Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore                    MISIONI     Drejtoria e Trashëgimisë Kulturo...
Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, drejtimet kryesore të punës1. DTK ndërton politikat dhe krijon hapësira e kushte, ligj...
Struktura e Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore, detyrat e çdo punonjësi si dhe              lista e instit...
-harton dhe bashkëpunon në realizimin e projekteve e të planeve pilot që kane të bëjnëme rehabilitimin e monumenteve të ku...
-propozon dhe zbaton projekte që lidhen me ruajtjen, zhvillimin e promovimin etrashëgimisë shpirtërore mbarëkombëtare.-ndi...
-koordinon proçesin e identifikimit dhe rregjistrimit sipas metodave moderne të të gjithëpasurisë muzeore shqiptare.-ndjek...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Drejtoria e trashegimise_kulturore_dhe_institucionet_kombetare_ne_vartesise detyrat

190

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Drejtoria e trashegimise_kulturore_dhe_institucionet_kombetare_ne_vartesise detyrat"

 1. 1. Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore MISIONI Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe institucionet kombëtare në varësi të sajngarkohen me ligj për mbrojtjen, konservimin, trajtimin, studimin, popullarizimin,inventarizimin dhe katalogimin informatik të objekteve të trashëgimisë kulturore.Nëpëmjet veprimtarisë së DTK, MTKRS kryen detyrimin kushtetues të hartimit tëstrategjisë sonë kulturore dhe të legjislacionit përkatës në fushën e trashëgimisë, si dhevendos në funksion të kësaj strategjie organizimin administrativ të D.T.K për realizimin etij. Në këtë kontekst, DTK edhe në përputhje me politikat kulturore të MTKRS synon tëreformojë dhe modernizojë strukturën dhe mentalitetin e punës së institucioneve qëmerren me trashëgiminë kulturore në nivel kombëtar dhe lokal. DTK bashkëvepronpunën me institucionet e tjera homologe në botë, me UNESCO, Këshillin e Evropës sidhe me të tjera institucione të specializuara në fushën e trashëgimisë dhe antropologjisëkulturore për ta bërë të njohur trashëgiminë tone tek ta si dhe për ta integruar atë nërrjetin botëror të trashëgimisë kulturore. Thelbi i punës së saj është i lidhur me konceptinse trashëgimia kulturore është një trashëgimi në lëvizje, dhe si e tillë puna e sajmbrojtëse, konservuese, restauruese dhe publikuese është në funksion të transformimit tëobjekteve të trashëgimisë sonë kulturore në qëndra të hapura kulturore për publikunshqiptar dhe atë të huaj, kjo në përputhje edhe me zhvillimin e turizmit kulturor në to. Roli dhe veprimtaria e DTK shtrihet edhe në drejtimin, udhëzimin, trajnimin,bashkërendimin dhe bashkëveprimin e punës me gjithë institucionet në varësi ose të tjerënë fushën e trashëgimisë, të cilët bashkëpunojnë me të në jashtë skemës vertikale tëorganizimit të MTKRS. D.T.K nëpëmjet veprimtarisë së saj konkrete evidenton përpublikun e gjerë por dhe për vetë shtetin rëndësinë shumë të madhe të trashëgimisë sonëkulturore në lëmin e madh të kulturës sonë. D.T.K nxit gjithashtu kryerjen e projektevepilot, botimeve, koncerteve, vëllimeve studimore, ekspozitave, kolanat diskografike etj tëcilat i kushtohen përjetësimit dhe fokusimit të vëmendjes në këto vlera të padiskutueshmesi dhe ngre zërin për dëmtimin apo harresën ndaj tyre.
