ke toan TSCĐ

922 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ke toan TSCĐ

 1. 1. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K1 KT n 2 Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú métdoanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè, ®ã lµ con ngêi lao ®éng, tliÖu lao ®éng vµ ®èi t îng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞcña chñ së h÷u. T liÖu lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ nh÷ng ph-¬ng tiÖn vËt chÊt mµ con ngêi lao ®éng sö dông nã ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t -îng lao ®éng. Nã lµ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµtrong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan trängnhÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, ®ad¹ng vµ cã gi¸ trÞ lín, v× vËy viÖc sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ lµ métnhiÖmvô khã kh¨n. TSC§ nÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy ®îc n¨ng suÊt lµm viÖc,kÕt hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý sö dông TSC§ nh ®Çu t , b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓmkª, ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ th× sÏ gãp phÇntiÕt kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ vÒ sè l îng vµ chÊt l îng s¶n phÈms¶nxuÊt vµ nh vËy doanh nghiÖp sÏ thùc hiªn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cñam×nh. Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ sÏ gãpphÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang bÞthªm vµ ®æi míi kh«ng ngõng TSC§, lµ nh÷ng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc®a vµo sö dông. Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc,mÆc dï ®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh nhng ®a sè c¸c doanh nghiÖp vÉn cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸pqu¶n lý, sö dông ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ chñ ®éng cho nªn TSC§ sö dông métc¸ch l·ng phÝ, cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chóng vµ nh vËy lµl·ng phÝ vèn ®Çu t ®ång thêi ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanhnghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý vµsö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cña doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp vµ nghiªncøu t¹i tr êng vµ thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn HABADA, emnhËn thÊy: VÊn®Ò sö dông TSC§ sao cho cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lýluËn mµ c¶ trong thùc tiÔnqu¶n lý doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ ®èi víi C«ng tycæ phÇn HABADA lµ n¬i mµ TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, nhiÒu chñnglo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gÆp nhiÒu phøc t¹p. NÕu kh«ng cãnh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá cho doanhnghiÖp. V× nh÷ng lý do trªn, em®· chän ®Ò tµi : ViÖn§¹i häc më Hµ néi 1 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 2. 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT“ Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¹i C«ng ty cæ phÇnHabada”Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:PhÇn I: T×m hi”u chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn Habada.PhÇn II: KÕ to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.PhÇn III: KÕ to¸n tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.ViÖn§¹i häc më Hµ néi 2 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 3. 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT phÇn I t× m hiÓu chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn habada I. Đặc điểm tổ chức bộ m¸y kế to¸n: 1. M« h×nh tổ chức bộ m¸y kế to¸n. B é m ¸y K Õ to ¸n c ña C «ng ty lµ m ét h îp c ¸c c ¸n b é, nh ©n viªn k Õ to ¸n c ïngc ¸c ph¬ng ti Ön k ü thu Ët ghi chÐ p, tÝnh to ¸n, th «ng tin ®îc trang b Þ ®” th ùchiÖn to µn b é c «ng t¸c k Õ to ¸n tõ kh©u thu, nh Ën, ki” m tra, x ö lý ®Õn kh ©utæng h îp, ph ©n tÝch vµ cung c Êp th «ng tin kinh tÕ vÒ c ¸c ho ¹t ®éng c ñaC «ng ty, ®” ph ôc vô cho c «ng t¸c qu ¶n lý C «ng ty. Xuất ph ¸t từ đặc điểm tổ chức kinh doanh C «ng ty C æ ph Çn H abad a lµ m ét®¬n vÞ s ¶n xu Êt, kinh doanh c ã quy m « võa vµ nh á, c ¸c nghiÖp vô k Õ to ¸nph ¸t sinh t¬ng ®èi nhiÒu vµ th êng xuyªn, do ®ã b é m ¸y k Õ to ¸n c ña C «ng ty®îc lù a ch än tæ ch øc theo m « h ×nh k Õ to ¸n tËp trung, s ö d ông h ×nh th øc k Õto ¸n Nh Ët k ý ch øng tõ. Theo h ×nh th ức n µy, ph ßng kế to ¸n th ực hiện c «ng việc kế to ¸n của đơn vịở ph ©n xưởng sản xuất bia. C ¸c bộ phận trực thuộc kh «ng tổ chức bộ phận kếto ¸n ri ªng m µ chỉ bố ch Ý 1 kế to ¸n xưởng lµm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hạchto ¸n ban đầu, thu nhận chứng từ vµ ghi chÐ p sổ s ¸ch hạch to ¸n một c ¸ch giản đơnđể chuyển về ph ßng kế to ¸n tập trung. Ngo µi ra, kế to ¸n tr ëng trong một sốtrường hợp phải tổng hợp một số chỉ ti ªu phục vụ yªu cầu chỉ đạo, điều h µnh củaph ßng kế to ¸n. Kế to ¸n C «ng ty phải th ường xuyªn tr ực ti ếp xuống kiểm tra c «ngviệc dưới xưởng để xem kế to ¸n xưởng lµm việc c ã sai s ãt, đầy đủ kh «ng theotừng phần h µnh c «ng việc của m ×nh. Cuối th ¸ng, ph ßng kế to ¸n sẽ nhận được c ¸cchứng từ vµ b ¸o c ¸o chi ti ết để ti ến h µnh c «ng việc kế to ¸n. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 3 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 4. 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT 2. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty CP Habada KÕ to¸n tr­ëng KÕ tæng hîp KÕ to¸n b¸n hµng, KÕ to¸n KÕ to¸nKÕ to¸n c«ng nî tiÒn l­ chi phi vµ KÕ to¸nvËt t­, vµ vèn ¬ng, tÝnh gi¸ Thñ quü Thñ kho ph©n x­ TSC§ b»ng BHXH thµnh ëng tiÒn 3. Chức năng nhiệm vụ của từng c¸c bộ phận kÕ to¸n. + KÕ to¸n trëng: L µ ngêi gióp viÖc cho G i¸m ®èc trong c «ng t¸c chuyªn m «n do m ×nh ®¶m nh Ën, ch Þu tr¸ch nhiÖm tr íc l·nh ®¹o vÒ ch Êp h µnh th” lÖ , ch Õ ®é tµi ch Ýnh hiÖn h µnh, lµ ngêi ki” m tra t×nh h ×nh vÒ huy ®éng vèn vµ s ö d ông vèn, c ã tr¸ch nhiÖm tæ ch øc vèn c ã hiÖu qu ¶, khai th ¸c nh ÷ng kh ¶ n ¨ng ti Òm tµng c ña tµi s ¶n, cung c Êp c ¸c th «ng tin vÒ t×nh h ×nh tµi ch Ýnh m ét c ¸ch ch Ýnh x ¸c, k Þp th êi vµ ®Çy ®ñ ®” l·nh ®¹o ®a ra c ¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh c ã hiÖu qu ¶. K Õ to ¸n tr ëng c ßn th am gia k ý k Õt c ¸c h îp ®ång kinh tÕ, x ©y d ùng c ¸c k Õ ho ¹ch tµi ch Ýnh cho C «ng ty. L µ ngêi vµo S æ C ¸i c ¸c tµi kho ¶n vµ lËp c ¸c B ¸o c ¸o T µi ch Ýnh c ña C «ng ty. + KÕ to¸n tæng hîp: Lµ ngêi trî gióp cho kÕ to¸n trëng trong c«ng t¸c theo dâi, tæng hîp sè liªu h¹ch to¸n kÕ to¸n chung trong toµn c«ng ty. + KÕ to¸n vËt t, TSC§: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô hµng th¸ng. + KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî, vèn b»ng tiÒn: Cã nhÞªm vô theo dâi thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm, t×nh h×nh c«ng nî cña c«ng ty. Tæ chøc viÖc h¹ch to¸n, ghi chÐp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®” tÝnh ra gi¸ ViÖn§¹i häc më Hµ néi 4 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 5. 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KTth µnh cho s ¶n ph Èm , quyÕt ®Þnh gi¸ b ¸n vµ k Õt qu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ñaC «ng ty. Ph ¶n ¸nh t×nh h ×nh th ùc hiÖn k Õ ho ¹ch ti ªu th ô vÒ s è lîng, ch Êt lîng, gi¸c ¶ c ña h µng b ¸n vµ th êi h ¹n th anh to ¸n. T Ýnh to ¸n tæng h îp vµ ph ©n b æ ch Ýnhx ¸c c ¸c kho ¶n chi ph Ý, th ùc hiÖn k ý k Õt c ¸c h îp ®ång kinh tÕ , ¸p d ông vµ theod âi c ¸c ph¬ng th øc ti ªu th ô ë C «ng ty. T Ýnh to ¸n s è thu Õ ®Çu vµo, thu Õ ®Çura vµ s è ph ¶i n ép cho ng ©n s ¸ch Nh µ níc, tõ ®ã gióp cho viÖc x ¸c ®Þnh k Õtqu ¶ kinh doanh trong k ú c ña C «ng ty. + Thñ quü: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña C«ng ty,hµng ngµy ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sè liÖu vµ t×nh h×nhbiÕn ®éng cña quü tiÒn mÆt. + Thñ kho: Theo dâi viÖc xuÊt, nhËp, tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ngcô, dông cô, c¸c thµnh phÈm vÒ mÆt sè lîng. