13. tu tuong trong kdtm  mai anh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

13. tu tuong trong kdtm mai anh

on

 • 939 views

 

Statistics

Views

Total Views
939
Views on SlideShare
939
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  13. tu tuong trong kdtm  mai anh 13. tu tuong trong kdtm mai anh Presentation Transcript

  • TÖ TÖÔÛNG TRONG KINH DOANH THEO MAÏNG
   • KDTM phuø hôïp vôùi taát caû moïi ngöôøi nhöng khoâng phaûi ai cuõng phuø hôïp vôùi noù.
   • KDTM phuø hôïp vôùi nhöõng ngöôøi coù caù tính maïnh, coù baûn lónh, caàn cuø, kieân trì, coù yù chí, caàu tieán.
   • Ngöôøi laøm KDTM luoân phaûi coù tö töôûng cuûa ngöôøi laøm chuû.
   • Ngöôøi thaønh coâng trong KDTM laø ngöôøi luoân laøm vieäc moät caùch lieân tuïc (ngöng laøm vieäc gioáng nhö ngöng thôû)
   • Ngöôøi laøm kinh doanh theo maïng phaûi luoân quyeát lieät vaø khao khaùt thaønh coâng
   • Luoân suy nghó: Taïi sao laïi chöa thaønh coâng? Nguyeân nhaân ôû ñaâu?
   • Trong moãi con ngöôøi chuùng ta luoân tieàm aån moät tieàm löïc raát lôùn, coâng vieäc cuûa ngöôøi laøm kinh doanh theo maïng laø khai thaùc tieàm aån con ngöôøi.
   • KDTM seõ giuùp moät ngöôøi trôû neân hoaøn thieän.
   • Ngöôøi laøm KDTM thaønh coâng luoân chuû ñoäng trong coâng vieäc, tö töôûng luoân laïc quan, khi gaëp khoù khaên luoân tìm giaûi phaùp chuû ñoäng chöù khoâng than vaõn vôùi nhieàu lyù do: nhöng, taïi, bôûi vì…
   • Ngöôøi laøm KDTM phaûi luoân töï ñaøo taïo mình vaø höôùng daãn heä thoâng bieát phöông phaùp töï ñaøo taïo.
   • Ngöôøi laøm KDTM luoân caàn hoøa ñoàng vôùi moïi ngöôøi, luoân coù taâm toát, luoân mong moïi ngöôøi trong heä thoáng mình vaø caû heä thoáng khaùc thaønh coâng, luoân giuùp ñôõ tuyeán döôùi vaø toân troïng tuyeán treân.
   • KDTM laø luoân tìm ngöôøi mong muoán laøm vieäc, hôïp taùc chöù khoâng ñi thuyeát phuïc ngöôøi khaùc.
   • KDTM laø laøm vieäc ñi cho cô hoäi: Cô hoäi söùc khoûe, cô hoäi vieäc laøm.
   • Ngöôøi laøm KDTM caàn bieát taän duïng nhöõng gì mình ñang coù: Uy tín, quan heä, loøng toát, yù chí.
   • Ngöôøi laøm KDTM thaønh coâng laø ngöôøi luoân bieát töï ñaët ra caùc muïc tieâu, laäp keá hoïach ñaït ñeán muïc tieâu ñoù vaø kieân trì laøm vieäc.
   • Ngöôøi laøm KDTM phaûi vöôït qua ñöôïc noãi sôï haõi cuûa chính baûn thaân mình.
   • Trong KDTM, kho vaøng naèm treân buïc giaûng, ai leân ñöôïc buïc giaûng, ngöôøi ñoù laáy ñöôïc kho vaøng. Ngöôøi laøm KDTM thaønh coâng phaûi reøn luyeän cho mình ñöùng ñöôïc treân buïc giaûng.
   • Ngöôøi laøm KDTM luoân töï ñaët mình vaøo moâi tröôøng aùp löïc, khoâng töï deã daõi vôùi baûn thaân.
   • Ngöôøi laøm KDTM thaønh coâng phaûi luoân bieát söu taàm caùc caâu chuyeän vaø bieát keå chuyeän.
   • + Keå chuyeän veà Keát quaû saûn phaåm
   • + Keå chuyeän veà nhöõng ngöôøi thaønh coâng vöôït khoù.
   • + Keå chuyeän veà chính baûn thaân mình
   • NGÖÔØI LAØM KDTM MUOÁN THAØNH COÂNG THÌ LUOÂN LUOÂN PHAÛI LAÏC QUAN TRONG MOÏI TÌNH HUOÁNG VAØ LUOÂN COÙ TÖ TÖÔÛNG CUÛA NGÖÔØI THAØNH COÂNG