Γεωγραφία: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

1,496 views
1,447 views

Published on

Γεωγραφία: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
822
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Γεωγραφία: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

 1. 1. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ΢ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ΢ ΢ΣΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΢ΠΟΤΓΩΝΓεώξγηνο ΜπακπαζίδεοΦπζηθόο-ΓεσιόγνοMSc ΑζηξνθπζηθήοΥπ. Γηδ. Τκ. Φπζηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ-Αζηεξνζθνπείνπ Παξηζίσλ20ν Γπκλάζην Αζήλαο Από ην Σρνιηθό Έηνο 2011-12, μεθίλεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ζε 68 ΠηινηηθάΓπκλάζηα ζε όιε ηελ Διιάδα ηνπ λένπ Πξόγξακκαηνο Σπνπδώλ (ΠΣ). Κύξηνο ζηόρνο είλαη εαπόθηεζε εκπεηξίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε επίπεδν ηάμεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο, έηζηώζηε λα γεληθεπζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζε παλειιήληα θιίκαθα (έγγξαθν ΥΠΓΜΘ:12467/Γ2/01-11-2011). Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ΠΣ, ζηνρεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο έληαμεο θαηεθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία, ελώ παξάιιεια, κέζσ κηαοακθίδξνκεο δηαδηθαζίαο ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ γηα ηνλΔθπαηδεπηηθό1. Δπηγξακκαηηθά, ην λέν ΠΣ ελζσκαηώλεη ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιώλ πεγώλ κάζεζεο(π.ρ. δηαδίθηπν, πιαηθόξκα ςεθηαθνύ ζρνιείνπ2) κε ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήοθαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ), εληάζζνληαο βησκαηηθέο δξάζεηο ζε επίπεδν ζρνιηθνύ ηκήκαηνο ζεθαζεκεξηλή βάζε. Τν ζρνιηθό βηβιίν δελ είλαη πηα ην κνλαδηθό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν θαηπεγή αλαθνξάο γηα ην καζεηή θαη ηνλ Δθπαηδεπηηθό. Σηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαοδηακνξθώλεηαη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο δηεξεύλεζεο, θαζώο νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζενκάδεο εξγαζίαο, επηθεληξώλνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηδέεο θαη γεγνλόηα ηεο δηδαθηέαούιεο, αλαπηύζζνληαο παξάιιεια επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο. Σπλεπώο, ν ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλεηαη πην ελεξγόο,έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηάδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ν ίδηνο ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηαην Σρνιηθό Έηνο 2011-12 από ηα καζήκαηα αλάζεζεο ησλ ΠΔ04 Φπζηθώλ, ην λέν ΠΣεθαξκόδεηαη κόλν ζην κάζεκα ηεο Γεωλογίαρ-Γεωγπαθίαρ. Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνποθηλείηαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ ΠΣ είλαη ε καηανόηζη, ε διεπεύνηζη, ε επικοινωνία θαη εζύνδεζη με ηη ζωή.1 Οδηγόσ Εκπαιδευτικού για το Π.Σ. τησ Γεωγραφίασ Γυμναςίου2 http://digitalschool.minedu.gov.gr
 2. 2. Σην παξόλ άξζξν παξαζέηνπκε δύν Φύιια Δξγαζίαο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζεπξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζην 20ν Γπκλάζην Αζήλαο θαηά ην Σρνιηθό Έηνο 2011-12 ζηνκάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο πέξα από ηα πξνηεηλόκελα από ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ. Ζπξόηαζή καο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο ε νπνία αθνινπζεί ηηο θαηεπζύλζεηοηνπ λένπ ΠΣ, θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα βνήζεκα γηα όζνπο ζπλαδέιθνπο θιεζνύλ λαεθαξκόζνπλ ην ΠΣ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, όπσο επίζεο θαη γηα όζνπο επηζπκνύλ λα εληάμνπλέλα δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο Γεσγξαθίαο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Κάζε καζεηήοπαξαιακβάλεη έλα Φύιιν Δξγαζίαο ην νπνίν θαη ζπκπιεξώλεη θαη παξαδίδεη ζην ηέινο ηεοδηδαθηηθήο ώξαο. Όζνλ αθνξά ην επηπιένλ πιηθό, όπσο ράξηεο, πίλαθεο δεδνκέλσλ θιπ,δίλεηαη από έλα αληίγξαθν ζε θάζε νκάδα. Με απηήλ ηελ ηαθηηθή, επηδηώθνπκε όινη νηκαζεηέο λα εξγαζηνύλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, ελώ παξάιιεια αλαπηύζζεηαη έλα πλεύκαζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ θάζε νκάδαο. Κάπνηα θείκελα πεξηέρνπλ ιέμεηο ζηα αγγιηθάαιιά νη καζεηέο δελ αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα. Τν ζρνιηθό βηβιίν ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν από όπνπ νκαζεηήο αλαδεηεί πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία ηνπ (π.ρ. ζεκαηηθνύο ράξηεο,πίλαθεο θιπ). Σε όζεο ζρνιηθέο κνλάδεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηα Φύιια Δξγαζίαο πνπ πξνηείλνπκε κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλπαξάιιεια κε ην δηαδίθηπν θαη ην εγθεθξηκέλν ινγηζκηθό Π.Η. Γεσινγία/Γεσγξαθία Α΄-Β΄Γπκλαζίνπ3. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΢ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤΤν πξώην από ηα δύν Φύιια Δξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπκε αληηζηνηρεί ζηελ ελόηεηαΜεηαβνιέο ζην Φπζηθό Πεξηβάιινλ γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλαζηελ Υδξόζθαηξα. Σύκθσλα κε ην λέν ΠΣ, πξνηείλεηαη λα αθηεξσζνύλ 3 δηδαθηηθέο ώξεο. Τνζπγθεθξηκέλν Φύιιν Δξγαζίαο θαιύπηεη κία δηδαθηηθή ώξα θαη αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην ηεοθαηαλνκήο ηνπ λεξνύ ζηνλ Πιαλήηε θαη ζην ξόιν ησλ ζαιαζζώλ ζηελ Αλζξσπόηεηα.Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο εηζαγσγή γηα ηελ Υδξόζθαηξα. Πξνζδνθώκελεο επάξθεηεο ησλ καζεηώλ κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο:3 http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848
 3. 3. Α. Καηανόηζη:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 1α θαη 2α νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύλ ηνπο σθεαλνύο, ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο επείξνπο ζην ράξηε (αλάπηπμε ρσξηθήο ζθέςεο), λα πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ λεξνύ (Υδξόζθαηξα) ζε παγθόζκηα θιίκαθα.Β. Γιεπεύνηζη:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 1β θαη 2β νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ραξηώλ, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ γεσγξαθηθή νξνινγία,Με ηε Γξαζηεξηόηεηα 2γ θαη 2δ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα ηαμηλνκνύλ δεδνκέλα κε βάζε θάπνην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο θαη βάζνπο ησλ σθεαλώλ. Ωο πξνέθηαζε ζα κπνξνύζε λα δνζεί γηα ζύγθξηζε έλαο πίλαθαο κε ηηο πςειόηεξεο θνξπθέο ηεο Γεο.Γ. Δπικοινωνία:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 1γ, 3β θαη 3γ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα εληζρύζνπλ ην ξόιν ηνπο ζηελ νκάδα, λα αλαπηύμνπλ ηελ επηθνηλσλία παξνπζηάδνληαο ηηο απόςεηο ηνπο ζηελ νινκέιεηα.Γ. ΢ύνδεζη με ηη ζωή:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 1γ, 3α θαη 3δ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία ηεο ζάιαζζαο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηνλ πνιηηηζκό.Τλικό:Πέξα από ην Φύιιν Δξγαζίαο, ν θάθεινο πιηθνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαοζπκπιεξώλεηαη από:
 4. 4. Έλα "ιεπθό"4 παγθόζκην ράξηε δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α4 γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα 2α θαη 3γ. Δίλαη εύθνιν λα αλαθηεζνύλ από ην δηαδίθηπν. Μηα ελδηαθέξνπζα ζπιινγή ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα: http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm. Φάξηε ηνπ πεξίπινπ ηεο Γεο από ην Μαγγειάλν γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα 3γ. Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ε πξνβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ράξηε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ή θαη ε αλαδήηεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν από ηνπο καζεηέο. Αμηνπνίεζε Παγθόζκησλ ραξηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.ΑξιολόγηζηΤα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο κε ηα νπνία ζα θιηζεί ν Δθπαηδεπηηθόο λααμηνινγήζεη ηνπ καζεηέο αιιά θαη ην έξγν ηνπ ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο δηαθέξνπλαπό ηα παξαδνζηαθά. Οη θαηεζύλζεηο πνπ πξνηείλνπκε λα θηλεζεί ν Δθπαηδεπηηθόο είλαη ζεπνην βαζκό νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κπνξνύλ: λα απαξηζκνύλ ηηο επείξνπο θαη ηνπο σθεαλνύο ηνπ πιαλήηε λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα ηνλ Ζ/Υ εθόζνλ ηνπο έρεη δεηεζεί λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά λα παξνπζηάδνπλ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο ηνπο λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηελ αμία θαη ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλΔπεκηάζειρ- ζςνθεηική επγαζία:Ζ Γξαζηεξηόηεηα 3 δίλεη έκθαζε ζηα επηηεύγκαηα ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπόξσλ. Σαλεξγαζία γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα δεηεζεί από κηα νκάδα καζεηώλ λααλαδεηήζνπλ ζηνηρεία θαη εηθόλεο ή θαη ράξηεο γηα ηα ηαμίδηα ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπόξσλθαη ηηο αλαθαιύςεηο ηνπο. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΢ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ Β΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤΤν δεύηεξν θαηά ζεηξά Φύιιν Δξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπκε αληηζηνηρεί ζηελ ελόηεηαΦπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Άλζξσπνο γηα ηελ Β΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηονξνζεηξέο ηεο Δπξώπεο. Σύκθσλα κε ην λέν ΠΣ, πξνηείλεηαη λα αθηεξσζνύλ 2 δηδαθηηθέο. Τν4Ονομάζουμε λευκούσ χάρτεσ τουσ χάρτεσ εκείνουσ που δεν έχουν τισ ονομαςίεσ παράμόνο τα περιγράμματα.
 5. 5. ζπγθεθξηκέλν Φύιιν Δξγαζίαο θαιύπηεη ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα θαη αληηζηνηρεί ζηνθεθάιαην ηεο κειέηεο ησλ βαζηθώλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Δπξώπεο. Ζδηδαθηηθή ελόηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη κειεηά ηελ πεξίπησζε ησλ Άιπεσλ θαη δελαλαπηύζζεηαη ζην παξόλ Φύιιν Δξγαζίαο. Πξνζδνθώκελεο επάξθεηεο ησλ καζεηώλ κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο:Α. Καηανόηζη:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 1α θαη 1β νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα απαξηζκνύλ ηηο κεγάιεο νξνζεηξέο, ηηο κεγάιεο πεδηάδεο θαη ηα κεγάια πνηάκηα ηεο Δπξώπεο, λα εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηα βαζηθά γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξώπεο θαη λα ηα ζπζρεηίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο (αλάπηπμε ρσξηθήο ζθέςεο).Β. Γιεπεύνηζη:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 2α, 2β θαη 3α νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα εθηηκνύλ ηελ επίδξαζε ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ γεσγξαθηθή νξνινγία, λα δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δίλνληαη θαη ηηο γλώζεηο ηνπο.Γ. Δπικοινωνία:Με ηε Γξαζηεξηόηεηα 3α νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο θαη θαη επέθηαζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη απηνέθθξαζεο.Γ. ΢ύνδεζη με ηη ζωή:Με ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 2γ θαη 3β νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλαγιύθνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο.