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô tæ chøc viÖc ghi chÐp b¶ngchÊm c«ng ®” tÝnh l¬ng cho c«ng nh©n viªn, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµtÝnh l¬ng hµng th¸ng cho toµn th” c¸n bé, c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Bªnc¹nh ®ã ph¶i theo dâi viÖc nhËp, xuÊt kho vËt t. Tham gia Héi ®ång ki”m kªhµng quý. §Õn cuèi n¨m tiÕn hµnh lËp vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnhtoµn C«ng ty. + Kế to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: Gióp kế to¸n tổng hợp chi phÝtừng loại gi¸ thµnh để lµm ra một s¶n phÈm gửi lªn cho kế to¸n tổng hợp vµ b¸oc¸o cho kế to¸n trưởng. + KÕ to¸n c¸c ph©n xëng: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊtnguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i ph©n xëng, cuèi th¸ng b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp, xuÊt,tæng hîp chi phÝ phôc vô t¹i c¸c ph©n xëng. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 5 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 6. 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT II. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế to¸ . n 1. Sơ đồ h×nh thức sổ kế to¸n ¸p dụng tại C«ng ty. Nhật ký chứng từ Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ và thẻ kế số 1,2,5,6... số 1,2,9... toán chi tiết Sổ cái TK Bảng tổng hợp 211,214... chi tiết Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra - Sổ cái: mở cho từng tài khoản tổng hợp và cho cả năm, chi tiết theo từngtháng trong đó bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Sổcái được ghi theo số phát sinh bên Nợ của tài khoản đối ứng với các tài khoảnCó liên quan, còn số phát sinh bên Có của từng tài khoản chỉ ghi tổng số trên cơsở tổng hợp số liệu từ Nhật ký- Chứng từ có liên quan. - Nhật ký chứng từ: mở theo từng tháng, hết mỗi tháng phải khoá sổ nhật kýchứng từ cũ và mở nhật ký chứng từ mới cho tháng tiếp theo. Mỗi lần khoá sổ ViÖn§¹i häc më Hµ néi 6 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 7. 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KTcũ, mở sổ mới phải chuyển toàn bộ số dư cần thiết từ nhật ký chứng từ cũ sangnhật ký chứng từ mới tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng tài khoản. - Bảng kê: được sử dụng cho một số đối tượng cần bổ sung chi tiết nhưbảng kê, ghi Nợ TK 111,TK 112, bảng kê chi phí …. Trên cơ sở các số liệuphản ánh ở bảng kê, cuối tháng ghi vào Nhật ký – Chứng từ có liên quan. - Bảng phân bổ: sử dụng với những khoản chi phí phát sinh thường xuyên,có liên quan đến nhiều đối tượng cần phải phân bổ (tiền lương, vật liệu, khấuhao…). Các chứng từ gốc trước hết tập trung vào bảng phân bổ, cuối tháng, dựavào bảng phân bổ chuyển vào các bảng kê và Nhật ký - Chứng từ lên quan. - Sổ chi tiết: dùng để theo dõi các đối tượng hạch toán cần hạch toán chitiết. 2. Quy tr×nh lu©n chuyển chứng từ. Chứng từ kế toán sử dụng trong công ty áp dụng theo quy định của Bộ Tàichính... Công ty không sử dụng mẫu hóa đơn chứng từ riêng vì ít có nhữngnghiệp vụ kinh tế đặc thù. C ¸c ch øng tõ k Õ to ¸n li ªn quan ®Õn TSC § c ña doanh nghiÖp bao g åm c ¸clo ¹i sau: - Biªn b ¶n giao nh Ën TSC §HH: Biªn b ¶n n µy x ¸c nh Ën viÖc giao nh ËnTSC §HH. S au khi ho µn th µnh viÖc m ua s ¾m , ®îc c Êp ph ¸t, viÖn trî , nh Ën vèng ãp li ªn doanh vµ TSC §HH thu ª ngo µi. Biªn b ¶n n µy do 2 b ªn giao nh Ën lËp 2b ¶n, m çi b ªn gi÷ 1 b ¶n. - Th Î TSC §HH: theo d âi chi ti Õ t tõng TSC §HH vÒ t×nh h ×nh th ay ®æinguyªn gi¸ vµ hao m ßn. Th Î do k Õ to ¸n TSC §HH lËp , k Õ to ¸n tr ëng k ý x ¸c nh Ënvµ ®îc lu gi÷ ë ph ßng k Õ to ¸n trong su èt qu ¸ tr×nh s ö d ông. - Biªn b ¶n th anh lý TSC §HH do ban th anh lý lËp ®” ghi s æ k Õ to ¸n. - Biªn b ¶n giao nh Ën TSC §HH s öa ch ÷a lín ®· ho µn th µnh: c ¨n c ø ®” ghivµo chi ph Ý s öa ch ÷a. - Biªn b ¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC §HH: biªn b ¶n n µy x ¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao m ßn,gi¸ trÞ c ßn l¹ i sau khi ®¸nh gi¸ l¹i vµ x ¸c ®Þnh m íi s è li Öu trªn s æ s ¸ch k Õto ¸n, ®” x ¸c ®Þnh nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao m ßn, gi¸ trÞ c ßn l¹i t¨ng hay gi¶m .Biªn b ¶n n µy do h éi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i lËp . Trình tự luân chuyển chứng từ tại Công ty cổ phần Habada theo quy địnhchung bao gồm 4 khâu: ViÖn§¹i häc më Hµ néi 7 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 8. 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT - Lập Chứng từ theo các yếu tố của Chứng từ (hoặc tiếp nhận Chứng từ từbên ngoài): tuỳ theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ mà sử dụng Chứng từ thíchhợp. - Kiểm tra Chứng từ: khi nhận Chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợppháp và hợp lý của Chứng từ. - Sử dụng Chứng từ cho Lãnh đạo nghiệp vụ và ghi sổ kế toán. - Lưu trữ Chứng từ và huỷ Chứng từ: Chứng từ là căn cứ pháp lý để ghi sổđồng thời là tài liệu lịch sử của doanh nghiệp. Vì vậy sau khi ghi sổ và kết thúckỳ hạch toán Chứng từ được chuyển vào lưu trữ, bảo đảm an toàn, khi hết hạnlưu trữ Chứng từ được đem huỷ. 3. C¸c chế độ vµ phương ph¸p kế to¸n ¸p dụng. - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. (VND) - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam - Hình thức sổ sách kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định của công ty baogồm tài sản cố định hữu hình, và tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định đượctheo nguyên giá và khấu hao luỹ kế. Khấu hao tài sản cố định được tính theophương pháp: đường thẳng - Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Trong các nămnghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang VND thực tế tại ngày phátsinh theo tỷ giá thông báo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc;Giá hàng xuất kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp tính giá thực tếđính danh; hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thườngxuyên. - VÒ chøng tõ: C¸c chøng tõ mµ C«ng ty sö dông: PhiÕu thu, phiÕu chi,Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n... ViÖn§¹i häc më Hµ néi 8 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 9. 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT - VÒ tµi kho ¶n: H Ö th èng tµi kho ¶n m µ C «ng ty ¸p d ông theo ch Õ ®é k Õto ¸n. phÇn Ii t× m hiÓu chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn habada I. Ph©n lo¹ i TSC§ cña C«ng ty. 1. Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, TSC§ trong doanh nghiÖp chia lµm hai lo¹i: TSC§mang h×nh th¸i vËt chÊt (TSC§HH) vµ TSC§ kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt(TSC§VH). TSC§ h÷u h× nh : Lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËtchÊt cô th” ( tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµ mét hÖthèng gåm nhiÒu bé phËn ta× s¶n liªn kÕt víi nhau ®” thùc hiÖn mét hoÆcmét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh), cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi,tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nh ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸ivËt chÊt ban ®Çu nh nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i.....TSC§ h÷u h×nh cña c«ng ty Habada trÞ gi¸ 15.643 triÖu ®ång TSC§ v« h× nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng mang tÝnh vËt chÊt, th” hiÖn métlîng gi¸ trÞ ®· ®îc ®Çu t cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chi phÝ s¶n xuÊtkinh doanh cña doanh nghiÖp nh: chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ lîithÕ kinh doanh, chi phÝ mua b¶n quyÒn, ph¸t minh, s¸ng chÕ... 2. Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp qu¶n lý vµ theodâi ®îc c¸c nguån h×nh thµnh TSC§. TÝnh ®Õn ®Çu quý IV/2010 Tæng nguyªngi¸ lµ 15.643.000.000 ®ång trong ®ã; ® TSC§ ®îc ®Çu t = nguån vèn cæ phÇn: 11.643.000.000 ® TSC§ ®îc ®Çu t = nguån vèn ®i vay : 4.000.000.000 3. Ph©n lo¹i TSC§ theo môc ®Ých söu dông: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm 6 lo¹i: - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: lµ nh÷ng TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc h×nhthµnh sau qu¸ tr×nh thi c«ng, x©y dùng nh nhµ xëng, trô së lµm viÖc, nhµ kho,th¸p níc, hµng rµo... trÞ gi¸ 3.500.000.000®ång. - M¸y mãc thiÕt bÞ: lµ toµn bé c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong ho¹t®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh m¸y mãc chuyªn dïng, thiÕt bÞ c«ng t¸c, d©ychuyÒn c«ng nghÖ, nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ... trÞ gi¸: 8.200.000.000®ång. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 9 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 10. 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶ibao gåm c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû vµ c¸c thiÕtbÞ truyÒn dÉn nh c¸c hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng ® êngèng dÉn níc, ®êng ®iÖn.... trÞ gi¸: 3.000.000.000®ång - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ dïng trong c«ng t¸c qu¶nlý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh, m¸y fax,dông cô ®o lêng, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö... trÞ gi¸: 900.000.000®ång - C¸c lo¹i TSC§ kh¸c: lµ toµn bé c¸c lo¹i TSC§ cha liÖt kª vµo 5 lo¹i trªnnh t¸c phÈm nghÖ thuËt, tranh ¶nh.... trÞ gi¸: 43.000.000®ång II. §¸nh gi¸ TSC§ h÷u h× nh. 1. §¸nh gi¸ nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh 1.1. TSC§ h×nh thµnh do mua s¾m TSC§ cña c«ng ty CP Habada chñ yÕu l®ao mua s¾m. Nguyªn gi¸ Gi¸ mua thùc ThuÕ nhËp C¸c kho¶n phÝ C¸c kho¶n thuÕ TSC§ do mua, tÕ ph¶i tr¶ (trõ khÈu, thuÕ tiªu tæn míi cã liªn ®îc hoµn, ®îcs¾m (TS cò vµ = chiÕt khÊu, + thô ®Æc biÖt+ quan - tÝnh trõ míi) gi¶m gi¸) (nÕu cã) VÝ dô: Ngµy 25/10/2010 C«ng ty cã mua mét m¸y nghiÒn g¹o NT250 víi sè liÖunh sau: - Gi¸ mua ho¸ ®¬n (cha cã thuÕ GTGT ) : 180.000.000 - ThuÕ GTGT 10% : 18.000.000 - Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n : 198.000.000 - Chi phÝ vËn chuy”n, l¾p ®Æt ch¹y thö : 1.000.000 KÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸: Nguyªn gi¸ = 198.000.000 + 1.000.000 = 199.000.000 ® 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ h÷u h×nh Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh th× C«ng ty ph¶i tÝnh khÊu hao TSC§theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Ph¬ng ph¸p nµy qui ®Þnh sè khÊu hao b»ng n¨mcña 1 TSC§ ®îc tÝnh theo c«ng thøc. Møc khÊu = Nguyªn gi¸ Tû lÖ KH hao n¨m cña TSC§ x n¨ m Tû lÖ khÊu = 1 hao n¨m x 100% Sè n¨m sö dông ViÖn§¹i häc më Hµ néi 10 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 11. 11. B ¸o c ¸o th ùc tËp tè t nghiÖp NguyÔ nTh Þ Minh Q uyÕn - L íp TX K1 2 KT H iÖn nay t¹i C «ng ty viÖc tÝnh kh Êu hao TSC § ®îc tÝnh theo tõngth ¸ng Møc khÊu = Møc khÊu hao n¨m hao th¸ng 12 Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao, b¶ng tæng hîp trÝch khÊu hao cña c«ng tyCP Habada nh sau: Hµng th¸ng khi trÝch KH vµ ph©n bæ KH TSC§ vµo CPSXKD "B¶ng trÝchvµ ph©n bæ KHTSC§" kÕ to¸n tËp hîp theo ®èi tîng. B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ KH TSC§ th¸ng 10/2010 cña toµn C«ng ty CPHABADA nh sau. Theo ®ã: * Møc KH n¨m (M.nghiÒn) = 199.000.000 = 19.900.000 10 Møc KH th¸ng (M.nghiÒn) = 19.900.000 = 1.658.333 12 Møc KH t¨ng trong th¸ng 10 (M.nghiÒn) = 1.658.333 ®ång Thanh lý TSC§ phôc vô qu¶n lý trÞ gi¸ 230.000.000®ång * Møc KH n¨m (Nhµ qu¶n lý) = 230.000.000 = 38.333.333 6 Møc KH th¸ng (NQL) = 38.333.333 = 3.194.444 12 Møc KH gi¶m trong th¸ng 3 (NQL) = 3.194.444 x 11 = 1.133.513 31 Sau ®ã vµo b¶ng ph©n bæ KH TSC§ th¸ng, quý B¶ng ph©n bæ khæu hao TSC§ Th¸ng 10 n¨m 2010 §V: 1.000® N¬i sö dông Tû l÷STT ChØ tiª u Toµn DN TK 627 TK 642 TK KH NGTS KH1 I. Sè KH th¸ng 12/2010 II. Sè KH TSC§ t¨ng - M¸y nghiÒn NT 250 10% 199.000 1.658,333 1.658,333 III. Sè KH TSC§ gi¶m 10% 230.000 1.133,513 1.133,513 IV.Sè KHTSC§ trÝch th¸ng 10 8.200.000 609.000 609.000 M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n ... ... ... xuÊt ... ... ... ... 505.874,0 5659,6 5659,6 ... 1.893.455,0 21,440,4 21.440, Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 125.901,6 2617,9 4 Nhµ cöa 2617,9 VËt kiÕn tróc Céng 15.643.000 1.688.159, 1.685.541, 24.058,3 60 70 0 ViÖn§¹i häc më Hµ néi 11 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 12. 12. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n 3. Chøng tõ vµ thñ tôc kÕ to¸n ban ®Çu 1.2 KÕ to¸n chi tiÕt TSC§. * Chøng tõ t¨ng TSC§. - Q u ¸ tr×nh m ua TCS §ë C TCP H ABAD A ®îc d iÔ nra nh sau: - C «ng ty ph ¶i lËp d ù ¸n, k Õ ho ¹ch s ¶n xu Êt kinh doanh, kÕ to ¸n chi tiÕ tTSC §®îc th ùc hiÖn trªn s æ, th Î, TSC §, s æ chi ti Õt t¨ng, gi¶m TSC § vµ b ¶n theod âi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC § theo ngu ån h ×nh th µnh. - Khi t¨n g TSC § th × C «ng ty ph ¶i lËp “Biªn b ¶n giao nh Ën TSC §” c ïng víingêi giao TSC § (m Éu 01 - TSC §). S au ®ã b ªn nh Ën lËp m ét h å s ¬ ri ªng vÒTSC § (H îp ®ång, ho ¸ ®¬n TSC § vµ c ¸c ch øng tõ kh ¸c c ã li ªn quan, biªn b ¶n giaonh Ën TSC §). S au ®ã h å s ¬ ®îc lËp th µnh 02 giao cho ph ßng k Õ to ¸n gi÷ o1 b ¶n®” ghi s æ theo d âi vµ 01 b ¶n giao cho ph ßng vËt t th iÕt b Þ qu ¶n lý ) VÝ dô: Ngµy 25 th¸ng 10 phßng kÕ to¸n nhËn ®îc mét bé hå s¬ gåm cã c¸c chøngtõ liªn quan ®Õn viÖc mua míi 01 chiÕc m¸y nghiÒn malt cña C«ng ty cungcÊp m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt TNHH THANH TÙNG Hµ Nội nh sau: c «ng ty cp habad a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa vi÷t nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Sè:01/ H§MB CPHBD Hîp ®ång mua b¸n - C¨n cø luËt kinh tÕ; - C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/01/1990 cña H§BT qui ®Þnh chitiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ. - C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng hai bªn. H«m nay, ngµy 20/9/2010 chóng t«i gåm: Bªn A: C«ng ty TNHH THANH TÙNG (bªn b¸n) Do «ng: NguyÔn Thanh Tïng - Chøc vô: Gi¸m ®èc §Þa chØ: Sè 112 Minh khai - Thµnh phè Hµ néi §iÖn tho¹i: 04875631 Fax : 04875631 M· sè thuÕ: 2311238647 Tµi kho¶n sè: 401104000057 T¹i NH§T&PT thµnh phè Hµ néi Bªn B: C«ng ty cæ phÇn HABADA(bªn mua) Do «ng: NguyÔn C¶nh Høa - Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn. §Þa chØ: 80 Lý Th¸i Tæ -TP B¾c Giang ViÖn§¹i häc më Hµ néi 12 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 13. 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT §iÖn tho¹i: 02403.587.300 Fax: 02403.824.388 M· sè thuÕ: 2400.101.7821 Tµi kho¶n sè: 210000001278 t¹i NHNN& PTNT thµnh phố Bắc GIANG §iÒu I: Néi dung cña hîp ®ång. Bªn B ®ång ý mua cña bªn A 01 chiÕc m¸y nghiÒn MAIT NT250 theo yªucÇu mÉu m·, kÝch thíc chÊt l îng cña bªn B. §iÒu II: Tªn hµng, sè l îng vµ gi¸ c¶. §¬ vÞ n Thµnh tiÒ nSTT Tªn hµng vµ quy c¸ h c Sè lîng §¬ gi¸(®ång) n tÝnh (®ång)1 M¸y nghiÒn m t (Nh·n ChiÕc al 01 180.000.000 180.000.00 hiÖu NT250) 0 Céng 180.000.00 0 §iÒu III: Quy c¸ch phÈmchÊt : - M¸y nghiÒn m t nh·n hiÖu NT250 ®¶mb¶o chÊt l îng, quy c¸ch, kÝch t h- alíc, t heo ®óng t h«ng t in ghi t r ªn nh·n hiÖu cña m ¸y. - §Æc t Ýnh (m Cha qua sö dông. íi): - B¶o hµnh 02 n¨mkÓt õ ngµy bµn giao ®a vµo sö dông. §iÒu IV: Giao nhËn, vËn chuyÓ bèc xÕp. n, - Hµng giao t ¹i kho bªn B t r ªn ph¬ng t iÖn vËn chuyÓ cña bªn A. n - Chi phÝ bèc xÕp m bªn chÞu m chiÒu. çi ét - Chi phÝ l ¾p ®Æt , t h¸o dì bªn B chÞu. - Thêi gian giao nhËn hµng t heo t ho¶ t huËn cña 2 bªn nhng kh«ng qu¸ 5ngµy kÓt õ ngµy ký hîp ®ång. §iÒu V: Ph¬ng thøc thanh to¸n. - Bªn B thanh to¸n cho bªn A b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓnkho¶n. - Thanh to¸n ®Çy ®ñ cho bªn A khi giao hµng. §iÒu VI: Tr¸ch nhiÖmcña mçi bªn: - Bªn A cã tr¸ch nhiÖmgiao m¸y cho bªn B ®óng thêi gian tho¶ thuËn. - M¸y vÒ ®Õn kho bªn B ph¶i ®¶m b¶o ®óng, ®ñ quy c¸ch chÊt l îng nh®iÒu 2 hîp ®ång nµy. - Trong qu¸ tr×nh giao nhËn, nÕu kiÓmtra thÊy sai sãt bªn B sÏ kh«ng chÊpnhËn. §iÒu VII: CamkÕt chung: Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ®Ò nghÞ trong hîp®ång nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i hai bªn ph¶ith«ng b¸o kÞp thêi cho nhau b»ng ®iÖn tho¹i, Fax trong thêi gian 03 ngµy ®Ógi¶i quyÕt. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 13 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 14. 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT B ªn n µo vi ph ¹m h îp ®ång g ©y th iÖ t h ¹i cho nhau ph ¶i b åi th êng vË t ch Êttheo ch Ýnh s ¸ch ph ¸p lu Ë t hiÖn h µnh c ña Nh µ níc. N Õu h îp ®ång vi ph ¹m kh «nggi¶i quyÕt ®îc, hai b ªn b ¸o c ¸o to µ ¸n kinh tÕ tØnh B ¾c G iang ®” gi¶i quyÕt. Ch Ëm nh Êt 30 ng µy hai b ªn ph ¶i c ïng nhau quyÕt to ¸n s »ng ph ¼ng theoquy ®Þnh lu at H îp ®ång n µy ®îc lËp th µnh 04 b ¶n c ã gi¸ trÞ ph ¸p lý nh nhau, m çi b ªngi÷ 02 b ¶n. H îp ®ång n µy c ã hiÖu lùc k” tõ ng µy k ý. §¹ i di÷n bª n A §¹ i di÷n bª n B (G i¸m ®èc) (G i¸m ®èc) NguyÔ nC ¶nh H øa NguyÔ nThanh T ïng M· sè: 01 GTKT - 3 LL Ho¸ ®¬n GTGT GT/01 - TSC§ Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0053274 Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n: C«ng ty TNHH THANH TÙNG Hµ Néi §Þa chØ: Sè 112 Minh khai - Thµnh phè Hµ néi Sè TK: 401104000057 MST: 0101234567 Hä tªn ngêi mua hµng: Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty CP HABADA. Sè TK: 210000001278 H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 2400101 7821 §¬n vÞ Thµnh tiÒnSTT Tª n hµng vµ quy c¸ch Sè lîng §¬n gi¸ (®ång) tÝ nh (®ång)1 M¸y nghiÒn malt (Nh·n ChiÕc 01 180.000.000 180.000.00 hiÖu NT250) 0Céng 180.000.00 0ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 18.000.000 ViÖn§¹i häc më Hµ néi 14 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 15. 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KTT æng c éng ti Òn th anh to ¸n: 1 98.000.00 0S è ti Òn viÕt b »ng ch ÷: Mét tr¨m chÝn t¸m triÖu ®ång./. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa Vi÷t Nam §éc lËp - Tù do - H¹ nh phóc Biª n b¶n bµn giao H«m nay, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 T¹i: C«ng ty CP HABADA Chóng t«i gåm: I. §¹i diÖn: C«ng ty TNHH THANH TÙNG(bªn A) bªn giao: ¤ng: NguyÔn Thanh Tïng - Gi¸m ®èc. ¤ng: NguyÔn V¨n H¶i - Trëng phßng kü thuËt. II. §¹i diÖn C«ng ty CP H BADA(Bªn B) bªn nhËn: ¤ng: NguyÔn C¶nh Høa - Gi¸m ®èc c«ng ty ¤ng: NguyÔn V¨n ChiÕn - Trëng phßng kü thuËt Cïng tiÕn hµnh bµn giao 01 chiÕc m¸y nghiÒn malt nh·n hiÖu NT250 xuÊtxø §an M¹ch. STT Tª n hµng §¬n vÞ Sè lîng 1 M¸y nghiÒn malt (Nh·n ChiÕc 01 hiÖu NT250) Sau khi ki”m tra thÊy khíp ®óng vµ ®ñ nh trong hîp ®ång kinh tÕ ngµy20/7/2008. Hai bªn ®· thèng nhÊt vµ ký vµo biªn b¶n bµn giao. Biªn b¶n bµn giao kÕt thóc vµo håi 15 giê cïng ngµy. Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi bªn gi÷ 01b¶n. §¹ i di÷n bª n B §¹ i di÷n bª n A (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) ViÖn§¹i häc më Hµ néi 15 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 16. 16. B ¸o c ¸o th ùc tËp tè t nghiÖp NguyÔ nTh Þ Minh Q uyÕn - L íp TX K1 2 KT Quy”n sè: 06 MÉu sè 02-TT C«ng ty CP HABADA PhiÕu chi Sè: 216 Q§ sè: 1141 - Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m C/Q§/C§KT 2010 Ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Liªn §Þa chØ: C«ng ty TNHH Thanh Tïng Lý do chi: Tr¶ tiÒn mua m¸y nghiÒn MALT NT250 Sè tiÒn: 198.000.000 ®ång B»ng ch÷: Mét tr¨m chÝn t¸m triÖu ®ång./. KÌm theo: 03 chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m chÝn t¸m triÖu ®ång./. B¾c Giang, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn phiÕu Thñ qu¸ Ngêi nhËn tÒn(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä (Ký, hä tªn) tªn) M· sè: 01 GTKT - 3 LL Ho¸ ®¬n GTGT GT/01 - TSC§ Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0000657 Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n: C«ng ty TNHH Ph¸t Léc ViÖn§¹i häc më Hµ néi 16 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 17. 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT §Þa ch Ø: 98 Minh Khai - Th µnh ph è H µ n éi S è TK: MS T: 01 0236561 3 H ä tªn ngêi m ua h µng: T ªn ®¬n vÞ: C «ng ty C P H ABAD A. S è TK: 21 0000001 278 H ×nh th øc th anh to ¸n: TiÒn m Æt M · s è: 24001 01 7821 §¬n vÞ Thµnh tiÒnSTT Tª n hµng vµ quy c¸ch Sè lîng §¬n gi¸ (®ång) tÝ nh (®ång)1 DÞch vô v©n chuy”n, ChiÕc 01 1.000.000 1.000.000 l¾p ®Æt m¸yCéng 1.000.000ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 100.000Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 1.100.000Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu mét tr¨m ngh×n ®ång./. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Quy”n sè: 06 MÉu sè 02-TTC«ng ty CP HABADA PhiÕu chi Sè: 216 Q§ sè: 1141 - Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m C/Q§/C§KT 2010 Ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn anh Tó §Þa chØ: C«ng ty TNHH Ph¸t Léc Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l¾p ®Æt m¸y nghiÒn Sè tiÒn: 1.100.000 ®ång B»ng ch÷: Mét triÖu mét tr¨m ngh×n ®ång./. KÌm theo: chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m ngh×n®ång./. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 17 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 18. 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT B¾c Giang, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn phiÕu Thñ qu¸ Ngêi nhËn tÒn(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä (Ký, hä tªn) tªn) C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n v©n chuy”n... kÕ to¸n ghi vµo thÎ TSC§, vµo c¸c sæ TK 211... C«ng ty Cp HaBaDa §/c: 80 Lý Th¸i Tæ BG ThÎ TSC§ Sè: 84 Ngµy lËp thÎ: 25/10/2010 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 03 ngµy 25/10/2010 Tªn, m· hiÖu TSC§: M¸y nghiÒn malt nh·n hiÖu: NT250 Bé phÈn qu¶n lý: Ph©n xëng I N¨m sö dông: 2010 Sè hiÖu CT Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn ViÖn§¹i häc më Hµ néi 18 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 19. 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT Ngµy, th ¸ng D iÔ ngi¶i N. gi¸ 25 / 0/ 0 1 201 M ¸y nghiÒn MAIT 1 99.000.000 0053274 NT250 000567 S au khi vµo th Î TSC § k Õ to ¸n m ë s æ TSC § theo d âi vµ qu ¶n lý - ViÖc gi¶m TSC § th anh lý , nhîng b ¸n ®îc ti Õn h µnh sau khi c ã quyÕt®Þnh th anh lý , nhîng b ¸n c ña ban gi¸m ®èc C «ng ty. Ban th anh lý g åm . + G i¸m ®èc + Ph ßng k Õ to ¸n + Ph ßng vË t t th iÕ t b Þ + Nh ©n viªn k ü th Ët + T æ b ¶o vÖ. * T r×nh tù ghi s æ chi ti Õ t t¹i ph ßng k Õ to ¸n c ¨n c ø vµo c ¸c ch øng tõ ®”kÐ to ¸n lËp th Î TSC §. - Biªn b ¶n giao nh Ën TSC § - Biªn b ¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC § - C ¸c ch øng tõ tµi li Öu kh ¸c c ã li ªn quan. Th Î ®îc lËp cho tõng ®èi tîng TSC §, theo d âi chi ti Õ t tõng TSC § c ñaC «ng ty t×nh h ×nh th ay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao m ßn ®· trÝch h µnh n ¨mc ña tõng TSC §. S æ chi ti Õ t TSC §, d ïng ®” ®¨ng k ý, theo d âi ch Æt ch Ï TSC § c ¶ C «ng tytõ khi m ua s ¾m da vµo s ö d ông ®Õn khi gi¶m TSC §. C ¨n c ø vµo t×nh h ×nh t¨nggi¶m TSC §®” ghi s æ TSC §. B ¶ng theo d âi nguyªn gi¸ vµ g Ý trÞ c ßn l¹i theo ngu ån h ×nh th µnh, ®îclËp theo quy ch Õ ®¸p øng nhu c Çu n ¾m b ¾t th «ng tin lµ c ¬ s ë cho viÖc lËpb ¸o c ¸o ki” m k ª ®Þnh k ú, lËp k Õ ho ¹ch cho viÖc ®Çu t m ua s ¾m TSC §. Do TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp nªn viÖc thanh lý,nhîng b¸n ph¶i theo tr×nh tù nh sau: - C¨n cø vµo chøc n¨ng, thÈm quyÒn cña m×nh, Gi¸m ®èc c«ng ty raquyÕt ®Þnh thanh lý, nhîng b¸n TSC§. - Tæ ki”m kª vµ bé phËn sö dông TSC§ ®Ò nghÞ thanh lý. - C«ng ty lËp héi ®ång thanh lý, nhîng b¸n vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc. - C¸c chøng tõ sö dông: + Biªn b¶n ®Ò nghÞ xin thanh lý TSC§. + QuyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty. + Biªn b¶n nhîng b¸n TSC§. