PhÇn I. M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh (§TC§)
Bµi 1. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>I. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ cã c¸c t...
c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>4. B¸o cho ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i biÕt tæng ®µi s½n sµng hay </li></ul><ul><li...
c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>8. Chèng tiÕng déi l¹i, tiÕng keng, tiÕng Clip khi ph¸t xung sè vµ </li></ul><ul...
II. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ Mét sè phÝm chøc n¨ng: 1. PhÝm Redial (RD): PhÝm nµy cã t¸c dôn...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>M¸y cã yªu cÇu t¹m dõng sÏ ph¸t nh¹c chuyÓn sang m¸y bªn kia ...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>4. PhÝm Pause: PhÝm nµy hÇu nh­ kh«ng cã t¸c dung ®èi víi c...
<ul><li>6. Phim Memory – Store: Dïng ®Ó l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao hay gäi nhÊt vµo trong bé nhí. ViÖc l­u tr÷ nh­ng sè t...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>7. §Ó xo¸ sè thuª bao trong m¸y: Ta xo¸ b¨ng phÝm Clear: Ên...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>9. PhÝm Mute:  </li></ul><ul><li>lµ phÝm lµm c©m dïng ®Ó ng...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>12. PhÝm Program:  </li></ul><ul><li>phÝm nµy chØ cã trong ...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>15. C«ng t¾c: HS (Hook Swith) kho¸ tæ hîp c«ng t¾c nµy ®­îc...
Bµi 2. cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>I. Tæ hîp: Gåm cã èng nãi vµ èng nghe: </li></ul><ul><li>1.  (Micr...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>2. Micro ®iÖn ®éng: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>S N N Mµng run...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o nh­ (HV), gåm mét cuén d©y ®Æt trong khe tõ cña ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã trë kh¸ng rÊt nhá nªn phèi hîp víi bé vµo m¹ch khuÕch ph...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>3. Micro tÜnh ®iÖn: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn  </li><...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul>§iÖn cùc tr­íc (mµng rung) ;;;;;;;;;;;;;...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung lµm mµng rung rung lµm thay ®æ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® R: §­a nguån mét chiÒu cÊp cho Micro vµ ng¨n tin hiÖu xoay chiÒu. C: DÉn tÝn hiÖu...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>4. è ng nghe (tai nghe) </li></ul><ul><li>è ng nghe cã chøc n¨ng biÕn ®æi ...
<ul><li>a. Tai nghe ®iÖn tö: Khi ta ®­a däng ®iÖn xoay chiÒu vµo cuén d©y cña tai nghe thi tõ tr­êng tæng céng (gåm tõ t...
<ul><li>b.  C¸ch kiÓm tra: vÆn ®ång hå v¹n n¨ng vÒ thang «m ta ®o ®iÖn trë cuén d©y tai nghe d­îc kho¶ng 150-200 ¤m vµ c...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>5. Loa: Th­êng cã 2 lo¹i ®ã lµ loa ®iÖn ®éng vµ loa th¹ch anh ¸p ®iÖn. </...
<ul><li>loa ®iÖn ®éng ®­îc dïng trong c¸c m¸y cã phim SP.phone vµ thõ¬ng còng lµ loa ph¸t chu«ng. </li></ul><ul><li>b. Ki...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® H.Hoµn
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>c. Loa th¹ch anh ¸p ®iÖn: </li></ul><ul><li>Th¹ch anh cã tÝnh thuËn nghÞch...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Mét miÕng th¹ch anh 2 mÆt ®­îc g¾n ®iÖn cùc ®Ó lµm d©y, mét mÆt ®­îc g¾n vµ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Dïng loa nµy ®Ó ph¸t tÝn hiÖu chu«ng trong m¹ch thu chu«ng. </li></ul><ul><...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>6. Bµn phÝm:  </li></ul><ul><li>Bµn phÝm trong m¸y Ên phÝm thay cho ®Üa q...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>- PhÝm Ên, miÕng ®Öm cao su cã g¾n miÕng than dÉn ®iÖn vµ m¹ch in </li></u...
<ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® 2 3 M¹ch in 1 MiÕng cao su ®µn håi Phim sè Cét Hµng V...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Bëi mét líp cao su ®µn håi, phÝa trªn líp cao su lµ nót nhùa cóng, phÝa d­í...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi Ên phÝm, møc ¸p cao nµy truyÒn vµo ch©n møc thÊp cña IC quay sè (ch©n m...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Tr­íc ®©y chÕ ®é quay sè xung phï hîp víi tæng ®µi c¬ ®iÖn. HiÖn nay chÕ ®é qu...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VD: Ta Ên phÝm 5 ph¸t ®i 5 xung </li></ul><ul><li>Ta Ên phim 0 ph¸t ®i 10 xun...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VËy ta Ên phÝm 1 ph¸t ®i 1 xung. Thêi gian 1 xung (gån møc thÊp va møc cao) lµ...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>- Nhãm tÇn sè cao: F1, F2, F3, F4 </li></ul><ul><li>- Nhãm tÇn sè thÊp: f1, ...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Khi Ên 1 phÝm nµo ®ã th× m¸y ph¸t ®i cïng mét lóc 2 tÊn sè theo hµng vµ cét t­...
Bµi 3. ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>I . S¬ ®å khèi  </li></ul>M¹ch b¶o VÖ qu¸ ¸p CÇu chèng ®¶o cùc M¹ch thu...
Ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>M¸y ®iÖn tho¹i cã 3 khèi chÝnh: M¹ch gäi sè, ®µm tho¹i, mach thu ch«ng. </li><...
II. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>M¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p: Do c¸c linh kiÖn cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng õa IC, ...
Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>a. CÊu t¹o, ký hiÖu nh­ HV:   </li></ul>M¹ch chèng qu¸ ¸p thùc chÊt lµ c¸c ®iè...
Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>b. Nguyªn lý lµm viÖc:  </li></ul><ul><li>V× mét lý do nµo ®ã lµm cho ®iÖn ¸p ë...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>2. M¹ch thu chu«ng: </li></ul>SW R H L L1 M¹ch thu Chu«ng HS R1 C1 C2 R2 C3 L2 1 2 3 ChÝp ...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>C¸c bé phËn trong IC chu«ng </li></ul>IC chu«ng C3 C2 L2 Bé t¹o TÇn sè Dao ®éng Bé K§ L1 R...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i dïng ®Üa quay sè m¹ch thu chu«ng sö dông trùc tiÕp dßng ®iÖn tÝn hiÖu x...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>3. M¹ch cÇu chèng ®¶o cùc </li></ul>M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 ...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Do m¹ch ®iÖn chñ yÕu lµ IC, bãng b¸n dÉn nªu nguån cung cÊp cho chóng ph¶i ®óng cùc tÝnh, n...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>a. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><u...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>4. M¹ch gäi sè: </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh bé ph¸t tÝn hiÖu gäi ®½ ®...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>T¸c dông cña c¸c khèi: </li></ul><ul><li>- Bµn phÝm: Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c xung ®iÖn cu...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>- M¹ch ghi ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn c¸c m· sè ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>b. M¹ch gäi sè Tone: </li></ul>IC sè Bµn phÝm Bé m· hãa, Bé nhí, Bé ®Õm… TÇn sè cao ...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>ë chÕ ®é quay sè Tone th× thêi gian quay sè ®­îc rót ng¾n ®i rÊt nhiÒu so víi ph¸t xung....
KÕt nèi tæng ®µi néi bé
KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 
KÕt nèi tæng ®µi néi bé <ul><li>1. Gäi néi bé. </li></ul><ul><li>2. ChuyÓn cuéc gäi. </li></ul><ul><li>3. Khãa mét m¸y trª...
