L\'avaluació a l\'educació primària

7,160 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
429
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • L\'avaluació a l\'educació primària

  1. 1. L’avaluació a l’educació primària Seminari de caps d’estudi L’Hospitalet de Llobregat 26-11-2008
  2. 2. Prèvies <ul><li>L’actuació dels centres ha de ser: </li></ul><ul><ul><li>legal </li></ul></ul><ul><ul><li>adequada </li></ul></ul><ul><ul><li>coherent </li></ul></ul><ul><ul><li>sostenible </li></ul></ul><ul><li>Els models avaluatius, segons: </li></ul><ul><ul><li>finalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>extensió </li></ul></ul><ul><ul><li>agents </li></ul></ul><ul><ul><li>moment </li></ul></ul>
  3. 3. LOE (Llei 2/2006) (art. 20) <ul><li>Marc d’avaluació dels aprenentatges </li></ul><ul><ul><li>Contínua, global: tenir en compte el progrés en el conjunt de les àrees. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>assoliment de les competències bàsiques i grau de maduresa adequat, o </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pot seguir amb aprofitament el nou curs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat de romandre un curs més en un cicle, una sola vegada al llarg de l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe final d’etapa: aprenentatges, objectius i competències. </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>L’avaluació del sistema educatiu. Finalitats: </li></ul><ul><ul><li>Millorar la qualitat i l’equitat de l’educació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientar polítiques educatives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparència i eficàcia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar sobre el grau de compliment dels objectius de millora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grau de consecució dels objectius-marc (estatals i europeus). </li></ul></ul>LOE (Llei 2/2006)
  5. 5. Reial Decret 1513/2006. Ensenyaments mínims a primària <ul><li>Finalitat </li></ul><ul><ul><li>Assegurar una formació comuna a tot l’alumnat dins del sistema educatiu espanyol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantir la validesa dels títols corresponents. </li></ul></ul><ul><li>Avaluació (art. 9) </li></ul><ul><li>Promoció (art. 10) </li></ul>
  6. 6. Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. <ul><li>Currículum (art. 7) </li></ul><ul><li>El conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Avaluació (art. 15) </li></ul><ul><ul><li>Tenir en compte: el currículum, el treball fet a classe, l’interès i l’esforç. </li></ul></ul><ul><ul><li>Remarcar: l’avaluació formativa i el grau d’adquisició de competències bàsiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe global individualitzat al final de l’etapa: nivell d’aprenentatges i competències. </li></ul></ul>
  7. 7. Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. <ul><li>Promoció (art. 16) </li></ul><ul><ul><li>Decisions de promoció: professor tutor i equip docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Superació dels aprenentatges, o que podrà seguir amb aprofitament amb ajuts i suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat de romandra un any més en un cicle. Màxim una vegada a l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla específic de recuperació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a secundària: desenvolupament de les competències bàsiques i grau de maduresa adequat. </li></ul></ul>
  8. 8. Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. <ul><li>Avaluació diagnòstica (art. 17) </li></ul><ul><ul><li>Es realitzarà en acabar el cicle mitjà. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caràcter orientador i formatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: analitzar, valorar i reorientar, si cal, els dos primers cicles de l’ed. primària. </li></ul></ul>
  9. 9. Ordre ECI/2571/2007, d’avaluació a l’educació primària <ul><li>Resultats de l’avaluació (art. 2) </li></ul><ul><ul><li>Documents oficials d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats s’expressaran en els següents termes: </li></ul></ul><ul><ul><li>Insuficiente (IN) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suficiente (SU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bien (BI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Notable (NT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobresaliente (SB) </li></ul></ul>
  10. 10. Resolució de 15 de novembre de 2007, instruccions per a formalitzar els documents d’avaluació a l’ed. primària. <ul><li>Historial acadèmic i llibre d’escolaritat </li></ul><ul><li>Informes d’avaluació a les famílies. </li></ul><ul><li>Avaluació de final de cicle. </li></ul>
  11. 11. Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Finalitat de l’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>identificar necessitats, informar sobre els processos, comprovar progressos. Orientar el professorat per a ajustar la seva tasca docent. </li></ul></ul><ul><li>Criteris generals (art. 2) </li></ul><ul><ul><li>Projecte educatiu: desenvolupar i concretar el currículum, criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació contínua i global. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu. </li></ul></ul>
