Lokalnyt 3 2008

516 views

Published on

Dansk Cyklist Forbund, Lyngby-Taarbæk/Rudersdal afdeling.
Lokalblad nr. 3, 2008

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokalnyt 3 2008

  1. 1. Gentofte, Gladsaxe og — 2008 lokalnyt Lyngby-Taarbæk/Rudersdal december
  2. 2. Nye pendlercykelruter fra lokalnyt omegnen til København Gentofte - Gladsaxe - Efter nedlægningen af Københavns Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Amt har planlægning og skiltning af de er redigeret af regio-nale cykelruter været overgivet til Roger Christensen, de en-kelte kommuner. Der har derfor Peter Bo Nielsen og manglet en overordnet, koordineret Hans Peter Poulsen. planlægning af færdiggørelsen af amtets stiplan fra 2004. Der er flere Redaktionssekr.: Åse Damm steder kommet skilte op, men der er Tryk: MicroForma, Odense stadig huller i stinettet og stier, der Oplag: 1650 ex. mangler skilte. Indlæg sendes til: Det er derfor glædeligt, at Københavns lokalnyt Kommune nu er ved at udarbejde en c/o Åse Damm plan for pendlerruter fra omegnen til Mørkhøjvej 306, 2730 Herlev København. Det sker i et samarbejde tlf. 44 91 28 18 med omegnskommunerne, og de lokale afdelinger af Cyklistforbundet har på et Bladet kan ses på møde med Kbhs. Kommune også fået hjemmesiderne. forelagt foreløbige planer til drøftelse. Gentofte afdeling: Der er tale om op til 10 pendlerruter, www.dcfafd.dk/gentofte der skal gøre det nemt og attraktivt at fmd.: Roger Christensen cykle til København fra en afstand af Skjoldagervej 70, 3.th. mellem 15 og 7 km fra centrum. 2820 Gentofte Ruterne ud-peges ud fra en række tlf. 39 65 69 67 kriterier som direkte linjeføring, god cykelstibredde, få kryds samt god Gladsaxe afdeling: sikkerhed og tryghed. www.dcfafd.dk/gladsaxe formand: Benedicte Leyssac Der er primært tale om at anvende cy- kelstierne langs de store udfaldsveje. Lauggårds Allé 69 Men da disse jo på grund af støj og 2860 Søborg møg fra de mange biler, der også an- tlf. 39 66 13 17 vender disse veje, ikke altid er velegne- Lyngby-T./Rudersdal afd.: de, kan der tænkes alternative ruter. www.dcfafd.dk/ Vi har således foreslået, at der som al- lyngby-rudersdal ternativ til Lyngbyvej, udpeges en rute kontaktp.: Niels Wellendorf mellem Lyngby og København langs Fuglsangvej 18 med Nordbanen ad bl.a. Smakkegårds- 2830 Virum vej, Tranegårdsvej og Ryvangs Allé, tlf. 45 85 88 37 således at også det meste af Gentofte får glæde af en sådan Der er kommet ny dobbeltrettet cykelsti på pendlerrute. Høje Gladsaxevej - se artiklen side 7. Artiklen fortsættes på side 5. 2 - lokalnyt lokalnyt - 2
  3. 3. GENTOFTE AFDELING Høringssvar til Gentofte Kommunes forslag til Trafikpolitik Dansk Cyklist Forbund - Gentofte Afdeling cykelregnsk. på http://www.vejpark2.kk.dk har afgivet høringssvar til ”Forslag til Gen- Københavns Komm. mål for 2015 er bla: tofte Kommunes Trafikpolitik” udgivet au- • Mindst 50 % af københavnerne tager cyk- gust 2008. Kommentar er til pkt. 1,3 & 4: len på arbejde eller til uddannelse • Αntallet af alvorligt tilskadekomne køben- Vi synes generelt forslaget til trafikpolitik havnske cyklister er mere end halveret mangler at forholde sig til en række om- • Mindst 80 % af de københavnske cyklister råder som trafikken på den ene side på- føler sig trygge i trafikken virker og som på den anden side er påvir- ket af trafikken. Trafikpolitikken skal derfor 1. Hastighed Til:”Hastighed Vision og målsætning. Andelen af også forholde sig til trafikanter, som kører for stærkt, skal falde” · Mobilitet og tilgængelighed (f. alle kom- God Vision, men der bør opsættes et konkret munens borgere, også de uden