ന ിയതി േശഷം േവണെമ ി െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാെമയ ന്‍ പറ േ ാ ധി ിരന്‍ യ െ േചാദ ് മ പടി ന വാന്‍ ത ാറായി.യ െ ഓേരാ േചാദ ി ം ധി ിരന്‍ അ ംേപാ ം മടി നി ാെത ഉചിതമായ മ പടിന ക ം െച . േജ പാ വെ അപാരമായ ാന ം, ദ ശിത ം, ിശ ി ം,സ ഭാവൈവശി ം െവളിെ താണ് ഈസംവാദം. സഹ ാ േശഷം ഇ ം നെഅ തപരത രാ ഒ സ ഭം ഇതി ്."എ ാണ് ആ ര ം?" എ യ െ േചാദ ിന് ധി ിരന്‍ ന ിയ മ പടി ഇതായി , "ഓേരാദിവസ ം എ േയാ േപ മരണമട ക ി ംഅ ക നി വെര ാം തെ തഒരി ം മരി കയി എ വ ാേമാഹികയാണ്".തെ േചാദ ് ധി ിരന്‍ ന കിയഉ ര ള് േക നായ യ ന്‍ ധി ിരേനാട്ഏെത ി ം ഒ അ ജെന ജീവി ി ാം എ ് 4 
 6. 6. യ ം ഉറ ് ന കിയേ ാ ന ലെന ജീവി ി വാനാണ് ധി ിരന്‍ യ േനാട് ആവശ െ ത്. ഇത്യ െന വളെരയധികം അ രി ി . ആയിരംആനക െട ശ ി ഭീമെന ം, വി ാളിവീരനായഅ നെന ം ജീവി ി വാനാവശ െ ടാെതന ലെന ജീവി ി വാന്‍ ആ ഹി െത ിനാണ് എ ് യ ന്‍ േചാദി . ധി ിരന്‍ മ പടിപറ , "njാന്‍ വളെര ധ നി ഒരാജാവാണ്. ധ െ ര ി വെര ധ ംര ി ക ം, അതിെന ഹനി വെര അത്ഹനി ക ം െച െമ ് എനി റിയാം. എനി ്ര ് അ മാ ്, ി ം മാ ി ം. ഇവര േപ ം എനി ് ഒ േപാെല ിയെ വരാണ്.ഇ ് ി െട നായ njാന്‍ജീവി ിരി ്. എ ാ മാ ി െട ര മ ംമരി കഴി . അ െകാ ് മാ ി െടആദ ജാതനായ ന ലന്‍ ന ായമാ ം ജീവിേതാണ്."യ ിെല ഏ ം മ ധാനമായഅംശമാണ് ഇെത ് ന ് അ മാനി ാം.സകലശാ വിശാരദനായ ഒരാ ് ഏ േചാദ ി ം നി യാസം ഉ രം ന വാന്‍ കഴി ം.എ ാ ജീവിത ിെല ഒ സ ി ഘ ി 5 
 7. 7. യ ം തെ ശരിയായ ധ ം എ ാണ് എ ് തിരി റി ക വളെര യാസ കാര മാണ്. ധി ിരെധ നി , സമദ ശിത ം, ത ാഗം, വിര ി എ ീ ണ ളാണ് ഇവിെട കടമാ ത്. ാനനായ ഒ രാജാെവ നിലയി തെ രാജ ംവീെ തിന് ധി ിരന് േവ ിയി ത്ക ാരായ ഭീമാ ന ാരാെണ ിരിെെത ം സംശയി ാെത ന ലെ ജീവ േവ ി ാ ി ധി ിരന്‍ ന ് ഒ ആദ ശ ഷനായി മാ കയാണിവിെട. അ െകാതെ യായിരി ണം ധി ിരെന പരീ ി വാന്‍യ നായി വ യമന്‍ സ നായി നാസേഹാദര ാ ം ജീവന്‍ ന കി അവെരഅ ഹി മട ിയത്. എ െകാ ം, മഹാഭാരത ിെല അവി രണീയ ളായ കഥകളി യ ിന് ഒ ഖ മായ ാന ്എ തിസംശയമി . 6 
 8. 8. യ ം  അഥ ീമഹാഭാരേത ആരണ കപ ണി ആരേണയപ ണി യ ഃ ീമഹാഭാരത ി ആരണ കപ ി ആരേണയപ ി യ ം ആരംഭിസ ദദ ശ ഹതാന്‍ ാ ംേ ാകപാലാനിവ ച താന്‍ ഗാേ സമ ാേ ശ തിമെഗൗരവാന്‍ 1ൈവശ ായനന്‍ പറ , "മഹത ി ഇ ലരായ തെ സേഹാദര ാ , ഗാ ി ാനച ത ാരായ േലാകപാല ാെര േപാെല നിലകിട ധി ിരന്‍ ക ."വി കീ ണധ ബാണം ാ നിഹതമ നംഭീമേസനം യെമൗ േചാെഭൗ നി ിേച ാന്‍ ഗതാ ഷഃ 2സ ദീ ഘ ം നിഃശ സ േശാകബാ പരി തഃ ാ വിചി യാമാസ വീരാഃ േകന നിതാപിതാഃ 3നില വീ കിട ചാപബാണ രികിനി ലരായി മരി കിട അ നെന ം,ഭീമെന ം, ന ലസഹേദവ ാെര ം ക ി ് ധി ിരന്‍ ദീ ഘനിശ ാസം െച ് ഃഖബാ ംെപാഴി െകാ ്, ഈ വീര ാെര ആരായിരി ംവധി ി ാ ക എ ചി ി . 7 
 9. 9. യ ം ൈനഷാം ശ ഹാേരാഽ ി പദം േനഹാ ി കസ ചിത് തം മഹദിദം മേന ാതേരാ േയന േമ ഹതാഃഏകാ ം ചി യിഷ ാമി പീത ാ േവ ാമി വാ ജലം 4"ഇവ െട ശരീര ളി ആ ധേമ പാ കളി ;ഇവിെടെയ ം ആ െട ം കാ പാ ക ം കാ ി . ഇവെര വധി ായാ അസാമാന നാെണേതാ . െവ ം ടി േശഷം ഇതിെന റി ്ഏകാ മായി ചി ി ാം."സാ േര ാധേനേനദ പാം വിഹിതം തംഗാംധാരരാജരചിതം സതതം ജി ിനാ 5യസ കാര മകാര ം വാ സമേമവ ഭവത തക സ വിശ േസദ ീേരാ മേതര താ നഃ 6അഥവാ ൈഷ ൈഢഃ േയാേഗാഽയം രാ നഃഭേവദിതി മഹാബാ ബ ധാ സമചി യത് 7തസ ാസീ വിേഷേണദ ദകം ഷിതം യഥാ ഖവ ണാ സ ാ േമ ാ ണാമിത ചി യത് 8" േര ാധനന്‍ പറ ത സരി ് വ ിയായശ നി െച തായിരി ാം ഈ ത ം. െചേതിെന ം െചേ ാ തിെന ം ഒ േപാെലകാ ആ ിെയ ഏ വീരനാണ് വിശ സി ക? അെ ി ആ ന്‍ ഢ ഷ ാെര 8 
