• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Phuong phap cho thong tin khach moi
 

Phuong phap cho thong tin khach moi

on

 • 327 views

 

Statistics

Views

Total Views
327
Views on SlideShare
327
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Phuong phap cho thong tin khach moi Phuong phap cho thong tin khach moi Presentation Transcript

  • Tr×nh bµy th«ng tin The wonder in every NONI bottle ... Author: Ha Kim Quang TNI Consultant ID: 2193623
  • 3 néi dung chÝnh
   • H×nh thµnh vµ Ph¸t triÓn cña TNT
   • S¶n phÈm
   • M« h×nh kinh doanh cña TNI
  • Môc tiªu
   • Môc tiªu chÝnh: s¶n phÈm
   • Môc tiªu phô: C¬ héi kinh doanh
   • Siªu ph¸t triÓn S¶n phÈm
   • TNI
   • C¬ héi kinh doanh
  • H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tni
   • LÞch sö tr¸i NONI
   • TiÕn sü RALF HENICKE
   • Héi ®ång qu¶n trÞ
   • Tèc ®é t¨ng tr­ëng kú diÖu
   • VP§D c¸c n­íc trªn thÕ giíi
  • Tahitian noni 95 % THÒ PHAÀN CAÙC SAÛN PHAÅM TÖØ TRAÙI NONI Coâng ty khaùc 5 % Hieän cöù 1,5 giaây coù 1 chai NONI ñöôïc baùn ra treân thò tröôøng
  • S¶n phÈm
   • H·y tr×nh bµy nhanh vÒ tÇm quan träng cña søc khoÎ
   • H·y tr×nh bµy nhanh vÒ hiÓm ho¹ « nhiÔm m«i tr­êng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm
   • H·y tr×nh bµy nhanh vÒ ¸p lùc c«ng viÖc, häc tËp dÉn tíi mÖt mái, c¨ng th¼ng, ®au yÕu, bÖnh tËt
  • h·y nhÊn m¹nh!
   • 95% thÞ phÇn cña tni nãi lªn ®iÒu g×?
   • §ã chÝnh lµ sù v­ît tréi vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm!
   • Sù siªu ph¸t triÓn cña tni nãi lªn ®iÒu g×?
   • ®ã chÝnh lµ sù diÖu kú cña s¶n phÈm!
  • Tr¸i nhµu trong d©n gian vµ ngµy nay
   • Sö dông trong d©n gian
   • Sö dông ngµy nay: Tói tr¸i nhµu kh«
   • N­íc Ðp Noni TNI
   • Mét sè bµi b¸o vÒ n­íc Ðp Noni TNI
  • SẢN PHẨM TNI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
  • Vïng nguyªn liÖu ®Æc biÖt
   • §iÒu kiÖn thiªn nhiªn
   • §iÒu kiÖn ch¨m sãc, thu ho¹ch, vËn chuyÓn
   • H·y so s¸nh víi c©y Tam ThÊt: 7 n¨m, 7 th¸ng, 7 ngµy
  • Quy tr×nh C«ng nghÖ S¶N XuÊt hiÖn ®¹i
   • D©y truyÒn hiÖn ®¹i
   • Quy tr×nh kiÓm ®Þnh ngÆt nghÌo
   • GiÊy chøng nhËn cña FDA
  • NH÷NG NGHI£N CøU VÒ TR¸I NONI Tieán só y khoa Ralph Henicke John Washswoth Vaø Stephen Story
  • Thùc phÈm bæ sung noni THAØNH PHAÀN COÙ : 89 % NONI - TAHITI 11 % NHO DÂU Man viÖt quÊt
  • C«ng dông cña thùc phÈm bæ sung noni Đào thải độc tố Thông thoáng mạch máu Tái tạo tế bào, làm trẻ hoá tế bào Nâng cao miễn dịch, tăng sức đề kháng…
  • KÓ kÕt qu¶ thùc tÕ
   • H·y kÓ c¸c kÕt qu¶ thùc tÕ b¹n biÕt, ®Æc biÖt c¸c kÕt qu¶ cã trªn ®Þa bµn m×nh ho¹t ®éng. L­u ý kh«ng thæi phång qu¸ c¸c kÕt qu¶ thùc tÕ
  •  
  • H·y cïng tù ®Æt c©u hái víi ng­êi nghe
   • NÕu kh«ng cã chÊt l­îng tuyÖt vêi, hiÖu qu¶ cao, tÝnh n¨ng v­ît tréi, liÖu cã chiÕm ®­îc 95% thÞ phÇn kh«ng?
   • TNI cã thÓ tån t¹i vµ siªu ph¸t triÓn kh«ng?
  • Noni d­íi gãc ®é kinh doanh
   • Độc đáo, độc quyền
   • Dễ sử dụng
   • Chất lượng cực tốt, hiệu quả cao
   • Có thị trường tiêu thụ 100%
   • Có nhu cầu sử dụng thường xuyên
  • M« h×nh kinh doanh
   • So s¸nh ng¾n gän gi÷a KDTT vµ KD hiÖn ®¹i
   • Khoe víi b¹n bÌ vÒ §TD§ Nokia míi mua ta ®­îc c¸i g×?
   • KÓ víi b¹n bÌ kÕt qu¶ sö dông Noni cña gia ®×nh m×nh th× sao?
  • NM Baïn TÑL ÑLKV ÑLL ÑLN CHBL Taàng 1 Taàng 2 Taàng 3 T4 T5 XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG VMB Group
  • 1. Treân 18 tuoåi + CMND 3. Phoâ toâ giaáy môû Taøi khoaûn 2. Coù ngöôøi giôùi thieäu 4. Phí hoøa maïng 300.000VNÑ ÑIEÀU KIEÄN THAM GIA 5. Naêng ñoäng 2.400.000ñ
  • chÝnh s¸ch hoa hång
   • Thu nhËp b¸n lÎ
   • Thu nhËp tõ doanh sè c¸ nh©n – 20%
   • Thu nhËp tõ më réng nhãm míi
   • Thu nhËp chuyªn nghiÖp
   • Thu nhËp toµn cÇu
  • DANH HIÖU NGäC BÝCH
   • H·y tr×nh bµy danh hiÖu Ngäc bÝch, nÊc thang ®Çu tiªn b¹n cÇn ®¹t tíi
   • - TÇng 1 cã 3 San h«
   • - HÖ thèng tiªu thô 40 thïng hµng
   • - N¨ng ®éng 1 thïng hµng
  • Thu nhËp thùc tÕ
   • Kh«ng nªn ®­a ra mét møc thu nhËp qu¸ cao, dï ®ã lµ thu nhËp thùc tÕ. H·y cho ng­êi nghe xem b¶ng l­¬ng khiªm tèn ®ñ ®Ó hä cã thÓ ®¹t tíi
  • Chèt
   • H·y hái ng­êi nghe cßn cã th¾c m¾c g× kh«ng?
   • H·y hái ng­êi nghe cã v­íng m¾c g× kh«ng khi tham gia?
   • H·y ®øng ë vÞ trÝ ng­êi nghe, l¾ng nghe vµ gi¶i thÝch nh÷ng v­íng m¾c ®ã