s¬ ®å nguyªn lý m¹ch gäi sè
B ¸ I 3. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 802
B ¸ I 4. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 210
B ¸ I 5. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y nisuko
B ¸ I 6. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y gpi
B ¸ I 7. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Goldstar gs-5140
B ¸ I 8. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-132
B ¸ I 9. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-101
B ¸ I 10. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y 70986094
B ¸ I 11. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Ph117
B ¸ I 12. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y panasonic
bé nguån ®Ó söa m¸y
PhÇn ii. m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi (§tkd) <ul><li>C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd </li></ul><ul><li>I. Optron: </li></u...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>II. Hä IC æn ¸p nguån. </li></ul><ul><li>1. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p d­¬ng: 78XX </...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p ©m: 79XX </li></ul><ul><li>VD: 7912 lÊy ra ®iÖn ¸p - 12V...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>1. Giới thiệu về Mosfet </li></ul><ul><li>Mosfet là Transistor hiệu ứng trườ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet. </li></ul>Ký hiệu và sơ đồ chân tương đươn...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>* Cấu tạo của Mosfet. </li></ul>Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N + G : Gate g...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Mosfet kệnh N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền </li></ul><ul><li>bán...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet </li></ul><ul><li>Mạch điện thí nghiệm . ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Thí nghiệm: Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn </li></ul><ul><li>D vào ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân </li></ul><ul><li>G ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Các bước kiểm tra như sau : </li></ul>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Bước 1: Chuẩn bị để thang x1KΩ </li></ul><ul><li>+ Bước 2: Nạp cho G mộ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt. </li></ul><ul><li>Đo kiểm tra Mosfet ngược ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>5. Ứng dung của Mosfet trong thực tế </li></ul><ul><li>Mosfet trong nguồn xu...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, </li></ul><ul><li>người ta...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . </li></ul><ul><li>Khi kiểm tra Mosfet tro...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd b. H×nh d¹ng thùc tÕ c. C¸ch kiÓm tra
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>4. R¬le ®iÖn tö </li></ul>
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>III. Op – AMP ( IC khuÕch ®¹i thuËt to¸n ) </li></ul>
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
Bµi 2. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>  -  Hiện nay máy điện thoại kéo dài, mẹ con đang được sử </li></ul><ul><li>d...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>1. Máy Samsung – SGH600  </li></ul><ul><li>  * Con : </li></ul><ul><li>  -...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy Ericson  788 – 768  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><li>- T...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Siemmens C25 </li></ul><ul><li>* Con:  </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>4.Máy Nokia 6110A   </li></ul><ul><li>* Mẹ :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5. Samsung – 1998  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>6. Nokia 100 đời mới  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>II. Máy công suất nhỏ trong nhà </li></ul><ul><li>1. Panasonic Mode KXTC </...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>*Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Funsion  </li></ul></ul></ul...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy GE – FH 29632 GE1 – A  </li></ul><ul><li>- Ấn giữ Code ở mẹ và Del Co...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Vetel – NP 9731  </li></ul><ul><li>* Con :  ấn Redial -> ( * ) -> ( ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5.Máy Panasonic – KXTCD 953 GB  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><u...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>7.Máy Siemmens GIGASET 3015 </li></ul><ul><li>- Đầu tiên phải chuyển sang Eng...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>8. Panasonic KXTCD 955GC ( CE 0681X )  </li></ul><ul><li>* Máy con : ấn ( ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>9. Máy tần ACHTRUNG  </li></ul><ul><li>- Khi vào mã Code thì rút mẹ ra khỏi ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>-> Vào số máy con ( 1 đến 5 ) -> OK -> Einstellnngen -> OK </li></ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>10. INISON TD 120  </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ )giữ ( ← ) </li></ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>11. Máy SANYO 2 con CLT 970 ( xuất )  </li></ul><ul><li>- Nối  nguồn máy Mẹ,...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>- Vào 6 số : 000000 ở Con hoặc 999999 ở Con </li></ul><ul><li>- Ấn Tel ở máy...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bai dtcd

335
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai dtcd

 1. 1. PhÇn I. M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh (§TC§)
 2. 2. Bµi 1. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>I. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ cã c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n sau: </li></ul><ul><li>1. B¸o hiÖu cho ng­êi sö dông biÕt lµ tæng ®µi s½n sµng tiÕp nhËn hay ch­a s½n sµng tiÕp nhËn cuéc gäi b»ng ©m míi quay sè hay ©m b¸o hiÖu bËn khi thuª bao nhÊc m¸y tr­íc khi quay sè. </li></ul><ul><li>2. Ph¶i göi m· sè thuª bao bÞ gäi vµo tæng ®µi, b»ng c¸ch quay sè hoÆc Ên phÝm. </li></ul><ul><li>3. Rót ng¾n thêi gian quay sè thuª bao bÞ gäi. </li></ul>
 3. 3. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>4. B¸o cho ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i biÕt tæng ®µi s½n sµng hay </li></ul><ul><li>ch­a s½n sµng tiÕp nhËn cuéc gäi håi ©m chu«ng hoÆc b¸o bËn . </li></ul><ul><li>5. B¸o cho ng­êi bÞ gäi b»ng c¸ch kªu chu«ng. </li></ul><ul><li>6. ChuyÓn ®æi n¨ng l­îng ©m thanh thµnh n¨ng l­îng ®iÖn ¸p vµ </li></ul><ul><li>ng­îc l¹i. </li></ul><ul><li>7. B¸o hiÖu cuéc gäi chÊm døt khi thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y thi cã </li></ul><ul><li>©m b©o hiÖu t¾t m¸y. </li></ul>
 4. 4. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>8. Chèng tiÕng déi l¹i, tiÕng keng, tiÕng Clip khi ph¸t xung sè vµ </li></ul><ul><li>khö ®­îc tiÕng tr¾c ©m. </li></ul><ul><li>9. ChuyÓn tÝn c­íc ®Õn tæng ®µi ngay tõ khi m¸y bÞ gäi nhÊc m¸y </li></ul><ul><li>cho ®Õn khi cuéc gäi kÕt thóc. </li></ul><ul><li>10. Ngoµi ra m¸y ®iÖn tho¹i cßn cã c¸c tinh n¨ng kh¸c (kÕt hîp </li></ul><ul><li>víi dÞch vô tæng ®µi ) nh­ b¸o thiÕu, b¸o v¾ng, truyÒn ®­a sè </li></ul><ul><li>liÖu, nhí sè thuª bao ®Æc biÖt, gäi l¹i sè m¸y sau cïng, vµ cã </li></ul><ul><li>kh¶ n¨ng truy t×m c¸c cuéc gäi xÊu, c¸c chøc n¨ng ghi, ®äc, </li></ul><ul><li>hiÖn giê, b¸o giê… </li></ul>
 5. 5. II. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ Mét sè phÝm chøc n¨ng: 1. PhÝm Redial (RD): PhÝm nµy cã t¸c dông gäi l¹i con sè thuª bao cuèi cïng (sè thuª bao nµy ch­a bÞ xo¸ nÕu ta ch­a goi sè thuª bao kh¸c. Khi nghe ©m hiÖu mêi quay sè th× ta chi viÖc Ên phÝm nµy). 2. PhÝm Hold: PhÝm nµy cã t¸c dông dïng ®Ó gi÷ ®­êng d©y cho thuª bao khi tæ hîp ®· ®Æt xuèng. Khi hai thuª bao ®ang tho¹i v× lý do g× ®ã mét thuª bao cã yªu cÇu t¹m ngõng trong chèc l¸t, nÕu ®ång ý thi thuª bao cã yªu cÇu Ên phÝm Hold sau ®ã ®Æt tæ hîp vµo m¸y (hoÆc ®Æt ra ngoµi) lóc nµy ®Ìn chØ thÞ ph×m Hold s¸ng lªn b¸o ®­êng d©y ®· ®­îc gi÷ (®­êng d©y hai thuª bao vÉn nèi th«ng mÆc dï mét bªn ®· g¸c m¸y).