 10. 10. യ ം െ ാ ് ഈ ി െച ി തായിരി ാം."ഇ ിധം ആ മഹാബാ പലവിധ ി ം ചി ി .ജലാശയ ിെല െവ ി വിഷ െ ് ധി ിരന് േതാ ിയി . "എെ സേഹാദര ാ െട ഖ ് നിറം മ ിയി ി േ ാ" (അ െകാ ് െവ ി വിഷം ഉ ായിരി വാന്‍ സാ തയി ),എ ം ധി ിരന്‍ ചി ി .ഏൈകകശെ ൗഘബലാന്‍ ഇമാന്‍ ഷസ മാന്‍േകാഽന ഃ തിസമാേസന കാലാ കയമാ േത 9രാജാവ് ട , "അത ം ബലവാ ാരായഇവരി ഓേരാ െര ം എതി വാന്‍ ശ നായി യമെനാഴിെക േവെറ ആ ്?".ഏേതനാധ വസാേയന തേ ായമവഗാഢവാന്‍ഗാഹമാന തേ ായമ രി ാ േവ 10ഇ കാരം ചി ി െകാ ് െവ ിലിറസമയ ് ധി ിരന്‍ ആകാശ ് നി ം ഈവാ കള് േക .യ ഉവാചഅഹം ബകഃ ൈശവലമ ഭേ ാ 9 
 11. 11. യ ം മയാ നീതാഃ േ തവശം തവാ ജാഃത ം പ േമാ ഭവിതാ രാജന േച ാന്‍ േതാ വ ാകേരാഷി 11മാ താത സാഹസം കാ ഷീ മമ പരി ഹഃ ാ ാ െകൗേ യ തതഃ പിബ ഹരസ ച12യ ന്‍ പറ , "njാന്‍ െച മ െള ഭ ി െകാ ാണ്. നിെ അ ജ ാെര njാനാണ്േ തേലാക ിേല െ ി ത്. അ േയാരാജന്‍! എെ േചാദ ് ഉ രം ന ിയിെ ി അ ് അ ാമനായി അവെര പി ട ം.സാഹസമ ത്. പ ത ് ഈ ജലാശയം എെഅധീന ിലാണ്. േചാദ രം ന ിയി ്െവ ം ടി കേയാ െകാ േപാ കേയാെച ാം." ധി ിര ഉവാച ാണാം വാ വ നാം വാ മ താം വാ ധാനഭാക് ാമി േകാ ഭവാന്‍ േദേവാ ൈനത നിനാ തം 13ഹിമവാന്‍ പരിയാ വിേ ാ മലയ ഏവ ചചത ാരഃ പ താഃ േകന പാതിതാ വി േതജസാ 14"അ ് ആരാണ്, ാ െടേയാ, വ െടേയാ,മ െടേയാ നായകനാേണാ? ഒ പ ി ് 10 
 12. 12. യ ം ഒരി ം ഇ െച വാന്‍ കഴി കയി . ഹിമവാന്‍,പാരിയാ ം, വി ന്‍, മലയം എ ീ നാല്പ ത െള ഏ േതജസ ിയാണ് വീ ിയത്?"അതീവ േത മഹ ക മ തം ബലവതാം വരയ േദവാ ന ഗംധര ാ നാ രാ ന ച രാ സാഃവിഷേഹര ഹാ േ തം േത ത ഹാ തം 15ന േത ജാനാമി യ കാര ം നാഭിജാനാമി കാ ്ഷിതംെകൗ ഹലം മഹ ാതം സാധ സം ചാഗതം മമ 16അ േയാ ബലവാ ാരി ഉ മനായവേന! േദവ ാ േ ാ, ഗ ാ േ ാ, അ ര ാ േ ാ,രാ സ ാ േ ാ േപാരില് താ വാന് കഴിയാഇവെര േപാരി വീ ിയ അ ് െച കാര ംമഹാ തം തെ യാണ്. ഇതി ഭവാെ പ ്എെ േ ാ, അഭീ െമെ േ ാ എനി റിയി .അതറിയാന്‍ എനി ് അതിയായ ആ ഹ ്.അേത സമയം ഭയ ം അ ഭവെ .േയനാ ദ ി ദയഃ സ പ ശിേരാജ രഃ ാമി ഭഗവം ാ േകാ ഭവാനിഹ തി തി 17(ഇതാേലാചി ി ്) എെ ദയം ഉഴ ക ം തലേവദനി ക ം െച . അ െകാ ് njാന്‍ 11 
 13. 13. യ ം േചാദി െ , "എെ ി നി നീആരാണ്?"യ ഉവാചയേ ാഽഹമ ി ഭ ം േത നാ ി പ ീ ജേലചരഃമൈയേത നിഹതാഃ സ േ ാതരേ മെഹൗജസഃ 18ഇ േക ് യ ന്‍ പറ , "njാന്‍ ഒ യ നാണ്.നിന ് മംഗളം ഭവി െ . njാന്‍ ജലചരനായപ ിയ . മഹാബലവാ ാരായ നിെ അ ജ ാെരെയ ാം വധി ത് njാന്‍ തെ യാണ്."ൈവശ ായന ഉവാചതത ാമശിവാം ത ാ വാചം സ പ ഷ രാംയ സ വേതാ രാജ പ മ തദാ ിതഃ 19വി പാ ം മഹാകായം യ ം തലസ യംജ ലനാ ക തീകാശമ ഷ ം പ േതാപമം 20േസ മാ ിത തി ം ദദ ശ ഭരത ഷഭഃേമഘഗംഭീരയാ വാചാ ത ജയ ം മഹാബലം 21ൈവശ ായനന്‍ പറ , "രാജന്‍, യ െ പറപ ഷ ം അമംഗള മായ ഈ വാ ക േക ി ് ധി ിരന്‍ യ െന സമീപി നി . അേ ാഭരത ലജാതനായ ധി ിരന്‍ വി പമായ ക 12 
 14. 14. യ ം ക വ ം, വലിയ ശരീര വ ം, പന േപാെലഉയര വ ം, അ ിെയേ ാെലേയാ, ര െനേ ാെലേയാ കാണെ വ ം, ആ ം ത ാനാകാ വ ം, മലേപാെല വ ം, ിലിരി വ ം, േമഘഗ നം േപാെലശ ി സംസാരി വ ം, മഹാബലവാ മായ യ െന ദ ശി ."യ ഉവാചഇേമ േത ാതേരാ രാജന്‍ വാര മാണാ മയാ സ ത്ബലാേ ായം ജിഹീ ഷ േതാ ൈവ ദിതാ മയാ 22ന േപയ ദകം രാജന്‍ ാണാനിഹ പരീ താപാ ഥ മാ സാഹസം കാ ഷീ മമ പരി ഹഃ ാ ാ െകൗേ യ തതഃ പിബ ഹരസ ച 23യ ന്‍ പറ , "നിെ ഈ അ ജ ാ njാന്വീ ം വീ ം ത ി ം ബലമായി െവ ംഎ വാന്‍ മി െകാ ാണ് അവെര njാന്വധി ത്. ജീവെന െകാതി നീ െവ ം ടി ത്. പാ ാ, സാഹസമ ത്. പ ത ്ജലാശയം എെ അധീന ിലാണ്. േചാദ രം ന ിയി ് െവ ം ടി കേയാെകാ േപാ കേയാ െച ാം." 13 
 15. 15. യ ം  ധി ിര ഉവാചൈനവാഹം കാമേയ യ തവ പരി ഹംകാമം ൈനത ശംസ ി സേ ാ ഹി ഷാഃ സദാ 24യദാ നാ സ മാ ാനം ശംേസ ഷഃ േഭായഥാ ം േത ാന്‍ തിവ ാമി മാം 25 ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ യ , നിെസ ് njാന്‍ തീെര ആ ഹി ി .സ നഒരി ം ആ ശംസെയ അ േമാദി ി .അ െകാ ് njാന്‍ ആ ശംസെച െത എെ ി തമായി നിെ േചാദ രംപറയാം. നീ േചാദി ."യ ഉവാചകിം സ ിദാദിത യതി േക ച തസ ാഭിത രാഃകൈ നമ ം നയതി ക ിം തിതി തി 26യ ന്‍ േചാദി , "ആദിത െന ഉയ താരാണ്?അവെ െട സ രി വരാരാണ്? അവെനഅ മി ി ത് ആരാണ്? എ ിേ ലാണ്അവെ നിലനി ്?" ധി ിര ഉവാച ാദിത യതി േദവാ സ ാഭിത രാഃ 14 