adgang til mål, f.eks. skal være faldet med 50% i 2012. bil) Det bør være en del af politikken at offent- · Miljø, klima og sundhed (støj, CO2, liggør repræsentative målinger regelmæssigt, sundhedsskadelige partikler, NOx, bar- så alle kan følge med i udviklingen. riereeffekt) Til:”Hastighed Vision og målsætning. Antallet af · Ønske om transport og valg af transport- tilskadekomne i trafikken skal reduceres.” middel herunder gang, cykel & det kollekt.. God Vision, men dette bør ikke kun omfatte tilskadekomne. Det skal også omfatte dræb- Cykling gør sund. Se f.eks. Ugeskrift for te. Der dræbes pt. hvert år trafikanter i Gen- Læger 2005;167(20):2210. Professor dr. tofte. Der bør opsættes konkrete mål, f.eks. med. Lars Bo Andersen (SDU) har ved ingen dræbte og antal tilskadekomne redu- brug af data fra Østerbroundersøgelsen ceret med 50% i 2012. eftervist at folk der cykler til arbejde har en Til:”Hastighed Vision og målsætning. Især de nedsat dødelighed på 20%. Se på: http:// veje, som børnene benytter til og fra skole, skal www.forebyggelseskommissionen.dk være sikre.” Trafikpolitikken skal indeholde en vision Der er så lille afstand mellem skoler i og mål for fordeling af ture på transport- Gentofte at alle veje er skoleveje for børn middel. F.eks. at 50% af alle ture på under på cykel. Målsætningen bør derfor være 5 km foretages på cykel. En sådan forde- at alle veje er sikre for cyklende. ling vil have betydning for miljø/sundhed. Til: ”midterheller på tosporede Vej” Vi tror af et af midlerne til at opnå dette er Dette bør ikke anbefales generelt uden at en større tilfredshed med cykelstiernes der samtidig eksisterer eller laves cykel- kvalitet og vedligeholdelse. Vi vil derfor fo- sti, idet cyklist og bilist ikke samtidig kan reslå at Gentofte Kommune foretager en passere hellen og så bliver cyklisten gid- tilbagevendende brugerundersøgelse af sel for at bilisten holder tilbage og det er cyklisternes tilfredshed med cykelstiernes meget utrygt. Se de udførte heller på Ry- tilstand i kommunen. Så kan man i trafik- gårds Allé. Cykelsti i forbindelse med hel- politikken sætte både absolutte mål for leanlæg findes ofte ved byindkørsler. tilfredsheden og mål for udviklingen heri. På borgermødet 1.oktober omtalte borg- Inspiration hertil kan hentes i Kbh Komm. mesteren, at politet ikke vil give mulighed for 40 km/t hastighedsbegrænsning i bo- 3 - lokalnyt lokalnyt - 3
  4. 4. ligområder. Gentofte Kommune bør allige- løsning ved sti/vej kryds.” vel have som mål og arbejde for det. Til ”fokus på de steder, hvor der sker uheld eller I Glasaxe kommune har man i 2000 gen- ulykker, herunder højresvingsulykker” nemført et såkaldt demonstrationsprojekt Det er ikke tilstrækkeligt med den for hele kommunen som stadig er kørende. udvikling i højresvingsulykker der sker. Projektet er beskrevet i ”40 km/t hastig- Der bør lægges op til forebyggende hedszoner i Gladsaxe Kommuneerfaringer arbejde med krydsudformning. Således og resultater” Af Martin Kisby Willerup. bør alle signal-regulerede kryds og alle Det findes under http://www.trafikdage.dk større kryds gen-nemgås for at checke om Når Gladsaxe Kommune kan gøre det med de er sikre. Der kan f.eks. rejses kritik af succes må det være eller kunne blive mu- krydset Tuborg-vej/Lyngbyvej og her er ligt for andre kommuner. Politik handler om endda mange høj-resvingende lastbiler visioner. Den bør ej have begrænsninger. nordpå ad Lyngby-vejen. 