 2. 2. Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, drejtimet kryesore të punës1. DTK ndërton politikat dhe krijon hapësira e kushte, ligjore profesionale për zbatimin e këtyre politikave në fushën e trashëgimisë kulturore lëndore, shpirtërore e mjedisore.2. DTK, harton një strategji të zbatueshme përmes planeve dhe projekteve pilot, që synojnë rehabilitimin e qendrave dhe qyteteve muze, ndërhyrjet për restaurimin e konservimin e tyre, përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturave duke pasur si qëllim edhe shndërrimin e tyre në qendra të hapura per publikun, (vizitorëve vendas e të huaj), politikë kjo e parë lidhur ngushtazi, si me edukimin e brezit të ri me traditën ashtu edhe me zhvillimin e turizmit kulturor.3. DTK, drejton e orienton në përputhje me politikat ministrore proceset e ndryshimit dhe reformimit të përmbajtjes ashtu edhe të strukturës si në rrjetin kombëtar ashtu edhe atë lokal të të gjitha institucioneve që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore dhe udhëheq formimin dhe kualifikimin profesional të personelit të këtyre institucioneve.4. DTK, në bashkëpunim me institucionet homologe, organizatat dhe organizmat ndërkombëtare bashkërendon punën për integrimin e vlerave të trashëgimisë sonë me vlerat kulturore europiane.5. DTK se bashku me grupet e ekspertëve dhe te institucioneve ne varesi, përgatit dhe nxjerr vendime e urdhëresa për studimin, restaurimin, mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, publikimin, botimin e studimeve në këto fusha të rëndësishme si dhe propagandimin e pergjithshem te ketyre vlerave.6. DTK kryen detyrimin e regjistrimit dhe katalogimit informatik te te gjithe pasurise kulturore shqiptare etj.
 3. 3. Struktura e Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore, detyrat e çdo punonjësi si dhe lista e institucioneve në vartësiDrejtoria e Trashëgimisë Kulturore përbëhet nga :Drejtori1.Sektori i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Diversitetit Kulturor2.Sektori i Trashëgimisë MaterialeA. Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore Koordinon dhe kontrollon veprimtaritë administrative dhe kulturore të tëgjithë institucioneve në vartësi të drejtëpërdrejtë të kësaj Drejtorie :-Orienton dhe koordinon punën për identifikimin, mbledhjen dhe rregjistrimin e vleravetë Trashëgimisë Kulturore, sipas metodave bashkëkohore;-mban kontakte të drejpërdrejta dhe drejton punën në lidhje me zbatimin e detyrimeve qërrjedhin nga organizmat ndërkombëtarë dhe aktet ligjore ndërkombëtare në tërësi (meDivizionin e Trashëgimisë Kulturore të Këshillit të Evropës, me UNESCO-n dhe një sërëorganizmash të tjerë homologë që veprojn në lëmin e trashëgimisë kulturore)-ndjek nga afër gjendjen e infrastruktures, dhe në bashkëpunim me sektorin financiar tëMTKRS propozon plane për investime në fushën e trashëgimisë kulturore.-propozon ndryshime në akte ligjore e nënligjore për përmirësimin e legjislacionit nëfushë e trashëgimisë kulturore-vetë dhe në bashkëpunim me institucionet e tjera shqiptare dhe të huaja harton dhemenaxhon projekte që kanë të bëjnë me integrimin dhe promovimin e vlerave tëtrashëgimisë sonë kulturore.-mban lidhje të ngushta me organet e pushteti vendor, i njeh ato me strategjinëkombëtare që ka Ministria në fushën e trashëgimisë kulturore, si dhe bashkërendonpunën me struktura të ndryshme të tij.-koordinon aktivitetin për vënien e monumenteve të kulturës në funksion të turizmitkulturor.-B. Detyrat e Sektorit të Trashëgimisë MaterialeNë zbatim të politikës kulturore e të strategjisë së Ministrisë së Turizmit, KulturësRinisë dhe Sporteve :