 16. 16. യ ം ധ മ ാ ം നയതി ച സേത ച തിതി തി 27 ധി ിരന്‍ പറ , "ആദിത െന ഉയ ത് മാണ്. േദവ ാരാണ് അവെ അ ചര ാ .അവെന അ മി ി ത് ധ മാണ്. സത ിലാണ് അവെ നിലനി ്."യ ഉവാചേകനസ ിേ ാ ിേയാ ഭവതി േകനസ ിദ ി േത മഹത്േകനസ ി ിതീയവാന്‍ വതി രാജന്‍ േകന ച ിമാന്‍ 28യ ന്‍ േചാദി , "എ െകാ ാണ് ഒരാേ ാ ിയനാ ത്? എ െകാ ാണ് ഒരാമഹ ിെന േന ത്? എ െകാ ാന് ഒരാസഹായവാനാ ത്? എ െകാ ാണ് ഒരാ ിമാനാ ത്?" ധി ിര ഉവാച േതന േ ാ ിേയാ ഭവതി തപസാ വി േത മഹത് ത ാ ദ ിതീയവാന്‍ ഭവതി ിമാന് േസവയാ 29 ധി ിരന്‍ പറ , "േവദാ യനം െകാ ാണ്ഒരാ േ ാ ിയനാ ത്. തപ ് െകാ ാണ്ഒരാ മഹ ിെന േന ത്. ിെകാ ാണ് 15 
 17. 17. യ ം ഒരാ സഹായവാനാ ത്. ാെര േസവി െകാ ാണ് ഒരാള് ിമാനാ ത്."യ ഉവാചകിം ാ ണാനാം േദവത ം ക ധ മഃ സതാമിവകൈ ഷാം മാ േഷാ ഭാവഃ കിേമഷാമസതാമിവ 30യ ന്‍ േചാദി , " ാ ണ െട േദവത ംഎ ാണ്? ഇവ െട സ ന േട േപാെലധ െമ ാണ്? ഇവ െട മാ ഷികമായഭാവെമ ാണ്? ഇവ െട ന േടേപാെല ധ െമ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചസ ാധ ായ ഏഷാം േദവത ം തപ ഏഷാം സതാമിവമരണം മാ േഷാ ഭാവഃ പരിവാേദാഽസതാമിവ 31 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ാ ായമാണ് (ശാപഠനം) ാ ണ െട േദവത ം. തപ ാണ്സ ന േട േപാെല ധ ം (സദാചാരം).മരണമാണ് ഇവ െട മാ ഷികഭാവം. പര ഷണംപറ താണ് ന േട േപാെലധ ം ( രാചാരം)." 16 
 18. 18. യ ം യ ഉവാചകിം ിയാണാം േദവത ം ക ധ മഃ സതാമിവകൈ ഷാം മാ േഷാ ഭാവഃ കിേമഷാമസതാമിവ 32യ ന്‍ േചാദി , " ിയ ാ െട േദവത ംഎ ാണ്? ഇവ െട സ ന േട േപാെലധ െമ ാണ്? ഇവ െട മാ ഷികമായ ഭാവെമ ാണ്? ഇവ െട ന േട േപാെലധ െമ ാണ്?" ധി ിര ഉവചഇഷ േമഷാം േദവത ം യ ഏഷാം സതാമിവഭയം ൈവ മാ േഷാ ഭാവഃ പരിത ാേഗാഽസതാമിവ 33 ധി ിരന് പറ , "ചാപബാണ ളാണ് ിയ ാ െട േദവത ം. യ മാണ് സ ന േടേപാെല ധ ം. ഭയമാണ് ഇവ െട മാ ഷികഭാവം. ശരണാഗത ാെര ഉേപ ി താണ് ന േട േപാെല ധ ം."യ ഉവാചകിേമകം യ ിയം സാമ കിേമകം യ ിയം യ ഃകാ ൈചഷാം േത യ ം കാം യേ ാ നാതിവ തേത 34 17 
 19. 19. യ ം യ ന്‍ േചാദി , യ ിെല സാമെമ ാണ്?യ ിെല യ ്എ ാണ്? യ ം എ ിെനയാണ് വരി ത്? യ ം ഏതിെനയാണ് അതിവ ി ാ ത്?" ധി ിര ഉവാച ാേണാ ൈവ യ ിയം സാമ മേനാ ൈവ യ ിയം യ ഃഋേഗകാ േത യ ം താം യേ ാ നാതിവ തേത 35 ധി ിരന്‍ പറ , " ാണനാണ് യ ിെലസാമം, മന ് യ മാണ്. ഋ ് ഒ ിെന മാ മാണ് യ ം വരി ത്. അതിെന െനയാണ്യ ം അതിവ ി ാ ം."യ ഉവാചകിംസ ിദാപതതാം േ ം കിംസ ി ിപതതാം വരംകിംസ ി തി മാനാനാം കിംസ ി സവതാം വരം 36യ ന്‍ േചാദി , " ഷി ാ ് േ മായത്എ ാണ്? വിത വ ്േ മായത് ഏതാണ്? ഖജീവിതം കാം ി വ ് േ മായെത ാണ്? സവി വ ്േ മായെത ാണ്? ധി ിര ഉവാചവ ഷമാപതതാം േ ം ബീജം നിപതതാം വരം 18 
 20. 20. യ ം ഗാവഃ തി മാനാനാം ഃ സവതാം വരഃ 37 ധി ിരന്‍ പറ , " ഷി ാ ് േ മായത്മഴ ം, വിത വ ് േ മായത് വി ം, ഖജീവിതം കാം ി വ ് പ ം, സവി വ ് മാണ് േ മായത്."യ ഉവാചഇ ിയാ ഥാന ഭവന്‍ ിമാംേ ാക ജിതഃസ തഃ സ താനാ സന്‍ േകാ ന ജീവതി 38യ ന്‍ േചാദി , "ഇ ിയ ഖ െള അ ഭവിവ ം, ിമാ ം, േലാകരാ ബ മാനി െവ ം, എ ാ ജീവിക ം സ ത മായ ഒ വന്ശ സി െ ി ം ജീവി ി . ഇതാരാണ്? ധി ിര ഉവാചേദവതാതിഥി ത ാനാം പി ണാമാ ന യഃന നി പതി പ ാനാ സ സ ജീവതി 39 ധി ിരന്‍ പറ , "േദവ ാ ം, അതിഥിക ം, ത ാ ം, പി ം തനി ം(ഈ അ േപ ം) ബലി ന ാ വന്‍ശ സി െ ി ം ജീവി ി ." 19 
 21. 21. യ ം യ ഉവാചകിംസ ി തരം േമഃ കിംസ ി തരം ച ഖാത്കിംസ ി ീ തരം വാേയാഃ കിംസ ി ബ തരം ണാത് 40യ ന്‍ േചാദി , " മിേയ ാ ഭാരേമറിയവനാരാണ്? ആകാശേ ാ ഉയ ത് ആരാണ്?വാ വിേന ാ േവഗത താ ാണ്? ിേന ാ തലാ െത ാണ്? ധി ിര ഉവാചമാതാ തരാ േമഃ ഖാത് പിേതാ തര ഥാമനഃ ശീ തരം വാതാ ി ാബ തരീ ണാത് 41 ധി ിരന്‍ പറ , "മാതാവിനാണ് മിേയ ാ ംഭാര ത്. പിതാവാണ് ആകാശ ിേന ാ ഉയര വന്‍. മന ിനാണ് വാ വിേന ാ േവഗത ത്. ചി കളാണ് ിേന ാ തലാ ത്."യ ഉവാചകിംസ ി ം ന നിമിഷതി കിംസ ി ാതം ന േചാപതികസ സ ി ദയം നാ ി കിംസ ിേദ േഗന വ ധേത 42യ ന്‍ േചാദി , "ഉറ േ ാ ക കളട ാ ത്ആരാണ്? ജനി ി ് അന ാ ാത് ആരാണ്? 20 