3. Blødetrafikanter Kommunale tiltag, der har indflydelse på Til: ”Rutenettet for cykler skal fastlægges.” cyklisters forhold bør gennemføres i dialog Der er ikke grund til at fastlægge et spe- med Dansk Cyklistforbund Gentofte Afde- cielt rutenet for cyklister af hensyn til trafik- ling, der har mere end 700 medlemmer i sikkerheden i Gentofte. Cyklister skal ikke kommunen, besidder en vis erfaring i underlægges særlige restriktioner. Gentof- hvor-dan cyklister vil forholde sig til te kommune er tætbebygget og samtidig forskellige fysiske udformninger og har uden egentlig bykerne så cykeltrafikken er mulighed for at trække på bistand fra fordelt ud på alle veje. Målet bør derfor Dansk Cyklist Forbunds sekretariat. være: ”Det skal være trygt og sikkert at 4. Samarbejde om at sikre god cykle på alle veje og stier”. trafikadfærd Det er en god idé med et cykelrutenet for Til: ”Det er mål, at færre forældre kører deres børn at cyklister på længere ture, kan ledes i skole.” gen-nem naturskønne områder og stadig Der bør opsættes et konkret mål, f.eks. finde vej. skal være reduceret med 50% i 2010. Der bør foretages systematiske tællinger nu og Til: ”Alle krydsninger mellem cykelstier og veje skal markeres og sikres.” efterfølgende, så man kan se om målet Det kan vi være enig i; men den konkret nås. Gerne med offentliggørelse af tallene sikring må ikke gå ud over cyklisternes så skolerne kan konkurrere. fremkommenlighed. Der bør således ikke Vi kan foreslå at man kunne nævne opsættes bomme for cyklisterne, som det mulige midler til at opnå dette i form af er sket flere steder i kommunen. I stedet tidsbe-grænset forbud mod bilkørsel på bør der etableres hajtænder, hævede fla- visse veje ved skolerne og tidsbegrænset der etc., som der er gjort andre steder i standsningsforbud omkring skolerne. kommunen. At der findes alt. til bomme er Til: ” I forbindelse med amtets nedlæggelse og undersøgt i Odense Cykleby projekt og f. etableringen af 6 nye vejcentre i Hovedstadsreg.” eks. dokumenteret i Dansk Vejstidskrift Afsnittet bør opdateres til de faktiske for- 2003 nr 11 Søren Underlien ”Erstatning af hold og der kan indsættes reference til Ho- stibomme” hvori det konkluderes: ”Forsøg vedstadens Færdselssikkerhedsudvalg”. med nye løsninger, hvor stier krydser veje, Et samarbejde hermed bør være en del. viste tydeligt, at cyklister foretrækker at Mindretalsudtalelser komme af med stibomme. Det var en Dansk Cyklist Forbund, Gentofte Afdeling kan overraskelse, at adfærdsstudier samtidig tilslutte sig følgende: 2.4 Cykelparkering og indikerer, at stibomme ikke er den sikreste 5. Trafikpolitik på tværs af kommunegr. 4 - lokalnyt DCF, Gent.Afdeling, Bestyrelsen lokalnyt - 4
  5. 5. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal afdeling Fortsættelse af lederen fra side 2. investeringsplan for trafikken, som rege-ringen snart kommer med. Københavns Kommune har sat trafikkon- Der ligger således endnu ikke en færdig sulentfirmaet Via Trafik til at gennemgå finansiering af planen, så ud over oven- ruterne for at opstille forslag til forbed- nævnte finansieringskilder vil det også ringer og beregne prisen for en ombyg- være op til omegnskommunerne at ning af pendlerruterne, så de kan opfylde medvirke. Vi vil løbende følge op på kravene. Ombygningsforslagene vil bl.a. pla-nen og holde fast i kommunernes indeholde grønne bølger, ”før-grønt” i med-virken til realiseringen. lysregulerede kryds, ombygning af side- vejenes udmundinger, så cykelstierne Gode pendlercykelruter, også på de lidt føres direkte over og god skiltning. Også længere afstande som her, er afgøren- evt. manglende cykelstier på de for at vende den nuværende stigen- delstrækninger medtages. de biltrafik til en mere miljøvenlig og sund trafik. Måske kan vi snart opleve Det endelige forslag skal anvendes som et at se statsministeren på cykel fra input til brugen af de investeringer, som bl. Marien-borg eller Nærum til arbejde på a. overskuddet fra evt. trængsels-afgifter Chris-tiansborg ad en ny er påtænkt at dække og evt. brug af midler cykelpendlerrute! fra mulige cykeltrafikpuljer i den Niels Wellendorf Alle Børn Cykler Klassens lærer, Daisy Bjerre- gaard, blev meget forståeligt glad og overrasket, da hun fik den gode nyhed. - “Det var da bare helt vildt.