• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Cach soan giao an dien tu
 

Cach soan giao an dien tu

on

 • 4,572 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,572
Views on SlideShare
4,549
Embed Views
23

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 23

http://honghoi.violet.vn 15
http://violet.vn 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cach soan giao an dien tu Cach soan giao an dien tu Presentation Transcript

  • Please purchase apersonal license.Ch−¬ng tr×nh d nh cho gi¸o ¸n ®iÖn tö Lª T−êng Tr−êng TiÓu häc Lý Tù Träng - Cam Lé -Qu¶ng TrÞ
  • Bài 1: Các thao tác cơ b nI.Khëi ®éng, tho¸t: PowerPoint 2003:a . Khëi ®éng: Start -> Programs -> Microsoft-> PowerPoint 2003b. Tho¸t: Flie Exit (hoÆc nhÊn Alt + F4)II. Quan s¸t m n h×nh: PowerPoint 200310:28 AM 2
  • Các thanh công c• Thanh Standard (n¬i chøa c¸c biÓu t−îng m¸y in, ghi, sao chÐp,liªn kÕt, b¶ng,...)• Thanh Formating (N¬i chøa c¸c biÓu t−îng Ph«ng ch÷, mÇu ch÷, kiÓu ch÷, cì ch÷,...).• Thanh Menu (chøa c¸c menu chän lÖnh)• Thanh Drawing : Chøa c¸c nót c«ng cô ®Ó vÏ h×nh.• NÕu c¸c thanh n y m mÊt ta cã thÓ chän v o View- >Toolbars-> Standard (Formating) ®Ó hiÓn thÞ. 10:28 AM 3
  • Màn hình ñ y ñ10:28 AM 4
  • Thao tác v i fileIII. Thao t¸c víi File:1. Më file míi: - NhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl +N) - HoÆc chän File -> New - HoÆc nh¸y chuét v o Trªn thanh c«ng cô chuÈn2. Ghi file: - File -> Save (NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +S) NÕu l file míi hép tho¹i Save As xuÊt hiÖn ph¶i ®Æt tªn file trong khung: File name -> chän n¬i ghi ë ch÷ Save in -> nhÊp save kÕt thóc viÖc ghi. 10:28 AM 5
  • H p tho i ghi10:28 AM 6
  • Thao tác v i file3.§ãng file: File -> Close4.Më mét file cò:• Chän mét trong 3 c¸ch sau: - file -> Open - HoÆc nhÊn CTRL + O - NhÊp chuét v o biÓu t−îng trªn thanh c«ng chuÈn Standar• Hép tho¹i Open më ra• T×m vÞ trÝ n¬i chø file (nhÊp ch÷ look in t×m æ ®Üa, th− môc chøa file) -> NhÊp chuét chän tªn file -> NhÊp chuét v o10:28 AM 7
  • H p tho i m file cũ10:28 AM 8
  • Thao tác v i SlideIV. Thao t¸c víi Slide:1. T¹o míi mét Slide: - Insert -> New Slide - Ctrl + M2. Xo¸ Slide: Chän Slide nhÊn phÝm Delete3. Thay ®æi vÞ trÝ Slide: Tõ phÝa bªn tr¸i cña m n h×nh thiÕt kÕ chän tr¸i chuét v o Slide cÇn thay ®æi vÞ trÝ, gi÷ chuét rª tíi n¬i cÇn thiÕt råi th¶.4. Xem 1 Slide : Khi thiÕt kÕ xong mét Slide ta cã thÓ cho hiÖn ®Ó kiÓm tra b»ng c¸ch chän Slide cÇn hiÖn -> nhÊn Shift + F5 (HoÆc nhÊp chuét v o biÓu t−îng trong côm phÝa d−íi bªn tr¸i m n h×nh thiÕt kÕ)5. Èn mét Slide : Chän Slide - > Slide Show -> Hide 10:28 AM 9