 4. 4. -harton dhe bashkëpunon në realizimin e projekteve e të planeve pilot që kane të bëjnëme rehabilitimin e monumenteve të kulturës të dëmtuara.-ndjek e propozon përmirësimin e infrastrukturës, ndërhyrjet dhe restaurimin emonumenteve të kulturës me synim zhvillimin e turizmit kulturor.-propozon ndryshime në akte ligjore e nënligjore me për përmirsimin e legjislacionit tëmbrojtjes e të ruajtjes së monumenteve të kulturës.-ndjek veprimtarinë e Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe Drejtorive Rajonale tëMonumenteve të Kulturës për ruajtjen, administrimin e mirëmbajtjen e objekteve tëshpallura monument kulture në të gjithë vëndin.-ndjek problematikën e ndërtimeve të paligjshme në monumentet e kulturës dhe qendratarkeologjike.-ndjek nga afër gjëndjen e infrastrukturës së Parqeve Arkeologjike dhe propozonfinancimin për investimet, pasurimin e tyre, mënyrën e ruajtjes etj.-krijon lidhje me sektorët homologë të vëndeve të ndryshme të botës, merr e shkëmbenpërvojë dhe propozon .-përballon korespondencën me institucionet në vartësi, të cilat janë:Instituti i Monumenteve të Kulturës,Drejtorite Rajonale të Kulturës KombëtareZyrat e Koordinimit dhe Administrimit të Parqeve Arkeologjike KombëtareMuzeu Historik Kombëtar (Tiranë),Muzeu Gjergj Kastrioti(Krujë),Muzeu Etnografik(Krujë),Muzeu i Artit Mesjetar(Korçë),Muzeu “Onufri”(Berat), Muzeu Etnografik(Berat),Muzeu Arkeologjik, Korçë, Muzeu Arkeologjik Durrës,Muzeu i Pavarësisë(Vlorë) dhe muzetë lokalë.Fototeka Kombëtare “Marubi” (Shkodër)C. Sektori i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Diversitetit Kulturor:-Në zbatim të platformës së Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë e Sporteve përfushën e trashëgimisë shpirtërore :-propozon politika që kanë të bëjnë me konsolidimin e vlerave të folklorit si dhe luftënndaj antivlerave dhe deformimeve që prodhon tregu dhe piraterisë.
 5. 5. -propozon dhe zbaton projekte që lidhen me ruajtjen, zhvillimin e promovimin etrashëgimisë shpirtërore mbarëkombëtare.-ndihmon në organizimin e punës për përcaktimin e drejtimeve e të veprimtarive tëkulturës jomateriale-ndihmon në hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit për vënien e veprimtarisë sëQëndrave Kulturore pranë Bashkive në baza institucionale.-merr e shkëmben përvojën në organizimin e veprimtarive kulturore folklorike tëinstitucioneve të ndryshme të vëndit në kuadrin edhe të turizmit kulturor.-propozon ndryshime në akte ligjore e nënligjore me për përmirsimin e legjislacionit tëmbrojtjes, ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë shpirtërore .-propozon hartimin e urdhërave, udhëzimeve, etj. për organizimin e punës në drejtim tëruajtjes dhe propagandimit të trashëgimisë shpirtërore për të gjitha institucionet e venditqë merren me këtë fushë.-ndjek dhe kontrollon veprimtarinë e Qëndrës Kombetare të Veprimtarive Folklorike dhepropozon ndryshimet e nevojshme në konceptimin e funksionimit te saj.-kryen supervizimin e projekteve kombëtare në fushën e trashëgimisë kulturoreshpirtërore.-Koordinon veprimtarinë e strukturave të trashëgimisë muzeale dhe më gjerë.-zbaton proçesin e ndryshimit dhe reformimit të përmbajtjes dhe strukturës ,formimindhe kualifikimin e personelit të rrjetit kombëtar e lokal të muzeumeve në të gjithë vëndin .-propozon dhe merr pjesë në ndryshimet në akte ligjore e nënligjore me për përmirsimine legjislacionit të mbrojtjes e të ruajtjes së muzeumeve, arkivave, galerive e monumentevetë kulturës.-harton dhe mbështet projekte që synojnë shndrrimin e sistemit muzeor në modern lidhurngushtë me turizmin kulturor.-krijon lidhje me sektorët homologë të vëndeve të ndryshme të botës ,merr e shkëmbenpërvojë dhe e përgatit për nivele të tjera.-koordinon veprimtarinë me pushtetin lokal ,e njeh atë me strategjinë e Ministrisë nëkëtë fushe-ndjek gjëndjen e infrastrukturës së muzeumeve dhe propozon financimin për investimet,pasurimin e tyre, mënyrën e ruajtjes, etj.
 6. 6. -koordinon proçesin e identifikimit dhe rregjistrimit sipas metodave moderne të të gjithëpasurisë muzeore shqiptare.-ndjek veprimtarinë dhe korespondencën me institucionet në vartësi, të cilat janë:Qëndra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike,Qëndra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore,

×