 22. 22. യ ം ആ ാണ് ദയമി ാ ത്? സ ം േവഗതെകാ ്വ ി െത ാണ്? ധി ിര ഉവാചമ ഃ േ ാ ന നിമിഷത ം ജാതം ന േചാപതിഅ േനാ ദയം നാ ി നദീ േവേഗന വ ധേത 43 ധി ിരന്‍ പറ , "ഉറ േ ാ ക കളട ാ ത് മ ം, ജനി ി ് അന ാ ാത് ം, ദയമി ാ ത് പാറ ം, സ ം േവഗത െകാ ്വ ി ത് നദി മാണ്."യ ഉവാചകിംസ ി വസേതാ മി ം കിംസ ി ി ം േഹ സതഃആ രസ ച കിം മി ം കിംസ ി ി ം മരിഷ തഃ 44യ ന്‍ േചാദി , "യാ െച വെ മി ംആരാണ്? ഹ ിലിരി വെ മി ം ആരാണ്?േരാഗി െട മി ം ആരാണ്? മരി വാന്‍ േപാവെ മി ം ആരാണ്? ധി ിര ഉവാചസാ ഥഃ വസേതാ മി ം ഭാര ാ മി ം േഹ സതഃആ രസ ഭിഷ മി ം ദാനം മി ം മരിഷ തഃ 45 21 
 23. 23. യ ം  ധി ിരന്‍ പറ , "യാ െച വെ മി ംസഹചരനാണ്. ഹ ിലിരി വെ മി ം ഭാരയാണ്. േരാഗി െട മി ം ൈവദ ം, മരി വാന്‍േപാ വെ മി ം ദാന മാണ്."യ ഉവാചേകാഽതിഥിഃ സ താനാം കിംസ ി മം സനാതനംഅ തം കിംസ ി ാേജ കിംസ ിത് സ മിദം ജഗത് 46യ ന്‍ േചാദി , "സ ാണിക ം അതിഥിആരാണ്? സനാതനമായ ധ ം എ ാണ്? അ തംഎ ാണ്? ഈ ജഗ ി എ ായിട ത്എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചഅതിഥിഃ സ താനാമ ിഃ േസാേമാ ഗവാ തംസനാതേനാഽ േതാ ധ േ ാ വാ ഃ സ മിദം ജഗത് 47 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ാണിക ംഅതിഥി അ ിയാണ്. സനാതനമായ ധ ം േമാേഹ വായതാണ്. പ വിന്‍ പാലാണ് അ തം.വാ വാണ് ഈ ജഗ ി എ ായിട ത്." 22 
 24. 24. യ ം യ ഉവാചകിംസ ിേദേകാ വിചരേത ജാതഃ േകാ ജായേത നഃകിംസ ി ിമസ ൈഭഷജ ം കിംസ ിദാവപനം മഹത് 48യ ന്‍ േചാദി , "ഏകനായി സ രി ത്ആരാണ്? ഒരി ജനി ി ് വീ ം ജനി ത്ആരാണ്? ത ി തിവിധി എ ാണ്?വിള ാ തില് മഹ ായത് ഏതാണ്?" ധി ിര ഉവാച ര ഏേകാ വിചരേത ച മാ ജായേത നഃഅ ി ഹിമസ ൈഭഷജ ം മിരാപവനം മഹത് 49 ധി ിരന്‍ പറ , " ര നാണ് ഏകനായി സരി ത്. ച നാണ് ഒരി ജനി ി ് വീ ംജനി ത്. അ ിയാണ് ത ി തിവിധി.വിള ാ തി മഹ ായത് മിയാണ്."യ ഉവാചകിംസ ിേദകപദം ധ ം കിംസ ിേദകപദം യശഃകിംസ ിേദകപദം സ ഗ ം കിംസ ിേദകപദം ഖം 50യ ന്‍ േചാദി , "ധ ിന് ഒേര ഒ ആധാരംഎ ാണ്? യശ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്? 23 
 25. 25. യ ം സ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്? ഖ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചദാ േമകപദം ധ ം ദാനേമകപദം യശഃസത േമകപദം സ ഗ ം ശീലേമകപദം ഖം 51 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ ിന് ഒേര ഒആധാരം ഉദാരത ം, യശ ിന് ഒേര ഒ ആധാരംദാന ം, സ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം സത ം, ഖ ിന് ഒേര ഒ ആധാരം സ ഭാവ മാണ്"യ ഉവാചകിംസ ിദാ ാ മ ഷ സ കിംസ ിൈ വ തഃ സഖാഉപജീവനം കിംസ ിദസ കിംസ ിദസ പരായണം 52യ ന്‍ േചാദി , "മ ഷ െ ആ ാവ് എ ാണ്?ൈദവം മ ഷ ന കിയി ് ആരാണ്?മ ഷ െ ജീവിത ിന് ഖ ആധാരം എ ാണ്?മ ഷ ന് ഏ ം ശരണ മായി ത് എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ആ ാ മ ഷ സ ഭാര ാ ൈദവ തഃ സഖാഉപജീവനം ച പ ജേന ാ ദാനമസ പരായണം 53 24 
 26. 26. യ ം  ധി ിരന്‍ പറ , "മ ഷ െ ആ ാവ് നാണ്. ഭാര യാണ് ൈദവം മ ഷന കിയി ്. മ ഷ െ ജീവിത ിന് ഖ ആധാരം മഴേമഘ ം, മ ഷ ന് ഏ ംശരണ മായി ത് ദാന മാണ്"യ ഉവാചധന ാനാ മം കിംസ ിദ് ധനാനാം സ ാത് കി മംലാഭാനാ മം കിംസ ാത് ഖാനാം സ ാ കി മം 54യ ന്‍ േചാദി , "ന വ ളി ഉ മമായത്എ ാണ്? സ ി ഉ മമായത് എ ാണ്?ലാഭ ളി ഉ മമായി ത് എ ാണ്? ഖളി ഉ മമായി ത് എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചധന ാനാ മം ദാ ം ധനാനാ മം തംലാഭാനാം േ യ ആേരാഗ ം ഖാനാം ി മാ 55 ധി ിരന്‍ പറ , "ന വ ളി ഉ മമായത്ഉദാരത ം, സ ി ഉ മമായത് അറി ം,ലാഭ ളി ഉ മമായി ത് ആേരാഗ ം, ഖ ളി ഉ മമായി ത് ി മാണ്." 25 