 6. 6. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>M¸y cã yªu cÇu t¹m dõng sÏ ph¸t nh¹c chuyÓn sang m¸y bªn kia nghe trong thêi gian chê ®îi. Khi muèn kÐt nèi l¹i th× ta chi viÖc nhÊc tæ hîp vµ Ên l¹i phim Hold. </li></ul><ul><li>3. Phim Flash = Reset = Recall: 3 phÝm nµy cã t¸c dông thay cho viÖc nhÊc ®Æt tæ hîp, khi ta ®ang gäi sè mµ v« tinh Ên sai sè nµo ®ã ta chØ viÖc Ên vµo phÝm nµy lµ ®­îc mµ kh«ng cÇn ph¶i nhÊp tæ hîp ®Ó lÊy l¹i ©m hiÖu, lóc nµy sè cò sÏ bÞ xo¸ hÕt vµ sè míi sÏ ®­îc göi ®i. </li></ul>
 7. 7. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>4. PhÝm Pause: PhÝm nµy hÇu nh­ kh«ng cã t¸c dung ®èi víi c¸c thuª bao n¾m trong m¹ng tæng ®µi b­u ®iÖn (c«ng céng) chØ cã t¸c dông ®èi víi c¸c thuª bao thuéc tæng ®µi PABX dïng ®Ó chiÕm ®­êng d©y trung kÕ khi gäi. </li></ul><ul><li>5. Phim Tone = P/T: PhÝm nµy dïng ®Ó ®æi nhanh ph­¬ng thøc göi sè vÒ tæng ®µi. Göi sè vÒ tæng ®µi cã hai ph­¬ng thøc: Xung (Pulse) vµ ®a tÇn (Tone) ( P/T). </li></ul><ul><li>Khi c«ng t¾c g¹t ë d­íi ®Õ m¸y ë vÞ trÝ xung (P) mµ khi nhÊc tæ hîp lªn ta l¹i muèn quay l¹i sè theo d¹ng Tone thi Ên phim nµy, sè göi ®i sÏ la d¹ng Tone. </li></ul><ul><li>Phim nµy chØ cã t¸c dung mét lÇn Ên, khi ®Æt m¸y xuèng råi nhÊc lªn mµ kh«ng Ên l¹i phÝm nµy thi ph­¬ng thøc nµy sÏ tù ®éng trë l¹i d¹ng xung theo vÞ trÝ P cña c«ng t¾c g¹t d­íi ®Õ m¸y. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>6. Phim Memory – Store: Dïng ®Ó l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao hay gäi nhÊt vµo trong bé nhí. ViÖc l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao tuú thuéc vµo tõng lo¹i m¸y, cã m¸y l­u tr÷ ®­îc vµi sè tíi vµi chôc sè thuª bao. ViÖc lËp trinh ®Ó l­u tr÷ sè thuª bao ®¬n gi¶n hay phøc t¹p tuú thuéc tõng lo¹i (cã h­íng dÉn kÒm theo m¸y) nh­ng ®a sè c¸c m¸y cã c¸ch l­u tr÷ sè thuª bao theo c¸ch chung sau ®©y: </li></ul><ul><li>“ nhÊc tæ hîp “, Ên phÝm Store, Ên mét sè thuª bao cÇn nhí , Ên phim ®¹i diÖn sè nhí (Memory ) §Æt tæ hîp. Muèn l­u tr÷ sè thuª bao kh¸c ta thao t¸c t­¬ng tù , khi muèn gäi sè thuª bao b»ng phÝm nhí ta nhÊc tæ hîp, nghe ©m ®iÖu mêi quay sè råi Ên phim ®¹i diÖn cho thuª bao ®· ghi thi toµn bé sè thuª bao m¸y sÏ tù ®éng göi ®i. </li></ul>C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§
 9. 9. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>7. §Ó xo¸ sè thuª bao trong m¸y: Ta xo¸ b¨ng phÝm Clear: Ên phÝm Store råi Ên phim Clear thi toµn bé c¸c sè trong m¸y bi xo¸ hÕt. </li></ul><ul><li>8. PhÝm SPK = SP.Phone = SP.Speake: Khi ta Ên phÝm nµy khi ®µm tho¹i ta kh«ng cÇn ph¶i nhÊc tæ hîp vµ chØ ®µm tho¹i b»ng Micro vµ loa g¾n trong m¸y. </li></ul><ul><li>KÕt thóc ®µm tho¹i ta chØ Ên l¹i phÝm nµy 1 lÇn n÷a. </li></ul>
 10. 10. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>9. PhÝm Mute: </li></ul><ul><li>lµ phÝm lµm c©m dïng ®Ó ng¾t tiÕng nãi mµ chØ nghe, cã thÓ kÌm </li></ul><ul><li>theo ®Ìn Led mute s¸ng, khi Ên phÝm nµy. </li></ul><ul><li>§Ó kh«i phôc l¹i nãi ta Ên phÝm mute l¹i mét lÇn n÷a, phÝm nµy </li></ul><ul><li>cã t¸c dung khi ta kh«ng muèn cho ng­êi ®Çu d©y bªn kia nghe </li></ul><ul><li>thÊy ®èi víi ng­êi bªn c¹nh. </li></ul><ul><li>10. Phim Time: </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó chØnh giê cho m¸y, phÝm nµy chi cã ®èi víi m¸y cã mµn </li></ul><ul><li>h×nh LCD, sö dông chung víi phim nµy cßn co phÝm Hour (giê), </li></ul><ul><li>Minute (phót) vµ c¸c phÝm gäi sè. </li></ul><ul><li>11. PhÝm Volume: </li></ul><ul><li>Lµ phÝm ©m l­¬ng, chØ cã ®èi víi m¸y cã SPK. </li></ul>
 11. 11. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>12. PhÝm Program: </li></ul><ul><li>phÝm nµy chØ cã trong c¸c m¸y cã mµn hiÓn thÞ dïng ®Ó lËp </li></ul><ul><li>ch­¬ng tr×nh cho m¸y nh­: L­u tr÷ sè thuª bao, chØnh giê cho </li></ul><ul><li>m¸y, tinh thêi gian mét cuéc ®µm tho¹i… </li></ul><ul><li>13. PhÝm 0 – 9: </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó quay sè thuª bao vµ dung gäi m· sè cho c¸c dÞch vô. </li></ul><ul><li>14. PhÝm #,* : </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó khai th¸c c¸c dÞch vô cña tæng ®µi (chØ víi tæng ®µi ®iÖn </li></ul><ul><li>tö) mét sè m¸y cßn thiÕt kÕ sö dông phÝm * ®Ó thay ®æi chÕ ®é </li></ul><ul><li>quay sè tõ P sang T t¹m thêi trong mét lÇn gäi, hoÆc ®Ó liªn l¹c </li></ul><ul><li>néi bé gi÷a m¸y mÑ vµ m¸y con ë m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi. </li></ul>
 12. 12. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>15. C«ng t¾c: HS (Hook Swith) kho¸ tæ hîp c«ng t¾c nµy ®­îc ®iÒu khiÓn bëi viÖc nhÊc ®Æt tæ hîp ®Ó nèi c¾t cuéc ®µm tho¹i. </li></ul><ul><li>16. C«ng t¾c g¹t Ringer: (c«ng t¾c chu«ng) dïng ®Ó chän ©m l­îng chu«ng, cã vÞ trÝ OFF: c¾t chu«ng, LOW: tiÕng chu«ng nhá, MID: tiÕng chu«ng võa, HI: tiÕng chu«ng to nhÊt. </li></ul><ul><li>17. C«ng t¾c g¹t P-T: §Æt ë d­íi ®Õ m¸y dïng ®Þnh ph­¬ng thøc göi sè vÒ tæng ®µi lµ xung ®Ó ë vÞ trÝ P, lµ ®a tÇn DTMF (Tone) ®Ó ë vÞ trÝ T. </li></ul>
 13. 13. Bµi 2. cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>I. Tæ hîp: Gåm cã èng nãi vµ èng nghe: </li></ul><ul><li>1. (Micro). </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th­êng dïng 3 lo¹i «ng nãi </li></ul><ul><li>- è ng nãi h¹t than. </li></ul><ul><li>- è ng nãi ®iÖn ®éng (hay cßn gäi lµ Micro ®iÖn ®éng) </li></ul><ul><li>- è ng nãi tÜnh ®iÖn (hay cßn gäi lµ Micro tô ®iÖn) </li></ul><ul><li>è ng nãi h¹t than cã ®é nh¹y lín nhÊt th­êng ®­îc dïng cho m¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng ®Üa quay sè lo¹i nµy Ýt dïng. </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th­¬ng dïng hai lo¹i lµ Micro ®iÖn ®éng vµ Micro tô ®iÖn. </li></ul>
 14. 14. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>2. Micro ®iÖn ®éng: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>S N N Mµng rung Mµng ®ì ®µn håi D©y ra D©y cuèn Nam ch©m VÜnh cöu Vá b¶o vÖ H.Hoµn
 15. 15. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o nh­ (HV), gåm mét cuén d©y ®Æt trong khe tõ cña mét nam ch©m vÜnh cöu h×nh trô vµ cã hai ®Çu ra. Cuén d©y ®­îc g¾n víi mµng rung qua mµng ®ì ®µn håi, ngoµi cïng lµ líp vá b¶o vÖ. </li></ul><ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung, mµng rung rung kÐo theo cuén d©y rung ®éng trong khe tõ cña nam ch©m vÜnh cöu, do ®ã trªn cuén d©y xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng theo quy luËt biÕn ®æi cña ©m thanh, micro ®· biÕn ®æi n¨ng l­îng ©m thanh thµnh n¨ng l­îng ®iÖn. </li></ul>
 16. 16. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã trë kh¸ng rÊt nhá nªn phèi hîp víi bé vµo m¹ch khuÕch ph¸t ta ph¶i dïng biÕn Êp t¨ng ¸p (HV). BiÕn ¸p nµy ®Æt trong 1 vá b¶o vÖ víi Micro nªn ta kh«ng nhin thÊy ®­îc. </li></ul><ul><li>b. C¸ch kiÓm tra: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng vÆn vÒ thang X1ohm ®o ®iÖn trë gi÷a hai ®Çu d©y vµo Micro ®­îc kho¶ng 100 ohm hoÆc ph¸t ra tiÕng kªu loÑt xoÑt thi Micro cßn tèt. </li></ul>Bé K§ Ph¸t
 17. 17. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>3. Micro tÜnh ®iÖn: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul><ul><li>Micro tÜnh ®iÖn cã cÊu t¹o nh­ (HV), hai miÕng kim lo¹i máng ®Æt song song, mét miÕng máng h¬n ®­îc chÕ t¹o lµm mµng rung (miÕng máng h¬n dung lµm ®iÖn cùc tr­íc, miÕng dµy h¬n dïng lµm ®iÖn cùc sau vµ ®­îc ®Æt cè ®Þnh). </li></ul><ul><li>Gi÷a hai tÊm kim lo¹i cã mét líp chÊt ®iÖn m«i ®Æc biÖt ®Ó t¨ng trÞ sè ®iÖn dung C cña micro, khi ®Æt lªn hai b¶n cùc mét ®iÖn ¸p 1 chiÒu th× tô ®­îc tÝch 1 ®iÖn tÝch Q lµ: </li></ul><ul><li>Q = V.C </li></ul>
 18. 18. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul>§iÖn cùc tr­íc (mµng rung) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;::::::::::::::::::;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Líp ®iÖn m«i ®Æc BiÖt D©y ra §iÖn cùc Sau cè ®Þnh
 19. 19. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung lµm mµng rung rung lµm thay ®æi ®iÖn rung cña tô C do ®ã ®iÖn ¸p V trªn hai b¶n cùc cña tô thay ®æi theo quy luËt ©m thanh. Micro nµy th­êng cã ®iÖn ¸p biÕn thiªn nhá vµ trë kh¸ng rÊt lín, nªn bé khuÐch ®¹i ph¸t ph¶i cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín. </li></ul><ul><li>Khi lµm viÖc cÇn ph¶i cã nguån 1chiÒu cÊp cho nã nh­ h×nh vÏ sau: </li></ul>C Bé K§ Ph¸t R ZD Mic Vcc H. Hoµn
 20. 20. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® R: §­a nguån mét chiÒu cÊp cho Micro vµ ng¨n tin hiÖu xoay chiÒu. C: DÉn tÝn hiÖu xoay chiÒu (©m thanh) vµo bé khuÕch ®¹i D: b¶o vÖ qu¸ ¸p mét chiÒu cho micro khái bÞ ®¸nh xuyªn khi nguån mét chiÒu cÊp cho Micro t¨ng cao. b. C¸ch kiÓm tra: Micro nµy cã kÝch th­íc rÊt nhá chØ b»ng ®Çu ngãn tay ót, bªn trong cã mét ®ièt b¶o vÖ v× vËy khi ®o ®iÖn trë cña Micro ta thÊy mét chiÒu cã ®iÖn trë nhá (®iÖn trë thuËn cua ®i«t) chiÒu ng­îc l¹i cã ®iÖn trë rÊt nhá (kh«ng lªn) lµ Micro cßn tèt.