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 19 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 20. 20. B ¸o c ¸o th ùc tËp tè t nghiÖp NguyÔ nTh Þ Minh Q uyÕn - L íp TX K1 2 KT CÔNG TY CỔ PHẦN HABADA Céng hoµ x· héi chñ nghÜa vi÷t nam Sè : 17/Q§-G§ §éc lËp- Tù do- H¹ nh phóc Bắc giang, ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2008 QuyÕt ®Þ nh cña gi¸m ®èc C «ng ty CP H ABAD A V/v thanh lý nhµ qu¶n lý ph©n xëng nước ------------------- - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1279/Q§-LN ngµy 16/02/2005 cña Tæng gi¸m ®èccông ty cổ phần HABADAvÒ viÖc phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ngtr×nh nhµ qu¶n lý ph©n xëng nước thuéc C«ng ty CP HABADA - C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng cña khu nhµ qu¶n lý ph©n xëng nước - XÐt ®Ò nghÞ cña Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh QuyÕt ®Þ nh §iÒu 1: Thanh lý toµn bé khu nhµ qu¶n lý ph©n xëng nước bao gåm nhµlµm viÖc vµ c«ng tr×nh phô kÌm theo. Nguyªn gi¸ TSC§ : 280.000.000 ® Gi¸ trÞ hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®i”m thanh lý: 130.000.000 ® Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ : 130.000.000® Tû lÖ hao mßn 10% TSC§ ®· ®îc sö dông : 8 n¨m Chi phÝ cho thuª th¸o dì : 3.000.000® Gi¸ trÞ thu håi : 40.000.000® . §iÒu 2: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµqu¶n lý vËt liÖu thu håi. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc k” tõ ngµy ký.N¬i nhËn: C«ng ty CP HABADA- Nh ®iÒu 2;- Lu VP Gi¸m ®èc ViÖn§¹i häc më Hµ néi 20 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 21. 21. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n §¬n vÞ : ph©n xëng NƯỚC Biª n b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 MÉu : 07 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 17/Q§-G§ ngµy 21/02/2005 cña gi¸m ®èc congty cổ phần habada I. Ban thanh lý TSC§ gåm cã: Bµ: NguyÔn văn THµnh - §¹i diÖn phßng kÕ to¸n - Trëng ban. ¤ng : TrÇn H÷u TiÕn - §¹i diÖn ph©n xëng ®iÖn - Uû viªn. ¤ng : Lª §øc Hoµng - §¹i diÖn nhËn kho¸n - Uû viªn. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§. Tªn : Nhµ qu¶n lý ph©n xëng nước. Sè hiÖu : NQL - §85 N¨m ®a vµo sö dông : 2002. Sè thÎ 55 Nguyªn gi¸ TSC§ : 280.000.000 ® Gi¸ trÞ hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®i”m thanh lý: 130.500.000 ® Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ : 145.500.000® III. KÕt luËn cña Ban thanh lý : Chi phÝ cho thuª th¸o dì : 3.000.000® Gi¸ trÞ thu håi : 44.000.000® . §· ghi gi¶m sæ thÎ 55 ngµy 25/10/2010 TSC§. Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng (Ký, ®ãng dÊu) NguyÔn văn THµnh (Ký) §¬n vÞ : CT CPHABADA Sè: 220 §Þa chØ: 80-lý thai tổ -TP B¾c Giang Quy”n sè: 03ViÖn§¹i häc më Hµ néi 21 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 22. 22. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n PhiÕu thu Ngµy 25/10/2010 Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Träng H¶i §Þa chØ: Phßng tæng hîp Lý do nép: Thu vÒ thanh lý hîp ®ång. Sè tiÒn lµ: 44.000.000®ång ViÕt b»ng ch÷: Bèn m¬i t triÖu ®ång ch½n./. Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi nép Thñ qu¸ Ngêi lËp(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ : CT CP HABADA ThÎ tµi s¶n cè ®Þ nh §Þ a chØ : BẮC GIANG sè 55 §VT : 1.000®ViÖn§¹i häc më Hµ néi 22 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 23. 23. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n NguyÔn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn Sèhi÷u Ngµy, Gi¸ trÞ CT th¸ng, DiÔn gi¶i Nguyª n gi¸ N®m Céng dån hao mßn n®m 01 25/10/201 thanh lý toµn bé 280.000.0 2004 24.000.00 24.000.00 0 khu nhµ ph©n x- 00 0 0 2005 ëng nước 23.000.00 47.000.00 2006 0 0 2007 25.000.00 72.000.00 2008 0 0 2009 23.000.00 95.000.00 0 0 24.000.00 119.000.00 0 0 11.500.000 130.500.0 00Ghi gi¶m TSC § ch øng tõ s è 01 ng µy 25/ 0/ 0 1 201L ý do gi¶m : Thanh L ýB ªn c ¹nh ghi gi¶m th Î TSC § k Õ to ¸n ph ¶n ¸nh viÖc ghi gi¶m TSC § lªn s è TSC § IV. KÕ to¸n tæng hîp TSC§. 1. KÕ to¸n t®ng TSC§. VÝ dô : Ngµy 25/10/2008 C«ng ty cã mua mét m¸y nghiÒn gạo NT250. Sè ho¸®¬n. víi sè liÖu nh sau: - Gi¸ mua ho¸ ®¬n (cha cã thuÕ GTGT ) : 160.000.000 - ThuÕ GTGT 10% : 16.000.000 - Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n : 176.000.000 - Chi phÝ vËn chuy”n, l¾p ®Æt ch¹y thö : 1.000.000 KÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸: Nguyªn gi¸ = 176.000.000 + 1000.000 = 177.000.000 ® Tµi s¶n nµy ®îc mua b»ng nguån vèn ®Çu t XDCB ViÖn§¹i häc më Hµ néi 23 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 24. 24. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n T û lÖ kh Êu hao 1 0% D ù kiÕn s ö d ông lµ: 1 0 n ¨m * KÕ to¸n ghi: Nî TK 211: 160.000.000 Nî TK 133 : 16.000.000 Cã TK 112: 176.000.000 Nî TK 211: 1.000.000 Cã K 111: 1.000.000 §ång thêi kÕt chuy”n nguån vèn vµ lËp chøng tõ ghi sæ Nî TK 414: 161.000.000 Cã TK 411: 161.000.000 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 25/10/2008 sè 92 TK ®èi øng TrÝ ch yÕu Sè tiÒn Nî Cã Hîp ®ång mua m¸y nghiÒn gạo NT250 331 160.000.000 ThuÕ VAT 133 16.000.000 Chi phÝ vËn chuy”n, ch¹y thö 211 111 1.000.000 Chuy”n nguån vèn 441 411 161.000.000 Céng 338.000.000 KÌm theo chøng tõ gèc Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký) C¸c chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®îc chuy”n vµo sæ ®¨ng ký chøngtõ ghi sæ. Sæ ®®ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 10 n¨m 2008 Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè tiÒn Sè Ngµy Sè NgµyViÖn§¹i häc më Hµ néi 24 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 25. 25. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§. VD : Ngµy 25/10/2008 C«ng ty thanh lý mét nhµ qu¶n lý ph©n x ëng níctheo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc . Nguyªn gi¸ theo sæ kÕ to¸n : 230.000.000® Gi¸ trÞ hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®i”m thanh lý: 126.500.000 ® Gi¸ trÞ cßn l¹i : 103.500.000® Tû lÖ hao mßn 10% TSC§ ®· ®îc sö dông: 6 n¨m Chi phÝ cho thuª th¸o dì: 2.500.000® Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi íc tÝnh: 34.000.000® * KÕ to¸n ghi gi¶m TSC§: Nî Tk 214 : 126.500.000 Nî TK 811: 103.500.000 Cã TK 211: 230.000.000 * Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi: Nî Tk 241 : 34.000.000 Cã TK 711: 34.000.000ViÖn§¹i häc më Hµ néi 25 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 26. 26. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n * Chi phÝ th¸o dì tr¶ b»ng tiÒn mÆt: Nî Tk 811: 2.500.000 Cã Tk 111: 2.500.000 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 2008 sè 93 TK ®èi øng TrÝ ch yÕu Sè tiÒn Nî Cã - Thanh lý nhµ qu¶n lý ph©n xëng 811 211 230.000.000nước 214 126.500.000 - PhÕ liÖu thu håi 241 711 34.000.000 - Chi phÝ cho thanh lý 811 111 2.500.000 Céng 393.000.000 KÌm theo chøng tõ gèc Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sau ®ã ®a vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæViÖn§¹i häc më Hµ néi 26 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 27. 27. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT n Sæ ®®ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 10 n¨m2008 Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè tiÒn Sè Ngµy Sè Ngµy 1 2 3 1 2 393 25/10/20 393.000.000 08 Céng cuèi th¸ng 393.000.000 Sau ®ã vµo sæ c¸i TK 211ViÖn§¹i häc më Hµ néi 27 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 28. 28. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT§¬n vÞ : CT CP HABADA sæ c¸i TK 211: TSC§ h÷u h× nh Quý I n®m 2007 §VT: 1.000® Chøng tõ Sè tiÒn TK ®èi DiÔn gi¶i øng Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu quý 2.210.000 Sè ph¸t sinh trong quý Mua m¸y nghiÒn ®¸ malt NT250 331 160.000 92 01/11 L¾p ®Æt ch¹y thö 111 1.000 Thanh lý nhµ qu¶n lý ph©n xëng 811 230.000 97 22/03 nước 214 126.500 Céng ph¸t sinh 161.000 356.500 D cuèi quý 2.014.500 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) 3. KÕ to¸n hao mßn vµ khæu hao TSC§ t¹ i C«ng ty. Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n khÊu hao TSC§ lµ TK 214 "Tµi kho¶nhao mßn TSC§". §Þnh kú khi tÝnh, trÝch tõ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ vµ ph©n bævµo chi phÝ theo tõng ®èi tîng sö dông ë trªn . ViÖn§¹i häc më Hµ néi 28 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 29. 29. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n * KÕ to¸n ghi. N î TK 627: 75.941 .000 M ¸y m ãc th iÕt b Þ : 609.000 M ¸y c «ng c ô : 61 .202.800 M ¸y m ãc th iÕt b Þ tru yÒn d Én : 8.470.300 Ph¬ng ti Ön v©n t¶i : 5.659.600 N î TK 642: 24.058.300 Nh µ c öa : 21 .440.400 VËt kiÕn tróc : 2.61 7.900 C ã TK 21 4 : 1 00.000.000 §ång th êi ph ¶n ¸nh t¨ng vèn kh Êu hao c ¬ b ¶n ghi ®¬n. Ngu ån vèn kh Êu hao c ¬ b ¶n. T æ ch øc b é m ¸y k Õ to ¸n t¹i ®¬n vÞ. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008 Sè 62 §¬n vÞ: ®ång TrÝ ch yÕu TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã KhÊu hao c¬ b¶n th¸ng 01 627 214 M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc 609.000 M¸y c«ng cô 61.202.800 M¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn dÉn 8.470.300 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 5.659.600 642 214 Nhµ cöa 21.440.400 VËt kiÕn tróc 100.000.000 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)§¬n vÞ : CT CP HABADA Sæ ®· ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 10 n¨m 2008 ViÖn§¹i häc më Hµ néi 29 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 30. 30. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT Chøng tõ ghi sæ Sè Ngµy Sè tiÒn 62 25/10 100.000.000 Céng 100.000.000 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu)§¬n vÞ : CT CP HABADA sæ c¸i TK 214: Hao mßn TSC§ h÷u h× nh §VT: 1.000®ViÖn§¹i häc më Hµ néi 30 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 31. 31. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT Chøng tõ TK ®èi Sè tiÒn DiÔn gi¶i øng Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu quý 60 31/01 627 M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc 609.000 M¸y c«ng cô 61.202.800 m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn d©n 8.470.300 Ph¬ng tiÖn vËn tµi 5.659.600 642 Nhµ cöa 21.440.400 VËt kiÕn tróc 2.617.900 97 22/03 Thanh lý nhµ qu¶n lý 211 18.200.000 Céng ph¸t sinh 18.200.000 100.000.00 0 Sè d cuèi quý Ngê ghi sæ i KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) 4. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ t¹ i c«ng ty: C ¨n c ø vµo qui m « s öa ch ÷a TSC § c «ng viÖc s öa ch ÷a c ña c «ng ty ® îcti Õn h µnh díi hai h ×nh th øc: - S öa ch ÷a th êng xuyªn TSC §. - S öa ch ÷a lín TSC §. TSC § b Þ h áng h ãc ®¬n vÞ s ö d ông lµm c «ng v¨n g öi lªn Ph ßng k ü thu Ëtyªu c Çu c «ng ty s öa ch ÷a. S au khi ®îc ph ª duyÖt viÖc s öa ch ÷a ®îc giao cho®¬n vÞ s ö d ông ho Æc thu ª ngo µi. + S öa ch ÷a th êng xuyªn TSC §. §îc ¸p d ông víi c ¸c lo ¹i nh: M ¸y vi tÝnh, th iÕ t b Þ v¨n ph ßng, c ¸c b é ph Ënchi ti Õ t nh á c ña TSC § th êng lµ b ¶o dìng th ay th Õ c ¸c ph ô tïng nh á vµ th ùchiÖn theo ph¬ng th øc t¹ lµm do c ¸c b é ph Ën c ã TSC § tù ®¶m nhiÖm , chi ph Ýs öa ch ÷a th êng xuyªn k Õ to ¸n h îp trùc ti Õp vµo TK chi ph Ý c ña c ¸c b é ph Ënc ã TSC § s öa ch ÷a. Ngµy 25 / 0/ 1 2008 C «ng ty ti Õn h µnh s öa ch ÷a m ¸y tÝnh thu éc ph ßng k Õto ¸n C «ng ty, h ¹ng m ôc s öa ch ÷a g åm : §· th anh to ¸n b »ng ti Òn m Æt. 1 . Thay th anh d µn m ¸y tÝnh sam sung: 540.000 2. Thay m ªn: 350.000 3. Thu Õ VAT 1 0% K Õ to ¸n c ¨n c ø vµo c ¸c ch øng tõ sau:Ho¸ ®¬ nG TGT M · s è: 01 GTKT - 3LL ViÖn§¹i häc më Hµ néi 31 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 32. 32. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KTLiªn 1 : G iao cho kh ¸ch h µng GT / 01 - TSC§Ngµy 25/ 0/ 1 2008 0063572 §¬n vÞ b ¸n: C öa h µng s öa ch ÷a m ¸y tÝnh Ho µng S ¬n §Þa ch Ø: 31 - L ý Th ¸i T æ - TP B ¾c G iang S è TK: M · s è: H ä tªn ngêi m ua: C «ng ty CP H ABAD A T ªn ®¬n vÞ: C «ng ty C P H ABAD A H ×nh th øc th anh to ¸n: TiÒn m Æt M · s è thu Õ:Stt Tª n hµng ho¸, DV §VT Sè §¬n gi¸ Thµnh lîng tiÒn 1 Thay thanh dµn m¸y tÝnh sam sung T 01 540.00 540.000 0 2 Thay mªn 01 350.000 Céng tiÒn hµng 890.000 ThuÕ xuÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT 89.000 Sè tiÒn b»ng ch÷: ChÝn tr¨m bÈy m¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty CP HABADA Quy”n sè: 04 §Þa chØ: 80 Lý Th¸i Tæ -TP B¾c Giang Sè: 250 PhiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008 Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Hoµng S¬n §Þa chØ: 31 Lý Th¸i Tæ - B¾c Giang Lý do chi: Tr¶ tiÒn söa ch÷a m¸y vi tÝnh Sè tiÒn lµ: 979.000® ViÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m bÈy m¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n. Thñ trëng ®¬n KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ qu¸ Ngêi nép vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n lªn b¶ng kª: b¶ng kª ViÖn§¹i häc më Hµ néi 32 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 33. 33. B ¸o c ¸o th ùc tËp tè t nghiÖp NguyÔ nTh Þ Minh Q uyÕn - L íp TX K1 2 KT Chøng tõ Tµi kho¶n Ghi STT DiÔn gi¶i PX1 Sè tiÒn chó SH NT Nî Cã 1 07 25/10/200 Tr¶ tiÒn söa m¸y vi 642 890.000 8 tÝnh 133 89.000 111 979.000 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp * Söa ch÷a lín TSC§ t¹ i C«ng ty: Khi söa ch÷a lín TSC§ th× bé phËn sö dông TSC§ ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ lªn phßng kü thuËt ®” tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh duyÖt ®¬n cña gi¸m ®èc th× phßng kÕ ho¹ch tri”n khai c«ng viÖc söa ch÷a lín. Ngµy 25/10/2008 sau khi ®îc duyÖt ®¬n ®Ò nghÞ söa ch÷a lín xe « t« t¶i, phßng kÕ ho¹ch tri”n khai giao cho phßng kü thuËt tiÕn hµnh thay thÕ söa ch÷a lín xe « t«. Sau khi tiÕn hµnh söa ch÷a lín TSC§ c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp b¶ng b¸o c¸o quyÕt to¸n lªn gi¸m ®èc duyÖt. ®¬n vÞ: CT cp habada Céng hoµ x· héi chñ nghÜa vi÷t nam§Þ a chØ: 80 lý thai tổ- TP B¾ c giang §éc lËp- Tù do- H¹ nh phóc B¸o c¸o quyÕt to¸n söa ch÷a xe « t« Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008 Stt Néi dung söa ch÷a §VT S.lîng §.gi¸ Thµnh tiÒn I Phô tïng vËt t 11.620.000 1 Sµn xe lo¹i 1200 - 20VN C¸i 02 160.000 320.000 2 Bé bµn chÕ Ðp b¸ con LX Bé 01 2.500.00 2.500.000 0 3 Bé b¸ c«n LX Bé 02 400.000 800.000 4 ¾c quy khëi ®éng C¸i 02 1.300.00 2.600.000 0 5 Läc giã C¸i 01 600.000 600.000 6 R« tuyn l¸i Bé 01 400.000 400.000 ViÖn§¹i h äc m ë H µ n éi 33 Khoa kinh tÕ & qu ¶n trÞ kinh doanh
 34. 34. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n 7 L èp xe lo ¹i 1 .200 - 20VN Bé 02 2.200.00 4.400.000 0 II Nh ©n c «ng s öa ch ÷a Ngµy 50 50.000 2.500.000 III Thu Õ GTGT 1 .1 62.000 C éng tæng th anh to ¸n 1 5.282.000 Mêi n ¨m tri Öu hai tr¨m t¸m m¬i hai ngh ×n ®ång ch ½n L·nh ®¹ o duy÷t KÕ to¸n trëng Ngêi lËp KÕt thóc qu¸ tr×nh söa ch÷a c«ng ty vµ phßng kü thuËt tiÕn hµnh quyÕt to¸n. C¨n cø vµo sæ quyÕt to¸n ®îc duyÖt hai bªn lËp biªn b¶n bµn giao. ®¬n vÞ: CT CP H ABAD A Céng hoµ x· héi chñ nghÜa vi÷t nam§Þ a chØ: 80 lý thai tổ - TPB¾ c giang §éc lËp- Tù do- H¹ nh phóc Biª n b¶n bµn giao thiÕt bÞ sau söa ch÷a lín C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc söa ch÷a thiÕt bÞ. H«m nay, ngµy 25/10/2008 t¹i C«ng ty CP HABADA chóng t«i gåm: 1. ¤ng: NguyÔn Minh H¶i - §¹i diÖn sö dông thiÕt bÞ. 2. ¤ng: TriÖu V¨n Minh - §¹i diÖn söa ch÷a, b¶o dìng. 3. ¤ng: NGuyễn văn CHiến - §¹i diÖn phßng kü thuËt. Cïng nhau lËp biªn b¶n bµn giao thiÕt bÞ söa ch÷a xe « t« vËn t¶i * T×nh tr¹ng thiÕt bÞ tríc söa ch÷a: - NhiÒu bé phËn trong xe ®· háng hãc, xuèng cÊp. * T×nh tr¹ng thiÕt bÞ sau söa ch÷a lín. - C¸c bé phËn háng hãc, xuèng cÊp ®· ®îc thay thÕ míi hoµn toµn. KÕt luËn: Xe « t« t¶i ®· ®îc söa ch÷a xong phôc vô cho viÖc chuyªn trë hµng cña C«ng ty ®ù¬c ®¶m b¶o yªu cÇu. Biªn b¶n ®îc lµm xong vµo 9h cïng ngµy, c¸c bªn nhÊt trÝ ký vµo biªn b¶n. §¹ i di÷n bª n sö dông §¹ i di÷n bª n söa ch÷a KÕ to¸n ViÖn§¹i häc më Hµ néi 34 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 35. 35. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n B¶ng kª h¹ ch to¸n Ngµy 20 th¸ng10 n¨m 2008 Chøng tõ T.kho¶n GhiSTT DiÔn gi¶i PXI Sè tiÒn SH NT Nî Cã chó 9/2008 Chi tiÒn viÖc söa lín 241 14.120.000 358 xe t¶i 133 1.162.000 1 111 Céng 15.282.00 0 Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh kÕ to¸n c¨n cø vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ®îc duyÖt ®” kÕt chuy”n chi phÝ söa ch÷a lín lªn b¶ng kª. B¶ng kª h¹ ch to¸n Ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2008 Chøng tõ T.kho¶n GhiSTT DiÔn gi¶i PXI Sè tiÒn SH NT Nî Cã chó 1 BCQT 28/9/08 KÕt chuy”n chi phÝ 335 241 14.120.000 SCL Céng 14.120.00 0 Ngêi lËp V× sè thùc chi ®îc duyÖt lín h¬n sè ®· ®îc tríc cña c«ng ty nªn kÕ to¸n trÝch bæ sung. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 35 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 36. 36. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n B¶ng kª h¹ ch to¸n Ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2008 Chøng tõ T.kho¶n Ghi STT DiÔn gi¶i PXI Sè tiÒn chó SH NT Nî Cã TrÝch bæ sung CPSCL 1 BCQT 28/9/08 TSC§ t¶i 641 111 2.670.000 Céng 2.670.000 Ngêi lËp * H¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô nãi trªn ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ sè 1, sè 9. chøng tõ sè Céng cãST Ngµ Ghi cã TK 111 ghi nî c¸c TK TK 111T y 122 133 152 153 211 241 642 8111 2/9 34.040.00 341.920.00 375.960.00 0 0 02 5/7 2.000.0 2.000.000 003 28/8 89.000 890.000 979.0004 26/9 1.162.000 14.120.00 15.282.000 0 Céng 80.000 46.200.00 5.600.00 14.120.0 501.610.0 0 0 00 00 Ngµy .... th¸ng..... n¨m 2008 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) V. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thi÷n c«ng t¸c kÕ to¸n t¹ i CT CP HABADA 1. NhËn xÐ t chung vÒ thùc tr¹ ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹ i C«ng ty CP HABADA. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 36 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 37. 37. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n a. ¶u ®iÓm: Tån t¹i vµ ph¸t tri”n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, CT CP HABADA.c«ngnghÖ s¶n xuÊt cña TSC§ ®©y lµ vÊn ®Ò ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹ivµ ph¸t tri”n cña C«ng ty, lµ ch×a kho¸ gióp C«ng ty th¾ng lîi trong c¹nhtranh. V× vËy C«ng ty ®ang tõng bíc ®æi míi mua s¾m thªm TSC§. ChÝnh tõnhËn thøc ®óng ®¾n nµy mµ hiÖn nay trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng cãsù c¹nh tranh cïng lÜnh vùc x©y dùng nãi riªng, C«ng ty ®· vµ ®ang ®i nh÷ngbíc v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµthùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n íc. Cã ®îc thµnh tÝchnµy ph¶i k” ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ngty vµ sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, c«ng nh©n trùctiÕp s¶n xuÊt díi c¸c ®éi, ®¬n vÞ. VÒ bé m¸y qu¶n lý: C«ng ty tæ chøc gän nhÑ, hîp lý c¸c phßng ban chøcn¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇnthiÕt cho l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t, thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ngt¸c tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn choC«ng ty chñ ®éng trong kinh doanh, quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng cãuy tÝn trªn thÞ trêng. Ngoµi ra C«ng ty cßn trang bÞ m¸y mãc ®Çy ®ñ vµhiÖn ®¹i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi lao ®éng còng nh ®¸p øng nhu cÇu cña®èi t¸c. VÒ tæ chøc bé m¸y cho ngêi lao ®éng còng nh ®¸p øng nhu cÇu cñac«ng ty ®îc bè trÝ hîp lý, chÆt chÏ, ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, cã kinh nghiÖm. Sùph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ngêi rÊt râ rµng cô th”. §éi ngò c¸nbé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¾m v÷ng chÕ ®é vµ vËn dông mét c¸ch linhho¹t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty ®· trang bÞ 20 m¸y vi tÝnh vµ 5 m¸y in cho phßng kÕ to¸n, c¸cm¸y tÝnh ®îc cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n gióp gi¶m nhÑ rÊt nhiÒu khèi lîngc«ng viÖc, t¨ng tèc ®é vµ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trungthèng nhÊt cña kÕ to¸n trëng còng nh sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o C«ngty. VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ "Chøng tõ ghisæ" VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ chñ yÕu ®îc sö dông cho môc ®Ýchs¶n xuÊt kinh doanh. VÒ kÕ to¸n chi tiÕt TSC§: §îc thùc hiÖn trªn phÇn mÒm kÕ to¸n, cµi®Æt s½n trong m¸y vi tÝnh, c¸c d÷ liÖu kÕ to¸n ®îc nhËp ®Çy ®ñ vµo m¸y.C«ng ty më sæ chi tiÕt theo dâi t¨ng gi¶m TSC§ theo quý cho tõng lo¹i TSC§ lµc¬ së ®” ghi sæ TSC§, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao trong quý cho tõng lo¹iTSC§ lµ c¬ së ®” ghi sæ TSC§, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao trong quý. VÒ kÕ to¸n tæng hîp TSC§: Mäi trêng hîp t¨ng gi¶m TSC§ ®Òu thùc hiÖntheo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ. B¶ng theo dâi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ theo nguån h×nhthµnh lµ c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n lý n¾m râ t×nh h×nh TSC§ trong c«ng tym×nh ®Þnh kú cuèi n¨m lËp biªn b¶n ki”m kª TSC§. Sæ TSC§ theo dâi ®Çy ®ñ c¸c ®Æc trng cña TSC§ ®ã lµ: Sè thÎ, tªn,®Æc ®i”m, ký hiÖu TSC§, níc s¶n xuÊt. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 37 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 38. 38. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT n Ngo µi ra, c «ng ty c ßn lËp c ¸c s æ chi ti Õ t ph ¶i thu c ña kh ¸ch, ph ¶i tr¶ ng-êi b ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thu Ën lîi cho k Õ to ¸n tr ëng c ïng ban gi¸m ®èc c «ng tytrong viÖc ph ©n tÝch ho ¹t ®éng kinh tÕ. C «ng t¸c n µy kh ¸ tè t n ªn ®· ®a ranh ÷ng quy ®Þnh k Þp th êi cho qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt kinh doanh. b. Nh îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc C«ng ty CP HABADA vÉn cßn nh÷ngtån t¹i cÇn kh¾c phôc trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n TSC§ cô th” lµ: ViÖc tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§ theo ®Æc trng kü thuËt vµ theo nguånh×nh thµnh g©y h¹n chÕ cho nhµ qu¶n lý trong viÖc n¾m b¾t tæng qu¸t qu¸tr×nh h×nh thµnh c¬ cÊu TSC§. Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: C«ng ty ¸p dông ph ¬ng ph¸p khÊu hao theo ®-êng th¼ng. Nh vËy víi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sö dông liªn tôctrong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy sÏ kh«ng ph¶n ¸nhchÝnh x¸c møc ®é hao mßn thùc tÕ TSC§. Nh÷ng m¸y mãc mµ kh«ng sö dông trong th¸ng vÉn ®îc kÕ to¸n vµo tµikho¶n 623 vµ ph©n bæ ®Òu trong th¸ng theo tiªu thøc tæng chi phÝ. Trong c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ ki”m kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: Hµng n¨m c«ngty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ki”m kª tµi s¶n vµo cuèi n¨m. Song viÖc ki”m tra chØmang tÝnh h×nh thøc, t¬ng ®èi. C«ng ty chØ ®¸nh gi¸ theo n¨ng lùc ho¹t ®éngcßn l¹i theo hiÖn thêi cña m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chØthùc hiÖn gi¸ trÞ ghi trªn sæ s¸ch mµ kh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ t¨ng gi¶m cñaTSC§. Do ®ã kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña TSC§ trªn b¸o c¸ocña c«ng ty. Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: HiÖn nay c¸c TSC§ söa ch÷a lín th êng lµ m¸ymãc, thiÕt bÞ phôc vô cho nhu cÇu ®ãng gãi, nªn khi C«ng ty kh«ng trÝch tr -íc chi phÝ söa ch÷a lín mµ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ nÕu gi¸ trÞ nhá h¬n20 triÖu vµ tõ 20 triÖu trë lªn th× ph©n bæ dÇn cho c¸c kú tiÕp theo. ChiphÝ ph©n bæ mét lÇn sÏ dÉn ®Õn viÖc tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh cha hîplý. 