  • Đ nh d ng ch trong SlideV. §Þnh d¹ng ch÷ trong Slide: Chñ yÕu sö dông thanh c«ng cô Formating:1. §Þnh d¹nh th«ng th−êng: Trªn thanh n y bao gåm c¸c nót lÖnh chøc n¨ng ®Þnh d¹ng (Font ch÷, mÇu ch÷, kiÓu ch÷,...)2. §Þnh d¹nh c¸c khung chøa text: Muèn thay ®æi l¹i ®é réng cña khung chøa ch÷ (®èi t−îng chøa text), ta chän v o mÐp khung khi xuÊt hiÖn 8 nót khiÓn th× ®−a chuét v o c¸c nót ®ã tíi khi chuét biÕn th nh mòi tªn 2 chiÒu th× b¾t ®Çu ®iÒu chØnh kÐo to ra hay thu nhá l¹i cho c©n ®èi trong Slide. 10:28 AM 10
  • Đ nh d ng slide ch3.§Þnh d¹ng Slide chñ:a. ý nghÜa: khi chÌn thªm 1 Slide míi ta l¹i mÊt c«ng ®Þnh d¹ng l¹i ph«ng ch÷,m u ch÷, m u nÒn cho slide míi, vËy ®Þnh d¹ng Slide chñ gióp chóng ta khi chÌn mét Slide míi thõa kÕ ®−îc nh÷ng thuéc tÝnh tõ Slide chñ m ta ® ®Þnh d¹ng ban ®Çub. C¸ch thøc ®Þnh d¹ng Slide chñ: - T¹i Slide ®Çu ta chän: View -> Master -> Slide Master - Khi Slide Master xuÊt hiÖn chän ta sö dông thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formatting) ®Ó ®Þnh d¹ng l¹i cho slide chñ theo ý thÝch cña m×nh (NÒn, ph«ng ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, mÇu ch÷,...) - §Þnh d¹ng xong nhÊp v o Close Master View 10:28 AM 11
  • Đi u khi n SlideVI. §iÒu khiÓn khi tr×nh chiÕu: (H×nh bªn)Gióp c¸c thÇy c« thao t¸c nhanh chãng khi tr×nh chiÕu, ®ång thêi söc¸c bót ®¸nh dÊu ®Ó chó ý cho häc sinh nhòng vÊn ®Ò cÇn nhÊn m¹nh 1. DÞch chuyÓn tiÕn 1 Slide: ph¶i chuét ->Next 2. DÞch chuyÓn lui 1 Slide: ph¶i chuét -> Previos 3. DÞch chuyÓn tíi mét Slide: Go to Slide -> chän Slide cÇn tíi 4. Sö dông bót ®¸nh dÊu khi ®iÒu khiÓn: NhÊp ph¶i -> Pointer Options Chän: - Chän l¹i h×nh d¸ng ban ®Çu cña chuét (Arrow) - Chän bót nÐt m¶nh (Ballpoint Pen) - Chän Bót nÐt to (Felt Tip Pen) - Chän Bót t« nhÊn m¹nh (Highlighter) - Chän M u (Ink Color) - Chän xo¸ (Eraser) h×nh d−íi 10:28 AM 12
  • Bài t p 1T¹o mét file PowerPoint mang tªn bài b i gi¶ng. Yªu cÇu : - §Þnh d¹ng Slide chñ( Phong ch÷, mÇu ch÷,...) - T¹o tiÕp tèi thiÓu 6 Slide (So¹n néi dung cho slide) - Thao t¸c víi Slide (chÌn míi, xo¸, di chuyÓn) - Cho hiÖn Slide - §iÒu khiÓn c¸c Slide ® t¹o 10:28 AM 13
  • Bài 2: Thay ñ i n n, chèn tranh vào slideI. Thay ®æi nÒn cho Slide: - Chän Slide cÇn thay ®æi nÒn. - Format -> Slide Design -> Design Templates(HoÆc Format -> Slide Design -> Color Schemes) - T×m mÉu nÒn cho Slide cÇn chÌn. - Khi nót th¶ hiÖn ra nhÊp chän : + Apply to All (¸p dông cho tÊt c¶) + Apply to Selected Slide (cho Slide ® chän ) 10:28 AM 14
  • Thay ñ i n n10:28 AM 15
  • Chèn m t ñ i tư ngII. ChÌn c¸c ®èi t−îng1. ChÌn tranh (¶nh) v o slide: a. ChÌn v o mét Slide bÊt kú: - §−a trá chuét Slide cÇn chÌn. - Chän Insert -> Picture -> From File... XuÊt hiÖn hép tho¹i - T×m ®−êng dÉn ®Õn th− môc cã file tranh - Chän tranh -> chän Insert. - §Þnh d¹ng tranh, di chuyÓn tíi vÞ trÝ hîp lý.(Chó ý: cã thÓ copy tranh v d¸n th¼ng v o Slide ) 10:28 AM 16
  • H p tho i chèn tranh10:28 AM 17
  • Chèn theo khuôn m ub. ChÌn tranh v o Slide theo m t khu«n mÉu ®Þnh tr−íc: - Format -> Slide layout. - Chän trong c¸c khung nh÷ng ®Þnh d¹ng thÝch hîp : - Chän Apply to select Slide - Chän v o biÓu t−îng chÌn tranh->chän tranh -> Ok 10:28 AM 18