 27. 27. യ ം യ ഉവാചക ധ മഃ പേരാ േലാേക ക ധ മഃ സദാ ഫലഃകിം നിയമ ന േശാച ി ൈക സ ി ന ജീര േത 56യ ന്‍ േചാദി , "ഈ േലാക ിെല പരമമായധ ം എ ാണ്. എ ം ഫലം ന ധ ംഎ ാണ്? എ ിെന നിയ ി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്? ആ മാ സ ിയാണ് യി ാ ത്?" ധി ിര ഉവാചആ ശംസ ം പേരാ ധ മ യീ ധ മഃ സദാ ഫലഃമേനാ യമ ന േശാച ിസ ിഃ സ ഭി ന ജീര േത 57 ധി ിരന്‍ പറ , "ഈ േലാക ിെല പരമമായധ ം അഹിംസ ം, സദാ ഫലം ന ധ ം യീധ ം (േവദ അ ശാസി ക ം),മന ിെന നിയ ി ാലാണ് ഒ വന് ഃഖി ാ ത്. സ ന മാ സ ിയാണ് യി ാ ത്."യ ഉവാചകിം ഹിത ാ ിേയാ ഭവതി കിം ഹിത ാ ന േശാചതികിം ഹിത ാഽ ഥവാന്‍ ഭവതി കിം ഹിത ാ ഖീ ഭേവത് 58 26 
 28. 28. യ ം യ ന്‍ േചാദി , "എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ിയനാ ത്? എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്? എ ിെന ത ജി ാലാണ്ഒ വന്‍ സ നാ ത്? എ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഖമ ഭവി ത്?" ധി ിര ഉവാചമാനം ഹിത ാ ിേയാ ഭവതി േ ാധം ഹിത ാ ന േശാചതികാമം ഹിത ാഽ ഥവാന്‍ ഭവതി േലാഭം ഹിത ാ ഖീ ഭേവത് 59 ധി ിരന്‍ പറ , "അഭിമാന ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ിയനാ ത്. േ ാധ ിെനത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഒ വന്‍ ഃഖി ാ ത്.കാമ ിെ ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ സ നാ ത്. േലാഭ ിെന ത ജി ാലാണ് ഒ വന്‍ ഖമ ഭവി ത്."യ ഉവാചകിമ ഥം ാ േണ ദാനം കിമ ഥം നടന തേകകിമ ഥം ൈചവ േത കിമ ഥം ൈചവ രാജ 60യ ന്‍ േചാദി , " ാ ണ ് ദാനം ന ത്എ ിനാണ്? നട ാ ം, ന ക ാ ം ദാനംന ത് എ ിനാണ്? ത ാ ് ദാനം 27 
 29. 29. യ ം ന ത് എ ിനാണ്? രാജാവിന് ദാനംന ത് എ ിനാണ്?" ധി ിര ഉവാചധ മാ ഥം ാ േണ ദാനം യേശാ ഥം നടന തേക േത ഭരണാ ഥം ൈവ ഭയാ ഥം ൈചവ രാജ 61 ധി ിരന്‍ പറ , " ാ ണ ് ദാനംന ത് ധ ി േവ ി ം, നട ാ ം,ന ക ാ ം ദാനം ന ത് യശ ിേവ ി ം, ത ാ ് ദാനം ന ത്പരിപാലന ി േവ ി ം, രാജാവിന് ദാനംന ത് ഭയം ല മാണ്"യ ഉവാചേകന സ ിദാ േതാ േലാകഃ േകന സ ി കാശേതേകന ത ജതി മി ാണി േകന സ ഗം ന ഗ തി 62യ ന്‍ േചാദി , "േലാക ിെന ടിയിരി ത്എ ാണ്? ഒ വ കാശി ാ ത് (അറിയെ ടാ ത്) എ െകാ ാണ്? എ െകാ ാണ്മി െള ത ജി ത്? എ െകാ ാണ് സ ംേനടാന്‍ കഴിയാ ത്?" 28 
 30. 30. യ ം  ധി ിര ഉവാചഅ ാേനനാ േതാ േലാക മസാ ന കാശേതേലാഭാ ജതി മി ാണി സ ഗാത് സ ഗം ന ഗ തി 63 ധി ിരന്‍ പറ , "അ ാനമാണ് േലാക ിെന ടിയിരി ത്. ഇ കാരണമാണ് ഒ വ കാശി ാ ത് (അറിയെ ടാ ത്). േലാഭംെകാ ാണ് മി െള ത ജി ത്. സംഗംകാരണമാണ് സ ം േനടാന് കഴിയാ ത്."യ ഉവാച തഃ കഥം സ ാ ഷഃ കഥം രാ ം തം ഭേവത് ാ ം തം കഥം വാ സ ാത് കഥം യേ ാ േതാ ഭേവത് 64യ ന്‍ േചാദി , "ഒ വന്‍ മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? രാ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? ാ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്? യ ം മരി തായി ക തെ ത് എേ ാഴാണ്?" ധി ിര ഉവാച േതാ ദരി ഃ േഷാ തം രാ മരാജകം തമേ ാ ിയം ാ ം േതാ യ ദ ിണഃ 65 29 
 31. 31. യ ം  ധി ിരന്‍ പറ , "ദരിദനായ ഒ വന്‍ മരി തായിക തെ . രാജാവി ാ രാ മാണ് മരിതായി ക തെ ത്. േ ാ ിയന ാ വന്‍െച ാ ം മരി തായി ക തെ ത്.ദ ിണയി ാ യ ം മരി തായി ക തെ ത്."യ ഉവാചകാ ദി ി ദകം േ ാ ം കിമ ം കിംച ൈവ വിഷം ാ സ കാലമാഖ ാഹി തതഃ പിബ ഹരസ ച 66യ ന്‍ േചാദി , "ഏതാണ് ദിശ? എ ാണ് ജലംഎ പറയെ ത്? ആഹാരം എ ാണ്?വിഷെമ ാണ്? ാ ി കാലേമതാണ്?ഇതിെന ാം ഉ രം പറ ി ് െവ ം ടികേയാ െകാ േപാ കേയാ െച ാം." ധി ിര ഉവാചസേ ാ ദി ജലമാകാശം െഗൗര ം ാ ഥനാ വിഷം ാ സ ാ ണഃ കാലഃ കഥം വാ യ മന േസ 67 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ന ളാണ് ദിശ(അവരാണ് മാ ദ ശിക ). ആകാശമാണ് ജലം.പ വാണ് ആഹാരം. യാചി താണ് വിഷം. 30 