 6. 6. Τλικό:Πέξα από ην Φύιιν Δξγαζίαο, ν θάθεινο πιηθνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαοζπκπιεξώλεηαη από: Έλα "ιεπθό" ράξηε ηεο Ηηαιίαο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α4 γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα 3α. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα κειεηεζεί άιιε ρώξα. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε αλάθηεζε ιεπθώλ ραξηώλ από ην δηαδίθηπν είλαη εύθνιε (π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα: http://geogr.eduportal.gr/maps2.htm). Φάξηεο ησλ θπξίσλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο Δπξώπεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα 3β. Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ε πξνβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ράξηε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ή θαη ε αλαδήηεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν από ηνπο καζεηέο. Αμηνπνίεζε ραξηώλ Δπξώπεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.ΑξιολόγηζηΌπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε δηδαθηηθή πξόηαζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαηαπηναμηνιόγεζεο ζα κπνξνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ θαηεζύλζεηο όπνπ θαηεθηηκάηαη ζε πνην βαζκό νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κπνξνύλ: λα απαξηζκνύλ ηα βαζηθά γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξώπεο λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα ηνλ Ζ/Υ εθόζνλ ηνπο έρεη δεηεζεί λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά λα παξνπζηάδνπλ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο ηνπο λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αλαγιύθνπ ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ.Δπεκηάζειρ- ζςνθεηική επγαζία:Ζ Γξαζηεξηόηεηα 3 δίλεη έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζε κηα πεξηνρή ιόγσηνπ θπζηθνύ αλαγιύθνπ. Σαλ εξγαζία γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κπνξεί λα δεηεζεί από κηανκάδα καζεηώλ λα αλαδεηήζνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ζε κεγάια ηερληθά έξγαζηελ Διιάδα ή θαη ζην εμσηεξηθό ζπιιέγνληαο ζηνηρεία θαη εηθόλεο.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 7. 7. Αζιαλίδεο Α., Εαθεηξαθίδεο Γ., Καιατηδίδεο Γ., Γεσινγία-Γεσγξαθία Β΄ Γπκλαζίνπ,έθδνζε γ΄, ΟΔΓΒ, 2011.Καξακπάηζα, Α., Κισλάξε, Α., Κνπηζόπνπινο, Κ., Τζνπλάθνο, Θ., Γεσγξαθία Α΄Γπκλαζίνπ, έθδνζε δ΄, ΟΔΓΒ, 2001.Καξακπάηζα, Α., Κισλάξε, Α., Κνπηζόπνπινο, Κ., Τζνπλάθνο, Θ., Γεσγξαθία Β΄Γπκλαζίνπ, έθδνζε ε΄, ΟΔΓΒ, 2005. - ιηθό, 2012.Παπιόπνπινο Κ., Γαιάλε Α., Γεσινγία-Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ, έθδνζε γ΄, ΟΔΓΒ,2011.Παπιόπνπινο Κ., Γαιάλε Α., Γεσινγία-Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ, βηβιίνεθπαηδεπηηθνύ, ΟΔΓΒ, 2009.Πξόγξακκα Σπνπδώλ Γεσγξαθίαο Γπκλαζίνπ γηα ην «Νέν Σρνιείν», 2011.Τν λέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην κάζεκα Γεσινγία – Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ,νδεγόο εθπαηδεπηηθνύ, 2011.