“ “Jeg glæder mig til at komme op i klassen og høre, hvad de siger”, fortalte hun i telefonen og fortsatte: - “Vi prøver at få børnene til at cykle noget me- re, så der kommer færre biler omkring skolen.” “I skolebestyrelsen er Over 87.000 skoleelever fra hele landet der stort fokus på trafiksikkerheden, og cyklede i de to første uger af september forældrene er meget engagerede”, sagde med i Dansk Cyklist Forbunds kampagne hun og fortalte, at skolen har deltaget ”Alle Børn Cykler”. Hovedpræmien var flere gange før i ”Alle Børn Cykler”. nye cykler fra Kildemoes, og de blev vun- det af 4.a på Skovlyskolen i Rudersdal Vi ønsker 4.a på Skovlyskolen mange kommune. De 20 elever i klassen cyklede gange tillykke med de nye cykler. i løbet af perioden 149 dage i alt og hu- skede hjelmen de 137 af gangene. Det er Fra de 4 kommuner, som lokalafdelin- meget flot, og børnene har da også god gerne bag dette lokalblad dækker, var grund til at være både glade og stolte. der også stor opbakning til kampagnen: Niels Wellendorf, Ly-T./Rud. afd. 5 - lokalnyt lokalnyt - 5
  6. 6. Fokus-strategier for trafik og for Kgs. Lyngby (bymidten) fra Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har hen byer på 50 km/t. over sommeren haft 2 fokus—strategier i 40 km/t kan derfor kun tillades for enkel- høring. Dels en for trafik, dels en for te afgrænsede områder. Og så primært Kgs. Lyngby (bymidten). Vi har haft ind- som vejledende hastighed, ikke påbudt. sigelser til begge strategierne, som nu Til gengæl er vi glade for, at kommunen er under behandling i kommunens tek- vil indføre grønne bølger for cyklisterne, niske udvalg. og ser frem til konkrete planer. Særligt strategien for trafik, hvor der nu Strategien for Kgs. Lyngby indeholdt ikke var lagt op til at tillade højere hastighe- som forventet noget om trafikken, selv der på flere veje i forhold til seneste om det var forudsat i strategien for trafik. strategi og en mindre ambitiøs plan for Her har vi fastholdt vores kommentarer indførelse af 40 km/t zoner har vi be- til trafikplanen for bymidten fra 2006. klaget. Sidstnævnte skyldes dog ikke kommunen, men at justitsministeriet Se indsigelserne på vores hjemmeside. ikke mere vil tillade 40 km/t zoner, men Niels Wellendorf holder fast i færdselslovens 30 km/t stilleveje og den generelle hastighed i Foreningsmesse i Møder i Lyngby og Birkerød Rudersdal Kommune Møder afholdes hver måned, og er åbne for alle medlemmer, der vil høre Den 4. oktober deltog lokalafdelingen hvad vi går og laver samt komme med i Rudersdal kommunes forenings- gode idéer til vores aktive arbejde. messe i Birkerød Idrætscenter. Møderne starter kl. 19.30 og varer Næsten 60 foreninger fra kommunen maksimalt til kl. 22.00. havde taget opstilling i en række De næste møder er: pavilloner i salen og præsenterede Tirsdag den 27. januar i Lyngby på deres aktiviteter. Rustenborgvej 2A, mødelokale 3. Desværre var foreningsmessen ikke Torsdag den 26. februar i Birkerød på til-strækkeligt omtalt i pressen, så det Mantziusgården, Galleriet. var be-grænset med andre Torsdag den 26. marts (Gen.) i besøgende, end de der alligevel Lyngby på Rustenborgvej 2A, møde- skulle i idrætscenteret. Til gen-gæld lokale 3. fik de forskellige foreninger set og talt Mandag den 20. april i Birkerød på sammen. Et godt tænkt arrangement, Mantziusgården, Galleriet. men vi fik ikke mange nye medlemmer den dag, hvilket ellers var hele idéen med messen. Niels Wellendorf 6 - lokalnyt lokalnyt - 6