2. Ph¬ng híng hoµn thi÷n c«n g t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹ i C« n g ty: a. Sù cÇn thiÕt vµ c¬ së hoµn thi÷n: Xu híng cña x· héi lµ liªn tôc ph¸t tri”n ®i lªn, khi ®ã nhu cÇu vËt chÊtsö dông ngµy cµng nhiÒu, cµng ®a d¹ng, phong phó, chÊt lîng cµng ph¶i cao.Trong xu híng chung ®ã th× sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt lu«n ®îc chänlµm t©m ®i”m, v× khoa häc kü thuËt lµ nh÷ng c¸i tinh tuý nhÊt cña mçi thêi®¹i. ViÖc vËn dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµmét viÖc lµm kh«ng th” thiÕu ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanhnghiÖp, c¸c c«ng ty... Trang thiÕt bÞ kü thuËt lu«n t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ mang tÝnh quyÕt®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. Tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña mäi vÊn ®Ò. Nãt¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ViÖn§¹i häc më Hµ néi 38 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 39. 39. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT ntiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty còng nh thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞtr êng trong bèi c¶nh cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay. b. Nh÷ng gi ¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕto¸n TSC§ t¹i C«ngty CP HABADA. Trong mét ph¹mvi nhÊt ®Þnh th× h×nh thøc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸nt¹i C«ng ty CP HABADA kh«ng ®îc thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n trªnm¸y vi tÝnh do cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«nnghiÖp vô cao. Ho¹t ®éng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu h»ng n¨m cña doanh nghiÖp lµ kh«ngthÓ thiÕu v× nã lµ c¨n cø, lµ c¬ së cho nh÷ng quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®ècvÒ kÕ s¸ch ng¾n h¹n còng nh dµi h¹n. Ho¹t ®éng nµy cÇn ph¶i ph©n tÝch s©uc¸c chØ tiªu ®Ó t×m ra nguyªn nh©n sau ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ mangtÝnh kh¶ thi cao vµ cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c viÖc ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh cã qui tr×nh c«ng nghÖ tiªntiÕn, hiÖn ®¹i kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm mét sím mét chiÒu lµ xong ®îc, qui tr×nhc«ng nghÖ hiÖn ®¹i lu«n ®i theo nã lµ chi phÝ ®Çu t lín, víi kh¶ n¨ng hiÖn t¹icña doanh nghiÖp th× vÊn ®Ò nµy lµ t ¬ng ®èi khã nªn doanh nghiÖp cã chñ tr -¬ng ®Çu t vµo d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia hoi va bia chai ®Æc biÖtlµ bia chai chÊt l îng cao. Do ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng, do ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña doanh nghiÖpnªn viÖc bæ xung trang thiÕt bÞ, c«ng ®o¹n, h¹ng môc kü thuËt nh»m n©ngcÊp TSC§ cô thÓlµ hÖ tÕ thèng may chiÕt chai cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ th× viÖc tÝnh khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p ®êng th¼ng cã nh÷ng nhîc ®iÓmriªng cã nh kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c®îc gi¸ trÞ hao mßn, kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm lµm ¶nh hëng lín ®Õn viÖc®Çu t míi vµo TSC§. Ngoµi ra, viÖc trang bÞ m¸y tÝnh c¸ nh©n cho Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr -ëng, Trëng phßng còng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ nªn thùc hiÖn v× nh÷ng®Æc tÝnh cña u viÖt cña nã nh: ThuËn tiÖn trong viÖc theo dâi, cËp nhËt,xö lý... nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanhmét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nh»m môc ®Ých cÇn v¬n tíi ®ã lµ tèi ®a ho¸lîi nhuËn cho doanh nghiÖp còng nh ®¶m b¶o doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cã tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ hµng n¨m cao vµ bÒn v÷ng gãp phÇnvµo ch¬ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc giai ®o¹n 2000 - 2020do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o. KÕt luËn ViÖn§¹i häc më Hµ néi 39 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 40. 40. B¸o c¸o t hùc t Ëp t èt nghiÖp NguyÔ ThÞ Minh QuyÕn - Líp TX K12KT n X· héi loµi ngêi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒnkinh tÕ tri thøc, nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. Khi nhu cÇu cña con ngêi ngµycµng cao th× vai trß cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng líntrong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Víi chøc n¨ng cña kÕ to¸n lµtheo dâi, gi¸m s¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c ho¹t ®éng kinhtÕ tµi chÝnh th«ng qua viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n hîp lý, khoa häc ®·thùc sù lµ c«ng cô qu¶n lý gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng gi¶iph¸p tèi u. §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp nãi chung vµ kÕ to¸n TSC§ nãiriªng ®îc khoa häc vµ mang tÝnh hiÖu qu¶ cao. Víi sù biÕn ®éng kh«ng ngõngcña nÒn kinh tÕ ®ßi hái kÕ to¸n TSC§ ph¶i n¾m ch¾c c¸c chÕ ®é kÕ to¸n,nguyªn t¾c h¹ch to¸n,nguyªn t¾c gi¸, thÓ lÖ tµi chÝnh, chuÈn mùc kÕ to¸n...vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖmvô cña kÕ to¸n còng nh ph¸t huy vai trß cñac«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ C«ng ty CPHABADA, b¶n th©n tù nhËn thÊy tÇm quan träng vµ vai trß cña c«ng t¸ckÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n TSC§. Nã lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho qu¸tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi, còng häc ®îc nhiÒu tõ thùc tÕ t¹i C«ng ty vÒ qu¶n lý, södông, tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ gióp cho b¶n th©n cñng cè vµ n¾m v÷ngthªm kiÕn thøc ®· ®îc häc ë tr êng. Trªn c¬ së lý luËn kÕt hîp víi thùc tiÔncïng víi mong muèn ®îc gãp métphÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc dÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹iC«ng ty CP HABADA. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n cïng víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cña b¶n th©ncßn cha nhiÒu. Chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt®Þnh. KÝnh mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thµy, c« gi¸o tr êng §¹i häc mởHµ Nội vµ Ban gi¸m ®èc cïng c¸n bé kÕ to¸n thuéc phßng kÕ to¸n cña C«ng tyCP HABADA ®Óchuyªn ®Ó®îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc vµ phßng kÕ to¸n -tµi chÝnh C«ng ty CP HABADA, ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt thêi gianthùc tËp t¹i ®¬n vÞ. Emxin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o khoa kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ emxin c¶m ¬n c« gi¸o ......... - ViÖn §¹i häc më Hµ Néi ®· gióp ®ì, chØ b¶o emhoµnthµnh chuyªn ®Ò nµy. Emxin chóc c¸c thµy c« søc khoÎ vµ c«ng t¸c tèt. KÝnh chóc C«ng ty CP HABADA ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trong ho¹t ®éngs¶n xuÊt kinh doanh. ViÖn§¹i häc më Hµ néi 40 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 41. 41. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KT Bắc Giang, ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2011 Sinh viª n NguyÔn ThÞ Minh QuyÕn X¸c nhËn cña C«ng ty CP HABADA Ngµy .... th¸ng ..... n¨m 2009 Gi¸m ®èc NguyÔn c¶nh høaViÖn§¹i häc më Hµ néi 41 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh
 42. 42. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔnThÞ Minh QuyÕn - L íp TX K1 2 KTTT Néi dung Trang Lêi nãi ®Çu 1- 2 I §Æc ®i”m tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 3 1 §Æc ®i”m tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 3- 4 2 §Æc ®i”m tæ chøc bé kÕ to¸n 5-7 II Ph©n lo¹i TSC§ cña C«ng ty 7-8III KÕ to¸n chi tiÕt 8 Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao 9-22IV KÕ to¸n tæng hîp TSC§ 22-37 V Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i CT CP HABADA 38-41 KÕt luËn 42-43ViÖn§¹i häc më Hµ néi 42 Khoa kinh tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh

×