 8. 8. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ A΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤΟΝΟΜ/ΜΟ: ............................................... ΟΜΑΓΑ: ...................................... ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1:Α) Να νλνκάζεηε ηηο επείξνπο θαη ηνπο σθεαλνύο ζηνλ παξαθάησ ράξηε:(Πεγή: http://www.shfschool.org/kidshelp/namecont.gif)Β) Πνηα είλαη ηα ζεκεία επηθνηλσλίαο ησλ επείξσλ;
 9. 9. Γ) Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πηζηεύεηε όηη έρνπλ νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαηθνληά ζε ζάιαζζεο θαη σθεαλνύο; ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2:Α) Σηνλ Παγθόζκην ράξηε πνπ ζαο δίλεηαη λα γξάςεηε ηηο ζάιαζζεο ηνπ Πίλαθα ηεο ζειίδαο52 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.Β) Δπηβεβαηώζηε ηηο πξνβιέςεηο ζαο από ηνλ Παγθόζκην ράξηε ηνπ Σρνιείνπ.Γ) Με βάζε ηνλ Πίλαθα ζηεο ζειίδαο 52 ηνπ βηβιίνπ λα ηαμηλνκήζεηε ηηο ζάιαζζεο ζε ζρέζεκε ην κέγηζην βάζνο πνπ έρνπλ μεθηλώληαο από ηελ πην βαζηά. 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ 7. ___________________________________ 8. ___________________________________ 9. ___________________________________ 10. ___________________________________ 11. ___________________________________ 12. ___________________________________ 13. ___________________________________ 14. ___________________________________Γ) Πνηνο σθεαλόο έρεη ην κεγαιύηεξν βάζνο; ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3:Α) Τη εξγαιεία θαη γλώζεηο πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη έλαο λαπηηθόο γηα λα ηαμηδέςεη ζηηοζάιαζζεο;Β) Ο Φξηζηόθνξνο Κνιόκβνο αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή ην 1492 κ.Φ. Γηαηί θαζπζηέξεζε ηόζνε αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο;
 10. 10. Γ) Ο Μαγγειάλνο μεθίλεζε ην 1519 από ηελ Ηζπαλία θαη ηαμηδεύνληαο πξνο ηα δπηηθά εαπνζηνιή ηνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα πξώηε θνξά ηνλ πεξίπινπ ηεο Γεο. Να ζρεδηάζεηε ηεδηαδξνκή πνπ πηζηεύεηε όηη αθνινύζεζε ζηνλ Παγθόζκην ράξηε πνπ ζαο δόζεθε.Δπηβεβαηώζηε ηελ ππόζεζή ζαο από ην ράξηε ηεο πνξείαο ηνπ.Γ) Τη θέξδηζε ε αλζξσπόηεηα από απηό ην ηαμίδη; ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ Β΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤΟΝΟΜ/ΜΟ: ............................................... ΟΜΑΓΑ: ...................................... ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1:Α) Σειίδα 56-57 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: Πνηεο είλαη νη κεγαιύηεξεο νξνζεηξέο θαη πεδηάδεο ηεοΔπξώπεο θαη ζε πνηεο ρώξεο βξίζθνληαη;Β) Πνηα κεγάια πνηάκηα πεγάδνπλ από απηέο ηηο νξνζεηξέο; ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2:Α) Δηθόλεο 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 ζειίδα 60 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθήζεκαζία ησλ νξνζεηξώλ ηεο Δπξώπεο;Β) Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ πεδηάδσλ ηεο Δπξώπεο;Γ) Να αλαθέξεηε δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νξνζεηξέο. ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3:Α) Σην ράξηε ηεο Ηηαιίαο πνπ ζαο δίλεηαη λα ζρεδηάζεηε πώο θαληάδεζηε όηη ζα είλαη ηνθύξην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηεο ρώξαο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ράξηε ηεο ζειίδαο 55-56.Δμεγήζηε ηηο επηινγέο ζαο.
 11. 11. Β) Δπηβεβαηώζηε ηηο πξνβιέςεηο ζαο από ην ζηδεξνδξνκηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο. Πνηεοδπζθνιίεο πηζηεύηεηε όηη αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ θαη πσο ηηο μεπεξλνύλ;

×