  • Hình nh Slide layout10:28 AM 19
  • chèn các ñ i tư ng2. ChÌn mét file Video, Audio.- Format -> Slide layout.- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- NhÊp chuét v o biÓu t−îng h×nh camera.(L m xuÊt hiÖn mét th− viÖn Media Clip cã s½n c¸c file video, audio.)- Chän 1 file cÇn chÌn -> nhÊp OK 10:28 AM 20
  • H p tho i Media clipChó ý 1: NÕu kh«ng cã file Video (Audio) cÇn chÌn trªn th− viÖn, cÇn ph¶i nhËp thªm v o b»ng c¸ch. ->chän Import t×m ®−êng dÉn ®Õn th− môc chøa file Video (Audio) -> chän file -> chän Add10:28 AM 21
  • H p tho i sau khi nh p Import10:28 AM 22
  • Chèn b ng3. ChÌn b¶nga. ChÌn:- Format -> Slide layout- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- Chän biÓu t−îng b¶ng S c t- L m hiÖn hép tho¹i (Insert Table)- NhËp sè cét cña b¶ng:(Number of columns) S hàng- NhËp sè h ng cña b¶ng:(Number of rows)- NhÊp Ok 10:28 AM 23
  • Đ nh d ng b ngb. §Þnh d¹ng b¶ng:1. Thªm cét (h ng): + B«i ®en sè cét (h ng) cÇn thªm + NhÊp ph¶i chuét chän : Insert columns (Insert Rows)2. Xo¸ cét (h ng): + B«i ®en sè cét (h ng) cÇn xo¸ + NhÊp ph¶i chuét chän : Delete columns (Delete Rows).3. §Þnh d¹ng b¶ng b»ng thanh c«ng cô Table and Borders. Cho hiÖn thanh n y lªn b»ng c¸ch v o : View -> ToolBars -> Table and Borders. 10:28 AM 24
  • Chèn bi u ñ - Ch ngh thu tIII. ChÌn biÓu ®å.- Format -> Slide layout- Chän biÓu t−îng biÓu ®å .- NhËp d÷ liÖu cho biÓu ®å.- NhÊp ra vïng trèng ®Ó kÕt thóc- HiÖu chØnh biÓu ®åIV. ChÌn ch÷ nghÖ thuËt:- Chän Slide cÇn chÌn- Insert-> Picture -> WordArt- (C¸c b−íc kh¸c gièng Word) 10:28 AM 25
  • Bài 3: T o ho t nhI. T¹o ho¹t ¶nh chung cho c¸c ®èi t−îng trong 1 slide: B−íc 1: Chän Slide råi nhÊp chuét Slide Show -> Animation Scheme -> (hiÖn l−îc ®å ho¹t ¶nh).B−íc 2: Chän c¸c ho¹t ¶nh cho Slide trong c¸c khung. + Recently Used (Sö dông kh«ng l©u-> Nhanh) + No Animation (kh«ng ho¹t ¶nh). + Subtle (ph¶n phÊt, huyÒn ¶o). + Moderate (võa ph¶i, «n ho , kh«ng qu¸ khÝch) + Exciting (HiÖn h÷u cã s½n) 10:28 AM 26
  • T o ho t nhII. Ho¹t ¶nh tuú chän cho tõng ®èi t−îng trong slide.B−íc 1: L m hiÖn ®å thuËt: Slide Show -> Custom AnimationB−íc 2: Chän ®èi t−îng trong Slide (dßng ch÷ "B«i ®en", tranh, h×nh vÏ, file video, b¶ng, biÓu ®å, ch÷ nghÖ thuËt...)B−íc 3: thªm kiÓu hiÖu øng cña ho¹t ¶nh.(Add effect) - Entrance: HiÖu øng xuÊt hiÖn Slide - Emphasis: HiÖu øng nhÊn m¹nh - Exit: HiÖu øng biÕn mÊt - Motion Paths: hiÖu øng chuyÓn ®éngB−íc 4: Xem thö nhÊp v o Slide show trong ®å thuËt->®iÒu chØnh(chó ý : xo¸ hiÖu øng b»ng c¸ch chän v o hiÖu øng trong ®å thuËt nhÊp chuét v o remove ) 10:28 AM 27