 21. 21. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>4. è ng nghe (tai nghe) </li></ul><ul><li>è ng nghe cã chøc n¨ng biÕn ®æi n¨ng l­îng ®iÖn ¸p thµnh n¨ng l­îng ©m thanh. è ng nghe dïng trong tæ hîp cÇm tay cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng lµ èng nghe ®iÖn tö (cß gäi lµ tai nghe ®iÖn tö) </li></ul>Mµng rung B»ng s¾t máng N S Cuén d©y Nam ch©m Vinh cöu Trô s¾t non Vá b¶o vÖ D©y ra H. Hoµn
 22. 22. <ul><li>a. Tai nghe ®iÖn tö: Khi ta ®­a däng ®iÖn xoay chiÒu vµo cuén d©y cña tai nghe thi tõ tr­êng tæng céng (gåm tõ tr­êng cña nam ch©m vÜnh cöu vµ tõ tr­êng xoay chiÒu do dßng xoay chiÒu ch¹y trong cuéng d©y g©y ra) qua mµng s¾t rung thay ®æi theo dßng xoay chiÒu do ®ã lùc t¸c ®éng vµo mµng s¾t rung biÕn thiªn theo dßng xoay chiÒu, mµng s¾t rung theo, nÐn d·n kh«ng khi tr­íc mµng rung vµ ph¸t ra ©m thanh. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc®
 23. 23. <ul><li>b. C¸ch kiÓm tra: vÆn ®ång hå v¹n n¨ng vÒ thang «m ta ®o ®iÖn trë cuén d©y tai nghe d­îc kho¶ng 150-200 ¤m vµ chËp nh¶ mét que ®o vµo mét ®Çu cuén d©y, que cßn l¹i lu«n tiÕp xóc vµo ®Çu kia, ta nghe thÊy tiÕng kªu loÑt xoÑt thi tai nghe con tèt. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc®
 24. 24. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>5. Loa: Th­êng cã 2 lo¹i ®ã lµ loa ®iÖn ®éng vµ loa th¹ch anh ¸p ®iÖn. </li></ul><ul><li>a. Loa ®iÖn ®éng: Loa ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o gièng hÖt micro ®iÖn ®éng nh­ng kÝch th­íc lín h¬n nhiÒu, nhÊt lµ mµng rung b»ng dÊy Ðp cã vµnh to. </li></ul><ul><li>Khi cho dßng xoay chiÒu ch¹y trong cuén d©y lµm cho tõ tr­êng trong khe tõ ( l¬i ®Æt cuén d©y loa) biÕn thiªn theo dßng xoay chiÒu, do ®ã lùc t¸c ®éng lªn dßng ®iÖn trong cuén d©y biÕn thiªn theo, cuén d©y bÞ rung trong khe tõ kÐo theo mµng giÊy rung lµm nÐn gi·n kh«ng khi tr­íc mµng rung vµ ph¸t ra ©m thanh cã quy luËt cña dong ®iÖn xoay chiÒu ®­a vµo cuén d©y. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>loa ®iÖn ®éng ®­îc dïng trong c¸c m¸y cã phim SP.phone vµ thõ¬ng còng lµ loa ph¸t chu«ng. </li></ul><ul><li>b. Kiªm tra: §o ®iÖn trë cña loa thÊy kÕt qu¶ xÊp xØ lµ 0 ¤m vµ chËp nh¶ 1 ®Çu que ®o, loa ph¸t ra tiÕng lép bép thi loa cßn tèt. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® Mµng rung b»ng giÊy ::: ::: ::: ::: ::: ::: Nam ch©m Hinh trô Vµnh b¶o vÖ M¹ng nhÖn Trô s¾t non H. Hoµn
 26. 26. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® H.Hoµn
 27. 27. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>c. Loa th¹ch anh ¸p ®iÖn: </li></ul><ul><li>Th¹ch anh cã tÝnh thuËn nghÞch: NÕu ta t¹o mét lùc nÐn, d·n trªn hai mÆt miÕng th¹ch anh thi trªn hai mÆt ®ã xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng theo quy luËt nÐn d·n. </li></ul><ul><li>NÕu ta ®­a mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu vµo hai mÆt miÕng th¹ch anh th× miÕng th¹ch anh sÏ rung theo quy luËt cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu. </li></ul><ul><li>Do tÝnh chÊt nµy ng­êi ta lµm loa thach anh cã cÊu t¹o nh­ hinh vÏ. </li></ul>
 28. 28. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Mét miÕng th¹ch anh 2 mÆt ®­îc g¾n ®iÖn cùc ®Ó lµm d©y, mét mÆt ®­îc g¾n vµo mµng rung b»ng giÊy. </li></ul><ul><li>Khi ®­a ®iÖn ¸p xoay chiÒu vµo miÕng th¹ch anh, nã sÏ rung theo quy luËt cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®ã (theo biªn ®é vµ tÇn sè) kÐo theo mµng rung nÐn d·n kh«ng khÝ mÆt tr­íc ph¸t ra ©m thanh. </li></ul>
 29. 29. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Dïng loa nµy ®Ó ph¸t tÝn hiÖu chu«ng trong m¹ch thu chu«ng. </li></ul><ul><li>d. KiÓm tra: §o ®iÖn trë cña loa thÊy trÞ sè lªn tíi gÇn = v« cïng hay nãi c¸ch kh¸c la kh«ng lªn ta ®Ó thang «m X1ohm ta tr¹m 2 que ®o vµo loa sÏ ph¸t ra tiÕng t¹ch nhá ë hai lÇn ®¶o que ®o ®Òu nh­ vËy th× loa cßn tèt. </li></ul>:::: :::: :::: MiÕng Th¹ch anh D©y ra Mµng rung B»ng giÊy H. Hoµn
 30. 30. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>6. Bµn phÝm: </li></ul><ul><li>Bµn phÝm trong m¸y Ên phÝm thay cho ®Üa quay sè. §Üa quay sè ë m¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng cò chØ cã chøc n¨ng t¹o ra c¸c xung khi quay sè. §Üa quay sè cã nh­îc ®iÓm lµ dïng l©u ngµy mßn, ph¸t ra tiÕng kªu khi quay sè, xung t¹o ra kh«ng chuÈn, kh«ng sö dông ®­îc ph­¬ng thøc Tone vµ thêi gian quay sè l©u. </li></ul><ul><li>Bµn phÝm kh¾c phôc ®­îc tÊt c¶ c¸c nh­îc ®iÓm trªn vµ cßn cã nhiÒu chøc n¨ng kh¸c ®Ó khai th¸c c¸c dÞch vô cña tæng ®µi. Cã 2 lo¹i bµn phÝm: </li></ul><ul><li>- lo¹i 4 cét 4 hµng </li></ul><ul><li>- lo¹i 3 cét 4 hµng </li></ul><ul><li>ë thÞ tr­êng ViÖt Nam hÇu hÕt c¸c m¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm sö dông bµn phim 3 cét 4 hµng. C¸c phim Ên gåm 3 phÇn. </li></ul>
 31. 31. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>- PhÝm Ên, miÕng ®Öm cao su cã g¾n miÕng than dÉn ®iÖn vµ m¹ch in </li></ul>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D 4 cét 4 hµng 3 cét 4 hµng
 32. 32. <ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® 2 3 M¹ch in 1 MiÕng cao su ®µn håi Phim sè Cét Hµng Vµo ch©n IC quay sè Líp bét than
 33. 33. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Bëi mét líp cao su ®µn håi, phÝa trªn líp cao su lµ nót nhùa cóng, phÝa d­íi lµ mét miÕng than lµm b»ng vËt dÉn ®iÖn. </li></ul><ul><li>TiÕp ®iÓm phÝm Ên lµ m¹ch in trªn Panel m¸y hay m¹ch in trªn miÕng nilon cøng, tiÕp ®iÓm m¹ch in ®­îc bè trÝ cµi r¨ng l­îc ®Ó t¨ng ®é tiÕp xóc. Khi ta Ên phÝm th× 2 tiÕp ®iÓm: </li></ul><ul><li>Mét bªn cã møc ¸p cao (kho¶ng 3,4- 5V), mét bªn cã møc thÊp 0V hai tiÕp ®iÓm nµy ®­îc nèi vµo hai ch©n cña IC quay sè. </li></ul>
 34. 34. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi Ên phÝm, møc ¸p cao nµy truyÒn vµo ch©n møc thÊp cña IC quay sè (ch©n møc thÊp cña IC ®­îc n©ng lªn møc cao), ®­a ®Þa chØ vµo bé nhí cña IC ®Ó t¹o ra tin hiÖu quay sè (P hoÆc T) theo phÝm Ên t­¬ng øng. </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ th­êng cã 2 ph­¬ng thøc göi sè tíi tæng ®µi lµ: ChÕ ®é ph¸t xung thËp ph©n (Pulse) vµ chÕ ®é quay sè ®a t©n DTMF (Tone). </li></ul>
 35. 35. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Tr­íc ®©y chÕ ®é quay sè xung phï hîp víi tæng ®µi c¬ ®iÖn. HiÖn nay chÕ ®é quay sè xung vµ Tone phï hîp víi tæng ®µi ®iÖn tö. </li></ul><ul><li>1. ChÕ ®é quay sè xung: </li></ul><ul><li>Ta g¹t c«ng t¾c P/T ë d­íi ®Õ m¸y vÒ vÞ trÝ P th× m¸y ®iÖn tho¹i sÏ lµm viÖc ë ph­¬ng thøc ph¸t xung khi quay sè. </li></ul><ul><li>Khi ta Ên mét phÝm sè nµo ®ã th× m¸y sÏ ph¸t ®i mét chuçi xung cã d¹ng nh­ (HV), sè xung ph¸t ®i b»ng víi sè phim Ên. </li></ul>
 36. 36. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VD: Ta Ên phÝm 5 ph¸t ®i 5 xung </li></ul><ul><li>Ta Ên phim 0 ph¸t ®i 10 xung </li></ul><ul><li>Khi ta ch­a Ên phÝm sè th× m¸y cã dßng mét chiÒu (møc cao), khi ta Ên phÝm th× tõ cã dßng chuyÓn xuèng kh«ng cã dßng (møc thÊp) råi lªn møc cao… khi hÕt thêi gian quay sè th× l¹i cã dßng (møc cao). Vëy Ên phÝm sè nµo th× chuçi xung sÏ cã møc thÊp b»ng sè phÝm ®ã (HV trªn lµ ta Ên phÝm sè 2). </li></ul>Cã dßng møc cao Kh«ng cã dßng møc thÊp 62ms 38ms 100ms