  7. 7. GLADSAXE AFDELING Cykelsti på Høje Gladsaxevej I september måned blev der lagt ny hænger nu i en tynd tråd, da den er asfalt på Høje Gladsaxevej, idet den koblet sammen med udvidelsen af gamle asfalt var meget hullet. I den Høje Gladsaxecentret. Og denne ud- forbindelse er der i det sydgående videlse ser i skrivende stund ud til at spor nu kun en vejbane for biltrafik- falde til jorden. I så fald vil kommunen ken. Det sker for at gøre plads til en til foråret kigge på muligheden for at dobbelrettet cykelsti frem til Hillerød- forlænge den eksisterende Vandled- motorvejens stisystem. Der foreligger ningssti under Gladsaxevej og lave en en omfattende plan for ombygning af signalregulering hvor stien krydser Høje Gladsaxevej med bl.a. cykelpas- nedkørselsrampen fra Gladsaxevej. sage fra Nordtoftevej, men denne plan -pbn Livsfarlig motorvejsbro I forbindelse med udvidelsen af Motor- mer en krydsende cyklist. ring 3 har Vejdirektoratet ombygget broen, hvor Buddingevej føres over Der skete for nogle år siden en motorvejen. Desværre har VD glemt at påkørsel af en cyklist af en sådan sikre de cyklister der kører ligeud ad af ulovlig krydsende bilist, men det re- Buddingevej, hvadenten de kører nord sulterede i at amtet fik anlagt en helle, eller sydpå. Krydset er signalreguleret der forhindrede bilister i, ulovligt, at således, at bilerne der kører fra motor- krydse Buddingevej. Denne helle for- vejen ad ramperne har grønt samtidig svandt ved den nylige ombygning af med de cyklister, der krydser tilkør- krydset på broen. Cyklistforbundet har selsramperne. Det betyder, at en bilist bedt Henriette Kjær fra VD om hurtigt der fortryder at have kørt fra motorve- at kigge på problemet. jen, og ulovligt, vil køre ned igen, ram- -pbn 7 - lokalnyt lokalnyt - 7
  8. 8. Afsender: Dansk Cyklist Forbund Rømersgade 5, 1362 København K ——————————————————————————-———— Ny prioriteringsliste I Gladsaxe Kommune har den stikrydsninger, 3 sager om dob- Tekniske Forvaltning og Dansk beltrettede cykelstier, 2 sager Cyklistforbund i fællesskab ud- om manglende belysning, 2 sa- arbejdet en prioriteringsliste for ger om manglende skiltning og igangværende sager. 15 andre sager af forskellig Det drejer sig om de sager eller slags. problemstillinger, der har været Jeg vil ikke her komme nær- drøftet på Vej- og Parkafdelin- mere ind på de enkelte sager, gens møder med Cyklistforbun- men interesserede skulle kunne det. se den senest ajourførte priori- Prioriteringslisten indeholder i teringsliste på Gladsaxeafdelin- skrivende stund 36 punkter. gens hjemmeside. Listen ajourføres løbende og i takt med, at sager opstår eller Egentlig er betegnelsen ”priori- afsluttes, eller når status på teringsliste” misvisende, da igangværende sager ændres. listen først og fremmest er udarbejdet for at bevare over- Prioriteringslisten indeholder lige blikket over de mange sager, nu 7 sager om manglende cy- der tages op på møderne med kelparkering, 4 sager om blå forvaltningen. cykelfelter, 3 sager om sikring af Ole Dam Mortensen Gladsaxe Afdelings hjemmeside Hjemmesiden er nu blevet opda- side - så husk at gå ind via dcf. teret af wepmaster Philip Nørvig. Hjemmesidens adresse - som er Hvis man googler, kan man må- nævnt på side 2 i kolofonen: ske stadig få den gamle hjemme- www.dcfafd.dk/gladsaxe

×