  • T o ho t nhIII. T¹o sù chuyÓn tiÕp cho Slide.Môc ®Ých : T¹o hiÖu øng khi chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c slideB−íc 1: L m hiÖn ®å thuËt : Slide Show -> Slide TransitionB−íc 2: Chän kiÓu hiÖu øng cho Slide ë khung: Apply to Selected SlidesB−íc 3: chän tèc ®é + ©m thanh ë khung Modify Transition: Speed (tèc ®é); Sound (©m thanh)B−íc 4: Chän chÕ ®é t¸c ®éng khi chuyÓn Advance slide: + ChuyÓn tiÕp khi nhÊp chuét: On mouse click + ChuyÓn tiÕp ë chÕ ®é thêi gian chê: Automaticcally afterChó ý: muèn bá chÕ ®é chuyÓn tiÕp cña Slide, chän No Transition 10:28 AM 28
  • Bài 4: T o s liên k t và v hìnhI. T¹o sù liªn kÕt.1. T¹o sù liªn kÕt b»ng nót bÊm h nh ®éng.B−íc1: Slide Show ->Action Buttons -> chän mét biÓu t−îng - > vÏ nót bÊm trong slide.B−íc 2: kÕt thóc b−íc 1 xuÊt hiÖn hép tho¹i "Action Setting" chän thÎ Mouse click Chän mét trong c¸c lùa chän sau: None : Kh«ng liªn kÕt (kh«ng cã liªn kÕt n o) Hyperlink to: Liªn kÕt tíi (1 Slide, trang Web,... xem chó ý Run Program: Ch¹y mét ch−¬ng tr×nh trªn m¸y tÝnhB−íc 3: NhÊp OK kÕt thóc liªn kÕt 10:28 AM 29
  • Chú ýa. Khi chän Hyperlink to: ta ph¶i lùa chän c¸c tr−−êng hîp sau: - Next Slide: §Õn Slide tiÕp theo - Previous Slide: VÒ tr−íc mét Slide - First Slide: VÒ Slide ®Çu - End Show: trë vÒ m n h×nh thiÕt kÕ - URL...: Liªn kÕt tíi mét trang Web - Other PowerPoint Presentation...: Tíi 1 slide trong file PowerPoint kh¸c - Other file...: Tíi mét file bÊt kú kh¸c - Slide...: Tíi mét Slide trong file hiÖn h nh, khi v o tr−êng hîp n y ta ph¶i chän mét Slide n o ®ã trong fileb. Khi chän : Run Program Ph¶i bÊm v o Browse ®Ó t×m ch−−¬ng tr×nh chøa trong m¸y tÝnh.c. Muèn viÕt ch÷ trªn nót nhÊp ph¶i chuét v o nót chän add textd. Muèn söa l¹i liªn kÕt trªn nót, nhÊp ph¶i chuét v o nót chän Action Setings (hoÆc Edit Hyperlink)e. Muèn gì bá mèi liªn kÕt: Remove Hyperlink 10:28 AM 30
  • T o liên k t cho ñ i tư ng 2.T¹o liªn kÕt cho 1 ®èi t−îng. B−íc 1: Chän ®èi t−îng. B−íc 2: NhÊp chuét ph¶i v o ®èi t−îng chän Hyperlink...L m xuÊt hiÖn hép tho¹i Insert Hyperlink B−íc 3: Chän kiÓu liªn kÕt l mét trong c¸c tr−êng hîp sau: - Current folder: liªn kÕt ®Õn mét file hay ch−¬ng tr×nh trong 1 th− môc (t×m d−êng dÉn tíi th− môc n¬i cã ch÷ Look in). - Recent file: liªn kÕt ®Õn mét file ® tån t¹i v sö dông gÇn ®©y trªn m¸y. - Bookmark: §Ó liªn kÕt ®Õn mét Slide trong file PowerPoint hiÖn h nh. B−íc 4: NhÊp OK Chó ý: §Ó gì bá liªn kÕt cho ®èi t−îng, nhÊp ph¶i v o ®èi t−îng chän : Remove Hyperlink 10:28 AM 31
  • H p tho i Insert Hyperlink10:28 AM 32
  • V hình cho slideII. VÏ h×nh cho Slide:B−íc 1: Khëi ®éng thanh Drawing (View-> Toolbars-> Drawing). B−íc 2: Chän c¸c biÓu t−îng cÇn vÏ trªn thanh Drawing hoÆc nhÊp v o -> vÏ v o slide. B−íc 3: §Þnh d¹nh h×nh vÏ nhê c¸c biÓu t−îng trªn Drawing :- Thïng s¬n : ®Ó t« mÇu cho h×nh ( muèn bá m u chän No Fill)- Bót : ®Ó thay ®æi m u ®−êng viÒn cña h×nh vÏ- BiÓu t−îng ch÷ : Thay ®æi mÇu cña ch÷.Chó ý: Muèn viÕt ch÷ lªn h×nh bÊt kú: nhÊp ph¶i chuét v o h×nh chän Add Text (HoÆc Edit text) 10:28 AM 33