 37. 37. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VËy ta Ên phÝm 1 ph¸t ®i 1 xung. Thêi gian 1 xung (gån møc thÊp va møc cao) lµ 100ms, vËy trong mét gi©y m¸y chi ph¸t ®i 10 xung. Ph­¬ng thøc nµy göi sè chËm, nhÊt lµ khi sè thuª bao nhiÒu. </li></ul><ul><li>2. Ph­¬ng thøc quay sè ®a tÇn (Tone). </li></ul><ul><li>Ta g¹t c«ng t¾c P/T ë d­íi ®Õ m¸y vÒ vÞ trÝ (T) sau ®ã ta Ên phÝm sè trªn bµn phÝm tæ hîp hai tÇn sè cao thÊp Fvµ f, n»m trong d¶i tÇn tho¹i (0,3 – 3,4KHz), tæ hîp 2 tÇn sè ®ã lµ c¸c tÝn hiÖu h×nh Sin, ë tæng ®µi cã bé thu tæ hîp tÇn sè nµy, sau ®ã gi¶i m· ®Ó biÕt con sè mµ thuª bao ®· ph¸t ®i. </li></ul><ul><li>Bè chÝ tæ hîp tÇn sè cho tõng phÝm nh­ h×nh vÏ : </li></ul>
 38. 38. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>- Nhãm tÇn sè cao: F1, F2, F3, F4 </li></ul><ul><li>- Nhãm tÇn sè thÊp: f1, f2, f3, f4 </li></ul>Cét1 Cét2 Cét3 f1 f2 f3 f4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D 3 cét 4 hµng F1 F2 F3 F4 f1 f2 f3 f4 694 770 852 941 1209 1336 1477 1633 Hz Hz H. Hoµn
 39. 39. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Khi Ên 1 phÝm nµo ®ã th× m¸y ph¸t ®i cïng mét lóc 2 tÊn sè theo hµng vµ cét t­¬ng øng. </li></ul><ul><li>VD: Ê n phÝm </li></ul>5 F = 1336 f = 770 9 F = 1477 f = 852 4 F = 1209 f = 770 Ph­¬ng thøc nµy Cho phÐp göi ®i nhanh nhÊt
 40. 40. Bµi 3. ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>I . S¬ ®å khèi </li></ul>M¹ch b¶o VÖ qu¸ ¸p CÇu chèng ®¶o cùc M¹ch thu chu«ng M¹ch ®µm tho¹i M¹ch gäi sè Bµn phÝm S P ChuyÓn m¹ch ®iÖn tö L1 L2 H. Hoµn
 41. 41. Ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>M¸y ®iÖn tho¹i cã 3 khèi chÝnh: M¹ch gäi sè, ®µm tho¹i, mach thu ch«ng. </li></ul><ul><li>- M¹ch gäi sè : Ph©n tÝch xung ®iÖn tõ bµn phÝm tíi tæng ®µi theo 2 ®­êng Pulse vµ Tone. </li></ul><ul><li>- M¹ch ®µm tho¹i: Gióp hai bªn nghe ®­îc cuéc nãi chuyÖn th«ng qua tæng ®µi. </li></ul><ul><li>- M¹ch thu chu«ng: TÝn hiÖu ph¸t ra tõ m¸y ®­îc ®µm tho¹i </li></ul><ul><li>Ngoµi c¸c khèi trªn m¸y ®iÖn tho¹i cßn cã c¸c khèi nh­: </li></ul><ul><li>- M¹ch b¶o VÖ chèng qu¸ ¸p: Cã nhiÖm vô chèng c¸c ®iÖn ¸p cao ®i vµo </li></ul><ul><li>- Mach cÇu chèng ®¶o cùc: Cã t¸c dông n¾n ®iÖn ¸p xoay chiÒu duy tr× ®iÖn ¸p (+),(-) nÕu tæng ®µi thay ®æi </li></ul>
 42. 42. II. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>M¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p: Do c¸c linh kiÖn cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng õa IC, bãng b¸n dÉn kh«ng chÞu ®­îc ®iÖn ¸p cao. Trong khi ®ã ®­êng d©y thuª bao th× dµi. </li></ul><ul><li>Th­êng bÞ c¶m øng hoÆc bÞ sÐt ®¸nh, ®oi khi do chËp tr¹m víi ®­êng d©y ®iÖn lùc... </li></ul><ul><li>DÉn ®Õn lµm cho ®iÖn ¸p trªn hai ®Çu d©y nhiÒu lóc lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ®iÖn ¸p chÞu ®ùngcña c¸c linh kiÖn. </li></ul><ul><li>V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i cã m¹ch bao vÖ chèng qu¸ ¸p m¾c trªn ®­êng d©y tr­íc khi vµo m¸y. </li></ul>
 43. 43. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>a. CÊu t¹o, ký hiÖu nh­ HV: </li></ul>M¹ch chèng qu¸ ¸p thùc chÊt lµ c¸c ®ièt æn ¸p ®­îc n»m trong mét khèi nh­ h×nh vÏ trªn. HoÆc ZNR ZD1 ZD2 ZD1 ZD2 H. Hoµn L1 L2
 44. 44. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>b. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>V× mét lý do nµo ®ã lµm cho ®iÖn ¸p ë 1 trong 2 ®Çu d©y L1, L2 d©ng cao thi ®ièt ZD1 lµm nhiÖm vô b¶o vÖ, cßn ZD2 lµm viÖc nh­ mét ®ièt th«ng th­êng, khi ph©n cùc thuËn ®Ó lµm sôt ¸p trªn ®Çu d©y kia. </li></ul><ul><li>c. C¸ch kiÓm tra: </li></ul><ul><li>Sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vÆn vÒ thang «m ®o vµo hai ch©n cña m¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p, cã ®¶o chiÒu que ®o nÕu kim kh«ng lªn th× m¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p cßn tèt. </li></ul>
 45. 45. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>2. M¹ch thu chu«ng: </li></ul>SW R H L L1 M¹ch thu Chu«ng HS R1 C1 C2 R2 C3 L2 1 2 3 ChÝp chu«ng H. Hoµn
 46. 46. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>C¸c bé phËn trong IC chu«ng </li></ul>IC chu«ng C3 C2 L2 Bé t¹o TÇn sè Dao ®éng Bé K§ L1 R2 Loa
 47. 47. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i dïng ®Üa quay sè m¹ch thu chu«ng sö dông trùc tiÕp dßng ®iÖn tÝn hiÖu xoay chiÒu tõ tæng ®µi ®­a ®Õn ®Ó kÝch thÝch chu«ng kªu. </li></ul><ul><li>M¹ch chu«ng ë m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh cã ®Æc ®iÓm gièng m¹ch chu«ng ë m¸y ®iÖn tho¹i quay ®Üa sè lµ: </li></ul><ul><li>+ Ng¨n dßng mét chiÒu vµo m¹ch chu«ng v× thÕ ph¶i cã tô ng¨n dßng 1 chiÒu m¾c nèi tiÕp víi m¹ch chu«ng. </li></ul><ul><li>+ T¨ng trë kh¸ng ®Ó cho tÝn hiÖu tho¹i kh«ng rÏ vµo m¹ch chu«ng d­îc b»ng c¸ch: M¾c nèi tiÕp 1 ®iÖn trë víi m¹ch nhËn chu«ng nh­ hinh vÏ trªn. </li></ul>
 48. 48. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>3. M¹ch cÇu chèng ®¶o cùc </li></ul>M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 L1 L2 M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 L1 L2 H.Hoµn
 49. 49. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Do m¹ch ®iÖn chñ yÕu lµ IC, bãng b¸n dÉn nªu nguån cung cÊp cho chóng ph¶i ®óng cùc tÝnh, nÕu cÊp ng­îc cùc tÝnh th× c¸c linh kiÖn nµy sÏ bÞ ph¸ hñy. </li></ul><ul><li>Trong khi ®ã nguån DC trªn ®­êng d©y cã cùc tÝnh kh«ng x¸c ®Þnh. </li></ul><ul><li>V× vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c linh kiÖn cña m¸y tr­íc khi ®­a ®iÖn ¸p vµo trong m¹ch ta ph¶i cho qua m¹ch cÇu chèng ®¶o cùc, nh»m lÊy ra ®iÖn ¸p (+), (-) cung cÊp cho m¸y. </li></ul><ul><li>M¹ch cÇu nµy ng­êi ta cã thÓ sö dông lo¹i ®ièt n¾n nguån nhu HV trªn. </li></ul>
 50. 50. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>a. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><ul><li>L1(+), L2(-) th× D1, D3 dÉn cßn D2, D4 cÊm </li></ul><ul><li>(+) L1 qua D1qua Rt¶i qua D3 vÒ (-) L2 </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><ul><li>L1(-), L2(+) th× D1, D3 cÊm cßn D2, D4 dÉn </li></ul><ul><li>(+) L2 qua D2 qua R t¶i qua D4 vÒ (-) L1 </li></ul>
 51. 51. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>4. M¹ch gäi sè: </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh bé ph¸t tÝn hiÖu gäi ®½ ®­îc ®iÖn tö hãa hoµn toµn vµ cã thÓ ph¸t tÝn hiÖu theo hai ph­¬ng thøc Pulse vµ Tone. </li></ul><ul><li>a. M¹ch gäi sè Pulse: </li></ul>Bµn phim Bé m· hãa Bé Nhí M¹ch XuÊt Ghi §/C §äc §/C Dß tim T.gian OSC M¹ch XuÊt Clip H.Hoµn IC sè
 52. 52. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>T¸c dông cña c¸c khèi: </li></ul><ul><li>- Bµn phÝm: Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c xung ®iÖn cung cÊp cho m¹ch m· hãa, xung ®iÖn nµy ®­îc ph¸t ra khi ta Ên c¸c phÝm sè trªn bµn phÝm. </li></ul><ul><li>- M¹ch m· hãa: M¹ch nµy cã nhiÖm vô gi¸m s¸t liªn tôc c¸c ®Çu vµo ®Þa chØ xem cã phÝm nµo ®­îc Ên kh«ng, nã ph¶i cã m¹ch kiÓm tra thêi gian ®Ó lo¹i bá tr­êng hîp phÝm Ên bËt t¾t nhiÒu lÇn, cho mét lÇn cã hµng chôc ms (gi©y). ChØ sè t­¬ng øng ®­îc m· hãa b»ng m· nhi ph©n ®Ó ®­a vµo bé nhí. </li></ul><ul><li>- Bé nhí: Cã nhiÖm vô nhí tÊt c¶ c¸c lo¹i xung ®· ®­îc m· hãa tõ c¸c con sè ®­îc Ên trªn bµn phÝm, sau ®ã ph¸t ®i theo mét tèc ®é danh ®Þnh. Nhê bé nhí nµy mµ sè võa gäi ph¸t ®i nhiÒu lÇn nªn ta kh«ng cÇn Ên sè. </li></ul>