  12. 12. Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><ul><li>Referents per a l’avaluació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assoliment de les competències bàsiques, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criteris d’avaluació de les àrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prendre en consideració: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>el currículum, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>el treball fet a classe, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l’interès i l’esforç per progressar. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Compromís de l’alumnat i la família en el procés d’aprenentatge: fer públics els criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu. </li></ul></ul>
  13. 13. Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Avaluació de l’alumnat (art. 3) </li></ul><ul><ul><li>Mecanismes de coordinació entre cicles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures organitzatives i metodològiques adequades al progrés de l’alumne. </li></ul></ul><ul><li>Comissió d’avaluació (art. 4) </li></ul><ul><ul><li>Una per cicle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Composició: equip docent i cap d’estudis. </li></ul></ul>
  14. 14. Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Atenció a la diversitat (art. 5) </li></ul><ul><ul><li>Adaptacions d’acord amb: </li></ul></ul><ul><ul><li>- adequació dels objectius, </li></ul></ul><ul><ul><li>- grau de complexitat de les activitats, </li></ul></ul><ul><ul><li>- noves activitats, </li></ul></ul><ul><ul><li>- avaluació prenent com a referent les diverses accions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla individualitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>- Responsable: el tutor, amb la col·laboració de l’equip docent. </li></ul></ul>
  15. 15. Ordre EDU/296/2008, per la qual es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals del procés d’avaluació. <ul><li>El Pla individualitzat ha d’incloure: </li></ul><ul><ul><li>Habilitats de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius i competències d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitats personals, socials i autonomia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les ajudes tècniques i els suports. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació periòdica i registre sistemàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació d’acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat. </li></ul></ul><ul><li>Els centres d’ed. especial, les USEE i altres agrupaments singulars, han de seguir els criteris generals de programació i avaluació. (art. 5.3) </li></ul>
  16. 16. Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals. <ul><li>Avaluació final de cicle o etapa (art. 6) </li></ul><ul><ul><li>Fer constar les qualificacions actuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Superació del cicle o etapa: assoliment de competències bàsiques i grau de maduresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repetició una vegada a l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnat amb Pla individualitzat, fins a un curs més. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: pla individualitzat. </li></ul></ul>
  17. 17. Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><li>Avaluació de centre (punt 7) </li></ul><ul><ul><li>Concepte: Avaluació que relaciona els resultats d’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla d’avaluació interna (Consell escolar). </li></ul></ul>
  18. 18. Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><ul><li>L’avaluació de centres incorpora: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’avaluació global diagnòstica, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>el sistema d’indicadors. </li></ul></ul></ul><ul><li>Avaluació i promoció de l’alumnat (punt 15) </li></ul><ul><ul><li>Fer públics els criteris d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar resultats del grup i individuals: decisions de millora dels objectius i estratègies metodològiques emprades. </li></ul></ul>
  19. 19. Instruccions inici de curs 2008-2009 <ul><li>Adaptacions del currículum per a l’alumnat nouvingut (punt 3.4.3, i 3.4.4) </li></ul><ul><ul><li>L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla individualitzat: avaluació inicial, planificació, seguiment i avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació s’ha de dur terme en relació amb els objectius del pla individualitzat o les adaptacions del currículum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació contínua, amb observació sistemàtica i visió global del progrés d’aprenentatge. </li></ul></ul>
  20. 20. Conclusions <ul><li>Anàlisi del context: l’excel·lència diversificada. </li></ul><ul><li>Consensuar models avaluatius: el pla d’avaluació de centre. </li></ul><ul><li>Actuacions conjuntes de centre (legal, adequada, coherent i sostenible). </li></ul><ul><li>Adequació al marc curricular i competencial: els criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Organització de centre: coordinació intercicles. </li></ul><ul><li>Suport i assessorament de la inspecció i dels Serveis Educatius. </li></ul>

  ×