 32. 32. യ ം  ാ ണനാണ് ാ ി കാലം. അ ്ഇതിെന റി ് എ ക ."യ ഉവാചതപഃ കിംല ണം േ ാ ം േകാ ദമ കീ തിതഃ മാ ച കാ പരാ േ ാ ാ കാ ച ീഃ പരികീ തിതാ 68യ ന്‍ േചാദി , "എ ാണ് തപ ിെ ല ണെമ ് പറയെ ത്? ദമെമ ് (നിയ ണെമ ്) ശ മായത് എ ാണ്? പരമമായ മ ഏതാണ്?ല െയ ് അറിയെ െത ാണ്?" ധി ിര ഉവാചതപഃ സ ധ മവ തിത ം മനേസാ ദമനം ദമഃ മാ ദ സഹി ത ം ീരകാര നിവ തനം 69 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ധ നി യാണ് ശരിയായ തപ ്. മേനാനിയ ണമാണ് ശരിയായനിയ ണം. ഖ ഃഖാദി ദ െട സഹനമാണ്പരമമായ മ. അ താ ത് െച ാതിരി ലാണ്ശരിയായ ല .യ ഉവാചകിം ാനം േ ാച േത രാജന്‍ കഃ ശമ കീ തിതഃ 31 
 33. 33. യ ം ദയാ ച കാ പരാ േ ാ ാ കി ാ ജവ ദാ തം 70യ ന്‍ േചാദി , " ാനം എ ാണ്? എ ാണ്ശമം (ശാ ി)? ദയ എ െന താണ്?ആ വം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാച ാനം ത ാ ഥസംേബാധഃ ശമ ി ശാ താദയാ സ ൈഖഷിത മാ ജവം സമചി താ 71 ധി ിരന്‍ പറ , "സത െ റി േബാധമാണ് ാനം. ചി ശാ ിയാണ് യഥാശാ ി. എ ാവ െട ം ഖമാ ഹി താണ്ശരിയായ ദയ. സമചി തയാണ് ആ വം."യ ഉവാചകഃ ശ ജയഃ ംസാം ക വ ാധിരന കഃകീ ശ തഃ സാ രസാ ഃ കീ ശഃ തഃ 72യ ന്‍ േചാദി , "മ ഷ ് അജ നായ ശആരാണ്? ചികി ി മാ ാനാകാ വ ാധി ഏതാണ്? സ നം എ െന വനാണ്? നംഎ െന വനാണ്?" 32 
 34. 34. യ ം  ധി ിര ഉവാചേ ാധഃ ജയഃ ശ േലാേഭാ വ ാധിരന കഃസ തഹിതഃ സാ രസാ നിര്ദയഃ തഃ 73 ധി ിരന്‍ പറ , "േ ാധമാണ് മ ഷ െടഅജ നായ ശ . േലാഭമാണ് ചികി ി മാ ാനാകാ വ ാധി. എ ാവ െട ം ഹിതമാ ഹി വനാണ് സ നം. ദയയി ാ വനാണ് നം."യ ഉവാചേകാ േമാഹഃ േ ാച േത രാജന്‍ ക മാനഃ കീ തിതഃകിമാലസ ം ച വിേ യം ക േശാകഃ കീ തിതഃ 74യ ന്‍ േചാദി , "േമാഹം എ ാണ്? മാനംഎ ാണ്? ആലസ ം എ ാണ്? ഃഖം എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചേമാേഹാ ഹി ധ മ ഢത ം മാന ാ ാഭിമാനിതാധ മനി ിയതാഽഽലസ ം േശാക ാന ച േത 75 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ം കടമ അറിയാതിരി തെ യാണ് േമാഹം. ആ ാഭിമാനമാണ്മാനം. സ ം കടമ െച ാതിരി താണ്ആലസ ം. അറിവി ാ യാണ് ഃഖം." 33 
 35. 35. യ ം യ ഉവാചകിം ൈ ര ഷിഭിഃ േ ാ ം കിം ച ൈധര ദാ തം ാനം ച കിം പരം േ ാ ം ദാനം ച കിമിേഹാച േത 76യ ന്‍ േചാദി , "എ ിെനയാണ് ഋഷിക ിരതെയ ് പറ ിരി ത്? ൈധര ംഎ ാണ്? പരമമായ ാനം എ ാണ്? എ ിെനയാണ് ഈ േലാക ി ദാനെമ ് പറ ത്?" ധി ിര ഉവാചസ ധ േമ ിരതാ ൈ ര ം ൈധര മി ിയനി ഹഃ ാനം മേനാമലത ാേഗാ ദാനം ൈവ തര ണം 77 ധി ിരന്‍ പറ , "സ ധ ി നി യാണ് ിരത. ഇ ിയനിയ ണമാണ് ൈധര ം. മന ിെല മാലിന െള ത ജി ലാണ് പരമമായ ാനം.എ ാ ജീവികെള സംര ി തെ യാണ്ദാനം."യ ഉവാചകഃ പ ിതഃ മാന്‍ േ േയാ നാ ികഃ ക ഉച േതേകാ ഖഃ ക കാമഃ സ ാത് േകാ മ ര ഇതി തഃ 78 34 
 36. 36. യ ം യ ന്‍ േചാദി , "ആരാണ് പ ിതന്? നാ ികന്‍ആരാണ്? ഖന്‍ ആരാണ്? കാമം എ ാണ്?അ യ എ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചധ മ ഃപ ിേതാ േ േയാ നാ ിേകാ ഖ ഉച േതകാമഃ സംസാരേഹ ാേപാ മ രഃ തഃ 79 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ െ അറി വനാണ്പ ിതന്‍. നാ ികനാണ് ഖന്. സംസാര ിന്കാരണമാ താണ് കാമം. മന ിെല താപമാണ്അ യ."യ ഉവാചേകാഽഹ ാര ഇതി േ ാ ഃക ദംഭഃ കീ തിതഃകിം തൈ വം പരം േ ാ ം കിം ത ൈപ ന ച േത 80യ ന്‍ േചാദി , "അഹ ാരം എ ാണ്? ദംഭംഎ ാണ്? പരമമായ ൈദവം (ഈശ ര പ) എ ാണ്? തി െയ ാണ്?" ധി ിര ഉവാചമഹാ ാനമഹ ാേരാ ദംേഭാ ധ േമാ ധ േജാ യഃൈദവം ദാനഫലം േ ാ ം ൈപ ന ം പര ഷണം 81 35 