 53. 53. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>- M¹ch ghi ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn c¸c m· sè ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong bé nhí. </li></ul><ul><li>- M¹ch ®äc ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn thø tù viÖc ®äc ra c¸c m· sè ®· ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong bé nhí. </li></ul><ul><li>- M¹ch dao ®éng: Ng­êi ta sö dông th¹ch anh dao ®éng 3,58 MHz, cung cÊp tÇn sè cho c¸c m¹ch trong IC. </li></ul><ul><li>- M¹ch xuÊt: Cã nhiÖm vô göi xung ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch thÝch chuyÓn m¹ch ®iÖn tö råi ®­a ra ®­êng d©y vµ ph¸t tÝn hiÖu lµm c©m m¹ch ®iÖn tho¹i khi Ên phÝm. </li></ul>
 54. 54. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>b. M¹ch gäi sè Tone: </li></ul>IC sè Bµn phÝm Bé m· hãa, Bé nhí, Bé ®Õm… TÇn sè cao TÇn sè ThÊp K§ M¹ch xuÊt M¹ch tho¹i LINE H. Hoµn OSC
 55. 55. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>ë chÕ ®é quay sè Tone th× thêi gian quay sè ®­îc rót ng¾n ®i rÊt nhiÒu so víi ph¸t xung. </li></ul><ul><li>Mçi mét phÝm Ên ph¸t ®ång thêi 2 tÇn sè h×nh Sin nªn tèc ®é quay sè tøc thêi vµ thêi gian ph¸t tÝn hiÖu lµ nh­ nhau ®èi víi mçi phÝm. </li></ul><ul><li>M¹ch ph¸t tÝn hiÖu Pulse vµ Tone n»m trong IC sè. Bé dao ®éng th¹ch anh ph¸t ra tÇn sè chñ lµ 3,58MHz. TÇn sè nµy ®­îc ®­a vµo m¹ch ®Õm, mach gi¶i m·, m¹ch nhí. Sau ®ã ®­a qua m¹ch sö dông ®iÖn ¸p tÇn sè cao, thÊp ®Ó t¹o ra 2 tÝn hiÖu h×nh Sin. </li></ul><ul><li>Sau ®ã ®­a qua m¹ch khuÕch ®¹i, cuèi cïng qua m¹ch xuÊt ra ngoµi IC ®i ®Õn m¹ch ®µm tho¹i K§ ra d©y Line. </li></ul>
 56. 56. KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 57. 57. KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 58. 59. KÕt nèi tæng ®µi néi bé <ul><li>1. Gäi néi bé. </li></ul><ul><li>2. ChuyÓn cuéc gäi. </li></ul><ul><li>3. Khãa mét m¸y trªn tæng ®µi néi bé kh«ng gäi ®i ®­îc. </li></ul><ul><li>4. Khãa ®Çu kh«ng “0”. </li></ul><ul><li>5. Khãa kh«ng cho chu«ng kªu. </li></ul>
 59. 60. s¬ ®å nguyªn lý m¹ch gäi sè
 60. 61. B ¸ I 3. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 802
 61. 62. B ¸ I 4. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 210
 62. 63. B ¸ I 5. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y nisuko
 63. 64. B ¸ I 6. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y gpi
 64. 65. B ¸ I 7. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Goldstar gs-5140
 65. 66. B ¸ I 8. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-132
 66. 67. B ¸ I 9. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-101
 67. 68. B ¸ I 10. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y 70986094
 68. 69. B ¸ I 11. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Ph117
 69. 70. B ¸ I 12. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y panasonic
 70. 71. bé nguån ®Ó söa m¸y
 71. 72. PhÇn ii. m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi (§tkd) <ul><li>C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd </li></ul><ul><li>I. Optron: </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm: Optron lµ mét linh kiÖn ®iÖn tö ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu th«ng qua hÖ thèng c¶m quang vµ ph¸t quang. </li></ul><ul><li>2. CÊu t¹o: §­îc cÊu t¹o bëi hai linh kiÖn ®iÖn tö, gåm mét ®i«t ph¸t quang vµ mét bãng c¶m quang, ®­îc ®Æt trong mét khèi cã vá nhùa b¶o vÖ nh­ hinh vÏ: </li></ul><ul><li>3. Nguyªn lý lµm viÖc. </li></ul><ul><li>4. C¸ch kiÓm tra. </li></ul>4 3 2 1
 72. 73. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>II. Hä IC æn ¸p nguån. </li></ul><ul><li>1. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p d­¬ng: 78XX </li></ul><ul><li>VD: 7812 lÊy ra ®iÖn ¸p 12V </li></ul><ul><li>7808 lÊy ra ®iÖn ¸p 8V </li></ul><ul><li>7805 lÊy ra ®iÖn ¸p 5V </li></ul>7812
 73. 74. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
 74. 75. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p ©m: 79XX </li></ul><ul><li>VD: 7912 lÊy ra ®iÖn ¸p - 12V </li></ul><ul><li>7908 lÊy ra ®iÖn ¸p - 8V </li></ul><ul><li>7905 lÊy ra ®iÖn ¸p - 5V </li></ul>7912
 75. 76. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>1. Giới thiệu về Mosfet </li></ul><ul><li>Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide </li></ul><ul><li>Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc </li></ul><ul><li>biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường </li></ul><ul><li>mà ta đã biết. </li></ul><ul><li>Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ </li></ul><ul><li>Trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào </li></ul><ul><li>lớn thích hợn. </li></ul><ul><li>Cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử </li></ul><ul><li>dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính . </li></ul><ul><li>Transistor </li></ul>Transistor hiệu ứng trường Mosfet
 76. 77. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet. </li></ul>Ký hiệu và sơ đồ chân tương đương giữa Mosfet và Transistor
 77. 78. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>* Cấu tạo của Mosfet. </li></ul>Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N + G : Gate gọi là cực cổng + S : Source gọi là cực nguồn + D : Drain gọi là cực máng
 78. 79. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Mosfet kệnh N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền </li></ul><ul><li>bán dẫn N, giữa hai lớp P-N được cách điện bởi lớp SiO2 </li></ul><ul><li>hai miếng bán dẫn P được nối ra thành cực D và cực S, nền bán dẫn N </li></ul><ul><li>Được nối với lớp màng mỏng ở trên sau đó được dấu ra thành cực G. </li></ul><ul><li>+ Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực </li></ul><ul><li>D là vô cùng lớn , còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc </li></ul><ul><li>vào điện áp chênh lệch giữa cực G và cực S ( UGS ) </li></ul><ul><li>+ Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp UGS >0 => </li></ul><ul><li>do hiệu ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp </li></ul><ul><li>UGS càng lớn thì điện trở RDS càng nhỏ. </li></ul>
 79. 80. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet </li></ul><ul><li>Mạch điện thí nghiệm . </li></ul>Mạch thí nghiệm sự hoạt động của Mosfet
 80. 81. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Thí nghiệm: Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn </li></ul><ul><li>D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho </li></ul><ul><li>Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là </li></ul><ul><li>không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được </li></ul><ul><li>cấp điện. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS </li></ul><ul><li>làm điện áp UGS > 0V => đèn Q1 dẫn => bóng đèn D </li></ul><ul><li>sáng. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) </li></ul><ul><li>vẫn duy trì cho đèn Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện </li></ul><ul><li>đi qua cực GS. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 </li></ul><ul><li>=> UGS= 0V => đèn tắt. </li></ul>