 37. 37. യ ം  ധി ിരന്‍ പറ , " മായ അ ാനമാണ്അഹ ാരം. ധ ി േവഷം െക താണ് ദംഭം.ദാന ിെ ഫലമാണ് പരമമായ ഈശ ര പ.പര ഷണമാണ് തി ."യ ഉവാചധ മ ാ ഥ കാമ പര രവിേരാധിനഃഏഷാം നിത വി ാനാം കഥേമക സംഗമഃ 82യ ന്‍ േചാദി , "ധ ം, അ ം, കാമം എ ിവപര രം േചരാ വയാണ്. എ ം വിേരാധികളായിരി ഇവ എവിെടയാണ് ഒ ി േച ത്?" ധി ിര ഉവാചയദാ ധ മ ഭാര ാ ച പര രവശാ െഗൗതദാ ധ മാര്ഥകാമാനാം യാണാമപി സംഗമഃ 83 ധി ിരന്‍ പറ , "പ ി ം ധ ം പര രംേച േ ാ ധ ം, അ ം, കാമം എ ിവ ംപര രം േച ."യ ഉവാചഅ േയാ നരകഃ േകന ാപ േത ഭരത ഷഭഏതേ തഃ ം ത ീ ം വ മ ഹസി 84 36 
 38. 38. യ ം യ ന്‍ േചാദി , "അ േയാ ഭരത ഷഭ, ആരാണ്നിത നരകെ ാപി ത്? എെ ഈേചാദ ിന് ഉടെന ഉ രം ന ക." ധി ിര ഉവാച ാ ണം സ യമാ യ യാചമാനമകി നംപ ാ ീതി േയാ യാത് േസാഽ യം നരകം േജത് 85േവേദ ധ മശാേ മിഥ ാ േയാ ൈവ ദ ിജാതിേദേവ പി ധ േമ േസാഽ യം നരകം േജത് 86വിദ മാേന ധേന േലാഭാ ാനേഭാഗവിവ ജിതഃപ ാ ാ ീതി േയാ യാത് േസാഽ യം നരകം േജത് 87 ധി ിരന്‍ പറ , "ദരി നായ ാ ണെനവിളി വ ി പി ീട് ഒ ം തരിെ ് പറവന്‍ നിത നരകെ ാപി ം. േവദ , ധശാ , ാ ണ , േദവ ാ , പി കഎ ിവയി മിഥ ാത ം ആേരാപി വന് നിതനരകെ ാപി ം. സ ായി ം േലാഭം ലം അ ദാനം െച ാതിരി കേയാ അ ഭവി ാതിരി കേയാ െച ി ് തെ പ ഒ മിെപറ വന്‍ നിത നരകെ ാപി ം."യ ഉവാചരാജന്‍ േലന േ ന സ ാധ ാേയന േതന വാ ാ ണ ം േകന ഭവതി േഹ തത് നി ിതം 88 37 
 39. 39. യ ം യ ന്‍ പറ , "ജനി ലം, സ ഭാവം,സ ാ ായം, അറിവ് എ ിവയി ഏ െകാ ാണ് ാ ണ ംഉ ാ ത് എ ് നി യി പറ ക." ധി ിര ഉവാച യ ലം താത ന സ ാധ ാേയാ ന ച തംകാരണം ഹി ദ ിജേത ച േമവ ന സംശയഃ 89 ം യേ ന സംര ം ാ േണന വിേശഷതഃഅ ീണ േ ാ ന ീേണാ ത ഹേതാ ഹതഃപഠകാഃ പാഠകാൈ വ േയ ചാേന ശാ ചി കാഃസ േ വ സനിേനാ ഖാ യഃ ിയാവാന്‍ സ പ ിതഃച േ േദാഽപി ഃസ ാദതിരിച േതേയാഽ ിേഹാ പേരാ ദാ ഃസ ാ ണ ഇതി തഃ 92 ധി ിരന് പറ , "അ േയാ യ ാ, േക ാ ം. ാ ണത ി കാരണം ലേമാ, സ ാ ായേമാ, അറിേവാ അ , സ ഭാവം തെ യാണ് എകാര ി സംശയമി . ാ ണന്‍ വിേശഷി ംതെ സ ഭാവം യ ം സംര ി ണം.സ ഭാവം േമാശമാകാ വന്‍ നശി ി . സ ഭാവംനശി വന്‍ മരി തെ യാണ്. പഠി വ ം,പഠി ി വ ം, ശാ െ റി ് തെ ചി ി വ ം ഇവെര ാം തെ ഃസ ഭാവികളാെണ ി ഖ ാ തെ യാണ്. സ ധ ംഅ ി വനാണ് പ ിതന്‍. നാ േവദ ളറി 38 
 40. 40. യ ം  വനാെണ ി ം ഃസ ഭാവി െന ാ നീചനാണ്. അ ിേഹാ ം ട ിയ സ ധ ളിനിരതനായവ ം, ആ നിയ ണ വ മാണ് ാ ണെന ് പറയെ ത്."യ ഉവാച ിയവചനവാദീ കിം ലഭേത വി ശിതകാര കരഃ കിം ലഭേതബ മി കരഃ കിം ലഭേത ധ േമ രതഃ കിം ലഭേത കഥയ 93യ ന്‍ പറ , " ിയവചനം പറ വന് എലഭി ? ആേലാചി ് വ ി വന് എലഭി ? അേനകം മി വന് എലഭി ? ധ ി നി വന് എലഭി ?" ധി ിര ഉവാച ിയവചനവാദീ ിേയാ ഭവതിവി ശിതകാര കേരാഽധികം ജയതിബ മി കരഃ ഖം വസേതയ ധ മരതഃ സ ഗതിം ലഭേത 94 ധി ിരന്‍ പറ , " ിയവചനം പറ വന്‍എ ാവ ം യനാ . ആേലാചി ് വ ി വന്‍ അധികം ജയി . അേനകം മി 39 
 41. 41. യ ം  വന്‍ ഖമായി ജീവി . ധ ിനി വന്‍ പരേലാക ി സ ഗതി േന ."യ ഉവാചേകാ േമാദേത കിമാ ര ം കഃ പ ാഃ കാ ച വാ തികാവദ േമ ച രഃ ാന്‍ താ ജീവ ബാ വാഃ 95യ ന്‍ പറ , "ആര് ആന ി ? ആ രംഎ ാണ്? വഴി ഏതാണ്? വാ എ ാണ്?എെ ഈ നാ േചാദ ് നീ ഉ രംന കിയാ നിെ അ ജ ാ ജീവി െ ." ധി ിര ഉവാചപ േമഽഹനി ഷേ വാ ശാകം പചതി േസ േഹഅ ണീ ചാ വാസീ ച സ വാരിചര േമാദേത 96അഹന ഹനി താനി ഗ ീഹ യമാലയംേശഷാഃ ാവരമി ി കിമാ ര മതഃ പരം 97ത േകാഽ തി ഃ തേയാ വിഭി ാൈനേകാ ഋഷിര സ മതം മാണംധ മസ ത ം നിഹിതം ഹായാംമഹാജേനാ േയന ഗതഃ സ പ ാഃ 98അ ിന്‍ മഹാേമാഹമേയ കടാേഹ ര ാ ിനാ രാ ിദിേവ േനനമാസ ദ ീപരിഘ േനന താനി കാലഃ പചതീതി വാ താ 99 40 
 42. 42. യ ം  ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ ജലചരനായ യ ാ!ഒ ദിവസ ിെ അ ാമെ േയാ ആറാമെേയാ ഭാഗ ി പ റി െകാ ് പാചകംെച വ ം, കടം ഇ ാ വ ം, രയാെച ാ വ മായവന്‍ ആന ി .ദിവസ ം ജീവിക യമേലാക ിേല ് േപാ .ഈ േലാക ി േശഷി വ തമരണമി ാ വരാെണ ക . ഇതി ം വലിയആ ര ംഎ ാ ത്?ത ം െകാ ് ഒരി ം ഒ നി യ ിെല വാന്‍ കഴിയി . തിക പര രഭി ളാണ്. ഒ ഋഷി െട മതം (സി ാ ം) േപാ ംഎ ാവ ം ഒ േപാെല മാണമായി അംഗീകരി ി . ധ ിെ രഹസ ം ഹയിനിഹിതമാണ്. മഹാ ാ ഏ മാ ി െടേപാ േവാ അതിെന പി ട ക, അ തെമാ ം."മഹ ായ അ ാനമാ കടാഹ ി (വലിയപാ ി ) ര നാ തീയി , പക ം,രാ ി മാ വിറ പേയാഗി ്, മാസം, ഋഎ ിവയാ തവി െകാ ് ഇള ിെ ാ ് 41 