 81. 82. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân </li></ul><ul><li>G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông </li></ul><ul><li>thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho </li></ul><ul><li>điện trở RDS giảm xuống. </li></ul><ul><li>4. Đo kiểm tra Mosfet </li></ul><ul><li>Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và </li></ul><ul><li>giữa G với D có điện trở bằng vô cùng ( kim không lên cả </li></ul><ul><li>Hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng </li></ul><ul><li>giữa D và S phải là vô cùng. </li></ul>
 82. 83. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Các bước kiểm tra như sau : </li></ul>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.
 83. 84. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Bước 1: Chuẩn bị để thang x1KΩ </li></ul><ul><li>+ Bước 2: Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que </li></ul><ul><li>đỏ vào S hoặc D ) </li></ul><ul><li>+ Bước 3: Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và </li></ul><ul><li>S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => kim sẽ lên. </li></ul><ul><li>+ Bước 4: Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân </li></ul><ul><li>G. </li></ul><ul><li>+ Bước 5: Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như </li></ul><ul><li>bước 3 kim không lên. </li></ul>
 84. 85. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt. </li></ul><ul><li>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập </li></ul><ul><li>+ Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KΩ </li></ul><ul><li>Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 Ω là chập </li></ul><ul><li>Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 Ω là chập D </li></ul><ul><li>S </li></ul>
 85. 86. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>5. Ứng dung của Mosfet trong thực tế </li></ul><ul><li>Mosfet trong nguồn xung của Monitor </li></ul>Mosfet được sử dụng làm đèn công xuất nguồn Monitor
 86. 87. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, </li></ul><ul><li>người ta thường dùng cặp linh kiện là IC tạo dao động và </li></ul><ul><li>đèn Mosfet, dao động tạo ra từ IC có dạng xung vuông </li></ul><ul><li>được đưa đến chân G của Mosfet, tại thời điểm xung có </li></ul><ul><li>điện áp > 0V => đèn Mosfet dẫn, khi xung dao động = 0V </li></ul><ul><li>Mosfet ngắt => như vậy dao động tạo ra sẽ điều khiển cho </li></ul><ul><li>Mosfet liên tục đóng ngắt tạo thành dòng điện biến thiên </li></ul><ul><li>liên tục chạy qua cuộn sơ cấp => sinh ra từ trường biến </li></ul><ul><li>thiên cảm ứng lên các cuộn thứ cấp => cho ta điện áp ra. </li></ul>
 87. 88. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . </li></ul><ul><li>Khi kiểm tra Mosfet trong mạch , ta chỉ cần để thang </li></ul><ul><li>x1Ω và đo giữa D và S => Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo </li></ul><ul><li>kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu cả hai chiều </li></ul><ul><li>kim lên = 0 Ω là Mosfet bị chập DS. </li></ul><ul><li>3. Th¹ch anh dao ®éng </li></ul><ul><li>a. ký hiÖu. </li></ul>In 0ut In 0ut
 88. 89. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd b. H×nh d¹ng thùc tÕ c. C¸ch kiÓm tra
 89. 90. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>4. R¬le ®iÖn tö </li></ul>
 90. 91. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>III. Op – AMP ( IC khuÕch ®¹i thuËt to¸n ) </li></ul>
 91. 92. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
 92. 93. Bµi 2. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd
 93. 94. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>  -  Hiện nay máy điện thoại kéo dài, mẹ con đang được sử </li></ul><ul><li>dụng rất nhiều, nó mang lại sự tiện ích vì không cần vướng </li></ul><ul><li>bận đến dây dẫn khi sử dụng.  </li></ul><ul><li>  - Để đảm bảo sự bảo mật trong máy kéo dài người ta phả </li></ul><ul><li>dùng đến mã “CODE” để các máy Mẹ con khác nhau không </li></ul><ul><li>bắt lẫn nhau. </li></ul><ul><li>Nhưng do trong quá trình sử dụng “CODE” này có thể bị </li></ul><ul><li>mất làm cho máy mẹ con không liên lạc được với nhau. </li></ul><ul><li>I. Máy có công suất lớn </li></ul><ul><li>Máy công suất lớn có thể đạt được khoảng cách giữa </li></ul><ul><li>Máy mẹ và máy con từ 5 đến 10 km. </li></ul>
 94. 95. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>1. Máy Samsung – SGH600 </li></ul><ul><li>  * Con : </li></ul><ul><li>  - Tắt nguồn </li></ul><ul><li>- Giữ số 1 sau đó ấn POWER </li></ul><ul><li>- Màn hình hiện chữ “CODE” </li></ul><ul><li>- Vào mã CODE 9730 thì màn hình trắng </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>Ấn giữ nút &quot;Call&quot; khoảng 20 giây đợi cho đến khi máy mẹ đổ chuông là được. </li></ul>
 95. 96. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy Ericson  788 – 768 </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul><ul><li>- Giữ số 1 sau đó đặt Power </li></ul><ul><li> - Màn hình hiện CODE </li></ul><ul><li>- Vào mã CODE 108174 thì màn hình hiện ED –9P </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>- Giữ Call khoảng 20 giây là được </li></ul>
 96. 97. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Siemmens C25 </li></ul><ul><li>* Con: </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul><ul><li> - Giữ số 1 + 3 + Power </li></ul><ul><li>- Màn hình hiện CODE </li></ul><ul><li>* Mẹ: </li></ul><ul><li>- Giữ Call khoảng 20 giây là được </li></ul>
 97. 98. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>4.Máy Nokia 6110A   </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call sau đó bật nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn 10 lần vào Call mỗi lần phát ra tiếng  Tu = 0 , Tít = 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ghi ra từ mã tương tự </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>* Con : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Bật nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn  *87#  ( ٧ )( ٧ ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>->  Màn hình hiện ED – 9p sau đó ấn -> ( ٧ )( ٧ ) -> màn hình hiện OK là được </li></ul></ul></ul></ul>
 98. 99. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5. Samsung – 1998 </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>  - Bấm giữ 3 + Power </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Vào mã 19650216 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Memory màn hình hiện “End Code” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call mẹ khoảng 20 giây là được </li></ul></ul></ul></ul>
 99. 100. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>6. Nokia 100 đời mới </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Bấm giữ 3 + Power </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Vào mã 19650216 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Memory -> hiện End Code </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call mẹ </li></ul></ul></ul></ul>