 43. 43. യ ം കാലന്‍ എ ാ ജീവ ാെര ം േവവി എതാണ് വാ ."യ ഉവാചവ ാഖ ാതാ േമ ത യാ ാ യാഥാതഥ ം പര പ ഷം ത ിദാനീം വ ാഖ ാഹി യ സ ധനീ നരഃ 100യ ന്‍ പറ , "അ േയാ ശ നാശകാ! എെേചാദ െ ാം നീ ശരീയായ ഉ രം ന കി.എ ാ വിധ ി ം സ നായ മ ഷ ന്‍ ആരാെണ ഇനി പറ ." ധി ിര ഉവാചദിവം ശതി മിം ച ശ ഃ േണ ന ക മണായാവ ശേ ാ ഭവതി താവ ഷ ഉച േത 101 േല ിയാ ിേയ യസ ഖ ഃേഖ തൈഥവ ചഅതീതാനാഗേത േചാേഭ സ ൈവ സ ധനീ നരഃ 102 ധി ിരന്‍ പറ , "ഒരാ െട ണ ക െടകീ ി സ ി ം മിയി ം വ ാപി .എ വെര ആ കീ ി നിലനി േവാഅ വെര അയാ ഷന് എ റിയെ .യാെതാ വനാേണാ ിയം, അ ിയം എ ിവെയ ം, ഖം, ഃഖം എ ിവെയ ം, കഴി 42 
 44. 44. യ ം േപായതിെന ം, വരാന്‍ േപാ തിെന ം ലമായി ത് അവനാണ് എ ാവിധ ി സ മ ഷ ന്‍."യ ഉവാചവ ാഖ ാതഃ േഷാ രാജന സ ധനീ നരഃത ാ േമകം ാ ണാം യമി സി സ ജീവ 103യ ന്‍ പറ , "സ ധനിയായ ഷന്‍ ആരാെണ ് ഭവാന്‍ ശരിയായി വ ാഖ ാനി െകാ ്നിെ സേഹാദര ാരി നീ ഇ ി ഒ വന്‍ജീവി െ ." ധി ിര ഉവാചശ ാേമാ യ ഏഷ ര ാേ ാ ഹ ാല ഇേവാ ിതഃവ േഢാരേ ാ മഹാബാ ന േലാ യ ജീവ 104 ധി ിരന്‍ പറ , "അ േയാ യ ാ! ഇനിറ വ ം, വ ക ക വ ം, വലിയസാല ം േപാെല നീള വ ം, വിരി മാറിട വ ം, നീ ൈകക വ മായ ന ലന്‍ജീവി െ ." 43 
 45. 45. യ ം യ ഉവാച ിയേ ഭീമേസേനാഽയമ േനാ വഃ പരായണംസക ാ േലാ രാജന്‍ സാപ ം ജീവമി സി 105യസ നാഗസഹേ ണ ദശസംേഖ ന ൈവ ബലം ല ം തം ഭീമ ജ ന ലം ജീവമി സി 105തൈഥനം മ ജാഃ ാ ഭീമേസനം ിയം തവഅഥ േകനാ ഭാേവന സാപ ം ജീവമി സി 106യസ ബാ ബലം സ േ പാ വാഃ സ പാസേതഅ നം തമപാഹായ ന ലം ജീവമി സി 107യ ന്‍ പറ , "നിന ് ഭീമേസനന്‍ ിയെവനാണ്, അ നനാെണ ി നി െള ാവ ംആ യ മാണ്. പിെ എ െകാ ാണ് നീ ര ാന െട മകനായ ന ലെന ജീവി ി ണെമ ്ആ ഹി ത്? പതിനായിരം ആനക െട ബല വ ം, നിന ് ിയെ വെന ് ഏവ ംപറ വ മായ ഭീമെന ഒഴിവാ ി ര ാന െടമകനായ ന ലെന ജീവി ി ണെമ ് നീ എെകാ ാണ് ആ ഹി ത്? പാ വെര ാംതെ ആ െട ക ിെനയാേണാ ആരാധി ത്ആഅ നെന ഒഴിവാ ി ര ാന െട മകനായന ലെന ജീവി ി ണെമ ് നീ എ െകാ ാണ്ആ ഹി ത്? 44 
 46. 46. യ ം  ധി ിര ഉവാചധ മ ഏവ ഹേതാ ഹ ി ധ േമാ ര തി ര ിതഃത ാ മം ന ത ജാമി മാ േനാ ധ േമാ ഹേതാഽവധീത്ആ ശംസ ം പേരാ ധ മഃ പരമാ ഥാ േമ മതംആ ശംസ ം ചികീ ഷാമി ന േലാ യ ജീവ 109ധ മശീലഃ സദാ രാജാ ഇതി മാം മാനവാ വി ഃസ ധ മാ ചലിഷ ാമി ന േലാ യ ജീവ 110 ീ ൈചവ മാ ീ ച േദ ഭാേര പി മമഉേഭ സ േ സ ാതാം ൈവ ഇതി േമ ധീയേത മതിഃയഥാ ീ തഥാ മാ ീ വിേശേഷാ നാ ി േമ തേയാഃമാ ഭ ാം സമമി ാമി ന േലാ യ ജീവ 112 ധി ിരന്‍ പറ , "ധ ം ത ജി െ ാഅതിെന ത ജി വെന ധ ം ത ജി ം. അേപാെല ധ ം അതിെന ര ി വെന ര ിക ം െച ം. അ െകാ ്, (nj ളാ ) ത ജിെ ധ ം nj െള നശി ി ാതിരി ാനായിnjാന്‍ ധ െ ഒരി ം ത ജി ി .(ആ ശംസ മാണ്) ദയയാണ് പരമമായ ധ ം.ഏ ം ഉ മമായതിെന കാം ി njാന്‍ദയകാണി വാന്‍ ആ ഹി . അ െകാ ്ന ലന്‍ തെ ജീവി മാറാകെ . ജന എെസദാ ധ ശീലനായ ഒ രാജാവായി കാ .njാന്‍ എെ ധ ം ത ജി കയി . (അ െകാ ്) 45 
 47. 47. യ ം അ േയാ യ ാ! ന ലന്‍ തെ ജീവി മാറാകെ .എെ പിതാവിന് ി, മാ ി എ ീ രഭാര മാ ായി . അവ ര േപ െട ം ാ ജീവി ിരി െ എ ാണ് എെ നി യം.എനി ് ിെയേ ാെല തെ യാണ് മാ ി ം.njാന്‍ അവരില് യാെതാ വ ത ാസ ം കാ ി .ര ് അ മാ ം ഒ േപാെല വരണെമ ് njാന്ആ ഹി െകാ ് അ േയാ യ ാ! ന ലന്‍തെ ജീവി മാറാകെ .യ ഉവാചയസ േതഽ ഥാ കാമാ ആ ശംസ ം പരം മതംത ാേ ാതരഃ സ േ ജീവ ഭരത ഷഭ 113യ ന്‍ പറ , "നീ ജീവദയെയ അ കാമ െള ാ (സ ിെന ാ ം ഖേഭാഗ െള ാ ം) പരമമായ ധ മായി ക െകാ ്അ േയാ ഉ മനായ ഭാരതാ! നിെ എ ാസേഹാദര ാ ം ന ജീവി ം." ഇതി ീമഹാഭാരേത ആരണ േക പ ണി ആരേണയപ ണി യ ഃ ഇ കാരം ീമഹാഭാരത ി ആരണ കപ ി ആരേണയപ ി യ ം സമാപി . 46 

×