 100. 101. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>II. Máy công suất nhỏ trong nhà </li></ul><ul><li>1. Panasonic Mode KXTC </li></ul><ul><li>KXTC - 1175 BXB, KXTC - 1175 BXN , KXTC - 1177 SUB , KXTC - 1177 SUN </li></ul><ul><li>*Mẹ : </li></ul><ul><li>Giữ “Funsion” một lúc => ấn ( * ) một lần đèn “In use” của máy mẹ sẽ nháy và màn hình hiện chữ ( Unit Assign ) </li></ul>
 101. 102. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>*Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Funsion  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Program => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Unit Option => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Assign => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn : Máy 1 , Máy 2 , Máy 3 , Máy 4  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Kích OK => Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp phát ra là xong </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 102. 103. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy GE – FH 29632 GE1 – A </li></ul><ul><li>- Ấn giữ Code ở mẹ và Del Code ở con cho tới khi nghe 2 tiếng bíp phát ra, màn hình hiện Code là được </li></ul><ul><li>- Nhập nhiều máy con : </li></ul><ul><li>Ấn phím Code ở mẹ và Del Code con một lúc cho tới khi có hai tiền bíp phát ra, màn hình hiện Code 1, khi đó rời phím ở máy con </li></ul><ul><li>Giữ Code ở Mẹ lại ấn Del Code máy thứ hai cho đến khi hiện ra Code 2 </li></ul><ul><li>- Làm lại từ bước 2 cho các máy con khác </li></ul>
 103. 104. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Vetel – NP 9731 </li></ul><ul><li>* Con : ấn Redial -> ( * ) -> ( # ) đèn Talk nháy sau đó bấm số 2 </li></ul><ul><li>* Mẹ : ấn Redial ! Pause -> ( * ) -> ( # ) -> ( 2 ) một lúc có tiếnh bíp phát ra là được </li></ul><ul><li>4. Máy ALCOM </li></ul><ul><li>- Cắm nguồn cho máy Mẹ + Con </li></ul><ul><li>- Ấn Code và giữ ở máy Mẹ cho đến khi đèn In Use nháy đỏ </li></ul><ul><li>- Bật máy con giữ Code sau 5 giây, phát ra 2 tiếng bíp màn hình hiện H5 -1 </li></ul><ul><li>- Làm cho các máy 2 , 3 </li></ul>
 104. 105. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5.Máy Panasonic – KXTCD 953 GB </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn phím ( < ) ,( > ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn  fím có hình tam giác lên hoặc xuống, hiện F5 -> OK </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Màn hình hiện ra ra 1 bảng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Nhập pin Code 0000 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Nhập 0000 – 0000 lần nữa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>6.Siemmens 910 GIGASET </li></ul><ul><li>* Mẹ : Giữ phím Xanh ở mẹ đến khi có tiếng bip phát ra </li></ul><ul><li>* Con : Giữ số 1 + Power màn hình hiện ra số 1 khoảng một phút là được </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 105. 106. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>7.Máy Siemmens GIGASET 3015 </li></ul><ul><li>- Đầu tiên phải chuyển sang English, bấm(         ) tìm Einste Lanngen </li></ul><ul><li>- Chọn Sprache -> ok chọn English , bấm (          ) -> Base Setting -> Station -> chọn Register -> OK -> màn hình hiện Enter Base -> ta vào 0000 </li></ul><ul><li>- Sau đó bấm giữ nút bên phải dưới cùng ở mẹ -> máy con hiện Regiter Pro Cedure Station -> hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6 </li></ul><ul><li>- Ta ấn 1 để chọn máy 1, ấn 2 để chọn máy 2 , ấn 3 để chọn máy 3… </li></ul>
 106. 107. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>8. Panasonic KXTCD 955GC ( CE 0681X ) </li></ul><ul><li>* Máy con : ấn ( F ) -> ( ↑↓ ) chọn Program -> chon OK </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>- Giữ phím ( ● ))))) khoảng 10 giây -> đèn sáng và có tiếng tít tít phát ra  </li></ul><ul><li>* Con : - ấn tiếp ( ↑↓ ) -> Registery -> OK  -> ( ↑↓ ) chọn ( Einbnchen Bandy ) -> Ok -> ( ↑↓ ) chọn Basispin -> nhập 0000 -> Ok , sau đó tít dài là được </li></ul><ul><li>- Thay đổi Code ( hãy vào lại Code ) </li></ul><ul><li>- Máy con : ( F ) -> ( ↑↓ ) -> Program -> OK -> ( ↑↓ ) chọn Cinstell Basis -> OK hiện ( Enpale Function ) -> 5 -> System Code 0000 -> tiếng kêu dài -> OK màn hình hiện Emstell Basis -> ( C ) đợi 1 phút </li></ul>
 107. 108. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>9. Máy tần ACHTRUNG </li></ul><ul><li>- Khi vào mã Code thì rút mẹ ra khỏi nguồn 2 phút sau đó </li></ul><ul><li>cắm nguồn và mở máy con </li></ul><ul><li>- Đặt tên cho máy để màn hình khỏi nháy : </li></ul><ul><li>- Ấn Menu -> System -> OK -> Automashuch -> Ok -> </li></ul><ul><li>Kouifisuration -> OK -> Inter……-> OK </li></ul>
 108. 109. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>-> Vào số máy con ( 1 đến 5 ) -> OK -> Einstellnngen -> OK </li></ul><ul><li>-> Znganscode -> OK -> vào 4 số cuối của S -> MR -> OK </li></ul><ul><li>- Ấn Menu vào mẹ Znganscode là dãy số Park dán vào đít </li></ul><ul><li>máy mẹ, màn hình hiện ra số Park Number </li></ul><ul><li>- Đặt tên cho máy con ( 1 đến 5 ) : </li></ul><ul><li>- Vào Znganscode nếu không số sẽ không gọi được ra </li></ul><ul><li>ngoài </li></ul><ul><li>- Mỗi lần gọi phải vào Znganscode -> OK mới gọi được </li></ul>
 109. 110. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>10. INISON TD 120 </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ )giữ ( ← ) </li></ul><ul><li>- Hiện vạch ---- vào 0000, hiện hai vạch -- vào 13 </li></ul><ul><li>( hiện mã số máy, kiểm tra đúng hay sai với máy </li></ul><ul><li>con. Chú ý mã ở đít máy ) </li></ul><ul><li>- Ấn Speech Program hiện AC và 8 vạch -------- ta </li></ul><ul><li>vào 12345678 </li></ul><ul><li>- Ấn Speech Program hiện 3 vạch --- ,ấn Sucht mẹ </li></ul><ul><li>và giữ, vào số máy 123 </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ ) và giữ từ 1 > 2 phút -> ấn ( ← ) kết thúc </li></ul>
 110. 111. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>11. Máy SANYO 2 con CLT 970 ( xuất ) </li></ul><ul><li>- Nối  nguồn máy Mẹ, giữ H1 cho tới khi phát ra tiếng bíp </li></ul><ul><li>+ Đèn Tel và H1 nháy sáng </li></ul><ul><li>+ Rời H1 ra ( kết thúc bước 1, bước 2, 4 thực hiện trong </li></ul><ul><li>30 giây ) </li></ul><ul><li>- Máy con : </li></ul><ul><li>+ Bật nguồn đồng thời giữ End cho tới khi phát ra tiếng </li></ul><ul><li>bíp ( đèn Inuse nháy ) </li></ul><ul><li>+ Rời End </li></ul>
 111. 112. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>- Vào 6 số : 000000 ở Con hoặc 999999 ở Con </li></ul><ul><li>- Ấn Tel ở máy Con nghe thấy 2 tiếng bíp phát ra là được ( </li></ul><ul><li>nếu có 5 tiếng bíp thì phải làm lại ) </li></ul><ul><li>- Ấn H1 máy Mẹ máy Con 1 sẽ đổ chuông </li></ul><ul><li>- Đổi mã Code cho máy 2 </li></ul><ul><li>+ Cắm nguồn giữ H2 cho tới khi có tiếng bíp phát ra -> </li></ul><ul><li>đèn Tel và H2 nháy sáng </li></ul><ul><li>+ Sau đó rời phím H2 ra </li></ul><ul><li>- Thực hiện trong 30 giây ở Con </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×